MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 421         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 17 iunie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 127 din 16 aprilie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. 2 lit. c) si ale art. 6 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 131/1996, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

92. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr. 30/2002 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

 

93. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr. 31/2002 pentru concesionarea unor activităti miniere de exploatare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 127

din 16 aprilie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. 2 lit. c) si ale art. 6 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 131/1996, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Vlad Mihai Cercel - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. 2 lit. c) si ale art. 6 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 131/1996, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Luigi Russo în Dosarul nr. 9.550/2000 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.

La apelul nominal se prezintă Garda Financiară Ilfov, prin consilier juridic, lipsind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Gărzii Financiare Ilfov solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. Arată că dispozitiile criticate au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, Curtea Constitutională, prin deciziile nr. 6/1997, nr. 8/1997, nr. 93/1997, nr. 160/1998 si nr. 1/2000, respingând exceptiile ridicate. Prin dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 s-a urmărit protejarea interesului general, respectarea acestora reprezentând o conditie a îmbunătătirii mediului de afaceri. De asemenea, prin acestea este asigurat bunul mers al economiei nationale.

Reprezentantul Ministerului Public arată că asupra dispozitiilor criticate Curtea Constitutională s-a pronuntat în repetate rânduri, de exemplu prin deciziile nr. 596/1997 si nr. 597/1997, respingând exceptiile de neconstitutionalitate.

Dat fiind că nu au intervenit elemente noi de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, solicită respingerea exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 21 decembrie 2000, pronuntată în Dosarul nr. 9.550/2000, Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de necon- stitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. 2 lit. c) si ale art. 6alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 131/1996, cu modificările si completările ulterioare, exceptie invocată de Luigi Russo în cadrul plângerii împotriva procesului-verbal de contraventie emis de Garda Financiară Ilfov, prin care a fost sanctionat autorul exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 5 alin. 2 lit. c) si art. 6 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 131/1996, cu modificările si completările ulterioare, contravin prevederilor art. 41 alin. (1) si (7), art. 134 alin. (2) lit. a) si ale art. 135 alin. (1) din Constitutie. Prin aplicarea sanctiunilor prevăzute de dispozitiile criticate “proprietatea nu mai este ocrotită iar dreptul de proprietate nu mai este garantat, operându-se o confiscare mascată a averii dobândite licit”.

Pe de altă parte, “libertatea comertului presupune tocmai ca fiecare partener să facă încasări si plăti, în numerar sau prin bancă, după cum se întelege cu partenerul contractual”. Prin obligarea agentilor economici de a face plăti în numerar doar în limita sumei de 30.000.000 lei sunt încălcate prevederile art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie, în ceea ce priveste obligatia statului de a asigura libertatea comertului si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie. Aceste dispozitii legale ar putea functiona eficient într-un sistem bancar viabil, ceea ce nu este cazul în prezent. Asadar, statul nu ar putea să pretindă efectuarea tranzactiilor prin instrumente bancare, din moment ce sistemul bancar nu functionează în asa fel încât să asigure comerciantilor păstrarea tuturor beneficiilor rezultate din activitatea lor. În concluzie, autorul exceptiei de neconstitutionalitate solicită admiterea acesteia.

Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti, exprimându-si opinia, apreciază că exceptia invocată este neîntemeiată, întrucât, în ceea ce priveste dispozitiile art. 6 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996, stabilirea unei amenzi, ca sanctiune contraventională, se realizează în functie depericolul social abstract al faptei, care este evaluată de legiuitor în functie de consecintele pe care le-ar putea produce. În ceea ce priveste dispozitiile art. 5 alin. 2 lit. c) din ordonantă, “instanta consideră justificată limitarea plafonului de plăti în numerar, întrucât prin aceasta nu seîncalcă libertatea comertului, doar se disciplinează activitatea contabilă a agentilor economici”.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Dispozitiile criti- cate sunt justificate de apărarea intereselor generale, obligatie a statului, în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (2) lit. b) din Constitutie. Aceste interese sunt, în asemenea situatii, protejate prin întărirea disciplinei financiare si evitarea evaziunii fiscale. În ceea ce priveste dispozitiile art. 6 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996, presedintele Camerei Deputatilor arată că amenda contraventională a fost stabilită de legiuitor în functie de pericolul social al faptei, iar nu “în functie de cuantumul plafonului prevăzut de art. 5 alin. (2) lit. c) sau de sumele ce depăsesc acest plafon”, si că aplicarea unei amenzi contraventionale, în conditiile legii, nu poate fi privită ca o încălcare a prevederilor constitutionale referitoare la proprietate. În sprijinul sustinerilor sale presedintele Camerei Deputatilor invocă si deciziile Curtii Constitutionale nr. 6/1997, nr. 595/1997, nr. 596/1997, nr. 597/1997, nr. 598/1997, nr. 599/1997, nr. 91/1998 si nr. 1/2000, prin care au fost respinse exceptii de neconstitutionalitate privind dispozitiile criticate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată. În ceea ce priveste dispozitiile constitutionale referitoare la proprietate, consideră că acestea nu au legătură cu exceptia de neconstitutionalitate, întrucât suma plătită de comerciant constituie o “sanctiune aplicată pentru nerespectarea dispozitiilor legale privind plafonul maxim de plăti în numerar pe care o persoană juridică le poate efectua zilnic”. În continuare Guvernul apreciază că dispozitiile criticate sunt justificate de interese generale, în sensul întăririi disciplinei financiar-valutare si evitării evaziunii fiscale. Aceste interese trebuie apărate, “iar agentii economici trebuie să se integreze în acestcadru general, în concordantă cu interesul national”. În ceea ce priveste sanctiunea amenzii contraventionale, aceasta este stabilită avându-se în vedere pericolul social al faptei, iar nu alte criterii.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere exprimate de presedintele Camerei Deputatilor si deGuvern, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 dinLegea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 5 alin. 2 lit. c) si ale art. 6 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 131/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 28 octombrie 1996, cu modificările si completărileulterioare, dispozitii care au următorul cuprins:

- art. 5 alin. 2 lit. c): “Prin exceptie de la prevederile alineatului precedent, persoanele juridice pot efectua plăti în numerar în următoarele cazuri: […]

c) plăti către persoane juridice, în limita unui plafon zilnic de maximum 20.000.000 lei.”;

- art. 6 alin. 2: “Nerespectarea prevederilor de la art. 5 alin. 2 lit. c) si alin. 4, 6 si 7 ale aceluiasi articol si de la art. 6 alin. 1, după caz, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.”

Prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei în sustinerea acesteia sunt următoarele:

- art. 41 alin. (1) si (7): “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege. […]

(7) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.”;

- art. 134 alin. (2) lit. a): “Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;”;

- art. 135 alin. (1): “Statul ocroteste proprietatea.”

Analizând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că asupra dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 15/1996, ce prevăd posibilitatea efectuării plătilor în numerar între persoane juridice în limita unui anumit plafon si sanctiunea amenzii contraventionale în cazul depăsirii acestui plafon, dispozitii continute în present în art. 5 alin. 2 lit. c) si, respectiv, în art. 6 alin. 2 dinordonantă, s-a mai pronuntat prin numeroase decizii, respingând exceptiile de neconstitutionalitate invocate. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 6 din 16 ianuarie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 14 martie 1997, sau Decizia nr. 271 din 19 iunie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 4 decembrie 1997. Prin aceste decizii Curtea a statuat că dispozitiile criticate sunt justificate de interese de ordin general, pentru întărirea disciplinei financiar-valutare si evitarea evaziunii fiscale. În acest sens “statul are obligatia să actioneze pentru apărarea intereselor generale ale societătii, iar agentii economici trebuie să se integreze cadrului constitutional, în concordantă cu interesul public la care statul este obligat să vegheze”. Neintervenind elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutiile pronuntate rămân valabile si în prezenta cauză.

În ceea ce priveste sustinerea autorului exceptiei că instituirea amenzii contraventionale reprezintă în fapt o “confiscare mascată”, Curtea retine că prevederile art. 41 alin. (7) si (8) din Constitutie se referă la confiscare, ca sanctiune complementară, penală ori contraventională, neinterzicând instituirea unei amenzi, ca sanctiune contraventională principală. Astfel, această sustinere urmează să fie respinsă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. 2 lit. c) si ale art. 6 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 131/1996, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Luigi Russo în Dosarul nr. 9.550/2000 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 aprilie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Vlad Mihai Cercel

 

