MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 297          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Marti, 7 mai 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

376. - Hotărâre pentru aprobarea Declaratiei de intentie pentru a coopera în vederea promovării avantajelor mutuale ale noilor tehnologii de comunicatii între Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Departamentul pentru Comert al Statelor Unite ale Americii, Administratia Comertului International, semnată la Washington D.C. la 31 octombrie 2001

 

Declaratie de intentie pentru a coopera în vederea promovării avantajelor mutuale ale noilor tehnologii de comunicatii între Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Departamentul pentru Comert al Statelor Unite ale Americii, Administratia Comertului International

 

382. - Hotărâre privind plata sumelor aferente instalării aparaturii de înaltă performantă, achizitionată din credite externe cu garantia statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

73. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind aprobarea Normelor de autorizare a lucrului cu surse de radiatii în exteriorul incintei special amenajate

 

332. - Ordin al ministrului turismului pentru cedarea dreptului de proprietate exclusivă către Societatea Comercială “Fondul pentru Dezvoltare Turistică Sighisoara” - S.A. asupra mărcii “Dracula Park”

 

635. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei privind aprobarea Listei tarifelor pentru depăsirea limitelor maxime admise de greutate si/sau gabarit de către autovehicule înmatriculate în România

 

856/2001-112/91. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei, al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind alimentele si furajele contaminate radioactiv după un accident nuclear sau altă situatie de urgentă radiologică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Declaratiei de intentie pentru a coopera în vederea promovării avantajelor mutuale ale noilor tehnologii de comunicatii între Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Departamentul pentru Comert al Statelor Unite ale Americii, Administratia Comertului International, semnată la Washington D.C. la 31 octombrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Declaratia de intentie pentru a coopera în vederea promăvării avantajelor mutuale ale noilor tehnologii de comunicatii între Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Departamentul pentru Comert al Statelor Unite ale Americii, Administratia Comertului International, semnată la Washington  D.C. la 31 octombrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 376.

 

DECLARATIE DE INTENTIE*)

pentru a coopera în vederea promovării avantajelor mutuale ale noilor tehnologii de comunicatii între Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Departamentul pentru Comert al Statelor Unite ale Americii, Administratia Comertului International

 

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei (M.C.T.I.) din România si Administratia Comertului International (A.C.I.) din cadrul Departamentului pentru Comert al Statelor Unite ale Americii,

recunoscând faptul că o cooperare economică si tehnică între România si Statele Unite ale Americii este în beneficiul cetătenilor lor,

recunoscând faptul că o asemenea cooperare promovează comertul si investitiile internationale deschise de natură să întărească economiile celor două tări,

recunoscând faptul că tehnologiile de comunicatii suferă modificări într-un ritm accelerat si că o cooperare în vederea promovării standardelor si procedurilor general acceptate întăresc pietele, au ajuns la următoarea întelegere care să servească orientării generale în cadrul cooperării lor:


*) Traducere.

 

ARTICOLUL I

 

M.C.T.I. si A.C.I. intentionează:

a) să coopereze între ele pentru a promova nivelul de întelegere a gradului de dezvoltare a telecomunicatiilor atins de fiecare, cum ar fi tehnologia comunicatiilor fără fir;

b) să faciliteze accesul la organizatiile lor nationale pentru promovarea reciproc avantajoasă a punctelor de vedere în plan tehnic si administrativ asupra standardelor si reglementărilor aplicabile accesului la comertul si la pietele internationale în cazul tehnologiilor de comunicatii fără fir;

c) să dezvolte programe comerciale bilaterale pentru a sprijini si facilita investitiile si comertul deschis între societătile comerciale din România si Statele Unite ale Americii si în domeniul telecomunicatiilor;

d) să promoveze măsuri care au ca obiectiv îndepărtarea barierelor tehnice în comertul reciproc.

 

ARTICOLUL II

 

În acest scop cooperarea poate lua forma următoarelor măsuri:

a) schimbul de informatii privitoare la standardele de comunicatii fără fir si procedurile de evaluare aferente, conditii de acces la piată, initiative administrative guvernamentale si probleme de implementare;

b) organizarea unor vizite cu caracter tehnic ale expertilor din sectorul privat si de stat si consultatii privind tehnologiile fără fir actuale si viitoare si implementarea acestora;

c) promovarea contactelor între agentiile si ministerele care răspund de această problemă, precum si a contactelor cu sectoarele private respective;

d) promovarea oportunitătilor de comert si investitii deschise prin intermediul organizării de conferinte, seminarii si ateliere.

 

ARTICOLUL III

 

1. Activitătile de cooperare prevăzute în prezenta declaratie de intentie sunt conditionate de disponibilitatea fondurilor corespunzătoare si de legile si reglementările în vigoare pe teritoriul fiecărei părti.

2. A.C.I. are autoritatea de a încheia prezenta declaratie de intentie în conformitate cu prevederile Actului privind schimbul educational si cultural reciproc [22 U.S.C. 2455 (f)].

3. M.C.T.I. si A.C.I. intentionează să elaboreze un program de cooperare acceptat de comun acord înainte de sfârsitul fiecărui an calendaristic.

 

ARTICOLUL IV

 

Prezenta declaratie de intentie va intra în vigoare la semnarea sa de către M.C.T.I. si A.C.I. si va rămâne în vigoare pe o perioadă de 2 ani. Declaratia de intentie poate fi modificată sau reînnoită pe baza consimtământului scris al M.C.T.I. si A.C.I.

