MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 158         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 5 martie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 47 din 12 februarie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. 11 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

180. - Hotărâre privind înfiintarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei prin reorganizarea Regiei Autonome “Inspectoratul General al Comunicatiilor”

 

181. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind implementarea Sistemului electronic de încasare a impozitelor si taxelor locale

 

182. - Hotărâre privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 47

din 1 2 februarie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. 11 din Legea nr. 92/1992

pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Vlad Mihai Cercel - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. 11 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Compania Natională “Romtehnica” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 6.090/2001 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a III-a civilă si, respectiv, de Sandu Gurguiatu în dosarele nr. 1.147/2001 si nr. 3.501/2001 ale Judecătoriei Focsani.

La apelul nominal se prezintă avocat Gheorghe Bădică, pentru partea Constantin Stanciu, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 408C/2001 si nr. 409C/2001 la Dosarul nr. 402C/2001, având în vedere că obiectul exceptiei de neconstitutionalitate este identic în toate aceste cauze. Partea prezentă, prin avocat, consideră întrunite conditiile pentru conexare. Reprezentantul Ministerului Public declară că nu se opune măsurii conexării. În consecintă, pentru o mai bună administrare a justitiei, Curtea, în temeiul art. 164 din Codul de procedură civilă si al art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, dispune conexarea dosarelor nr. 408C/2001 si nr. 409C/2001 la Dosarul nr. 402C/2001. Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul avocatului părtii prezente, care sustine că dispozitiile art. 17 alin. 11 - 13 din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autorii exceptiei si că exceptia de neconstitutionalitate este fondată pe o prezumtie dedusă dintr-un text constitutional, iar nu pe o dispozitie expresă continută în Constitutie. Astfel, art. 123 din Constitutie stabileste doar statutul judecătorilor, iar nu si interdictia ca în compunerea anumitor complete de judecată să intre si alte persoane decât judecători. În ceea ce priveste presupusa încălcare a dispozitiilor art. 125 din Constitutie, acest text constitutional prevede că atât instantele judecătoresti, cât si competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege. Or, normele privind compunerea completului de judecată în cauzele având ca obiect litigii de muncă sunt norme de procedură, stabilite de lege în baza acestei dispozitii constitutionale. În consecintă, se solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public invocă Decizia Curtii Constitutionale nr. 322/2001, prin care a fost admisă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. 11 din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Întrucât această decizie a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, este opozabilă erga omnes. În concluzie, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, ca devenită inadmisibilă, în ceea ce priveste aceste dispozitii legale. În ceea ce priveste dispozitiile art. 17 alin. 12 si 13 consideră că acestea nu contravin Constitutiei, în conditiile în care solutionarea litigiilor se hotărăste de către judecători, asistentii judiciari având un rol consultativ.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 6 noiembrie 2001 si 13 septembrie 2001, pronuntate în Dosarul nr. 6.090/2001 si, respectiv, în dosarele nr. 1.147/2001 si nr. 3.501/2001, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă si Judecătoria Focsani au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. 11 - 13 din Legea nr. 92/ 992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Exceptia a fost ridicată de Compania Natională  “Romtehnica” - S.A. din Bucuresti si, respectiv, de Sandu Gurguiatu în dosarele mentionate, având ca obiect litigii de muncă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile art. 17 alin. 11 - 13 din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, contravin prevederilor art. 1 alin. (3), art. 51, 123, 124 si 125 din Constitutie, dat fiind că asistentii judiciari, care intră în compunerea completelor ce solutionează conflicte de muncă si litigii de muncă, nu sunt judecători, ci functionari publici si, în consecintă, nu pot înfăptui justitia în conditiile consacrate de Constitutie. Asistentii judiciari nu pot fi independenti si impartiali, întrucât ei reprezintă anumite interese, subordonându-se acestora în judecarea cauzelor. În concluzie, se solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă, exprimându-si opinia în Dosarul nr. 6.090/2001, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, fără însă a motiva această sustinere.

Judecătoria Focsani, exprimându-si opinia în dosarele nr. 1.147/2001 si nr. 3.501/2001, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece instantele de judecată în compunerea cărora intră si asistenti judiciari nu sunt instante extraordinare, ci instante specializate, ceea ce nu contravine prevederilor constitutionale. În acelasi sens instanta motivează că prezenta asistentilor judiciari în completele de judecată care solutionează litigiile de muncă este o garantie a înfăptuirii justitiei, acestia având studii juridice de specialitate. Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate pre edintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că dispozitiile art. 17 alin. 11 - 13 din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autorii exceptiei.

