MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 404         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 12 iunie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 120 din 11 aprilie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 si ale anexei nr. 9a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            553. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei – Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” în domeniul public al municipiului Zalău, judetul Sălaj

 

            555. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiei României la fondul necesar organizării primei Reuniuni a statelor părti la Statutul Curtii Penale Internationale

 

            559. - Hotărâre privind schimbarea titularilor dreptului de administrare a unor bunuri proprietate publică a statului

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL

AL AUDIOVIZUALULUI

 

            48. - Decizie pentru retragerea unor licente de emisie

 

            49. - Decizie privind scoaterea la concurs a unui canal de televiziune locală de putere mică

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 120

din 11 aprilie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 si ale anexei nr. 9a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

 

            Costică Bulai - presedinte

            Nicolae Cochinescu - judecător

            Constantin Doldur - judecător

            Kozsokár Gábor - judecător

            Petre Ninosu - judecător

            Serban Viorel Stănoiu - judecător

            Lucian Stângu - judecător

            Ioan Vida - judecător

            Gabriela Ghită - procuror

            Laurentiu Cristescu - magistrat-asistent

            Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 si ale anexei nr. 9a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, exceptie ridicată de Paul Ioan în Dosarul nr. 3.646/2001 al Tribunalului Brăila - Sectia comercială într-un litigiu de muncă.

            La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

            Reprezentantul Ministerului Public arată că întreaga Lege nr. 216/2001 a mai fost supusă controlului de constitutionalitate, Curtea constatând prin Decizia nr. 123 din 25 aprilie 2001 că această lege este constitutională. Mai arată că această lege, având caracter temporar, se aplică numai pe întinsul anului bugetar respectiv, astfel încât în prezent ea nu mai este în vigoare. De aceea propune respingerea exceptiei ca fiind inadmisibilă.

CURTEA,

            având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

            Prin Încheierea din 14 noiembrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 3.646/2001, Tribunalul Brăila - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 si ale anexei nr. 9a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, exceptie ridicată de Ioan Paul.

            În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate sunt contrare prevederilor art. 119 si 121 din Constitutie, “aducând atingere principiului de bază al autonomiei locale”. Aceste dispozitii legale, limitând numărul de posturi din aparatul propriu al consiliului judetean, au determinat eliberarea din functie a autorului exceptiei. Sustine, de asemenea, că dispozitiile legale criticate, impunând prevederi rezervate numai legilor organice si modificând Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, încalcă si art. 72 alin. (3) lit. o) din Constitutie.

            Tribunalul Brăila - Sectia comercială, exprimându-si opinia, arată că “solutionarea cauzei nu depinde de

solutionarea acestei exceptii de neconstitutionalitate”, dar, cu toate acestea, dispune sesizarea Curtii Constitutionale, iar pe fond apreciază că “Exceptia invocată nu este întemeiată, deoarece prin Legea nr. 216/2001 privind bugetul de stat pe anul 2001 s-a stabilit numărul de posturi conform posibilitătilor si resurselor bugetare ale Consiliului Judetean Brăila”.

            Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

            Presedintele Camerei Deputatilor consideră că prin raportarea dispozitiilor legale criticate la prevederile art. 119 si 121 din Constitutie “nu se constată vreun temei de neconstitutionalitate”. Mai arată că autorul exceptiei, în mod gresit, face raportare la dispozitiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, întrucât această lege a intrat în vigoare ulterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 216/2001. Făcându-se însă raportarea la Legea nr. 69/1991, atunci în vigoare, se observă că dispozitiile legale criticate sunt conforme celor ale Legii nr. 69/1991, republicată, care, la art. 63 alin. (1) lit. l), prevedea, printre atributiile consiliului judetean, că acesta  aprobă, în limitele normelor legale, organigrama si numărul de personal din aparatul propriu”.

            Guvernul apreciază că exceptia este inadmisibilă, deoarece Legea bugetului de stat pe anul 2001 a fost o lege temporară, cu aplicabilitate numai pe anul 2001, si, prin urmare, nu mai este în vigoare. Mai arată că, chiar dacă exceptia ar putea fi examinată pe fond, criticile formulate tot nu ar putea fi primite, “întrucât din bugetul de stat sunt alocate sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, acestea din urmă neavând resurse suficiente si, deci, o autonomie financiară totală, sens în care în bugetul de stat pot exista prevederi limitative de natura celor evidentiate de reclamantă”.

            Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere.

CURTEA,

            examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul judecătorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

            Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

            Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 34 si ale anexei nr. 9a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 26 aprilie 2001.

            Aceste texte de lege au următorul continut:

            - Art. 34: “(1) Limitele maxime ale numărului de posturi din aparatul propriu al consiliilor locale de la comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti, precum si de la consiliile judetene sunt prevăzute în anexa nr. 9a).

            (2) La stabilirea concretă a numărului de posturi din aparatul propriu consiliile locale si consiliile judetene vor lua în considerare numărul populatiei din comunele, orasele, municipiile si judetele respective, suprafata si numărul de localităti componente ale unitătilor administrativ-teritoriale.

            (3) Stabilirea numărului de posturi se va face în conditiile cheltuirii eficiente a fondurilor publice si încadrării cheltuielilor de personal în veniturile bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale.”

            În anexa nr. 9a), cap. II, se prevede că numărul maxim de posturi poate fi 100 în cazul judetelor care au până la 500.000 de locuitori, 125 în cazul judetelor care au între 500.001 si 650.000 de locuitori si 150 în cazul celor care au peste 650.000 de locuitori.

            Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate sunt contrare următoarelor prevederi constitutionale:

            - Art. 72 alin. (3) lit. o): “Prin lege organică se reglementează: [...]

            o) organizarea administratiei locale, a teritoriului, precum si regimul general privind autonomia locală.”;

            - Art. 119: ‘Administratia publică din unitătile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiul autonomiei locale si pe cel al descentralizării serviciilor publice.”;

            - Art. 121: “(1) Consiliul judetean este autoritatea administratiei publice pentru coordonarea activitătii consiliilor comunale si orăsenesti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judetean.

            (2) Consiliul judetean este ales si functionează în conditiile legii.”

            Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

desi a avut un caracter temporar, aplicându-se în cursul exercitiului financiar al anului 2001, totusi la data la care a fost ridicată exceptia de neconstitutionalitate si la care instanta a dispus sesizarea Curtii Constitutionale (14 noiembrie 2001), această lege era încă în vigoare.

            Curtea mai constată că dispozitiile legale criticate nu sunt determinante în solutionarea cauzei în care a fost ridicată exceptia de neconstitutionalitate. Prin aceste dispozitii s-a prevăzut numărul maxim de posturi în cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene, în raport cu anumite criterii obiective. Cu conditia nedepăsirii limitei maxime, consiliul judetean putea stabili în mod autonom numărul de posturi în aparatul propriu. În situatia în care numărul posturilor ocupate a fost mai mare decât cel stabilit de consiliul judetean, presedintelui acestui consiliu îi revenea sarcina de a dispune reducerea de personal, desfiintarea anumitor posturi si selectionarea personalului care urmează a fi disponibilizat. Astfel, determinantă în solutionarea litigiului de muncă este legalitatea dispozitiei presedintelui consiliului judetean, iar nu dispozitia legală care a limitat numărul total de posturi, motiv pentru care exceptia de neconstitutionalitate apare ca fiind inadmisibilă în sensul dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dis- pozitii dintr-o lege sau ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei”.

            De altfel, constitutionalitatea dispozitiilor criticate a fost examinată si stabilită si pe fond. Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001 a fost supusă controlului de constitutionalitate a priori. Curtea Constitutională, prin Decizia nr. 123 din 25 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 4 iunie 2001, a constatat că legea “a fost adoptată cu respectarea dispozitiilor constitutionale privind legiferarea”, precum si constitutionalitatea mai multor dispozitii, printre care se numărau si cele ale art. 34 si ale anexei nr. 9a). În privinta dispozitiilor art. 34 si ale anexei nr. 9a) Curtea a

retinut în considerentele acelei decizii că “principiul autonomiei locale nu include si absolvirea autoritătilor administratiei publice locale de la obligatia respectării legilor cu caracter general si validitate pe întreg teritoriul tării”. În acest sens sunt si prevederile art. 120 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora: “Consiliile locale si primarii functionează, în conditiile legii, ca autorităti administrative autonome si rezolvă treburile publice din comune si din orase.”

