MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 417         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 14 iunie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

361. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 23/1999 privind constituirea fondurilor de garantare

 

508. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 23/1999 privind constituirea fondurilor de garantare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

726. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de axa pe valoarea adăugată pentru livrările de utilaje, echipamente si prestările de servicii legate nemijlocit de operatiunile petroliere realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice străine, cele aferente obiectivului de investitii “Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni”, precum si pentru livrările de bunuri si prestările de servicii finantate din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 23/1999 privind constituirea fondurilor de garantare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 23 din 29 ianuarie 1999 privind constituirea fondurilor de garantare, adoptată în temeiul art. 1 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 29 ianuarie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 iunie 2002.

Nr. 361.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 23/1999 privind constituirea fondurilor de garantare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 23/1999 privind constituirea fondurilor de garantare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 iunie 2002.

Nr. 508.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de utilaje, echipamente si prestările de servicii legate nemijlocit de operatiunile petroliere realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice străine, cele aferente obiectivului de investitii “Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni”, precum si pentru livrările de bunuri si prestările de servicii finantate din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice

 

Ministrul finantelor publice,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor art. 11 alin. (1) lit. m), o) si p) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 1 iunie 2002,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de utilaje, echipamente si prestările de servicii legate nemijlocit de operatiunile petroliere realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice străine, cele aferente obiectivului de investitii “Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni”, precum si pentru livrările de bunuri si prestările de servicii finantate din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Certificatele eliberate conform Ordinului ministrului finantelor nr. 725/2000 rămân valabile pentru livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate, pe toată durata de realizare a obiectivului sau, după caz, a proiectului pentru care au fost eliberate.

Art. 3. - Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si organele fiscale teritoriale subordonate acestora vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 iunie 2002.

Nr. 726.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de utilaje, echipamente si prestările de servicii legate nemijlocit de operatiunile petroliere realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice străine,  cele aferente obiectivului de investitii “Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni”, precum si pentru livrările de bunuri si prestările de servicii finantate din ajutoare sau împrumuturi  nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice

 

CAPITOLUL I

Aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de utilaje, echipamente si prestările de servicii legate nemijlocit de operatiunile petroliere realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice străine

 

Art. 1. - Potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) lit. o) si ale art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere livrările de utilaje, echipamente si prestările de servicii legate nemijlocit de operatiunile petroliere, realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice străine, în baza Legii petrolului nr. 134/1995.

Art. 2. - Scutirea de taxa pe valoarea adăugată prevăzută la art. 1 se realizează prin restituirea taxei pe valoarea adăugată titularilor acordurilor petroliere, persoane juridice străine, de către directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, după caz. În acest scop titularii acordurilor petroliere, persoane juridice străine, vor prezenta directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, după caz, cererea de restituire a taxei pe valoarea adăugată, prezentată în anexa nr. 1, si documentatia necesară restituirii, care va cuprinde:

a) copii de pe contractele privind realizarea obiectivelor de către investitorii străini pe teritoriul României, aprobate de Guvern;

b) copii de pe contractele încheiate cu furnizorii de bunuri sau prestatorii de servicii;

c) copii de pe documentele care atestă calitatea de plătitor de taxă pe valoarea adăugată a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii;

d) facturi fiscale sau alte documente specifice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară si contabilă si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora sau prin ordine ale ministrului finantelor publice, emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 831/1997, din care să rezulte cuantumul taxei pe valoarea adăugată aferente achizitiilor de bunuri si/sau servicii pentru care se solicită restituirea;

e) dovada plătii bunurilor sau serviciilor achizitionate pentru care se solicită restituirea taxei pe valoarea adăugată (ordine de plată, cecuri, extrase de cont, chitante, bonuri fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale).

Art. 3. - (1) Solutionarea cererilor de restituire se efectuează pe baza documentatiei prevăzute la art. 2 si a verificărilor efectuate de organele de control fiscal. După verificare se va întocmi un act de control din care să rezulte suma de restituit si suma neaprobată, cu mentionarea detaliată a motivelor ce au condus la această decizie.

