MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 424         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 18 iunie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

343. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 109/2000 privind statiunile balneare, climatice si balneoclimatice si asistenta medicală balneară si de recuperare

 

483. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 109/2000 privind statiunile balneare, climatice si balneoclimatice si asistenta medicală balneară si de recuperare

 

354. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

 

499. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

 

359. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A.

 

504. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

68. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

226. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 486/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind actiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul sănătătii animalelor, ale căror cheltuieli sunt suportate de către proprietarii animalelor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 109/2000 privind statiunile balneare,

climatice si balneoclimatice si asistenta medicală balneară si de recuperare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 109 din 31 august 2000 privind statiunile balneare, climatice si balneoclimatice si asistenta medicală balneară si de recuperare, adoptată în temeiul art. 1 lit. P pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 2 septembrie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

‘(2) Autorizatia de functionare, din punct de vedere medico-balnear si al valorificării terapeutice a factorilor sanogeni naturali, a unitătilor medico-balneare si de recuperare din localitătile cu statut de statiune balneară, climatică sau balneoclimatică este obligatorie si se eliberează la cerere, pe o durată de 5 ani, de către Ministerul Sănătătii si Familiei, la propunerea Institutului National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie.”

2. La capitolul II, articolele 4-10 se abrogă.

3. La articolul 12, partea introductivă si litera c) vor avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Coordonarea si controlarea activitătii de asistentă medicală în statiunile balneare, climatice sau balneoclimatice se fac de către Ministerul Sănătătii si Familiei. Ministerul Sănătătii si Familiei colaborează la utilizarea ratională a factorilor naturali de mediu cu Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Ministerul Industriei si Resurselor, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si cu consiliile locale ale localitătilor care functionează ca statiuni balneare, climatice sau balneoclimatice, prin:

...........................................................................................

c) elaborarea de norme tehnice unitare de sistematizare functională, de organizare a activitătii specifice statiunilor balneare, climatice si balneoclimatice, de utilizare a bazelor de tratament medico-balnear si recuperator si a unitătilor de cazare si alimentatie aferente, cu exceptia celor care nu au specific medical si sunt autorizate de către Ministerul Turismului prin Directia generală de autorizare si control în turism, de protectie sanitară a factorilor naturali, de protectie fonică si, respectiv, a aerului, apei, solului si vegetatiei si de eliminare a deseurilor sanitare, care pot fi un vector de transmitere a bolilor;”

4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Activitatea de utilizare a factorilor naturali în scop terapeutic, inclusiv functionarea din acest punct de vedere a unitătilor medico-balneare si de recuperare, indiferent de statutul lor juridic si de subordonarea acestora, utilizarea în consumul alimentar a apelor minerale si instituirea perimetrelor de protectie sanitară se desfăsoară pe baza autorizatiei emise de Ministerul Sănătătii si Familiei pe baza documentatiei întocmite de către Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie.

(2) Unitătile medico-balneare de tratament si de recuperare, aflate în subordinea Ministerului Sănătătii si Familiei, se pot privatiza sau concesiona, cu avizul prealabil al Ministerului Sănătătii si Familiei, în conditiile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

(3) Unitătile medico-balneare si de recuperare, care se privatizează, functionează pe baza autorizatiei prevăzute la alin. (1), eliberată cu respectarea următoarelor obligatii prevăzute în contractul de privatizare, si anume:

a) mentinerea destinatiei spatiului ocupat de unitatea de asistentă medico-balneară si de recuperare. În cazul unitătilor de tratament balnear care în momentul privatizării sunt într-o stare de degradare avansată si nefunctionale, proprietarul poate opta pentru dezafectare sau reabilitare, cu aprobarea Ministerului Sănătătii si Familiei, pe baza avizului tehnic emis de Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie, în conditiile legii;

b) mentinerea personalului medico-sanitar de specialitate corespunzător, acreditat în conditiile legii.

