MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 422        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 18 iunie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            316. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 98/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A.

            444. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 98/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A.

 

            325. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice

 

            460. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice

 

            327. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

            462. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

            334. - Legea bibliotecilor

 

            474. - Decret pentru promulgarea Legii bibliotecilor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 98/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A.

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 98 din 29 august 2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, cu următoarele modificări si completări:

            1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiintarea Societătii Comerciale «Compania Natională de Transporturi Aeriene Române – TAROM» - S.A.”

            2. Partea introductivă a articolului I va avea următorul cuprins:

            “Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 45/1997 privind înfiintarea Societătii Comerciale «Compania Natională de Transporturi Aeriene Române – TAROM» - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 29 august 1997, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 136/1998, se modifică si se completează după cum urmează:”

            3. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

            “(2) Capitalul social este detinut după cum urmează:

            - 1.857.802.025.000 lei de către statul român, reprezentat prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, împărtit în 74.312.081 actiuni în valoare nominală de 25.000 lei;

            - 18.845.950.000 lei de către Societatea de Investitii Financiare Muntenia, împărtit în 753.838 actiuni în valoare nominală de 25.000 lei;

            - 66.750.850.000 lei de către Regia Autonomă «Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian» - ROMATSA, împărtit în 2.670.034 actiuni în valoare nominală de 25.000 lei;

            - 5.649.875.000 lei de către Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, împărtit în 225.995 actiuni în valoare nominală de 25.000 lei.”

            4. La articolul I punctul 2, articolul 3 va avea următorul cuprins:

            “Art. 3. - (1) Privatizarea Societătii Comerciale «Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM» - S.A., precum si tranzactiile având ca obiect actiuni ale acesteia se pot realiza cu respectarea următoarelor reguli:

            a) participarea statului român la capitalul social nu se va diminua sub limita detinerii pachetului de control, respectiv a unui procent de 33,4% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a actionarilor;

            b) participarea persoanelor fizice române care au calitatea de salariat al Societătii Comerciale «Compania Natională de Transporturi Aeriene Române – TAROM» - S.A. la capitalul social, în procent de 5% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a actionarilor;

            c) persoanele fizice si/sau juridice de altă cetătenie, respectiv nationalitate, decât cea română nu vor putea detine, independent sau cumulat, un număr de actiuni care să reprezinte mai mult de 49% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a actionarilor;

            d) persoanele fizice si/sau juridice de altă cetătenie, respectiv nationalitate, decât cea română nu vor putea detine, direct sau indirect, mai mult de 49% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot în societătile comerciale române care au calitatea de actionari ai Societătii Comerciale «Compania Natională de Transporturi Aeriene Române – TAROM» - S.A.

            (2) În cazul modificărilor capitalului social al Societătii Comerciale «Compania Natională de Transporturi Aeriene Române – TAROM» - S.A., structura actionariatului, rezultată ca efect al acestor modificări, va trebui să respecte cotele procentuale prevăzute la alin. (1) lit. a), c) si d).

            (3) Orice acte juridice încheiate cu încălcarea dispozitiilor alin. (2) sunt nule de drept pentru numărul de actiuni a căror dobândire conduce la depăsirea limitelor prevăzute la alin. (1).

            (4) În situatia în care acordurile sau conventiile la care România este parte dispun altfel decât prevederile înscrise la alin. (1) lit. c) si d), acestea vor fi modificate prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu prevederile acestor acorduri sau conventii.”

            5. La articolul I punctul 3, articolul 6 va avea următorul cuprins:

            “Art. 6. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar al statului la Societatea Comercială «Compania Natională de Transporturi Aeriene Române – TAROM» - S.A.”

            6. La articolul I punctul 5, alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

            “(3) Adunarea generală a actionarilor alege Consiliul de administratie al Societătii Comerciale «Compania Natională de Transporturi Aeriene Române – TAROM» - S.A.

            Membrii consiliului de administratie, reprezentanti ai statului, precum si presedintele acestuia, care este si directorul general al societătii, sunt numiti prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.”

            Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 45/1997, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 22 mai 2002.

Nr. 316.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 98/2000  pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A.

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 98/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 21 mai 2002.

Nr. 444.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 29 din 30 ianuarie 2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, emisă în temeiul art. 1 lit. G pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări si completări:

            1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

            “Art. 1. - Prezenta ordonantă instituie cadrul legal pentru reabilitarea si modernizarea termică a clădirilor si instalatiilor aferente, cu scopul de a îmbunătăti conditiile de igienă si confort termic si de a reduce pierderile de căldură, consumurile energetice, costurile de întretinere pentru încălzire si alimentare cu apă caldă menajeră, precum si de reducere a emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.”

            2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

            “Art. 2. - Reabilitarea si modernizarea termică a clădirilor si instalatiilor aferente este parte integrantă a politicii energetice a statului si se realizează prin programe nationale armonizate cu prevederile tratatelor internationale referitoare la eficienta energetică si la protectia mediului si dezvoltarea durabilă.”

            3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

            “Art. 4. - Activitatea de reabilitare si modernizare termică a clădirilor urmăreste îmbunătătirea performantelor de izolare termică a elementelor de constructie care delimitează de exterior spatiile interioare încălzite, precum si cresterea eficientei energetice a instalatiilor interioare de încălzire si de alimentare cu apă caldă menajeră, a centralelor termice, punctelor termice si retelelor de distributie a agentului termic si a apei calde menajere, care se găsesc în interiorul clădirilor sau adiacente acestora.”

            4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

            “Art. 5. - Statul sprijină persoanele fizice si juridice care întreprind măsuri de reabilitare si modernizare termică

a clădirilor si instalatiilor aferente, prin actiuni de informare gratuită a utilizatorilor, prin facilităti fiscale acordate unor categorii de utilizatori si agentilor economici care actionează efectiv în acest domeniu si prin stimularea promovării surselor regenerabile de energie.”

            5. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

“Programele de reabilitare si modernizare termică”

            6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

            “Art. 6. - (1) În baza politicii energetice a statului Guvernul va adopta anual programe nationale de reabilitare si modernizare termică a clădirilor si instalatiilor aferente, la propunerea ministerelor interesate.

            (2) Pentru fundamentarea programelor de reabilitare si modernizare termică a clădirilor si a instalatiilor aferente sunt necesare următoarele măsuri:

            a) elaborarea de studii pentru stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică;

            b) elaborarea de studii de fundamentare pentru stabilirea gradului de protectie termică a clădirilor, a necesarului de materiale si echipamente si a fondurilor pentru proiectarea si executarea lucrărilor;

            c) revizuirea si actualizarea reglementărilor tehnice referitoare la proiectarea si executarea protectiei termice a clădirilor si a instalatiilor aferente si stabilirea criteriilor de optimizare a acesteia;

            d) elaborarea de proiecte directoare si solutii-cadru pentru reabilitarea si modernizarea clădirilor si a instalatiilor aferente;

            e) elaborarea de studii în vederea stabilirii costului real al căldurii pentru încălzire si alimentare cu apă caldă menajeră;

            f) elaborarea de standarde nationale de eficientă energetică pentru clădiri.”

            7. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

            “Art. 7. - (1) Pentru clădirile prevăzute la art. 3 se eliberează certificatul energetic prin care se atestă performanta energetică a acestora - izolarea termică, randamentul energetic al echipamentelor si altele, după caz.”

