MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 376         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 4 iunie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

764/3/84. - Ordin al ministrului finantelor publice, al guvernatorului Băncii Nationale a României si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice, al guvernatorului Băncii Nationale a României si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, cu modificările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 764/29 mai 2002

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 3/29 mai 2002

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 84/29 mai 2002

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice, al guvernatorului Băncii Nationale a României si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001

pentru aprobarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, cu modificările ulterioare

 

Ministrul finantelor publice, guvernatorul Băncii Nationale a României si presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) si ale art. 12 alin. (3) din Legea datoriei publice nr. 81/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999,

în conformitate cu dispozitiile art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 iunie 1998, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 170 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 9 aprilie 2002,

emit următorul ordin:

 

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor publice, al guvernatorului Băncii Nationale a României si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875 din 21 mai 2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 8 august 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

- La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) La data de 1 decembrie 2002 Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 2/1997 privind operatiunile cu titluri de stat derulate prin Banca Natională a României în calitatea sa de agent al statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 16 aprilie 1997, se abrogă.”

Art. II. - Ordinul ministrului finantelor publice, al guvernatorului Băncii Nationale a României si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 395/2/5C din 2 aprilie 2002 privind aprobarea Procedurilor de lucru în aplicarea Ordinului ministrului finantelor publice, al guvernatorului Băncii Nationale a României si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată se completează cu anexa nr. 1 la prezentul ordin “Regulamentul nr. 15 privind operatiunile cu titluri de stat” si, respectiv, cu anexa nr. 2 la prezentul ordin “Procedura nr. 15.1 privind decontarea tranzactiilor cu titluri de stat”, care devin anexa nr. 2 si, respectiv, nr. 3 la Ordinul nr. 395/2/5C/2002.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice, Mihai Nicolae Tănăsescu

Guvernatorul Băncii Nationale a României, Mugur Constantin Isărescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENTUL Nr. 15

privind operatiunile cu titluri de stat

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

ARTICOLUL 1

Cadru general cu privire la operatiunile cu titluri de stat

 

1. Prezentul regulament stabileste regimul operatiunilor cu titluri de stat pentru care Bursa de Valori Bucuresti, denumită în continuare B.V.B., este desemnată ca piată secundară, cu exceptia celor prevăzute în Regulamentul B.V.B. nr. 14 privind operatiunile cu obligatiuni.

2. Banca Natională a României, denumită în continuare B.N.R., poate efectua operatiuni cu titluri de stat pe piata secundară a B.V.B. în conformitate cu prevederile Regulamentului B.N.R. nr. 1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile de creditare si de depozit acordate de aceasta băncilor.

 

ARTICOLUL 2

Sistemul electronic al B.V.B.

 

1. Operatiunile având ca obiect titlurile de stat sunt realizate printr-un sistem electronic al B.V.B., denumit în continuare sistemul B.V.B. Sistemul B.V.B. este compus din modulul de tranzactionare, modulul de compensare-decontare si modulul de registru.

2. Sistemul prin care se realizează operatiunile având ca obiect titluri de stat este stabilit, prin decizie, de către directorul general al B.V.B.

3. B.V.B. pune la dispozitia participantilor la piată, prin sistemul B.V.B., prospectul de emisiune si toate modificările acestuia, asa cum au fost transmise de Ministerul Finantelor Publice, denumit în continuare M.F.P.

 

ARTICOLUL 3

Moneda

 

1. Operatiunile având ca obiect titluri de stat emise în lei se efectuează în lei.

2. Operatiunile având ca obiect titluri de stat emise în valută se efectuează în valuta de emisiune, sub conditia existentei avizelor necesare emise de organele competente.

 

ARTICOLUL 4

Termenii utilizati

 

În întelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. Cont reprezintă contul de titluri de stat deschis în modulul de registru în care sunt evidentiate toate detinerile de titluri de stat ale unei persoane fizice sau juridice.

2. Contract repo reprezintă contractul prin care un intermediar al pietei primare sau al pietei secundare oferă spre vânzare un anumit număr de titluri de stat, angajându-se în acelasi timp să recumpere titlurile respective sau alte titluri echivalente la o dată ulterioară si la un anumit pret.

3. Contract reverse repo reprezintă contractul prin care un intermediar al pietei primare sau al pietei secundare cumpără un anumit număr de titluri de stat, angajându-se în acelasi timp să revândă titlurile respective sau alte titluri echivalente la o dată ulterioară si la un anumit pret.

4. Cotatie fermă de cumpărare-vânzare, denumită în continuare cotatie fermă, reprezintă ansamblul format din oferta fermă de vânzare si oferta fermă de cumpărare, introduse simultan în piata principală de către un market maker pentru o anumită serie de titluri de stat.

5. Cotatie informativă de cumpărare-vânzare, denumită în continuare cotatie informativă, reprezintă ansamblul format din intentia de vânzare si intentia de cumpărare, introduse simultan în piata deal de către un intermediar al pietei primare sau un intermediar al pietei secundare, fără a angaja în vreun fel răspunderea acestuia.

6. Cupon reprezintă suma de bani corespunzătoare dobânzii calculate pentru perioada cupon a acestuia, datorată periodic de M.F.P. detinătorilor de titluri de stat si la plata căreia acesta s-a angajat prin prospectul de emisiune.

7. Cupon curent reprezintă cuponul a cărui perioadă cupon nu s-a încheiat la data decontării tranzactiei si a cărui obligatie de plată devine exigibilă la cea mai apropiată dată a cuponului, stabilită în prospectul de emisiune.

