MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 183        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 martie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

187. - Decret privind chemarea din rezervă în activitate a unui general din Ministerul de Interne

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

24. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor

 

212. - Hotărâre privind modificarea în structură a sumelor alocate din credite externe Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2002

 

214. - Hotărâre privind transmiterea unui teren proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei în administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei

 

215. - Hotărâre privind trecerea unui imobil în domeniul public al orasului Tăsnad, judetul Satu Mare

 

217. - Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale regiilor autonome de interes national de sub autoritatea Băncii Nationale a României

 

220. - Hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2002, pentru finantarea lucrărilor de consolidare la Liceul Agricol Nucet, judetul Dâmbovita

 

221. - Hotărâre privind organizarea Conferintei Nationale a Cercetării si a Conferintei Ministrilor Cercetării din Tările Europei de Sud-Est

 

222. - Hotărâre privind aprobarea valorii cosului minim de consum lunar pentru trimestrul IV al anului 2001

 

224. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

229. - Hotărâre privind derularea unui împrumut extern sub forma unei emisiuni de obligatiuni pe pietele externe de capital, denominate în euro

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.025/2001. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Calendarului miscării personalului didactic în anul scolar 2002-2003

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind chemarea din rezervă în activitate a unui general

din Ministerul de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a) si ale art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerea ministrului de interne,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Domnul general de divizie Dumitru Venicius Iliescu se cheamă din rezervă în activitate.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 12 martie 2002.

Nr. 187.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2001

privind unele măsuri în domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9 din 11 ianuarie 2001 privind unele măsuri în domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, aprobată cu modificări prin

Legea nr. 574/2001, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri în domeniile culturii si artei, cultelor,

cinematografiei, dreptului de autor si audiovizualului”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă stabileste unele măsuri în domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei, dreptului de autor si audiovizualului.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Ministerul Culturii si Cultelor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, asigură elaborarea si aplicarea strategiei în domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si audiovizualului.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 februarie 2002.

Nr. 24.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea în structură a sumelor alocate din credite externe

Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 40 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea în structură a sumelor alocate din credite externe, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2002, la capitolul “Învătământ”, după cum urmează:

- cheltuieli de personal +2.720.742 mii lei;

- cheltuieli materiale si servicii +235.870.783 mii lei;

- cheltuieli de capital -238.591.525 mii lei.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările prevăzute la art. 1 în bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 februarie 2002.

Nr. 212.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei în administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Terenul proprietate publică a statului, în suprafată de 13.949,18 m 2, situat în municipiul Bucuresti, bd. Mărăsti nr. 63, sectorul 1, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se transmite din administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei în administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului care se transmite potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 februarie 2002.

Nr. 214.

 

ANE

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei în administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Nr. de identificare MFP

Municipiul Bucuresti, bd. Mărăsti nr. 63,

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

Ministerul Sănătătii si Familiei

- Suprafata = 13.949,18 m 2

- Vecini:

sectorul 1 - la nord: Bd. Expozitiei, pe o lungime de 104,55 m

- la est: Spitalul Universitar CF nr. 2, pe o lungime de 153 m

- la sud: Institutul Agronomic, pe o lungime de 78,40 m

- la vest: Institutul IPSCAIA, pe o lungime de 155,25 m

38.537

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil în domeniul public al orasului Tăsnad, judetul Satu Mare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 9 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului, compus din clădire si terenul aferent, situat în orasul Tăsnad, judetul Satu Mare, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm” în domeniul public al orasului Tăsnad si în administrarea Consiliului Local al Orasului Tăsnad, judetul Satu Mare.

Art. 2. - Transmiterea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Teodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 februarie 2002.

Nr. 215.