            8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

            “Art. 8. - Societătile nationale si ceilalti agenti economici care operează în domeniul producerii si distribuirii energiei termice pentru încălzire si pentru prepararea apei calde menajere vor proceda la:

            a) efectuarea de bilanturi energetice pentru sistemele care asigură alimentarea cu căldură si apă caldă menajeră;

            b) efectuarea de reglaje periodice ale instalatiilor de încălzire si de alimentare cu apă caldă menajeră;

            c) depistarea pierderilor de căldură si de apă din retelele de distributie pentru alimentarea cu căldură si apă caldă menajeră si efectuarea remedierilor necesare;

            d) controlul termoizolatiei pentru conducte, cazane si schimbătoare de căldură si luarea, după caz, de măsuri de remediere sau de înlocuire.”

            9. La articolul 9, litera a) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

            “a) evaluarea stării tehnice a clădirii asupra căreia se intervine, prin:

            - contactarea unui birou de consultantă sau a unei societăti comerciale de management si servicii energetice pentru efectuarea auditului energetic, stabilirea procedurii de interventie si a asistentei tehnice de specialitate necesare, precum si pentru elaborarea certificatului energetic al clădirii;

            - contractarea elaborării expertizei tehnice privind starea clădirii si a instalatiilor aferente, formularea si analizarea variantelor de reabilitare si modernizare;”

            10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

            “Art. 10. - (1) Activitatea de reabilitare si modernizare termică a clădirilor existente si a instalatiilor aferente se va asigura de:

            a) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pentru:

            - coordonarea activitătii de elaborare a reglementărilor tehnice din domeniul constructiilor;

            - asigurarea elaborării studiilor si proiectelor directoare si a standardelor de eficientă energetică, prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b), d) si f);

            - a propune Guvernului spre aprobare programele nationale anuale de reabilitare si modernizare termică a clădirilor si instalatiilor aferente;

            - stabilirea procedurii de atestare, autorizare sau certificare a firmelor si a persoanelor fizice sau juridice implicate în activitatea de consultantă, expertizare, proiectare, executie si exploatare, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii;

            - elaborarea si coordonarea programelor de pregătire si instruire a personalului cu atributii în reabilitarea si modernizarea termică a clădirilor si instalatiilor aferente;

            b) Ministerul Industriei si Resurselor, prin Agentia Română pentru Conservarea Energiei si prin filialele acesteia din tară, pentru:

            - elaborarea de studii prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a);

            - elaborarea de studii de fundamentare a reabilitării termice a clădirilor si încadrarea în politica energetică a statului;

            - monitorizarea performantelor clădirilor reabilitate termic, în scopul stabilirii directiilor de actionare si a politicilor de finantare;

            - initierea de actiuni promotionale pentru educarea populatiei pe plan local;

            c) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, pentru emiterea reglementărilor tehnice cu privire la consumatorii finali de energie termică asigurată din surse de alimentare centralizată;

            d) directiile si/sau serviciile de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor judetene si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, municipiilor, oraselor si sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru:

            - eliberarea certificatului energetic al clădirii;

            - verificarea si avizarea documentatiei de reabilitare termică a clădirilor, finantate prin bugetul local;

            e) administratia publică locală, pentru sustinerea actiunilor coordonate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, referitoare la economisirea energiei utilizate pentru încălzirea clădirilor si alimentarea cu apă caldă menajeră.”

            11. La articolul 11, litera c) va avea următorul cuprins:

            “c) atragerea de fonduri de la firme sau societăti comerciale de management si servicii energetice;”

            12. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

            “Art. 12. - Proprietarii persoane fizice si/sau juridice române, care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit aflate în proprietate, beneficiază de:

            a) scutire de taxe la eliberarea certificatului energetic al clădirii si a autorizatiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică;

            b) scutire de impozit pe locuinta pe care o detin, pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termică.”

            13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

            “Art. 14. - În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu consultarea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei, va elabora reglementări tehnice necesare operatiunilor de audit si expertiză energetică a clădirilor existente.”

            14. Articolul 16 se abrogă.

           

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 mai 2002.

Nr. 325.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 mai 2002.

Nr. 460.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82 din 19 iunie 2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 28 iunie 2000, cu următoarele modificări si completări:

            1. La articolul I punctul 3, articolul 11 va avea următorul cuprins:

            “Art. 11. - Fiecare clasă se împarte în trei grade.

            Structura ierarhică a gradelor este următoarea: gradul 3, gradul 2 si gradul 1, ca nivel maxim.”

            2. La articolul I punctul 5, alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

            “Art. 13. - (1) Functionarul public îsi păstrează clasa si gradul avute si atunci când nu mai detine functia publică

din motive neimputabile acestuia. În acest caz Agentia Natională a Functionarilor Publici îi va asigura functionarului public încadrarea în altă functie publică vacantă, potrivit pregătirii lui profesionale.”

            3. La articolul I punctul 6, partea introductivă a articolului 14 va avea următorul cuprins:

            “Art. 14. - În cariera functionarului public categoriile, clasele si gradele corespunzătoare functiei publice ocupate sunt următoarele:”

            4. La articolul I punctul 8, litera b) a alineatului (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

            “b) documentele privind evaluarea anuală a performantelor profesionale individuale ale functionarului public în exercitarea functiei publice, avansările în functii, grade, clase sau categorii, sanctiunile disciplinare ce i-au fost aplicate, precum si modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu, ordonate cronologic si fără discontinuităti.”

            5. La articolul I punctul 11, alineatul (1) al articolului 51 va avea următorul cuprins:

            “Art. 51. - (1) Persoanele care au ocupat functii de demnitate publică alese sau numite ori functii asimilate acestora, potrivit legii, precum si cele care au detinut functii de specialitate în afara autoritătilor sau institutiilor publice pot fi numite, în urma concursului, în functii publice definitive. Aceste persoane vor fi numite în categoria corespunzătoare studiilor absolvite, în clasa si gradul corespunzătoare vechimii în functia de demnitate publică sau de specialitate, la care se adaugă, dacă este cazul, vechimea în functii publice detinute anterior. Prin vechime în specialitate se întelege perioada în care functionarul public a desfăsurat o activitate corespunzătoare specializării lui într-o altă institutie publică sau privată.”

            6. La articolul I punctul 12, alineatul (1) al articolului 54 va avea următorul cuprins:

            “Art. 54. - (1) La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării realizate potrivit art. 53 alin. (3), functionarul public debutant este numit functionar public definitiv clasa a III-a gradul 3, în categoria corespunzătoare nivelului de studii absolvite, sau este obligat să repete, o singură dată, perioada de stagiu. În raport cu rezultatul evaluării realizate după repetarea perioadei de stagiu, functionarul public debutant este numit functionar public definitiv sau este eliberat din functia publică pentru incompetentă profesională. Dacă în cursul perioadei de stagiu functionarul public debutant de categoria C sau, după caz, B a obtinut o diplomă de studii de nivel superior celei avute în specialitate, acesta va fi definitivat în functia publică de categoria B sau, după caz, A. În această situatie perioada de stagiu reprezintă diferenta dintre durata perioadei de stagiu corespunzătoare categoriei studiilor absolvite, potrivit art. 52 alin. (2), si perioada lucrată pe categoria inferioară. La terminarea perioadei de stagiu astfel stabilită functionarul public debutant va fi evaluat potrivit art. 53 alin. (3).”