8. Cupon precedent reprezintă cuponul cel mai recent plătit, prin raportare la data decontării tranzactiei.

9. Dată cupon reprezintă ziua calendaristică la care devine exigibilă obligatia M.F.P. de a efectua plata unui cupon si/sau a valorii nominale a unui titlu de stat cu dobândă către proprietarii de titluri de stat înregistrati în documentul intitulat .Situatia detinătorilor înregistrati la data înregistrării curente”.

10. Data emisiunii reprezintă data la care a fost emis un titlu de stat si de la care începe să se acumuleze dobânda.

11. Data înregistrării curente reprezintă data care serveste la identificarea detinătorilor de titluri de stat care au dreptul de a primi la scadentă valoarea nominală, în cazul unui titlu de stat cu discont, sau care au dreptul de a primi cuponul curent si/sau valoarea nominală, în cazul unui titlu de stat cu dobândă, prin raportare la înregistrările din modulul de registru de la sfârsitul zilei respective. Data înregistrării curente se stabileste conform reglementărilor B.N.R.

12. Data scadentei reprezintă data la care devine exigibilă obligatia de plată a valorii nominale a unui titlu de stat cu discont sau reprezintă ultima dată cupon a unui titlu de stat cu dobândă la care devine exigibilă obligatia de plată a ultimului cupon si a valorii nominale.

13. Deal reprezintă oferta fermă de cumpărare sau de vânzare a unui anumit număr de titluri de stat, introdusă în piata deal, care este transmisă direct de către un trader, denumit în continuare initiator, către un alt trader, denumit în continuare contraparte. Identitatea celor două părti nu este publică pentru ceilalti intermediari din piată.

14. Dobânda acumulată este exprimată ca procent din valoarea nominală a titlului de stat cu dobândă. Valoarea dobânzii acumulate reprezintă cota-parte din valoarea cuponului curent, corespunzătoare zilelor scurse din perioada cuponului curent, începând cu data emisiunii sau data cuponului precedent inclusiv, până la data decontării tranzactiei exclusiv.

15. Intermediarii pietei bursiere reprezintă intermediarii pietei primare si intermediarii pietei secundare care desfăsoară operatiuni cu titluri de stat pe piata secundară a B.V.B.

16. Intermediarul pietei primare reprezintă o bancă comercială sau o societate de valori mobiliare autorizată de B.N.R. ca intermediar al pietei primare a titlurilor de stat.

Intermediarii pietei primare desfăsoară operatiuni cu titluri de stat pe piata secundară a B.V.B. în nume si pe cont propriu, precum si în numele si pe contul clientilor.

17. Intermediarul pietei secundare reprezintă o bancă comercială sau o societate de valori mobiliare autorizată de B.N.R. ca intermediar al pietei secundare a titlurilor de stat.

Intermediarii pietei secundare desfăsoară operatiuni cu titluri de stat pe piata secundară a B.V.B. în nume si pe cont propriu, precum si în numele si pe contul clientilor.

18. Market maker reprezintă intermediarul pietei primare sau al pietei secundare care se angajează să afiseze cotatii ferme si să încheie tranzactii pe baza acestora pentru seria de titluri de stat si pe perioada pentru care detine această calitate.

19. Ordin reprezintă oferta fermă de cumpărare sau de vânzare a unui anumit număr de titluri de stat, introdusă în piata principală.

20. Perioadă cupon sau bază reprezintă intervalul de timp, exprimat în zile, cuprins între data de emisiune si data primului cupon sau intervalul de timp cuprins între data cuponului precedent si data cuponului curent.

21. Piată principală reprezintă un segment al pietei secundare bursiere a titlurilor de stat în care tranzactiile se încheie prin executia automată a unui ordin directionat către partea de cumpărare sau de vânzare a unei cotatii ferme, care are la un moment dat randamentul sau pretul cel mai bun.

22. Piată deal reprezintă un segment al pietei secundare bursiere a titlurilor de stat care functionează pe principiul negocierii directe între doi intermediari.

23. Piată repo si reverse repo reprezintă un segment al pietei secundare a titlurilor de stat care functionează pe principiul negocierii si încheierii de contracte repo si reverse repo. B.V.B. va emite reglementări specifice cu privire la operatiunile desfăsurate pe această piată.

24. Pret al unui titlu de stat cu discont, emis cu scadentă de 365 de zile, reprezintă pretul de cumpărare sau de vânzare exprimat ca procent din valoarea nominală si este calculat de sistemul B.V.B. pe baza randamentului introdus într-o cotatie fermă sau informativă, deal sau ordin.

25. Pret brut al unui titlu de stat cu dobândă, emis cu scadentă mai mare sau egală cu 365 de zile, reprezintă pretul de cumpărare sau de vânzare care include dobânda acumulată si este introdus într-o cotatie fermă sau informativă, deal sau ordin. Pretul brut este exprimat ca procent din valoarea nominală a titlului de stat.

26. Pret net al unui titlu de stat cu dobândă, emis cu scadentă mai mare sau egală cu 365 de zile, reprezintă pretul de cumpărare sau de vânzare care nu include dobânda acumulată si este introdus într-o cotatie fermă sau informativă, deal sau ordin. Pretul net este exprimat ca procent din valoarea nominală a titlului de stat.

27. Rată cupon reprezintă rata anuală a dobânzii exprimată ca procent din valoarea nominală a unui titlu de stat cu dobândă, care este utilizată pentru calcularea cuponului.

