MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 311         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 10 mai 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

55. - Ordonantă de urgentă privind regimul de detinere al câinilor periculosi sau agresivi

 

417. - Hotărâre privind participarea României în anul 2002 la Programul de actiune comunitară “Tineret” si plata contributiei financiare la acest program

 

418. - Hotărâre pentru oprirea definitivă în vederea dezafectării a Reactorului nuclear (RN) VVR-S de cercetare si productie de radioizotopi din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” (IFIN-HH), Bucuresti-Măgurele

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind regimul de detinere al câinilor periculosi sau agresivi

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, prin câini periculosi se întelege câinii apartinând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum urmează:

a) categoria I: câinii de luptă si de atac, asimilati prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog si metisii lor;

b) categoria a II-a: câinii din rasele Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso si metisii lor.

Art. 2. - (1) Prin câini agresivi se întelege:

a) orice câine care, fără să fie provocat, muscă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private;

b) orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop.

(2) Nu intră în categoria câinilor agresivi definiti la alin. (1):

a) orice câine care atacă sau muscă o persoană care a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejată de acel câine;

b) orice câine folosit de unitătile de politie, jandarmerie, de alte unităti militare, de unitătile vamale sau de serviciile publice de securitate, protectie si pază, chiar dacă, aflându-se în misiune, a atacat sau a muscat o persoană.

 

CAPITOLUL II

Obligatiile detinătorilor de câini si conditiile detinerii acestora

 

Art. 3. - (1) Proprietarii sau detinătorii temporari ai câinilor prevăzuti la art. 1 au următoarele obligatii:

a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;

b) să aibă capacitate deplină de exercitiu;

c) să nu fi fost condamnati pentru săvârsirea unei infractiuni contra persoanei.

(2) Proprietarii sau detinătorii temporari ai câinilor prevăzuti la art. 1 si la art. 2 alin. (1) au obligatia să înregistreze câinii la Asociatia Chinologică Română, afiliată la Federatia Chinologică Internatională, si să inscriptioneze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe împrejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul “Câine periculos” sau, după caz, “Câine agresiv”, printr-o plăcută având dimensiunile de cel putin 15 x 25 cm.

Art. 4. - (1) Proprietarii de câini prevăzuti la art. 1 au obligatia să depună la sediul politiei în a cărei rază este situatimobilul în care este detinut câinele o adeverintă în fotocopie, eliberată de Asociatia Chinologică Română, afiliată la FederatiaChinologică Internatională, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoriile prevăzute la art. 1, precum si o declaratie pe propria răspundere cuprinzând următoarele date:

a) numărul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip;

b) efectuarea vaccinării antirabice si a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) efectuarea sterilizării câinilor prevăzuti la art. 1 lit. a);

d) existenta unei asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de câinii prevăzuti la art. 1 lit. a).

(2) În cazul schimbării adresei imobilului mentionat la alin. (1) proprietarii de câini încadrati la art. 1 au obligatia să depună în termen de 48 de ore, la sediul politiei în a cărei rază se află noua adresă, documentele prevăzute la alin. (1).

(3) Pierderea sau decesul unui câine încadrat la art. 1, precum si înstrăinarea câinilor încadrati la art. 1 lit. b) vor fi declarate în termen de 48 de ore la sediul politiei în a cărei rază se află imobilul de detinere al câinelui.

Art. 5. - Prevederile art. 3 si 4 nu se aplică unitătilor de politie, jandarmerie, celorlalte unităti militare, vămilor si serviciilor publice de securitate, protectie si pază.

Art. 6. - (1) Accesul câinilor prevăzuti la art. 1 lit. a) în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, precum si în alte locuri publice, cu exceptia drumurilor publice si a căilor de acces către acestea, este interzis.

(2) Accesul câinilor prevăzuti la art. 1 lit. a) în părtile comune ale imobilelor în care sunt detinuti, pe drumurile publice si pe căile de acces către acestea este permis numai dacă acestia poartă botnită si sunt tinuti în zgardă si lesă sau ham de către proprietar ori de către detinătorul temporar.

(3) Stationarea câinilor prevăzuti la art. 1 lit. a) în părtile comune ale imobilelor prevăzute la alin. (2) este interzisă.

(4) Accesul câinilor prevăzuti la art. 1 lit. b), precum si al câinilor din rasele Ciobănesc Belgian Malinois, Ciobănesc German, Dobermann, Presa Canario, Ciobănesc de Asia Centrală Komondor, Kuvasz, Schnauzer Urias si metisii lor în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum si în părtile comune ale imobilelor este permis numai dacă acestia poartă botnită si sunt tinuti în lesă de către o persoană care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 3 alin. (1). În locurile special amenajate pentru câini accesul câinilor prevăzuti în prezentul alineat este permis fără botnită si fără lesă.

