MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 407         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 12 iunie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

13. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 35/2001 privind instituirea Comisiei speciale pentru elaborarea propunerilor legislative prevăzute la art. 79 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României si avizarea proiectelor de legi pentru aprobarea ordonantelor si ordonantelor de urgentă emise de Guvern în acest domeniu

 

DECRETE

 

514. - Decret pentru trecerea în rezervă a unui general  de brigadă din Ministerul Apărării Nationale

 

515. - Decret pentru numirea a doi judecători la Curtea Supremă de Justitie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

568. - Hotărâre privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor si utilizării în industria alimentară

 

569. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 314/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea comisiilor de dialog social în cadrul unor ministere si al prefecturilor

 

570. - Hotărâre privind stabilirea tarifului de licentiere a Regiei Autonome .Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA pentru anul 2002

 

571. - Hotărâre privind aprobarea strategiei de privatizare a Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov, inclusă în cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) – componenta “Privatizarea a 5 mari societăti comerciale prin intermediul băncilor de investitii”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

106. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind cerintele pentru calificarea personalului care asigură paza si protectia materialelor si instalatiilor protejate în domeniul nuclear

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 35/2001 privind instituirea Comisiei speciale pentru elaborarea propunerilor legislative prevăzute la art. 79 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României si avizarea proiectelor de legi pentru aprobarea ordonantelor si ordonantelor de urgentă emise de Guvern în acest domeniu

 

În temeiul prevederilor art. 64 din Constitutia României si ale art. 79 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 35/2001 privind instituirea Comisiei speciale pentru elaborarea propunerilor legislative prevăzute la art. 79 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României si avizarea proiectelor de legi pentru aprobarea ordonantelor si ordonantelor de urgentă emise de Guvern în acest domeniu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 2 iulie 2001, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Comisia specială prevăzută la art. 1 va prelua documentele fostei comisii speciale instituite prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 12 din 21 aprilie 1997, va revedea si va îmbunătăti propunerile legislative elaborate de către aceasta în aplicarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României si va elabora, pentru fiecare decoratie, proiectul de lege si proiectul de regulament, pe care le va prezenta Biroului permanent al Camerei Deputatilor în termen de 2 ani de la data adoptării prezentei hotărâri.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Pentru elaborarea proiectelor comisia va dispune de un post de expert si un post de referent, încadrati cu contract de muncă pe durată determinată, si va putea folosi experti în heraldică, istorie, grafică, plastică sau în alte specialităti conexe, care vor beneficia de drepturile prevăzute de lege pentru colaboratori.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 11 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 11 iunie 2002.

Nr. 13.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru trecerea în rezervă a unui general de brigadă din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a) si ale art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 31 mai 2002 domnul general de brigadă Marin Florea Oană se trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 10 iunie 2002.

Nr. 514.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea a doi judecători la Curtea Supremă de Justitie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 99 alin. (1), ale art. 124 alin. (1) si ale art. 133 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 12 alin. (1) din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, republicată,

având în vedere propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit Hotărârii nr. 213 din 28 mai 2002,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Cristina Luzescu si domnul Constantin Furtună se numesc în functia de judecător la Curtea Supremă de Justitie pentru o perioadă de 6 ani.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 iunie 2002.

Nr. 515.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor si utilizării în industria alimentară

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre reglementează conditiile referitoare la iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor si utilizării în industria alimentară, în scopul prevenirii tulburărilor prin carenta de iod.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) tulburările prin deficit de iod sunt stările patologice, manifeste sau fruste, apărute ca rezultat al disfunctiilor tiroidei cauzate printr-un aport insuficient de iod în organism;

b) prevenirea tulburărilor prin deficit de iod este ansamblul de măsuri care au ca scop acoperirea nevoilor de iod ale organismului, consumul de sare iodată universal fiind mijlocul cel mai accesibil pentru realizarea acestui scop;

c) iodarea universală a sării reprezintă procesul de introducere a iodului în sare, pentru orice tip de consum: uman, animal, industrie alimentară;

d) sarea pentru consum alimentar uman este un produs cristalin în a cărui compozitie predomină clorura de sodiu (NaCl), obtinut prin extragere din depozitele naturale subterane sau din apa de mare, potrivit Codex Standard pentru sarea destinată consumului alimentar;

e) sarea iodată este sarea destinată consumului uman, hranei animalelor si utilizării în industria alimentară, la care s-a adăugat iod, sub formă de iodat sau iodură de potasiu.