28. Registrul cotatiilor ferme reprezintă lista tuturor cotatiilor ferme corespunzătoare unei anumite serii de titluri de stat care sunt introduse în modulul de tranzactionare. Identitatea market makerilor care introduc cotatii ferme este publică.

29. Registrul cotatiilor informative reprezintă lista tuturor cotatiilor informative corespunzătoare unei anumite serii de titluri de stat care sunt introduse în modulul de tranzactionare. Identitatea intermediarilor care introduc cotatii informative este publică.

30. Registrul ordinelor reprezintă lista tuturor ordinelor corespunzătoare unei anumite serii de titluri de stat care sunt introduse în modulul de tranzactionare. Identitatea intermediarilor care introduc ordine este anonimă.

31. Seria emisiunii reprezintă un cod alfanumeric prin care se identifică o emisiune de titluri de stat.

32. Situatia detinătorilor înregistrati la data emisiunii reprezintă documentul întocmit si transmis pe suport electronic si/sau hârtie de către agentul desemnat de M.F.P. către B.V.B., în vederea înregistrării în modulul de registru a detinătorilor care au cumpărat titluri de stat pe piata primară.

33. Situatia detinătorilor înregistrati la data înregistrării curente reprezintă documentul pe suport electronic sau hârtie întocmit si transmis de B.V.B. agentului de plată desemnat de M.F.P. si care cuprinde informatii referitoare la seria emisiunii, numărul de titluri de stat din seria respectivă în circulatie, numele/denumirea detinătorilor de titluri de stat, datele de identificare si numărul de titluri de stat detinute de fiecare proprietar.

34. Trader reprezintă persoana fizică autorizată de B.V.B. să opereze în sistemul B.V.B.

35. Tranzactie reprezintă contractul de vânzare-cumpărare de titluri de stat dintr-o anumită serie, negociat si încheiat prin modulul de tranzactionare.

 

CAPITOLUL II

Formule de calcul standard pentru titluri de stat

cu discont emise cu scadentă de 365 de zile

ARTICOLUL 5

Randament si pret

 

1. Relatia dintre randamentul si pretul unui titlu de stat cu discont se determină astfel:

 

Randament (%) = [( 100/Pret (%) - 1) x 365/Nr._zile_rămase] x 100

 

Pret (%) = [ 100/1 + (Randament (%)/100 x Nr._zile_rămase/365)],

 

în care:

- randament = randamentul anual exprimat procentual;

- pret = pretul exprimat ca procent din valoarea nominală;

- nr._zile_rămase = numărul de zile începând cu data decontării tranzactiei inclusiv, până la data scadentei exclusiv.

2. În functie de prospectul de emisiune, B.V.B. poate utiliza o altă conventie cu privire la numărul de zile corespunzătoare anului calendaristic.

 

ARTICOLUL 6

Valoarea tranzactiei

 

Valoarea unei tranzactii cu titluri de stat cu discont, încheiată pe baza pretului rezultat din conversia randamentului introdus de trader în modulul de tranzactionare, se determină astfel:

 

Valoare_tranzactie (lei) = [Pret (%)/100] x Valoare_nominală (lei) x Nr._titluri

 

CAPITOLUL III

Formule de calcul standard pentru titluri de stat cu dobândă emise cu scadentă mai mare sau egală cu 365 de zile

 

ARTICOLUL 7

Dobânda acumulată

 

Dobânda acumulată corespunzătoare tranzactiilor cu titluri de stat cu dobândă se determină astfel:

Dobânda_acumulată (%) = Rata_cupon (%) x [Nr._zile_accumulate/Nr._zile_an],

în care:

- nr._zile_acumulate = numărul de zile începând cu data emisiunii sau data cuponului precedent inclusiv, până la data decontării tranzactiei exclusiv;

- nr._zile_an = numărul de zile din an - calculat în functie de conventia de calcul utilizată pentru determinarea dobânzii acumulate.

 

ARTICOLUL 8

Valoarea tranzactiei

 

1. Valoarea unei tranzactii cu titluri de stat cu dobândă, încheiată pe baza pretului net introdus de trader în modulul de tranzactionare, se determină astfel:

 

Valoare_tranzactie (lei) = [Pret_net (%) + Dobânda_acumulată (%)/100] x Valoare_nominală (lei) x Nr._titluri

 

2. Valoarea unei tranzactii cu titluri de stat cu dobândă, încheiată pe baza pretului brut introdus de trader în modulul de tranzactionare, se determină astfel:

 

Valoare_tranzactie (lei) = [Pret_brut (%)/100  ] x Valoare_nominală (lei) x Nr._titluri

 

ARTICOLUL 9

Conventii de calcul al dobânzii accumulate

 

9.1. Titluri de stat cu dobândă fixă

1. În cazul titlurilor de stat cu dobândă fixă, conventia de calcul utilizată pentru determinarea dobânzii acumulate este “actual/actual”.

2. Datele cupoanelor sunt date fixe din anul calendaristic, indiferent dacă acestea sunt sau nu zile lucrătoare.

3. Numărul de zile acumulate, utilizat în formula dobânzii acumulate, se calculează începând cu data emisiunii, în cazul primului cupon, sau cu data cuponului precedent, în cazul celorlalte cupoane inclusiv, până la data decontării tranzactiei exclusiv.

4. Numărul de zile din an, utilizat în formula dobânzii acumulate, se calculează ca produsul dintre numărul de zile din perioada cuponului în care se decontează tranzactia si numărul de cupoane pe an.

