MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 455         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 27 iunie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

401. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mărfuri

 

557. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mărfuri

 

403. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului productiei de apărare

 

559. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului productiei de apărare

 

406. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2002 privind încetarea aplicabilitătii unor facilităti

 

562. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2002 privind încetarea aplicabilitătii unor facilităti

 

407. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României

 

563. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

76. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mărfuri

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 88 din 30 august 1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mărfuri, emisă în temeiul art. 1 lit. H pct. 6 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 31 august 1999, cu următoarele modificări:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) În sensul prezentei ordonante, prin transport combinat se întelege transportul de mărfuri pentru care autocamionul, remorca, semiremorca cu sau fără autotractor, cutia mobilă sau containerul de 20 de picioare si peste se deplasează sau sunt deplasate, după caz, pe căile rutiere, pe  parcursul initial si/sau final, iar restul transportului se efectuează pe calea ferată sau pe o cale navigabilă interioară ori pe un parcurs maritim ce depăseste 100 km în linie dreaptă.”

2. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Transporturile combinate, altele decât cele în folos propriu, se efectuează pe bază de contract, iar documentul de transport trebuie să contină în mod obligatoriu următoarele mentiuni:”

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Transporturile combinate în folos propriu vor fi însotite de documentele de transport prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante.”

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

‘Art. 6. - Agentii economici care execută transport combinat vor fi scutiti temporar de la plata impozitului aferent profitului reinvestit, prin hotărâre a Guvernului, numai pentru dezvoltarea infrastructurii, precum si pentru achizitionarea/modernizarea echipamentelor specifice acestui gen de transport, ale căror elemente sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă.”

5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va elabora si va aproba, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, norme metodologice de aplicare

a prevederilor prezentei ordonante, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 88/1999, astfel cum a fost modificată si completată prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 401.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mărfuri

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mărfuri si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 iunie 2002.

Nr. 557.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului productiei de apărare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170 din 13 decembrie 2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului productiei de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 28 decembrie 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) Numărul maxim de salariati care beneficiază în luna ianuarie 2002 de prevederile alin. (1) este de 17.537 de persoane, iar pentru perioada februarie-decembrie 2002,

numărul mediu de salariati este de 9.200 de persoane.

(3) Repartizarea pe unităti a numărului mediu de salariati care beneficiază de drepturile mentionate la alin. (1) este prevăzută în anexa nr. 1.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Persoanele disponibilizate începând cu 15 februarie 2002, ca urmare a reorganizării unitătilor din sectorul productiei de apărare, beneficiază de indemnizatie de somaj, acordată în conditiile legii, precum si de un venit lunar de completare, egal cu diferenta dintre salariul mediu net pe economie din luna anterioară disponibilizării si nivelul indemnizatiei de somaj, stabilit potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(2) Venitul de completare se acordă lunar, de la data stabilirii indemnizatiei de somaj, pe o perioadă de 14 luni, dar nu mai târziu de 15 aprilie 2003.

(3) După expirarea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj persoanele disponibilizate în conditiile alin. (1) beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit de completare egal cu salariul mediu net pe economie din luna anterioară disponibilizării.

(4) Persoanele care s-au încadrat în muncă sau se pensionează, conform legii, în perioada prevăzută la alin. (2) beneficiază, până la expirarea acestei perioade, de venitul de completare în cuantumul stabilit în conditiile alin. (1).”

3. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Venitul de completare prevăzut la art. 2 alin. (1) este exceptat de la plata obligatiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat si către Fondul de asigurări sociale de sănătate, în perioada acordării indemnizatiei de somaj, precum si după încadrarea în muncă sau pensionare.”

4. Anexele nr. 1 si 2 vor avea următorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. 1*)

 

LISTA

cuprinzând agentii economici ai căror salariati urmează să beneficieze de venituri

de completare în anul 2002, în urma procesului de restructurare

 

ANEXA Nr. 2*)

 

LISTA

cu numărul de salariati ce se disponibilizează începând cu 15 februarie 2002

 


*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse în facsimil.

 

5. În cuprinsul ordonantei de urgentă sintagmele “bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj” si “ajutorul de somaj” se înlocuiesc cu sintagmele “bugetul asigurărilor pentru somaj” si sindemnizatia de somaj”.

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170/2001, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 403.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului productiei de apărare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului productiei de apărare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 iunie 2002.

Nr. 559.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2002 privind încetarea aplicabilitătii unor facilităti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articolul unic va avea următorul cuprins:

 

“Articol unic. - Facilitătile în derulare, acordate conform Legii nr. 35/1991 privind regimul investitiilor străine, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 2 august 1993, îsi încetează aplicabilitatea.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 406.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2002 privind încetarea aplicabilitătii unor facilităti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2002 privind încetarea aplicabilitătii unor facilităti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 iunie 2002.

Nr. 562.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136 din 18 octombrie 2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 24 octombrie 2001, cu următoarea modificare:

- La articolul unic punctul 3, alineatul (3) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

“(3) Membrii Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României si personalul acesteia, însărcinat să exercite atributii de supraveghere, nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instantele judecătoresti constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu bună-credintă si fără neglijentă, a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în conditiile legii, a atributiilor de supraveghere.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 407.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 iunie 2002.