(4) Documentatiile complexe de specialitate, cu avizele sau autorizatiile necesare, se efectuează contra cost, la solicitarea statiunilor balneare, climatice si balneoclimatice si/sau a unitătilor care exploatează factori naturali. Tarifele pentru executarea documentatiilor complexe si pentru emiterea de avize sau/si autorizatii de functionare solicitate, se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

(5) Actualizarea documentatiilor complexe, a avizelor si/sau a autorizatiilor de functionare, prevăzute la art. 2 alin. (2) si la alin. (1) din prezentul articol, se face în mod obligatoriu la fiecare 10 ani sau ori de câte ori este nevoie, cu respectarea legislatiei în vigoare.

(6) Statiunile balneare, climatice si balneoclimatice sau unitătile de profil, care nu au întocmit documentatia complexă privind activitatea cu factori naturali si functionarea acestora, vor îndeplini conditiile prevăzute de prezentul articol în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.”

5. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Asistenta de recuperare, medicină fizică si balneoclimatologie se desfăsoară numai prin:

a) Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie;

b) unităti sanitare cu personalitate juridică în subordinea directiilor de sănătate publică, precum spitale de recuperare, sanatorii balneare si de recuperare, sectii de profil dinspitale, centre  medicale balneare si de recuperare, unităti ambulatorii de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimatice;

c) cabinete medicale de specialitate, în conditiile legii;

d) unităti sanitare de profil din subordinea altor ministere sau institutii, autorizate si acreditate, conform legii.”

6. După articolul 14 se introduce articolul 141 cu următorul cuprins:

“Art. 141. - (1) Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie este unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătătii si Familiei, si are în structură unităti sanitare, cu paturi sau ambulatorii, fără personalitate juridică.

(2) Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie are următoarele atributii:

a) îndrumarea tehnico-metodologică a activitătii de recuperare, medicină fizică si balneoclimatologie din unitătile de profil ale Ministerului Sănătătii si Familiei sau alte structuri private, ale Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, Ministerului Turismului si sindicate;

b) îndrumarea tehnico-metodologică a activitătii de cercetare medico-balneară, protectie sanitară si valorificare terapeutică, profilactică si recuperatorie a surselor de factori naturali din întreaga tară, precum si de dezvoltare în domeniul medico-balnear si de recuperare;

c) participarea la activităti de învătământ în domeniul medico-balnear si de recuperare;

d) îndrumarea tehnico-metodologică si, după caz, desfăsurarea activitătii promotionale din domeniul medico-balnear si de recuperare;

e) îndrumarea metodologică din punct de vedere al protectiei sanitare la nivelul statiunilor balneare, climatice si balneoclimatice si asigurarea respectării acestora.

(3) Cabinetele de asistentă medico-balneară si de recuperare din localitătile în care există spitale fac parte din ambulatoriul de specialitate al spitalului respectiv.

(4) În localitătile în care nu există spitale cabinetele de asistentă medico-balneară si de recuperare se organizează, conform legii, în cabinete de liberă practică medicală.

Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să încheie contracte de furnizare de servicii medicale cu aceste cabinete.”

7. La articolul 16, alineatele (2)-(4) vor avea următorul cuprins:

“(2) Durata diferitelor tipuri de cură prevăzute la alin. (1) se stabileste de către Ministerul Sănătătii si Familiei, cu avizul comisiei de specialitate a Ministerului Sănătătii si Familiei si a Institutului National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie.

(3) Comisia de specialitate a Ministerului Sănătătii si Familiei, cu consultarea Institutului National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie, stabileste, pentru fiecare statiune balneară, climatică sau balneoclimatică, în functie de proprietătile terapeutice ale factorilor naturali din arealul respectiv, profilul de tratament, tipurile de cură, categoriile de afectiuni indicate, afectiunile contraindicate, precum si conditiile minimale de dotare a bazelor de tratament balneofizical si recuperator.