 

Pentru Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România,

Dan Nica,

ministru

Pentru Departamentul pentru Comert al Statelor Unite ale Americii, Administratia Comertului International,

William H. Lash, III,

secretar asistent pentru accesul si respectarea prevederilor pietei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind plata sumelor aferente instalării aparaturii de înaltă performantă, achizitionată din credite externe cu garantia statului

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 59 alin. (1) lit. a) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, si în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Casele de asigurări de sănătate sunt autorizate ca în contractele de furnizare a serviciilor medicale, încheiate în anul 2002 cu spitalele prevăzute în anexă, să cuprindă si sumele aferente instalării aparaturii de înaltă performantă, achizitionată din credite externe cu garantia statului.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 si în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre se acordă peste tariful pe zi de spitalizare si se decontează la nivelul realizărilor, în limita fondurilor prevăzute în actele aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale, încheiate pentru anul 2002.

Art. 3. - (1) Modificarea alocării sumelor cu această destinatie pe parcursul anului se aprobă de ordonatorii principali de credite, în subordinea cărora se află spitalele respective.

(2) Sumele aferente instalării aparaturii de înaltă performantă, achizitionată din credite externe cu garantia statului, rămase neutilizate până la data de 15 decembrie 2002, pot fi utilizate pentru suplimentarea prevederilor pentru servicii medicale si medicamente, în anul curent.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul apărării nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 382.

 

ANEXĂ*)

 

CHELTUIELILE

aferente instalării aparaturii de înaltă performantă, achizitionată din credite externe cu garantia statului

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor de autorizare a lucrului cu surse de radiatii în exteriorul incintei special amenajate

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, în conformitate cu prevederile:

- Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului;

- Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, aprobat prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 86/2002;

- Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare;

- Legii nr. 384/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data prezentului ordin se aprobă Normele de autorizare a lucrului cu surse de radiatii în exteriorul incintei special amenajate, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Normele de autorizare a lucrului cu surse de radiatii în exteriorul incintei special amenajate se aplică până la data intrării în vigoare a Normelor privind practicile de utilizare a surselor deschise de radiatii ionizante si a practicilor de utilizare a surselor închise si a generatorilor de radiatii ionizante în controlul nedistructiv radiografic, carotajul radioactiv si tehnicile care utilizează aparatură portabilă de densimetrie si umidimetrie.

Art. 3. - Directia aplicatii surse cu radiatii ionizante si Directia dezvoltare si resurse vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale

pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Lucian Biro

 

Bucuresti, 11 februarie 2002.

Nr. 73.

 

ANEXĂ

 

NORME

de autorizare a lucrului cu surse de radiatii în exteriorul incintei special amenajate

 

Art. 1. - Lucrările cu surse de radiatii ionizante în exteriorul incintei special amenajate se pot executa numai de unitătile legal constituite care sunt în posesia unei autorizatii valabile de securitate radiologică pentru desfăsurarea activitătii în interiorul incintei special amenajate si care:

a) au obtinut în prealabil autorizatie pentru lucrul în exterior, în cazul lucrului cu surse deschise;

b) au notificat lucrul în exteriorul incintei special amenajate, în cazul lucrului cu surse închise sau cu generatori de radiatii X. Cererea de autorizare, notificarea si documentatiile aferente se vor referi exclusiv la ansamblul concret de lucrări care urmează să se execute într-o zonă sau într-un loc bine determinat (schelă petrolieră, santier etc.) într-un interval de timp care nu poate depăsi un an.

Art. 2. - Solicitarea autorizatiei pentru lucrul cu surse deschise de radiatii ionizante în exteriorul incintei special amenajate se face prin depunerea sau trimiterea la Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, denumită în continuare C.N.C.A.N., cu cel putin 30 de zile înainte de data preconizată pentru începerea lucrului, a unui dosar de autorizare care trebuie să contină:

a) cerere, care se completează conform formularului nr. 1;

b) documentatie tehnică de autorizare;

c) copii de pe autorizatiile sau avizele emise de alte autorităti ale statului, necesare conform legislatiei în vigoare;

d) alte informatii considerate de solicitant necesare în sustinerea cererii.

Art. 3. - Documentatia tehnică de autorizare a lucrului cu surse deschise de radiatii ionizante în exteriorul incintei special amenajate trebuie să contină toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea prevederilor legale si a permite evaluarea gradului de realizare a securitătii radiologice si trebuie să contină cel putin următoarele informatii:

a) justificarea si optimizarea activitătii;

b) descrierea procedeelor de lucru folosite;

c) radionuclizii si radioactivitatea maximă utilizată în perioada de lucru propusă;

d) delimitarea exactă a zonelor sau a locurilor în care se intentionează desfăsurarea activitătii si prezentarea schitelor acestora, cu includerea cotelor importante pentru evaluarea securitătii radiologice;

e) măsurile care asigură respectarea limitelor de doze prevăzute de normele în vigoare;

f) managementul deseurilor radioactive rezultate si eliberarea de efluenti radioactivi (dacă este cazul);

g) delimitarea exactă a zonelor în care apa, fluidele, materialele sau orice alte obiecte care au fost marcate radioactiv ar putea genera o expunere la radiatii peste nivelul admis conform normelor în vigoare pentru persoane din rândul populatiei, prin simpla lor prezentă sau prin utilizarea lor ulterioară;

h) măsurile propuse si descrierea modului de aplicare a acestora pentru interzicerea accesului persoanelor din rândul populatiei în zona delimitată pentru desfăsurarea activitătii;

i) evaluarea tipului de expunere, a dozelor, descrierea sistemului de monitorizare a personalului si a mediului, precizarea organismului de monitorizare acreditat de C.N.C.A.N. si a contractului încheiat cu acesta;

j) lista cuprinzând aparatura dozimetrică autorizată si verificată metrologic;

k) mijloacele de radioprotectie individuală si colectivă;

l) planul de interventie în caz de urgentă radiologică;

m) lista cuprinzând personalul implicat în desfăsurarea activitătii;

n) măsurile propuse pentru controlul radioprotectiei zonei de lucru, după terminarea lucrărilor;

o) aranjamentele de transport autorizat;

p) perioada propusă pentru desfăsurarea lucrărilor;

q) persoana responsabilă cu securitatea radiologică;

r) declaratia de expertizare si acceptare a acestei documentatii, dată de către un expert acreditat.

