MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 354         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 28 mai 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

480. - Hotărâre privind acordarea cetăteniei române unor persoane

 

488. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiei României la cheltuielile administrative ale Comisiei Internationale de Stabilire a Faptelor pe anul 2002

 

489. - Hotărâre pentru numirea în functie a unui membru al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

 

493. - Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Autoritătii  pentru Valorificarea Activelor Bancare

 

499. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României, Organizatia Internatională a Politiei Judiciare - INTERPOL si Centrul Regional SECI pentru combaterea criminalitătii transfrontaliere privind legăturile de comunicatii pentru schimbul de informatii, semnat la Bucuresti  la 25 februarie 2002

 

Acord între Guvernul României, Organizatia Internatională a Politiei Judiciare - INTERPOL si Centrul Regional SECI pentru combaterea criminalitătii transfrontaliere privind legăturile de comunicatii pentru schimbul de informatii

 

501. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului

 

502. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea cetăteniei române unor persoane

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 480.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând pesoanele pentru care s-a aprobat acordarea cetăteniei române în temeiul art. 10

din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată

 

1. Rusu Costică, apatrid, născut la 14 iunie 1968 în localitatea Răchitoasa, judetul Bacău, România, fiul lui Aurel si Ileana, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, bd. Camil Ressu nr. 12, bl. B5 bis, ap. 59, sectorul 3.

2. Cîrpaci Nicusor, apatrid, născut la 28 noiembrie 1973 în localitatea Bocsa, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Cîrpaci Mihai si Novacovici Cristina, cu domiciliul actual în Germania, 60599 Frankfurt am Main, Wienerstr. 79.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiei României la cheltuielile administrative ale Comisiei Internationale de Stabilire a Faptelor pe anul 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei României la cheltuielile administrative ale Comisiei Internationale de Stabilire a Faptelor pe anul 2002, în sumă de 326,52 franci elvetieni.

Art. 2. - Contravaloarea în lei a contributiei prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul apărării nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 488.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru numirea în functie a unui membru al Oficiului National de Prevenire si Combatere a

Spălării Banilor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 19 alin. (9) din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se numeste în functia de membru al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor reprezentantul Curtii de Conturi, domnul Drăgan Gheorghe.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Oficiului National de Prevenire

si Combatere a Spălării Banilor,

Ioan Melinescu

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 489.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Bancare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 42 alin. (1) lit. e) si ale art. 52 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 409/2001, precum si ale art. 7 si 8 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2002 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 180/2002.

Art. 4. - Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Bancare,

Ionel Blănculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 493.

 

ANEXĂ*)

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României, Organizatia Internatională a Politiei Judiciare – INTERPOL si Centrul Regional SECI pentru combaterea criminalitătii transfrontaliere privind legăturile de comunicatii pentru schimbul de informatii, semnat la

Bucuresti la 25 februarie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României, Organizatia Internatională a Politiei Judiciare - INTERPOL si Centrul Regional SECI pentru combaterea criminalitătii transfrontaliere privind legăturile de comunicatii pentru schimbul de informatii, semnat la Bucuresti la 25 februarie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 499.

 

ACORD

între Guvernul României, Organizatia Internatională a Politiei Judiciare - INTERPOL si Centrul Regional SECI pentru combaterea criminalitătii transfrontaliere privind legăturile de comunicatii pentru schimbul de informatii

PREAMBUL

 

Guvernul României, reprezentat de Ministerul de Interne, Organizatia Internatională a Politiei Judiciare - INTERPOL,

denumită în continuare OIPC - INTERPOL, si Centrul Regional SECI pentru combaterea criminalitătii transfrontaliere,

denumit în continuare Centrul SECI, denumite în continuare părti,

având în vedere art. 2 si 3 din Statutul Organizatiei Internationale a Politiei Judiciare - INTERPOL, regulile cu privire la cooperarea politienească internatională si cu privire la controlul intern al arhivelor OIPC - INTERPOL, Acordul de cooperare pentru prevenirea si combaterea criminalitătii transfrontaliere în Sud-Estul Europei (Acordul SECI), Acordul de sediu dintre România si Centrul Regional al Initiativei de Cooperare în Europa de Sud-Est pentru combaterea criminalitătii

transfrontaliere, regulile de organizare si functionare ale Centrului SECI, standardele generale si procedurile pentru prelucrarea informatiilor,

tinând seama de natura complementară a misiunilor, obiectivelor si responsabilitătilor desemnate si atribuite OIPC – INTERPOL si Centrului SECI,

luând în considerare faptul că Guvernul României doreste să sprijine cele două organizatii în cooperarea lor cel putin până când o nouă solutie va putea fi aplicată din punct de vedere juridic si tehnic,

dorind să dezvolte cooperarea în scopul realizării obiectivelor propuse, în efortul de a eficientiza cooperarea internatională împotriva criminalitătii si pentru a evita dedublarea eforturilor, acolo unde este posibil,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

-Biroul central national sau BCN România înseamnă serviciul national creat de autoritătile române pentru a asigura cooperarea cu OIPC - INTERPOL în conformitate cu statutul acestei organizatii.

