MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 435         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 21 iunie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            349. - Lege pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 

            494. - Decret privind promulgarea Legii pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            71. - Ordonantă de urgentă pentru încheierea de către Regia Natională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung privind masa lemnoasă

 

            72. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 42 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii

           

            73. - Ordonantă de urgentă pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale”

 

            74. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii apărării nationale a României nr. 45/1994

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            808. - Ordin al ministrului finantelor publice privind autorizarea Băncii Agricole - Raiffeisen - S.A. ca detinător de certificate de trezorerie cu dobândă în valută seria VAL 1 PF USD 2003 pentru suma de 307.000 dolari S.U.A., reprezentând dublarea unor oferte detinute de persoanele fizice subscriitoare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. 1. - Prezenta lege stabileste unele măsuri privind prevenirea si combaterea consumului produselor din tutun, prin restrângerea fumatului în spatiile publice închise, prin inscriptionarea pachetelor cu produse din tutun, prin desfăsurarea de campanii de informare si educare a populatiei, având ca scop protejarea sănătătii persoanelor fumătoare si nefumătoare de efectele dăunătoare ale fumatului.

            Art. 2. - În sensul prezentei legi, prin:

            a) produse din tutun se întelege produsele fabricate din tutun, total sau partial, în scopul fumatului, si anume: tigaretele, tigările si tigările de foi, tutunul destinat preparării manuale a tigărilor, tutunul de pipă, precum si tutunul destinat prizatului, suptului sau mestecatului;

            b) produse din tutun de uz oral se întelege produsele fabricate în totalitate sau partial din tutun, cu exceptia celor care se fumează sau se mestecă, sub forme speciale sau pudră, sau orice altă combinatie a acestora, în mod particular cele prezentate în pliculete portionate sau poroase, precum si cele având orice formă care aminteste de un produs alimentar;

            c) tutun de mestecat se întelege tutunul prelucrat, tăiat sau măruntit, destinat consumului prin mestecare;

            d) tutun de prizat se întelege produsul de tutun prelucrat, măcinat până la stadiul de pulbere fină, destinat consumului prin prizare;

            e) fumat se întelege inhalarea voluntară a fumului rezultat în urma arderii tutunului continut în tigări, tigarete, tigări de foi, cigarillos si pipe;

            f) tigarete se întelege produsele din tutun ce contin tutun prelucrat, tutun tăiat, învelit într-un sul longitudinal de hârtie, cu sectiune rotundă sau ovală, care contine tutun prelucrat, dispus într-un mod adecvat pentru a fi fumate în mod direct;

            g) trabucuri - termen generic pentru tigările de foi;

            h) tigări de foi se întelege produsele din tutun obtinute prin învelirea tutunului de umplutură (tăiat sau măruntit) în una sau mai multe foi de tutun prelucrat;

            i) cigarillos se întelege tigaretele la care hârtia de confectionat este înlocuită cu foi de tutun sau tutun reconstituit;

            j) gudron se întelege condensatul anhidru de fum fără nicotină;

            k) nicotină se întelege alcaloida nicotinică;

            l) ingredient se întelege orice substantă sau orice constituent, cu exceptia frunzelor de tutun si a altor părti naturale sau neprelucrate din tutun, folosit la prepararea sau producerea produselor din tutun si care se regăseste în produsul finit, chiar dacă apare în alte forme incluzând hârtie, filtru, cerneală si adezivi;

            m) spatii publice închise se întelege toate spatiile din institutiile publice centrale si locale, institutii sau unităti economice, de alimentatie publică, de turism, comerciale, de învătământ, medico-sanitare, culturale, de educatie, sportive, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări si aeroporturi, de stat si private, spatiile închise de la locul de muncă sau alte spatii prevăzute de lege, cu exceptia spatiilor delimitate si special amenajate pentru fumat din incinta acestora.

            Art. 3. - (1) Se interzice fumatul în spatiile publice închise.

            (2) Fumatul este permis în spatii special amenajate pentru fumat, cu respectarea următoarelor conditii obligatorii:

            a) să fie construite astfel încât să deservească doar fumatul si să nu permită pătrunderea aerului viciat în spatiile publice închise;

            b) să fie ventilate corespunzător, astfel încât nivelul noxelor să fie sub nivelurile maxime admise.

            (3) De la prevederile alin. (1) fac exceptie barurile, restaurantele, discotecile si alte spatii publice cu destinatie similară, dacă îndeplinesc conditiile alin. (2) lit. b).