Art. 4. - Autorizatia emisă de C.N.C.A.N. va contine informatiile prevăzute la art. 23 si 24 din Normele de securitate radiologică - Proceduri de autorizare, aprobate prin Ordinul presedintelui C.N.C.A.N. nr. 366/2001, si permite titularului să desfăsoare activitatea de lucru cu surse deschise de radiatii ionizante în exteriorul incintei special amenajate, în limitele si în conditiile mentionate în document si cu respectarea reglementărilor aplicabile din domeniul nuclear.

Art. 5. - Notificarea lucrului cu surse închise de radiatii ionizante în exteriorul incintei special amenajate se face prin depunerea sau trimiterea la C.N.C.A.N. a unui dosar care trebuie să contină:

a) cerere, care se completează conform formularului nr. 2;

b) documentatie tehnică specifică lucrărilor efectuate;

c) copii de pe autorizatiile sau avizele emise de alte autorităti ale statului, necesare conform legislatiei în vigoare;

d) alte informatii considerate de solicitant necesare în sustinerea cererii.

Art. 6. - Notificarea lucrului cu generatorii de radiatii X în exteriorul incintei special amenajate se face prin depunerea sau trimiterea la C.N.C.A.N. a unui dosar care trebuie să fie întocmit conform cerintelor prevăzute la art. 5 lit. a), b) si d).

Art. 7. - Documentatia tehnică de autorizare a lucrului cu surse închise de radiatii ionizante sau cu generatori de radiatii X în exteriorul incintei special amenajate trebuie să contină toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea prevederilor legale si a permite evaluarea gradului de realizare a securitătii radiologice si trebuie să contină cel putin următoarele informatii:

a) justificarea si optimizarea activitătii;

b) descrierea procedeelor de lucru folosite;

c) descrierea surselor de radiatii, cu indicarea pentru fiecare sursă a radionuclidului si a activitătii maxime în perioada de lucru propusă sau, după caz, tipul generatorului de radiatii X (directional sau panoramic), parametrii maximi pentru generatorii de radiatii X, filtrarea totală si geometria fasciculului;

d) descrierea instalatiilor utilizate, cu indicarea datelor de identificare;

e) geometriile de expunere, dacă este cazul;

f) delimitarea exactă a zonelor sau a locurilor în care se intentionează desfăsurarea activitătii si prezentarea schitelor acestora, cu includerea cotelor importante pentru evaluarea securitătii radiologice;

g) măsurile care asigură respectarea limitelor de doze prevăzute de normele în vigoare;

h) măsurile propuse si descrierea modului de aplicare a acestora pentru interzicerea accesului persoanelor din rândul populatiei în zona delimitată pentru desfăsurarea activitătii;

i) evaluarea tipului de expunere, a dozelor, sistemul de monitorizare a personalului si a mediului, indicarea organismului de monitorizare acreditat si copie de pe contractul încheiat cu acesta;

j) lista cuprinzând aparatura dozimetrică autorizată si verificată metrologic;

k) mijloacele de radioprotectie individuală si colectivă;

l) măsurile luate pentru evitarea pierderii sau sustragerii surselor;

m) aranjamentele de transport autorizat;

n) planul de interventie în caz de urgentă radiologică;

o) lista cuprinzând personalul implicat în desfăsurarea activitătii;

p) perioada propusă pentru desfăsurarea lucrărilor;

q) persoana responsabilă cu securitatea radiologică;

r) declaratia de expertizare si acceptare a acestei documentatii, dată de către un expert acreditat.

Art. 8. - Solicitantul poate desfăsura activitatea de lucru cu surse închise de radiatii ionizante sau cu generatori de radiatii X în exteriorul incintei special amenajate, în conditiile respectării reglementărilor aplicabile din domeniul nuclear si a documentatiei transmise, numai în situatia în care nu primeste din partea C.N.C.A.N. în scris, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei, o interdictie. În cazul în care se transmit din partea C.N.C.A.N. conditionări, respectarea acestora este obligatorie pe parcursul desfăsurării activitătii.

Art. 9. - În cazul aparitiei unor lucrări urgente cu surse închise de radiatii ionizante sau cu generatori de radiatii X în exteriorul incintei special amenajate, se acceptă transmiterea cererii si a documentatiei prin fax, cu cel putin 5 zile înainte de începerea lucrărilor si în urma obtinerii acordului C.N.C.A.N. de a se începe operativ lucrările respective. Această notificare de urgentă presupune achitarea unei taxe si a unui tarif specific, de urgentă, de către solicitant, conform Regulamentului de taxe si tarife pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare, în vigoare.

Art. 10. - Unitătile legal constituite, care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 1, au obligatia:

a) să consemneze într-un registru de evidentă propriu operatiunile executate si miscarea instalatiilor radiologice/surselor de radiatii ionizante implicate în desfăsurarea lucrului cu surse de radiatii în exteriorul incintei special amenajate;

b) să includă în raportul anual către C.N.C.A.N. un extras din evidentele prevăzute la lit. a).

Art. 11. - Unitătile legal constituite, care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 1, au obligatia să investigheze si să raporteze orice supraexpunere sau expunere anormală care a avut loc în timpul desfăsurării lucrărilor, în

conditiile prevăzute la art. 72 din Normele fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul presedintelui C.N.C.A.N. nr. 14/2000.

Art. 12. - Unitătile legal constituite, care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 1, au obligatia să raporteze de îndată C.N.C.A.N. orice incident sau accident care a condus la răspândirea de materiale radioactive, orice pierdere sau sustragere de instalatie radiologică/sursă.

Art. 13. - În cazul lucrului cu surse deschise de radiatii ionizante, titularul autorizatiei de lucru în exterior trebuie să prezinte C.N.C.A.N., în termen de 10 zile de la data finalizării lucrărilor, documentul care confirmă absenta contaminării zonei, utilajelor, clădirilor implicate.