 

ANE

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în domeniul public al ora ului Tăsnad

si în administrarea Consiliului Local al Ora ului Tăsnad, judetul Satu Mare

 

Locul unde este situat imobilul

Pozitia din inventarul bunurilor apartinând domeniului public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2002

Persoana juridică de la care se se transmite

imobilul transmite imobilul

Persoana juridică la care

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Tăsnad, Str. Lăcrămioarelor

nr. 18, judetul Satu Mare

Anexa nr. 7, nr. MF. 100.997, cod clasificare 8.30

Statul român, în administrarea Oficiului National al Cinematografiei prin Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm”

Orasul Tăsnad, judetul Satu Mare, în administrarea Consiliului Local al Orasului Tăsnad

Suprafata construită pe sol = 416 m 2

Suprafata construită

desfăsurată = 450 m 2

Suprafata terenului = 227 m 2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002

ale regiilor autonome de interes national de sub autoritatea Băncii Nationale a României

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 47 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 si ale art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale regiilor autonome de interes national, Regia Autonomă “Imprimeria Băncii Nationale a României” si Regia Autonomă “Monetăria Statului”, aflate sub autoritatea Băncii Nationale a României, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome prevăzute la alin. (1) se aprobă de către Banca Natională a României în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime si pot fi depăsite în cazuri justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Băncii Nationale a României, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri ale veniturilor aprobate, unitătile economice vor putea efectua cheltuieli, altele decât cheltuielile de personal, în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, si amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Emil Iota Ghizari

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 7 martie 2002.

Nr. 217.


*) Anexele nr. 1 si 2 se transmit institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2002, pentru finantarea lucrărilor de consolidare la Liceul Agricol Nucet, judetul Dâmbovita

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 167 alin. (6) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă alocarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2002, a sumei de 5.900 milioane lei pentru finantarea lucrărilor de consolidare la Liceul Agricol Nucet, judetul Dâmbovita.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 martie 2002.

Nr. 220.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea Conferintei Nationale a Cercetării si a Conferintei Ministrilor Cercetării

din Tările Europei de Sud-Est

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 13 alin. (2) lit. g) si h) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, si ale art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea la Bucuresti a Conferintei Nationale a Cercetării la data de 8 aprilie 2002 si a Conferintei “Experienta si perspectivele participării la programele-cadru si la alte initiative europene de cooperare în stiintă si cercetare”.

Art. 2. - (1) Se aprobă suportarea din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2002, de la cap. 71.01 “Cercetare stiintifică”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, a sumei de 988.735.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare organizării Conferintei Nationale a Cercetării si a sumei de 979.255.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare organizării Conferintei Ministrilor Cercetării din Tările Europei de Sud-Est.

(2) Defalcarea pe categorii de cheltuieli a sumelor prevăzute la alin. (1), necesare organizării actiunilor mentionate la art. 1, este prevăzută în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Bunurile achizitionate în vederea desfăsurării conferintelor, rămase neutilizate după încheierea actiunii, vor fi preluate în proprietatea Ministerului Educatiei si Cercetării.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru delegat la Ministerul Educatiei

si Cercetării pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 martie 2002.

Nr. 221.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică persoanelor juridice interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii cosului minim de consum lunar pentru trimestrul IV al anului 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar, aprobată prin Legea nr. 554/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Valoarea cosului minim de consum lunar pentru trimestrul IV al anului 2001, calculată la preturile si tarifele din luna decembrie 2001, este de 4.425.680 lei pentru o gospodărie de mărime medie formată din 2,804 persoane, reprezentând 1.578.345 lei pentru o persoană.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 martie 2002.

Nr. 222.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Florian Florin Angelo se numeste în functia de consul general, sef al Consulatului General al României la Barcelona, Spania.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 martie 2002.

Nr. 224.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind derularea unui împrumut extern sub forma unei emisiuni de obligatiuni pe pietele externe de capital, denominate în euro

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 18 lit. b) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Ministerul Finantelor Publice lansează o emisiune de obligatiuni denominate în euro pe pietele externe de capital, în limita sumei de 750 milioane euro, cu scadenta la 10 ani. Lansarea emisiunii se va face cu discont fată de valoarea nominală si va fi administrată de către consortiul format din băncile de investitii Deutsche Bank, ING Barings, JP Morgan, Salomon Smith Barney-Citigroup.