9.2. Titluri de stat cu dobândă flotantă

1. În cazul titlurilor de stat cu dobândă flotantă, conventia de calcul utilizată pentru determinarea dobânzii acumulate este “actual/360”.

2. Numărul de zile acumulate, utilizat în formula dobânzii acumulate, se calculează conform pct. 9.1 alin. 3.

3. Numărul de zile din an, utilizat în formula dobânziiacumulate, este 360.

9.3. Alte conventii de calcul al dobânzii acumulate

În cazul în care caracteristicile emisiunii nu corespund cu conventiile de calcul al dobânzii acumulate, astfel cumsunt prevăzute la pct. 9.1 si 9.2, B.V.B. poate adapta în mod corespunzător conventiile de calcul utilizate.

 

CAPITOLUL IV

Intermediarii pietei bursiere

ARTICOLUL 10

Cadru general

 

1. În vederea dobândirii dreptului de acces la sistemul B.V.B., o bancă comercială sau o societate de valori mobiliare, membră a Asociatiei Bursei, trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie autorizată de B.N.R. în calitate de intermediary al pietei bursiere;

b) să aibă cel putin 2 traderi autorizati de B.V.B.;

c) să dispună de dotările tehnice si operationale necesare derulării operatiunilor cu titluri de stat prin sistemul B.V.B.

2. Intermediarii pietei bursiere au obligatia de a respecta permanent cerintele prevăzute la alineatul precedent. Orice modificări vor fi notificate B.V.B. în termen de 24 de ore.

3. Se interzice intermediarilor pietei bursiere să actioneze în nume si pe cont propriu prin intermediul unui alt intermediar.

4. În cazul intermediarilor pietei secundare care au cumpărat titluri de stat prin intermediul unui intermediar al pietei primare, acestia nu vor utiliza conturile deschise în acest sens pentru desfăsurarea de operatiuni pe piata secundară a B.V.B.

5. Se interzice intermediarilor pietei bursiere să introducă si să afiseze cotatii ferme pentru seriile de titluri de stat pentru care nu au calitatea de market maker.

6. Calitatea de intermediar al pietei bursiere încetează în cazul în care B.N.R. retrage autorizatia de functionare pe piata titlurilor de stat a intermediarului pietei primare sau al pietei secundare, precum si în alte cazuri prevăzute de reglementările în vigoare.

7. B.V.B. va mentine si va pune la dispozitia participantilor la piată lista completă a intermediarilor pietei bursiere si va comunica orice modificări survenite în continutul acesteia.

 

ARTICOLUL 11

Traderi

 

1. Intermediarii pietei bursiere care îndeplinesc conditiile stipulate la art. 10 negociază si încheie tranzactii cu titluri de stat numai prin intermediul traderilor autorizati de B.V.B. în acest sens.

2. Calitatea de trader se dobândeste în baza unei cereri transmise în acest sens de un intermediar al pietei bursiere, fiind necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:

a) vârsta minimă de 21 de ani;

b) frecventarea cursurilor organizate de B.V.B. si promovarea testelor si a examenelor profesionale;

c) angajarea cu contract de muncă în cadrul intermediarului pietei bursiere respectiv.

3. Mentinerea calitătii de trader autorizat să desfăsoare operatiuni cu titluri de stat necesită îndeplinirea în permanentă a conditiilor prevăzute la alin. 2 lit. b) si c).

4. Un trader actionează exclusiv pentru un singur intermediar al pietei bursiere.

5. Autorizarea ca trader este de competenta directorului general al B.V.B.

6. Traderii autorizati de B.V.B. au obligatia să utilizeze sistemul B.V.B. în conformitate cu Manualul de utilizare a sistemului B.V.B.

7. Traderul autorizat de B.V.B. introduce si administrează cotatii ferme si informative, deal-uri si ordine, negociază si încheie tranzactii cu titluri de stat, în functie de drepturile de acces acordate intermediarului pietei bursiere în numele căruia actionează.

8. În vederea autorizării unui trader, intermediarul pietei bursiere va transmite în acest sens B.V.B. o cerere semnată de presedintele acestuia.

9. B.V.B. mentine registrul traderilor care sunt autorizati să desfăsoare operatiuni cu titluri de stat.

10. În momentul în care un trader nu mai este angajatul intermediarului pietei bursiere pentru care a fost autorizat, atât intermediarul, cât si traderul vor notifica în scris B.V.B. cu privire la aceasta.

11. Intermediarii pietei bursiere sunt direct răspunzători pentru activitatea desfăsurată de traderii proprii.

 

ARTICOLUL 12

Operatiuni desfăsurate de intermedierii pietei primare si ai pietei secundare

 

Un intermediar care nu actionează ca market maker pe o anumită serie de titluri de stat desfăsoară operatiuni cu titluri de stat în numele si pe contul propriu sau în numele si pe contul unui client, astfel:

a) în piata principală, încheierea de tranzactii prin introducerea de ordine si încheierea de tranzactii cu un market maker, pe baza cotatiilor ferme afisate de acesta;

b) în piata deal, afisarea sau oferirea de cotatii informative, negocierea si încheierea de tranzactii prin transmiterea si confirmarea de deal-uri.

 

ARTICOLUL 13

Market makeri

 

13.1. Intermediari eligibili

1. Intermediarii pietei primare si ai pietei secundare se pot înregistra ca market makeri pentru orice serie de titluri de stat.