            7. La articolul I punctul 22, alineatul (2) al articolului 91 va avea următorul cuprins:

            “(2) Transferul în interesul serviciului se poate face numai cu acordul scris al functionarului public transferat. În

acest caz functionarul public îsi păstrează clasa si gradul dobândite anterior. În cazul transferului la cerere, prin exceptie, cu  acordul scris al functionarului public, încadrarea se poate face într-o clasă si într-un grad inferioare celor dobândite anterior.”

            8. La articolul I punctul 26, alineatul (1) al articolului 97 va avea următorul cuprins:

            “Art. 97. - (1) Functionarii încadrati pe perioadă nedeterminată în cadrul autoritătilor sau institutiilor publice vor fi numiti în functiile publice corespunzătoare posturilor pe care le ocupă, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi, până la data de 31 decembrie 2001.”

            9. La articolul IV, după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:

            “e) în cazul functiilor publice din institutele subordonate autoritătilor administratiei publice locale se aplică aceleasi reguli de echivalare prevăzute la lit. d).”

            10. La nota anexei, după punctul 4 se introduce punctul 5 cu următorul cuprins:

            “5. În sensul prezentei legi, prin functie publică specifică se întelege functia publică de executie sau de conducere a cărei denumire nu figurează în anexa la lege, dar în al cărei continut se regăsesc elementele definitorii unei functii publice, în sensul legii, si poate fi asimilată categoriilor de functii publice prevăzute în anexa la lege.”


            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 27 mai 2002.

Nr. 327.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 mai 2002.

Nr. 462.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE A

Bibliotecilor

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art. 1. - În întelesul prezentei legi, se consideră:

            a) bibliotecă - institutia, compartimentul sau structura specializată al cărei scop principal este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta si a conserva colectii de cărti, publicatii, alte documente specifice si baze de date pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educatie sau recreere; în cadrul societătii informationale biblioteca are rol de importantă strategică;

            b) bibliotecă natională - biblioteca învestită cu achizitionarea si conservarea unui număr de exemplare din toate documentele importante editate în tară, care functionează ca depozit legal;

            c) bibliotecă universitară - biblioteca aflată prioritar în serviciul studentilor, al cadrelor didactice si al cercetătorilor din universităti si alte institutii de învătământ superior si de cercetare care, în limitele prevăzute de regulamentul de organizare, poate functiona si ca bibliotecă publică;

            d) bibliotecă specializată - biblioteca destinată în principal unei categorii de beneficiari sau colectionării, cu prioritate, a unor tipuri de documente ori pentru a răspunde necesitătilor specifice organismului tutelar;

            e) bibliotecă publică - biblioteca de tip enciclopedic pusă în slujba unei comunităti locale sau judetene;

            f) bibliotecă scolară - biblioteca organizată în cadrul unei institutii de învătământ preuniversitar, care se află cu precădere în serviciul elevilor si al cadrelor didactice din institutia respectivă si care, în limitele prevăzute de lege si de regulamentul de organizare, poate functiona si ca bibliotecă publică.

Art. 2. - (1) După forma de constituire si administrare a patrimoniului bibliotecile sunt de drept public sau de drept privat.

(2) Bibliotecile de drept public se înfiintează si se organizează în subordinea autoritătilor administratiei publice centrale sau locale, a altor autorităti publice ori institutii si functionează potrivit regulamentelor proprii aprobate de autoritătile sau institutiile tutelare.

(3) Bibliotecile de drept privat se înfiintează, se organizează si functionează în subordinea persoanelor juridice private sau a persoanelor fizice.

Art. 3. - După forma de organizare bibliotecile pot fi cu personalitate juridică sau fără personalitate juridică.

Art. 4. - După gradul de acces la colectii si servicii bibliotecile pot fi cu acces nelimitat sau cu acces limitat.

Art. 5. - După structura colectiilor bibliotecile pot fi enciclopedice sau specializate.

Art. 6. - (1) În bibliotecile de drept public accesul la colectiile si bazele de date proprii este gratuit.

(2) Bibliotecile de drept public pot oferi unele servicii pe bază de tarife stabilite, în conditiile legii, prin regulamentele proprii de organizare si functionare, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al institutiei tutelare.

Art. 7. - Bibliotecile de drept public pot fi desfiintate în cazul încetării activitătii autoritătilor sau institutiilor care le-au înfiintat sau finantat, numai în conditiile preluării patrimoniului lor de către o altă bibliotecă de drept public, cu respectarea legislatiei în vigoare.

Art. 8. - (1) Bibliotecile de drept public sunt finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, iar fondurile de finantare se nominalizează distinct în bugetele proprii sau ale institutiilor tutelare.

(2) Bibliotecile pot fi finantate si de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum si de persoane fizice, prin donatii, sponsorizări sau alte surse legale de venituri.

(3) Bibliotecile de drept privat pot fi sustinute financiar, pe bază de programe sau proiecte, si de la bugetul de stat sau de la bugetele autoritătilor locale, dacă se angajează să aibă o activitate specifică bibliotecilor de drept public.

 

CAPITOLUL II

Sistemul national de biblioteci

 

Art. 9. - (1) Sistemul national de biblioteci este parte integrantă a sistemului informational national si se constituie din totalitatea bibliotecilor de drept public si din bibliotecile de drept privat, care au activităti specifice celor de drept public, având ca scop realizarea coordonată a împrumutului bibliotecar national si international, gestionarea sistemică a informatiei, realizarea Catalogului national partajat si a Bibliotecii nationale virtuale.

(2) Catalogul national partajat si Biblioteca natională virtuală sunt coordonate de către Biblioteca Natională a României.

(3) La nivel teritorial se pot realiza consortii sau alte forme de cooperare pentru achizitia de documente specifice.

Art. 10. - Sistemul national de biblioteci, în raport cu functiile si atributiile acestora, este structurat astfel:

a) Biblioteca Natională a României;

b) Biblioteca Academiei Române;

c) biblioteci universitare;

d) biblioteci specializate;

e) biblioteci publice;

f) biblioteci scolare.

 

SECTIUNEA A

Biblioteca Natională a României

 

Art. 11. - Biblioteca Natională a României este bibliotecă de drept public cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 12. - (1) Biblioteca Natională a României îndeplineste următoarele functii specifice:

a) conservă, cercetează, dezvoltă si pune în valoare patrimoniul de documente detinute în colectiile sale;

b) organizează Depozitul legal, potrivit legii;

c) depistează, colectionează, organizează, conservă si pune în valoare Fondul Documenta Romaniae, constituit din tipărituri si alte categorii de documente apărute în străinătate, referitoare la România si poporul român, publicatii ale autorilor români apărute în străinătate în orice limbă, publicatii în limba română ale autorilor străini apărute în străinătate;

d) organizează si gestionează Rezerva natională de publicatii;

e) în calitate de centru national de schimb realizează evidenta centralizată si statistica schimburilor internationale de publicatii;

f) în calitate de centru national metodologic elaborează si coordonează metodologia împrumutului interbibliotecar intern si international, avizată de Comisia natională a bibliotecilor;

g) în calitate de centru national de patologie si restaurare a publicatiilor coordonează activitatea din aceste domenii;

h) elaborează si emite, cu avizul Comisiei nationale a bibliotecilor, instructiuni si norme metodologice pentru biblioteci;

i) realizează si coordonează activitatea de informare si documentare din sistemul national de biblioteci;

j) îndeplineste si alte atributii specifice, potrivit regulamentului de organizare si functionare.

