MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 178         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 14 martie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 37 din 6 februarie 2002 privind constitutionalitatea votului exprimat la adoptarea Hotărârii nr. 33 din 12 decembrie 2001 a Parlamentului României pentru respingerea Raportului anual al Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune pe anul 2000

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

211. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor judetene si comunale a unor drumuri situate în judetul Iasi

 

216. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate

 

219. - Hotărâre privind esalonarea la plată a taxei pe activitatea de exploatare a resurselor minerale, datorată de Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A.

 

226. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 663/2001 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 37

din 6 februarie 2002

privind constitutionalitatea votului exprimat la adoptarea Hotărârii nr. 33 din 12 decembrie 2001 a Parlamentului României pentru respingerea Raportului annual al Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune pentru anul 2000

 

Prin Adresa nr. 51/1.083 din 17 decembrie 2001 - înregistrată la data de 18 decembrie 2001 - secretarul general al Camerei Deputatilor a trimis Curtii Constitutionale sesizarea grupurilor parlamentare ale Partidului România Mare, Partidului National Liberal si Partidului Democrat din Camera Deputatilor cu privire la neconstitutionalitatea votului exprimat în sedinta celor două Camere ale Parlamentului României din 12 decembrie 2001, prin care s-a hotărât încetarea mandatului Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune si demiterea presedintelui acestui consiliu. La sesizare s-au anexat o listă cu semnăturile unui număr de 49 de deputati din Grupul parlamentar al Partidului România Mare, o listă semnată de 29 de deputati din Grupul parlamentar al Partidului National Liberal si o altă listă semnată de 29 de deputati ai Grupului parlamentar al Partidului Democrat. Prin Adresa nr. XXXII/98 din 17 decembrie 2001 - înregistrată la aceeasi dată, 18 decembrie 2001 -, semnată de presedintele Grupului parlamentar din Senat al Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, s-a trimis direct Curtii Constitutionale o sesizare cu continut identic. La sesizare s-au anexat o listă de sustinere cu semnăturile unui număr de 36 de senatori din Grupul parlamentar al Partidului România Mare si o listă de sustinere semnată de 13 senatori din Grupul parlamentar al Partidului National Liberal. În motivarea sesizărilor, formulate în temeiul art. 144 lit. a) si al art. 145 din Constitutie, se arată că votul exprimat în sedinta comună a Camerei Deputatilor si a Senatului din 12 decembrie 2001 pentru respingerea Raportului anual al Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune este contrar dispozitiilor art. 64 din Constitutie, “deoarece nu a fost întrunit cvorumul de sedintă”. Se arată în acest sens că fată.de 243 de deputati si senatori, cât ar fi reprezentat majoritatea parlamentarilor din cele două Camere, în timpul votului au fost prezenti la sedintă doar 241 de deputati si senatori. În concluzie, autorii sesizărilor solicită să se constate neconstitutionalitatea Hotărârii plenului celor două Camere ale Parlamentului din 12 decembrie 2001. În conformitate cu dispozitiile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, sesizarea a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, pentru a putea transmite până la data dezbaterii punctele de vedere ale birourilor permanente.

În punctul de vedere transmis de presedintele Senatului se apreciază că sesizarea “cu privire la neconstitutionalitatea votului exprimat în sedinta celor două Camere ale Parlamentului României din data de 12 decembrie 2001, prin care s-a hotărât încetarea mandatului Consiliului de administratie al Societătii Române de Radio si demiterea presedintelui acestui consiliu, este total neîntemeiată si excede competentei legale a Curtii Constitutionale”. De altfel, se arată în continuare, “presedintele care a condus sedinta celor două Camere ale Parlamentului României, din data de 12 decembrie 2001, a respectat dispozitiile Regulamentului sedintelor comune în litera si spiritul lor cu privire la întrunirea cvorumului legal de sedintă, în strictă conformitate cu prevederile art. 64 din Constitutie”. Se mai arată că hotărârea contestată a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutie, precum si ale art. 39 alin. (4) si ale art. 46 alin. (7) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată.