            Curtea a mai constatat că dispozitiile legale criticate stabilesc doar “Limitele maxime ale numărului de posturi din aparatul propriu [...]”, iar în cadrul acestor limite consiliile locale pot decide în mod autonom asupra dimensionării aparatului propriu, în functie de nevoile si posibilitătile locale specifice. S-a retinut în acea decizie si concordanta dispozitiilor legale examinate cu reglementările internationale.

            Întrucât nu există elemente noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, considerentele din acea decizie rămân valabile si în cauza de fată.

            Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, al art. 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

            Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 si ale anexei nr. 9a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, exceptie ridicată de Ioan Paul în Dosarul nr. 3.646/2001 al Tribunalului Brăila - Sectia comercială.

            Definitivă si obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 11 aprilie 2002.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Laurentiu Cristescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” în domeniul public al municipiului Zalău, judetul Sălaj

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 9 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului situat în municipiul Zalău, piata Iuliu Maniu nr. 5, judetul Sălaj, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” în domeniul public al municipiului Zalău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, judetul Sălaj.

            Art. 2. - Transmiterea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

            Art. 3. - Consiliul Local al Municipiului Zalău va asigura spatiul necesar desfăsurării activitătii Filialei de exploatare a filmelor Sălaj a Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul culturii si cultelor,

Florin Rotaru,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 553.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei, prin intermediul Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” - filiala Sălaj, în domeniul public al municipiului Zalău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, judetul Sălaj

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate care se transmite în administrarea Centrului National al Cinematografiei

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Municipiul Zalău, piata Iuliu Maniu nr. 5, judetul Sălaj

Statul român, Centrul National al Cinematografiei, prin Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor“România-Film” Filiala de exploatare a filmelor Sălaj

Municipiul Zalău, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău

Complex cinematografic Libertatea 8.30. - Nr. 101006

Suprafata construită = 1.545 m2, compusă din:

- parter = 199 m2

- etaj I = 1.107 m2

- etaj II = 239 m2

Nr. CF - 1

- Nr. topo - 1/a/1/II si

1/a/1/III

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiei României la fondul necesar organizării primei Reuniuni

a statelor părti la Statutul Curtii Penale Internationale

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 10 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheie-

rea si ratificarea tratatelor, precum si ale art. 115 lit. a) din Statutul Curtii Penale Internationale, adoptat la Roma la

17 iulie 1998, ratificat de România prin Legea nr. 111/2002,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă plata contributiei României la fondul necesar organizării primei Reuniuni a statelor părti la

Statutul Curtii Penale Internationale, în sumă de 15.000 euro.

            Art. 2. - Suma necesară pentru plata contributiei, prevăzută la art. 1, se suportă din bugetul Ministerului

Justitiei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Ioan Alexandru,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 555.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularilor dreptului de administrare a unor bunuri proprietate publică a statului

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea imobilului situat în orasul Buftea, Str. Studioului nr. 1, judetul Ilfov, proprietate publică a statului, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Prefecturii Judetului Ilfov în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

            (2) Se aprobă transmiterea unei cote indivize din imobilul situat în municipiul Bucuresti, str. Smârdan nr. 3, sectorul 3, proprietate publică a statului, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Prefecturii Judetului Ilfov, ca palat administrativ.

            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute în anexă se va face pe bază de protocol încheiat între părti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 559.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor proprietate publică a statului care îsi schimbă titularii dreptului de administrare

 

Localitatea unde este situat imobilul transferat

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Orasul Buftea, Str. Stadionului nr. 1, judetul Ilfov

Prefectura Judetului Ilfov

Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Depozite - corp L, etajul I:

- anul punerii în functiune: 1995

- numărul de inventar: 31005

- numărul planului de situatie: 6

- suprafata construită = 4.129 m2

- suprafata desfăsurată = 8.258 m2

- valoarea de inventar = 1.087.665.676 lei

Municipiul Bucuresti, str. Smârdan nr. 3, sectorul 3

Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Prefectura Judetului Ilfov (palat administrativ)

Cotă indiviză - parter + etaj I: - parter, suprafata exclusivă = 354 m2

suprafata totală = 660,31 m2

- etaj I, suprafata exclusivă = 174,56 m2

suprafata totală = 237,65 m2

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

pentru retragerea unor licente de emisie

 

            În conformitate cu dispozitiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

 

            Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e:

 

            Art. 1. - Având în vedere renuntarea la activitatea pentru care au primit licentă de emisie, se retrag, la cerere, licentele de emisie următoarelor societăti comerciale:

 

CATV

Nr.

crt.