- Organizatia Internatională a Politiei Judiciare sau OIPC - INTERPOL ori INTERPOL înseamnă Secretariatul General al INTERPOL.

- Centrul SECI înseamnă Centrul Regional al Initiativei de Cooperare în Europa de Sud-Est pentru combaterea criminalitătii transfrontaliere, cu sediul în Bucuresti.

- Date personale înseamnă orice informatie referitoare la o persoană fizică identificată si identificabilă: o persoană identificabilă este cea care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referiri la un număr de identificare sau la mai multi factori specifici identitătii sale fizice, psihologice, mentale, economice, culturale sau sociale.

- Informatii înseamnă date personale si nonpersonale.

- Prelucrarea informatiilor înseamnă orice operatiune sau set de operatiuni care se aplică informatiilor, indiferent dacă aceasta se realizează prin mijloace automatizate sau nu, cum sunt: colectarea, înregistrarea, organizarea, depozitarea, adaptarea sau transformarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, răspândirea ori punerea la dispozitie prin alte mijloace, gruparea sau combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

- Ofiterii de legătură înseamnă reprezentantii autoritătilor desemnate de către părtile la Acordul SECI, care îndeplinesc activităti operative în cadrul Centrului SECI. Domeniul de aplicare a acestui document vizează în special ofiterii de legătură.

 

ARTICOLUL 2

Obiectivul acordului

 

Obiectivul prezentului acord este de a permite ofiterilor de legătură din cadrul Centrului SECI, care sunt autorizati de către propriile BCN ale INTERPOL, să efectueze schimburi de informatii cu OIPC - INTERPOL prin intermediul echipamentului tehnic al BCN România.

Prezentul acord este încheiat pe o bază provizorie.

Centrul SECI si INTERPOL vor continua negocierile în scopul ajungerii la un acord care să reglementeze schimbul direct de informatii dintre cele două organizatii.

 

ARTICOLUL 3

Schimbul de informatii

 

Comunicarea dintre INTERPOL si ofiterii de legătură din cadrul Centrului SECI se va desfăsura prin mijloacele de acces la echipamentul tehnic al BCN România. Modalitătile tehnice sunt specificate în anexa la prezentul acord.  

            INTERPOL va asigura instruirea ofitelor de legătură din cadrul Centrului SECI pentru exploatarea corespunzătoare a mijloacelor tehnice (hardware si software) folosite pentru schimbul de informatii.

BCN România va asigura imediat, fără revizuiri si interventii, punerea la dispozitie solicitantului (beneficiarului) a comunicărilor. În conformitate cu acordul încheiat cu INTERPOL, BCN România va întretine mijloacele de comunicatie dintre ofiterii de legătură din cadrul Centrului SECI si INTERPOL.

BCN România nu va avea drept de acces la continutul informatiilor schimbate între INTERPOL si ofiterii de legătură din cadrul Centrului SECI. Accesul BCN România este limitat în măsura necesară pentru a se asigura că operatorii sunt utilizatori autorizati.

 

ARTICOLUL 4

Costuri

 

Costurile schimbului de informatii vor fi suportate de către părti în conformitate cu următoarele principii:  

- INTERPOL va plăti numai comunicările de la Secretariatul General către BCN România;

- Centrul SECI îsi va asuma răspunderea financiară pentru a asigura comunicatiile cu BCN România.

Începând din momentul în care INTERPOL dezvoltă noul sistem de comunicatii Centrul SECI îsi va asuma răspunderea financiară pentru traficul de comunicatii generat de ofiterii săi de legătură între BCN România si INTERPOL.

 

ARTICOLUL 5

Ofiterii de legătură din cadrul Centrului SECI

 

Pentru a schimba informatii cu INTERPOL în conformitate cu prezentul acord, ofiterii de legătură din cadrul Centrului SECI vor fi pe deplin autorizati de către BCN din tările lor, în conformitate cu reglementările INTERPOL.

Atât Centrul SECI, cât si INTERPOL vor comunica cu BCN din fiecare tară pentru a obtine această autorizatie.

Centrul SECI va fi informat de către INTERPOL pentru fiecare autorizatie.

Toti ofiterii de legătură, autorizati corespunzător să efectueze schimb de informatii în conformitate cu prezentul acord, vor semna un document prin care se angajează să respecte regulile INTERPOL referitoare la cooperarea politienească internatională si la prelucrarea informatiilor.

Informatiile trimise si primite de ofiterii de legătură vor fi transmise spre stiintă si BCN competent.  

Reprezentantii Centrului SECI nu vor interveni în procesul de prelucrare a informatiilor de către ofiterii de legătură din cadrul Centrului SECI si nu vor prelucra informatiile schimbate în conformitate cu prezentul acord în scopuri personale.

Fiecare parte va informa celelalte părti, fără întârziere, cu privire la orice abuz sau încălcare a regulilor de către un ofiter de legătură.