CURTEA,

examinând sesizările de neconstitutionalitate, punctul de vedere transmis de presedintele Senatului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, stenograma sedintei comune a Camerei Deputatilor si Senatului din 12 decembrie 2001, Hotărârea Parlamentului României nr. 33 din 12 decembrie 2001 pentru respingerea Raportului anual al Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune pentru anul 2000, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, retine următoarele:

Obiectul sesizărilor îl constituie constitutionalitatea votului exprimat în sedinta comună a Camerei Deputatilor si a Senatului din 12 decembrie 2001, pe baza căruia s-a adoptat Hotărârea nr. 33 pentru respingerea Raportului anual al Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune pentru anul 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 17 decembrie 2001, care prevede:

“Art. 1. - Se respinge Raportul anual al Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune pentru anul 2000.

Art. 2. - Potrivit dispozitiilor art. 46 alin. (7) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Consiliul de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune este demis de drept.”

Examinând temeiul juridic al sesizărilor, Curtea retine că, desi autorii acestora si-au fondat sesizările pe dispozitiile art. 144 lit. a) din Constitutie, potrivit cărora Curtea Constitutională decide “asupra constitutionalitătii legilor, înainte de promulgarea acestora, la sesizarea Presedintelui României, a unuia dintre presedintii celor două Camere, a Guvernului, a Curtii Supreme de Justitie, a unui număr de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori, precum si, din oficiu, asupra initiativelor de revizuire a Constitutiei”, aceasta s-ar putea întemeia numai pe dispozitiile art. 144 lit. b) din Legea fundamentală, care prevăd că ea “se pronuntă asupra constitutionalitătii regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre presedintii celor două Camere, a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori”.

Autorii sesizărilor de neconstitutionalitate consideră că prin votul exprimat pentru adoptarea mentionatei hotărâri au fost încălcate dispozitiile art. 64 din Constitutie, potrivit cărora “Camera Deputatilor si Senatul adoptă legi, hotărâri si motiuni, în prezenta majoritătii membrilor”. Aceste dispozitii sunt preluate si în Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, care, la art. 39 alin. 1, prevede: “În toate cazurile în care Camera Deputatilor si Senatul, în sedinte comune, adoptă legi, hotărâri sau motiuni, trebuie să fie prezenti cel putin jumătate plus unu din membrii care compun cele două Camere ale Parlamentului.”

Se constată, a adar, că prevederile mentionate ale Regulamentului sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului sunt în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale. Curtea observă că din categoria “regulamentelor Parlamentului”, la care se referă art. 144 lit. b) din Constitutie, face parte si Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, care, prin continutul său si prin procedura de adoptare, ca act juridic, se încadrează în categoria “hotărârilor” Camerelor Parlamentului, în sensul art. 64 din Constitutie, potrivit căruia “Camera Deputatilor si Senatul adoptă legi, hotărâri si motiuni […]”. Acest regulament este un act juridic normativ continând reguli juridice cu caracter de generalitate referitoare la organizarea internă si la functionarea sedintelor comune ale Camerelor reunite ale Parlamentului. Este de retinut însă că sesizările examinate vizează constitutionalitatea votului exprimat la adoptarea Hotărârii nr. 33 din 12 decembrie 2001, care se referă exclusiv la respingerea Raportului anual al Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune pentru anul 2000 si la demiterea de drept a acestuia. De aceea, această hotărâre nu este un act juridic normativ, ci constituie un act juridic individual de aplicare a dispozitiilor art. 1 pct. 21 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, potrivit cărora aceste Camere se întrunesc în sedinte comune pentru îefectuarea altor numiri în functii, care, potrivit legii, intră în competenta Parlamentuluiit si în consecintă nu intră în continutul ipotezei avute în vedere de prevederile art. 144 lit. b) din Constitutie. Mai mult, potrivit art. 2 alin. (3) si art. 21 alin. (1) din