(2) Biblioteca Natională a României functionează pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

Art. 13. - În subordinea Bibliotecii Nationale a României functionează Oficiul National Bibliografic si de Informatizare a Bibliotecilor, cu următoarele atributii:

a) realizează controlul bibliografic national ca parte a controlului bibliografic universal;

b) elaborează Bibliografia natională curentă pentru toate categoriile de documente;

c) elaborează, gestionează si actualizează Catalogul colectiv national al publicatiilor românesti si străine, prin participarea contractuală a bibliotecilor din România;

d) atribuie numărul international standard pentru cărti (ISBN), pentru publicatii seriale (ISSN), pentru alte categorii de documente si realizează catalogarea înaintea publicării (CIP);

e) elaborează programe si metodologii privind informatizarea bibliotecilor din România, avizate de Comisia natională a bibliotecilor.

Art. 14. - Oficiul National Bibliografic si de Informatizare a Bibliotecilor se finantează de la bugetul de stat si din resurse extrabugetare prevăzute în bugetul Bibliotecii Nationale a României.

 

SECTIUNEA B

Biblioteca Academiei Române

 

Art. 15. - Biblioteca Academiei Române este bibliotecă de drept public cu personalitate juridică si statut de bibliotecă natională, care functionează în subordinea Academiei Române.

Art. 16. - Biblioteca Academiei Române îndeplineste următoarele functii:

a) colectionează, organizează si pune în valoare colectii nationale specifice;

b) elaborează si editează Bibliografia natională retrospectivă pentru toate categoriile de documente;

c) realizează schimbul international de publicatii cu publicatiile Academiei Române;

d) coordonează din punct de vedere metodologic activitatea celorlalte biblioteci din reteaua Academiei Române;

e) beneficiază de prevederile legii privind Depozitul legal;

f) achizitionează cu prioritate, din tară si din străinătate, documente specifice de importantă deosebită pentru identitatea culturală si natională;

g) alte atributii specifice potrivit Statutului Academiei Române si regulamentului propriu de organizare si functionare.

 

SECTIUNEA C

Biblioteci universitare

 

Art. 17. - Bibliotecile universitare sunt biblioteci de drept public sau de drept privat, care au ca utilizatori principali studentii, cadrele didactice si cercetătorii din institutiile de învătământ superior.

Art. 18. - Din categoria bibliotecilor universitare fac parte:

a) bibliotecile centrale universitare, care sunt biblioteci de drept public, de importantă natională, cu personalitate juridică, subordonate Ministerului Educatiei si Cercetării, finantate de către acesta;

b) bibliotecile institutiilor de învătământ superior de stat sau privat, care sunt subordonate senatelor acestor institutii si finantate din bugetul acestora.

Art. 19. - Bibliotecile universitare sunt parte integrantă a sistemului national de învătământ si participă la procesul de instruire, formare si educatie, precum si la activitatea de cercetare din institutiile de învătământ superior.

 

SECTIUNEA D

Biblioteci specializate

 

Art. 20. - Institutiile academice si de cercetare, autoritătile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice, unitătile militare, agentii economici si celelalte persoane juridice de drept public sau privat pot înfiinta si pot organiza biblioteci specializate.

Art. 21. - Bibliotecile specializate sunt biblioteci de drept public sau privat si sunt finantate de către autoritătile, institutiile sau celelalte persoane juridice care le tutelează.

 

SECTIUNEA E

Biblioteci publice

 

Art. 22. - (1) Bibliotecile publice sunt biblioteci de drept public sau privat, destinate tuturor membrilor unei comunităti locale ori zonale.

(2) Bibliotecile publice asigură egalitatea accesului la informatii si la documentele necesare informării, educatiei permanente si dezvoltării personalitătii utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, apartenentă politică, religie ori nationalitate.

Art. 23. - Din categoria bibliotecilor publice fac parte:

a) Biblioteca Metropolitană Bucuresti;

b) bibliotecile judetene;

c) bibliotecile municipale si orăsenesti;

d) bibliotecile comunale.

Art. 24. - Biblioteca Metropolitană Bucuresti, succesoare a Bibliotecii Municipale “Mihail Sadoveanu” din Bucuresti, este bibliotecă de drept public cu personalitate juridică si functionează în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 25. - Biblioteca Metropolitană Bucuresti are rol de bibliotecă metodologică pentru bibliotecile publice din Capitală, exercită atributii de bibliotecă judeteană pentru judetul Ilfov si îndeplineste următoarele functii:

a) organizează activităti de lectură, informare, documentare si educatie permanentă pe teritoriul Capitalei, prin filiale si biblioteci mobile;

b) coordonează si îndrumă metodologic, prin servicii de specialitate centralizate, bibliotecile din orasele si comunele judetului Ilfov;

c) elaborează bibliografia curentă a municipiului Bucuresti, alcătuieste baze de date si asigură servicii de informare comunitară.

Art. 26. - Activitatea Bibliotecii Metropolitane Bucuresti este finantată din bugetul municipiului Bucuresti.

Art. 27. - (1) Bibliotecile judetene sunt biblioteci de drept public cu personalitate juridică.

(2) Bibliotecile judetene se organizează si functionează în toate municipiile resedintă de judet, în subordinea consiliilor judetene.

Art. 28. - Bibliotecile judetene au următoarele atributii principale:

a) colectionează toate categoriile de documente strict necesare organizării activitătii de informare si lectură la nivelul comunitătii locale;

b) coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe raza judetului în care îsi desfăsoară activitatea;

c) elaborează bibliografia locală curentă, alcătuiesc baza de date si asigură servicii de informare comunitară;

d) îndeplinesc si functia de biblioteci municipale pentru municipiile resedintă de judet.

Art. 29. - Activitatea bibliotecilor judetene se finantează din bugetul judetului respectiv.

Art. 30. - (1) Bibliotecile municipale si orăsenesti sunt biblioteci de drept public cu sau fără personalitate juridică.

(2) Bibliotecile municipale si orăsenesti se organizează în subordinea consiliilor municipale si orăsenesti, cu exceptia municipiilor resedintă de judet.

Art. 31. - Bibliotecile municipale si orăsenesti organizează activitatea de lectură si oferă servicii de documentare si informare comunitară.

Art. 32. - Activitatea bibliotecilor municipale si orăsenesti se finantează din bugetul municipiilor si oraselor pe raza cărora functionează.

Art. 33. - Bibliotecile comunale se organizează si functionează în toate centrele de comună, în subordinea consiliilor locale, si sunt finantate din bugetele acestora.

Art. 34. - În scolile primare sătesti se pot organiza biblioteci cu dublă functie, scolară si publică.

Art. 35. - Persoanele fizice sau juridice române ori străine pot înfiinta si finanta biblioteci publice de drept privat pe teritoriul României, pe baza metodologiei elaborate de Comisia natională a bibliotecilor.

