MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 448         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 26 iunie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

378. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2002 privind instituirea unor interdictii pentru alesii locali si functionarii publici

 

531. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2002 privind instituirea unor interdictii pentru  alesii locali si functionarii publici

 

379. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989

 

532. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din  decembrie 1989

 

380. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării si reorganizării agentilor economici din sectorul productiei de apărare

 

533. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării si reorganizării agentilor economici din sectorul productiei de apărare

 

382. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru produse petroliere

 

535. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru produse petroliere

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 161 din 30 mai 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2002 privind instituirea unor interdictii pentru alesii locali si functionarii publici

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5 din 30 ianuarie 2002 privind instituirea unor interdictii pentru alesii locali si functionarii publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 2 februarie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1, alineatele (1) si (5) vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Societătile comerciale la care alesii locali sunt manageri, actionari semnificativi, potrivit legii, ori asociati cu functie de conducere în societatea comercială respectivă, administratori, cenzori, membri în consiliul de administratie sau detin alte functii de conducere nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări sau de furnizare de bunuri ori contracte de asociere cu autoritătile administratiei publice locale din care fac parte alesii locali mentionati, cu regiile autonome de interes local aflate sub autoritatea consiliului respectiv sau cu societătile comerciale înfiintate de consiliile locale ori de consiliile judetene respective.

...........................................................................................

(5) Constatarea încetării mandatului de ales local se face prin ordin al prefectului, emis în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă sau, după caz, de la încheierea contractului ori de la finalizarea unei verificări administrative dispuse de prefect.

Ordinul prefectului poate fi atacat la instanta de contencios administrativ în termen de 10 zile. Procedura prealabilă nu este obligatorie.”

2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Nerespectarea de către persoanele prevăzute la alin. (1) a prevederilor prezentei ordonante de urgentă constituie abatere disciplinară si se sanctionează cu eliberarea din functie, respectiv cu desfacerea contractului de muncă.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 378.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2002 privind instituirea unor interdictii pentru alesii locali si functionarii publici

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2002 privind instituirea unor interdictii pentru alesii locali si functionarii publici si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 iunie 2002.

Nr. 531.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79 din 15 decembrie 1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 17 decembrie 1997, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se constituie Comisia specială de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996, cu modificările ulterioare, denumită în continuare comisia specială, având următoarea componentă:

- presedinte - un senator desemnat de Biroul permanent al Senatului;

- 3 vicepresedinti - doi deputati desemnati de Biroul permanent al Camerei Deputatilor;

- un senator desemnat de Biroul permanent al Senatului;

- 3 membri - un ofiter superior din cadrul Ministerului de Interne, desemnat de ministrul de interne, un reprezentant al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, desemnat de ministrul justitiei, care îsi vor desfăsura activitatea exclusiv si permanent în cadrul comisiei speciale pe toată durata existentei acesteia, presedintele asociatiei de revolutionari, legal constituită până la data de 30 decembrie 1992, a cărei documentatie se verifică. Participarea presedintilor asociatiilor de revolutionari la lucrările comisiei speciale se face în ordinea cronologică a constituirii asociatiilor.”

2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Secretariatul tehnic al comisiei speciale este condus de un secretar principal si asigură primirea, înregistrarea si arhivarea documentelor, precum si verificarea prealabilă a dosarelor înaintate comisiei speciale desemnate la art. 1.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Atributiile comisiei speciale sunt următoarele:

a) verificarea certificatelor si a documentatiei care a stat la baza emiterii acestora, prevăzute de Legea nr. 42/1990;

b) transmiterea către Comisia parlamentară pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990 a concluziilor verificării documentatiei prevăzute la lit. a) si a măsurilor propuse;

c) sesizarea organelor de urmărire penală, în cazul în care se constată existenta unor indicii cu privire la dobândirea ilegală a calitătii de beneficiar al prevederilor Legii nr. 42/1990;

d) anularea certificatelor eliberate în mod ilegal. Decizia de anulare a certificatului poate fi contestată la comisia parlamentară prevăzută la art. 7 din Legea nr. 42/1990, în termen de 30 de zile de la comunicare. Contestatia suspendă executarea.