Legea nr. 47/1992, republicată, dispozitii legale care se întemeiază pe prevederile art. 144 lit. b) din Constitutie, Curtea Constitutională nu are competenta să exercite controlul de constitutionalitate asupra modului de interpretare sau asupra modului de aplicare a regulamentelor Parlamentului. Acesta, prin Camerele sale reunite, este unica autoritate publică ce detine competenta ca, în virtutea principiului autonomiei regulamentare, prevăzut în art. 62 alin. (1) din Constitutie, conform căruia “[…] În sedintele comune, lucrările se desfăsoară potrivit unui regulament adoptat cu votul majoritătii deputatilor si senatorilor”, să interpreteze el însusi continutul normativ al regulamentului propriu si să decidă asupra modului de aplicare a acestuia, respectându-se de fiecare dată, desigur, normele constitutionale aplicabile. Curtea Constitutională, în jurisprudenta sa, a statuat în mod constant în acest sens, precizând că nerespectarea unor prevederi regulamentare se poate constata pe căi exclusiv parlamentare, cu toate consecintele ce pot surveni în cazul unor  încălcări ale dispozitiilor regulamentare (spre exemplu: Decizia nr. 44 din 8 iulie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 10 august 1993; Decizia nr. 17 din 27 ianuarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 31 ianuarie 2000, si Decizia nr. 47 din 15 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 13 aprilie 2000). De asemenea, prin Decizia nr. 98 din 25 octombrie 1995 privind constitutionalitatea refuzului Biroului permanent al Camerei Deputatilor de a aproba înfiintarea unui grup parlamentar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 31 octombrie 1995, Curtea a retinut că “Pentru rezolvarea contestatiilor senatorilor, deputatilor sau ale grupurilor parlamentare în legătură cu măsurile concrete de aplicare a regulamentelor Parlamentului urmează să se recurgă la folosirea căilor si procedurilor exclusiv parlamentare”.

În consecintă, solutionarea sesizării ce face obiectul prezentei decizii nu este de competenta Curtii Constitutionale.

Având în vedere considerentele expuse în prezenta decizie, dispozitiile art. 62 alin. (1), art. 64 si ale art. 144 lit. b) din Constitutie, precum si prevederile art. 2 alin. (3), art. 13 alin. (1) lit. A.b) si ale art. 21 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Constată că solutionarea sesizării grupurilor parlamentare din Senat ale Partidului România Mare si Partidului National Liberal, precum si a grupurilor parlamentare din Camera Deputatilor ale Partidului România Mare, Partidului National Liberal si Partidului Democrat, privind constitutionalitatea votului exprimat la adoptarea Hotărârii nr. 33 din 12 decembrie 2001 a Parlamentului României pentru respingerea Raportului anual al Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune pentru anul 2000, nu este de competenta Curtii Constitutionale.

Prezenta decizie se comunică grupurilor parlamentare din Senat ale Partidului România Mare si Partidului National Liberal, grupurilor parlamentare din Camera Deputatilor ale Partidului România Mare, Partidului National Liberal si Partidului Democrat, precum si Camerei Deputatilor si Senatului si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată astăzi, 6 februarie 2002.

Dezbaterea a avut loc la data de 6 februarie 2002 si la ea au participat: Nicolae Popa, presedinte, Costică Bulai, Nicolae Cochinescu, Constantin Doldur, Kozsokár Gábor, Petre Ninosu, Serban Viorel Stănoiu, Lucian Stângu si Ioan Vida, judecători.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Claudia Miu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor judetene si comunale

a unor drumuri situate în judetul Iasi

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor judetene si comunale a unor drumuri situate în judetul Iasi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexele nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si nr. 338 bis din 20 iulie 2000, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 februarie 2002.

Nr. 211.

 

ANEXĂ

 

Încadrarea unor drumuri situate în judetul Iasi în categoria functională a drumurilor judetene si comunale

 

Reteaua de drumuri judetene din judetul Iasi

 

Nr. crt.

Denumirea traseului

Traseul drumului

Pozitia kilometrică

Lungimea

Origine

Destinatie reală

1.