Art. 14. - Raportul privind decontaminarea amplasamentului prevăzut la art. 13 va fi însotit de buletinele de măsurători efectuate de un laborator notificat de C.N.C.A.N., care să confirme încadrarea în limitele maxime admise de reglementările în vigoare.

 

FORMULARUL  Nr. 1

 

Denumirea unitătii legal constituite ....................................................

Sediul social ........................................................................................

Actul normativ în temeiul căruia unitatea este legal constituită ......

Telefon ........................................................

Fax ..............................................................

Număr de înregistrare/data ..........................

 

Către

Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, municipiul Bucuresti, Bd Libertătii nr. 14, sectorul 5, CP 42-4

 

1. Solicităm eliberarea:

-  autorizatiei pentru lucrul cu surse deschise de radiatii ionizante în exteriorul incintei special amenajate

2. Denumirea solicitantului .............................................................................................

- sediul social: localitatea ............................, sectorul/judetul ..............................., str. ........................... nr. ........

-  telefon .............................., fax ................................

- numărul autorizatiei C.N.C.A.N. valabile, pe care o detine solicitantul ....................................................................

......................................................................................................................................................

3. Instalatii - sau surse de radiatii - (se va marca cu x căsuta corespunzătoare)

a) denumirea instalatiei sau a sursei ..............................................................................................................................

b) numărul instalatiilor sau al surselor ............................................................................................................................

c) model ................................., radionuclid ............................, activitatea (Bq) ........................, la data ..................

d) producător .................................................................., furnizor ..................................................................................

4. Zona (locul) în care se vor executa lucrările ............................................................................................................

......................................................................................................................................................

5. Perioada în care se vor desfăsura lucrările ..............................................................................................................

6. Persoana responsabilă: numele si  prenumele ................................................................, permisul de exercitare nr. ......................................, domeniul ......................................, specialitatea ....................................

7. Anexăm documentatia tehnică pentru autorizare, întocmită în conformitate cu prevederile anexei la Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 73/2002, care contine un număr de ........... file si un cuprins.

 

Persoana împuternicită să reprezinte unitatea legal constituită,

...............................................................

(numele, prenumele, functia si semnătura)

L.S.

 

FORMULARUL Nr. 2

 

Denumirea unitătii legal constituite ....................................................

Sediul social ........................................................................................

Actul normativ în temeiul căruia unitatea este legal constituită ......

Telefon ........................................................

Fax ..............................................................

Număr de înregistrare/data ..........................

 

Către

Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

municipiul Bucuresti, Bd Libertătii nr. 14, sectorul 5, CP 42-4

 

1. Notificăm intentia de a desfăsura lucrul în exteriorul incintei special amenajate cu:

-  surse închise de radiatii ionizante

- generatori de radiatii X

2. Denumirea solicitantului ...................................................................................................

- sediul social: localitatea ............................, sectorul/judetul ..............................., str. ........................... nr. ........

- telefon .............................., fax ................................

- numărul autorizatiei C.N.C.A.N. valabile, pe care o detine solicitantul ....................................................................

3. Instalatii radiologice cu surse de radiatii ionizante

a) denumirea instalatiei ....................................................................................................................................................

b) numărul instalatiilor ......................................................................................................................................................

c) model ................................................................, radionuclid .......................................,activitatea (Bq) ...................................................................................., la data ..............................................................

d) parametrii maximi ai instalatiei:

- înalta tensiune radiogenă .................................................................................................................................. kV

- intensitatea curentului/puterea maximă ........................................................................................................mA/kW

- filtrarea totală ..................................................................., geometria fasciculului ....................................................

e) producător ..................................................................., furnizor .....................................

4. Zona (locul) în care se vor executa lucrările ...........................................................................................................

5. Perioada în care se vor desfăsura lucrările ..............................................................................................................

6. Persoana responsabilă: numele si prenumele ............................................................ permisul de exercitare nr. .........................................., domeniul ..................................., specialitatea ..................................

7. Anexăm documentatia tehnică pentru autorizare, întocmită în conformitate cu prevederile anexei la Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 73/2002, care contine un număr de ...... file si un cuprins.

 

Persoana împuternicită să reprezinte unitatea legal constituită,

...............................................................

(numele, prenumele, functia si semnătura)

L.S.

 

MINISTERUL TURISMULUI

 

ORDIN

pentru cedarea dreptului de proprietate exclusivă către Societatea Comercială .Fondul pentru Dezvoltare Turistică Sighisoara” - S.A. asupra mărcii “Dracula Park”

 

Ministrul turismului,

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 3/2001 privind aprobarea si implementarea Programului special de dezvoltare turistică a zonei Sighisoara, aprobată prin Legea nr. 740/2001, ale art. 2 alin. (3) si ale art. 4 lit. j) din Contractul de realizare a Programului special de dezvoltare turistică a zonei Sighisoara nr. 102 din 20 august 2001,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se cedează dreptul de proprietate exclusivă către Societatea Comercială “Fondul pentru Dezvoltare Turistică Sighisoara” - S.A. asupra mărcii “Dracula Park”, înregistrată la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci cu nr. 46.092, cu titlu gratuit, pe termen nelimitat.

Art. 2. - Societatea Comercială “Fondul pentru Dezvoltare Turistică Sighisoara” - S.A. va efectua pe cheltuială proprie demersurile necesare înregistrării mărcii “Dracula Park” pe plan international.

Art. 3. - Societatea Comercială “Fondul pentru Dezvoltare Turistică Sighisoara” - S.A. va putea utiliza marca în conformitate cu normele în vigoare si cu strategia proprie.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

 

Bucuresti, 19 aprilie 2002.

Nr. 332.

