MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 161         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 6 martie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 36 din 5 februarie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 alin. 11 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

314. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1057

 

315. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1058

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE

DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

46. - Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 29/2002 privind aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 36

din 5 februarie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 alin. 1 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 alin. 1 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Arsenal” - S.A. - filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 4.612/2001 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale, concretizată în Decizia nr. 322 din 20 noiembrie 2000, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă, în temeiul art. 23 alin. (3) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 20 septembrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 4.611/2001, Tribunalul Bucuresti – Sectia a V-a civilă si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1  alin. 11 - 13 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Arsenal” - S.A. - filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A. din Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale mentionate, prin care s-au instituit asistenti judiciari cu competenta de a judeca în primă instantă, împreună cu un judecător, cauzele privind conflictele si litigiile de muncă, sunt contrare prevederilor art. 1 alin. (3), art. 51, 123, 124 si 125 din Constitutie, din care rezultă că numai judecătorului i se atribuie competenta de a judeca si de a impune executarea silită a hotărârilor. Prin instituirea asistentilor judiciari, în calitate de membri cu vot deliberativ în completul de judecată, se nesocoteste principiul independentei judecătorilor, deoarece asistentii judiciari - unul reprezentând sindicatele, celălalt reprezentând asociatiile patronale - au anumite interese în judecarea cauzelor si nu pot fi, în consecintă, independenti si impartiali.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă si de contencios administrativ, exprimându-si opinia, apreciază că exceptia este nefondată, deoarece asistentii judiciari suntfunctionari publici, iar “conform dispozitiilor art. 123-125 din Constitutie, puterea judecătorească este exercitată numai de către judecători numiti în această functie de Presedintele României”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. 11 , 12 si 13 din Legea nr. 92/1992, republicată, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999, este neîntemeiată. În acest sens se arată că îdin dispozitiile art. 125 din Constitutie, rezultă că legiuitorul este cel care stabileste modul de organizare a instantelor judecătoresti, competenta si procedura de judecată. Astfel, dispozitiile art. 17 alin. 12 si alin. 13 din Legea nr. 92/1992 reprezintă tocmai o aplicare a textului constitutional mentionatil. Se mai arată, de asemenea, că prevederile legale criticate sunt în concordantă si cu art. 51 din Constitutia României.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, potrivit formulării autorului exceptiei, îl constituie dispozitiile art. 17 alin. 11 - 13 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare.

Aceste dispozitii au fost introduse prin art. I pct. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999, ordonantă aprobată si modificată prin Legea nr. 118/2001 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 30 martie 2001).

Dispozitiile art. 17 alin. 11 -13 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, au următorul continut: “Cauzele privind conflictele de muncă si litigiile de muncă se judecă în primă instantă, cu celeritate, de către un complet format dintr-un judecător si doi asistenti judiciari, dintre care unul reprezintă asociatiile patronale, iar celălalt reprezintă sindicatele. Hotărârile în aceste cauze se iau cu majoritatea membrilor completului.

Asistentii judiciari sunt numiti pe o perioadă de 4 ani de către ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Economic si Social, dintre persoanele care au studii juridice superioare si îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 46 alin. 1 lit. a), c), d), e) si alin. 2. Asistentii judiciari depun jurământ în conditiile art. 48, care se aplică în mod corespunzător.

Conditiile si procedura de propunere a candidatilor pentru a fi numiti asistenti judiciari, de către Consiliul Economic si Social, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate a sustinut că dispozitii legale mentionate contravin următoarelor prevederi din Constitutie:

- Art. 1 alin. (3): “România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme si sunt garantate”;

- Art. 51: “Respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.”;

- Art. 123: “(1) Justitia se înfăptuie te în numele legii.

(2) Judecătorii sunt independenti si se supun numai legii.”;

- Art. 124 alin. (1): “Judecătorii numiti de Presedintele României sunt inamovibili, potrivit legii. Presedintele si ceilalti judecători ai Curtii Supreme de Justitie sunt numiti pe o perioadă de 6 ani. Ei pot fi reînvestiti în functie. Promovarea, transferarea si sanctionarea judecătorilor pot fi dispuse numai de Consiliul Superior al Magistraturii, în conditiile legii.”;

- Art. 125 alin. (1) si (3): “(1) Justitia se realizează prin Curtea Supremă de Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege. […]

(3) Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege.”

