MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 377         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 4 iunie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

486. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Regatul Tărilor de Jos pentru exportul prestatiilor de securitate socială, semnat la Bucuresti la 13 noiembrie 2001

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 101 din 26 martie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 107-112 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

 

Decizia nr. 109 din 2 aprilie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 si ale art. 51 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

61. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

189. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Listei cuprinzând tările terte si centrele de colectare a embrionilor proveniti de la animale domestice din specia bovină, aprobate pentru import în România

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

 

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Regatul Tărilor de Jos pentru exportul prestatiilor de securitate socială, semnat la Bucuresti la 13 noiembrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 164 din 9 mai 2002,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre România si Regatul Tărilor de Jos pentru exportul prestatiilor de securitate socială, semnat la Bucuresti la 13 noiembrie 2001, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 486.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 101

din 26 martie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 107-112 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 107-112 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Daewoo Electronics România” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 6.181/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, întrucât într-o cauză anterioară, în care aceeasi parte a invocat exceptia de neconstitutionalitate aacelorasi dispozitii de lege, Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 180/2000, care are autoritate de lucru judecat.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 12 septembrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 6.181/2000, Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 107-112 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Daewoo Electronics România” - S.R.L. din Bucuresti într-un litigiu având ca obiect pretentii reprezentând remuneratie compensatorie pentru copie privată.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că art. 107-112 din Legea nr. 8/1996 contravin art. 11, art. 16 alin. (1) si (2), art. 115, 116, art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a), b) si c) si art. 138 din Constitutie. Astfel se arată că stabilirea “taxei” reglementată de textele criticate contravine obligatiilor asumate de statul român prin Legea nr. 18/1994 pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital. Nerespectarea acestei conventii, care face parte din dreptul intern, constituie, în opinia autorului exceptiei, o încălcare a prevederilor art. 11 din Constitutie, conform cărora statul român se obligă să îndeplinească cu bună-credintă obligatiile ce îi revin din tratatele la care este parte. Se consideră că dispozitiile art. 107-112 din Legea nr. 8/1996 sunt în contradictie cu art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie privind egalitatea în drepturi a cetătenilor, fără privilegii si fără discriminări, prin aceea că se creează “o situatie favorabilă societătilor mici si celor care nu au sediul în Bucuresti, care nu vor achita taxa de 5%, urmărirea fiind determinată de un criteriu subiectiv, respectiv mărimea patrimoniului sau sediul acestora, fiind  imposibil ca organismul de gestiune colectivă să poată urmări pe importatorii la nivel national, pentru a le impune tuturor si în mod egalobligatia achitării remuneratiei compensatorie pentru copia privată”.

Se mai sustine că dispozitiile criticate contravin si art. 138 din Constitutie referitor la impozite si taxe, întrucât “statul roman printr-o lege obligă o categorie de societăti comerciale denumite generic «importatori si fabricanti» să plătească taxe unei societăti «non profit» (constituite din peste 20 de persoane) si îsi deleagă responsabilitătile, ca organe de specialitate ale administratiei publice, acestei asociatii, pentru ca prin delegare aceasta să efectueze acte care tin de puterea statului, respectiv calcularea, verificarea, urmărirea si încasarea impozitelor la nivel national, încălcându-se principii de drept universal valabile si prevederile art. 115 si 116 din Constitutia României”. Se mai sustine că art. 107-112 din Legea nr. 8/1996 încalcă în mod evident prevederile art. 115 si art. 116 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora “asemenea organisme de specialitate se pot înfiinta numai în subordinea ministerelor si cu avizul Curtii de Conturi, în cazul în care legea le recunoaste această competentă”. În ceea ce priveste contrarietatea fată de prevederile art. 134 alin. (1) si (2) din Constitutie, referitoare la libertatea comertului, protectia concurentei loiale si protejarea intereselor nationale în activitatea economică, se consideră că textele criticate creează “o discriminare prin majorarea obligatiilor fiscale în detrimentul marilor societăti comerciale si crearea de facilităti prin neurmărirea fiscală a micilor comercianti si a persoanelor fizice, legea creând grave inegalităti si o concurentă neloială determinată de modul în care a fost organizată aplicarea legii”.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă si de contencios administrativ, exprimându-si opinia, apreciază că “textele de lege vizate de exceptia invocată nu sunt contrare prevederilor constitutionale cuprinse în art. 11 si 138 din Constitutia României”si nu încalcă nici “dispozitiile art.  16 alin. (1) si (2) si art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a), b), c) din Constitutie”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că dispozitiile din lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei si propune respingerea exceptiei ca neîntemeiată.