Potrivit prevederilor art. 125 din Constitutie, pe de o parte, justitia se realizează prin Curtea Supremă de Justitie si celelalte instante judecătoresti stabilite de lege, iar pe de altă parte, competenta si procedura de judecată sunt stabilite prin lege. Or, dispozitiile legale criticate reprezintă norme de compunere si alcătuire a instantelor, care sunt incluse în notiunea de procedură lato sensu, la care se referă art. 125 din Constitutie. Pentru aceste considerente Guvernul opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere exprimat de Guvern, rapoartele întocmite de judecătorulraportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată. În legătură cu obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, de i atât autorii exceptiei, cât si instantele de judecată, în încheierile de sesizare a Curtii Constitutionale, au retinut că sunt criticate dispozitiile art. 17 alin. 11 - 13 din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în realitate, din analiza cererilor autorilor exceptiei rezultă că acestia critică doar alin. 11 al acestui articol, care reglementează modalitatea de compunere a completelor specializate în solutionarea conflictelor de muncă si a litigiilor de muncă si modul de pronuntare a hotărârilor în aceste cauze. A a fiind, Curtea urmează să se pronunte numai asupra dispozitiilor art. 17 alin. 11 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, dispozitii care au fost introduse prin art. I pct. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999, si care au următorul cuprins: “Cauzele privind conflictele de muncă si litigiile de muncă se judecă în primă instantă, cu celeritate, de către un complet format dintr-un judecător si doi asistenti judiciari, dintre care unul reprezintă asociatiile patronale, iar celălalt reprezintă sindicatele. Hotărârile în aceste cauze se iau cu majoritatea membrilor completului.”

În sustinerea exceptiei autorii acesteia au invocat următoarele prevederi constitutionale:

- art. 1 alin. (3): “România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme si sunt garantate.”;

- art. 51: “Respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.”;

- art. 123: “(1) Justitia se înfăptuieste în numele legii.

(2) Judecătorii sunt independenti si se supun numai legii.”;

- art. 124: “(1) Judecătorii numiti de Presedintele României sunt inamovibili, potrivit legii. Presedintele si ceilalti judecători ai Curtii Supreme de Justitie sunt numiti pe o perioadă de 6 ani. Ei pot fi reînvestiti în functie. Promovarea, transferarea si sanctionarea judecătorilor pot fi dispuse numai de Consiliul Superior al Magistraturii, în conditiile legii.

(2) Functia de judecător este incompatibilă cu orice altă functie publică sau privată, cu exceptia functiilor didactice din învătământul superior.”;

- art. 125: “(1) Justitia se realizează prin Curtea Supremă de Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege.

(2) Este interzisă înfiintarea de instante extraordinare.

(3) Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra dispozitiilor art. 17 alin. 1 1 din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, s-a pronuntat prin Decizia nr. 322 din 20 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 30 ianuarie 2002. Cu acel prilej Curtea Constitutională a retinut că, în lumina dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3), art. 51, 123, 124 si 125, este necesară reconsiderarea jurisprudentei sale, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat că dispozitiile legale criticate, care prevăd că hotărârile în cauzele privind conflictele de muncă si litigiile de muncă, judecate în primă instantă, se iau cu majoritatea membrilor completului de judecată, sunt neconstitutionale. Având în vedere că Decizia nr. 322/2001 a fost pronuntată si publicată ulterior încheierilor de sesizare a Curtii Constitutionale în aceste dosare, rezultă că au devenit incidente dispozitiile art. 23 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, potrivit cărora “Nu pot face obiectul exceptiei prevederile legale a căror constitutionalitate a fost stabilită potrivit art. 145 alin. (1) din Constitutie sau prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale”. În consecintă, exceptia de neconstitutionalitate în aceste cauze urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. 1 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Compania Natională “Romtehnica” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 6.090/2001 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a III-a civilă si, respectiv, de Sandu Gurguiatu în dosarele nr. 1.147/2001 si nr. 3.501/2001 ale Judecătoriei Focsani.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 februarie 2002.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. Costică Bulai

Magistrat-asistent,

Vlad Mihai Cercel

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Inspectoratului General

pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei prin reorganizarea

Regiei Autonome “Inspectoratul General al Comunicatiilor”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 69 din Ordonanta Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, ca institutie publică cu personalitate juridică, finantată integral din venituri extrabugetare, în subordinea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, prin reorganizarea Regiei Autonome “Inspectoratul General al Comunicatiilor” care se desfiintează.

(2) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei are sediul în municipiul Bucuresti, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2.

(3) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si cu regulamentul de organizare si functionare.

Art. 2. - (1) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei are ca obiect principal de activitate supravegherea si controlul activitătilor din domeniul comunicatiilor, în conditiile legii, precum si implementarea la nivel national a proiectelor de administratie electronică, în conformitate cu strategia natională în domeniul tehnologiei informatiei.

(2) În realizarea obiectului său de activitate Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei are, în principal, următoarele atributii:

1. supravegherea si controlul respectării reglementărilor, licentelor si autorizatiilor din domeniul comunicatiilor electronice, al postei, al audiovizualului si al tehnologiei informatiei;

2. gestionarea frecventelor radioelectrice cu atribuire neguvernamentală;

3. monitorizarea spectrului de frecvente radioelectrice cu atribuire neguvernamentală;

4. controlul tehnic si certificarea conformitătii cu normele tehnice din domeniul comunicatiilor electronice, postei, audiovizualului si tehnologiei informatiei;

5. supravegherea si controlul activitătilor desfăsutate prin mijloace electronice;

6. operarea Sistemului electronic de achizitii publice;

7. implementarea la nivel national a proiectelor de promovare a administratiei electronice.