Sumele de restituit se comunică directiei trezorerie din cadrul directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, după caz.

(2) Măsurile dispuse prin actul de control pot fi contestate de titularul cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de utilaje, echipamente si prestările de servicii aferente obiectivului de investitii “Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni”

 

Art. 4. - Potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) lit. p) si ale art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 345/2002, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată, cu drept de deducere, livrările de utilaje si echipamente, precum si prestările de servicii aferente obiectivului de investitii “Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni”.

Art. 5. - (1) Furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii care participă la realizarea obiectivului de investitii mentionat la art. 4 pot factura bunurile livrate si serviciile prestate fără taxa pe valoarea adăugată, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei aferente intrărilor destinate realizării acestor operatiuni, pe baza unui certificat, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2, eliberat de Directia generală a finantelor publice a judetului Ilfov, la care este înregistrat beneficiarul investitiei ca plătitor de impozite si taxe.

(2) Certificatul va fi eliberat la cererea beneficiarului, pe baza documentatiei care trebuie să cuprindă:

a) cererea întocmită potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3;

b) copie de pe actele de înfiintare a beneficiarului investitiei;

c) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală a beneficiarului investitiei;

d) copie de pe documentul prin care se aprobă realizarea investitiei;

e) copie de pe contractele încheiate cu furnizorii de bunuri si/sau cu prestatorii de servicii;

f) copii de pe documentele care atestă calitatea de plătitor de taxă pe valoarea adăugată a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii.

 

CAPITOLUL III

Aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 345/2002, pentru livrările de bunuri si prestările de servicii finantate din ajutoare sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din străinătate si din tară, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice

 

Art. 6. - Pentru livrările de bunuri si prestările de servicii finantate din ajutoare bănesti sau din împrumuturi nerambursabile, acordate de guverne străine sau de organisme internationale, scutirea de taxa pe valoarea adăugată se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) să se realizeze obiectivele sau proiectele nominalizate în hotărâri ale Guvernului ori prevăzute în acorduri, protocoale si întelegeri încheiate cu guverne străine sau cu organisme internationale;

b) finantarea să fie asigurată din ajutoare bănesti ori împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine sau de organisme internationale, din fondul de contrapartidă constituit din contravaloarea în lei a ajutoarelor primite de România sub formă de bunuri si de servicii si/sau din contributia publică natională prevăzută la art. 1 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, cu modificările ulterioare.

Art. 7. - Pentru livrările de bunuri si prestările de servicii finantate din ajutoare bănesti sau din împrumuturi nerambursabile acordate de organizatii nonprofit si de caritate din străinătate si din tară, precum si din donatii ale persoanelor fizice, scutirea de taxa pe valoarea adăugată se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) să se realizeze obiectivele sau proiectele nominalizate în hotărâri ale Guvernului sau prevăzute în acorduri, protocoale si întelegeri încheiate cu organizatii nonprofit si de caritate, cu exceptia obiectivelor realizate din donatii ale persoanelor fizice;

b) obiectivele sau proiectele să fie destinate unor scopuri cu caracter umanitar, social, filantropic, religios, de apărare a sănătătii, cultural, artistic, educativ, stiintific, sportiv, de protectie si ameliorare a mediului, de protectie si conservare a monumentelor istorice si de arhitectură;

c) finantarea să fie asigurată din ajutoare bănesti sau din împrumuturi nerambursabile ale organizatiilor nonprofit si de caritate din străinătate si din tară si/sau din donatii ale persoanelor fizice.