 

SECTIUNEA F

Biblioteci scolare

 

Art. 36. - Din reteaua bibliotecilor scolare fac parte:

a) Biblioteca Pedagogică Natională “I.C. Petrescu” din Bucuresti, bibliotecă de drept public, de importantă natională, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educatiei si Cercetării; acesta participă la programul de specializare a personalului didactic din învătământul prescolar, primar, gimnazial, liceal si postliceal si asigură îndrumarea metodologică pentru bibliotecile caselor corpului didactic si pentru bibliotecile scolare;

b) bibliotecile caselor corpului didactic, biblioteci de drept public fără personalitate juridică, care îndeplinesc functii de informare si documentare pentru personalul didactic din învătământul preuniversitar si sunt subordonate inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti;

c) bibliotecile scolare, biblioteci de drept public sau de drept privat, care functionează în unitătile de învătământ prescolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal si profesional, precum si în cadrul altor structuri scolare.

Art. 37. - Bibliotecile scolare sunt parte integrantă a procesului de instruire, formare si educare.

Art. 38. - Finantarea bibliotecilor scolare se face din bugetul anual al institutiilor de învătământ de stat sau privat în cadrul cărora functionează.

 

CAPITOLUL III

Patrimoniul bibliotecilor

 

Art. 39. - (1) Colectiile bibliotecilor pot fi formate din următoarele categorii de documente:

a) cărti;

b) publicatii seriale;

c) manuscrise;

d) microformate;

e) documente cartografice;

f) documente de muzică tipărite;

g) documente audiovizuale;

h) documente grafice;

i) documente electronice;

j) documente fotografice sau multiplicate prin prelucrări fizico-chimice;

k) documente arhivistice;

l) alte categorii de documente, indiferent de suportul material.

(2) Colectiile pot cuprinde si alte documente, nespecifice bibliotecilor, istoriceste constituite sau provenite din donatii.

Art. 40. - (1) Documentele aflate în colectiile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune, nu sunt mijloace fixe si sunt evidentiate în documente de inventar; fac exceptie bunurile culturale de patrimoniu constituite în colectii speciale sau în depozit legal, fiind considerate mijloace fixe si evidentiate, gestionate si inventariate în conformitate cu prevederile legale.

(2) Eliminarea documentelor din colectii se aplică numai bunurilor culturale comune, uzate fizic sau moral, după o perioadă de minimum 6 luni de la achizitie, prin hotărârea conducerii bibliotecii.

(3) Evidenta documentelor se face în sistem traditional si informatizat, astfel:

a) evidenta globală, prin registrul de miscare a fondurilor (R.M.F.);

b) evidenta individuală, prin registrul de inventar (R.I.), cu numerotare de la 1 la infinit;

c) evidenta periodicelor, trimestrial sau anual, prin constituirea lor în unităti de inventar;

d) evidenta analitică, pe fise însotite de imagini foto pentru bunurile culturale constituite în gestiuni si care fac parte din patrimoniul cultural national mobil.

(4) Evidenta globală si individuală realizată în sistem informatizat cuprinde descrierea completă, conform I.S.B.D.

(5) Bibliotecarii nu sunt obligati să constituie garantii gestionare, dar ei răspund material pentru lipsurile din inventar care depăsesc procentul de pierdere naturală stabilit, potrivit legii.

(6) Documentele, bunuri culturale comune găsite lipsă din inventar, se recuperează fizic, prin înlocuirea cu documente identice, sau valoric, prin achitarea unei sume echivalente cu de 5 ori pretul mediu de achizitie al bibliotecii din anul precedent.

(7) Bunurile culturale de patrimoniu lipsă la inventar se recuperează fizic; în cazul în care acest lucru nu este posibil, se recuperează valoric la pretul pietei plus o penalizare de minimum 10% din cost, pe baza hotărârii Comisiei nationale a bibliotecilor.

(8) Documentele specifice bibliotecilor se inventariază periodic astfel:

a) fondul care cuprinde până la 10.000 de documente - o dată la 4 ani;

b) fondul cuprins între 10.001-50.000 de documente - o dată la 6 ani;

c) fondul cuprins între 50.001-100.000 de documente - o dată la 8 ani;

d) fondul cuprins între 100.001-1.000.000 de documente - o dată la 10 ani;

e) peste 1.000.000 de documente - o dată la 15 ani.

(9) În caz de predare/preluare a gestiunii fondului de documente, precum si în caz de fortă majoră se procedează la verificarea integrală a inventarului.

(10) În cazuri de fortă majoră, incendii, calamităti naturale etc. conducerea bibliotecii dispune scoaterea din evidentă a documentelor distruse.

(11) Bibliotecile publice sunt obligate să îsi dezvolte periodic colectiile de documente, prin achizitionarea de titluri din productia editorială curentă.

(12) Cresterea anuală a colectiilor din bibliotecile finantate din fonduri publice trebuie să fie de minimum 25 de documente specifice la 1.000 de locuitori.

(13) Colectia din biblioteca publică trebuie să asigure cel putin un document specific pe cap de locuitor.

Art. 41. - (1) Colectiile bibliotecilor se constituie si se dezvoltă prin achizitionare, transfer, schimb interbibliotecar, national si international, donatii, legate, sponsorizări sau, după caz, Depozit legal.

(2) Dotările se asigură prin finantarea de către autoritătile tutelare, precum si prin transferuri, donatii si sponsorizări; donatiile si sponsorizările din străinătate sunt scutite de taxe vamale si de T.V.A.

Art. 42. - (1) Colectiile bibliotecilor se păstrează în depozite si/sau în săli cu acces liber special amenajate, asigurându-se conditii de conservare si securitate adecvate.

(2) Autoritătile si institutiile publice tutelare controlează si asigură conditii optime de păstrare a colectiilor si de acces la acestea.

Art. 43. - (1) Pentru sprijinirea procesului de dezvoltare a colectiilor de bibliotecă si a dotării bibliotecilor cu echipamente tehnice, mobilier, tipizate de bibliotecă si consumabile, începând cu anul 2003 se înfiintează Oficiul National de Servicii pentru Biblioteci.

(2) Oficiul National de Servicii pentru Biblioteci este institutie de drept public, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, finantată în primii doi ani de functionare prin subventii de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare, după care se va finanta exclusiv din resurse extrabugetare.

(3) Modalitatea de organizare si functionare a Oficiului National de Servicii pentru Biblioteci este stabilită prin hotărâre a Guvernului, emisă în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL IV

Personalul bibliotecilor

 

Art. 44. - (1) Personalul bibliotecilor se compune din:

a) personal de specialitate;

b) personal administrativ;

c) personal de întretinere.

(2) În categoria personalului de specialitate din biblioteci se includ: bibliotecarii, bibliografii, cercetătorii, redactorii, documentaristii, conservatorii, restauratorii, inginerii de sistem, informaticienii, operatorii, analistii, custozii, mânuitorii, depozitarii si alte functii de profil.

(3) Personalul de specialitate din reteaua de biblioteci a Ministerului Educatiei si Cercetării are statut de personal didactic auxiliar.

(4) Organigrama bibliotecii se aprobă de către autoritatea sau institutia tutelară.

Art. 45. - (1) Angajarea personalului de specialitate din bibliotecile finantate din fonduri publice, cu personalitate juridică, se realizează prin concurs organizat de conducerea bibliotecii, potrivit legii; din comisiile de concurs vor face parte si reprezentanti ai bibliotecilor, cu rol de coordonare metodologică.