(4) Modificarea categoriilor de afectiuni asistate si a tipurilor de cură se face de către Ministerul Sănătătii si Familiei, cu consultarea Institutului National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie, la propunerea unitătilor medico-balneare si de recuperare din statiunile balneare, climatice si balneoclimatice.”

8. După articolul 17 se introduce articolul 171 cu următorul cuprins:

“Art. 171. - (1) Veniturile realizate din serviciile medicale prestate, contributii, donatii, sponsorizări se încasează si se retin de către unitătile medico-balneare cu personali- tate juridică din subordinea Ministerului Sănătătii si Familiei si se cuprind în bugetul propriu de venituri si cheltuieli, fiind utilizate la acoperirea cheltuielilor de functionare a unitătilor respective.

(2) Veniturile realizate din contractele încheiate între societătile comerciale de turism si unitătile medico-balneare, pentru furnizarea de servicii medicale balneare si de recuperare, se virează în contul unitătilor medico-balneare si se constituie în venituri extrabugetare la dispozitia acestora si sunt utilizate si pentru acoperirea cheltuielilor materiale curente. Contractele se încheie pe baza estimării corespunzătoare a actului medical.

(3) Veniturile în valută obtinute din furnizarea de servicii medicale balneare si de recuperare, pentru cetătenii străini, se constituie în venituri extrabugetare la dispozitia unitătilor medico-balneare care le-au realizat.

(4) Cota prevăzută pentru serviciile medicale, în cazul biletelor de odihnă si tratament, se virează de către Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale în contul unitătilor medico-balneare care le-au realizat si se constituie în venituri extrabugetare.

(5) Pentru asiguratii care beneficiază de tratament balnear sau de recuperare si care sunt înscrisi la altă casă de asigurări de sănătate decât cea cu care are contract unitatea sanitară se efectuează decontări între casele de asigurări de sănătate, conform legii.”

9. La articolul 18, alineatele (1), (4) si (5) vor avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 2 alin. (2) si (3), ale art. 13 alin. (1), (5) si (6), ale art. 14 alin. (2), ale art. 15 si ale art. 20 alin. (2), referitoare la obtinerea, prelungirea, respectiv actualizarea autorizatiilor de functionare, a avizelor sau a documentatiilor complexe de specialitate, la cadrul general de acordare a asistentei medico-balneare si de recuperare, constituie contraventie, dacă fapta nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, constituie infractiune.

............................................................................................

(4) Constatarea contraventiilor prevăzute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoane împuternicite din cadrul structurilor de inspectie sanitară de stat, precum si din cadrul autoritătilor publice prevăzute la art. 12.

(5) Prevederile prezentei ordonante se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.”

10. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) În cazul în care după aplicarea sanctiunii statiunea balneară, climatică sau balneoclimatică ori unitatea medico-balneară si de recuperare, publică sau privată, nu respectă obligatiile prevăzute în prezenta ordonantă, Ministerul Sănătătii si Familiei retrage temporar sau definitiv autorizatia de functionare si de valorificare terapeutică a factorilor naturali.”

11. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Sănătătii si Familiei, împreună cu Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Ministerul Industriei si Resurselor si Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu avizul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, elaborează si propune Guvernului spre adoptare normele tehnice unitare pentru realizarea documentatiilor complexe de atestare a functionării statiunilor balneare, climatice si balneoclimatice si de organizare a întregii activităti de utilizare a factorilor naturali, potrivit art. 12 lit. c).

(2) Toate unitătile medico-balneare si de recuperare din statiuni balneare, climatice si balneoclimatice, indiferent de forma de organizare, de statutul lor juridic si de subordonare, sunt obligate să obtină:

a) autorizatia sanitară de functionare, eliberată de directiile de sănătate publică judetene sau, după caz, a municipiului Bucuresti, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante;

b) autorizatia de utilizare terapeutică de factori naturali, inclusiv de functionare a unitătilor medico-balneare si de recuperare, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.”