Art. 8. - (1) Scutirea de taxa pe valoarea adăugată se realizează prin una dintre următoarele modalităti:

a) prin restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente aprovizionărilor destinate realizării obiectivelor sau proiectelor ai căror beneficiari nu sunt plătitori de taxă pe valoarea adăugată, de către organul fiscal teritorial la care sunt înregistrati ca plătitori de impozite si taxe;

b) prin facturarea fără taxa pe valoarea adăugată de către furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii, care participă la realizarea obiectivelor sau proiectelor finantate din fondurile prevăzute la art. 6 si 7, denumiti în continuare contractori, si de către furnizorii sau prestatorii acestora din România, denumiti subcontractori, a bunurilor livrate si a serviciilor prestate, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei aferente intrărilor destinate realizării obiectivului sau a proiectului, după caz, pe bază de certificat de scutire eliberat de directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, după caz, la solicitarea beneficiarilor.

(2) Nu este obligatoriu ca notiunile de contractor si subcontractor să se regăsească ca atare în contractele încheiate pentru realizarea obiectivelor sau proiectelor finantate din fondurile prevăzute la art. 6 si 7. Institutiile care gestionează aceste fonduri definesc părtile semnatare ale contractelor, respectiv beneficiari, contractori si subcontractori, în întelesul prezentelor norme, în functie de cerintele fiecărei institutii finantatoare, în documentatia ce însoteste cererea de eliberare a certificatului de scutire de taxa pe valoarea adăugată.

(3) În cazul în care beneficiarul final al fondurilor prevăzute la art. 6 nu gestionează direct aceste fonduri si nu este parte semnatară a contractului încheiat cu furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii, acesta are obligatia să solicite eliberarea certificatului de scutire de taxa pe valoarea adăugată.

(4) Pentru operatiunile prevăzute la art. 7 se consideră beneficiar al fondurilor unitatea care gestionează fondurile respective.

Art. 9. - (1) Restituirea taxei pe valoarea adăugată prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. a) se efectuează de organele fiscale teritoriale, la cererea beneficiarilor.

(2) Cererile de restituire a taxei pe valoarea adăugată se vor depune la organul fiscal teritorial la care sunt înregistrati titularii cererii, trimestrial, cel mai târziu până la finele lunii următoare încheierii unui trimestru, si vor fi justificate numai cu documente aferente cumpărărilor efectuate în trimestrul pentru care se solicită restituirea taxei pe valoarea adăugată. Nedepunerea în termen si necuprinderea tuturor documentelor justificative atrag pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adăugată.

(3) Documentatia necesară pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată va cuprinde:

a) cererea de restituire a taxei pe valoarea adăugată, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4;

b) copia de pe certificatul de înregistrare fiscală;

c) facturi fiscale sau alte documente specifice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 sau prin ordine ale ministrului finantelor publice, emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 831/1997, din care să rezulte cuantumul taxei pe valoarea adăugată aferente achizitiilor de bunuri si/sau servicii pentru care se solicită restituirea taxei pe valoarea adăugată;

d) dovada plătii până la data solutionării cererii pentru bunurile sau serviciile achizitionate pentru care se solicită restituirea taxei pe valoarea adăugată (dispozitii de plată, dispozitii de încasare, ordine de plată, cecuri, extrase de cont, chitante, bonuri fiscale emise de aparate de marcat electronice fiscale);

e) documentele din care să rezulte modalitatea de finantare, însotite de traducerea autorizată a acestora, după caz;

f) adresa din partea institutiei care gestionează aceste fonduri, prin care sunt definite părtile semnatare ale contractelor, respectiv beneficiari, contractori si subcontractori, în întelesul prezentelor norme, după caz;

g) copii de pe documentele care atestă calitatea de plătitor de taxă pe valoarea adăugată a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii.

(4) Solutionarea cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată se efectuează pe baza documentatiei prevăzute la alin. (3) si a verificărilor efectuate de organele de control fiscal. După verificare se va întocmi un proces-verbal de control din care să rezulte suma de restituit si suma neaprobată, cu mentionarea detaliată a motivelor ce au condus la această decizie.

(5) Măsurile dispuse prin actul de control pot fi contestate de titularul cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2001.