(2) Comisia specială va proceda la transmiterea concluziilor si a propunerilor care rezultă în urma verificării documentatiei prevăzute la alin. (1) lit. a), lunar.

(3) Concluziile si propunerile finale ale comisiei speciale se concretizează într-un raport care se prezintă comisiei parlamentare prevăzute la art. 7 din Legea nr. 42/1990, cel mai târziu până la data de 30 septembrie 2000.”

4. La articolul 6, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Presedintele fiecărei asociatii de revolutionari dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) poartă răspunderea prevăzută de lege pentru autenticitatea si veridicitatea documentelor prezentate de asociatia căreia îi apartine si are obligatia de a pune la dispozitie comisiei speciale:”

5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Cererile privind acordarea calitătii de beneficiar al Legii nr. 42/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996, vor fi solutionate în raport cu măsurile dispuse în baza art. 7 alin. (2) din prezenta ordonantă de urgentă.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 379.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 iunie 2002.

Nr. 532.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării si reorganizării agentilor economici din sectorul productiei de apărare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 169 din 13 decembrie 2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării si reorganizării agentilor economici din sectorul productiei de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 28 decembrie 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Sumele rezultate din valorificarea produselor scoase definitiv din rezervele de mobilizare rămase după deducerea cheltuielilor efectuate în acest scop se constituie si se gestionează ca venituri extrabugetare la dispozitia Ministerului Industriei si Resurselor.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru finantarea actiunilor efectuate în scopul aplicării măsurilor prevăzute în programele de restructurare pentru agentii economici din sectorul productiei de apărare, aprobate de Ministerul Industriei si Resurselor.

(3) Sumele care provin din garantii depuse de agentii economici, rămase neutilizate ca urmare a nerestituirii produselor scoase la împrumut, se gestionează ca venituri în conditiile alin. (1). Agentii economici vor evidentia în contabilitatea proprie anularea garantiilor si înregistrarea produselor împrumutate ca bunuri proprii.”

2. Articolul 2 se abrogă.

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

Art. 3. - (1) Mijloacele fixe reprezentând utilaje, echipamente, instalatii si spatii rămase neutilizate după realizarea programului de restructurare se valorifică în conditiile legii. (2) Prin exceptare de la prevederile alin. (2) al art. 26 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările ulterioare, sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe prevăzute la alin. (1), după deducerea cheltuielilor si a obligatiilor legale aferente, se utilizează pentru restructurarea industriei de apărare, după cum urmează:

a) 30% venituri extrabugetare la dispozitia Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie din subordinea Ministerului Industriei si Resurselor;

b) 70% venituri la dispozitia agentilor economici.”

4. După articolul 3 se introduce articolul 4 cu următorul cuprins:

“Art. 4. - Constituirea si gestionarea veniturilor extrabugetare prevăzute la alin. (1) si (3) ale art. 1 si la alin. (2) al art. 3 se fac potrivit normelor metodologice emise în termen de 30 de zile si aprobate prin ordin al ministrului industriei si resurselor.”

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 169/2001, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 380.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării si reorganizării agentilor

economici din sectorul productiei de apărare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării si reorganizării agentilor economici din sectorul productiei de apărare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 iunie 2002.

Nr. 533.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru produse petroliere

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 249 din 30 noiembrie 2000 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 12 decembrie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Se aprobă plata cu prioritate din fondul constituit conform art. 1 a sumei de 3.516 miliarde lei, echivalentul sumei de 140.084 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., reprezentând influente conjuncturale nefavorabile rezultate din operatiunile de finantare a

importurilor de titei în perioada 1992-1997 si din preturile produselor petroliere practicate în aceeasi perioadă si nereglementate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol, cu modificările ulterioare, si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Fondul special pentru produse petroliere este estimat la nivelul sumei de 16.249 miliarde lei, echivalentul sumei de 647.384 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., si se va utiliza pentru:

a) acoperirea sumei de 12.733 miliarde lei, echivalentul sumei de 507.300 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., preluată la datoria publică, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/1997, cu modificările ulterioare;

b) acoperirea sumei de 3.516 miliarde lei, echivalentul sumei de 140.084 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., propusă să fie plătită cu prioritate, în conditiile prevăzute la art. 3.”