2. În vederea mentinerii lichiditătii pietei secundare bursiere, intermediarii pietei primare care au cumpărat din piata primară titluri de stat dintr-o anumită serie, în nume si pe cont propriu, sunt obligati să se înregistreze ca market makeri pentru emisiunea respectivă.

13.2. Înregistrare market makeri

1. Pentru înregistrarea ca market maker intermediarul va depune la B.V.B. un formular-tip, conform anexei la prezentul regulament.

2. În cazul în care formularul prevăzut la alineatul precedent este transmis B.V.B. până la ora 13:00 a unei zile lucrătoare, calitatea de market maker devine efectivă începând cu sedinta de tranzactionare imediat următoare.

3. Perioada minimă pentru desfăsurarea de activităti de market maker este de 3 luni de la data de la care devine efectivă calitatea de market maker.

4. B.V.B. informează toti participantii la piată cu privire la identitatea market makerilor înregistrati pentru fiecare serie de titluri de stat, precum si cu privire la orice modificări intervenite în acest sens.

13.3. Operatiuni desfăsurate de market makeri

1. În calitate de intermediar al pietei primare sau al pietei secundare un market maker poate desfăsura operatiuni cu titluri de stat pe toate pietele.

2. În exercitarea obligatiilor ce decurg din calitatea de market maker pentru o anumită serie de titluri de stat, un intermediar desfăsoară pe piata principală, în nume si pe cont propriu, următoarele operatiuni cu titluri de stat din emisiunea respectivă:

a) introducerea si afisarea de cotatii ferme;

b) încheierea de tranzactii pe baza cotatiilor ferme afisate.

3. Pe lângă operatiunile mentionate la alineatul anterior un market maker poate să introducă ordine pentru clientii proprii si să desfăsoare operatiunile mentionate la art. 12 lit. b) pentru orice serie de titluri de stat.

13.4. Suspendarea si retragerea calitătii de market maker

1. Un intermediar poate solicita suspendarea calitătii de market maker pentru o anumită serie de titluri de stat în următoarele situatii:

a) temporar nu mai dispune de titluri de stat în nume si pe cont propriu pentru a sustine partea de vânzare a cotatiei ferme;

b) nu dispune temporar de traderi sau nu poate desfăsura operatiuni cu titluri de stat din motive tehnice.

2. B.V.B. poate retrage calitatea de market maker pentru o anumită serie de titluri de stat dacă intermediarul respectiv solicită expres acest lucru sau dacă acesta nu introduce cotatii ferme pe o perioadă de 5 sedinte de tranzactionare consecutive.

3. B.V.B. va retrage automat calitatea de market maker unui intermediar al pietei primare sau al pietei secundare în cazul în care acesta îsi pierde calitatea de intermediar al pietei bursiere, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. 6.

4. La solicitarea B.N.R. sau a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., directorul general al B.V.B. poate dispune suspendarea sau retragerea calitătii de market maker a unui intermediar al pietei primare sau al pietei secundare pentru o anumităserie de titluri sau pentru toate seriile de titluri de stat.

 

CAPITOLUL V

Tranzactionarea titlurilor de stat

ARTICOLUL 14

Cadru general

 

1. B.V.B. nu recunoaste si nu operează tranzactiile cu titluri de stat care nu au fost încheiate prin modulul de tranzactionare al sistemului B.V.B.

2. Pentru fiecare serie de titluri de stat B.V.B. stabileste si comunică participantilor la piata secundară bursieră următoarele, fără a se limita la:

a) conventiile utilizate cu privire la tranzactionarea titlurilor de stat si la calculul dobânzii acumulate;

b) numărul de zecimale corespunzător randamentului, pretului, dobânzii acumulate si valorii tranzactiei.

3. În functie de metoda de tranzactionare utilizată, negocierea si încheierea tranzactiilor cu titluri de stat se realizează pe piata principală si pe piata deal.

4. În perioada în care pentru o anumită serie de titluri de stat nu există nici un market maker tranzactiile cu titlurile din seria respectivă se încheie numai pe piata deal.

5. Înainte de introducerea în modulul de tranzactionare a părtii de vânzare a unei cotatii ferme, a unui deal sau ordin de vânzare intermediarii pietei bursiere trebuie să se asigure cu privire la existenta în cont a titlurilor de stat.

6. Titlurile de stat în curs de decontare nu fac obiectul operatiunilor bursiere.

7. Instructiunile de cumpărare sau de vânzare primite de către intermediarii pietei bursiere de la clienti trebuie transmise imediat spre îndeplinire si trebuie executate în conformitate cu principiul celei mai bune executii.

8. Termenele de valabilitate care se aplică cotatiilor ferme sau informative, deal-urilor si ordinelor sunt următoarele:

a)      “Day”, valabil până la sfârsitul zilei curente;

b) “Open”, valabil până la executie, retragere sau eliminare automată din modulul de tranzactionare.

9. Cotatiile ferme si informative se introduc numai cu termenul “Day”.

10. Deal-urile si ordinele pot fi introduse cu termenul “Day” sau ‘Open”.

11. În cazul în care o serie de titluri de stat cu dobândă se tranzactionează pe baza pretului net, modulul de tranzactionare actualizează zilnic dobânda acumulată, pretul brut si valoarea deal-urilor si a ordinelor care au termenul de valabilitate “Open”.

12. În cazul în care o serie de titluri de stat cu dobândă se tranzactionează pe baza pretului brut, deal-urile si ordinele vor avea numai termenul de valabilitate “Day”.