12. La articolul 21, alineatul (2) se abrogă.

13. În tot cuprinsul ordonantei denumirea Ministerul Sănătătii se înlocuieste cu denumirea Ministerul Sănătătii si Familiei; sintagma ministrul sănătătii se înlocuieste cu sintagma ministrul sănătătii si familiei; denumirea Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului se înlocuieste cu denumirile Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor; denumirea Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului se înlocuieste cu denumirea Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei; denumirea Ministerul Industriei si Comertului se înlocuieste cu denumirea Ministerul Industriei si Resurselor.

Art. II. - (1) Ministerul Sănătătii si Familiei procedează la inventarierea patrimoniului unitătilor medico-balneare si de recuperare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Proprietătile sunt delimitate juridic în baza analizei actelor de proprietate existente. Ministerul Sănătătii si Familiei ia măsuri pentru protejarea patrimoniului propriu, inclusiv de revendicare, acolo unde este cazul, în conditiile legii.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Bucuresti, 31 mai 2002.

Nr. 343.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 109/2000 privind statiunile balneare, climatice si balneoclimatice si asistenta medicală balneară si de recuperare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 109/2000 privind statiunile balneare, climatice si balneoclimatice si asistenta medicală balneară si de recuperare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 483.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2002 pentru modificarea

Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10 din 7 februarie 2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 18 februarie 2002, cu următoarele modificări:

1. Anexa nr. 1B va avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 1B

 

FUNCTIILE SI COEFICIENTII DE MULTIPLICARE

pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului din conducerea cultelor religioase si a unitătilor de cult recunoscute în România

 

Valoarea de referintă sectorială la nivelul lunii martie 2002 = 1.181.000 lei

 

Nr. crt.

Functia de posturi*)

Numărul maxim

Coeficientul de multiplicare

1.

Vicepresedinte uniune, delegat, vicar independent, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal

37

6,000

2.

Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial

31

5,200

3.

Consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop, secretar la Cancelaria Sfântului Sinod

555

3,600

4.

Staret, superioară, egumen

370

2,700

 


*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.”

2. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 2

 

PERSONALUL CLERICAL

angajat în unitătile care apartin cultelor religioase recunoscute în România

 

Valoarea de referintă sectorială la nivelul lunii martie 2002 = 1.181.000 lei

 

Nr. crt.

Functia de posturi*)

Numărul maxim

Coeficientul de multiplicare

minim

maxim

 

Preot, diacon, vestitor, pastor, imam

13.800

 

 

1.

Cu studii superioare:

10.127

 

 

 

- gradul I

1.565

1,755

2,310

 

- gradul II

3.860

1,470

1,950

 

- definitiv

2.161

1,370

1,855

 

- debutant

2.541

1,320

-

2.

Cu studii medii:

3.673

 

 

 

- gradul I

315

1,370

1,855

 

- gradul II

772

1,300

1,635

 

- definitiv

1.445

1,290

1,540

 

- debutant

1.141

1,290

-


*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 6 iulie 2002.

Nr. 354.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iunie 2002.

Nr. 499.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/1999 privind unele măsuri

de restructurare financiară a Băncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123 din 30 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 30 iunie 1999, cu următoarea modificare:

- Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - În vederea restructurării financiare a Băncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A. obligatiile de plată ale acesteia, în lei si în valută, fată de persoanele juridice prevăzute în anexă se reglementează după cum urmează:

a) obligatia de plată a sumei de 40.925.246.423,37 lei, reprezentând disponibilităti si depozite în lei ale persoanelor juridice la Banca Română de Comert Exterior (Bancorex) - S.A., precum si dobânzile aferente până la data de 5 iulie 1999 inclusiv, se preia de către Banca Comercială Română - S.A.

În contrapartida acestei obligatii Banca Comercială Română - S.A. va primi titluri de stat în lei, de valoare egală, cu scadentă la 12 luni.