(3) Se exceptează de la supravegherea si controlul efectuate de Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei activitătile efectuate de autoritătile publice abilitate din domeniul apărării nationale, al sigurantei nationale si al ordinii publice.

Art. 3. - (1) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei preia toate drepturile si obligatiile care reveneau Regiei Autonome “Inspectoratul General al Comunicatiilor” prin acte normative, conventii, acorduri interne si internationale, contracte si alte asemenea acte juridice.

(2) Patrimoniul initial al Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei se constituie prin preluarea activului si pasivului Regiei Autonome “Inspectoratul General al Comunicatiilor”, conform datelor din bilantul contabil al acesteia la data de 31 decembrie 2001.

(3) Personalul existent în cadrul Regiei Autonome “Inspectoratul General al Comunicatiilor” este preluat, pe bază de examen sau concurs organizat în conditiile legii, de Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, în conformitate cu structura organizatorică.

Art. 4. - (1) Conducerea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei este asigurată de Consiliul de conducere si de directorul general.

(2) Consiliul de conducere, denumit în continuare Consiliu, este compus din 7 membri, presedintele Consiliului fiind si directorul general al Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

(3) Membrii Consiliului si presedintele acestuia sunt numiti si sunt revocati prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.

(4) Indemnizatia membrilor Consiliului si salariul directorului general se stabilesc prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.

(5) Atributiile Consiliului si ale directorului general se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

Art. 5. - Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei se aprobă prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, iar structura sa organizatorică se aprobă de către Consiliu.

Art. 6. - (1) Finantarea cheltuielilor aferente activitătii Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei se asigură, în principal, din următoarele surse:

a) tariful de utilizare a spectrului de frecvente radio;

b) tarifele de supraveghere si control în domeniul comunicatiilor electronice, postei si tehnologiei informatiei, prevăzute în actele normative în vigoare;

c) tariful de înregistrare în Sistemul electronic de achizitii publice si tariful de utilizare a acestuia;

d) alte venituri ce se pot realiza conform prevederilor actelor normative în vigoare.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli al Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei se elaborează anual de către această institutie si se aprobă de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, în conditiile dispozitiilor legale în vigoare.

(3) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei poate accepta donatii, contributii si sponsorizări, în conditiile legii.

(4) Tarifele percepute de Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei pentru activitătile specifice, cu exceptia celor stabilite prin legi speciale, se aprobă prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, în conditiile legii.

(5) Pentru efectuarea încasărilor si plătilor necesare Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei va dispune de conturi si subconturi la unitătile de trezorerie ale Ministerului Finantelor Publice sau la unităti bancare, după caz.

Art. 7. - (1) Salarizarea personalului Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei se face conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, astfel cum a fost aprobată si modificată prin Legea nr. 27/1999.

(2) Personalul preluat de la Regia Autonomă “Inspectoratul General al Comunicatiilor”, în conditiile art. 3, îsi păstrează drepturile salariale avute la data desfiintării acesteia până la negocierea, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, a contractului colectiv de muncă.

Art. 8. - (1) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei colaborează cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, având dreptul de a solicita si de a primi din partea acestora informatiile necesare pentru realizarea atributiilor sale.

(2) În exercitarea atributiilor ce îi revin potrivit actelor normative în vigoare Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei va fi sprijinit operativ de autoritătile administratiei publice locale, de organele de politie sau de către alte autorităti publice, în vederea identificării, localizării si sanctionării, în conditiile legii, a persoanelor fizice sau juridice pentru nerespectarea legislatiei în vigoare din domeniul comunicatiilor electronice, postei, audiovizualului si al tehnologiei informatiei, precum si în domeniul protectiei radioelectrice.

(3) Personalul împuternicit al Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei va avea, pe bază de delegatie, acces liber în orice loc în care se află echipamente, aparate si instalatii din domeniul comunicatiilor electronice, postei, audiovizualului si al tehnologiei informatiei sau în care se află ori se pot afla surse de perturbatii radioelectrice, cu respectarea legislatiei în vigoare.

(4) Accesul personalului Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei la obiectivele apartinând institutiilor publice cu atributii în domeniul apărării nationale, al sigurantei nationale si al ordinii publice, dacă în aceste obiective se află sau se pot afla surse de perturbatii radioelectrice, se face pe baza conventiilor stabilite cu fiecare dintre institutiile publice respective.

Art. 9. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 153/1997 privind înfiintarea Regiei Autonome “Inspectoratul General al Comunicatiilor” prin reorganizarea Regiei Autonome “Inspectoratul General al Radiocomunicatiilor”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 5 mai 1997, precum si orice alte dispozitii contrare.

(2) Pe aceeasi dată art. 8 si pct. 3 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Adriana Ticău,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 28 februarie 2002.

Nr. 180.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind implementarea Sistemului electronic

de încasare a impozitelor si taxelor locale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor locale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice privind implementarea Sistemului electronic de încasare a impozitelor si taxelor locale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor si

tehnologiei informatiei,

Adriana Ticău,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 februarie 2002.

Nr. 181.

 

ANEXA

 

NORME METODOLOGICE

privind implementarea Sistemului electronic de încasare a impozitelor si taxelor locale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) În întelesul prezentelor norme metodologice, abrevierile utilizate au următoarele semnificatii:

a) ISO - Organizatia Internatională de Standardizare;

b) SSL - Protocol de comunicare securizată prin Internet.