Întrucât a încetat calitatea de magistrat-asistent

a domnului Vlad Mihai Cercel, în locul său

semnează, în temeiul art. 261 alin. 2 din Codul

de procedură civilă,

Magistrat-asistent sef,

Claudia Miu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind concursul public de oferte nr. 30/2002 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, având în vedere:

- solicitările persoanelor juridice pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

- prevederile art. 9 si 40 din Legea minelor nr. 61/1998;

- prevederile art. 6-17 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/1998, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, emite următorul ordin:

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, telefon: +(40)1-313 22 04, fax: +(40)1-210 74 40, oferă în vederea concesionării activitătilor miniere de explorare, în conditiile Legii minelor nr. 61/1998, ale Hotărârii Guvernului nr. 639/1998 si ale Hotărârii Guvernului nr. 14/1999, perimetrele de explorare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Durata concesionării activitătilor miniere de explorare din perimetrele de explorare stabilite conform art. 1 este de maximum 5 ani, cu drept de prelungire pentru cel mult 3 ani, cu reducerea corespunzătoare a mărimii perimetrului, si drept de preemtiune la obtinerea licentei de exploatare.

Art. 3. - În scopul întocmirii ofertelor Agentia Natională pentru Resurse Minerale asigură accesul la datele specifice, în baza unui acord de confidentialitate, pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice, cu plata tarifelor pentru consultare, în conditiile legii.

Art. 4. - Ofertele pentru concesionarea activitătilor miniere de explorare se depun la Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 60 de zile calendaristice de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Conditiile de participare, continutul ofertelor si modul de evaluare a acestora sunt reglementate prin Procedura de selectie a ofertelor, runda 30/2002-explorare, care se oferă gratuit, la cerere, de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

Art. 6. - Ofertantii rămân angajati prin termenii ofertelor lor pentru toată durata de valabilitate a licentei solicitate.

Art. 7. - Deschiderea ofertelor va avea loc în sedintă publică, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale. Data si ora sedintei publice de deschidere a plicurilor se anuntă la depunerea ofertelor. Nerespectarea continutului plicurilor, stabilit prin Procedura de selectie a ofertelor, runda 30/2002-explorare, si a coordonatelor perimetrului oferit determină descalificarea ofertantului.

Art. 8. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale va analiza ofertele în termen de maximum 30 de zile si va comunica rezultatul evaluării tuturor ofertantilor.

Art. 9. - În termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicării de respingere a ofertelor, la solicitarea scrisă a ofertantilor respinsi, Agentia Natională pentru Resurse Minerale va transmite o copie de pe procesul-verbal de evaluare a ofertelor. În termen de 5 zile calendaristice de la primirea copiei de pe procesul-verbal de evaluare a ofertelor ofertantii pot depune la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale contestatii cu privire la modul în care au fost respectate dispozitiile legale care reglementează concesionarea prin concurs de oferte publice. În termen de 10 zile calendaristice de la primirea contestatiei Agentia Natională pentru Resurse Minerale este obligată să solutioneze contestatia si să comunice răspunsul său contestatarului.

Art. 10. - Negocierea licentelor de explorare cu câstigătorii concursului începe după finalizarea contestatiilor si durează 30 de zile.

Art. 11. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 8 mai 2002.

Nr. 92.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând perimetrele de explorare - runda 30/2002

 

Nr.

crt.

Denumirea perimetrului

Localizarea perimetrului

(judetul)

Suprafata

(km2)

Coordonate-Stereo ‘70

Resursa

minerală

Observatii

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

1.

VALEA SFÂNTULUI

Harghita

10,00

557759

546971

Andezit

 

 

 

 

 

557759

551299

 

 

 

 

 

 

558599

551299

 

 

 

 

 

 

558599

552999

 

 

 

 

 

 

556199

552999

 

 

 

 

 

 

556199

550999

 

 

 

 

 

 

557099

550999

 

 

 

 

 

 

557099

549299

 

 

 

 

 

 

555899

549299

 

 

 

 

 

 

555899

546971

 

 

2.