Titularul licentei de emisie (societatea comercială)

Numărul licentei de emisie/data eliberării

Localitatea (judetul)

Data retragerii licentei

1.

DIGITAL 3 - S.A.

C581 din 20 decembrie 1994

Brădesti (Harghita)

1 ianuarie 2002

2.

 

C829 din 22 mai 1995

Feliceni (Harghita)

 

3.

 

C1024 din 7 decembrie 1995

Atid (Harghita)

 

4.

 

C1027 din 7 decembrie 1995

Dealu (Harghita)

 

5.

 

C1028 din 7 decembrie 1995

Mugeni (Harghita)

 

6.

 

C1099 din 14 mai 1996

Sâncrăieni (Harghita)

 

7.

 

C1100 din 14 mai 1996

Săcel (Harghita)

 

8.

 

C1213 din 12 decembrie 1996

Lupeni (Harghita)

 

9.

 

C1244 din 12 decembrie 1996

Băile Tusnad (Harghita)

 

10.

 

C1245 din 12 decembrie 1996

Frumoasa (Harghita)

 

11.

 

C1492 din 24 februarie 1998

Căpâlnita (Harghita)

 

12.

 

C1494 din 24 februarie 1998

Lueta (Harghita)

 

13.

 

C1495 din 24 februarie 1998

Zetea (Harghita)

 

14.

 

C1496 din 24 februarie 1998

Praid (Harghita)

 

15.

 

C1497 din 24 februarie 1998

Vlăhita (Harghita)

 

16.

 

C1822 din 18 martie 1999

Ocland (Harghita)

 

17.

 

C153 din 29 iunie 1993

Odorheiu Secuiesc (Harghita)

 

18.

 

CATV CABLE C1329 din 17 aprilie 1997

Baciu (Cluj)

1 ianuarie 2002

19.

TELEVISION LINE - S.R.L.

C1593 din 15 iunie 1998

Sighetu Marmatiei (Maramures)

 

20.

KAHO - S.R.L.

C047 din 1 februarie 1993

Miercurea-Ciuc

1 ianuarie 2002

21.

AGAPIA - S.R.L.

C274 din 25 ianuarie 1994

Bucecea (Botosani)

1 ianuarie 2002

22.

 

C204 din 7 septembrie 1993

Câmpulung Moldovenesc (Suceava)

 

23.

 

C273 din 25 ianuarie 1994

Dorohoi (Botosani)

 

24.

 

C203 din 7 septembrie 1993

Fălticeni (Suceava)

 

25.

 

C276 din 25 ianuarie 1994

Siret (Suceava)

 

26.

 

C049 din 11 februarie 1993

Suceava (Suceava)

 

27.

 

C202 din 7 septembrie 1993

Târgu-Neamt (Neamt)

 

28.

METWOPLAST - S.R.L.

C1243 din 12 decembrie 1996

Meresti (Harghita)

1 ianuarie 2002

29.

STORM TV - S.R.L.

C162 din 8 iulie 1993

Brăila (Brăila)

1 ianuarie 2002

30.

 

C163 din 8 iulie 1993

Buzău (Buzău)

 

31.

 

C193 din 22 iulie 1993

Cugir (Alba)

 

32.

 

C261 din 9 decembrie 1993

Câmpina (Prahova)

 

33.

 

C436 din 26 aprilie 1994

Gilău (Cluj)

 

34.

 

C447 din 9 iunie 1994

Ploiesti (Prahova)

 

35.

TV CABLU - S.R.L.

C192 din 1 iulie 1993

Bucuresti

1 ianuarie 2002

36.

 

C062 din 18 martie 1993

Cluj-Napoca (Cluj)

 

37.

 

C1451 din 23 octombrie 1997

Sinaia (Prahova)

 

38.

 

C1450 din 23 octombrie 1997

Predeal (Prahova)

 

39.

 

C1530 din 14 aprilie 1998

Bistrita (Bistrita-Năsăud)

 

40.

 

C143 din 1 iunie 1993

Bacău (Bacău)

 

41.

 

C1452 din 23 octombrie 1997

Huedin (Cluj)

 

42.

GAMELAND - S.R.L.

C191 din 22 iulie 1993

Galati (Galati)

1 ianuarie 2002

43.

 

C1699 din 12 noiembrie 1998

Luncavita (Tulcea)

 

44.