13. Valoarea minimă a unui deal, respectiv a unei tranzactii pe piata deal, este de 5 miliarde lei.

14. Directorul general al B.V.B., cu consultarea Comitetului B.V.B., poate modifica valoarea minimă a unui deal, precum si dimensiunea blocului de tranzactionare, a cotatiei minime si a limitei de variatie a preturilor, a diferentei maxime dintre pretul de vânzare si pretul de cumpărare într-o cotatie si a pasului de cotare.

15. Încheierea tranzactiilor pe piata principală si piata deal este confirmată electronic prin alocarea automată a unui identificator numeric unic, denumit în continuare tichet.

16. Tranzactiile cu termen de decontare “Today” (T) se încheie numai pe piata deal, în intervalul 9:00-11:00.

17. Statisticile cu privire la tranzactiile cu titluri de stat încheiate prin modulul de tranzactionare, inclusiv caracteristicile principale ale acestora, sunt vizualizate de toti intermediarii pietei bursiere.

18. În intervalul de timp cuprins între data înregistrăriicurente si data cupon sau data scadentei nu se pot realiza următoarele operatiuni:

a) încheierea de tranzactii;

b) decontarea de tranzactii;

c) transferul dreptului de proprietate.

19. B.N.R. poate încheia tranzactii pe piata principală si pe piata deal în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 2.

20. Informatii suplimentare cu privire la piete, cotatii ferme sau informative, deal-uri si ordine, precum si cu privire la încheierea tranzactiilor sunt prezentate în “Manualul de utilizare a sistemului B.V.B.”

 

ARTICOLUL 15

Conventii cu privire la tranzactionarea titlurilor de stat

 

15.1. Titluri de stat cu discont emise cu scadentă de 365 de zile

Titlurile de stat cu discont se tranzactionează pe randament anual exprimat procentual.

15.2. Titluri de stat cu dobândă emise cu scadentă mai mare sau egală cu 365 de zile

1. Titlurile de stat cu dobândă fixă si cu dobândă flotantă predeterminată se tranzactionează pe pretul net introdus în modulul de tranzactionare de către trader. Sistemul B.V.B. calculează automat dobânda acumulată, pretul brut si valoarea tranzactiei.

2. Titlurile de stat cu dobândă flotantă postdeterminată se tranzactionează pe pretul brut determinat si introdus în modulul de tranzactionare de către trader. Sistemul B.V.B. calculează automat valoarea tranzactiei.

3. În functie de prospectul de emisiune si/sau de regimul fiscal al veniturilor din dobânzi, directorul general al B.V.B. poate stabili ca titlurile de stat mentionate la alin. 1 să se tranzactioneze pe pret brut.

 

ARTICOLUL 16

Piata principală

 

16.1. Introducerea de cotatii ferme

1. Cotatiile ferme pentru o anumită serie de titluri de stat sunt introduse numai de către market makerii înregistrati pentru seria respectivă.

2. Cotatiile ferme sunt introduse numai în numele si pe contul propriu al market makerului.

3. Un market maker introduce o singură cotatie fermă pentru seria de titluri de stat pentru care s-a înregistrat.

4. Pretul de vânzare din cadrul unei cotatii trebuie să fie mai mare decât pretul de cumpărare.

5. Pasul de cotare reprezintă valoarea variatiei minime de pret a unui titlu de stat. Pretul dintr-o cotatie, precum si pretul unui ordin sunt multipli ai pasului de cotare.

6. Diferenta minimă admisă între pretul de vânzare si pretul de cumpărare în cadrul aceleiasi cotatii este egală cu un pas de cotare.

7. Este interzisă introducerea unei cotatii sau modificarea unei cotatii existente care conduce la una dintre următoarele situatii:

a) pretul de cumpărare este egal sau mai mare decât pretul de vânzare al oricărei alte cotatii existente în piată la momentul introducerii; sau

b) pretul de vânzare este egal sau mai mic decât pretul de cumpărare al oricărei alte cotatii existente în piată la momentul introducerii.

8. Retragerea unei cotatii, care este singura cotatie rămasă în piată pentru o emisiune de titluri de stat, se poate face numai cu avizul prealabil al directorului general al B.V.B. si numai în conditiile în care acesta constată că nu mai poate fi mentinută o piată ordonată pentru respectiva emisiune de titluri de stat, în cazul în care market makerul respectiv nu mai are în portofoliul propriu titluri de stat din respectiva emisiune sau a apărut o defectiune majoră a sistemului de comunicatii.

9. În cazul în care se constată că nu există o piată ordonată, regulată si lichidă si în situatia în care cotatiile introduse nu reflectă raportul dintre cerere si ofertă, directorul general al B.V.B. poate limita pentru o perioadă determinată diferenta minimă dintre pretul de vânzare si pretul de cumpărare al cotatiei.

10. Informatiile necesare la introducerea unei cotatii ferme în modulul de tranzactionare sunt următoarele:

a) seria emisiunii;

b)      partea de cumpărare si de vânzare a cotatiei:

- randamentul sau pretul net/brut;

- numărul titlurilor de stat;

c) termenul de decontare, respectiv “Tomorrow”;

d) termenul de valabilitate, respectiv “Day”;

e) contul propriu al market makerului.

11. Modulul de tranzactionare furnizează market makerului detalii cu privire la cotatia fermă proprie, fără a se limita la:

a) identitatea traderului;

b) pret, pentru titlurile de stat cu discont care se tranzactionează pe randament;

c) pret brut, pentru titlurile de stat cu dobândă care se tranzactionează pe pret net;

d) valoare;

e) identificator numeric unic.