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind aprobarea Listei tarifelor pentru depăsirea limitelor maxime admise de greutate si/sau gabarit de către autovehicule înmatriculate în România

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

în temeiul prevederilor art. 41 alin. (3) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr. 82/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista tarifelor pentru depăsirea limitelor maxime admise de greutate si/sau gabarit de către autovehicule înmatriculate în România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 aprilie 2002.

Nr. 635.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

tarifelor pentru depăsirea limitelor maxime admise de greutate si/sau gabarit de către autovehicule înmatriculate în România

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 856 din 23 noiembrie 2001

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Nr. 112 din 12 martie 2002

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

Nr. 91 din 14 martie 2002

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind alimentele si furajele contaminate radioactiv după un accident nuclear sau altă situatie de urgentă radiologică

 

Ministrul sănătătii si familiei, ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor si presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor,

văzând Referatul comun de aprobare nr. 41.918 al Directiei generale de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, nr. 121.096 al Agentiei Nationale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si nr. 35.371 al Directiei politici, strategii, reglementări si supraveghere aplicatii surse cu radiatii ionizante din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind alimentele si furajele contaminate radioactiv după un accident nuclear sau altă situatie de urgentă radiologică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Sănătătii si Familiei, prin Directia generală de sănătate publică si prin Inspectia Sanitară de Stat, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin Agentia Natională Sanitară Veterinară, si Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării lui.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Lucian Biro

 

ANEXĂ

 

NORME

privind alimentele si furajele contaminate radioactiv după un accident nuclear sau altă situatie de urgentă radiologică

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale si definitii

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme stabilesc:

a) procedura prin care se determină nivelurile maxime permise de contaminare radioactivă a alimentelor si a furajelor care pot fi comercializate după producerea unui accident nuclear sau a altui caz de urgentă radiologică, care ar putea conduce sau a condus la o contaminare radioactivă semnificativă a alimentelor si furajelor;

b) nivelurile maxime admise de contaminare radioactivă a alimentelor si furajelor după un accident nuclear sau altă situatie de urgentă radiologică;

c) conditiile de import;

d) conditiile de export;

e) alimente considerate ca fiind de mică importantă.

(2) În întelesul prezentelor norme se definesc următorii termeni:

a) alimente - produse destinate consumului uman, ca atare sau prelucrate;

b) furaje - produse destinate în exclusivitate hrănirii animalelor;

c) contaminare radioactivă a alimentelor si furajelor - prezenta în alimente si furaje a unor substante radioactive ca urmare a unui accident nuclear sau a altui caz de urgentă radiologică.

 

CAPITOLUL II

Nivelurile maxime admise de contaminare radioactivă a alimentelor si furajelor după un accident nuclear sau altă situatie de urgentă radiologică

 

Art. 2. - (1) Nivelurile maxime admise de contaminare radioactivă a alimentelor si furajelor sunt stabilite si aprobate de Ministerul Sănătătii si Familiei, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare si sunt prezentate în anexa nr. 1.

(2) Pentru alimentele de mică importantă prezentate în anexa nr. 4 nivelurile maxime admise de contaminare radioactivă sunt de 10 ori mai mari decât cele admise pentru alimentele prevăzute în anexa nr. 1.

(3) În cazul unor accidente nucleare sau în alte cazuri de urgente radiologice în care este posibil să se atingă nivelurile maxime admise specificate în anexa nr. 1 sau aceste niveluri au fost deja atinse, Ministerul Sănătătii si Familiei, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, împreună cu Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, în cadrul Comisiei Centrale pentru Accident Nuclear si Căderi de Obiecte Cosmice, trebuie să adopte de urgentă reglementări care să precizeze conditiile de aplicabilitate a nivelurilor maxime admise, limitând perioada de aplicabilitate la maximum 3 luni.

(4) Nivelurile maxime admise stabilite în anexa nr. 1 trebuie să respecte informatiile stiintifice recente, disponibile si să fie revizuite sau suplimentate periodic de către autoritătile care le-au elaborat, cu respectarea principiului reducerii expunerii la valorile cele mai mici rezonabil posibile, luându-se în considerare aspectul protejării sănătătii publicului în general, precum si factorii economici si sociali.

Art. 3. - Alimentele sau furajele la care nivelul de contaminare nu se încadrează în nivelurile maxime admise stabilite prin reglementările adoptate în conformitate cu art. 2 nu se pot comercializa.

Art. 4. - Ministerul Sănătătii si Familiei si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor asigură monitorizarea nivelurilor de radioactivitate ale alimentelor si furajelor.

 

CAPITOLUL III

Conditii privind importul alimentelor si furajelor

 

Art. 5. - (1) Alimentele si furajele din import trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute în cap. II.

(2) Produsele prevăzute în anexa nr. 2, provenind din tările afectate major de accidentul de la Cernobâl, sunt interzise importului până la noi precizări.

(3) Alimentele si furajele importate se verifică privind nivelul de radioactivitate la intrarea în tară, prin controlul datelor înscrise în certificatele de export si, după caz, prin analiza nivelului de radioactivitate în laboratoare specializate desemnate de Ministerul Sănătătii si Familiei, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

(4) Lista cuprinzând laboratoarele desemnate la care se face referire la alin. (3) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Alimentele si furajele importate la care nivelul de contaminare nu se încadrează în nivelurile maxime admise de radioactivitate se analizează pentru un anumit produs, după caz, si se interzic pentru comercializare.

Art. 6. - Ministerul Sănătătii si Familiei împreună cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si cu Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare pot stabili si aproba o listă cuprinzând produsele destinate consumului uman, care sunt excluse de la prevederile prezentelor norme.

Art. 7. - (1) Verificarea contaminării se efectuează înainte de lansarea produselor pentru libera circulatie, pentru a se asigura că nivelurile maxime admise stabilite în prezentele norme sunt respectate.