DJ 249 C

Sculeni (DJ 249) - Victoria - Luceni - Icuseni - Cotu lui Ivan

- 0+000

16+500

16,5

 

în loc de DJ 249 C

Cilibiu - Golăiesti - Coada Stâncii - Mânzătesti (DJ 249 A) Iasi - Valea Lungă - Golăiesti - Bran

 

 

 

 

Reteaua de drumuri comunale din judetul Iasi

 

Nr. crt.

Denumirea traseului

Traseul drumului

Pozitia kilometrică

Lungimea

Origine

Destinatie reală

1.

DC 19

Iasi (DN 28) - Valea Lungă - Golăiesti - Podul Jijiei - Petresti

0+000

21+899

21,899

 

în loc de DJ 249 C

Iasi - Valea Lungă - Bran

 

 

 

2.

DC 15

DJ 282 E - Dorobanti - Cilibiu - Grădinari - DJ 249 - Medeleni

0+000

19+000

19,000

 

în loc de DC 15

DJ 282 G - Dorobanti - Cilibiu - DJ 249 - Petresti

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si Ministerul Administratiei Publice vor urmări modul de aplicare a prezentelor norme metodologice.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 martie 2002.

Nr. 216.

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate

 

Art. 1. - (1) Imediat după publicarea prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I, se constituie o comisie, la nivelul fiecărui judet, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru verificarea, inventarierea si centralizarea constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, alcătuită din specialisti având următoarea componentă:

a) doi reprezentanti desemnati de directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti;

b) un reprezentant desemnat de Agentia Domeniilor Statului;

c) un reprezentant desemnat de presedintele consiliului judetean;

d) un reprezentant desemnat de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului (APAPS), din teritoriu;

e) un reprezentant desemnat de primarul localitătii pe a cărei rază se află amplasată constructia zootehnică dezafectată sau fabrica de nutreturi combinate dezafectată.

(2) Presedintele acestei comisii este directorul general al directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(3) Comisia prevăzută la alin. (1) verifică si inventariază fiecare constructie zootehnică dezafectată si fiecare fabrică de nutreturi combinate dezafectată, pe active componente, în termen de 15 zile de la data constituirii.

(4) Cu ocazia verificării si inventarierii se întocmeste un proces-verbal în două exemplare, care contine date referitoare la situatia juridică a constructiilor zootehnice dezafectate si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate – cu precizarea ipotecilor -, nivelul de dotare, capacitatea de productie, suprafata de teren ocupată, situatia amenajărilor interioare, starea fluxului tehnologic, a anexelor, valoarea la momentul inventarierii, precum si denumirea proprietarului.

(5) Un exemplar din procesul-verbal întocmit de comisie se arhivează la directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, iar datele cuprinse în acesta se preiau în contractele de atribuire în folosintă gratuită.

(6) Pentru spatiile zootehnice dezafectate, precum si pentru fabricile de nutreturi combinate dezafectate, care sunt ipotecate, comisia solicită acordul de principiu al băncilor finantatoare cu privire la atribuirea în folosintă gratuită a acestora.

(7) Dacă în termen de 7 zile de la data solicitării comisiei băncile finantatoare nu formulează răspunsul, se consideră că acordul de principiu a fost dat.

Art. 2. - (1) După verificare si inventariere, în termenul prevăzut la art. 1 alin. (3), comisia întocmeste o listă centralizată a constructiilor zootehnice dezafectate si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, care se comunică directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si primăriei pe a cărei rază se află bunurile imobile.

(2) Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, are obligatia de a publica lista prevăzută la alin. (1) într-un cotidian local.

(3) Lista cuprinde constructiile zootehnice dezafectate, pentru cresterea si exploatarea bovinelor, ovinelor, porcinelor, păsărilor si a altor specii de animale de fermă, precum si fabricile de nutreturi combinate dezafectate, localitatea, capacitatea de productie, proprietarul si valoarea activului la momentul inventarierii.