            (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică barurilor, restaurantelor, discotecilor si altor spatii publice cu destinatie similară, al căror proprietar sau manager stabileste si afisează avertismentul: “În această unitate fumatul este interzis.”

            (5) Se interzice vânzarea produselor din tutun la bucată, precum si punerea pe piată a pachetelor de tigări care contin mai putin de 20 de bucăti.

            (6) Unitătile care comercializează sau detin automate pentru vânzarea produselor din tutun sunt obligate:

            a) să afiseze la loc vizibil interzicerea vânzării produselor din tutun tinerilor sub 18 ani;

            b) să afiseze cuantumul amenzii aplicate pentru nerespectarea prevederilor lit. a).

            (7) În autorizatia sanitară de functionare a unitătilor care comercializează produse din tutun se introduce o clauză specială de interzicere a vânzării produselor din tutun tinerilor sub 18 ani.

            (8) Sunt interzise productia si importul destinate pietei interne, precum si punerea pe piată a oricărui produs care nu poartă inscriptionat continutul de gudron, de nicotină si monoxid de carbon din gazele măsurate.

            (9) Sunt interzise productia si importul destinate pietei interne, precum si punerea pe piată a oricărui produs care nu poartă inscriptionat avertismentul general si cel aditional privind pericolul consumării acestuia asupra sănătătii individuale si publice.

            (10) Este interzisă punerea pe piată a oricăror produse din tutun de uz oral.

            Art. 4. - (1) Publicitatea pentru produsele din tutun este permisă în conformitate cu legislatia în vigoare.

            (2) Folosirea unei embleme sau a denumirii unei mărci de tutun pentru promovarea altor produse este interzisă.

            Art. 5. - Proprietarii sau managerii care administrează spatiile publice în care este interzis fumatul au obligatia de

a afisa la loc vizibil simboluri care interzic fumatul.

            Art. 6. - (1) Fiecare pachet care contine produse din tutun, în momentul punerii pe piată a produsului, trebuie să prezinte tipărit pe o parte a pachetului, în limba română, continutul de gudron, de nicotină si monoxid de carbon din gazele măsurate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel încât să se acopere cel putin 10% din suprafata corespunzătoare.

            (2) Fiecare pachet care contine produse din tutun, cu exceptia tutunului de uz oral sau a altor produse din tutun care nu se fumează, se inscriptionează, în limba română, cu un avertisment general, precum si cu unul aditional, după cum urmează:

            a) avertismentul general se tipăreste alternativ, prin rotatie, la intervale egale de timp, folosindu-se unul dintre cele două texte, precum: ”Fumatul ucide/Fumatul poate ucide” si “Fumatul este nociv pentru sănătatea dumneavoastră si pentru cei din jurul dumneavoastră”;

            b) avertismentul general se tipăreste pe cea mai vizibilă suprafată a pachetului, precum si în oricare loc pe ambalajul exterior al pachetului, cu exceptia celui transparent, folosit în vânzarea cu amănuntul a produsului;

            c) avertismentul general acoperă cel putin 30% din suprafata vizibilă a pachetului;

            d) avertismentul aditional se tipăreste alternativ, prin rotatie, la intervale egale de timp, folosindu-se unul dintre textele prevăzute în lista cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta lege;

            e) avertismentul aditional se tipăreste pe cealaltă suprafată vizibilă a pachetului, precum si în oricare loc pe ambalajul exterior al pachetului, cu exceptia celui transparent, folosit în vânzarea cu amănuntul a produsului;

            f) avertismentul aditional acoperă cel putin 40% din suprafata vizibilă a pachetului pe care este tipărit;

            g) Ministerul Sănătătii si Familiei va stabili, prin ordin al ministrului, reglementări referitoare la pozitionarea avertismentelor pe aceste suprafete, precum si la utilizarea imaginilor fotografice sau a desenelor care ilustrează consecintele fumatului asupra sănătătii;

            h) pentru pachetele cu produse din tutun, altele decât tigările, la care cea mai vizibilă suprafată depăseste 75 cm2, avertismentele prevăzute de prezenta lege acoperă o arie de 22,5 cm2 pe fiecare suprafată.

            (3) Textul avertismentului general, al celui aditional, precum si continutul de gudron, de nicotină si monoxid de carbon este:

            a) tipărit cu font negru îngrosat, tipul Helvetica, pe fond alb; dimensiunea fontului va ocupa cea mai mare proportie posibilă din aria tipărită;

            b) tipărit cu minuscule, cu exceptia primei litere a mesajului;

            c) tipărit centrat, paralel cu imaginea de sus a pachetului;

            d) textul avertismentelor este încadrat cu un chenar negru, lat de minimum 3 mm si maximum 4 mm, care nu interferează cu textul avertismentului sau cu informatia prezentată în limba română.