(2) Angajarea personalului de specialitate din bibliotecile finantate din fonduri publice, fără personalitate juridică, se realizează prin concurs organizat de autoritatea tutelară; din comisiile de concurs va face parte si reprezentantul bibliotecii, cu rol de coordonare metodologică.

(3) Nomenclatorul de functii si criteriile de normare a resurselor umane în bibliotecile publice sunt prevăzute în anexa la prezenta lege.

(4) Pentru bibliotecile din învătământ si bibliotecile specializate, nomenclatorul de functii si criteriile de normare vor fi elaborate corelat cu prevederile anexei, în termen de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, si vor fi aprobate prin ordin al ministrului de resort.

Art. 46. - Angajarea personalului administrativ si de întretinere stabilit prin organigrama bibliotecii se realizează în  conformitate cu prevederile legale.

Art. 47. - Atributiile si competentele personalului din biblioteci se stabilesc prin fisa postului, conform structurii organizatorice, programelor de activitate si sarcinilor de serviciu elaborate de către directorul general sau de director, respectiv de către bibliotecarul responsabil, pe baza regulamentului de organizare si functionare a bibliotecii.

Art. 48. - Promovarea, sanctionarea, eliberarea din functie si destituirea personalului din biblioteci se realizează în conformitate cu prevederile legale; în cazul bibliotecilor fără personalitate juridică se va solicita si avizul bibliotecii, cu rol de coordonare metodologică.

Art. 49. - Pregătirea personalului de specialitate din biblioteci se asigură de către Ministerul Educatiei si Cercetării, cu consultarea asociatiilor profesionale de profil, prin: cursuri optionale, la nivel liceal, învătământ postliceal, învătământ superior de lungă si scurtă durată, inclusiv învătământ la distantă, cursuri postuniversitare, programe de masterat si doctorat, precum si prin alte forme de pregătire profesională.

Art. 50. - (1) Conducerea bibliotecii de drept public si ordonatorul principal de credite sunt obligati să asigure formarea profesională continuă a personalului de specialitate, alocând în acest scop minimum 5% din totalul cheltuielilor de personal prevăzute prin buget.

(2) Programele de formare profesională continuă cuprind: management si marketing de bibliotecă, sociologia lecturii, informare stiintifică de specialitate, pregătire metodică, documentare în domeniul legislatiei generale si al legislatiei specifice, activităti practice si de educatie permanentă.

(3) Asociatiile profesionale de profil pot organiza cursuri de formare profesională continuă a bibliotecarilor, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetării si al Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

Art. 51. - (1) Personalul din bibliotecile publice, care are în responsabilitate colectii cu acces liber si/sau destinate împrumutului la domiciliu, beneficiază, conform prezentei legi, de un coeficient de 0,3% scădere din totalul fondului inventariat, reprezentând pierdere naturală datorată unor cauze care nu puteau fi înlăturate ori în alte asemenea cazuri în care pagubele au fost provocate din riscul minimal normal al serviciului.

(2) Bibliotecile pot asigura utilizatorilor, la cererea acestora, accesul la serviciile lor pe parcursul întregii săptămâni, cu plata personalului, conform legii.

(3) Personalul din biblioteci, care lucrează în depozite de carte, colectii de patrimoniu cultural, laboratoare de restaurare si conservare a cărtii si care asigură servicii de împrumut la domiciliu sau în spitale, azile de bătrâni, orfelinate, beneficiază, pentru conditii periculoase sau vătămătoare ori care solicită o încordare psihică foarte ridicată, de un spor de până la 15% din salariul de bază al angajatului.

(4) Personalul din biblioteci beneficiază de distinctii si premii în conditiile legii, la recomandarea conducerii bibliotecilor.

 

CAPITOLUL V

Conducerea bibliotecilor

 

Art. 52. - Conducerea bibliotecilor este asigurată după cum urmează:

a) în cazul bibliotecilor cu personalitate juridică, de către un director general sau director, care poate avea unul sau mai multi adjuncti;

b) în cazul bibliotecilor fără personalitate juridică si/sau al filialelor, de un director sau de un bibliotecar responsabil, cu functia de sef de serviciu sau sef de birou, având dreptul la indemnizatia de conducere corespunzătoare, potrivit prevederilor legale.

Art. 53. - Conducerea serviciilor, laboratoarelor si a birourilor din biblioteci este asigurată de un sef de serviciu, sef de laborator, respectiv de un sef de birou, având dreptul la indemnizatie de conducere, potrivit prevederilor legale.

Art. 54. - (1) În cadrul bibliotecilor de drept public cu personalitate juridică functionează consilii de administratie, cu rol consultativ.

(2) Consiliul de administratie este condus de directorul general sau de director, în calitate de presedinte, si este format din maximum 11 membri, astfel: director general sau director, directori adjuncti, contabil-sef si reprezentanti ai principalelor compartimente ale bibliotecii, desemnati prin decizie a directorului general, respectiv a directorului, precum si un reprezentant al autoritătii tutelare, desemnat de aceasta.

(3) Consiliul de administratie al bibliotecii functionează în baza regulamentului de organizare si functionare a bibliotecii.

Art. 55. - (1) În cadrul bibliotecilor de drept public, cu sau fără personalitate juridică, poate functiona un consiliu stiintific cu rol consultativ în dezvoltarea colectiilor, în domeniul cercetării stiintifice si al activitătilor culturale.

(2) Consiliul stiintific este format din maximum 9 membri, cuprinzând bibliotecari, specialisti în domeniul informatizării bibliotecilor, al activitătii culturale si stiintifice, numiti prin decizie a directorului general sau a directorului, iar în cazul bibliotecilor fără personalitate juridică, prin decizie a autoritătii tutelare, la propunerea bibliotecarului responsabil.

Art. 56. - Numirea, promovarea, sanctionarea si eliberarea din functie a directorilor generali, directorilor, directorilor adjuncti si a bibliotecarilor responsabili din bibliotecile finantate din fonduri publice se realizează, în conditiile legii, de către autoritatea tutelară, cu avizul serviciului descentralizat din Ministerul Culturii si Cultelor.

Art. 57. - (1) Numirea, promovarea, sanctionarea si eliberarea din functie a directorilor generali, directorilor si a directorilor adjuncti din bibliotecile centrale universitare se realizează de către Ministerul Educatiei si Cercetării, în conditiile legii.

 (2) Directorii generali ai bibliotecilor centrale universitare trebuie să fie cadre didactice universitare, având cel putin gradul de conferentiar universitar.

(3) Numirea, promovarea, sanctionarea si eliberarea din functie a directorilor generali, directorilor, directorilor adjuncti si bibliotecarilor responsabili din celelalte biblioteci de învătământ se realizează de către autoritatea tutelară, în conditiile legii.

Art. 58. - Directorul general sau directorul, respectiv bibliotecarul responsabil, răspunde de organizarea si functionarea bibliotecii sau filialei pe baza organigramei, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare a institutiei, elaborate în conditiile legii si avi- zate de către autoritătile tutelare si de bibliotecile cu rol de coordonare metodologică, în cazul bibliotecilor de drept public.