Titlurile sunt negociabile si poartă o dobândă a cărei rată este egală cu rata medie lunară a dobânzii active practicate de bănci în relatiile cu clientii nebancari. Rata medie lunară a dobânzii active este calculată de Banca Natională a României pe baza datelor transmise de bănci;

b) obligatia de plată în valute convertibile, echivalentul a 13.167.108,46 dolari S.U.A., reprezentând disponibilităti si depozite în valută ale persoanelor juridice la Banca Română de Comert Exterior (Bancorex) - S.A., precum si dobânzile aferente până la data de 5 iulie 1999 inclusiv, se preia de către Banca Comercială Română - S.A.

În contrapartida acestei obligatii Banca Comercială Română - S.A. va primi titluri de stat în dolari S.U.A., de valoare egală, cu scadentă la 12 luni.

Titlurile sunt negociabile si poartă o dobândă a cărei rată este egală cu 7% pe an.

Dobânda aferentă titlurilor de stat în lei si în valută se plăteste trimestrial, până la data de 27 a lunii următoare trimestrului pentru care se face plata. Banca Comercială  Română - S.A. va înregistra pe venituri dobânzile aferente titlurilor de stat, în lei si în valută, la data încasării acestora.

Sumele prevăzute la lit. a) si b) nu includ obligatiile Băncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A. reprezentând depozite colaterale constituite de persoanele juridice pentru garantarea unor angajamente de finantare, de garantie sau de plată, asumate de bancă în numele acestora.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 6 iunie 2002.

Nr. 359.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comert Exterior

(Bancorex) - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iunie 2002.

Nr. 504.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul 1 al articolului 10 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

“Dispozitiile alin. 1 se aplică si fostilor cetăteni români care înainte de data de 22 decembrie 1989 au pierdut cetătenia română din diferite motive, precum si celor cărora li s-a ridicat cetătenia română fără voia lor sau din alte motive neimputabile lor si descendentilor acestora.”

2. După alineatul 2 al articolului 18 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

“Împotriva comunicării ministrului justitiei persoana nemultumită se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, în termen de 15 zile de la primirea acesteia.”

3. După alineatul 2 al articolului 20 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

“Nedepunerea jurământului de credintă fată de România în termenul prevăzut la art. 19 alin. 1, din vina persoanei căreia i s-a acordat cetătenia română, conduce la încetarea efectelor hotărârii Guvernului de acordare a cetăteniei române fată de persoana în cauză.”

4. Articolul 35 se abrogă.

5. Alineatul 2 al articolului 36 va avea următorul cuprins:

“Prin derogare de la prevederile alin. 1, redobândirea cetăteniei române potrivit art. 10 alin. 2 este scutită de plata taxelor prevăzute de lege.”

Art. II. - Cererile de redobândire a cetăteniei române, depuse anterior intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, se solutionează potrivit reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 68.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor

nr. 486/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind actiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul sănătătii animalelor, ale căror cheltuieli sunt suportate

de către proprietarii animalelor

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

având în vedere prevederile art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

văzând Referatul de aprobare nr. 155.752 din 20 mai 2002, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 486/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind actiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul sănătătii animalelor, ale căror cheltuieli sunt suportate de către proprietarii animalelor, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 27 decembrie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor suportă contravaloarea vaccinurilor contra pestei porcine clasice si pseudopestei, folosite pentru vaccinarea animalelor proprietate a persoanelor fizice, contravaloarea vaccinurilor si a manoperei pentru vaccinarea contra antraxului a animalelor receptive din zona Deltei Dunării, precum si a manoperei pentru vaccinarea animalelor proprietate a persoanelor fizice contra pestei porcine clasice si antraxului la bovine, cabaline si ovine.”

2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor suportă contravaloarea manoperei pentru vaccinarea contra rabiei a câinilor si pisicilor proprietate a persoanelor fizice din mediul rural, precum si a manoperei pentru vaccinarea contra rabiei a loturilor de animale suspecte de contaminare, preventiv sau postinfectios, în zonele rabigene stabilite de directiile sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.”

Art. II. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 29 mai 2002.

Nr. 226.