(2) În întelesul prezentelor norme metodologice, termenii utilizati au următoarele definitii:

a) Sistem - Sistemul electronic de încasare a impozitelor si taxelor locale;

b) entitate fiscală - autoritate a administratiei publice locale însărcinată cu colectarea taxelor si impozitelor locale;

c) utilizator - persoană fizică sau juridică, română ori străină, care beneficiază de serviciile Sistemului;

d) pagină web - document electronic, accesibil prin Internet;

e) Navigator Internet - program pentru calculator care permite vizualizarea paginilor web.

Art. 2. - Prezentele norme metodologice stabilesc cadrul corespunzător implementării Sistemului prin punerea în valoare a posibilitătilor si avantajelor pe care tehnologia informatiei le oferă pentru dezvoltarea economico-socială, asigurând coerenta, siguranta si operativitatea Sistemului.

Art. 3. - Prezentele norme metodologice se adresează contribuabililor, autoritătilor administratiei publice locale si institutiilor financiare.

Art. 4. - În vederea asigurării operării Sistemului entitatea fiscală are următoarele responsabilităti:

a) punerea la dispozitie utilizatorilor a unui sistem care să permită încasarea taxelor si impozitelor locale prin mijloace electronice;

b) întretinerea si operarea Sistemului; acest sistem va permite contribuabililor să consulte lista taxelor si impozitelor locale datorate, precum si lista detaliată a plătilor efectuate după punerea în functiune a Sistemului;

c) să furnizeze servicii de consultantă si suport tehnic cu privire la utilizarea Sistemului si la tranzactiile ce se desfăsoară prin intermediul Sistemului;

d) să supravegheze si să controleze respectarea normelor legale în vigoare de către cei care utilizează Sistemul.

Art. 5. - (1) Entitatea fiscală va adopta acele proceduri de utilizare care să asigure confidentialitatea, integritatea, accesul si disponibilitatea permanentă a datelor pe parcursul transmiterii si stocării acestora, în conformitate cu legislatia în vigoare.

(2) Toti utilizatorii Sistemului au obligatia să respecte procedurile stabilite de entitatea fiscală în scopul asigurării nivelului de securitate necesar bunei desfăsurări a operatiunilor în cadrul acestuia.

Art. 6. - (1) Utilizatorii Sistemului sunt obligati să utilizeze procedurile de autentificare stabilite de entitatea fiscală.

(2) Entitatea fiscală are obligatia de a asigura prin intermediul procedurilor de autentificare pe care le stabileste identificarea emitentului unui mesaj, integritatea datelor în timpul transmiterii acestora sau în timpul stocării lor, precum si confidentialitatea informatiilor transmise.

Art. 7. - În scopul promovării competitiei entitatea fiscală are obligatia de a adopta solutiile care utilizează doar standarde deschise.

Art. 8. - În scopul asigurării securitătii Sistemului entitatea fiscală trebuie să ia toate măsurile necesare implementării mecanismelor de non-repudiere, pentru a garanta integritatea si originea tranzactiilor din punctul de vedere al expeditorului.

Art. 9. - În scopul asigurării securitătii datelor entitatea fiscală trebuie să ia toate măsurile necesare pentru stocarea în deplină sigurantă a datelor si documentelor utilizate de Sistem. Orice document va fi stocat astfel încât să se păstreze originea, destinatia si momentul transmiterii sale prin intermediul Sistemului.

Art. 10. - În scopul asigurării integritătii si securitătii datelor si a documentelor entitatea fiscală trebuie să ia toate măsurile necesare care tin de aceasta, pentru asigurarea securitătii comunicatiei dintre Sistem si utilizatorii săi.

Art. 11. - (1) Entitatea fiscală are obligatia să informeze cetătenii, prin intermediul Sistemului, cu privire la obligatiile fiscale si la tipul de taxe si impozite pe care acestia le pot achita si prin mijloace electronice.

(2) Entitatea fiscală pune la dispozitie utilizatorilor facilitătile Sistemului fără a percepe taxe.

(3) Entitatea fiscală este obligată să furnizeze informatia gestionată, la cerere, gratuit, celorlalte institutii ale administratiei publice, dacă acestea sunt abilitate legal de a detine, prelucra sau folosi informatia solicitată.

Art. 12. - Orice contribuabil poate folosi Sistemul după înregistrarea sa ca utilizator.

Art. 13. - Sistemul trebuie să fie disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

 

CAPITOLUL II

Registrul electronic al taxelor si impozitelor locale

 

Art. 14. - (1) Entitatea fiscală are obligatia de a crea si de a mentine Registrul electronic al taxelor si impozitelor locale, denumit în continuare Registrul Sistemului.

(2) Registrul Sistemului contine informatii referitoare exclusiv la contribuabilii înregistrati ca utilizatori ai Sistemului.

(3) Registrul Sistemului trebuie să facă mentiune despre:

a) taxele si impozitele locale datorate;

b) taxele si impozitele locale plătite ulterior datei punerii în functiune a Sistemului.