 

CAPITOLUL VI

Comisia Natională a Bibliotecilor

 

Art. 59. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se înfiintează Comisia natională a bibliotecilor, denumită în continuare Comisie, organism stiintific si de decizie în domeniu, sub autoritatea Ministerului Educatiei si Cercetării si a Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 60. - (1) Comisia este formată din specialisti recunoscuti în domeniul bibliotecilor, propusi de către:

a) Ministerul Culturii si Cultelor - 5 membri;

b) Ministerul Educatiei si Cercetării - 6 membri;

c) Academia Română - 2 membri;

d) asociatiile profesionale de profil - 4 membri;

e) presedintele Comisiei - are dreptul să angajeze un număr de 2-4 membri pe durată determinată, în functie de obiectivele Comisiei.

(2) Reprezentantii ministerelor prevăzute la lit. a) si b) în Comisie se stabilesc după cum urmează:

a) Ministerul Culturii si Cultelor: Biblioteca Natională, Biblioteca Metropolitană Bucuresti, Biblioteca Judeteană “Octavian Goga” din Cluj-Napoca, Biblioteca Judeteană “Gh. Asachi” din Iasi, reprezentantul compartimentului de specialitate din minister;

b) Ministerul Educatiei si Cercetării: Biblioteca Centrală Universitară din Bucuresti, Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” din Iasi, Biblioteca Centrală Universitară “Eugen Todoran” din Timisoara, Biblioteca Pedagogică Natională .I. C. Petrescu” din Bucuresti, reprezentantul compartimentului de specialitate din minister.

(3) Membrii Comisiei au mandat pe o perioadă de 4 ani si sunt confirmati prin ordin comun al celor doi ministri, în baza propunerilor formulate de institutiile si asociatiile mentionate la alin. (1).

(4) Presedintele si secretarul Comisiei sunt alesi dintre membrii acesteia, cu votul majoritătii simple.

(5) Comisia îsi desfăsoară activitatea în baza unui regulament propriu de organizare si functionare aprobat prin ordin comun al celor doi ministri.

(6) Comisia poate alege, ca membri asociati, specialisti din tară sau din străinătate, personalităti stiintifice de prestigiu în domeniu, propusi de presedinte si validati cu votul majoritătii simple.

(7) Comisia îsi poate constitui sectiuni formate din specialisti consacrati pe domenii, conduse de un presedinte ales din rândul membrilor acestora.

(8) Deciziile Comisiei se iau cu majoritatea simplă a voturilor si sunt promulgate prin ordin comun al celor doi ministri, în termen de maximum 30 de zile.

(9) Secretariatul Comisiei este asigurat de un personal desemnat de sefii compartimentelor de specialitate din cele două ministere, în raport cu volumul activitătii bibliotecilor din subordine si coordonat nemijlocit de secretarul comisiei; sediul oficial al Comisiei este asigurat de către Ministerul Culturii si Cultelor.

Art. 61. - (1) Mijloacele de finantare necesare functionării Comisiei sunt asigurate din bugetele proprii de către institutiile si asociatiile reprezentate, potrivit numărului de membri desemnati.

(2) Indemnizatia presedintelui Comisiei reprezintă 20%, a secretarului, 15% si a unui membru, 10% din salariul secretarului de stat si se acordă o singură dată pe lună, indiferent de numărul sedintelor organizate.

Art. 62. - Comisia are următoarele atributii:

a) fundamentează si elaborează strategia, programele si proiectele sistemului national de biblioteci;

b) elaborează strategia si programul de realizare pentru Catalogul national partajat si Biblioteca natională virtuală;

c) avizează programele de cercetare în domeniul biblioteconomiei, istoriei cărtii si stiintei informării;

d) avizează metodologiile, normele, normativele si reglementările din domeniul protejării bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci, care se aprobă prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului culturii si cultelor;

e) elaborează standarde privitoare la suprafata minimă a bibliotecilor finantate din fonduri publice, care nu poate fi sub 0,05 m2 pentru un locuitor, în localitătile cu o populatie de până la 10.000 de locuitori, si sub 0,015 m2 pentru un locuitor, în localitătile cu o populatie de peste 10.000 de locuitori;

f) elaborează norme privitoare la functionarea bibliotecilor publice din orase si municipii, institutii care trebuie să organizeze filiale specializate pentru copii, tineret si adulti, cu fond enciclopedic, si să înfiinteze o filială la minimum 25.000 de locuitori;

g) hotărăste clasarea, neclasarea si declasarea bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci, în conditiile legii;

h) stabileste criteriile de atestare a specialistilor si expertilor din domeniul protejării, evaluării si restaurării bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci;

i) avizează norme de evaluare a bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci;

j) avizează studiile de fundamentare pentru instituirea si delimitarea zonelor de protectie a bibliotecilor;

k) stabileste prioritătile lucrărilor de restaurare a bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci;

l) elaborează metodologia sistemului de statistică a bibliotecilor;

m) stabileste criteriile specifice de selectie a personalului si de ocupare a functiilor de conducere si de specialitate din biblioteci;

n) avizează norme de organizare si functionare a bibliotecilor;

o) avizează metodologia de evaluare profesională, de formare continuă si de certificare a personalului de specialitate din biblioteci;

p) propune programe si cursuri de specialitate în domeniul biblioteconomiei si stiintei informării, istoriei cărtii, conservării si restaurării documentelor de bibliotecă, precum si în domeniul patrimoniului cultural mobil;

r) avizează instructiuni si norme metodologice privind evidenta, prelucrarea, comunicarea si utilizarea documentelor si bunurilor culturale din colectiile bibliotecilor;

s) elaborează metodologia de organizare a inspectiei în biblioteci;

t) elaborează regulamentul de acordare a unor decoratii, ordine, medalii, titluri si premii, potrivit legii, pentru personalul de specialitate din biblioteci;

u) elaborează raportul anual privind starea sistemului national de biblioteci, pe baza rapoartelor statistice primite de la unitătile de profil din teritoriu;

v) urmăreste aplicarea deciziilor sale de către toate institutiile de drept public din domeniu.

 

CAPITOLUL VII

Drepturile si obligatiile utilizatorilor

 

Art. 63. - Accesul utilizatorilor la colectiile si serviciile oricărei biblioteci de drept public sau privat se face în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acesteia, elaborat în corelatie cu prevederile legale referitoare la protectia patrimoniului cultural national, la drepturile de autor si drepturile conexe.

Art. 64. - Pentru a facilita accesul utilizatorilor la colectiile si la serviciile oferite bibliotecile întocmesc cataloage, efectuează cercetări documentare, elaborează bibliografii, sinteze, lucrări de informare documentară si alte instrumente specifice, constituie si gestionează baze de date, organizează sectii si filiale, servicii de împrumut si consultare pe loc a documentelor de bibliotecă, precum si alte servicii.

Art. 65. - În cadrul bibliotecilor publice sumele rezervate pentru achizitii de cărti si publicatii seriale în limba minoritătilor se stabilesc astfel încât să corespundă proportiei pe care o reprezintă minoritatea în cadrul comunitătii.

Art. 66. - Bibliotecile de drept public pot organiza servicii speciale pentru persoanele cu handicap vizual, precum si servicii la domiciliu pentru persoanele cu handicap locomotor.

Art. 67. - (1) Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sanctionează cu plata unei sume aplicată gradual, până la 50% din valoarea medie de achizitie a documentelor de bibliotecă din anul precedent.