 

ARTICOLUL 6

Punctul de contact

 

Fiecare parte va stabili un punct de contact pentru a asigura aplicarea curentă a prezentului acord. Evaluarea cooperării desfăsurate în conformitate cu prezentul acord se va efectua cel putin o dată pe an si ori de câte ori este considerată ca fiind necesară de către una dintre părti.

 

ARTICOLUL 7

Solutionarea diferendelor

 

Orice diferend între părti, referitor la interpretarea sau aplicarea acestui acord, va fi solutionat în mod amiabil de către si între reprezentantii lor. Dacă nu se ajunge la un acord, problema va fi supusă unui comitet ad-hoc. Acest comitet nu va fi alcătuit din mai mult de 2 reprezentanti ai autoritătilor române, 2 membri din cadrul Comitetului comun de cooperare SECI si 2 membri marcanti ai conducerii Secretariatului General al INTERPOL.

Comitetul ad-hoc îsi va stabili propriile reguli de procedură. Solutia propusă de către Comitetul ad-hoc va fi înaintată sefului BCN România, secretarului general al INTERPOL si directorului Centrului SECI.

 

ARTICOLUL 8

Intrarea în vigoare si durata de valabilitate

 

Prezentul acord va rămâne în vigoare până la data încheierii unui acord de cooperare între INTERPOL si Centrul SECI, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2003.

Prezentul acord poate fi oricând amendat prin consimtământul mutual al părtilor, în conformitate cu cerintele statutare ale fiecăreia dintre acestea. Părtile vor desfăsura consultări cu privire la amendarea acestui acord, la cererea oricăreia dintre ele.

Orice parte poate denunta prezentul acord printr-o notificare adresată celorlalte părti cu 3 luni înainte. Denuntarea va intra în vigoare la data expirării perioadei de 3 luni de la primirea notificării de către celelalte părti.

Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii notificării prin care autoritătile române vor informa celelalte părti cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne cerute pentru aprobarea sa.

Acordul va fi semnat în 3 exemplare originale, fiecare în limbile română si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente de interpretare va prevala textul în limba engleză. Exemplarele originale vor fi depozitate la Ministerul de Interne din România, OIPC - INTERPOL si Centrul Regional SECI.

În conformitate cu cele de mai sus, reprezentantii autorizati ai Guvernului României, OIPC - INTERPOL si Centrului Regional SECI au semnat prezentul acord.

 

Pentru Guvernul României,

Ioan Rus,

ministru de interne

Pentru INTERPOL,

prin delegarea secretarului general,

Willy Deridder

Pentru Centrul SECI,

Gabriela Konevska,

director

 

ANEXĂ

 

Tipul de comunicatie

 

Chestionarele trimise de către utilizatorii SECI vor fi transmise Secretariatului General al OIPC – INTERPOL prin serverul BCN Bucuresti.

Răspunsurile de la Secretariatul General al OIPC - INTERPOL vor fi directionate către Centrul SECI prin serverul BCN Bucuresti.

Chestionarele si răspunsurile vor avea un format e-mail standard ICPO.

Echipament

BCN Bucuresti este conectat la reteaua INTERPOL prin reteaua publică X.25 ROMPAC. Serverul e-mail este un server X.400, cu o conectare la Secretariatul General al OIPC - INTERPOL printr-o linie închiriată.

Reguli de conectare

Personalul tehnic al Secretariatului General al OIPC - INTERPOL va modifica “map” serverului BCN pentru a comuta traficul de la statiile de lucru ale Centrului SECI către sediul central al INTERPOL si invers.

Personalul tehnic al Centrului SECI va îndeplini activitătile necesare pentru a stabili si a mentine legătura cu BCN România.

În acest scop Secretariatul General al OIPC – INTERPOL va asigura acordarea de asistentă Centrului SECI.

Viitoare dezvoltări

În anticiparea intentiei INTERPOL de a dezvolta noul sistem de comunicatii INTERPOL si prin exceptare de la prevederile art. 8 din acord, părtile vor lua toate măsurile pentru actualizarea anexei, astfel încât să se asigure mentinerea comunicatiilor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 35 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pozitia nr. 21 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 9 iulie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“Nr.

crt.

 

Denumirea statiunii

sau a institutului de

cercetare si productie

 

Suprafata totală

a terenului

(ha)

 

Suprafata de teren strict necesară

pentru cercetarea si producerea

de seminte si material săditor

din categorii biologice superioare

si de animale de rasă

(ha)

Suprafata de teren

destinată productiei

(ha)

 

21.

Statiunea de Cercetare

si Productie pentru Pomicultură

Pitesti-Mărăcineni, judetul Arges

733,0

627,74

105,26”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 501.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 35 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pozitia nr. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 9 iulie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“Nr.

crt.

 

Denumirea statiunii sau a institutului de cercetare si productie

 

Suprafata totală

a terenului

(ha)

 

Suprafata de teren strict necesară pentru cercetarea si producerea

de seminte si material săditor

din categorii biologice superioare

si de animale de rasă

(ha)

Suprafata de teren

destinată productiei

(ha)

 

2.

Statiunea de Cercetări pentru Cereale si Plante Tehnice Pitesti, judetul Arges

1.038

884,81

153,19”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 502.