Guvernul apreciază, de asemenea, că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel se consideră că prevederile constitutionale ale art. 11, 115, 116 si 138 nu sunt incidente în cauză, iar dispozitiile art. 16 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a)-c) nu sunt încălcate, deoarece textele de lege criticate nu fac “nici o diferentiere a fabricantilor si importatorilor, în raport cu mărimea patrimoniului acestora” si “faptul că societătile mai mici pot fi mai greu urmărite pentru plata remuneratiei compensatorii pentru copia privată tine de aplicarea legii, iar nu de constitutionalitatea dispozitiilor sale”.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor si al Guvernului, raportul întocmit de udecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 107-112 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, prevederi care au următorul continut:

- Art. 107: “(1) Autorii operelor înregistrate sonor sau audiovizual, pe orice fel de suporturi, au dreptul, împreună cu editorii si producătorii operelor respective si cu artistii interpreti sau executanti ale căror executii sunt fixate pe aceste suporturi, la o remuneratie compensatorie pentru copia privată efectuată în conditiile art. 34 alin. (2) din prezenta lege.

(2) Remuneratia prevăzută la alin. (1) va fi plătită de fabricantii sau importatorii de suporturi utilizabile pentru reproducerea operelor si de către fabricantii sau importatorii de aparate ce permit reproducerea acestora. Remuneratia se va plăti în momentul punerii în circulatie pe teritoriul national a acestor suporturi si aparate si va reprezenta 5% din pretul de vânzare al suporturilor si aparatelor fabricate în tară, respectiv 5% din valoarea înscrisă în documentele organelor vamale pentru suporturile si aparatele importate.

(3) Remuneratia prevăzută la alin. (1) se repartizează, prin intermediul organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor, între autori, artisti interpreti sau executanti, editori si producători, după cum urmează:

a) în cazul operelor înregistrate sonor pe suporturi, 40% din remuneratie revine, în părti negociabile, autorilor si editorilor operelor înregistrate, iar restul de 60% revine, în părti egale, artistilor interpreti sau executanti, pe de o parte, si producătorilor de înregistrări sonore, pe de altă parte;

b) în cazul operelor înregistrate audiovizual pe suporturi, remuneratia se împarte în mod egal între autori, artisti interpreti sau executanti si producători.

(4) Colectarea sumelor datorate în temeiul alin. (1) se va face de către un singur organism de gestiune colectivă pentru un domeniu, desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Procedura repartizării acestor sume între beneficiari se va stabili printr-un protocol negociat între acestia.

(5) Organismele de gestiune colectivă care colectează sumele datorate în temeiul alin. (1) au dreptul să solicite de la fabricanti si importatori informatii privind situatia vânzărilor si, respectiv, a importurilor de suporturi si aparate si să controleze exactitatea acestora.

(6) Dreptul prevăzut la alin. (1) nu poate face obiectul unei renuntări din partea autorilor si a artistilor interpreti sau executanti.”;

- Art. 108: “Remuneratia prevăzută la art. 107 nu se plăteste în cazul în care suporturile audio sau video neînregistrate, fabricate în tară sau importate, se comercializează en gros către producătorii de înregistrări sonore si audiovizuale sau către organismele de radiodifuziune si televiziune, pentru propriile emisiuni.”;

- Art. 109: “(1) Autorii si editorii de opere fixate pe un suport grafic sau analog au dreptul la o remuneratie compensatorie pentru copia privată efectuată în conditiile art. 34 din prezenta lege.

(2) Remuneratia prevăzută la alin. (1) va fi plătită de fabricantii sau importatorii de aparate ce permit reproducerea operelor fixate pe suport grafic sau analog. Remuneratia se va plăti în momentul punerii în circulatie pe teritoriul national a acestor aparate si va reprezenta 5% din pretul de vânzare al aparatelor fabricate în tară, respectiv 5% din valoarea înscrisă în documentele vamale pentru aparatele importate.

(3) Remuneratia prevăzută la alin. (1) se repartizează prin intermediul organismelor de gestiune colectivă a dreptului de autor, în mod egal, între autor si editor.

(4) Colectarea sumelor datorate în temeiul alin. (1) se face de către un singur organism de gestiune colectivă pentru fiecare domeniu, desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.

