MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 451         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 26 iunie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

14. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie si a tarifului pentru activitatea de administrare a pietei angro, practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

 

16. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor pentru energia termică livrată de  Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie si a tarifului pentru activitatea de administrare a pietei angro, practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

în temeiul art. 4, al art. 5 pct. 4 si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, al art. 41 alin. (1) si (2) si al art. 70 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare,

având în vedere procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare ANRE din data de 19 iunie 2002,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru energia electrică livrată consumatorilor captivi, cuprinse în anexele nr. 1.1-1.4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Toate tarifele aplicabile consumatorilor casnici sunt tarife de vânzare cu amănuntul si includ taxa pe valoarea adăugată. Tarifele aplicabile agentilor economici nu includ taxa pe valoarea adăugată.

Art. 3. - Se aprobă tarifele pentru activitătile de transport si distributie a energiei electrice, precum si pentru administrarea pietei angro, cuprinse în anexele nr. 2a) si 2b) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Orele de vârf de sarcină ale Sistemului Electroenergetic National, precum si celelalte zone orare utilizate la tarifare sunt cele stabilite în anexele nr. 3.1-3.3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Schimbarea tipului de tarif este permisă în următoarele cazuri:

1. Pentru toate tipurile de consumatori:

a) după 12 luni calendaristice de la ultima schimbare; prin exceptie, consumatorii casnici care utilizează alt tarif decât tariful optional de tip social (CS) pot opta, pe durata aplicării prezentului ordin, pentru tariful CS, chiar dacă nu au trecut 12 luni calendaristice de la ultima schimbare de tarif;

b) la aparitia unor noi tipuri de tarife;

c) la desfiintarea tarifului aplicat consumatorului.

2. Pentru consumatorii de tip agent economic (suplimentar fată de prevederile paragrafului anterior):

a) de la orice tarif de tip monom la orice tarif de tip binom;

b) de la tarif binom de tip C la tarif binom de tip A sau A33;

c) de la tarif binom de tip A la tarif binom de tip A33.

Art. 6. - Pentru consumatorii captivi, industriali si similari care aleg tariful A si detin echipamente de măsurare cu un singur indicator de maxim si două cadrane, taxa de putere se aplică numai la puterea consumată la orele de vârf de seară.

Art. 7. - Tariful A33 se poate aplica numai consumatorilor dotati cu contoare electronice. Acestia pot solicita trimestrial schimbarea duratei de utilizare, în functie de modificările intervenite în procesele lor tehnologice.

Art. 8. - Tariful A33 pentru nivelul de înaltă tensiune de 220 kV se poate aplica si consumatorilor racordati la barele centralelor.

Art. 9. - Tariful C se poate aplica numai consumatorilor cu contoare electronice sau care dispun de un indicator de maxim.

Art. 10. - Aplicarea tarifelor cu preplată la consumatorii casnici se va face treptat, în functie de realizarea infrastructurii necesare la nivelul filialelor de distributie ale Societătii Comerciale “Electrica” - S.A.

Art. 11. - La tarifele de tip monom si monom diferentiat, aplicabile consumatorilor casnici, abonamentul se va calcula pe perioadele efective de facturare.

Art. 12. - În cazul tarifelor de tip binom, dacă puterea măsurată depăseste cu mai mult de 15% puterea contractată, diferenta dintre puterea măsurată si puterea contractată se facturează la dublul valorii tarifului puterii, indiferent de momentul în care a intervenit depăsirea.

Art. 13. - Preturile pentru energia electrică reactivă se aplică tuturor consumatorilor agenti economici cu factor de putere mediu lunar mai mic de 0,92, indiferent de tipul de tarif si de nivelul de tensiune, cu respectarea prevederilor contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice.

Art. 14. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 5 aprilie 2002, Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 5 aprilie 2002, si Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 10/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 18 aprilie 2002.

Art. 15. - Prezentul ordin intră în vigoare după 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 16. - Departamentul tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorilor din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si agentii economici din cadrul sectorului energetic vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 19 iunie 2002.

Nr. 14.

 

ANEXA Nr. 1.1*)

 

TARIFUL BINOM

diferentiat pe zone orare si durate de utilizare - A33

Valabil după 5 zile de la data publicării

 

 

ANEXA Nr. 1.2*)

 

TARIFELE A, B, C SI D

valabile după 5 zile de la data publicării

 

 

ANEXA Nr. 1.3*)

 

TARIFELE ZI - NOAPTE E1 SI E2

Valabile după 5 zile de la data publicării

 

ANEXA Nr. 1.4*)

 

TARIFELE

pentru consumatorii casnici, care cuprind taxa pe valoarea adăugată

Valabile după 5 zile de la data publicării

Pentru contoare cu plata postconsum

 

ANEXA Nr. 2a)*

 

TARIFE MEDII

pentru activitătile de transport, administrare piată angro si distributie a energiei electrice

Valabile după 5 zile de la data publicării

Pentru contoare cu preplată

 

ANEXA Nr. 2b)*

 

TARIFE ZONALE

pentru transportul energiei electrice

Valabile după 5 zile de la data publicării

 

ANEXA Nr. 3.1*)

 

ZONELE ORARE

utilizate la tariful A33

 

ANEXA Nr. 3.2*)

 

ZONELE ORARE

utilizate la tarifele A si B

 

ANEXA Nr. 3.3*)

 

ZONELE ORARE

utilizate pentru tarifele CA3 si CP3

 

ZONELE ORARE

utilizate pentru tarifele E1, E2, CA2 si CP2

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru energia termică  livrată de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

în temeiul art. 5 pct. 3 si 4 si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, al art. 41 alin. (1) si (2) si al art. 70 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare,

luând în considerare prevederile pct. 19 din Memorandumul cu privire la politicile economice si financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/2001,

având în vedere procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al ANRE din data de 19 iunie 2002,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru energia termică livrată de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A., cuprinse în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Tarifele intră în vigoare după 5 zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 27 martie 2002.

Art. 4. - Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Departamentul tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorilor din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 19 iunie 2002.

Nr. 16.

 

ANEXĂ*)

 

TARIFE

pentru energia termică livrată de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A.

 

NOTĂ:

Tarifele se aplică la Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A., inclusiv la centralele  externalizate conform Hotărârii Guvernului nr. 104/2002, care nu au tarife distincte aprobate ca societăti comerciale.