 

CAPITOLUL II

Conditii de calitate si de securitate

 

Art. 3. - În România, în alimentatia oamenilor, hrana animalelor si în industria alimentară se utilizează numai sarea iodată.

Art. 4. - (1) Conditiile de calitate si de securitate pentru sarea utilizată ca suport în vederea obtinerii sării iodate trebuie să fie conforme cu SR 13 360/1996. Continutul de NaCl din sarea utilizată pentru iodare nu trebuie să fie mai mic de 97%.

(2) Sarea iodată trebuie să contină 20 ± 5 mg iod/kg de sare, respectiv 34 ± 8,5 mg iodat de potasiu/kg de sare sau 26 ± 6,5 mg iodură de potasiu/kg de sare.

Art. 5. - Metoda de iodare a sării, calitatea si securitatea, concentratia de iod, metodele de control aplicate în procesul de iodare si păstrarea până în momentul consumului/utilizării a concentratiei de iod stabilite prin prezenta hotărâre trebuie să întrunească toate conditiile prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 6. - (1) Procesele de productie - purificare, recristalizare, iodare -, de ambalare si etichetare, precum si activitătile de transport, depozitare, comercializare a sării trebuie să se desfăsoare cu respectarea strictă a normelor de igienă în vigoare privind siguranta alimentelor, evitându-se orice risc de contaminare.

(2) Normele privind siguranta alimentelor se aplică si pentru sarea iodată importată.

Art. 7. - Pentru sarea iodată se folosesc ambalaje care mentin calitatea sării si concentratia de iod stabilite, până la data de durabilitate minimală stabilită de producător.

Art. 8. - Autoritătile/institutiile cu atributii de control în domeniul sigurantei alimentelor au obligatia să identifice/determine prezenta iodului/concentratia de iod din sarea iodată.

Art. 9. - Etichetarea sării iodate se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Denumirea sub care se vinde produsul este “Sare iodată”.

Art. 10. - Pe teritoriul României sunt interzise: importul în vederea comercializării, precum si productia si comercializarea de sare neiodată pentru utilizarea în alimentatia omului, hrana animalelor si în industria alimentară.

 

CAPITOLUL III

Inspectia si controlul sării iodate

 

Art. 11. - Inspectia si controlul sării iodate sunt obligatorii si se efectuează de către reprezentantii împuterniciti ai Ministerului Sănătătii si Familiei, Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, conform atributiilor ce le revin.

 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

Art. 12. - (1) Următoarele fapte constituie contraventii:

a) livrarea de către producători sau importatori a sării iodate pentru consumul uman, hrana animalelor si pentru industria alimentară, cu un continut de iod sub cel stabilit de prezenta hotărâre;

b) utilizarea în industria alimentară a sării neiodate;

c) comercializarea de sare iodată cu un continut de iod sub cel stabilit de prezenta hotărâre, ca urmare a nerespectării de către agentul economic a conditiilor privind transportul, depozitarea si comercializarea stabilite de producător.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) se sanctionează cu amendă de la 100 milioane lei la 150 milioane lei, iar cea prevăzută la alin. (1) lit. c) se sanctionează cu amendă de la 50 milioane lei la 150 milioane lei.

Art. 13. - Săvârsirea faptelor prevăzute la art. 12 se sanctionează, pe lângă amendă, si cu suspendarea activitătii agentului economic, potrivit reglementărilor specifice ale autoritătilor prevăzute la art. 11.

Art. 14. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul împuternicit al autoritătilor competente prevăzute la art. 11.

Art. 15. - Contraventiilor prevăzute la art. 12 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 16. - Ministerul Industriei si Resurselor, Ministerul Sănătătii si Familiei, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Ministerul Educatiei si Cercetării si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor au obligatia de a elabora planurile de măsuri pentru aplicarea prezentei hotărâri.

