MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 445         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 25 iunie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

120. - Ordin al ministrului apelor si protectiei mediului pentru aprobarea Procedurii si competentelor de efectuare a controlului privind siguranta în exploatare a barajelor - NTLH-034

 

147. - Ordin al ministrului apelor si protectiei mediului pentru aprobarea Procedurii de declarare publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importantă si a gradului de risc asociat barajelor - NTLH-036

 

185/142. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului administratiei publice privind protejarea patrimoniului pomicol si viticol cu soiuri nobile

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii si competentelor de efectuare a controlului privind siguranta în exploatare a barajelor - NTLH-034

 

Ministrul apelor si protectiei mediului,

având în vedere prevederile art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 466/2001, ale art. 48, 62, 64, 68 si 110 din Legea apelor nr. 107/1996, precum si ale art. 8 si 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii,

în baza avizului tehnic consultativ al Comisiei Nationale pentru siguranta Barajelor si a Altor Lucrări Hidrotehnice,

în temeiul prevederilor art. 7 si ale anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2001,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura si competentele de efectuare a controlului privind siguranta barajelor - NTLH-034, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspectia de stat a apelor si Directia generală de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 11 februarie 2002.

Nr. 120.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA SI COMPETENTELE

de efectuare a controlului privind siguranta în exploatare a barajelor - NTLH-034

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta procedură stabileste cadrul organizatoric si functional unitar privind exercitarea atributiilor de control în domeniul sigurantei în exploatare a barajelor pentru unitătile si personalul abilitate de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.

Art. 2. - Activitatea de control se exercită în mod continuu, realizându-se pe durata de executie a barajelor, pe întreaga perioadă de functionare si exploatare a acestora, precum si după trecerea în conservare, postutilizarea sau abandonarea barajelor respective, în vederea urmăririi respectării de către beneficiari sau administratori a obligatiilor ce le revin conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 466/2001.

Art. 3. - Activitatea de control se realizează cu periodicitate diferită, de la un baraj la altul, în functie de categoria de importantă, starea tehnică si gradul de risc al acestora, precum si din punct de vedere al impactului asupra mediului.

 

CAPITOLUL II

Domeniul de aplicare

 

Art. 4. - Sunt supuse controlului privind siguranta barajelor barajele pentru acumulări de apă, barajele si digurile care realizează depozite de deseuri industriale, respective steril minier sau rezultat din procese industriale, zgură si cenusă de la termocentrale, derivate din extragerea si prelucrarea produselor petroliere, substante toxice etc., precum si alte lucrări hidrotehnice, care în caz de avarie afectează populatia sau obiective sociale si economice, cum sunt rezervoarele supraterane cu volumul înmagazinat mai mare de 5.000 m3, canalele în rambleu, centralele hidroelectrice si ecluzele din frontul barat.

 

CAPITOLUL III

Competentele de control

 

Art. 5. - Inspectia de stat a apelor din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului coordonează si exercită controlul în domeniul sigurantei barajelor mentionate la art. 4.

Art. 6. - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului poate delega competente pentru control în domeniul sigurantei barajelor personalului de specialitate din cadrul unitătilor teritoriale aflate în subordinea, autoritatea sau coordonarea sa, precum si altor persoane specializate din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, pe bază de împuternicire specială.

Art. 7. - Programul Inspectiei de stat a apelor pentru controlul în domeniul sigurantei barajelor va fi aprobat de onducerea ministerului, iar programele de control ale personalului abilitat din teritoriu vor fi aprobate de Inspectia de stat a apelor.

 

CAPITOLUL IV

Obiectivele controlului

 

Art. 8. - Unitătile si persoanele abilitate pentru control în domeniul sigurantei barajelor vor controla următoarele:

a) existenta acordului de functionare în sigurantă si respectarea prevederilor acestuia în perioada de executie;

b) existenta autorizatiei de functionare în conditii de sigurantă si respectarea prevederilor acesteia în perioada de exploatare;

c) îndeplinirea conditiilor de exploatare în sigurantă prevăzute în expertizele avizate de Comisia Natională pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrări Hidrotehnice sau a conditiilor stabilite prin ordine ale ministrului apelor si protectiei mediului, legate de acest domeniu, inclusiv respectarea programelor de exploatare;

d) existenta si aplicarea proiectelor de urmărire a comportării în timp a barajelor si respectarea prevederilor acestora, precum si a altor prevederi ale art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 244/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 466/2001;

e) organizarea si realizarea sistemului de securitate si pază aprobat de inspectoratele judetene de protectie civilă;

f) asigurarea măsurilor de protectie si sigurantă necesare pentru evitarea amplasării si realizării unor constructii, depozite, amenajări sau a altor activităti în ampriza barajelor sau în zonele de protectie ale acestora;

g) existenta aparaturii de măsură si control prevăzute pentru urmărirea comportării în timp a barajelor;

h) realizarea la termenele prevăzute de lege a remedierilor impuse în cazul suspendării autorizatiei de functionare în conditii de sigurantă;

i) sistemul informational de avertizare-alarmare;

j) respectarea procedurii de trecere în conservare, postutilizare sau abandonare, aprobată prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.