Art. 2. - Emisiunea poate fi executată fie prin mobilizarea sumei prevăzute la art. 1 într-o tranzactie unică, fie printr-o tranzactie initială care urmează să fie redeschisă, cu primă sau cu discont, în functie de conditiile pietei, până la concurenta sumei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Valuta obtinută din acest împrumut, mai putin valoarea discontului si comisionul de administrare care se deduc din valoarea împrumutului, va fi virată în contul de valută al Ministerului Finantelor Publice deschis la Banca Natională a României si va fi utilizată de către Ministerul Finantelor Publice pe măsura necesitătilor privind finantarea deficitului bugetului de stat si refinantarea datoriei publice.

Art. 4. - Plata dobânzilor si a altor costuri aferente se suportă din bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 martie 2002.

Nr. 229.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCERII

 

ORDIN

pentru aprobarea Calendarului miscării personalului didactic în anul scolar 2002-2003

 

Ministrul educatiei si cercetării,

în baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Calendarul mi cării personalului didactic în anul scolar 2002-2003, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 3. - Directia generală pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării si inspectoratele solare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2001.

Nr. 5.025.

 

ANE

 

CALENDARUL

mi cării personalului didactic în anul scolar 2002-2003

 

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic lucrările privitoare la mobilitatea personalului didactic din învătământul preuniversitar de stat se organizează la nivelul inspectoratelor scolare si sunt coordonate de comisia de mobilitate a personalului didactic, numită prin decizie a inspectorului scolar general până la data de 24 ianuarie 2002.

1. Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care urmează să fie pensionat cu data de 1 septembrie 2002:

- pentru limita de vârstă standard;

- la cerere, conform art. 127 alin. (3) din Legea nr. 128/1997.

Perioada: 25 ianuarie - 28 februarie 2002

2. Constituirea catedrelor si încadrarea personalului didactic titular în învătământ (conform actului de numire/transfer) pentru anul scolar 2002-2003:

- la nivelul unitătilor de învătământ;

- la nivelul inspectoratului scolar.

Perioada: 1 februarie - 20 februarie 2002

a) Cadrele didactice care doresc să îsi continue activitatea didactică în anul scolar 2002-2003, în conditiile prevăzute la art. 128 din Legea nr. 128/1997, vor depune cereri la inspectoratele scolare;

Perioada: 20-28 februarie 2002

b) Discutarea cererilor de mentinere în activitate pentru anul scolar 2002-2003 în sedinta consiliului de administratie al inspectoratului scolar.

Perioada: 1-15 martie 2002

3. Solutionarea situatiilor cadrelor didactice titulare care vor avea restrângere partială de activitate în anul scolar 2002-2003 (completarea de normă didactică pe an scolar).

Solutionarea cererilor de întregire a normei prin transferul cadrelor didactice titulare în două, în mai multe sau într-o singură unitate de învătământ.

Perioada: 1-20 martie 2002

4. Pretransferarea personalului didactic, la cerere, astfel:

- pentru stabilirea în localitatea de domiciliu/resedintă;

- pentru apropiere de domiciliu;

- pentru schimb de posturi prin consimtământul ambelor părti.

5. Transferul personalului didactic titular disponibilizat ca urmare a restrângerii de activitate sau ca efect al desfiintării unor unităti scolare:

a) afisarea la inspectoratul scolar a listelor cuprinzând posturile didactice valabile pentru anul scolar 2002-2003:

a1) liste pentru pretransferare;

a2) liste pentru restrângere de activitate;

Termen: 25 aprilie 2002

b) afisarea la inspectoratele scolare a posturilor didactice care intră în restrângere de activitate începând cu data de 1 septembrie 2002;

Termen: 2 aprilie 2002

c) înregistrarea cererilor personalului didactic se face pentru ambele miscări de transfer la inspectoratele scolare;

Perioada: 3-15 mai 2002

d) efectuarea operatiunilor de pretransferare a personalului didactic si transfer pentru motivul “restrângere de activitate” se face în sedintăcomună si publică, anuntată în termen de la sediul inspectoratelor scolare.