 

C1700 din 12 noiembrie 1998

Pechea (Galati)

 

45.

AXEL - S.R.L.

C1575 din 25 mai 1998

Rodna (Bistrita-Năsăud)

6 martie 2002

46.

UNISAT - S.R.L.

C121 din 27 mai 1993

Craiova

1 ianuarie 2002

47.

CRESCENDO MARKET - S.R.L.

C2555 din 27 februarie 2001

Leordeni (Arges) 14 martie 2002

 

48.

 

C2554 din 27 februarie 2001

Valea Iasului (Arges)

 

49.

 

C2442 din 19 octombrie 2000

C.A. Rosetti (Tulcea)

 

50.

BĂLEANU SERVCOM - S.R.L.

C2087 din 7 decembrie 1999

Rodinua (Caras-Severin)

1 ianuarie 2002

51.

 

C2089 din 7 decembrie 1999

Divici (Caras-Severin)

 

52.

 

C2090 din 7 decembrie 1999

Belabresca (Caras-Severin)

 

53.

 

C2088 din 7 decembrie 1999

Susca (Caras-Severin)

 

54.

 

C2093 din 7 decembrie 1999

Greoni (Caras-Severin)

 

55.

 

C2096 din 7 decembrie 1999

Ticvaniul Mic (Caras-Severin)

 

56.

 

C2098 din 7 decembrie 1999

Mercina (Caras-Severin)

 

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

SERBAN MADGEARU

 

Bucuresti, 21 mai 2002.

Nr. 48.

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind scoaterea la concurs a unui canal de televiziune locală de putere mică

 

            În temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) si (3) si ale art. 14 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, cu

modificările si completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 29 din aceeasi lege,

 

            Consiliul National al Audiovizualului decide:

 

            Art. 1. - Ca urmare a expirării perioadei de valabilitate a Licentei de emisie Tv008 din 14 ianuarie 1993 pentru statia locală de televiziune de putere mică Tele 7abc Bucuresti, apartinând Societătii Comerciale “CMC INTERNATIONAL IMPEX” - S.A., se scoate la concurs canalul 42-8M Bucuresti, PAR=0,500 kW, Hef=35 m, polarizare orizontală.

            Art. 2. - Dosarele de participare la concursul de acordare a licentei de emisie pentru canalul 42-8M Bucuresti vor fi depuse la sediul Consiliului National al Audiovizualului până la data de 15 iulie 2002.

            Art. 3. - Continutul dosarului de înscriere la concurs, precum si criteriile de departajare pentru acordarea licentei de emisie sunt prezentate în anexele nr. 1 si 2.

            Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

SERBAN MADGEARU

 

Bucuresti, 23 mai 2002.

Nr. 49.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONTINUTUL

dosarului de înscriere la concursul pentru licenta de emisie radio-tv

 

            1. Cerere de licentă (dactilografiată pe formular tip C.N.A.)

            2. Achitarea taxei de înscriere la concurs

            3. Actele juridice ale societătii, în copii legalizate:

            - hotărârea judecătorească;

            - certificatul de înmatriculare al societătii;

            - statutul societătii;

            - tipul de comunicatie audiovizuală solicitată trebuie să fie explicit înscris în statutul societătii la obiectul de activitate (orice modificare a statutului trebuie dovedită prin actul aditional si cererea de înscriere de mentiuni);

- contractul societătii;

- contractul de asociere (dacă este cazul);

- declaratia notarială prin care să se precizeze, pentru fiecare asociat al societătii, din ce alte societăti din domeniul audiovizualului mai face parte (investitor, actionar direct sau indirect) si care este procentul de participare la capitalul social al altor societăti. Prin aceeasi declaratie notarială se va preciza dacă persoana juridică (societatea care solicită licenta) mai este investitor sau actionar direct ori indirect la alte societăti de comunicatie audiovizuală, cu precizarea procentului detinut din capitalul social al acestora;

- structura de capital si actionarii/asociatii.