(6) Restituirea taxei pe valoarea adăugată se aprobă de conducătorul unitătii fiscale si se efectuează către beneficiarul cererii prin trezoreria statului.

Art. 10. - (1) Potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b), scutirea de taxa pe valoarea adăugată se realizează prin facturarea fără taxa pe valoarea adăugată de către contractori si subcontractori a bunurilor livrate si serviciilor prestate, pe baza certificatului eliberat beneficiarului.

(2) Certificatul, al cărui model este prezentat în anexa nr. 5, va fi eliberat la cererea beneficiarului, indiferent de calitatea sa de plătitor sau neplătitor de taxă pe valoarea adăugată, de către directia generală a finantelor publice judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, după caz, în a cărei rază teritorială îsi are sediul social.

(3) Documentatia necesară pentru eliberarea certificatului de scutire de taxa pe valoarea adăugată va cuprinde:

a) cererea de eliberare a certificatului;

b) copii de pe documentele care atestă calitatea de plătitor de taxă pe valoarea adăugată a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii, contractori sau subcontractori, după caz;

c) documente din care să rezulte modalitatea de finantare, conform art. 6 si 7, însotite de traducerea autorizată a acestora, după caz;

d) copie de pe contractele încheiate cu contractorii, însotite de traducerea autorizată, după caz;

e) copii de pe contractele încheiate de contractori cu subcontractori din România;

f) adresa din partea institutiei care gestionează aceste fonduri, prin care sunt definite părtile semnatare ale contractelor, respectiv beneficiari, contractori si subcontractori, în întelesul prezentelor norme, după caz.

(4) Certificatul eliberat este valabil pentru livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate de la data eliberării, pe toată durata de realizare a obiectivului sau, după caz, a proiectului, în conditiile în care se face dovada existentei sursei de finantare din fondurile prevăzute la art. 6 si 7.

(5) Furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii, contractori sau subcontractori, au obligatia să mentioneze pe factură numărul si data certificatului în baza căruia facturează în regim de scutire. Pe factura fiscală pe care se înscrie “scutit cu drept de deducere” se mentionează si beneficiarul obiectivului sau proiectului si, după caz, finantatorul.

(6) În situatia în care contractorul nu are domiciliul sau sediul stabil în România, acesta nu are obligatia să desemneze un reprezentant fiscal domiciliat în România, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Legea nr. 345/2002, dacă realizează exclusiv operatiuni scutite cu drept de deducere în România. În acest caz se va elibera certificat de scutire de taxă pe valoarea adăugată, la solicitarea beneficiarului, numai pentru subcontractorii din România. Pentru proiectele sau obiectivele finantate atât din fondurile nerambursabile prevăzute la art. 6 si 7, cât si din alte surse de finantare, contractorul care nu are domiciliul sau sediul stabil în România este obligat să îsi desemneze reprezentant fiscal domiciliat în România, iar beneficiarii vor solicita certificat de scutire si pentru acestia.

(7) Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, care realizează obiective sau proiecte finantate din fondurile prevăzute la art. 6 si 7, pentru care nu au solicitat certificate de scutire de taxa pe valoarea adăugată, au dreptul să deducă taxa pe valoarea adăugată aferentă achizitiilor destinate realizării acestora, indiferent dacă obiectivele/proiectele sunt destinate realizării de operatiuni cu drept de deducere sau de operatiuni fără drept de deducere.

Art. 11. - Pentru operatiunile efectuate înainte de eliberarea certificatului de scutire se aplică prevederile art. 8 alin. (1) lit. a), în cazul beneficiarilor care nu sunt plătitori de taxă pe valoarea adăugată, si, respectiv, ale art. 10 alin. (7), în cazul beneficiarilor care sunt înregistrati ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii comune

 

Art. 12. - (1) Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor tine evidenta certificatelor de scutire de taxa pe valoarea adăugată, eliberate conform prezentelor norme, într-un registru de evidentă al cărui model este prezentat în anexa nr. 6. Certificatele eliberate pentru livrările de utilaje si echipamente, precum si pentru prestările de servicii aferente obiectivului de investitii “Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni” se vor înscrie în acest registru fără a se completa coloanele 9-13.