            (4) Se interzice tipărirea textului avertismentelor pe timbru.

            (5) Textul se tipăreste astfel încât să nu poată fi mutat, sters sau ascuns, neclar ori întrerupt de alte texte sau desene ori în momentul deschiderii pachetului.

            (6) Pentru a se asigura identificarea produsului, produsele din tutun vor fi marcate în mod corespunzător, la numerotarea lotului, pe pachetele cu produse din tutun, făcând posibilă determinarea locului si a momentului producerii acestora.

            (7) Sunt interzise productia si importul destinate pietei interne, precum si punerea pe piată a oricărui produs care poartă inscriptionat orice text sau imagine care sugerează că un produs din tutun este mai putin dăunător decât altul.

            Art. 7. - (1) Agentii economici care produc si importă pentru piata internă, precum si cei care comercializează produse din tutun iau măsurile necesare aplicării prevederilor art. 3 alin. (5), (8)-(10) si ale art. 6.

(2) Actiunile de inspectie sanitară de stat vor cuprinde în mod obligatoriu si controlul respectării prevederilor prezentei legi.

Art. 8. - Ministerul Educatiei si Cercetării, Ministerul Sănătătii si Familiei si Ministerul Tineretului si Sportului elaborează si pun în aplicare programe nationale de educatie, inclusiv prin mass-media, privind prevenirea si combaterea consumului produselor din tutun.

Art. 9. - Posturile de radio si de televiziune nationale pun la dispozitie Ministerului Educatiei si Cercetării, Ministerului Sănătătii si Familiei si Ministerului Tineretului si Sportului un spatiu de emisie de minimum 30 de minute săptămânal, din care 50% la ore de maximă audientă, pentru difuzarea de materiale promotionale de prevenire si combatere a consumului produselor din tutun.

Art. 10. - Constituie contraventii, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni, următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) si se sanctionează cu amendă contraventională de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei sau cu efectuarea a 20 de ore de muncă în folosul comunitătii, în cazul elevilor sau studentilor contravenienti, în conditiile legii;

b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (5) si ale art. 4 alin. (2) si se sanctionează cu amendă contraventională de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (3), (4) si (6) si se sanctionează cu amendă contraventională de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (8), (9) si (10) si ale art. 6 si se sanctionează cu amendă contraventională de la 25.000.000 lei la 40.000.000 lei.

Art. 11. - Sanctiunile prevăzute la art. 10 lit. b) si d) se aplică si persoanelor juridice.

Art. 12. - (1) Nerespectarea repetată a prevederilor art. 6 se sanctionează cu retragerea de pe piată a produsului în cauză de către organismele competente.

(2) Nerespectarea repetată a prevederilor art. 3 alin. (3) si (4) si ale art. 5 se sanctionează cu suspendarea temporară a activitătii de către organismele competente.

Art. 13. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 7 se fac de către directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si de către directiile de sănătate publică regionale în transporturi, prin Inspectia Sanitară de Stat, si de către reprezentanti ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

(2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face contestatie în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.

(3) Contestatia, însotită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei, se depune la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârsită contraventia, spre solutionare, în termen de 15 zile de la data primirii.

Art. 14. - Prevederile prezentei legi se completează cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul general al contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 15. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 3 alin. (8) si (9) si ale art. 6, care intră în vigoare la data de 31 decembrie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 16 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74

alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 6 iunie 2002.

Nr. 349.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând avertismente de sănătate aditionale, conform art. 6 alin. (2) lit. d)

 

1. Fumătorii mor mai tineri.

2. Fumatul blochează circulatia sângelui în artere, provoacă infarct miocardic si accident vascular cerebral.

3. Fumatul provoacă cancer pulmonar, care este letal.

4. Fumatul în timpul sarcinii dăunează copilului dumneavoastră.

5. Protejati copiii: nu-i lăsati să respire fumul dumneavoastră!

6. Doctorul sau farmacistul dumneavoastră vă poateajuta să vă lăsati de fumat.

7. Fumatul dă dependentă, nu începeti să fumati!

8. Oprirea fumatului scade riscul de îmbolnăviri cardiace sau pulmonare fatale.

9. Fumatul poate provoca o moarte lentă si dureroasă.

10. Primiti ajutorul pentru renuntare la fumat: (... telefon/adresă postală/adresă de Internet/consultati doctorul dumneavoastră/farmacistul...).

