MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 321          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Miercuri, 15 mai 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

430. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Regia Autonomă Judeteană Drumuri si Poduri Brasov

 

431. - Hotărâre privind completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 861/1999 pentru aprobarea închirierii de elemente de infrastructură din incinta perimetrelor administrate de Ministerul Apărării Nationale, respectiv de Ministerul de Interne si de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, pentru amplasarea de echipamente de radiocomunicatii

 

435. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002 pentru Arhiepiscopia Târgovistei

 

436. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

 

444. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Industriei si Resurselor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002 pentru restructurarea industriei de apărare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

17. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii mai 2002 (perioade de aplicare)

37. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare si declansarea procedurii falimentului Băncii Turco-Române - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată

între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Regia Autonomă Judeteană Drumuri

si Poduri Brasov

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 din Legea minelor nr.

61/1998,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Regia Autonomă Judeteană Drumuri si Poduri Brasov, cu sediul în municipiul Brasov, judetul Brasov, în calitate de concesionar, pentru bazalt, în perimetrul Valea Bogătii km 49, din localitatea Hoghiz, judetul Brasov, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 25 aprilie 2002.

Nr. 430.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 861/1999 pentru aprobarea închirierii de elemente de infrastructură din incinta perimetrelor administrate de Ministerul Apărării Nationale, respectiv de Ministerul de Interne si de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, pentru amplasarea de echipamente de radiocomunicatii

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 861/1999 pentru aprobarea închirierii de elemente de infrastructură din incinta perimetrelor administrate de Ministerul Apărării Nationale, respectiv de Ministerul de Interne si de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, pentru amplasarea de

echipamente de radiocomunicatii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 27 octombrie 1999, se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:

“Sumele retinute de Ministerul Apărării Nationale, respectiv de Ministerul de Interne si de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, reprezintă venituri extrabugetare, cu titlu permanent, care se utilizează pentru finantarea cheltuielilor materiale si de capital. Sumele neutilizate la sfârsitul anului se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Tudor Tănase

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 aprilie 2002.

Nr. 431.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor

din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002 pentru Arhiepiscopia Târgovistei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996  privind finantele publice, precum si ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr.

743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea de la bugetul de stat a sumei de 4 miliarde lei pentru achizitionarea de către Arhiepiscopia Târgovistei, pentru administratia eparhială, a imobilului din municipiul Târgoviste, Str. Lalelelor nr. 5-7, judetul Dâmbovita.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat pe anul 2002.

Art. 4. - Ministerul Culturii si Cultelor va controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 aprilie 2002.

Nr. 435.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Pentru reprezentantii mass-media, în cazul în care acestia sunt invitati de către primul-ministru, cheltuielile de deplasare aferente, cu exceptia drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. B, se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului.”

2. Litera c) a alineatului (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“c) cheltuielile medicale pentru vaccinuri si medicamente specifice unor tări sau localităti cu climă greu de suportat, pentru spitalizare si interventii chirurgicale în cazuri de urgentă, stabilite de Ministerul Sănătătii si Familiei, precum si cheltuielile privind asigurarea medicală a persoanelor care fac parte din delegatiile oficiale;”

3. Alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“(2) De asemenea, cu aprobarea primului-ministru, secretarul general al Guvernului si ministrii conducători de delegatii oficiale în străinătate pot să beneficieze de o sumă în valută în limita a 1.000 dolari S.U.A., în vederea acoperirii unor cheltuieli de ordin protocolar. Primul-ministru poate să efectueze astfel de cheltuieli până la 2.000 dolari S.U.A.”

4. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - În anul 2002 fondurile necesare în vederea acoperirii majorării nivelurilor diurnelor si plafoanelor de cazare stabilite conform prezentei hotărâri se suportă din bugetul aprobat unitătilor trimitătoare.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 518/1995, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 30 aprilie 2002.

Nr. 436.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

 

Pagina a 2-a

 

Pagina a 3-a

 

 

B. Încadrarea personalului în categorii de diurnă si plafoane de cazare

I. Categorii de diurnă

În categoria a II-a (coeficient 1,60) se încadrează: ministrii, secretarii de stat, secretarii generali, subsecretarii de stat, personalul încadrat în functii asimilate acestora prin acte normative, precum si prefectii, subprefectii, primarul general si viceprimarul Capitalei, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, ambasadorii, academicienii si membrii corespondenti ai Academiei Române, seful Statului Major General, prim-loctiitorul si loctiitorii acestuia, inspectorul general al Inspectoratului General al Ministerului Apărării Nationale, sefii departamentelor Ministerului Apărării Nationale si loctiitorii acestora, seful Statului Major al Trupelor de Uscat, seful Statului Major al Aviatiei si Apărării Antiaeriene, seful Statului Major al Marinei Militare, loctiitorii secretarilor de stat din cadrul unitătilor care au astfel de functii, emisarul special pe lângă coordonatorul special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.