4. Avizul tehnic prealabil eliberat de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

5. Studiul de fezabilitate, oportunitate si marketing:

A. Situatia economică si financiară a societătii, anexând o copie de pe ultimul bilant contabil cu viza administratiei financiare, balanta contabilă la data întocmirii bilantului si ultima balantă contabilă întocmită (în cazul societătilor care nu au desfăsurat activitate, declaratie vizată de administratia financiară):

- investitii în audiovizual;

- potentialul financiar;

- scrisoarea de bonitate;

- rezultatele economico-financiare;

- surse de finantare detaliate (reinvestirea profitului, surse externe - primite sau în curs de finalizare, contracte de sponsorizare, subventii - hotărâri ale Guvernului, ordonante ale Guvernului etc., transferuri - în cazul zonelor defavorizate, fonduri obtinute prin programe ale Uniunii Europene etc.)

B. Formularea unei strategii a dezvoltării viitoare, construirea unor variante, analiza economică si financiară, justificarea tehnică si economică a acestor variante

C. Etapele si termenele de finalizare ale proiectului (maximum 18 luni din momentul obtinerii licentei) D. Resurse umane:

- angajati (experienta acumulată în activitatea în domeniul audiovizualului, un scurt curriculum vitae);

- colaboratori;

- schema organizatorică a departamentelor programe, tehnic, economic, administrativ etc.

E. Amplasamentul statiei de emisie, al studiourilor, al spatiilor tehnice, redactionale si de productie aferente (adresa, actele de proprietate sau de închiriere)

F. Tipul si principalii parametri ai echipamentului utilizat pentru:

- statia de emisie;

- studiouri.

G. Grila de program pe zile, ore si procente (conform Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 21/1999):

- prezentarea programelor de conceptie proprie si a celor cuprinzând retransmisia de productii audiovizuale înregistrate prin diverse mijloace;

- se va declara intentia de afiliere a postului (dacă este cazul).

H. Sursele si proportiile programelor, după structură

I. Strategia de utilizare a licentelor detinute de societate pentru posturile de radiodifuziune din zona de acoperire a statiei de putere mare pentru care se scoate la concurs frecventa

J. Caseta demonstrativă pentru programele de conceptie proprie, cu o durată aproximativă de 20-30 de minute

K. Pentru societătile care au functionat se va depune un memoriu privind activitatea postului (grila de program, utilizarea timpului de emisie, întreruperi în emisie, situatia economico-financiară, investitii în audiovizual, resurse umane etc.).

Eventualele modificări ale grilei de program existente la depunerea dosarului de înscriere la concurs se pot efectua cu maximum 15 zile înainte de data prezentării la concurs.

Eventualele modificări în situatia juridică existentă la depunerea dosarului de înscriere la concurs se pot efectua cu maximum 15 zile înainte de data prezentării la concurs, cu conditia încadrării acestora în prevederile Legii nr. 48/1992.

Paginile dosarului vor fi numerotate.

 

ANEXA Nr. 2

 

CRITERII

pentru departajarea participantilor

 

            1. Capacitatea solicitantului de a presta un serviciu performant:

            1.1. calitatea ofertei de programe [conform art. 12 alin. (4) din Legea nr. 48 1992];

            1.2. ponderea productiilor audiovizuale nationale si europene în ansamblul programelor difuzate;

            1.3. durata zilnică a programelor de conceptie proprie, în situatia afilierii la un post al altui titular de licentă;

            1.4. programul local sau zonal oferit de societătile care preconizează retransmiterea programului unei statii cap de retea (acolo unde este cazul);

            1.5. ponderea productiei proprii în ansamblul emisiunilor difuzate;

            1.6. nivelul tehnic al echipamentelor utilizate (existente/preconizate);

            1.7. experienta echipei redactionale în audiovizual.

            2. Spatiile tehnice si redactionale, echipamentele detinute, investitii prevăzute

            3. Investitii preconizate, spatiile în care se prevede functionarea studioului si/sau a emitătorului, echipamentele detinute/preconizate

            4. Capacitatea solicitantului de a sustine financiar si economic activitatea postului:

            4.1. volumul si structura capitalului prevăzut pentru a fi investit;

            4.2. bonitatea societătii;

            4.3. planul de afaceri;

            4.4. achitarea obligatiilor financiare prevăzute de lege.

            5. Îndeplinirea obligatiilor prevăzute în licenta de emisie si în deciziile Consiliului National al Audiovizualului: sanctiuni aplicate de Consiliul National al Audiovizualului*)

            6. Situatia utilizării licentelor de emisie obtinute anterior*).


*) Se referă la societătile care detin licente de emisie pentru radiodifuziune si/sau televiziune transmisă pe cale radioelectrică sau prin cablu.