11. Fumatul încetineste circulatia sângelui si provoacă impotentă.

12. Fumatul provoacă îmbătrânirea tenului (pielii).

13. Fumatul poate dăuna calitătii spermei si scade fertilitatea.

14. Fumul de tigară contine benzeni, nitrozamine, formaldehide si cianuri.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun si se  dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iunie 2002.

Nr. 494.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru încheierea de către Regia Natională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung privind masa lemnoasă

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Regia Natională a Pădurilor, în calitatea sa de administrator al fondului forestier aflat în proprietatea publică a statului, este abilitată să încheie contracte pe termen lung pentru asigurarea vânzării masei lemnoase pe picior cu agentii economici care au activitate în domeniul prelucrării lemnului în produse finite.

(2) Contractele prevăzute la alin. (1) se încheie între Regia Natională a Pădurilor si agentii economici care au dobândit acest drept prin licitatie publică, pentru volume minime de 20 mii m3/an/agent economic si pentru o perioadă de minimum 3 ani si maximum 10 ani.

(3) Anual se va încheia un act aditional la contractul prevăzut la alin. (1), prin care se stabilesc volumul masei lemnoase pe picior si pretul acesteia.

Art. 2. - Licitatiile pentru dobândirea dreptului de a încheia contracte pe termen lung se vor organiza la nivel central si se vor desfăsura conform normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si a autoritătii publice centrale pentru industrie si resurse, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 3. - (1) Dreptul de a încheia contracte pe termen lung revine agentului economic participant la licitatie, care adaugă cel mai mare număr de puncte procentuale la cresterea procentuală medie a pretului de pornire, rezultată prin licitatie pe categorii de produse principale, secundare si, respectiv, accidentale, astfel cum sunt definite la art. 39 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic.

(2) Prin cresterea procentuală medie prevăzută la alin. (1), în sensul prezentei ordonante de urgentă, se întelege diferenta dintre pretul de adjudecare si cel de pornire a licitatiei, raportată la pretul de pornire a licitatiei si înmultită cu 100.

Art. 4. - (1) Volumul de masă lemnoasă ce poate face obiectul contractelor pe termen lung este de maximum 20,0 milioane m3, pentru o perioadă de 10 ani, fără a se exploata anual în acest scop mai mult de 20% din volumul maxim de masă lemnoasă cu destinatie industrială stabilit prin hotărâre a Guvernului.

(2) La fundamentarea hotărârilor Guvernului privind aprobarea anuală a volumului maxim de masă lemnoasă care se va recolta se va tine seama de cuantumul volumelor de masă lemnoasă ce fac obiectul contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung încheiate si aflate în derulare, în măsura în care gospodărirea durabilă a fondu- lui forestier nu este afectată si fără să depăsească posibilitatea anuală a pădurilor.

(3) Prin posibilitate anuală a pădurilor se întelege mărimea recoltelor de lemn anuală, stabilită de amenajament, în conditiile asigurării echilibrului ecologic si a continuitătii pe termen lung a functiilor multiple atribuite pădurii.

Art. 5. - (1) Prin contractul de vânzare-cumpărare pe termen lung vânzătorul se obligă să pună la dispozitie cumpărătorului toate partizile/loturile destinate agentilor economici, iar cumpărătorul se obligă să achite pentru partizile achizitionate pretul rezultat în urma aplicării la pretul de pornire a cresterii procentuale prevăzute în contractul pe termen lung.

(2) Masa lemnoasă ce face obiectul contractului pe termen lung va cuprinde un volum de maximum 20% rezultat din produse secundare.

Art. 6. - (1) Cota de masă lemnoasă cu destinatie industrială din volumul anual aprobat va fi prelucrată numai de agentii economici ale căror instalatii de transformare a lemnului rotund au fost autorizate.

(2) Autorizarea functionării instalatiilor de transformat lemn rotund prevăzute la alin. (1) se face de o comisie de autorizare ale cărei regulament si mod de organizare si functionare se vor aproba prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 7. - Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va lua măsurile necesare pentru stabilirea posibilitătii anuale a pădurilor pe o perioadă de minimum 10 ani.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 71.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 42 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 42 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 3 martie 1992, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 42. - Fondurile bănesti necesare pentru desfăsurarea activitătilor în Serviciul Român de Informatii se asigură astfel: de la bugetul de stat, din venituri extrabugetare, din credite externe si din alte surse legal constituite.