(2) Verificările se efectuează prin sondaj, prin prelevare de probe si analiză în laboratoare specializate desemnate, cu respectarea următoarelor conditii minimale:

a) frecventa controalelor trebuie să aibă în vedere gradul de contaminare al tării de origine, caracteristicile produsului în cauză, rezultatele verificărilor anterioare si datele precizate în certificatele de export;

b) în cazul în care un produs este înregistrat că depăseste nivelurile de radioactivitate maxime admise, se intensifică verificările pentru toate produsele de acelasi tip provenind din tara respectivă.

(3) Verificările unor produse specifice se efectuează în conformitate cu următoarele reguli:

a) pentru animalele destinate sacrificării verificările se efectuează fără a se aduce prejudicii regulilor vamale si cerintelor referitoare la sănătatea animalelor. Vămuirea în vederea lansării pentru libera circulatie constă în verificarea unui certificat emis de autoritătile competente responsabile cu controlul, care să dovedească faptul că acea carne a trecut prin sistemul de verificări impuse de reglementările legale în vigoare si că nivelurile de radioactivitate maxime admise nu au fost depăsite;

b) pentru produsele enumerate în anexa nr. 2 se efectuează verificări ale documentelor în baza certificatelor de export care însotesc fiecare lot. Fiecare lot de marfă care depăseste 10 kg de produs proaspăt sau echivalentul acestora face obiectul prelevărilor sistematice de probe si al efectuării de analize, având în vedere informatia cuprinsă în certificatul de export.

(4) În situatia în care se constată nerespectarea nivelurilor maxime admise pentru un anumit produs, autoritătile competente din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei si al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pot cere distrugerea sau returnarea în tara de origine a produsului importat.

(5) Pentru produsele mentionate în anexa nr. 2 autoritătile competente pot să aplice taxe importatorului, conform reglementărilor în vigoare, pentru prelevarea de probe si efectuarea de analize ale produsului, în vederea respectării prezentelor norme. Pentru loturile care depăsesc nivelurile maxime admise autoritătile competente pot recupera de la importatorul în cauză si costurile asociate cu distrugerea lotului sau cu returnarea acestuia în tara de origine.

Art. 8. - Ministerul Sănătătii si Familiei si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor vor publica de îndată în Monitorul Oficial al României cazurile înregistrate de nerespectare a prevederilor privind nivelurile maxime admise stabilite în prezentele norme, precizând tara de origine, descrierea si gradul de contaminare ale bunurilor, mijlocul de transport, exportatorul si decizia luată în ceea ce priveste loturile respective, pe baza raportărilor operative ale laboratoarelor de specialitate desemnate.

Art. 9. - Alimentele si furajele importate trebuie să fie însotite de certificate de export emise de autoritătile din tara de origine, conform anexei nr. 3.

 

CAPITOLUL IV

Conditii privind exportul alimentelor si furajelor din punct de vedere al nivelului de radioactivitate

 

Art. 10. - (1) Alimentele si furajele oferite la export trebuie să fie însotite de certificate de export conform anexei nr. 3.

(2) Autoritătile competente vor fi desemnate în termen de 90 de zile de la publicarea prezentelor norme, de către Ministerul Sănătătii si Familiei si de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, conform atributiilor specifice stabilite în reglementările în vigoare, si vor fi publicate în Monitorul Oficial al României.

(3) Autoritătile mentionate la alin. (2) vor completa pct. 18 din anexa nr. 3.

 

CAPITOLUL V

Nivelurile radiologice ale alimentelor de mică importantă

 

Art. 11. - Lista cuprinzând alimentele de mică importantă este prezentată în anexa nr. 4, iar nivelurile maxime admise de contaminare ale acestora sunt în concordantă cu art. 2 alin. (2).

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 12. - Procedurile privind prelevarea probelor de produs, efectuarea analizelor, distrugerea sau returnarea loturilor necorespunzătoare în tara de origine, recuperarea costurilor privind prelevarea probelor si efectuarea analizelor, precum si a costurilor determinate de returnarea sau distrugerea produselor necorespunzătoare se stabilesc si se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, până la data de 1 ianuarie 2003.

Art. 13. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

NIVELURILE MAXIME ADMISE

pentru alimente si furaje (Bq/kg)

 

 

Alimente

Alimente

pentru sugari3)

 

Produse

lactate4)

 

Alte alimente,

cu exceptia

alimentelor

de mică importantă5)

Alimente

lichide6)

 

Furaje2)

 

Izotopi ai strontiului, în special Sr-90

75

125

750

125

 

Izotopi ai iodului, în special I-131

150

500

2.000

500

 

Izotopi ai plutoniului si ai elementelor de transplutoniu alfaemitători, în special Pu-239, Am-241

1

20

80

20

 

Toti ceilalti nuclizi cu timp de înjumătătire mai mare de 10 zile, în special Cs-134, Cs-1377)

370

370

600

370

1250

 


1) Nivelul aplicabil produselor concentrate sau uscate este calculat în functie de produsul reconstituit preparat pentru consum.

2) Nivelurile maxime admise pentru furaje vor fi definite în conformitate cu art. 2 din norme, avându-se în vedere că nivelurile respective influentează respectarea nivelurilor maxime admise pentru alimente. Controlul radioactivitătii furajului nu garantează singur în toate situatiile această respectare si nu micsorează importanta cerintei de monitorizare a produselor de origine animală destinate consumului uman.

3) Alimentele pentru sugari sunt acele alimente destinate hrănirii sugarilor în timpul primelor 4 până la 6 luni de viată, care îndeplinesc prin ele însele cerintele nutritive ale acestei categorii de persoane si care sunt introduse spre vânzare cu amănuntul în ambalaje care sunt în mod clar identificate si etichetate “preparat alimentar pentru sugari”.

4) Produsele lactate sunt acele produse care corespund următoarelor coduri CN, inclusiv, dacă este necesar, oricăror modificări care pot fi efectuate ulterior acestora: 0401, 0402 (exceptie 0402 29 11).