Nr. 563.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 20 aprilie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Pentru administrarea fondului piscicol care apartine domeniului public al statului, cu exceptia zonei administrate de Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării” si a celei administrate de Regia Natională a Pădurilor, se înfiintează Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol, institutie publică cu personalitate juridică, cu caracter financiar si comercial, cu finantare extrabugetară, în subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de pescuit si acvacultură.

(2) Sediul administrativ al Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol este în municipiul Bucuresti, Bd. Carol I nr. 17, sectorul 2.

(3) Regulamentul de organizare si functionare a Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, precum si patrimoniul acesteia se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.”

2. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol administrează bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constitutie si în Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia.

(2) Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol administrează amenajări piscicole, proprietate publică sau privată a statului, care au ca destinatie producerea de puiet, remonti si reproducători, necesari pentru repopularea bazinelor piscicole naturale.

(3) Amenajările piscicole mentionate la alin. (2), nominalizate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, cu dotările si constructiile aferente, precum si terenurile pe care acestea sunt amplasate se vor prelua, cu titlu gratuit, prin protocol de predare-primire, de la Agentia Domeniilor Statului.

(4) Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol se subrogă Companiei Nationale “Apele Române” - S.A. în ceea ce priveste drepturile si obligatiile ce rezultă din contractele legal încheiate cu agenti economici care au ca obiect de activitate pescuitul în scop comercial sau recreativ/sportiv si va încheia o conventie pentru stabilirea conditiilor economice de colaborare.

(5) Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol este condusă de un consiliu de administratie format din 5 membri numiti pe criterii de competentă profesională, prin ordin al ministrului autoritătii publice centrale care răspunde de pescuit si acvacultură, iar unul dintre membrii acestuia este desemnat să îndeplinească functia de presedinte, care este directorul general al companiei.

(6) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie se stabileste prin ordinul de numire si nu poate fi mai mare de 4 ani.

(7) Salarizarea membrilor consiliului de administratie si a personalului Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare.”

3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol are următoarele atributii principale:

a) aplică strategia natională în domeniul protejării fondului piscicol si gestionării durabile a acestuia, prin pescuit si repopularea bazinelor piscicole naturale;

b) elaborează metodologia de evaluare a fondului piscicol si de stabilire a cotelor anuale de pesti si alte vietuitoare acvatice si le supune spre aprobare autoritătii publice centrale care răspunde de pescuit si acvacultură;

c) urmăreste exploatarea durabilă prin pescuit a fondului piscicol administrat, la nivelul cotelor alocate din captura totală admisibilă, si concesionează fondul piscicol persoanelor juridice care au în obiectul de activitate pescuitul, prin autorizarea acestei activităti, cu respectarea prevederilor legale în domeniul gospodăririi apelor si protectiei mediului;

d) stabileste preturile de pornire a licitatiei pentru concesionarea fondului piscicol, în baza metodologiei prevăzute la lit. b), si le supune aprobării autoritătii publice centrale care răspunde de pescuit si acvacultură;

e) asigură refacerea prin repopulări a fondului piscicol din bazinele piscicole naturale;

f) elaborează proiecte de reglementări în domeniul pescuitului si protectiei fondului piscicol, în conformitate cu obligatiile asumate de România prin semnarea acordurilor de aderare la conventii si organisme internationale, si le supune aprobării autoritătii publice centrale care răspunde de pescuit si acvacultură;

g) desfăsoară orice alte activităti stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.

(2) Ceilalti administratori ai statului pentru fondul piscicol îndeplinesc, fiecare în zona lor de administrare, si atributiile prevăzute la alin. (1).”

4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Veniturile Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol se  constituie din:

a) tarife pentru atestarea, licentierea si autorizarea activitătilor de pescuit comercial, recreativ/sportiv;

b) valoarea redeventei obtinute din concesionarea fondului piscicol administrat;

c) venituri provenite din activităti proprii.

(2) Veniturile prevăzute la alin. (1) lit. b) rămân la dispozitia Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, având următoarele destinatii:

a)      finantarea programelor de populare si repopulare;

b) finantarea activitătii de cercetare;

c) dezvoltarea activitătii proprii de acvacultură.”

5. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Reglementările specifice privind concesionarea fondului piscicol din bazinele piscicole naturale, precum si conditiile si criteriile de participare la licitatiile organizate în vederea concesionării se stabilesc de către autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură si, respectiv, autoritatea publică centrală care răspunde de protectia mediului, fiecare pentru zonele în care administratorii fondului piscicol sunt sub autoritatea lor, potrivit legii.

(2) Detinătorii de contracte legal încheiate, care au ca obiect de activitate pescuitul în scop comercial sau recreativ/sportiv, cu vechii administratori, au drept de preferintă la concesionarea fondului piscicol.”

6. Alineatul 2 al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“(2) Atribuirea dreptului de pescuit se face prin autorizare de către administratorii fondului piscicol.”

7. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

“Art. 61. - (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, următoarele fapte:

a) prinderea pestelui cu unelte de plasă si cu pripoane în râurile si lacurile din zona de munte, precum si în râurile colinare si de ses, cu exceptia Dunării si Prutului;

b) pescuitul prin orice metode si mijloace al pestilor sau al altor vietuitoare acvatice si al reproducătorilor, în perioada de prohibitie, precum si distrugerea pontelor depuse în zonele de reproducere naturală;

c) reducerea debitului si a volumului de apă în amenajările piscicole si pe cursurile de apă, în scop de furt sau braconaj;

d) producerea, importul, comercializarea, detinerea sau folosirea la pescuit de către persoane neautorizate a năvoadelor, voloacelor, crâsnicelor, setcilor, avelor, prostovoalelor, vârselor, vintirelor sau a altor unelte de pescuit în scop comercial;

e) importul, confectionarea, producerea, detinerea sau comercializarea uneltelor de pescuit din plasă monofilament;

f) pescuitul comercial pe cursul Dunării si Prutului, în zona de 500 metri în aval de baraj, precum si pe toate apele curgătoare;

g) pescuitul comercial cu unelte de pescuit având ochiul de plasă sub dimensiunile minime prevăzute de lege;

h) deschiderea, închiderea, obturarea, bararea cu garduri pescăresti sau cu unelte de pescuit de orice fel a canalelor si a gârlelor de legătură cu lacurile, băltile sau terenurile inundabile;

i) procurarea, transportul sau comercializarea pestelui, icrelor si produselor din peste fără documente legale, dacă legea nu prevede circumstante agravante;

j) furtul de peste prin orice mijloace si metode din amenajările piscicole.

(2) Tentativa se pedepseste”.

8. Articolul 62 va avea următorul cuprins:

“Art. 62. - (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 5 ani la 10 ani următoarele fapte:

a) pescuitul electric neautorizat, pescuitul cu materiale explozibile, cu substante toxice sau narcotice, pescuitul cu unelte de plasă monofilament, pescuitul în timpul noptii cu unelte de plasă, practicat de două sau mai multe persoane;

b) pescuitul sturionilor sau al lostritei sub dimensiunile legale în alt scop decât de repopulare;

c) detinerea, transportul sau comercializarea sturionilor, icrelor negre sau lostritei, fără documente legale.

(2) Tentativa se pedepseste.

(3) Urmărirea si judecarea infractiunilor prevăzute la alin. (1) se fac în regim de urgentă, potrivit procedurii privind infractiunile flagrante.”

9. După articolul 79 se introduc articolele 791-795 cu următorul cuprins:

“Art. 791. - (1) Se înfiintează Comitetul Consultativ National pentru Sectorul Pescăresc, organ consultativ al autoritătii publice centrale care răspunde de pescuit si acvacultură, asupra tuturor problemelor referitoare la reglementările privind accesul la zonele si resursele piscicole, precum si stabilirea modului de exercitare a activitătilor de exploatare.

(2) Prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor se stabileste regulamentul de organizare si functionare al Comitetului Consultativ National pentru Sectorul Pescăresc.

Art. 792. - Comitetul Consultativ National pentru Sectorul Pescăresc este compus din minimum 17 membri, dintre care vor fi desemnati prin vot în sedinta de constituire un presedinte si doi vicepresedinti.

Art. 793. - Functia de membru al Comitetului Consultativ National pentru Sectorul Pescăresc este onorifică si dă dreptul la indemnizatie de transport, cazare si la diurna pentru participarea la sedinte.

Art. 794. - Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură asigură secretariatul tehnic si cheltuielile de functionare ale Comitetului Consultativ National pentru Sectorul Pescăresc.

Art. 795. - (1) Membrii Comitetului Consultativ National pentru Sectorul Pescăresc sunt nominalizati de către autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură.

(2) Prin ordinul de înfiintare a Comitetului Consultativ National pentru Sectorul Pescăresc se vor nominaliza membrii care reprezintă următoarele institutii, organizatii sau domenii, după caz:

a) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor;

b) Ministerul Finantelor Publice;

c) Ministerul de Interne;

d) Ministerul Administratiei Publice;

e) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului;

f) Ministerul Justitiei;

g) învătământ si cercetare stiintifică;

h) Academia Română;

i) Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol;

j) Inspectia piscicolă;

k) Administratia Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării»;

l) Regia Natională a Pădurilor;

m) asociatii profesionale de profil;

n) Patronatul Român «Rompescaria»;

o) asociatia interprofesională de profil;

p) Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi.”

Art. II. - În aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă se stabilesc următoarele termene, de la data intrării în vigoare a acesteia:

- 30 de zile pentru dispozitiile cuprinse la pct. 1 al art. I, cu referire la art. 8 alin. (3);

- 45 de zile pentru dispozitiile cuprinse la pct. 2 al art. I, cu referire la art. 9 alin. (3);

- 6 luni pentru dispozitiile cuprinse la pct. 9 al art. I, cu referire la art. 791 alin. (1).

Art. III. - Legea nr. 192/2001, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia din urmă de către Parlament, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 76.