Art. 7. - Dresajul si antrenamentul câinilor prevăzuti la art. 1 sunt permise numai în centre speciale, stabilite prin hotărâre de către consiliile comunale, orăsenesti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 8. - Se interzice:

a) organizarea luptelor între câini, antrenarea câinilor în acest scop si participarea cu câini la astfel de lupte, indiferent cărei rase îi apartin câinii;

b) importul sau comercializarea câinilor prevăzuti la art. 1 lit. a);

c) reproductia câinilor prevăzuti la art. 1 si la art. 6 alin. (4), care nu au acte de origine recunoscute de Asociatia Chinologică Română, afiliată la Federatia Chinologică Internatională;

d) abandonarea câinilor prevăzuti la art. 1, art. 2 alin. (1) si la art. 6 alin. (4).

Art. 9. - (1) Câinii prevăzuti la art. 1 lit. a), indiferent de sex, vor fi obligatoriu sterilizati.

(2) Sterilizarea câinilor va fi confirmată în carnetul de sănătate de către medicul veterinar care a efectuat interventia.

(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă proprietarii sau detinătorii temporari ai câinilor prevăzuti la art. 1 lit. a) sunt obligati să îi sterilizeze, pe cheltuială proprie.

Art. 10. - (1) În cazul câinilor prevăzuti la art. 2 alin. (1), organele de politie, la sesizarea unei persoane sau a reprezentantului legal al acesteia ori din oficiu, avertizează proprietarul sau detinătorul temporar al câinelui să ia toate măsurile pentru prevenirea comportamentului canin agresiv.

(2) Dacă proprietarii sau detinătorii temporari ai câinilor prevăzuti la art. 2 alin. (1) nu iau măsurile prevăzute la alin. (1), politia poate dispune plasarea câinelui într-un adăpost, potrivit dispozitiilor art. 15 alin. (2), în cazul în care pericolul avut în vedere se mentine.

(3) Cheltuielile generate de întretinerea câinelui aflat sub supraveghere se suportă de către proprietar sau de detinătorul temporar al câinelui.

 

CAPITOLUL III

Infractiuni si contraventii

 

Art. 11. - (1) Neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul câinelui sau de detinătorul temporar al acestuia asupra unei persoane constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(2) Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Art. 12. - (1) Fapta persoanei de a determina în orice mod atacul câinelui, apartinând oricărei rase, asupra unei persoane, dacă a avut ca urmare o vătămare, constituie infractiune si sepedepseste conform art. 181-183 din Codul penal.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani.

Art. 13. - Importul sau comercializarea câinilor din rasele prevăzute la art. 1 lit. a) constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 2 ani la 7 ani si confiscarea acestora.

Art. 14. - Fapta persoanei de a organiza lupte între câini, de a-i pregăti în acest scop, precum si de a participa cu câini la astfel de lupte constituie infractiune si se pedepseste cu închi- soare de la 6 luni la 3 ani.

Art. 15. - (1) În cazul infractiunilor prevăzute la art. 11 si 12 câinii se confiscă de către politie, cu sprijinul personalului instruit în acest sens, angajat al consiliilor locale, în termen de cel mult două zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

(2) Câinii prevăzuti la alin. (1) vor fi cazati în adăposturile Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în vederea plasării lor în grija organizatiilor pentru protectia animalelor, care vor proceda conform reglementărilor proprii.

Art. 16. - Măsura confiscării prevăzută la art. 13 constă în capturarea, transportarea si păstrarea câinelui în adăposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Măsura se dispune în conditiile legii de către agentul constatator si se execută de către personalul angajat al consiliilor locale, instruit în acest sens. Păstrarea si adoptia câinilor se fac în conditiile reglementărilor legale.

Art. 17. - Nu se pedepsesc infractiunile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă dacă victima actelor incriminate a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejată de câine ori dacă interventia câinelui a fost determinată de apărarea proprietarului sau a detinătorului temporar, victimă iminentă a unei infractiuni de violentă săvârsite împotriva sa.