Perioada: 27-30 mai 2002

NO: Personalul didactic care este afectat de restrângerea de activitate poate participa si la sesiunea de pretransferare prin depunerea unei cereri.

6. Ocuparea prin concurs a posturilor declarate vacante pentru anul scolar 2002-2003:

a) afisarea listelor cuprinzând posturile vacante la inspectoratul scolar;

Termen: 15 iunie 2002

b) înregistrarea cererilor candidatilor la inspectoratul scolar;

Perioada: 19 iunie - 3 iulie 2002

c) desfăsurarea concursului (locul va fi anuntat public cu 30 de zile înainte);

Termen: 16-17 iulie 2002

d) contestatii si rezolvarea acestora;

Perioada: 20-24 iulie 2002

e) repartizarea pe posturi/catedre în judet de către inspectoratul scolar, în sedintă publică;

Perioada: 25-27 iulie 2002

f) depunerea dosarelor candidatilor din alte judete admisi;

Termen: 29 iulie 2002

g) repartizarea pe posturi/catedre în alte judete de către inspectoratul scolar, în sedintă publică.

Termen: 30 iulie 2002, ora 10,00

7. Deta area în interesul învătământului, prin concurs care constă în aplicarea criteriilor si punctajelor pentru evaluarea personalului didactic, cuprinse în anexa la Metodologia privind organizarea si desfăsurarea pretransferării personalului didactic titular si a transferării personalului didactic titular disponibilizat prin restrângerea activitătii sau prin desfiintarea unor unităti scolare:

a) înregistrarea solicitărilor din partea inspectorilor de specialitate si a unitătilor de învătământ;

Perioada: 5-10 iunie 2002

b) discutarea si solutionarea propunerilor făcute de inspectorii scolari de specialitate în comisia numită de inspectorul general;

Termen: 11 iunie 2002

c) afisarea listei cuprinzând cadrele didactice detasate în interesul învătământului la inspectoratele scolare.

Termen: 13 iunie 2002

8. Detasarea, la cerere, a persoanelor interesate, prin concurs care constă în aplicarea criteriilor si punctajelor pentru evaluarea personalului didactic, cuprinse în anexa la Metodologia privind organizarea si desfăsurarea pretransferării personalului didactic titular si a transferării personalului didactic titular disponibilizat prin restrângerea activitătii sau prin desfiintarea unor unităti scolare:

a) afisarea posturilor care urmează să fie ocupate prin detasare si suplinire;

Termen: 1 august 2002

b) înregistrarea cererilor candidatilor;

Perioada: 19 iunie - 10 iulie 2002

c) solutionarea cererilor de deta are în sedintă publică si afisarea rezultatelor.

Perioada: 25-27 august 2002

9. Ocuparea, prin suplinire, a posturilor rezervate si a posturilor rămase vacante, prin concurs care constă în aplicarea criteriilor si punctajelor pentru evaluarea personalului didactic, cuprinse în anexa la Metodologia privind organizarea si desfăsurarea pretransferării personalului didactic titular si a transferării personalului didactic titular disponibilizat prin restrângerea activitătii sau prin desfiintarea unor unităti scolare:

a) înregistrarea cererilor la inspectoratele scolare;

Perioada: 19 iunie - 10 iulie 2002

b) încadrarea suplinitorilor calificati;

Perioada: 28-31 august 2002

c) testarea suplinitorilor necalificati;

Perioada: 2-5 septembrie 2002

d) contestatii si rezolvarea lor;

Perioada: 7-8 septembrie 2002

e) repartizarea suplinitorilor necalificati.

Perioada: 9-11 septembrie 2002