Art. 15. - (1) Structura Registrului Sistemului, pentru fiecare utilizator înregistrat al Sistemului, este următoarea:

a) date de identificare - codul numeric personal, numele si prenumele plătitorului, precum si alte nume purtate anterior, dacă se aplică;

b) adresa completă - judet, ora , sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod postal, telefon;

c) lista impozitelor si taxelor datorate, detaliate pe unitate impozabilă si roluri fiscale;

d) lista plătilor efectuate ulterior datei punerii în functiune a Sistemului.

(2) Lista impozitelor si taxelor datorate, prevăzută la alin. (1) lit. c), contine:

a) tipul impozitului/taxei, conform legislatiei în vigoare;

b) denumirea impozitului/taxei;

c) suma de plată;

d) numărul/data notificării plătii;

e) contul în care se face plata;

f) data scadentei;

g) majorările si penalitătile prevăzute în cazul întârzierilor;

h) facilităti - reduceri în cazul efectuării plătii într-un interval prestabilit;

i) suma de plată la data curentă;

j) evidenta stingerii acestor obligatii pe măsura plătilor efectuate de către contribuabil.

(3) Lista plătilor efectuate, prevăzută la alin. (1) lit. d), contine:

a) date de identificare a plătitorului, dacă aceste informatii sunt disponibile;

b) tipul impozitului/taxei, conform legislatiei în vigoare;

c) denumirea impozitului/taxei;

d) suma de plată;

e) numărul/data notificării plătii;

f) numărul avizului de plată;

g) banca si contul în care s-a efectuat plata, dacă aceste informatii sunt disponibile;

h) data înregistrării plătii.

Art. 16. - (1) Datele continute, procesate si stocate în Registrul Sistemului au statut de date cu caracter personal, prin asimilarea persoanelor juridice în categoria persoane identificabile în sensul art. 3 lit. a) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

(2) Orice utilizator are acces exclusiv la informatiile din Registrul Sistemului privind propria persoană.

Art. 17. - (1) Registrul Sistemului este actualizat cel putin o dată pe zi.

(2) Entitatea fiscală are responsabilitatea actualizării Registrului Sistemului în conditiile de securitate cerute de lege.

 

CAPITOLUL III

Înregistrarea în Sistem

 

Art. 18. - (1) Înregistrarea ca utilizator al Sistemului se face în urma unei cereri adresate entitătii fiscale, conform formularului prezentat în anexa nr. 1.

(2) În cel mult două zile lucrătoare de la data înregistrării cererii solicitantul este introdus în lista de utilizatori ai Sistemului si se generează elemente de identificare si autentificare în Sistem pentru acesta.

(3) Entitatea fiscală trebuie să asigure confidentialitatea elementelor de identificare si autentificare în Sistem ale tuturor utilizatorilor.

Art. 19. - (1) Elementele de identificare si autentificare în Sistem se înmânează solicitantului în plic închis, stampilat de către entitatea fiscală.

(2) Înmânarea plicului se face numai după verificarea identitătii solicitantului.

(3) Utilizatorul este obligat să solicite noi elemente de identificare si autentificare în Sistem, dacă observă că plicul a fost desigilat.

(4) Prin acceptarea elementelor de identificare si autentificare în Sistem solicitantul îsi asumă responsabilitatea controlului acestora si a luării unor măsuri pentru a preveni pierderea, dezvăluirea sau utilizarea neautorizată.

Art. 20. - (1) În caz de expunere a elementelor de identificare si autentificare în Sistem, utilizatorul în cauză trebuie să solicite schimbarea acestora printr-o cerere adresată entitătii fiscale. Formatul cererii este prezentat în anexa nr. 2.

(2) În cel mult două zile lucrătoare de la data înregistrării cererii se generează noi elemente de identificare si autentificare în Sistem pentru solicitant.

 

CAPITOLUL IV

Conectarea la Sistem

 

Art. 21. - (1) Conectarea la Sistem se poate face pe Internet, prin intermediul paginii web a entitătii fiscale, pe baza elementelor de identificare si autentificare în Sistem.

(2) Sistemul va permite accesul cetăteanului la aplicatiile având continut de informatii si servicii, atât de la calculatorul personal, cât si de la terminale publice specializate, instalate în locuri de interes comunitar.

(3) Entitatea fiscală va asigura accesul utilizatorilor la facilitătile Sistemului.

(4) Pagina web principală a entitătii fiscale va contine informatii cu privire la taxele si impozitele locale, calendarul taxelor, modalitatea de calcul, informatii generale cu privire la Sistem, trimiteri către pagini web ale administratiei publice locale si centrale, informatii despre băncile atestate în Sistem, informatii cu privire la perioada în care se face actualizarea Registrului Sistemului, un ghid de utilizare a Sistemului, precum si alte informatii utile utilizatorilor Sistemului.

Art. 22. - Conectarea la Sistem se va face utilizându-se un protocol cu nivel de securitate cel putin egal cu nivelul de securitate al protocolului SSL, versiunea 3.

Art. 23. - (1) După autentificare utilizatorul are acces în citire la înregistrările aferente lui din Registrul Sistemului.