(4) Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, comunică consiliului local sau, după caz, Agentiei Domeniilor Statului si Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului lista cuprinzând constructiile zootehnice dezafectate si fabricile de nutreturi combinate dezafectate, însotită de o copie de pe procesulverbal prevăzut la art. 1 alin. (4).

Art. 3. - (1) Asociatiile crescătorilor de animale, cu sau fără personalitate juridică, precum si persoanele fizice în vârstă de până la 40 de ani sau persoanele juridice care desfăsoară activităti de crestere, exploatare a animalelor si/sau care produc nutreturi combinate, interesate, depun cereri conform modelelor prezentate în anexele nr. 1 si 2 la prezentele norme metodologice la directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Din momentul depunerii cererilor pentru solicitarea de atribuire gratuită a spatiilor zootehnice dezafectate, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate la directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, acestea au obligatia de a verifica îndeplinirea conditiilor si criteriilor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 si în prezentele norme metodologice si de a le transmite, pe bază de borderou, consiliului local si, după caz, Agentiei Domeniilor Statului si Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

Art. 4. - Criteriile si conditiile de selectare în vederea atribuirii în folosintă gratuită a constructiilor zootehnice dezafectate si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate sunt:

a) pentru persoanele fizice cu cetătenie română, în vârstă de până la 40 de ani, si asociatiile agricole fără personalitate juridică:

- cunostinte tehnice de specialitate atestate pe bază de diplomă de studii medii sau superioare, iar pentru asociatiile agricole acestea sunt necesare pentru unul sau mai multi membri asociati ori angajati ai acestora cu contract individual de muncă încheiat pe o perioadă nedeterminată - criteriu eliminatoriu;

- plan de afaceri pentru activitatea de crestere, exploatare si îngrăsare a animalelor si/sau de producere de nutreturi combinate;

- performante anterioare în domeniul cresterii animalelor si al producerii de nutreturi combinate, dovedite prin acte de valorificare a productiei;

- capacitate financiară din fonduri proprii sau atrase, dovedită prin extras de cont bancar;

b) pentru persoanele juridice:

- cunostinte tehnice de specialitate în cresterea, exploatarea si îngrăsarea animalelor si/sau producerea de nutreturi combinate ale reprezentantului sau angajatului cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;

- plan de afaceri pentru activitatea de crestere, exploatare si îngrăsare a animalelor si/sau de producere de nutreturi combinate;

- capacitate financiară de desfăsurare a activitătii de crestere, exploatare si îngrăsare a animalelor si/sau de producere de nutreturi combinate, prin fonduri proprii sau fonduri atrase si dovedite prin contracte încheiate cu băncile comerciale, notificate de comisie, extrase de cont bancar si scrisoare de bonitate;

- performante obtinute anterior în domeniul cresterii animalelor sau în activităti agroalimentare conexe, dovedite prin acte de valorificare a productiei.

Art. 5. - În situatia în care există doi sau mai multi solicitanti pentru atribuirea gratuită a aceluiasi imobil, selectia se face în raport cu criteriul capacitătii financiare.

Art. 6. - Atribuirea în folosintă gratuită a constructiilor zootehnice dezafectate si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, integral sau pe active componente, se face pe bază de contract de către Agentia Domeniilor Statului, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consiliul local, pentru desfăsurarea activitătilor zootehnice si/sau de producere a nutreturilor combinate.

Art. 7. - În cazul constructiilor zootehnice dezafectate pentru cresterea si exploatarea bovinelor, ovinelor, porcinelor, păsărilor si altor specii de animale de fermă, precum si al fabricilor de nutreturi combinate dezafectate care sunt ipotecate la băncile comerciale, beneficiarii asistati de un reprezentant al conducerii directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, solicită în prealabil acordul băncilor finantatoare pentru atribuirea în folosintă gratuită a acestora.