Procedura repartizării acestor sume între beneficiari se va stabili printr-un protocol negociat între acestia.”;

- Art. 110: “Dispozitiile art. 107 si 109 nu se aplică importului de suporturi si aparate destinate reproducerii, efectuat de o persoană, fără scop comercial.”;

- Art. 111: “Difuzarea exemplarelor unei prestatii artistice sau ale unei înregistrări sonore, ulterioară primei lor difuzări, nu mai necesită autorizarea titularului drepturilor conexe decât pentru închiriere si pentru import.”;

- Art. 112: “Dispozitiile art. 33, 34 si 38 se aplică, prin analogie, artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de înregistrări sonore.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate aceste dispozitii de lege încalcă prevederile constitutionale ale art. 11, art. 16 alin. (1) si (2), art. 115, art. 116 alin. (2), art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a), b) si c) si ale art. 138, prin aceea că aplicarea în “mod anarhic” a legii conduce la aparitia concurentei neloiale si “tulbură grav echilibrul si stabilitatea economiei nationale, precum si credibilitatea angajamentelor internationale asumate de România”.

Textele constitutionale care se consideră că sunt încălcate prin reglementările criticate prevăd:

- Art. 11: “(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai si cu bună-credintă obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte.

(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.”;

- Art. 16: “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege. […]”;

- Art. 115: “1) Ministerele se organizează numai în subordinea Guvernului.

(2) Alte organe de specialitate se pot organiza în subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ca autorităti administrative autonome.”;

- Art. 116 alin. (2): “Guvernul si ministerele, cu avizul Curtii de Conturi, pot înfiinta organe de specialitate, în subordinea lor, numai dacă legea le recunoaste această competentă.”;

- Art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a)-c): “(1) Economia României este economie de piată.

(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;

b) protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară;

c) stimularea cercetării stiintifice nationale;”;

- Art. 138: “(1) Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege.

(2) Impozitele si taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judetene, în limitele si în conditiile legii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate se constată următoarele:

Cu privire la constitutionalitatea prevederilor art. 107-112 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 180 din 10 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 8 decembrie 2000, cu prilejul solutionării exceptiei ridicate tot de Societatea Comercială “Daewoo Electronics România” - S.R.L. din Bucuresti, într-o cauză având acelasi obiect si aceleasi părti si cu o motivare identică, ca si în acest dosar. Exceptia de neconstitutionalitate a fost respinsă pentru considerentele ce au fost retinute în decizia mentionată.

Potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, din care mentionăm, de exemplu, Decizia nr. 44 din 14 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 14 iulie 2000, “partea care a invocat exceptia nu o mai poate reitera, deoarece, fiind contrară puterii lucrului judecat, ea este inadmisibilă. Decizia anterioară de respingere a exceptiei este obligatorie potrivit art. 145 alin. (2) din Constitutie, având în vedere că motivele care au justificat-o subzistă în continuare, fiind aceleasi”.

Asa fiind, în prezentul dosar exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 107-112 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe este inadmisibilă si, în consecintă, urmează să fie respinsă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 107-112 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, exceptie ridicată de Societatea Comercială «Daewoo Electronics România» - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 6.181/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 martie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 109

din 2 aprilie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 si ale art. 51 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 si ale art. 51 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, exceptie ridicată de Societatea Comercială .Griro Com” - S.R.L. din Suceava în Dosarul nr. 1.450/2000 al Judecătoriei Suceava.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, ca devenită inadmisibilă, întrucât, ulterior sesizării Curtii Constitutionale, dispozitiile de lege criticate au  fost abrogate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 5 iunie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 1.450/2000, Judecătoria Suceava a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 si ale art. 51 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Societatea Comercială “Griro Com” - S.R.L. din Suceava într-o cauză având ca obiect plângerea împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii săvârsite de această societate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, în esentă, se sustine că textele criticate, potrivit cărora pentru comercializarea unora dintre produsele prevăzute la nr. crt. 1.1, 1.2 si 1.3 din anexa nr. 1 la ordonantă se stabiliesc preturi minime pe produse si pe grupe de produse, iar nerespectarea acestor dispozitii constituie contraventie, încalcă art. 134 din Constitutie care “consacră regimul liberalismului economic”.