Art. 9. - (1) În urma efectuării controlului privind siguranta în exploatare a barajului unitătile si persoanele abilitate pentru control întocmesc o Notă de constatare însotită de Fisa pentru inspectia în teren a barajului, conformmachetei prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

(2) Nota de constatare si Fisa pentru inspectia în teren a barajului se transmit lunar, până la data de 5 a lunii următoare, la Inspectia de stat a apelor din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 10. - Prevederile prezentei proceduri sunt obligatorii atât pentru detinătorii de baraje, cât si pentru unitătile sipersonalul abilitat pentru control în domeniul sigurantei barajelor de către Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.

 

ANEXĂ

la procedură*)

 

FISA PENTRU INSPECTIA ÎN TEREN A BARAJULUI

 

I. Date generale administrative si tehnice

A. Date administrative


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

II. Date privind caracteristicile barajului si amplasamentului

A. Caracteristicile privind tipul si geometria barajului

 

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de declarare publică a caracteristicilor generale,

a categoriei de importantă si a gradului de risc asociat barajelor - NTLH-036

 

Ministrul apelor si protectiei mediului,

având în vedere prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 466/2001, ale art. 48, 62, 64, 68 si 110 din Legea apelor nr. 107/1996, precum si ale art. 8 si 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii,

în baza avizului tehnic consultativ al Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrări Hidrotehnice,

în temeiul prevederilor art. 7 si ale anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, modificată si completată prin Hotărârea  Guvernului nr. 352/2001,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de declarare publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importantă si a gradului de risc asociat barajelor - NTLH-036, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 21 februarie 2002.

Nr. 147.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de declarare publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importantă si a gradului

de risc asociat barajelor - NTLH-036

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 466/2001, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a procedurilor de autorizare privind siguranta barajelor, detinătorii cu orice titlu ai barajelor au obligatiasă declare la Ministerul Apelor si Protectiei Mediului lucrările detinute, încadrarea lor în categoriile de importantă si gradul de risc asociat acestora.

Art. 2. - Caracteristicile generale si propunerile de încadrare în categorii de importantă si de stabilire a gradului de risc asociat, determinate prin grija detinătorului, se avizează în cadrul comisiilor de urmărire a comportării în timp a barajelor, organizate de detinător conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 244/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 466/2001.

Art. 3. - Definitivarea si aprobarea categoriei de importantă a barajului si ale gradului de risc asociat acestuia se fac de către Ministerul Apelor si Protectiei Mediului cu con- sultarea Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrări Hidrotehnice.

Art. 4. - Detinătorul, cu orice titlu, al barajului este responsabil de corectitudinea prezentării caracteristicilor generale pe baza cărora se realizează încadrarea în categoria de importantă si stabilirea gradului de risc asociat.

Art. 5. - (1) Declararea barajelor detinute si încadrarea în categorii de importantă se efectuează în scris, prin transmiterea la Ministerul Apelor si Protectiei Mediului a unei comunicări cu semnătura si parafa conducătorului unitătii care detine barajul, în care se va preciza documentul prin care comisia de urmărire în timp a barajelor, precizată la art. 2, a avizat încadrarea în categoria de importantă a barajului respectiv.

(2) Comunicarea va fi însotită de fisa de evidentă  a barajului, conform continutului-cadru aprobat prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.

Art. 6. - Directia generală de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu consultarea Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrări Hidrotehnice, va stabili lista barajelor cu risc sporit si a celor cu categorie de importantă majorată, având la bază definitivarea încadrării barajelor în categorii de importantă.

Art. 7. - Lista definitivă a barajelor, cu declararea publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importantă si a gradului de risc asociat acestora, precum si lista barajelor cu risc sporit si a celor cu categorie de importantă majorată se aprobă prin ordine ale ministrului apelor si protectiei mediului.

Art. 8. - Listele prevăzute la art. 7 se actualizează periodic cel putin o dată la 4 ani si sunt făcute publice prin grija Ministerului Apelor si Protectiei Mediului sau sunt puse la dispozitie celor interesati, la cererea acestora.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Nr. 185/27 aprilie 2002

MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

Nr. 142/13 mai 2002

 

ORDIN

privind protejarea patrimoniului pomicol si viticol cu soiuri nobile

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor si ministrul administratiei publice,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale strategii si politici în agricultură si produse derivate nr. 132.335 din 15 aprilie 2002, al Directiei fond funciar, cadastru agricol si forestier nr. 119.362 din 15 aprilie 2002 si al Directiei îmbunătătiri funciare nr. 128.493 din 15 aprilie 2002, privind protejarea patrimoniului viticol si pomicol dinRomânia,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 8/2001 privind înfiintarea, organizareasi functionarea Ministerului Administratiei Publice, cu modificările si completările ulterioare,

emit următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin reglementează conditiile de protejare a patrimoniului pomicol si viticol cu soiuri nobile din România, indiferent de forma de organizare si exploatare a proprietătii, împotriva diminuării suprafetelor cultivate cu vii si pomi, precum si a degradării si distrugerii lucrărilor de îmbunătătiri funciare aferente.

