MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 387         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 6 iunie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

537. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei si pentru înfiintarea Centrului National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

13. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la unele societăti comerciale

 

14. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Turnu” - S.A. Turnu Măgurele

 

15. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Bicapa” - S.A. Târnăveni

 

16. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Vulcan” - S.A. Bucuresti

 

17. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Urbis Armături Sanitare” - S.A. Bucuresti

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

18. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iunie 2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei si pentru înfiintarea Centrului National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 33 al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“33. aprobă, prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, Nomenclatorul de specialităti medicale si farmaceutice si Normele cu privire la specialitătile medico-sanitare si paramedicale, supraspecializările si competentele pentru reteaua de asistentă medicală;”.

2. Punctul 331 al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“331. stabileste criteriile pentru angajarea si promovarea personalului de specialitate medico-sanitar din unitătile sanitare;”

3. După punctul 331 al articolului 3 se introduc punctele 332 si 333 cu următorul cuprins:

“332. organizează, în conditiile legii, concursuri si examene pentru obtinerea specialitătii si promovarea în grade profesionale pentru medici, farmacisti, biologi, chimisti si biochimisti si pentru asistentii medicali din reteaua Ministerului Sănătătii si Familiei si a ministerelor cu retea sanitară proprie;

333. organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de medici, farmacisti, chimisti, biologi si biochimisti din unitătile aflate în reteaua Ministerului Sănătătii si Familiei;”.

4. Punctul 36 al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“36. stabileste strategiile si organizează activitatea privind formarea, pregătirea si perfectionarea profesională a personalului medico-sanitar, instruirea, evaluarea profesională si certificarea programelor de educatie medicală continuă;”.

5. Punctul 361 al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“361. aprobă cuantumul taxelor pentru organizarea si realizarea activitătilor prevăzute la pct. 332, 333 si 36, în conditiile legii.”

6. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - Activitătile prevăzute la pct. 331, 332, 333 si 36 ale art. 3 se organizează si se realizează de către Ministerul Sănătătii si Familiei si unitătile subordonate.”

Art. II. - (1) Se înfiintează Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali, ca unitate cu personalitate juridică, finantată integral din venituri extrabugetare, în subordinea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Regiei nr. 8, sectorul 6, si str. Bodesti nr. 1, sectorul 2, prin  reorganizarea Directiei generale de perfectionare postuniversitară a medicilor, farmacistilor si asistentilor medicali, care se desfiintează.

(2) Veniturile extrabugetare provin din sumele încasate de la persoanele fizice care se înscriu si participă la programele de formare, pregătire si perfectionare profesională a personalului medico-sanitar, instruire, evaluare profesională a programelor de educatie medicală continuă, la concursuri si examene si altele asemenea, precum si din fondurile bănesti acordate de persoanele juridice si fizice sub formă de donatii si sponsorizări.

(3) Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali are în dotare bunuri mobile si imobile dobândite în conditiile legii.

(4) Bunurile mobile si imobile aflate în administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei si utilizate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de către Directia generală de perfectionare postuniversitară a medicilor, farmacistilor si asistentilor medicali se transmit Centrului National de

Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali, pe bază de protocol încheiat între părti.

(5) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali va prelua de la Ministerul Sănătătii si Familiei veniturile si cheltuielile extrabugetare si executia aferentă perioadei de functionare în anul 2002 a acestui centru ca directie în cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei.

(6) Personalul Directiei generale de perfectionare post-universitară a medicilor, farmacistilor si asistentilor medicali se preia prin transfer de către Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali.

Art. III. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 22/2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotărâre.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 537.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

ORGANIGRAMA

Ministerului Sănătătii si Familiei

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând unitătile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătătii si Familiei

 

Nr.

crt.

Denumirea unitătii

A. Unităti aflate în subordinea Ministerului Sănătătii si Familiei

I.

Unităti finantate de la bugetul de stat:

 

- Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, în subordinea căruia functionează inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap

 

- Numărul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat este de 378.

II.

Unităti finantate de la bugetul de stat:

1.

Directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti

2.

Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

3.

Insti tutul de Sănătate Publică “Prof. dr. Iuliu Moldovan” Cluj-Napoca

4.

Institutul de Sănătate Publică Iasi

5.

Institutul de Sănătate Publică “Prof. dr. Leonida Georgescu” Timisoara

6.

Centrul de Sănătate Publică Târgu Mures

7.

Centrul de Sănătate Publică Sibiu

8.

Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate Bucuresti

9.

Institutul National de Medicină Sportivă Bucuresti

10.

Institutul National de Hematologie Transfuzională “Prof. dr. C.T. Nicolau” Bucuresti

11.

Centrul de Calcul, Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti

12.

Academia de Stiinte Medicale Bucuresti

13.

Oficiul Central de Stocare Bucuresti

14.

Centrul de Informare si Consultantă pentru Familie

15.

Centrul-Pilot de Asistentă si Protectie a Victimelor Violentei în Familie

 

- Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la nr. crt. 1-12 este de 8.458.

 

- Numărul maxim de posturi la unitatea prevăzută la nr. crt. 13 este de 136.

 

- Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la nr. crt. 14-15 este de 15.

 

- Încadrarea în numărul maxim de posturi se realizează în termen de 45 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

III.

Unităti finantate din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat:

1.

Institutul Oncologic “Prof. dr. Alexandru Trestioreanu” Bucuresti

2.