3. La articolul 6 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

“Sumele se vor livra în lei si pe fiecare ordin de plată se va mentiona echivalentul în dolari S.U.A., la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României valabil la data efectuării plătii.”

4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Modul de utilizare a Fondului special pentru produse petroliere, constituit în conditiile prezentei ordonante de urgentă, va fi stabilit prin norme metodologice elaborate de Ministerul Industriei si Resurselor si Ministerul Finantelor Publice, aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

5. După articolul 11 se introduce articolul 111 cu următorul cuprins:

.Art. 111. - Fondul special pentru produse petroliere se desfiintează după achitarea integrală a obligatiilor de plată prevăzute la art. 4.”

Art. II. - În tot cuprinsul ordonantei de urgentă denumirile Ministerul Industriei si Comertului si Ministerul Finantelor se înlocuiesc cu Ministerul Industriei si Resurselor si, respectiv, Ministerul Finantelor Publice.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 382.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru produse petroliere

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru produse petroliere si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 iunie 2002.

Nr. 535.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 161

din 30 mai 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Laurentiu Cristescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Onedil” - S.A. din Onesti în Dosarul nr. 1.863/2002 al Tribunalului Bacău într-un litigiu având ca obiect emiterea ordonantei cu somatia de plată.

La apelul nominal răspunde Vasile Ghigea, consilier juridic, din partea Societătii Comerciale “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti - Sucursala Electrocentrale Borzesti, lipsind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile ridicate în dosarele nr. 146C/2002 si nr. 167C/2002 sunt identice, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

La apelul nominal si în dosarele nr. 146C/2002 si nr. 167C/2002 răspunde Vasile Ghigea, consilier juridic, din partea Societătii Comerciale “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti - Sucursala Electrocentrale Borzesti, lipsind autorul exceptiei, Societatea Comercială “Onedil” - S.A., fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Societătii Comerciale “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti - Sucursala Electrocentrale Borzesti este de acord cu conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării cauzelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, coroborate cu cele ale art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 146C/2002 si nr. 167C/2002 la Dosarul nr. 105C/2002, care este primul înregistrat.

Reprezentantul Societătii Comerciale “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti - Sucursala Electrocentrale Borzesti arată că Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 a introdus o procedură specială, dar mult simplificată, de recuperare a creantelor, la care se adaugă eventuale penalităti sau majorări calculate în raport cu rata inflatiei. Atât debitorul, cât si creditorul beneficiază de tratament juridic egal raportat la pozitia lor din conventia sau contractul încheiat între ele. Ambele părti au asigurat accesul la justitie si la căile de atac, astfel încât prevederile criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale privind: egalitatea în drepturi, accesul liber la justitie, dreptul la apărare si cele privind exercitarea drepturilor si libertătilor cetătenesti. Invocarea neconstitutionalitătii întregii ordonante denotă reaua-credintă a autorului acesteia. Solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată.

Reprezentantul Ministerului Public, referindu-se la criticile privind încălcarea dispozitiilor constitutionale care statuează egalitatea în drepturi, accesul liber la justitie, dreptul la apărare si exercitarea drepturilor si libertătilor, arată că aceste drepturi au fost respectate, părtile putându-si exercita nestingherit drepturile si libertătile si, de asemenea, putând folosi căile de atac împotriva măsurilor care le lezează interesele. În consecintă, solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierile: din 27 februarie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 1.863/2002, din 8 martie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 1.740/2002, si din 21 martie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 1.242/2002, Tribunalul Bacău a sesizat Curtea Constitutională  cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001, ridicată de Societatea Comercială “Onedil” - S.A. din Onesti în toate cele trei dosare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 încalcă principiul egalitătii si nediscriminării, principiul liberului acces la justitie, precum si dreptul la apărare. În demonstrarea sustinerilor sale arată că partea adversă, săvârsind un abuz de drept, în temeiul dispozitiilor legale criticate, a promovat patru actiuni împotriva sa, iar instanta judecătorească nu l-a citat niciodată pentru a-si putea formula apărările. Consideră că în aceste conditii ordonanta criticată înfrânge si “principiul constitutional al exercitării drepturilor cu bună-credintă, fără a încălca drepturile celorlalti”. În opinia autorului exceptiei dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 contravin prevederilor art. 16, 21, 24 si 54 din Constitutie.