Art. 2. - Autoritătile abilitate, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin, vor actualiza situatia patrimoniului pomicol si viticol cu soiuri nobile pebaza realitătii existente în teren, si vor completa la zi registrul agricol pentru perioada 2001-2005 cu datele statistice, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 3. - (1) Se vor identifica suprafetele ocupate cu plantatii de vii, soiuri nobile, si pomi, casate sau defrisate, indiferent de forma de proprietate, organizare si exploatare, dacă se constată că nu s-au respectat prevederile legislatiei în vigoare.

(2) Termenul de raportare a situatiei definitive este 30 iunie 2002.

Art. 4. - Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de nefunctionare a lucrărilor de îmbunătătiri funciarede pe suprafetele cultivate cu vii, soiuri nobile, si pomi ori împiedicarea accesului la conservarea sau protejarea acestora se pedepseste conform legislatiei în vigoare.

Art. 5. - Proprietarii si detinătorii de terenuri ocupate cu plantatii de vii, soiuri nobile, si pomi sunt obligati să asigure cultivarea acestora în conditii de protectie a culturilor, solurilor si mediului.

Art. 6. - (1) Plantatiile de pomi în masiv, intrate în declin, necorespunzătoare, apartinând gospodăriilor populatiei, vor fi defrisate numai cu aprobarea primarului, care va lua toate măsurile necesare pentru a nu se diminua patrimoniul pomicol din unitatea teritorial-administrativă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Defrisarea plantatiilor de vii, soiuri nobile, în suprafată mai mare de 0,1 ha se face în conformitate cu prevederile Legii viei si vinului nr. 67/1997, cu modificările ulterioare, numai pe baza autorizatiei de defrisare a viilor, eliberată de directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, potrivit Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 117/2000 privind aprobarea formularelor-tip pentru evidenta patrimoniului viticol, a productiei vitivinicole si a băuturilor alcoolice naturale.

Art. 7. - Distrugerea sau degradarea nucilor este interzisă. Tăierea si transportul arborilor de nuc din afara fondului forestier se fac numai cu acordul primarului si numai după plantarea a trei nuci tineri si pe baza autorizatiei emise de directia generală pentru agricultură si industriealimentară judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, al cărei model este prezentat în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Defrisarea plantatiilor de vii, soiuri nobile, si pomi, intrate în declin si neeconomice, de pe terenurile proprietatea domeniului public sau privat al statului, apartinând persoanelor juridice, se face conform prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, în baza unei analize temeinice si legale a fiecărui caz, de către directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară

judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care avizează propunerile în vederea aprobării de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu respectarea actelor normative în vigoare privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale.

Art. 9. - (1) Intentia de casare si defrisare a plantatiilor de vii, soiuri nobile, si pomi, mentionată la art. 8, se adduce la cunostintă directiilor generale pentru agricultură si indus- trie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si primarilor, printr-o cerere motivată, cu cel putin 2 ani înaintea începerii actiunii.

(2) Suprafetele nou-înfiintate cu vii, soiuri nobile, si pomi în arealele consacrate vor beneficia de reducerea pretului de cumpărare cu până la 50% pentru materialul săditor necesar.

Art. 10. - Suprafetele de vii, soiuri nobile, si pomi, care prin degradare sau poluare si-au pierdut total saupartial capacitatea de productie, vor fi constituite în perimetre de ameliorare, conform prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si ale Hotărârii Guvernului

nr. 786/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, precum si componenta, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, si vor fi scutite de taxe si impozite către stat, judet sau comună pe timpul cât durează ameliorarea acestora.

Art. 11. - Modificările survenite în schimbarea categoriei de folosintă, ca urmare a defrisării plantatiilor de pomi si vie, soiuri nobile, vor fi comunicate oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, în termen de 30 de zile, în vederea înregistrării în cadastru.

Art. 12. - Persoanele fizice sau juridice din culpa cărora terenurile ocupate cu vii, soiuri nobile, si pomi au fost degradate sau poluate sunt obligate să achite cheltuielile efectuate pentru lucrările de refacere a plantatiilor si ameliorarea solului, stabilite de organele abilitate, conform

proiectului de ameliorare aprobat.

Art. 13. - Încălcarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea civilă, contraventională sau penală, potrivit legii.

Art. 14. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

ANEXA Nr. 1

 

AUTORITĂTILE ABILITATE

din teritoriu, cu atributii în urmărirea respectării prevederilor prezentului ordin, aflate în subordinea

 

I. Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor:

- Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”;

- Agentia Domeniilor Statului;

- Agentia Natională de Consultantă Agricolă;

- Institutul de Cercetare si Productie pentru Pomicultură Pitesti-Mărăcineni;

- Institutul de Cercetări pentru Viticultură si Vinificatie Valea Călugărească, judetul Prahova;

- Societatea Natională “Îmbunătătiri Funciare” - S.A.;

- directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană si a municipiului Bucuresti;

II. Ministerului Administratiei Publice:

- Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie;

- oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti;

III. Altor autorităti:

- primării;

- centre de consultantă agricolă judetene si al municipiului Bucuresti.

 

ANEXA Nr. 2*)


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.