DRĂGSINESTI

Timis

42,89

479300

290000

Argilă, nisip, calcar

Cu exceptia următorului perimetru:

 

 

 

 

478000

290000

 

X

Y

 

 

 

 

478000

288250

 

479200

284000

 

 

 

 

476400

288250

 

479200

285700

 

 

 

 

476400

285700

 

477200

285700

 

 

 

 

474700

 285700

 

477200

284000

 

 

 

 

474700

282000

 

 

 

 

 

 

 

476000

282000

 

 

 

 

 

 

 

476000

280000

 

 

 

 

 

 

 

482000

280000

 

 

 

 

 

 

 

482000

283000

 

 

 

 

 

 

 

480000

283000

 

 

 

 

 

 

 

480000

284800

 

 

 

 

 

 

 

482000

284800

 

 

 

 

 

 

 

482000

286000

 

 

 

 

 

 

 

479300

286000

 

 

 

3.

VALEA CRISTIOREL

Bihor

11,622

552772

307212

Argilă, calcar, dolomit

 

 

 

 

 

 

552647

309709

 

 

 

 

 

 

 

548003

309475

 

 

 

 

 

 

 

548129

306979

 

 

 

4.

SICHEVITA

Caras Severin

29,0

365000

247000

Nisipuri cuartoase

 

 

 

 

 

 

365000

251000

 

 

 

 

 

 

 

361000

250000

 

 

 

 

 

 

 

357000

249000

 

 

 

 

 

 

 

357000

245000

 

 

 

 

 

 

 

362000

247000

 

 

 

5.

VALEA LAZULUI

Bihor

14,952

571000

313000

Granodiorite

Cu exceptia următorului perimetru:

 

 

 

 

571000

316000

 

X

Y

 

 

 

 

566000

316000

 

568250

314400

 

 

 

 

566000

313000

 

568250

314720

 

 

 

 

 

 

 

568100

314720

 

 

 

 

 

 

 

568100

314400

6.

VALEA HOTARULUI

Alba

20,25

493000

378000

Minereuri auro-argentifere

 

 

 

 

 

 

493000

382500

 

 

 

 

 

 

 

488500

382500

 

 

 

 

 

 

 

488500

378000

 

 

 

7.

TOBOLIU

Bihor

10,139

619350

249150

Căldura din sisteme geotermale

 

 

 

 

 

 

625500

255500

 

 

 

 

 

 

 

624650

256300

 

 

 

 

 

 

 

618550

249950

 

 

 

8.

COMARNIC

Prahova

42,0

419535

541082

Apă minerală

 

 

 

 

 

 

413535

541082

 

 

 

 

 

 

 

413535

548082

 

 

 

 

 

 

 

419535

548082

 

 

 

9.

PĂLTINIS

Suceava

10,05

633500

532000

Apă minerală

 

 

 

 

 

 

633500

535000

 

 

 

 

 

 

 

630000

535000

 

 

 

 

 

 

 

630000

532000

 

 

 

10.

OTOPENI NORD

Ilfov

10,05

344500

584300

Căldură din sisteme geotermale

 

 

 

 

 

 

344500

587650

 

 

 

 

 

 

 

341500

587650

 

 

 

 

 

 

 

341500

584300

 

 

 

11.

ARHANDGHELI - OCNA DE FIER

 Caras Severin

10,214 

430675

245275

Calcar

Cu exceptia următoarelor perimetre:

 

 

 

 

429695

247018

 

X

Y

 

 

 

 

434050

249575

 

433985

248458

 

 

 

 

435040

247775

 

434227

248653

 

 

 

 

 

 

 

434361

248811

 

 

 

 

 

 

 

434286

249031

 

 

 

 

 

 

 

433950

248888

 

 

 

 

 

 

 

433789

 248745

 

 

 

 

 

 

 

433795

 248600

 

 

 

 

 

 

 

430642

246118,5

 

 

 

 

 

 

 

430712,5

246091

 

 

 

 

 

 

 

430857,5

246187,5

 

 

 

 

 

 

 

430857,5

 246326,5

12.

PETRESTII DE JOS

Cluj

10,117

564000

397000

Calcar

 

 

 

 

 

 

563000

399800

 

 

 

 

 

 

 

559896

397000

 

 

 

 

 

 

 

559896

396073

 

 

 

 

 

 

 

560182

396257

 

 

 

 

 

 

 

560263

396003

 

 

 

 

 

 

 

560103

395708

 

 

 

 

 

 

 

560400

394920

 

 

 

13.