12. Directorul general al B.V.B., cu consultarea Comitetului B.V.B., stabileste numărul minim de titluri de stat aferent unei cotatii ferme.

13. Cotatiile ferme introduse de market makeri sunt centralizate si sortate după randament, respectiv pret net sau brut, în registrul cotatiilor ferme, separat pentru fiecare serie de titluri de stat.

14. Caracteristicile principale ale cotatiilor ferme, inclusive indentitatea market makerilor, sunt vizualizate de toti intermediarii pietei bursiere.

16.2. Modificarea si retragerea cotatiilor ferme

1. Market makerul poate să modifice si/sau să retragă cotatia fermă proprie introdusă în modulul de tranzactionare.

2. În cazul în care s-a executat integral o parte sau ambele părti ale cotatiei, aceasta este eliminată automat de sistemul B.V.B.

3. Cotatiile ferme din registrul cotatiilor ferme sunt automat eliminate din modulul de tranzactionare la sfârsitul zilei.

4. B.V.B. poate retrage cotatiile ferme ale unui market maker în cazul în care acesta nu mai are acces, din vina proprie, la sistemul B.V.B.

16.3. Încheierea tranzactiilor

1. Încheierea tranzactiilor se realizează prin executia automată a unui ordin cu partea de cumpărare sau de vânzare a unei cotatii ferme, care are la un moment dat randamentul sau pretul cel mai bun în registrul cotatiilor ferme.

2. Un ordin transmis către un market maker se execută automat cu partea de cumpărare sau vânzare a cotatiei ferme a acestuia, dacă termenii ordinului corespund cu termenii cotatiei în ceea ce priveste seria emisiunii, randamentul sau pretul net/brut, numărul de titluri de stat si termenul de decontare.

3. În cazul în care numărul de titluri de stat precizat într-un ordin este mai mic sau egal cu numărul de titluri din partea de cumpărare sau de vânzare a cotatiei ferme, acesta se va executa automat dacă toti ceilalti termini mentionati la alineatul precedent corespund.

4. În cazul în care numărul de titluri de stat precizat într-un ordin este mai mare decât numărul de titluri din partea de cumpărare sau de vânzare a unei cotatii ferme, acesta nu se va executa automat si va fi respins de modulul de tranzactionare.

5. În cazul în care partea de cumpărare sau de vânzare a unei cotatii ferme se execută partial cu un ordin, cotatia respectivă rămâne în piată cu volumul rămas neexecutat.

6. Tranzactiile încheiate pe piata principală au termenul de decontare “Tomorrow” (T+1).

7. Modulul de tranzactionare furnizează intermediarului pietei primare sau al pietei secundare detalii cu privire la tranzactiile proprii, fără a se limita la:

a) tichet;

b) seria emisiunii;

c) data si timpul încheierii tranzactiei;

d) data de decontare;

e) sensul operatiunii, respectiv cumpărare sau vânzare;

f) randament si pret, pentru titlurile de stat cu discont;

g) pret net si brut, pentru titlurile de stat cu dobândă;

h) numărul titlurilor de stat;

i) valoare;

j) cont.

 

ARTICOLUL 17

Piata deal

 

17.1. Introducerea de cotatii informative si deal-uri

1. Procesul de negociere directă poate fi initiat pe baza cotatiilor informative introduse în registrul cotatiilor informative sau oferite prin facilitatea de mesagerie a modulului de tranzactionare.

2. Cotatiile informative afisate în registrul cotatiilor informative de către intermediarii pietei primare sau ai pietei secundare pot fi utilizate pentru informarea participantilor la piată cu privire la intentia de a încheia o tranzactie prin negociere directă pe piata deal.

3. Caracteristicile principale ale cotatiilor informative afisate în registrul cotatiilor informative, inclusiv identitatea intermediarilor, sunt vizualizate de toti intermediarii pietei bursiere.

4. Caracteristicile principale ale cotatiilor informative oferite pe bază bilaterală, inclusiv identitatea intermediarilor, nu sunt vizualizate de ceilalti intermediari ai pietei bursiere.

5. Intermediarii pietei bursiere care afisează, respective oferă o cotatie informativă, nu sunt obligati să confirme deal-urile primite pe baza acestora.

6. Informatiile necesare la introducerea unui deal în modulul de tranzactionare sunt următoarele:

a) contraparte;

b) seria emisiunii;

c) randament sau pret net/brut;

d) numărul titlurilor de stat;

e) cont;

f) termen de decontare, respectiv “Today”, “Tomorrow”, “Spot” sau “Forward”;

g) termen de valabilitate, respectiv ‘Day” sau ‘Open”.

7. Modulul de tranzactionare furnizează intermediarului pietei primare sau al pietei secundare detalii cu privire la deal-urile initiate si primite, fără a se limita la:

a) identitatea traderului;

b) pret, pentru titlurile de stat cu discont care se tranzactionează pe randament;

c) pret brut, pentru titlurile de stat cu dobândă care se tranzactionează pe pret net;

d) valoare;

e) indentificatorul numeric unic.

17.2. Retragerea deal-urilor

1. Intermediarul pietei primare sau al pietei secundare poate să retragă deal-urile proprii introduse în modulul de tranzactionare.

2. Modulul de tranzactionare elimină automat deal-urile în cazul în care termenul de valabilitate a acestora a expirat.

3. B.V.B. poate retrage deal-urile unui intermediar al pietei primare sau al pietei secundare, în cazul în care acesta nu mai are acces, din vina proprie, la sistemul B.V.B.