În raport cu sustinerile formulate în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate Curtea constată că, desi se referă la art. 17 alin. 11 -13 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea  judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare, autorul exceptiei critică numai dispozitia cuprinsă în art. 17 alin. 11 din lege, conform căruia în cauzele privind conflictele de muncă si litigiile de muncă, judecate în primă instantă, hotărârile se iau cu majoritatea membrilor completului de judecată. În consecintă, obiectul controlului de constitutionalitate exercitat de Curte în cauza de fată îl constituie art. 17 alin. 11 din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare.

Examinând sustinerile autorului exceptiei, Curtea constată că asupra exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 alin. 11 din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare, s-a pronuntat prin Decizia nr. 322 din 20 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 30 ianuarie 2002.

Cu acel prilej Curtea Constitutională a constatat că prevederile art. 17 alin. 1 1 din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare, sunt neconstitutionale, contravenind dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 51, art. 123-125 din Constitutia României. Având în vedere că la data sesizării Curtii Constitutionale Decizia nr. 322/2001 nu era publicată în Monitorul Oficial al României, tinând seama si de dispozitiile art. 23 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora “Nu pot face obiectul exceptiei prevederile legale a căror constitutionalitate a fost stabilită potrivit art. 145 alin. (1) din Constitutie sau prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie  anterioară a Curtii Constitutionale”, exceptia de neconstitutionalitate examinată în cauza de fată urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. 1 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Arsenal” - S.A. - filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 4.612/2001 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 februarie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1057

 

În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 120/1999 si prin Ordonanta Guvernului nr. 35/2000, Ministerul Finantelor Publice lansează o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, prin trezoreria statului, începând cu data de 5 martie 2002.

Prin acest sistem statul protejează economiile populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la consolidarea încrederii în moneda natională, garantând rambursarea la scadentă si plata dobânzilor aferente.

Trezoreria statului este abilitată să lanseze emisiuni de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, scop în care ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Forma si codul emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se emit în formă nominală si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis.

Codul emisiunii este 1057.

 

ARTICOLUL 2

Data emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la băncile comerciale si la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A., pe o perioadă de 90 de zile, cu subscriptie în zilele de: 5, 6, 7, 8,.12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 si 29 martie 2002. Termenul de răscumpărare a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este în zilele de: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 si 27 iunie 2002.

 

ARTICOLUL 3

Valoarea nominală a emisiunii

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie reprezintă suma încasată până în ultima zi de subscriptie.

 

ARTICOLUL 4

Valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează prin certificate de trezorerie cu o valoare nominală de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei, 50.000.000 lei si 100.000.000 lei, pe termen de 90 de zile calendaristice.

La cumpărare titularii certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie pot împuternici si o altă persoană pentru răscumpărare.

 

ARTICOLUL 5

Rata dobânzii

 

Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este de 29% pe an, pentru o perioadă de subscriere de 90 de zile calendaristice, calculată după formula:

 

 

D = VN x 29 x 90/360 x 100

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatului de trezorerie.

 

ARTICOLUL 6

Data scadentei

 

Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasării contravalorii acestora si până la data împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice inclusiv.

 

ARTICOLUL 7

Închiderea emisiunii

 

Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie are loc în data de 29 martie 2002, ora 14,00.

 

ARTICOLUL 8

Conditiile de răscumpărare si de plată a dobânzii

 

Răscumpărarea este operatiunea prin care unitătile trezoreriei statului rambursează la termenul stabilit valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie prezentate de către persoanele fizice, care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, la aceeasi unitate a trezoreriei statului.

O dată cu răscumpărarea la scadentă a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie unitătile trezoreriei statului plătesc persoanelor respective si dobânzile aferente. Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de către titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lansează în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentă sau subscrierea acesteia pe certificate de trezorerie, după caz.

Operatiunile privind răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie si plata dobânzilor se efectuează prin ghiseele casieriilor trezoreriei statului. Data răscumpărării certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este prima zi lucrătoare după împlinirea a 90 de zile calendaristice inclusiv.

Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie pentru răscumpărare si înaintea datei de răscumpărare, situatie în care pentru perioada de subscriere, care se calculează din ziua încasării sumei si până în ziua prezentării pentru răscumpărare exclusiv, se acordă dobânda la vedere de 10% pe an.

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie neprezentate pentru răscumpărare în ziua stabilită (ziua scadentei) se transformă în depozite la trezoreria statului.