Art. 17. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică, pentru sarea destinată consumului uman, începând cu data de 31 decembrie 2002, iar pentru sarea utilizată în industria alimentară si pentru sarea utilizată pentru hrana animalelor, începând cu data de 31 decembrie 2003, cu exceptia prevederilor art. 16 care se aplică de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 18. - Pe data de 31 decembrie 2002 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 779/1995 privind reglementarea consumului de sare iodată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 10 octombrie 1995, si lit. c) a pct. 16 din anexa nr. 1a) la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2002, precum si orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii si familiei,

Radu Deac,

secretar de stat

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Autoritatea Natională

pentru Protectia Consumatorilor

Rovana Plumb,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 iunie 2002.

Nr. 568.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 314/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea comisiilor de dialog social în cadrul unor ministere si al prefecturilor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 314/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea comisiilor de dialog social în cadrul unor ministere si al prefecturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 22 martie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - În cadrul ministerelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre si al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, precum si la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti se vor înfiinta si vor functiona comisii de dialog social între administratia publică, patronat si sindicate.”

2. Litera a) din cadrul literei B a articolului 2 va avea următorul cuprins:

“a) prefectul, precum si reprezentanti ai prefectului, ai serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si ai Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, numiti prin ordin de către prefect;”

3. La articolul 2 litera B se introduce litera a1) cu următorul cuprins:

“a1) presedintele consiliului judetean;”

4. La articolul 2 litera B, litera b) va avea următorul cuprins:

”b) câte un reprezentant numit de fiecare confederatie patronală reprezentativă la nivel national;”

5. La articolul 2 litera B, litera c) va avea următorul cuprins:

“c) câte un reprezentant numit de fiecare confederatie sindicală reprezentativă la nivel national.”

6. La articolul 3 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) la nivel teritorial, conducerea comisiilor de dialog social este asigurată de către prefect si presedintele consiliului judetean, prin rotatie.”

7. La articolul 4, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) asigurarea unor relatii de parteneriat social - administratie, patronat, sindicate -, care să permită o informare reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administratiei sau al partenerilor sociali;”

8. La articolul 4, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) consultarea partenerilor sociali asupra initiativelor legislative sau de altă natură, cu caracter economico-social;”

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în cadrul ministerelor, al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, precum si în cadrul organelor administratiei publice la nivel judetean si al municipiului Bucuresti comisiile de dialog social vor fi reorganizate în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 5 iunie 2002.

Nr. 569.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea tarifului de licentiere a Regiei Autonome .Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA pentru anul 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligatiilor asumate de România prin aderarea la Conventia internatională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigatiei aeriene si la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 52/1999, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Tariful de licentiere pentru anul 2002 a Regiei Autonome “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA, ca agent economic aeronautic prestator de servicii de trafic aerian civil, se stabileste la nivelul echivalentului în lei al sumei de 6,858 milioane euro, prin utilizarea cursului de schimb leu/euro de la data plătii.

Art. 2. - Regia Autonomă “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA înregistrează în contabilitate, pe cheltuieli deductibile fiscal, la 31 decembrie 2002, echivalentul în lei al ratei tarifului de licentiere pentru trimestrul IV al anului 2002, scadentă la 25 martie 2003, prin utilizarea cursului de schimb leu/euro de la 31 decembrie 2002.

Art. 3. - Diferenta de curs valutar aferentă ratei pentru trimestrul IV 2002, rezultată între suma înregistrată pe cheltuieli la 31 decembrie 2002 si suma efectiv plătită la data scadentei, se va reflecta în contabilitatea Regiei Autonome ”Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA în cheltuieli deductibile fiscal aferente anului 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 iunie 2002.

Nr. 570.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea strategiei de privatizare a Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov, inclusă în cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) – componenta “Privatizarea a 5 mari societăti comerciale prin intermediul băncilor de investitii”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 41 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se mandatează Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului să implementeze strategia de privatizare a Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov, respectiv vânzarea pachetului majoritar de actiuni detinut de Autoritatea pentru Privatizare si

Administrarea Participatiilor Statului si a actiunilor rezultate în urma oricărei conversii în actiuni a unor datorii ale Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov, către un investitor strategic/consortiu de investitori, prin metoda negociere.

Art. 2. - Cota de participare la capitalul social oferită de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului spre vânzare si care poate fi dobândită de investitorul strategic în procesul de privatizare a Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov se modifică si se definitivează, ca urmare a instituirii procedurii de administrare specială, cu influenta valorică corespunzătoare rezultată din externalizarea/transferul unor active cu caracter social si din conversia în actiuni a unor datorii ale Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 iunie 2002.