Art. 18. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte:

a) neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul sau detinătorul temporar al câinelui, dacă fapta s-a soldat cu rănirea sau cu uciderea unui animal domestic;

b) neanuntarea la politie a pierderii sau a decesului câinilor prevăzuti la art. 1, de către proprietar sau de către persoana care îi are în pază, în termen de 48 de ore de la constatare;

c) nerespectarea prevederilor art. 3 si ale art. 4 alin. (1) si (2);

d) nerespectarea prevederilor art. 7, art. 8 lit. c) si ale art. 9;

e) nerespectarea prevederilor art. 6;

f) nerespectarea art. 8 lit. d).

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă, după cum urmează:

a) cele de la lit. a) si b), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei;

b) cele de la lit. c) si d), cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei;

c) cele de la lit. e) si f), cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei.

Art. 19. - (1) Fapta persoanei care produce câinelui, în orice mod, o suferintă nejustificată ori îl provoacă la reactii agresive constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) proprietarul sau detinătorul temporar al câinelui provocat este absolvit de orice răspundere.

Art. 20. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către inspectorii politiei sanitare veterinare si de către personalul anume desemnat din cadrul Ministerului de Interne.

(2) Contraventiilor prevăzute la art. 18 si la art. 19 alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, inclusiv ale art. 28 alin. (1).

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 21. - (1) În termen de cel mult 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă câinii vor fi în mod obligatoriu identificati si înregistrati potrivit normelor stabilite prin

ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Proprietarii sau detinătorii temporari de câini care pot fi încadrati la art. 1 au obligatia de a prezenta câinii la Asociatia Chinologică Română, afiliată la Federatia Chinologică Internatională, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, în vederea evaluării si încadrării lor în una dintre categoriile prevăzute la art. 1.

(3) Până la înfiintarea Autoritătii de Supraveghere Chinologică câinii mentionati la art. 1 vor fi înregistrati si identificati prin tatuaj, pe cheltuiala proprietarului sau a detinătorului temporar, de către asociatia prevăzută la alin. (2), mentionându-se codul în carnetul de sănătate si în adeverinta eliberată.

(4) Câinii încadrati la art. 1, lăsati în libertate si care nu pot fiidentificati, vor fi capturati de către serviciile pentru gestionareacâinilor fără stăpân si vor fi eutanasiati conform dispozitiilor legale.

Art. 22. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă proprietarii sau detinătorii temporari ai câinilor prevăzuti la art. 1 sunt obligati să depună la sediul politiei declaratia prevăzută la art. 4.

Art. 23. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se înfiintează Autoritatea de Supraveghere Chinologică în subordineaMinisterului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

(2) Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii de Supraveghere Chinologică va fi aprobat în termen de 30 de zile de la înfiintarea acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

Art. 24. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la 15 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 aprilie 2002.

Nr. 55.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind participarea României în anul 2002 la Programul de actiune comunitară “Tineret”

si plata contributiei financiare la acest program

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă participarea României în anul 2002 la Programul de actiune comunitară “Tineret”.

Art. 2. - Se aprobă plata contributiei financiare a României pe anul 2002 la bugetul Uniunii Europene, în limita sumei de 1.240.000 euro, în vederea participării la programul de actiune comunitară prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 2 se suportă din creditele bugetare aprobate Ministerului Tineretului si Sportului prin bugetul de stat pe anul 2002, în cadrul capitolului 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul “Transferuri”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 aprilie 2002.

Nr. 417.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru oprirea definitivă în vederea dezafectării a Reactorului nuclear (RN) VVR-S de cercetare si productie de radioizotopi din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” (IFIN-HH), Bucuresti-Măgurele

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 2 lit. a) si c) din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se opreste definitiv, în vederea dezafectării, Reactorul nuclear (RN) VVR-S de cercetare si productie de radioizotopi din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” (IFIN-HH), Bucuresti-Măgurele.

Art. 2. - Cheltuielile pentru întretinerea, exploatarea si paza instalatiei în conditii de securitate nucleară, potrivit art. 13 alin. (2) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările si completările ulterioare, se suportă din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării de la capitolul 71.01 “Cercetare stiintifică”, titlul "Transferuri”, pe perioada de la oprirea definitivă până la transmiterea la depozitul final a combustibilului nuclear uzat.

Art. 3. - Indicatorii tehnico-economici necesari dezafectării Reactorului nuclear (RN) VVR-S, ca obiectiv de investitii, se stabilesc în conformitate cu normele legale în vigoare.

Art. 4. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” (IFIN-HH), Bucuresti-Măgurele, în calitate de utilizator si operator al Reactorului nuclear VVR-S, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru delegat la Ministerul Educatiei

si Cercetării pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,

Florin Stadiu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 aprilie 2002.

Nr. 418.