Art. 8. - Persoanele interesate în concesionarea terenurilor necesare pentru producerea de furaje de volum si concentrate, cărora le-au fost atribuite constructiile zootehnice dezafectate, depun cereri la directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 9. - (1) Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, după atribuirea constructiilor zootehnice dezafectate, integral sau pe active componente, stabileste, pe baza cererii, situatia privind necesarul de teren agricol pentru producerea de furaje de volum si concentrate, potrivit următoarelor:

a) specia;

b) numărul de animale;

c) tehnologia de crestere si exploatare;

d) încărcătura de unităti vită mare (UVM) pe suprafata de teren arabil, respectiv o UVM/ha.

(2) Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, transmite cererile solicitantilor de teren agricol necesar producerii de furaje de volum si concentrate, precum si situatia prevăzută la alin. (1) la consiliile locale pentru încheierea contractului de concesionare a terenului prin atribuire directă.

(3) În situatia în care nu există suficient teren în rezerva unitătilor administrativ-teritoriale, consiliul local transmite cererile si avizul negativ la directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

(4) Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, transmite cererile de atribuire de teren agricol neonorate de consiliul local si situatia privind necesarul de teren pentru acestea, temeinic motivată, la Agentia Domeniilor Statului, iar asupra măsurii de concesionare de teren prin atribuire directă pe o perioadă de maximum 5 ani se pronuntă consiliul de administratie care dispune, după caz, încheierea contractului de concesiune.

Art. 10. - După 5 ani de la atribuirea gratuită a constructiilor zootehnice dezafectate si a fabricilor de nutreturi dezafectate beneficiarii contractului de atribuire pot cumpăra spatiul utilizat la un pret echivalent cu 10% din valoarea contabilă stabilită la momentul atribuirii.

Art. 11. - În cazul în care la expirarea termenului de 5 ani de la data atribuirii în folosintă gratuită a constructiilor zootehnice dezafectate si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, integral sau pe active componente, persoanele care le-au avut în folosintă nu doresc să le cumpere, acestea au obligatia de a le restitui unitătilor cu care au încheiat contractul de atribuire, cel putin în starea în care au fost atribuite.

Art. 12. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

Directia generală pentru agricultură

si industrie alimentară a judetului ………/municipiului Bucuresti

 

Se aprobă

Director general,

.............................

 

CERERE

Persoana fizică

 

Subsemnatul/subsemnata .................................., legitimat/legitimată cu ….......……. seria ………….. nr. .………, eliberat de politia ........………., codul numeric personal ..............................., cu domiciliul în ......................….., str. ………….. nr. .………….., judetul .................………, vă rog să binevoiti a-mi aproba atribuirea în folosintă gratuită a constructiilor zootehnice dezafectate pentru ................... (specia de animale) si/sau a fabricii de nutreturi combinate ....……………….., proprietate a ................................................................, (consiliul local, societatea comercială, APAPS, banca) situată în ...................................................... (judetul, localitatea, strada, numărul)

Pregătirea mea profesională este de ..................................., având o vechime de ........………. ani în domeniul ...................................... . (cresterea animalelor, producerea de furaje combinate)

Mentionez că pentru activitatea de crestere, exploatare si îngrăsare a animalelor si/sau de producere a nutreturilor combinate pe care doresc să o desfăsor voi dovedi capacitatea financiară din surse proprii sau atrase si voi întocmi un plan de afaceri, ce vor fi prezentate comisiei în vederea atribuirii.

În ceea ce priveste capacitatea profesională, aceasta este asigurată:

- prin pregătirea mea, de …………….. cu o vechime în domeniu de ………….. ani;

- prin angajarea cu contract de muncă sau conventie civilă de prestări de servicii a unui cadru cu pregătire agricolă, medie ori superioară.

Data ........

 

Semnătura ......…………….

 

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Directia generală pentru agricultură

si industrie alimentară a judetului …………../ municipiului Bucuresti

 

Se aprobă

Director general,

.............................