Nr. 571.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind cerintele pentru calificarea personalului care asigură

paza si protectia materialelor si instalatiilor protejate în domeniul nuclear

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

în conformitate cu prevederile:

- Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului;

- Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 86/2002;

- art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind cerintele pentru calificarea personalului care asigură paza si protectia materialelor si instalatiilor protejate în domeniul nuclear, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia dezvoltare si resurse si Serviciul garantii nucleare, protectie fizică si ciclu combustibil vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Lucian Biro

 

Bucuresti, 12 aprilie 2002.

Nr. 106.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind cerintele pentru calificarea personalului care asigură paza si protectia materialelor si instalatiilor protejate în domeniul nuclear

 

CAPITOLUL I

Domeniu si scop

 

Art. 1. - Normele privind cerintele pentru calificarea personalului care asigură paza si protectia materialelor si instalatiilor protejate în domeniul nuclear sunt emise de Autoritate în baza

prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Calificarea personalului care asigură paza si protectia materialelor si instalatiilor protejate din domeniul nuclear se face conform prezentelor norme.

Art. 3. - Termenii si expresiile folosite sunt definite în anexa la prezentele norme.

Art. 4. - Se va tine seama în plus fată de prevederile prezentelor norme de prevederile Normelor de protectie fizică în domeniul nuclear, prevederile Legii nr. 18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor si valorilor, cu modificările ulterioare, si de prevederile Legii nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor.

 

CAPITOLUL II

Criterii de angajare a personalului de pază si protectie

 

Art. 5. - Pentru angajarea personalului de pază si protectie este obligatorie detinerea unei diplome de bacalaureat sau a unei diplome echivalente.

Art. 6. - Titularul de autorizatie trebuie să solicite avizarea persoanelor care doresc să se angajeze de către IGP, DGCCOA, structură ce va face verificările conform competentelor atribuite  în cadrul Ministerului de Interne.

Art. 7. - Persoana care doreste să se angajeze trebuie să fie sănătoasă din punct de vedere fizic si să nu aibă defecte fizice care ar putea să îi afecteze performanta în îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

Art. 8. - În completarea art. 7 personalul de pază si protectie trebuie să fie admis la examenul medical realizat de un medic specialist în medicina muncii.

Art. 9. - Persoana care doreste să se angajeze trebuie să aibă acuitate vizuală, iar ochelarii sau lentilele de contact nu trebuie să o stânjenească în îndeplinirea obligatiilor atât în situatii normale, cât si în situatii de urgentă.

Art. 10. - Persoana care doreste să se angajeze trebuie să prezinte certificat medical semnat de un medic specialist în medicina muncii, în care să demonstreze că are auzul normal.

Art. 11. - Persoanele diagnosticate ca suferind de diabet sau epilepsie nu pot fi angajate.

Art. 12. - În fisa medicală a persoanei care doreste să se angajeze nu trebuie să existe antecedente legate de consumul de alcool sau de droguri.

Art. 13. - Sănătatea mentală este obligatorie pentru angajare si trebuie sustinută de un certificat medical semnat de un medic specialist.

Art. 14. - Posesorii de arme si operatorii statiei centrale de alarmare trebuie să demonstreze stabilitatea emotională printr-un certificat semnat de un psiholog si un psihiatru.

Art. 15. - Persoana care doreste să se angajeze trebuie să posede un certificat din partea unui medic specialist în medicina muncii, în care să se specifice că nu există contraindicatii medicale pentru participarea la programul de pregătire fizică.

 

CAPITOLUL III

Pregătirea si evaluarea conditiei fizice

 

Art. 16. - Titularul de autorizatie are obligatia de a organiza si de a evalua pregătirea fizică a personalului de pază si protectie.

Art. 17. - Titularul de autorizatie are obligatia de a pregăti si de a evalua pregătirea fizică a personalului de pază si protectie pe baza unui plan avizat de către IGP, DGCCOA.