Judecătoria Suceava apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată, textele de lege criticate nefiind contrare prevederilor constitutionale ale art. 134. În acest sens se arată că “stabilirea de preturi minimale pentru unele categorii de produse constituie, de altfel, o prevedere anti-dumping, evitându-se astfel eventuala strategie a unor agenti economici foarte puternici, de a practica o perioadă de timp preturi foarte mici pentru a elimina concurentii cu posibilităti financiare reduse”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră că prevederile art. 6 si ale art. 51 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 nu contravin art. 134 din Constitutie, deoarece “stabilirea preturilor minime se face în mod liber, fără interventia statului, prin acordul comun al asociatiilor patronale ale producătorilor de băuturi alcoolice legal înfiintate”, si asigură “protectia concurentei loiale în domeniul comercializării băuturilor alcoolice pe piata internă”. Se mai arată că, în urma modificării dispozitiilor de lege criticate, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2000 “autorul exceptiei are posibilitatea de a initia, în cadrul si cu acordul asociatiilor patronale ale producătorilor de băuturi alcoolice legal înfiintate, procedura modificării preturilor minime stabilite anterior”.

Guvernul opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât “nu se poate spune că principiul libertătii comertului, consacrat de Constitutie la art. 134 alin. (2) lit. a), a fost atins în vreun fel prin măsura luată de organele abilitate, întrucât din cuprinsul art. 134 alin. (2) lit. b) din Legea fundamentală se întelege că astfel de măsuri se subscriu interesului general, statul fiind obligat să asigure «protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară»”.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 6 si ale art. 51 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor. 

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională constată că, ulterior sesizării sale prin Încheierea din 5 mai 2000, a fost adoptată Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158 din 27 noiembrie 2001 privind regimul accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 30 noiembrie 2001, ordonantă care, în conformitate cu dispozitiile art. 62 alin. (1), a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2002. Potrivit alin. (2) al aceluiasi articol din ordonantă, art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 a fost abrogat în mod expres, iar prevederile sale nu au fost preluate în actul normativ abrogator. Asa fiind, în temeiul art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 a devenit inadmisibilă.

Art. 51 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000, criticat, de asemenea, ca fiind neconstitutional, prevede:

“Constituie contraventie următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni: [...] c) comercializarea pe piata internăla preturi mai mici decât preturile minime publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, a produselor si a grupelor de produse, inclusiv a celor în vrac, pentru care s-au stabilit preturi minime.”

Potrivit acestor dispozitii, care nu au fost abrogate expres prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001, se sanctionează contraventional comercializarea de produse sau grupe de  produse, pe piata internă, la preturi mai mici decât preturile minime publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. Or, asa cum s-a arătat, art. 6 din ordonanta criticată, prin care se reglementa stabilirea preturilor minime pentru produsele prevăzute la nr. crt. 1.1, 1.2 si 1.3 din anexa nr. 1 la ordonantă, a fost abrogat, astfel că, în urma acestei abrogări, dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000, care nu au fost preluate în noua reglementare, nu mai sunt în vigoare, fiind abrogate implicit.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 si ale art. 51 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Griro Com” - S.R.L. din Suceava în Dosarul nr. 1.450/2000 al Judecătoriei Suceava.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 aprilie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Articolul 2 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 26 ianuarie 1999, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. atrage, păstrează si fructifică economiile bănesti în lei si în valută ale populatiei, disponibilitătile bănesti în lei si în valută ale persoanelor juridice, efectuează plăti, schimb valutar si primeste sume spre consemnare.

(2) Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. poate desfăsura activitătile permise băncilor, în conformitate cu prevederile Legii bancare nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, cu autorizarea prealabilă a Băncii Nationale a României.

(3) Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. poate să acorde credite în lei si în valută si să îsi asume angajamente în numele persoanelor fizice, persoanelor juridice care întrunesc cumulativ conditiile de număr de personal si cifra de afaceri stabilite, potrivit legii, pentru întreprinderile mici si mijlocii, precum si în numele administratiei publice centrale si locale.

(4) Creditele se acordă pe bază de garantii si cu conditia ca sursele de creditare să nu provină din depunerile la vedere ale persoanelor fizice.”

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. va prezenta Guvernului spre aprobare noul său statut.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 61.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei cuprinzând tările terte si centrele de colectare a embrionilor proveniti

de la animale domestice din specia bovină, aprobate pentru import în România

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

văzând Referatul de aprobare nr. 155.202 din 20 aprilie 2002, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând tările terte si centrele de colectare a embrionilor proveniti de la animale domestice din specia bovină, aprobate pentru import în România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării lui.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 189.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

cuprinzând tările terte si centrele de colectare a embrionilor proveniti de la animale domestice din specia bovină, aprobate pentru import în România

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.