 RAPOLT CIGMĂU

Hunedoara

20,324

494150

359050

Tuf

 

 

 

 

 

 

493200

358920

 

 

 

 

 

 

 

492850

360089

 

 

 

 

 

 

 

489769

353529

 

 

 

 

 

 

 

487100

351285

 

 

 

 

 

 

 

487367

348996

 

 

 

 

 

 

 

489039

348996

 

 

 

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind concursul public de oferte nr. 31/2002 pentru concesionarea unor activităti miniere de exploatare

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, având în vedere:

- solicitările persoanelor juridice pentru concesionarea unor activităti miniere de exploatare, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

- prevederile art. 10 si 40 din Legea minelor nr. 61/1998;

- prevederile art. 18-29 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/1998;

- Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

- Normele metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/1999, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, emite următorul ordin:

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, telefon: +(40)1-313 22 04, fax: +(40)1-210 74 40, oferă în vederea concesionării activitătilor miniere de exploatare, în conditiile Legii minelor nr. 61/1998 si ale Hotărârii Guvernului nr. 639/1998, zăcămintele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Durata concesionării activitătilor miniere de exploatare este de maximum 20 de ani, cu drept de prelungire pe perioade succesive de câte 5 ani.

Art. 3. - În scopul întocmirii ofertelor Agentia Natională pentru Resurse Minerale asigură accesul la datele specifice, în baza unui acord de confidentialitate, pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice, cu plata tarifelor pentru consultare, în conditiile legii.

Art. 4. - Ofertele pentru concesionarea activitătilor miniere de exploatare se depun la Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 90 de zile calendaristice de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Conditiile de participare, continutul minimal al ofertelor si modul de evaluare a acestora sunt reglementate prin Procedura de selectie a ofertelor, runda 31/2002 - exploatare, care se oferă gratuit, la cerere, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Art. 6. - Solicitantii vor primi, contra unor tarife stabilite, caietul de sarcini întocmit pentru fiecare zăcământ oferit spre concesionare.

Art. 7. - Ofertantii rămân angajati prin termenii ofertelor lor pentru toată durata de valabilitate a licentei solicitate.

Art. 8. - Concursul public de oferte pentru concesionarea unor activităti miniere de exploatare se organizează în conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 61/1998, ale Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/1998, ale Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si ale Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/1999.

Art. 9. - (1) Deschiderea ofertelor va avea loc în sedintă publică, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale. Data si ora sedintei publice de deschidere a ofertelor se anuntă la depunerea ofertelor.

(2) Nerespectarea continutului ofertelor si a coordonatelor zăcământului oferit determină descalificarea ofertei.

Art. 10. - (1) În cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor nu se depun cel putin două oferte, Agentia Natională pentru Resurse Minerale va proceda la republicarea anuntului publicitar, iar procedura licitatiei va fi reluată de la etapa depunerii ofertelor.

(2) Pentru continuarea desfăsurării concursului public de ofertă este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare, precum si după deschiderea plicurilor interioare, care contin oferta tehnică, cel putin două oferte să întrunească conditiile prevăzute de lege.

(3) În cazul în care nici în urma celei de a doua runde nu se desemnează nici un câstigător, Agentia Natională pentru Resurse Minerale va atribui concesionarea prin negociere directă conform legii.

Art. 11. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale va analiza ofertele în termen de maximum 30 de zile si va comunica rezultatul evaluării tuturor ofertantilor.

Art. 12. - Negocierea licentelor de exploatare cu câstigătorii concursului începe după finalizarea eventualelor contestatii si durează 30 de zile lucrătoare.

Art. 13. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 8 mai 2002.

Nr. 93.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând perimetrele de exploatare - runda 31/2002

 

Nr.

crt.

Denumirea perimetrului

Localizarea perimetrului

(judetul)

Suprafata

(km2)

Coordonate-Stereo ‘70

Resursa

minerală

X

Y

1

2

3

4

5

6

1.

MIHĂIESTI NORD

Cluj

1,421

600800

377660

Nisipuri silicioase si nisipuri caolinoase

 

 

 

 

600780

378950

 

 

 

 

 

600020

378930

 

 

 

 

 

600030

378440

 

 

 

 

 

599550

377930

 

 

 

 

 

599550

377350

 

2.

MIHĂIESTI SUD

Cluj

1,216

599550

376700

Nisipuri silicioase si nisipuri caolinoase

 

 

 

 

599550

377350

 

 

 

 

 

599550

377930

 

 

 

 

 

598520

377980

 

 

 

 

 

598620

376725