(2) Acest registru va fi completat, parafat, numerotat si păstrat de directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, după caz.

Art. 13. - (1) Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au obligatia să întocmească lunar lista cuprinzând furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii pentru care s-au eliberat certificate de scutire de taxa pe valoarea adăugată în cursul lunii expirate si să o transmită, până la data de 5 a lunii următoare, organelor fiscale teritoriale la care acestia sunt înregistrati ca plătitori de impozite si taxe.

(2) Organele fiscale au obligatia să verifice respectarea prevederilor legale privind taxa pe valoarea adăugată în cazul operatiunilor pentru care au fost eliberate certificatele.

Art. 14. - (1) Livrările de bunuri si prestările de servicii, facturate fără taxă pe valoarea adăugată în baza certificatelor de scutire de taxa pe valoarea adăugată acordate, se înscriu în Jurnalul pentru vânzări si în Decontul de taxă pe valoarea adăugată, la rubrica prevăzută pentru evidentierea operatiunilor scutite cu drept de deducere.

(2) Taxa pe valoarea adăugată se restituie cu ordin de plată din contul 20.13.01.02 “Taxa pe valoarea adăugată restituită”, deschis la trezoreria statului.

Art. 15. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

CERERE

de restituire a taxei pe valoarea adăugată

 

Societatea ..............................................., titular al acordului petrolier  ................................., în conformitate cu prevederile Legii petrolului nr. 134/1995 si ale art. 11 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, prin prezenta cerere solicităm restituirea taxei pe valoarea adăugată plătite pentru bunurile si serviciile achizitionate, legate nemijlocit de activitătile în

domeniul .............................................................................................., în sumă de .................... lei.

Anexăm următoarele documente (se marchează cu x):

- factură fiscală o

- alte documente legal aprobate o

- documente de plată o

Restituirea este aferentă lunii ....................................................................................................

Solicităm restituirea în contul nr. ....................................., deschis la ......................................,

Sucursala .................................................................. .

 

Conducătorul societătii, Data ....................

 

Semnătura si stampila ....................

 

CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL

 

Aprobăm restituirea T.V.A. pentru suma de .................... lei

Nu aprobăm restituirea sumei de .................... lei

din următoarele motive: ................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Directorul general al Directiei generale a finantelor publice a judetului ............................../a

municipiului Bucuresti

 

Semnătura .................... Data ....................

 

Stampila

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia generală a finantelor publice a judetului Ilfov

 

CERTIFICAT

de scutire de taxa pe valoarea adăugată

nr. ............../data ................

 

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, se acordă scutire de taxa pe valoarea adăugată unitătii ................................pentru  utilajele si echipamentele livrate, precum si pentru serviciile prestate în baza contractelor:

- nr. .........../............., de către ................................;

- nr. .........../............., de către ................................;

- nr. .........../............., de către ................................;

- nr. .........../............., de către ................................,

aferente obiectivului de investitii “Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni”.

Furnizorii de utilaje si echipamente si prestatorii de servicii vor factura fără taxa pe valoarea adăugată bunurile livrate si serviciile prestate, beneficiind de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cumpărărilor de bunuri si servicii destinate realizării contractelor.

Pe factură se vor înscrie numărul si data prezentului certificat, precum si denumirea beneficiarului obiectivului sau proiectului si, după caz, a finantatorului.

 

Director general,

...........................

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

CERERE

 

Denumirea solicitantului...............................................................................................................

Sediul/Adresa: localitatea......................................................., str. ................................................. nr. ............., judetul/sectorul .............................., codul postal ......................................, codul fiscal ..........................................., organul fiscal la care este înregistrat ..........................................