(2) Continutul informational prevăzut la alin. (1) are următoarea structură:

a) antet continând datele personale ale contribuabilului;

b) lista impozitelor si taxelor datorate, în format tabelar, conform structurii prevăzute la art. 15 alin. (2);

c) lista plătilor efectuate, în format tabelar, conform structurii prevăzute la art. 15 alin. (3).

Art. 24. - Decuplarea de la Sistem se face automat la închiderea Navigatorului Internet.

 

CAPITOLUL V

Efectuarea plătilor

 

Art. 25. - (1) Fiecare cetătean are dreptul de a alege modalitatea prin care efectuează plata taxelor si impozitelor locale prin mijloace electronice.

(2) Registrul Sistemului va semnala efectuarea plătii cel mai târziu la prima actualizare după înregistrarea efectuării plătii la entitatea fiscală.

(3) În vederea actualizării datelor din Registrul Sistemului entitatea fiscală va opera documentele de plată primite din sistemul bancar, în baza unor conventii încheiate între entitatea fiscală si tertii cărora utilizatorii le pot ordona plăti în contul taxelor si impozitelor locale, în mod similar operării documentelor în cazul plătii în numerar la ghiseu.

Art. 26. - (1) Utilizatorii vor fi informati cu privire la modalitătile de plată si conditiile efectuării acesteia, stabilite prin conventia prevăzută la art. 25 alin. (3).

(2) Stabilirea datei de efectuare a plătii se face după cum urmează:

a) în cazul în care utilizatorul a ordonat plata unui tert, stabilirea datei se face în baza conventiei dintre tert si entitatea fiscală, conform art. 25 alin. (3);

b) dacă plata se face în numerar la ghiseu, data de efectuare a plătii se consideră data curentă.

(3) Acordarea facilitătilor si calculul penalitătilor se fac pe baza datei prevăzute la alin. (2).

 

CAPITOLUL VI

Alte precizări

 

Art. 27. - Entitatea fiscală are dreptul de a subcontracta o parte din activitătile implicate în exploatarea Sistemului, conform legislatiei în vigoare.

 

CAPITOLUL VII

Conditii tehnice minimale

 

Art. 28. - (1) Conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor locale, autoritatea administratiei publice locale are responsabilitatea implementării Sistemului.

(2) Sistemul trebuie să satisfacă următoarele conditii tehnice minimale:

a) arhitectura Sistemului trebuie să fie pe 3 niveluri;

b) Sistemul trebuie să fie functional 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână; în acest sens solutia trebuie să gestioneze o bază de date replicată ce contine toate informatiile din Registrul Sistemului;

c) accesul în Sistem trebuie să se facă pe baza elementelor de identificare si autentificare;

d) Sistemul trebuie să permită introducerea de noi utilizatori si generarea pentru acestia a elementelor de identificare si autentificare;

e) Sistemul trebuie să folosească un protocol cu nivel de securitate cel putin egal cu protocolul SSL, versiunea 3;

f) Sistemul trebuie să mentină un istoric al operatiunilor efectuate de utilizatori;

g) Registrul Sistemului trebuie să fie disponibil pe Internet, fiecare utilizator având acces exclusiv la informatiile aferente lui;

h) Sistemul trebuie să asigure actualizarea Registrului Sistemului cel putin o dată pe zi;

i) continutul paginii web a entitătii fiscale trebuie să corespundă prevederilor prezentelor norme metodologice;

j) Sistemul trebuie să permită conectarea simultană a cel putin 500 de utilizatori;

k) decuplarea de la Sistem trebuie să se realizeze automat la închiderea Navigatorului Internet;

l) arhitectura hardware si software trebuie să fie scalabilă;

m) Sistemul trebuie să asigure un nivel de securitate a sistemelor, comunicatiilor, tranzactiilor si datelor conform standardelor recunoscute ISO/IEC 15408-1,2,3 si ISO 17799;

n) structura Registrului Sistemului trebuie să corespundă prevederilor prezentelor norme metodologice;

o) interfata web trebuie să fie prietenoasă, permitând exploatarea comodă si eficientă a facilitătilor Sistemului;

p) Sistemul trebuie să asiste utilizatorul, cel putin prin utilizarea unor texte explicative.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 29. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Subsemnatul ....................................... (numele si prenumele), cod numeric personal .................................., domiciliat în ora ul .............., judetul/sectorul ......................, str. .............................. nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ......., ap. ......, cod postal ............., telefon ................................, solicit înregistrarea ca utilizator al Sistemului electronic de încasare a impozitelor si taxelor locale.

 

Data

............................

Semnătura

.............................

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Subsemnatul ........................................ (numele si prenumele), cod numeric personal .................................., domiciliat în orasul ..........................., judetul/sectorul ................, str. ......................... nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......., cod postal ........., telefon .............................., solicit înlocuirea elementelor de identificare si autentificare în Sistemul electronic de încasare a impozitelor si taxelor locale, din motive de securitate.

 

Data

............................

Semnătura

.............................

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile

Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice

si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Autoritătile contractante prevăzute în anexa nr. 1 au obligatia să aplice procedura de licitatie electronică pentru atribuirea oricărui contract de achizitie publică având ca obiect unul dintre produsele prevăzute în anexa nr. 2 si a cărui valoare nu depăseste 200.000 euro.