Veniturile extrabugetare se constituie din: contravaloarea bunurilor valorificate potrivit legislatiei specifice sectorului de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, din sumele încasate din prestări de servicii executate la cererea persoanelor fizice si juridice, prin unitătile Serviciului Român de Informatii, în domeniile si în conditiile stabilite prin ordin al directorului Serviciului Român de Informatii, si din alte venituri realizate în conditiile prezentei legi.

Veniturile extrabugetare obtinute, în lei si în valută, vor fi utilizate integral pentru finantarea cheltuielilor curente si de capital, iar disponibilul rămas la sfârsitul anului va fi reportat în anul următor si va fi folosit cu aceeasi destinatie.

Planificarea, evidenta, utilizarea, justificarea si controlul cheltuielilor operative destinate realizării activitătii specifice Serviciului Român de Informatii se efectuează în conformitate cu regulile generale în această materie, aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Tării.

Clădirile, mijloacele de transport, aparatura tehnică si celelalte mijloace materiale necesare Serviciului Român de Informatii se asigură prin hotărâre a Guvernului sau se achizitionează în conditiile legii.

Terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea Serviciul Român de Informatii sunt bunuri proprietate publică a statului.

Serviciul Român de Informatii primeste si administrează bunuri proprietate publică si privată a statului, putând să le închirieze în functie de regimul lor juridic, retinând sub formă de venituri extrabugetare o cotă-parte de 50% din valoarea chiriei încasate.

Serviciul Român de Informatii are parc propriu de mijloace de transport pentru aparatul central si unitătile din subordine, care se stabileste prin tabelele de înzestrare a unitătilor, aprobate de directorul Serviciului Român de Informatii.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru-Radu Timofte

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 72.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD,

Măsura 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale”

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Fondurile necesare decontării cheltuielilor de proiectare, efectuate cu întocmirea studiilor de fezabilitate necesare elaborării documentatiilor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 .Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale” pe anul 2002, se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Art. 2. - Sumele aferente decontării cheltuielilor efectuate cu întocmirea studiilor de fezabilitate pentru Măsura 2.1 vor fi alocate de către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei potentialilor beneficiari care au depus cereri de finantare conforme, acceptate de Birourile Regionale ale Agentiei SAPARD (BRIPS).

Art. 3. - În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va elabora norme metodologice de punere în aplicare a acesteia, aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 73.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii apărării nationale a României nr. 45/1994

 

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Legea apărării nationale a României nr. 45/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - Organele militare teritoriale au în compunere: centre militare zonale, centre militare judetene si centre militare ale sectoarelor municipiului Bucuresti.”

2. La articolul 35, literele d) si e) vor avea următorul cuprins:

“d) întocmesc, actualizează si pun la dispozitie centrelor militare judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti monografia economico-militară a unitătilor administrativ-teritoriale respective;

e) asigură centrelor militare zonale, judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti terenurile, localurile, instalatiile de telecomunicatii, dotările si fondurile necesare desfăsurării activitătii acestora, potrivit normelor stabilite prin hotărâre a Guvernului;”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 74.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind autorizarea Băncii Agricole - Raiffeisen - S.A. ca detinător de certificate de trezorerie cu dobândă în valută seria VAL 1 PF USD 2003 pentru suma de 307.000 dolari S.U.A., reprezentând dublarea unor oferte detinute de persoanele fizice subscriitoare

 

Ministrul finantelor publice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999 si ale art. 30 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. 1 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 559 din 29 aprilie 2002 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă în valută seria VAL 1 PF USD 2003, se autorizează Banca Agricolă - Raiffeisen - S.A. ca detinător de certificate de trezorerie cu dobândă în valută seria VAL 1 PF USD 2003 pentru suma de 307.000 dolari S.U.A., reprezentând dublarea unor oferte detinute de persoanele fizice subscriitoare.

Art. 2. - Operatiunea de înregistrare a Băncii Agricole - Raiffeisen - S.A. ca detinător de certificate de trezorerie cu dobândă în valută seria VAL 1 PF USD 2003 se va efectua cu data de 21 mai 2002, fără modificarea volumului total al ofertei adjudecate a emisiunii.

Art. 3. - În baza notificărilor de corectare a ofertelor dublate, comunicate de Banca Agricolă - Raiffeisen - S.A., Banca Natională a României va înregistra modificările corespunzătoare în registrul titlurilor de stat.

Art. 4. - Regimul fiscal al certificatelor de trezorerie cu dobândă în valută prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 iunie 2002.

Nr. 808.