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, prin prezenta cerere solicităm eliberarea unui certificat de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru utilajele si echipamentele achizitionate de la furnizori în baza următoarelor contracte:

1. Denumirea furnizorului ............................................................, contractul nr. ........................... din data de ..........................

2. Denumirea furnizorului................................................................ contractul nr. ............................ din data de .................

3. ..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................,

precum si pentru serviciile prestate de către:

1. Denumirea prestatorului........................................................., contractul nr. ........................... din data de .....................

2. Denumirea prestatorului ................................................., contractul nr. ................................. din data de ....................

3. ..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Anexăm următoarele documente: ................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Numele si prenumele ...................................................................................................................

Functia ........................................................................................ data .......................................

 

Semnătura si stampila ........................

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

CERERE

de restituire a taxei pe valoarea adăugată

 

1. Denumirea solicitantului: .......................................................................................................

2. Sediul/Adresa: localitatea ................................, str. ............................................ nr. ......, sectorul ................., codul postal ............................, codul fiscal ................................., judetul ................................

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, prin prezenta cerere solicităm restituirea taxei pe valoarea adăugată, plătită pentru bunurile si serviciile achizitionate, cu finantare directă asigurată din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, după caz.

Anexăm următoarele documente (se marchează cu x):

- factură fiscală o

- alte documente legal aprobate o

- documente de plată o

Restituirea este aferentă obiectivului/proiectului ............ ...............................................................

Solicităm restituirea în contul nr. ......., deschis la . .....................................................................

Finantarea este asigurată din .....................................................................................................

 

Conducătorul unitătii,

Semnătura ...........................

 

CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL

 

Aprobăm restituirea T.V.A. pentru suma de ......................................................................... lei

Nu aprobăm restituirea sumei de ........................................................................................... lei din următoarele motive: .................................................................................................................

.................................................................................................................

..................................................................................................................

Numele persoanei care aprobă restituirea ........................................................................

Functia ..............................................................................................................................

 

Semnătura ..................................... Data .....................................

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia generală a finantelor publice

a judetului............/municipiului Bucuresti

 

CERTIFICAT

de scutire de taxa pe valoarea adăugată

nr. ....../data.............

 

În conformitate cu art. 11 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, se acordă scutire de taxa pe valoarea adăugată...............................................................  (denumirea beneficiarului) pentru bunurile livrate si serviciile prestate de următorii contractori si/sau subcontractori:

1. 1.Contractor ........................... contract nr. .......... valoare..............

1.1. Subcontractor ..................... contract nr. .......... valoare..............

1.2. Subcontractor ..................... contract nr. .......... valoare..............

2. 1.Contractor ........................... contract nr. .......... valoare..............

2.1. Subcontractor ..................... contract nr. .......... valoare..............

2.2. Subcontractor ..................... contract nr. .......... valoare..............

privind obiectivul/proiectul ...............................................................................................

finantat de  ............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Contractorii si/sau subcontractorii vor factura fără taxa pe valoarea adăugată bunurile livrate si serviciile prestate, beneficiind de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cumpărărilor de bunuri si servicii destinate realizării contractelor.

Pe factură se vor înscrie numărul si data prezentului certificat, precum si denumirea beneficiarului obiectivului/proiectului.

 

Director general,

......................................

 

ANEXA Nr. 6

la norme

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia generală a finantelor publice

a judetului............/municipiului Bucuresti

 

REGISTRU

de evidentă a certificatelor de scutire de taxa pe valoarea adăugată eliberate

 

Certificat

Pentru contractori/subcontractori

Finantare gratuită

Nr.

Data

Solicitantul

Denumirea

Codul fiscal

Sediul

 

Numărul

si data

contractului

Valoarea

contractului

Finantatorul

Suma

Obiectivul/

proiectul

Beneficiarul

Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul registru contine ....................... pagini, numerotate de la 1 la ............., fiecare filă fiind parafată/stampilată în data de ...........................

 

Director general,

............................

(semnătura si stampila)