Art. 2. - Autoritătile contractante prevăzute în anexa nr. 1 au obligatia de a publica în Sistemul electronic de achizitii publice anuntul de participare si anuntul de atribuire a contractului de achizitie publică pentru atribuirea, prin una dintre procedurile prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, a unui contract de achizitie publică având o valoare de cel putin 40.000 euro.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Adriana Ticău,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 februarie 2002.

Nr. 182.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

ministerelor si a institutiilor din subordine care au obligatia de a utiliza Sistemul electronic de achizitii publice

 

Nr. crt.

Ministerul

Institutiile din subordine care utilizează Sistemul electronic de achizitii publice

1.

Ministerul Tineretului si Sportului

 

2.

Ministerul Culturii si Cultelor

 

3.

Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale

1. Directiile generale de muncă si solidaritate socială judetene si a municipiului Bucuresti

 

 

2. Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu delegare de ordonator principal de credite si finantare din bugetul asigurărilor sociale de stat

 

 

3. Casele judetene de pensii si a municipiului Bucuresti

 

 

4. Institutul National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă

5.

 

5. Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, cu delegare de ordonator principal de credite si finantare din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj

6.

 

6 Agentiile judetene pentru ocuparea fortei de muncă

7.

 

7. Inspectia Muncii, cu finantare din venituri extrabugetare si alocatii de la somaj bugetul de stat

4.

Ministerul Apărării Nationale

 

5.

Secretariatul General al Guvernului

1. Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie

 

 

2. Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

 

 

3. Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

 

4. Regia Autonomă “Locato”

 

 

5. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare

 

 

6. Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor

6.

Ministerul Finantelor Publice

1. 42 directii generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti

 

 

2. Directia Generală a Vămilor

 

 

3. Oficiul Concurentei

7.

Ministerul Justitiei

1. Institutul National al Magistraturii

 

 

2. Centrul de Pregătire a Grefierilor si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate

 

 

3. Serviciul Independent de Protectie si Anticoruptie

 

 

4. Institutul National de Expertize Criminalistice

 

 

5. Directia Generală a Penitenciarelor

 

 

6 Directia Medicală

8.

Ministerul Sănătătii si Familiei

1. Directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti

 

 

2. Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

 

 

3. Institutul de Sănătate Publică “Prof. dr. Iuliu Moldovanil Cluj- Napoca

 

 

4. Institutul de Sănătate Publică Iasi

 

 

5. Institutul de Sănătate Publică “Prof. dr. Leonida Georgescu” Timisoara

 

 

6. Institutul Oncologic “Prof. dr. Alexandru Trestioreanu” Bucuresti

 

 

7. Institutul Oncologic “Prof. dr. I. Chiricută” Cluj- Napoca

 

 

8. Institutul de Pneumoftiziologie “Prof. dr. Marius Nasta” Bucuresti

 

 

9. Institutul de Endocrinologie “C. I. Parhon” Bucuresti

 

 

10. Institutul Clinic Fundeni Bucuresti

 

 

11. Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj- Napoca

 

 

12. Centrul de Cardiologie Iasi

 

 

13. Centrul de Boli Cardiovasculare Târgu Mures

9.

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

1. Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare

 

 

2. Compania Natională “Apele Române” - S.A

 

 

3. Compania Natională “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A.

 

 

4. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Mediului I.N.C.D.P.M. Bucuresti

10.

Ministerul Educatiei si Cercetării

1. Institutul de Fizică Atomică Bucuresti

 

 

2. Institutul National de Informare si Documentare din Bucuresti

 

 

3. Consiliul National al Bibliotecilor

 

 

4. Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

 

 

5. Universitatea Tehnică de Constructii din Bucuresti

 

 

6. Universitatea de Arhitectură si Urbanism “on Mincu” din Bucuresti

 

 

7. Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicină Veterinară din Bucuresti

 

 

8. Universitatea din Bucuresti

 

 

9. Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

 

 

10. Academia de Studii Economice din Bucuresti

 

 

11. Universitatea Natională de Muzică din Bucuresti

 

 

12. Universitatea de Arte din Bucuresti

 

 

13. Universitatea Natională de Artă Teatrală si Cinematografică “Ion Luca Caragiale” din Bucuresti

 

 

14. Academia Natională de Educatie Fizică si Sport din Bucuresti

 

 

15. Scoala Natională de Studii Politice si Administrative din Bucuresti

 

 

16. Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 

 

17. Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad

 

 

18. Universitatea din Bacău

 

 

19. Universitatea de Nord din Baia Mare

 

 

20. Universitatea “Transilvania” din Brasov

 

 

21. Universitatea Tehnică din Cluj

 

 

22. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

 

 

23. Universitatea “Babes –Bolyai” din Cluj-Napoca

 

 

24. Universitatea de Medicină si Farmacie “Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

 

 

25. Academia de Muzică “Gheorghe Dimair din Cluj-Napoca”

 

 

26. Universitatea de Artă si Design din Cluj-Napoca

 

 

27. Universitatea “Ovidius” din Constanta

 

 

28. Universitatea Maritimă din Constanta

 

 

29. Universitatea din Craiova

 

 

30. Universitatea de Medicină si Farmacie din Craiova

 