5) Alimentele de mică importantă prevăzute în anexa nr. 4 si nivelurile corespunzătoare ce vor fi aplicate acestora vor fi definite în conformitate cu art. 2 alin. (2) din norme.

6) Alimentele lichide definite în rubrica 2009 si în cap. 22 al nomenclatorului combinat. Valorile sunt calculate avându-se în vedere consumul de apă de robinet si aceleasi valori trebuie aplicate si surselor de apă de băut.

7) Carbon 14, tritiu si potasiu 40 nu sunt incluse în această grupă.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

LISTA

cuprinzând produsele care fac obiectul prezentelor norme

 

Codul CN

Descriere

0101 19 10

(Cai, măgari, catâri si catârce vii): (cai): pentru sacrificare

0102 90

(Animale vii din specia bovinelor): (altele): specii domestice

0103 91

(Animale vii din specia porcinelor): (altele): care cântăresc mai putin de 50 kg

0103 92

(Animale vii din specia porcinelor): (altele): care cântăresc 50 kg sau mai mult

0104 10

(Animale vii din specia ovinelor si caprinelor): (ovine) (cu exceptia animalelor de reproducere de rasă pură, cod CN 0104 10 10)

0104 20 90

(Animale vii din specia ovinelor si caprinelor): (caprine): altele

0105

Păsări vii, adică păsări de curte din specia Gallus domesticus, rate, gâste, curcani si bibilici

0106 00

Alte animale vii

Capitolul 2

Carne si subproduse din carne comestibile

Capitolul 4

Produse lactate; ouă de păsări; miere naturală; produse comestibile de origine animală, care nu sunt specificate sau incluse în altă parte (cu exceptia produselor aferente codurilor CN 0408 11 20, 0408 19 20 si 0408 99 20)

0709 51

(Alte legume, proaspete sau refrigerate): ciuperci (cu exceptia genului Agaricus, cod CN 0709 51 10)

0710 80 69

 [Legume (negătite sau gătite în apă prin fierbere sau aburi), congelate]: (alte legume): (ciuperci): altele

0711 90 60

[Legume provizoriu conservate (de exemplu, cu ajutorul gazului de dioxid de sulf, în saramură, în apă cu sulf sau în orice alte solutii de conservare), dar care în starea respectivă nu sunt proprii pentru consum imediat]

0712 30 00

(Legume deshidratate, întregi, tăiate în bucăti, în felii, sfărâmate sau pudră, dar care nu sunt altfel preparate): ciuperci si trufe

0810 40

(Alte fructe, proaspete): merisoare, afine si alte fructe din genul Vaccinium

0811 90 50

(Fructe si nuci, negătite sau gătite în apă prin fierbere sau aburi, congelate, cu sau fără continut adăugat de zahăr sau de alte substante de îndulcire): (altele): fructe din speciile Vaccinium myrtillus

0811 90 70

(Fructe si nuci, negătite sau gătite în apă prin fierbere sau aburi, congelate, cu sau fără continut adăugat de zahăr sau de alte substante de îndulcire): (altele): fructe din speciile Vaccinium myrtilloides si Vaccinium angustifolium

0812 90 40

[Fructe si nuci, provizoriu conservate (de exemplu, cu ajutorul gazului de dioxid de sulf, în saramură, în apă cu sulf sau în orice alte solutii de conservare), dar care în starea respectivă nu sunt proprii pentru consum imediat]: (altele): fructe din speciile Vaccinium myrtillus

0902

Ceai, aromatizat sau nearomatizat

0910 40

[Ghimbir, sofran, sofran de India (curcuma), cimbru, frunze de laur, curry si alte condimente]: cimbru; frunze de laur

1601 00

Cârnati si produse similare din carne, subproduse din carne sau sânge; preparate alimentare pe baza acestor produse

1602

Alte cărnuri preparate sau conservate, subproduse din carne sau sânge

1603 00

Extracte si sucuri din carne, peste sau crustacee, moluste sau alte nevertebrate acvatice

2001 90 50

(Legume, fructe, nuci si alte părti comestibile vegetale, preparate sau conservate cu otet sau acid acetic): (altele): ciuperci

2003 10 80

(Ciuperci si trufe, preparate sau conservate în alt mod decât cu otet sau acid acetic): altele: (ciuperci)

2101 20

(Extracte, esente si concentrate de cafea, ceai sau mate si preparate pe baza acestor produse sau pe bază de cafea, ceai sau mate; cicoare prăjită sau alti substituenti prăjiti de cafea si extracte, esente si concentrate aferente acestora): extracte, esente si concentrate de ceai sau mate si preparate pe baza acestor extracte, esente sau concentrate sau pe bază de ceai sau mate

ex 0709 51

Ciuperci, proaspete sau refrigerate, altele decât ciupercile de cultură

ex 0710 80 69

Ciuperci (negătite sau gătite în apă prin fierbere sau aburi), congelate, altele decât ciupercile de cultură

ex 0711 90 60

Ciuperci provizoriu conservate (de exemplu, cu ajutorul gazului de dioxid de sulf, în saramură, în apă cu sulf sau în orice alte solutii de conservare), dar care în starea respectivă nu sunt proprii pentru consum imediat, altele decât ciupercile de cultură

ex 0712 30 00

Ciuperci deshidratate, întregi, tăiate în bucăti, în felii, sfărâmate sau pudră, dar care nu sunt altfel preparate, altele decât ciupercile de cultură

ex 2001 90 50

Ciuperci, preparate sau conservate cu otet sau acid acetic, altele decât ciupercile de cultură

ex 2003 10 80

Ciuperci, preparate sau conservate în alt mod decât cu otet sau acid acetic, altele decât ciupercile de cultură

 

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

CERTIFICAT DE EXPORT PENTRU PRODUSELE AGRICOLE

(un certificat per produs)

 

Acest certificat trebuie depus în trei exemplare si păstrat de organele vamale.