Nivelul dobânzii la termen se modifică începând cu data de 5 martie 2002 la 29% pe an. Ele se răscumpără de către trezoreria statului în ziua prezentării acestora la ghiseele trezoreriei statului, astfel:

a) Certificatele de trezorerie prezentate trezoreriei statului în maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi răscumpărate astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste pentru suma subscrisă dobânda la vedere de 10% pe an.

b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la termen 31 de zile) vor fi răscumpărate cu dobânda capitalizată astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie sunt în depozit, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării titularului la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste dobânda calculată prin aplicarea procentului de dobândă la termen asupra sumei rezultate din valoarea nominală si dobânda aferentă perioadei subscrise.

 

ARTICOLUL 9

Regimul fiscal

 

Dobânzile încasate de către populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie nu sunt supuse impozitării.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2002.

Nr. 314.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1058

 

În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 120/1999 si prin Ordonanta Guvernului nr. 35/2000, Ministerul Finantelor Publice lansează o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, prin trezoreria statului, începând cu data de 6 martie 2002.

Prin acest sistem statul protejează economiile populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la consolidarea încrederii în moneda natională, garantând rambursarea la scadentă si plata dobânzilor aferente.

Trezoreria statului este abilitată să lanseze emisiuni de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, scop în care ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Forma si codul emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se emit în formă nominală si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis.

Codul emisiunii este 1058.

 

ARTICOLUL 2

Data emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la băncile comerciale si la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A., pe o perioadă de 180 de zile, cu subscriptie în zilele de: 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 si 29 martie 2002. Termenul de răscumpărare a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este în zilele de: 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 si 25 septembrie 2002.

 

ARTICOLUL 3

Valoarea nominală a emisiunii

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie reprezintă suma încasată până în ultima zi de subscriptie.

 

ARTICOLUL 4

Valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează prin certificate de trezorerie cu o valoare nominală de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei si 50.000.000 lei, pe termen de 180 de zile calendaristice.

La cumpărare titularii certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie pot împuternici si o altă persoană pentru răscumpărare.

 

ARTICOLUL 5

Rata dobânzii

 

Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este de 30% pe an, pentru o perioadă de subscriere de 180 de zile calendaristice, calculată după formula:

 

D = VN x 30 x 180/360 x 100

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatului de trezorerie.

 

ARTICOLUL 6

Data scadentei

 

Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasării contravalorii acestora si până la data împlinirii termenului de 180 de zile calendaristice inclusiv.

 

ARTICOLUL 7

Închiderea emisiunii

 

Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie are loc în data de 29 martie 2002, ora 14,00.

 

ARTICOLUL 8

Conditiile de răscumpărare si de plată a dobânzii

 

Răscumpărarea este operatiunea prin care unitătile trezoreriei statului rambursează la termenul stabilit valoarea nominală a certificatelor de trezorerie prezentate de către persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, la aceeasi unitate a trezoreriei statului.

O dată cu răscumpărarea la scadentă a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie unitătile trezoreriei statului plătesc persoanelor respective si dobânzile aferente.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de către titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lansează în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentă sau subscrierea acesteia pe certificate de trezorerie, după caz.

Operatiunile privind răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie si plata dobânzilor se efectuează prin ghiseele casieriilor trezoreriei statului. Data răscumpărării certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este prima zi lucrătoare după împlinirea a 180 de zile calendaristice inclusiv.

Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie pentru răscumpărare si înaintea datei de răscumpărare, situatie în care pentru perioada de subscriere, care se calculează din ziua încasării sumei sipână în ziua prezentării pentru răscumpărare exclusiv, se acordă dobânda la vedere de 10% pe an.

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie neprezentate pentru răscumpărare în ziua stabilită (ziua scadentei) se transformă în depozite la trezoreria statului, care se răscumpără de  către trezoreria statului în ziua prezentării titularului la ghiseele trezoreriei statului, astfel:

a) Certificatele de trezorerie prezentate trezoreriei statului în maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi răscumpărate astfel:

- pentru perioada subscrisă, 180 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste pentru suma subscrisă dobânda la vedere de 10% pe an.

b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la termen 31 de zile) vor fi răscumpărate cu dobânda capitalizată astfel:

- pentru perioada subscrisă, 180 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie sunt în depozit, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării titularului la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste dobânda calculată prin aplicarea procentului de dobândă la termen asupra sumei rezultate din valoarea nominală si dobânda aferentă perioadei subscrise.