Institutul Oncologic “Prof. dr. I. Chiricută” Cluj-Napoca

3.

Institutul National de Gerontologie si Geriatrie “Ana Aslan” Bucuresti

4.

Institutul de Pneumoftiziologie “Prof. dr. Marius Nasta” Bucuresti

5.

Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului “Prof. dr. Alfred Rusescu” Bucuresti

6.

Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti

7.

Institutul de Fiziologie Normală si Patologică “D. Danielopolu” Bucuresti

8.

Institutul de Endocrinologie “C.I. Parhon” Bucuresti

9.

Institutul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice “Prof. dr. N. Paulescu” Bucuresti

10.

Institutul de Boli Cerebrovasculare Bucuresti

11.

Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. dr. C.C. Iliescu” Bucuresti

12.

Institutul Inimii “Prof. dr. Nicolae Stăncioiu” Cluj-Napoca

13.

Institutul de Boli Infectioase “Prof. dr. Matei Bals” Bucuresti

14.

Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functională O.R.L. “Prof. dr. Dorin Hociotă” Bucuresti

15.

Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara

16.

Institutul Clinic Fundeni Bucuresti

17.

Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca

18.

Centrul de Cardiologie Iasi

19.

Centrul de Boli Cardiovasculare Târgu Mures

20.

Centrul de Cardiologie Craiova

21.

Centrul National de Acupunctură si Homeopatie Bucuresti

22.

Statia Centrală de Salvare Bucuresti

IV.

Unităti finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat:

1.

Agentia Natională a Medicamentului Bucuresti

2.

Institutul National de Medicină Legală “Mina Minovici” Bucuresti

3.

Institutul de Medicină Legală Iasi

4.

Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca

5.

Institutul de Medicină Legală Timisoara

6.

Institutul de Medicină Legală Craiova

7.

Institutul de Medicină Legală Târgu Mures

V.

Unităti finantate din venituri extrabugetare:

1.

Statia de Verificare si Întretinere a Aparaturii Medicale Bucuresti*)

2.

Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali

B.

Unităti aflate sub autoritatea Ministerului Sănătătii si Familiei:

 

- Compania Natională “Unifarm” - S.A. Bucuresti

C.

Unităti aflate în coordonarea Ministerului Sănătătii si Familiei:

1.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes” Bucuresti

2.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino”


*) Aceste unităti pot primi sume de la bugetul de stat pe bază de programe de sănătate.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la unele societăti comerciale

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la societătile comerciale prevăzute în anexă,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la societătile comerciale prevăzute în anexă, denumite în continuare societăti comerciale, începând cu data de 20 mai 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătilor comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătilor comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societătile comerciale le au de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătilor comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătilor comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătilor comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 20 mai 2002.

Nr. 13.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând societătile comerciale aflate în proces de privatizare

 

Nr.

crt.

Denumirea societătii comerciale

Adresa sediului social

Nr. de înregistrare la Oficiul registrului comertului

1.

PROREM UTB - S.A. Brasov

Brasov, Str. Turnului nr. 5, judetul Brasov

J/8/1005/1999

2.

SCUDIVER UTB - S.A. Brasov

Brasov, Str. Turnului nr. 5, judetul Brasov

J/8/1002/1999

3.

REUTCOM UTB - S.A. Brasov

Brasov, Str. Turnului nr. 5, judetul Brasov

J/8/1001/1999

4.

AWE HD - S.A. Brasov

Brasov, Str. Turnului nr. 5, judetul Brasov

J/8/1007/1999

5.

FRIMUT UTB - S.A. Brasov

Brasov, Str. Turnului nr. 5, judetul Brasov

J/8/1004/1999

6.

MUM UTB - S.A. Brasov

Brasov, Str. Turnului nr. 5, judetul Brasov

J/8/1008/1999

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

“Turnu” - S.A. Turnu Măgurele

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Turnu” - S.A. Turnu Măgurele,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Turnu” - S.A. Turnu Măgurele, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în localitatea Turnu Măgurele, Str. Portului nr. 1, judetul Teleorman, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J/34/184/1991, începând cu data de 1 iunie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 27 mai 2002.

Nr. 14.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

“Bicapa” - S.A. Târnăveni

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială Bicapa - S.A. Târnăveni,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială Bicapa - S.A. Târnăveni, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în localitatea Târnăveni, str. Avram Iancu nr. 144, judetul Mures, înmatriculată la Oficiul

Registrului Comertului sub nr. J/26/24/1991, începând cu data de 1 iunie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 27 mai 2002.

Nr. 15.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

“Vulcan” - S.A. Bucuresti

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Vulcan” - S.A. Bucuresti,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Vulcan” - S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Sebastian nr. 88, sectorul 5, înmatriculată la Oficiul registrului comertului cu nr. J/40/1655/1991, începând cu data de 1 iunie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 27 mai 2002.

Nr. 16.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

“Urbis Armături Sanitare” - S.A. Bucuresti

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Urbis Armături Sanitare” - S.A. Bucuresti,

emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Urbis Armături Sanitare” - S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Preciziei nr. 3, sectorul 6, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J/40/1695/1991, începând cu data de 25 mai 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 27 mai 2002.

Nr. 17.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ Ă

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iunie 2002

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna iunie 2002 nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 30,6% pe an.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 3 iunie 2002.

Nr. 18.