Art. 18. - Personalul de pază si protectie trebuie să participe permanent la programul de pregătire fizică ce trebuie să includă:

I. activităti care folosesc grupe largi de muschi (de exemplu: alergări, ciclism, înot, schi de fond);

II. exercitii pentru dezvoltarea masei musculare pentru cele mai importante grupe de muschi de la picioare, brate si umeri;

III. exercitii de apărare pentru diferite amenintări;

IV. exercitii de simulare a unui răspuns la diferite amenintări.

Art. 19. - Titularul de autorizatie trebuie să testeze la fiecare 4 luni eficienta programului de pregătire fizică. Testarea trebuie să includă starea recentă a sănătătii, măsurători cardiovasculare, procentul de grăsimi din corp, flexibilitatea, rezistenta. De asemenea, se testează modul de executare a exercitiilor mentionate la art. 18 pct. III si IV.

Art. 20. - Evaluarea pregătirii fizice se face la fiecare 12 luni pe bază de teste de către expertii din cadrul IGP, DGCCOA.

Art. 21. - Documentele care contin rezultatele privind starea de sănătate la angajare, inclusiv starea de sănătate mentală, pregătirea fizică si evaluarea trebuie păstrate cel putin 5 ani.

 

CAPITOLUL IV

Pregătirea si calificarea tehnică

 

Art. 22. - Titularul de autorizatie are obligatia de a pregăti din punct de vedere tehnic personalul de pază si protectie.

Art. 23. - Pregătirea tehnică a personalului de pază si protectie trebuie asigurată numai cu personal de specialitate.

Art. 24. - Titularul de autorizatie are obligatia de a asigura o pregătire completă în următoarele domenii de cunostinte:

a) cerintele legislative ale Autoritătii referitoare la asigurarea protectiei fizice;

b) protectia fizică a materialelor si instalatiilor protejate;

c) clasificarea materialelor nucleare;

d) tipuri si tehnici de folosire a armelor pe timp de zi si de noapte;

e) operatiunile posibile ale adversarului;

f) motivatiile si obiectivele adversarului;

g) tactici folosite de adversari pentru atingerea obiectivelor;

h) tipuri de bariere fizice;

i) tipuri de alarme;

j) evaluarea si răspunsul în caz de alarmare;

k) protejarea informatiilor referitoare la sistemul de protectie fizică;

l) tehnici de supraveghere si evaluare a sistemelor care asigură protectia fizică;

m) sisteme si tehnici de detectare a materialelor de contrabandă;

n) sisteme de întârziere în jurul zonelor vitale;

o) functionarea statiei centrale de alarmă;

p) sisteme de comunicatie, inclusiv în timpul transportului de materiale nucleare;

q) organizarea, misiunea si modul de actionare a fortei de răspuns;

r) răspuns la amenintarea cu bombă;

s) răspuns la miscări sociale;

t) protectia fizică la transportul materialelor nucleare;

u) vulnerabilitătile si consecintele furtului de materiale nucleare în timpul transportului;

v) tehnici si proceduri folosite pentru izolarea vehiculului de transport în timpul unei amenintări;

w) protectia fizică a unui transport în functie de mijlocul de transport folosit (sol, aer, apă).

Art. 25. - Programul detaliat de pregătire tehnică trebuie avizat de către IGP, DGCCOA si aprobat de Autoritate.

Art. 26. - Calificarea personalului de pază si protectie în domeniile mentionate la art. 24 trebuie făcută la fiecare 4 luni.

Art. 27. - Verificarea cunostintelor tehnice ale personalului de pază si protectie se face anual de către experti de la IGP, DGCCOA si de către experti ai Autoritătii.

Art. 28. - Documentele privind calificarea tehnică si rezultatele testelor de evaluare trebuie păstrate de către titularul de autorizatie cel putin 5 ani.

 

CAPITOLUL V

Pregătirea în utilizarea armelor

 

Art. 29. - Titularul de autorizatie trebuie să asigure echiparea si dotarea corespunzătoare a personalului de pază si protectie pentru ca acesta să fie capabil să se opună cu succes amenintării transmise de către Autoritate.

Art. 30. - Echiparea si dotarea personalului de pază si protectie trebuie aprobate de IGP, DGCCOA.

Art. 31. - Calificarea personalului de pază si protectie în utilizarea armelor trebuie realizată conform legislatiei în vigoare.