 

Declaratia exportatorului

 

1. Exportator (numele, adresa completă, tara):

2. Destinatar (numele, adresa completă, tara):

3. Identitatea mijlocului de transport:

4. Descrierea produselor:

5. Tara de origine:

6. Tara de destinatie:

7. Numărul/numerele facturii/facturilor:

8. Numărul si natura ambalajelor:

9. Mărcile si numerele loturilor:

10. Masa brută (kg):

11. Masa netă (kg):

12. Subsemnatul, responsabil cu aceste exporturi, certific informatia de mai sus.

 

Data:

Locul:

Numele si prenumele (cu majuscule):

Semnătura2):

 

Certificatul emis de laborator

 

13. Numărul de probe analizate pentru produsele de mai sus:

14. Nivelurile de radioactivitate înregistrate pentru fiecare probă (Bq/kg) (se specifică numărul lotului pentru fiecare probă):

15. Identitatea laboratorului (numele, adresa completă, tara):

16. Acreditat de (numele si adresa organismului):

17. Data, numele (cu majuscule), semnătura si stampila laboratorului2):

 

Raport

Nr. ........................................ data ......................................

 

Acest raport trebuie prezentat imediat la cererea autoritătilor de control.

 

Certificatul emis de autoritatea competentă

 

18. Subsemnatul certific că nivelul de radioactivitate exprimat în cesiu -134 si -137 pentru produsele descrise mai sus nu depăseste:

370 Bq/kg pentru lapte si produsele din lapte si pentru alimentele destinate hrănirii speciale a sugarilor si 600 Bq/kg pentru toate celelalte produse enumerate în Normele privind alimentele si furajele contaminate radioactiv după un accident nuclear sau altă situatie de urgentă radiologică/1.250 Bq/kg pentru furaje1).

Locul:

Data:

Numele si prenumele (cu majuscule):

Semnătura2):

Stampila2):


1) A se sterge mentiunile inutile.

2) Semnăturile si stampilele trebuie să fie într-o culoare diferită de culoarea textului.

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

LISTA

cuprinzând alimentele de mică importantă

 

Codul CN

Descriere

0703 20 00

Usturoi (proaspăt sau refrigerat)

0709 52 00

Trufe (proaspete sau refrigerate)

0709 90 40

Capere (proaspete sau refrigerate)

0711 30 00

Capere (conservate provizoriu, dar neindicate pentru consumul imediat în acea stare)

0712 30 00

Trufe (uscate, întregi, tăiate, feliate, bucăti sau pulbere, dar nepreparate ulterior)

0714

Manioc, arorut, salep, anghinare de Ierusalim, cartofi dulci si alte rădăcinoase si tuberculi similari cu continut ridicat de amidon sau inulină, proaspeti sau uscati, feliati sau pelete, măduvă din arbore de pâine

0814 00 00

Coajă de citrice sau pepeni (inclusiv pepenii verzi), proaspătă, congelată, uscată sau conservată temporar în saramură, apă sulfuroasă sau în alte solutii conservante

0903 00 00

Mate

0904

Ardei tip Piper; fructe uscate sau zdrobite tip Capsicum sau Pimenta

0905 00 00

Vanilia

0906

Scortisoară si flori de scortisoară

0907 00 00

Cuisoare (fructe îngregi, cuisoare si tulpini)

0908

Nucsoară, condiment de nucsoară si cardamon (nucsoară)

0909

Seminte de anason, anason, anason mare, coriandru, chimen sau chimion; ienupăr

0910

Ghimbir, sofran, sofran de India (curcuma), cimbru, frunze de dafin, curry si alte arome

1106 20

Făină si făină de sagotier, rădăcinoase sau tuberculi de tipul celor de la nr. 0714

1108 14 00

Amidon de manioc (cassava)

1210

Conuri de hamei, proaspete sau uscate, măcinate sau nu, pudră sau în formă de pelete; lupulină

1211

Plante si părti din plante (inclusiv seminte si fructe), din specii utilizate în parfumerie, farmacie sau ca insecticide, fungicide sau în scopuri similare, proaspete sau uscate, tăiate sau netăiate, zdrobite sau pudră

1301

Lac; cauciucuri naturale, răsini, cauciucuri- răsini si balsamuri

1302

Seve si extracte vegetale; substante pectice, pectinate si pectate; agar-agar si alte mucilagii si agenti de îngrosare, modificati sau nu, derivati din produse vegetale

1504

Grăsimi si uleiuri si fractiunile lor, din peste sau mamifere marine, rafinate sau nu, dar nemodificate chimic

1604 30

Caviar si substituenti ai caviarului

1801 00 00

Boabe de cacao, întregi sau sfărâmate, crude sau prăjite

1802 00 00

Coji, tegumente, membrane si alte reziduuri de cacao

1803

Pastă de cacao, degresată sau nu

2003 20 00

Trufe (preparate sau conservate altfel decât în otet sau acid acetic)

2006 00

Fructe, nuci, pielită de fructe si alte părti din plante, conservate în zahăr (drained, glasat sau cristalizat)

2102

Drojdie (activă sau inactivă); alte microorganisme unicelulare, moarte (neincluzând vaccinurile de la poz. nr. 3002); prafuri de copt preparate

2936

Provitamine si vitamine, naturale sau reproduse prin sinteză (inclusiv concentratele naturale), derivatele acestora utilizate în spetă ca vitamine si amestecurile acestora, fie că sunt în solvent sau nu

3301

Uleiuri esentiale (terpenice sau neterpenice), incluzând concretes si absolutes; răsini; concentratele de uleiuri esentiale în grăsimi, în uleiuri saturate, în tipuri de ceară sau produse similare, obtinute prin extractie sau macerare; subproduse terpenice ale deterpenării uleiurilor esentiale; distilate apoase si solutii apoase ale uleiurilor esentiale