Pentru primul-ministru diurna se majorează cu 50%.

În categoria I (coeficient 1,00) se încadrează restul personalului.

II. Plafoane de cazare

Plafonul A (coeficient 1,00) la care se încadrează personalul prevăzut la categoria I de diurnă.

Plafonul B (coeficient 2,00) la care se încadrează personalul prevăzut la categoria a II-a de diurnă.

NOTĂ:

a) Primul-ministru, ministrii, precum si ceilalti membri ai Guvernului beneficiază de diurnă în cuantum integral, indiferent de conditiile în care are loc deplasarea.

b) Personalul care asigură protectia nemijlocită a demnitarilor, în functie de importanta misiunii si de situatia concretă, poate beneficia, de la caz la caz, de acelasi plafon de cazare ca si persoana căreia îi asigură protectia.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Industriei si Resurselor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002 pentru restructurarea industriei de apărare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se suplimentează bugetul Ministerului Industriei si Resurselor cu suma de 59 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002 pentru restructurarea industriei de apărare.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se repartizează pe agentii economici din industria de apărare beneficiari, prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

Art. 2. - (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în structura bugetului de stat si în bugetul Ministerului Industriei si Resurselor pe anul 2002.

(2) Alocarea sumelor se va face esalonat pe baza situatiei de lucrări efectuate si prezentate de către agentii economici din industria de apărare.

Art. 3. - Ministerul Industriei si Resurselor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Iulian Iancu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 mai 2002.

Nr. 444.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ Ă

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii mai 2002

(perioade de aplicare)

 

În baza art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si în aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat,

 

Banca Natională a României h o t ă r ă s t e:

 

Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii mai 2002 (perioade de aplicare) sunt:

- 11,5% pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 1,0% pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.;

- 1,0% pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 10 mai 2002.

Nr. 17.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind retragerea autorizatiei de functionare si declansarea procedurii falimentului

Băncii Turco-Române - S.A.

 

Având în vedere:

- constatările înscrise în procesul-verbal înregistrat la Banca Natională a României - Directia supraveghere sub nr. 132 din 8 ianuarie 2001, întocmit de inspectorii Băncii Nationale a României, din care rezultă abateri grave de la disciplina bancară, constituind fapte sanctionabile prevăzute la art. 69 alin. 1 lit. a), c)-f) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, constând în depăsirea limitei maxime admise în cazul expunerilor mari si a împrumuturilor nete acordate persoanelor aflate în relatii speciale cu banca;

- Nota Directiei supraveghere nr. VIII/3/EG/4.675 din 15 aprilie 2002 prin care a fost prezentată Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României deteriorarea continuă a situatiei financiare si prudentiale a Băncii Turco-Române - S.A., concretizată în înregistrarea de fonduri proprii negative, astfel încât indicatorii de prudentă bancară determinati în functie de acestea (expuneri valutare, solvabilitate) au valori negative, în temeiul dispozitiilor art. 69 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 12 si 17 coroborat cu art. 2 lit. a) si b) din Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului

institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare,

 

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României h o t ă r ă s t e:

 

Art. 1. - Retragerea Autorizatiei de functionare seria B nr. 000014 din data de 1 iulie 1994 a Băncii Turco-Române - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, piata Alba Iulia nr. 8, sectorul 3.

Art. 2. - Sesizarea instantei competente în vederea declansării procedurii falimentului Băncii Turco-Române - S.A.

Art. 3. - Dispozitiile art. 1 si 2 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Hotărârea prevăzută la art. 1 poate fi contestată la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României în termen de 15 zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. 1 din Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Directia secretariat din cadrul Băncii Nationale a României va întreprinde demersurile necesare în vederea transmiterii prezentei hotărâri la Banca Turco-Română - S.A. si publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum si în două publicatii de circulatie

natională.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU,

guvernator

 

Bucuresti, 30 aprilie 2002.

Nr. 37.