Art. 32. - Documentele privind calificarea personalului de pază si protectie în utilizarea armelor trebuie păstrate de către titularul de autorizatie cel putin 5 ani.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 33. - Prezentele norme intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

la norme

 

DEFINITII

 

Termenii utilizati în prezentele norme au următoarele definitii:

1. Autoritate - Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN), care în baza art. 4 alin. (1) din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările ulterioare, reprezintă autoritatea natională competentă în domeniul nuclear, care exercită atributiile de reglementare, autorizare si control prevăzute în lege;

2. bariera fizică - un gard sau un zid ori un obstacol similar, care împreună cu punctul de control al accesului întârzie intrarea ilegală;

3. detectarea intrusilor - sesizarea unui intrus de către pază sau de către un sistem alcătuit din senzori si transmiterea semnalului la statia centrală de alarmă;

4. evaluare - determinarea de către pază sau de către un sistem electronic a cauzei unei alarme sau a gradului unei amenintări;

5. fortă de răspuns - persoane din interior sau din exterior care sunt corespunzător înarmate si antrenate pentru a se opune unei încercări de miscare neautorizate de material nuclear sau unui act de sabotaj;

6. instalatie nucleară - generator de radiatie nucleară, instalatia, aparatul sau dispozitivul care extrage, produce, prelucrează ori contine materiale radioactive; instalatia nucleară include si clădirile si structurile aferente;

7. instalatie protejată - orice obiectiv nuclear, instalatie nucleară, depozit temporar, intermediar sau final de materiale protejate, container pentru transportul materialelor protejate, la care pot avea loc efecte radiologice severe ca urmare a unui act intentional;

8. material fisionabil special - uraniu-233 (U233), uraniu-235 (U235), plutoniu-239 (Pu239), plutoniu-241 (Pu241), uraniu îmbogătit în izotopul 233 sau în izotopul 235; material îmbogătit artificial în oricare dintre izotopii mentionati anterior;

9. materie primă nucleară - uraniu ori toriu sau orice combinatie a acestora, în orice formă fizică sau chimică;

10. materiale protejate - orice material fisionabil special, material radioactiv, materie primă nucleară, deseu radioactiv, material de interes nuclear, combustibil nuclear sau orice alte materiale incluse de Autoritate;

11. material radioactiv - orice material în orice stare de agregare, care prezintă fenomenul de radioactivitate, inclusiv deseurile radioactive;

12. materiale de interes nuclear - alte materiale care, datorită unor proprietăti nucleare specifice, sunt de interes deosebit pentru domeniul nuclear si sunt stabilite prin reglementări specifice;

13. obiectiv nuclear - uzine pentru fabricarea combustibilului nuclear, reactoare nucleare, inclusiv ansamblurile critice si subcritice, reactoare de cercetare, centrale nuclearoelectrice, instalatii de stocare a combustibilului iradiat, unităti de îmbogătire sau instalatii de retratare;

14. personalul de pază si protectie - persoanele care au responsabilitatea de a păzi, patrula, monitoriza echipamentele de protectie fizică, de a evalua alarma, de a controla accesul si/sau de a declansa răspunsul la atac;

15. sistem de protectie fizică - ansamblul de măsuri tehnice si administrative, prevăzute la utilizarea, transportul si depozitarea materialelor protejate, în scopul evitării sustragerii, pierderii  acestora si neutralizării actelor de sabotaj îndreptate împotriva instalatiilor si obiectivelor nucleare, precum si în scopul recuperării integrale a acestor materiale, în cazul pierderii sau sustragerii lor;

16. statia centrală de alarmă - o instalatie care furnizează complet si continuu date privind monitorizarea alarmelor, evaluarea si comunicarea cu gărzile, conducerea instalatiei nucleare, a obiectivului nuclear si răspunsul fortelor de interventie;

17. titularul de autorizatie - persoana juridică ce solicită si primeste din partea Autoritătii o autorizatie pentru desfăsurarea de activităti de pază si protectie în domeniul nuclear;

18. transport - transportul intern sau international de material protejat, realizat pe orice cale, începând cu plecarea de la o instalatie a unui expeditor la o instalatie a unui destinatar;

19. zonă vitală - o zonă în care se află materiale nucleare, echipamente, dispozitive sau sisteme care pot fi vulnerabile la actiuni de sabotaj sau furt.