 

31. Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati

 

 

32. Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi

 

 

33. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iasi

 

 

34. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

 

 

35. Universitatea de Medicină si Farmacie “Grigore T. Popa” din Iasi

 

 

36. Universitatea de Arte “George Enescu” din Iasi

 

 

37. Universitatea din Oradea

 

 

38. Universitatea din Petrosani

 

 

39. Universitatea din Pitesti

 

 

40. Universitatea Petrol Gaze din Ploiesti

 

 

41. Universitatea “Eftimie Murgu” din Resita

 

 

42. Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

 

 

43. Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava

 

 

44. Universitatea “Valachia” din Târgoviste

 

 

45. Universitatea “Constantin Brâncusi” din Târgu Jiu

 

 

46. Universitatea “Petru Maioris din Târgu Mures

 

 

47. Universitatea de Medicină si Farmacie din Târgu Mure

 

 

48. Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mures

 

 

49. Universitatea “Politehnica” din Timisoara

 

 

50. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara

 

 

51. Universitatea de Vest din Timisoara

 

 

52. Universitatea de Medicină si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara

 

 

53. Biblioteca Centrală Universitară din Bucuresti

 

 

54. Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” din Iasi

 

 

55. Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” din Cluj-Napoca

 

 

56. Biblioteca Centrală Universitară “Eugen Todoran” din Timisoara

 

 

57. Centrul National pentru Programe de Formare Profesională “Leonardo da Vinci”

 

 

58. Agentia Natională “Socrate”

 

 

59. Oficiul National pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date ROEDUNET

 

 

60. Oficiul Român TEMPUS

 

 

61. Agentia Spatială Română

 

 

62. Centrul European UNESCO pentru Învătământul Superior (CEPES)

11.

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

1. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică  ICI Bucuresti

 

 

2. Institutul National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii  I.N.S.C.C. Bucuresti

 

 

3. Societatea Natională de Radiocomunicatii  S.A.

 

 

4. Compania Natională “Posta Română”  S.A.

 

 

5. Inspectoratul General pentru Comunicatii*)

12.

Ministerul Industriei si Resurselor

 

13.

Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul

 

14.

Ministerul de Interne

 

15.

Ministerul Dezvoltării si Prognozei

 

16.

Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie

1. Centrul de Formare si Management pentru Comert Bucuresti

17.

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

1. Directia sanitară veterinară a judetului Arad

 

 

2. Directia sanitară veterinară a judetului Bacău

 

 

3. Directia sanitară veterinară a judetului Bihor

 

 

4. Directia sanitară veterinară a judetului Brasov

 

 

5. Directia sanitară veterinară a judetului Cluj

 

 

6. Directia sanitară veterinară a judetului Constanta

 

 

7. Directia sanitară veterinară a judetului Galati

 

 

8. Directia sanitară veterinară a judetului Iasi

 

 

9. Directia sanitară veterinară a judetului Prahova

 

 

10. Directia sanitară veterinară a judetului Timis

 

 

11. Directia sanitară veterinară a municipiului Bucuresti

18.

Ministerul Administratiei Publice 

41 prefecturi

19.

Ministerul Informatiilor Publice

 

20.

Ministerul Afacerilor Externe

 

21.

Ministerul Integrării Europene

 

22.

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

23.

Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

24.

Ministerul Turismului

 

 


*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 180/2002, reprodusă la pag. 4 din acest număr.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA DE PRODUSE

 

Codul CPSA în care este inclus produsul

Denumirea produsului

Nota

A Produse ale agriculturii

0113.10

Cartofi

1 si 2

0117.1

Fructe

1 si 2

0121.20

Lapte de vacă

1 si 2

0125.2

Ouă

1 si 2

AE Produse ale industriei alimentare, băuturi, tutun

1511.14

Carne de porcine congelată

1 si 2

1561.10

Orez decorticat

1 si 2

E Produse ale industriei textile

1740.11

Cuverturi, pături si pleduri

1

EE Produse ale industriei celulozei, hârtiei, cartonului

2112.12

Hârtie si carton sub formă de foi sau coli

 

2123

Articole de papetărie, scolare si comerciale

 

2222.13

Formulare imprimate (tichete, bilete, formulare administrative)

 

EF Produse naturale si ale industriei de prelucrare a titeiului

2441.51

Vitamine naturale si de sinteză; provitamine naturale si concentrate

1

2441.54

Antibiotice (cefalosporine, aminoglicozide, beta lactamide) si sărurile lor

1

2442.24

Pansamente si catguturi (pansamente, vată, plasture si articole similare)

1

2451.32

Produse pentru curătare

 

2524.27

Articole scolare si de birou din material plastic

 

EK Produse ale industriei constructiilor metalice

2875.23

Mici articole metalice de birou

 

2861

Articole metalice de birou (articole de tăiat)

 

EM Produse si echipamente electrice si optice

3001

Consumabile pentru fax si copiatoare

 

3310.15

Aparate medicale diverse (seringi)

1

3663.2

Articole de scris

 

 

NOTA 1: Se aplică pentru Ministerul Sănătătii si Familiei.

NOTA 2: Se aplică pentru Ministerul Educatiei si Cercetării.