(2) Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de bibliotecă de către utilizatori se sanctionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea unei sume echivalente cu de 5 ori pretul mediu de achizitie a documentelor de bibliotecă din anul precedent.

(3) Sanctiunile mentionate la alin. (1) si (2) se stabilesc si se fac publice la începutul anului de către conducerea bibliotecii.

(4) Fondurile constituite din aplicarea acestor sanctiuni nu se impozitează si se evidentiază ca surse extrabugetare, fiind folosite pentru dezvoltarea colectiilor.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 68. - Bibliotecile de drept public dispun de autonomie administrativă si profesională în raport cu autoritatea tutelară, constând în:

a) dreptul de a se conduce în afara oricăror ingerinte politice, ideologice sau religioase;

b) elaborarea programelor si proiectelor culturale proprii în concordantă cu strategiile nationale si internationale;

c) stabilirea si utilizarea surselor suplimentare de venituri în vederea dezvoltării serviciilor de bibliotecă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) încheierea protocoalelor de colaborare cu alte biblioteci sau institutii culturale din tară si străinătate, conform obiectivelor si strategiei generale stabilite de autoritătile tutelare;

e) participarea la reuniunile internationale de specialitate sau la consortiile bibliotecare si la asociatiile internationale la care sunt membre, achitând cotizatiile si taxele aferente.

Art. 69. - (1) Pentru sprijinirea materială a unor activităti si proiecte de dezvoltare a bibliotecilor, de participare a specialistilor din biblioteci la programe culturale si de formare continuă a personalului de specialitate, bibliotecile cu personalitate juridică se pot asocia între ele sau cu alte institutii culturale si pot crea fundatii, asociatii sau consortii.

(2) Conditiile si cotele de participare la finantarea programelor realizate prin asociere se stabilesc si se aprobă de către autoritatea tutelară.

Art. 70. - (1) Ordonatorii principali de credite au obligatia de a finanta activitatea bibliotecilor de drept public potrivit standardelor de functionare stabilite prin prezenta lege.

(2) Ministerul Culturii si Cultelor prevede în bugetul propriu fonduri destinate exclusiv pentru achizitia de documente specifice bibliotecilor publice.

(3) Ministerul Educatiei si Cercetării prevede în bugetul propriu fonduri destinate exclusiv pentru achizitia de documente specifice bibliotecilor din subordine.

(4) Sustinerea financiară si logistică a bibliotecilor se poate realiza si din alte venituri provenite de la utilizatori, din tarife stabilite anual de conducerea fiecărei biblioteci pentru servicii speciale si din contravaloarea taxelor postale pentru împrumutul bibliotecar intern si international.

(5) Fondul constituit se utilizează pentru construirea, amenajarea si dezvoltarea spatiilor de bibliotecă, inclusiv pentru informatizarea si dotarea cu documente si echipamente specifice.

(6) Disponibilul financiar provenit din aceste surse la sfârsitul anului se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

(7) Documentatia tehnică si materialele pentru constructii destinate bibliotecilor din sistemul national, precum si achizitiile de tehnologie a informatiei, fond de documente specifice, dotări pentru serviciul lecturii publice sunt scutite de taxe vamale si li se aplică T.V.A. de 0%.

(8) Investitorii privati care sponsorizează bibliotecile de drept public pentru constructia de localuri, dotări, achizitia de tehnologie a informatiei si de documente specifice, finantarea programelor de formare continuă a bibliotecarilor, schimburi de specialisti, burse de specializare, participarea la congrese internationale sunt scutiti de impozite cu o sumă echivalentă cu valoarea lucrării sau actiunii respective plus 2% din profit.

(9) Tarifele de expediere a tuturor documentelor de bibliotecă destinate schimbului si împrumutului intern si international beneficiază de o reducere de 50%.

Art. 71. - (1) Anual conducerile bibliotecilor întocmesc rapoarte de evaluare a activitătii, care se prezintă consiliului de administratie si consiliului stiintific, precum si autoritătii tutelare.

(2) Situatiile statistice anuale se transmit de către biblioteci Institutului National de Statistică, Comisiei nationale a bibliotecilor si ministerelor de resort, potrivit prevederilor legale.

Art. 72. - (1) Schimbarea destinatiei imobilelor în care functionează biblioteci se poate face numai în cazul asigurării unor sedii care respectă standardele optime de functionare, conform prezentei legi,

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) autoritătile locale au obligatia să asigure continuitatea neîntreruptă a activitătii bibliotecii.

Art. 73. - (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Comisia natională a bibliotecilor elaborează regulamentul-cadru de functionare a bibliotecilor din sistemul national si avizează regulamentele întocmite pe baza acestuia, în vederea aprobării lor de către autoritătile tutelare.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare în acest domeniu se abrogă.

Art. 74. - Anexa face parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 31 mai 2002.

Nr. 334.

 

ANEXĂ

 

BIBLIOTECI PUBLICE

 

A. BIBLIOTECA COMUNALĂ

 

Categoria de personal

Criterii de normare

- Bibliotecar*)

- un post/unitate până la 7.000 de locuitori

*) Postul de bibliotecar reprezintă functia de responsabil de bibliotecă si se asimilează cu functia de sef de birou.

B. BIBLIOTECA ORĂSENEASCĂ SAU MUNICIPALĂ SITUATĂ ÎN LOCALITATEA NERESEDINTĂ DE JUDET

- Bibliotecar, responsabil de bibliotecă*)

- un post până la 7.000 de locuitori

*) Responsabilul de bibliotecă este asimilat cu functia de sef de birou. Posturile de conducere pentru bibliotecile cu un număr mai mare de 3 angajati se acordă prin organigramă aprobată potrivit prevederilor legale.

C. BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCURESTI SAU BIBLIOTECA JUDETEANĂ

- Director general*)

- un post/unitate

- Director de specialitate*)

- un post/unitate

- Director economic*)

- un post/unitate

- Director*)

- un post/unitate

- Director adjunct de specialitate*)

- un post/unitate

- Director adjunct economic*)

- un post/unitate

- bibliotecar si alte categorii ale personalului de specialitate

- un post la 7.000 de locuitori

 


*) Postul de director general si posturile de director de specialitate si director economic se acordă în biblioteca judeteană cu un personal de minimum 150 de angajati.

*) Postul de director si posturile de director adjunct de specialitate si director adjunct economic se acordă în biblioteca judeteană cu un personal de minimum 75 de angajati.

 

            Posturile de conducere se cuprind în numărul personalului de specialitate rezultat din aplicarea criteriilor de normare.

            Personalul administrativ reprezintă 10% din numărul total al personalului aprobat.

            Personalul de întretinere si de deservire se repartizează astfel:

            - personalul de pază si de pompieri se stabileste potrivit prevederilor legale;

            - îngrijitor - un post la 500 m2;

            - numărul muncitorilor calificati si necalificati se acordă în functie de necesarul fiecărei unităti, potrivit prevederilor legale.

            Indicatorul utilizatorilor de informatii din biblioteca publică reprezintă 5% si maximum 10% din numărul de locuitori ai comunitătii, în conditiile respectării standardelor din prezenta lege.


*) Postul de director si de director adjunct economic se acordă în biblioteca judeteană cu un personal mai mic de 75 de angajati.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii bibliotecilor

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea bibliotecilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 474.