 

ARTICOLUL 9

Regimul fiscal

 

Dobânzile încasate de către populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie nu sunt supuse impozitării.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2002.

Nr. 315.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 29/2002 privind aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere:

- Legea nr. 145/1997 privind asigurările sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 1 alin. (1) lit. e) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalice ti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalice ti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.330/2001,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 21 ianuarie 2002;

- Referatul Directiei generale norme contractuale si relatii cu furnizorii nr. 329 din 8 februarie 2002, aprobat de directorul general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor art. 18 lit. h) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2001, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele activitătilor realizate de medicii din asistenta medicală spitalicească, pentru spitalele participante la programul national de finantare bazată pe caz, necesare facturării lunare în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor la prezentul ordin.

Art. 2. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Spitalele participante la programul national de finantare bazată pe caz vor raporta serviciile medicale prestate începând cu luna ianuarie 2002, în vederea decontării acestor servicii de către casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti si de cele asimilate acestora, potrivit formularelor aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 29/2002 si prin prezentul ordin.

(2) Spitalele vor raporta datele despre pacientii externati în format electronic, conform Ordinului ministrului sănătătii nr. 935/2000, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, însotite de formularul prezentat în anexa nr. 1.

(3) Lunar, respectiv trimestrial, spitalele vor primi rapoarte de validare a activitătii până la data de 20 a lunii curente pentru luna, respectiv trimestrul expirat, potrivit formularelor prezentate în anexele nr. 2a) si 2b).

(4) Pentru raportarea si decontarea activitătii lunare, respectiv trimestriale, pct. 1 din anexa nr. 3a) la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.nr. 29/2002 va fi înlocuit cu anexa nr. 1, respectiv cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Art. 4. - Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 7/2001 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale, îsi încetează valabilitatea la data de 31 decembrie 2001.

Art. 5. - Directia generală norme contractuale si relatii cu furnizorii si directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti si cele asimilate acestora vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002 si va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

 

Bucuresti, 11 februarie 2002.

Nr. 46.

 

ANEXA Nr. 1

Judetul ..........................................................

Localitatea ....................................................

Spitalul ..........................................................

 

SITUATIA

pacientilor externati si raportati

 

Luna ................... 2002

(transmis de la spital către Casa Natională de Asigurări de Sănătate/Biroul DRG)

 

Sectia

Numărul de cazuri raportate în soft DRG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL SPITAL:

 

 

Datele au fost trimise prin e-mail/dischetă în data de ..........................................................

Director general ............................................

Semnătura ....................................................

 

ANEXA Nr. 2a)

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

RAPORT LUNAR

de activitate pe baza grupelor de diagnostice al spitalului ................

Luna ................... 2002

(transmis de la Casa Natională de Asigurări de Sănătate/Biroul DRG către spital)

 

Sectia

Număr de cazuri

raportate în soft DRG

Număr de cazuri

raportate si validate

Cazuri nevalidate

ICM

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL SPITAL:

 

 

 

 

 

 

Directorul general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, ....................................................................................

Director Norme/Contractare, .....................................................

 

ANEXA Nr. 2b)

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

RAPORT TRIMESTRIAL

de activitate pe baza grupelor de diagnostice al spitalului ......................

Trimestrul/trimestrele .................... 2002

(transmis de la Casa Natională de Asigurări de Sănătate/Biroul DRG

către spital si casa judeteană de asigurări de sănătate)

 

Sectia

Număr de cazuri

raportate în soft DRG

Număr de cazuri

raportate si validate

ICM realizat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL SPITAL:

 

 

 

 

Directorul general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, ....................................................................................

Director Norme/Contractare, .....................................................

 

ANEXA Nr. 3

 

Judetul ..........................................................

Localitatea ....................................................

Spitalul ..........................................................

 

RAPORT DE DECONTARE

a serviciilor spitalicesti pe baza grupelor de diagnostice

pe trimestrul/trimestrele ..................

(transmis trimestrial de la spital către casa judeteană de asigurări de sănătate)

 

Număr de cazuri

raportate si validate*)

ICM realizat*)

Număr de cazuri ponderate validate

Tarif pe caz ponderat**)

Suma contractată

Suma calculată

Suma solicitată***)

1

2

3 = 1 x 2

4

5

6 = 3 x 4

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director,

........................................

 


**) Conform anexei nr. 2b).

***) Conform anexei nr. 6 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 630/4.234/2001.

***) Conform prevederilor anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 630/4.234/2001.