Tribunalul Bacău consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată nu este întemeiată, deoarece prin posibilitatea solutionării cererii fără citarea părtilor “nu sunt încălcate principiile constitutionale privind egalitatea în drepturi (art. 16), accesul liber la justitie (art. 21), dreptul la apărare (art. 24) si exercitarea drepturilor si libertătilor (art. 54)”. Mai arată că pârâtul are deschisă calea actiunii în anulare, în cadrul căreia îsi poate exercita dreptul la apărare, iar pentru cazul cererilor introduse cu rea-credintă Codul de procedură civilă prevede posibilitatea aplicării unor amenzi judiciare.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul apreciază că, pentru motivele retinute si în opinia Tribunalului Bacău, exceptia ridicată este nefondată. Mai arată că “Prin Ordonanta nr. 5/2001 s-a stabilit o procedură necontencioasă simplă si operativă, ce permite creditorului care face dovada cu acte a unei creante certe, lichide si exigibile să obtină plata voluntară a acesteia ori titlul executoriu în vederea executării ei silite”. Consideră că această procedură se desfăsoară cu respectarea prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei, iar părtile au asigurate conditiile pentru exercitarea drepturilor prevăzute de lege.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele judecătorului-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, în ansamblu, dar din motivarea exceptiei rezultă că autorul ei critică în principal dispozitiile art. 4, care au următorul cuprins:

“(1) Judecătorul poate proceda, fără citarea părtilor, la examinarea cererii si a înscrisurilor depuse în sustinerea acesteia.

(2) Când consideră necesar pentru solutionarea cererii, judecătorul poate, potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă referitoare la citarea în pricinile urgente, să citeze părtile pentru explicatii si lămuriri, precum si pentru a stărui în efectuarea plătii sumei datorate de debitor ori pentru întelegerea părtilor asupra modalitătilor de plată.

(3) La citatia pentru debitor se vor anexa în copie cererea creditorului si actele depuse de acesta în sustinerea cererii.

(4) În citatie se va face mentiunea că până cel mai târziu în ziua fixată pentru înfătisare debitorul poate să depună întâmpinare, precum si actele ce pot contribui la solutionarea cererii.”

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia a invocat următoarele prevederi constitutionale:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 24: “(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”;

- Art. 54: “Cetătenii români, cetătenii străini si apatrizii trebuie să-si exercite drepturile si libertătile constitutionale cu bună-credintă, fără să încalce drepturile si libertătile celorlalti.”

Totodată autorul exceptiei a invocat si nerespectarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ratificată de România prin Legea nr. 30/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, potrivit cărora “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa. [...]”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Procedura somatiei de plată, reglementată prin Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, este o procedură specială în materia executării creantelor. Legiuitorul are dreptul exclusiv de a reglementa procedura de judecată conform atributiilor prevăzute de art. 125 alin. (3) din Constitutie, potrivit căruia “Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege”, evident cu conditia ca nici o normă de procedură să nu contravină vreunei dispozitii constitutionale.

Autorul exceptiei nu arată motivele pentru care consideră că dispozitiile legale criticate încalcă principiul egalitătii consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Curtea observă că dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 instituie un tratament juridic identic pentru toti creditorii, pe de o parte, si pentru toti debitorii, pe de altă parte. Creditorii si debitorii se află în situatii evident diferite. Creditorii sunt îndreptătiti să opteze pentru procedura specială, accelerată în vederea realizării creantelor lor, formulând în acest sens cerere si depunând înscrisurile necesare pentru sustinerea cererii, iar debitorii au dreptul si posibilitatea combaterii pretentiilor creditorilor, depunând si ei înscrisuri doveditoare.