 

CERERE

Persoana juridică

 

Agentul economic ............................................................ (societate comercială, societatea agricolă, asociatie), cu sediul în localitatea .........................., str. .......................... nr.  ………….., judetul/sectorul ...………….., înregistrată la registrul comertului cu nr. ……….., cod fiscal ………, reprezentat prin domnul/doamna .....……….., în calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria ………. nr. ……. , vă rog să binevoiti a-mi aproba atribuirea în folosintă gratuită a constructiilor zootehnice dezafectate pentru .................................................. (specia de animale) si/sau a fabricii de nutreturi combinate ....................……., proprietate a ............................................... (consiliul local, societatea comercială, APAPS, banca) situată în ............................................ (judetul, localitatea, strada, numărul)

Mentionez că pentru activitatea de crestere, exploatare si îngrăsare a animalelor si/sau de producere a nutreturilor combinate, pe care doresc să o desfăsor, voi dovedi capacitatea financiară si voi întocmi un plan de afaceri, ce vor fi prezentate comisiei.

Semnătura ..………………. Data .………………

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind esalonarea la plată a taxei pe activitatea de exploatare a resurselor minerale, datorată

de Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic - (1) Se aprobă esalonarea la plată pe 6 luni a taxei pe activitatea de exploatare a resurselor minerale, aferentă anului 2001, datorată de unitătile Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A., în sumă totală de 1.416.019.254.109 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Graficele de esalonare la plată se stabilesc si se comunică atât unitătilor Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A., cât si organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, la care acestea sunt înregistrate ca plătitoare de impozite si taxe, de către directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

(3) De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru sumele esalonate la plată, unitătile Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. datorează majorări conform prevederilor legale, plata acestora efectuându-se lunar.

(4) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri unitătile Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. vor constitui o garantie echivalentă cu o rată din esalonare.

(5) Înlesnirile la plată îsi pierd valabilitatea în situatia în care unitătile Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. nu îsi achită obligatiile curente la bugetul de stat, cu termene scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. În cazul în care nu se achită la scadentă obligatiile curente la bugetul de stat, se poate efectua plata acestora în perioada imediat următoare, împreună cu majorările de întârziere si penalitătile de întârziere aferente, dar nu mai târziu de data de 20 decembrie 2002.

(6) - Unitătile Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. vor achita până la primul termen de plată din esalonare sumele reprezentând obligatii la bugetul de stat, datorate si neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care nu fac obiectul înlesnirilor la plată acordate, împreună cu majorările de întârziere si penalitătile de întârziere aferente acestora.

(7) - Orice intentie de înstrăinare de active pe toată perioada derulării înlesnirii la plată va fi comunicată organului fiscal teritorial al Ministerului Finantelor Publice, la care unitătile Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. sunt înregistrate ca plătitoare de impozite si taxe.

(8) - Nerespectarea termenelor si a conditiilor în care s-au aprobat înlesnirile la plată atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită si obligatia de plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 martie 2002.

Nr. 219.

 

ANEXĂ

 

TAXA

pe activitatea de exploatare a resurselor minerale (titei si gaze)

 

Denumirea unitătii

Suma datorată

- lei -

PETROM Ploiesti

176.751.688.828

PETROM Moinesti

122.974.573.800

PETROM Târgu Jiu

214.683.911.113

PETROM Craiova

87.701.153.720

PETROM Timisoara

88.143.753.342

PETROM Pitesti

182.060.644.980

PETROM Târgoviste

123.426.750.983

PETROM Videle

165.074.925.734

PETROM Suplac

82.367.163.700

PETROMAR

120.050.339.814

PETROM Brăila

52.784.348.095

TOTAL:

1.416.019.254.109

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 663/2001 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru energie - ICEMENERG Bucuresti, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 663/2001 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 31 iulie 2001, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19 - Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administratie poate atrage în activitatea de analiză specialisti din societăti, companii nationale, societăti comerciale din sectorul energetic. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.”

2. Litera a) a articolului 24 va avea următorul cuprins:

“a) strategia energetică de dezvoltare a României pe termen mediu;”

3. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - Activitatea curentă a institutului este condusă de un director general, cu pregătire managerială, numit prin ordin al ministrului industriei si resurselor, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetării.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministru delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării

pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

 

Bucuresti, 7 martie 2002.

Nr. 226.