Posibilitatea solutionării cererii si fără citarea părtilor este justificată prin motive similare celor care au fost avute în vedere de legiuitor la reglementarea institutiei ordonantei presedintiale: adoptarea unor măsuri vremelnice pentru apărarea unor interese legitime, urgenta adoptării unor asemenea măsuri, dar si încercarea de a stinge litigiul pe baza întelegerii părtilor. Solutiile adoptate de judecător în cadrul procedurii prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 nu sunt definitive. Judecătorul poate dispune oricând citarea părtilor dacă înscrisurile depuse de creditor nu sunt suficient de convingătoare si consideră că sunt necesare lămuriri si explicatii suplimentare. Ordonanta cu somatie de plată se va emite numai atunci când în urma examinării înscrisurilor prezentate se constată că pretentiile creditorului sunt justificate.

Potrivit dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, “Ordonanta prin care judecătorul a respins cererea creditorului este irevocabilă. În acest caz, precum si în cazul în care prin ordonantă cererea a fost admisă în parte, creditorul poate introduce cerere de chemare în judecată potrivit dreptului comun”. Aceste dispozitii sunt menite să apere interesele debitorului.

Conform dispozitiilor art. 8 alin. (1) si (2) din aceeasi ordonantă, împotriva ordonantei cu somatie de plată “debitorul poate formula actiune în anulare”, care .se solutionează de instanta competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instantă”, rezolvarea definitivă a litigiului făcându-se însă după normele dreptului comun. Sunt asigurate astfel toate cerintele unui proces echitabil, precum si conditiile pentru exercitarea, fără îngrădiri, a dreptului la apărare de către fiecare parte.

Faptul că accesul liber la justitie, prevăzut de art. 21 din Constitutie, nu este limitat rezultă chiar din dispozitiile ordonantei criticate, care lasă la libera alegere a creditorului dacă vrea să actioneze pentru recuperarea creantelor sale pe baza regulilor din dreptul comun ori vrea să folosească procedura specială, accelerată, instituită prin Ordonanta Guvernului nr. 5/2001. În ceea ce  îl priveste pe debitor, acesta poate formula actiune în anulare împotriva ordonantei cu somatia de plată, care se judecă conform regulilor din dreptul comun, inclusiv celor referitoare la exercitarea căilor de atac.

În legătură cu sustinerea autorului exceptiei referitoare la încălcarea prevederilor art. 54 din Constitutie, Curtea observă că nici o dispozitie a Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 nu facilitează abuzul de drept, iar persoana care exercită cu rea-credintă si în mod abuziv drepturile sale subiective sau procesuale este pasibilă de sanctiuni corespunzătoare, cum ar fi: respingerea actiunii sale, obligarea la suportarea cheltuielilor, aplicarea unor amenzi judiciare si altele.

Curtea Constitutională a fost sesizată în mai multe cazuri cu exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 în ansamblu ori a unor dispozitii ale sale. Toate acele exceptii au fost respinse, Curtea constatând că dispozitiile acestei ordonante nu încalcă principiile egalitătii în drepturi, al accesului liber la justitie, al dreptului la un proces echitabil, al dreptului la apărare si nici obligatia exercitării cu bună-credintă a drepturilor si a libertătilor (de exemplu, Decizia nr. 72 din 5 martie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 22 aprilie 2002, si Decizia nr. 141 din 30 aprilie 2002).

În cauza de fată nu s-au învederat elemente noi care ar putea justifica reconsiderarea jurisprudentei Curtii, fapt ce determină Curtea să îsi păstreze practica.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Onedil” - S.A. din Onesti în dosarele nr. 1.863/2002, nr. 1.740/2002 si nr. 1.242/2002 ale Tribunalului Bacău.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 mai 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Laurentiu Cristescu