17.3. Încheierea tranzactiilor

1. Încheierea tranzactiilor se realizează prin confirmarea manuală a unui deal primit de un intermediar, în calitate de initiator.

2. Modulul de tranzactionare furnizează intermerdiarului pietei primare sau al pietei secundare detalii cu privire la tranzactiile proprii, fără a se limita la:

a) tichet;

b) seria emisiunii;

c) data si timpul încheierii tranzactiei;

d) data decontării;

e) sensul operatiunii, respectiv cumpărare sau vânzare;

f) randament si pret, pentru titlurile de stat cu discont;

g) pret net sau brut, pentru titlurile de stat cu dobândă;

h) numărul titlurilor;

i) valoare;

j) cont;

k) contraparte.

3. Deal-urile introduse de un initiator si neconfirmate de contraparte sunt vizualizate numai de către cele două părti implicate în procesul de negociere directă.

 

ARTICOLUL 18

 

În cazul în care există cereri justificate din partea participantilor la piată, directorul general al B.V.B. poate dispune prelungirea programului de tranzactionare al pietei deal cu o perioadă de până la 30 de minute si pentru care acesta poate stabili o altă valoare minimă a unui deal, prin exceptie de la prevederile art. 14 alin. 13.

 

ARTICOLUL 19

Corectarea si anularea tranzactiilor cu titluri de stat

 

1. În cazul încheierii unei tranzactii cu titluri de stat în numele si pe contul unui client, ca urmare a unor erori de introducere a datelor în modulul de tranzactionare, intermediarul în cauză poate solicita în scris, până la data confirmării raportului de tranzactionare de către acesta, corectarea tranzactiei, explicând situatia creată si prezentând documentele justificative necesare.

2. În cazul în care B.V.B. constată realitatea faptelor semnalate si identifică posibilitatea tehnică a corectării erorii, B.V.B. analizează si decide asupra aprobării cererii de corectare a tranzactiei.

3. Corectarea unei tranzactii cu titluri de stat se poate realiza de către B.V.B. prin înlocuirea contului clientului cu contul propriu al intermediarului care solicită operatiunea respectivă. B.V.B. nu operează modificări asupra celorlalte caracteristici ale tranzactiei.

4. B.V.B. nu corectează tranzactii care au fost încheiate pentru contul propriu sau contul profesional.

5. Corectarea unei tranzactii presupune anularea acesteia si introducerea în modulul de tranzactionare a unei noi tranzactii pentru contul propriu al intermediarului care solicită corectia respectivă. Tranzactia nouă are aceleasi caracteristici cu tranzactia anulată, cu exceptia contului.

6. B.V.B. poate respinge cererea de corectare a erorii în cazul în care intremediarul solicită corectarea unui număr mare de tranzactii sau în cazul în care corectarea uneia sau mai multor tranzactii are implicatii tehnice si/sau în ceea ce priveste contrapărtile implicate.

7. Anularea tranzactiilor cu titluri de stat este o operatiune bursieră constând în desfiintarea retroactivă a uneia sau mai multor tranzactii care au fost încheiate cu încălcarea reglementărilor bursiere si ale altor acte normative incidente, precum si în situatia în care sunt afectate integritatea pietei si încrederea investitorilor.

8. Anularea unei tranzactii se va dispune prin decizie a C.N.V.M. sau a directorului general al B.V.B. În ziua efectuării anulării B.V.B. va notifica societătile de valori mobiliare care au efectuat tranzactia respectivă.

9. Corectarea sau anularea unei tranzactii poate fi efectuată de către B.V.B. numai înaintea decontării tranzactiei respective.

10. Directorul general al B.V.B. poate decide, din motive tehnice sau la solicitarea organelor competente, suspendarea temporară de la tranzactionare a uneia sau a tuturor seriilor de titluri de stat care se tranzactionează pe piata secundară a B.V.B.

 

CAPITOLUL VI

Compensarea si decontarea tranzactiilor cu titluri de stat

ARTICOLUL 20

Cadru general

 

1. Operatiunile de compensare si de decontare a tranzactiilor cu titluri de stat, precum si managementul riscului sunt realizate în conformitate cu prevederile prezentului regulament si ale Procedurii nr. 15.1 privind decontarea tranzactiilor cu titluri de stat.

2. Sistemul de compensare si decontare al B.V.B. este compus din două subsisteme distincte:

a) subsistemul de compensare multilaterală si decontare pe bază netă;

b) subsistemul de decontare pe bază brută (“tranzactie cu tranzactie”).

3. Decontarea tranzactiilor cu titluri de stat încheiate pe piata secundară a B.V.B. este efectuată pe principiul “livrare contra plată” (Delivery versus Payment - DVP).

4. Termenul standard de decontare a tranzactiilor cu titluri de stat încheiate pe piata principală este “Tomorrow” (T+1).

5. Termenii de decontare a tranzactiilor cu titluri de stat încheiate pe piata deal sunt “Today” (T), “Tomorrow” (T+1), “Spot” (T+2) si “Forward” (T+x, unde x este mai mare sau egal cu 3).

6. Tranzactiile cu titluri de stat a căror valoare este mai mare sau egală cu 5 miliarde lei se decontează numai prin subsistemul de decontare pe bază brută.

7. Valoarea de decontat a tranzactiei este determinate în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în functie de tipul titlului de stat.

 

CAPITOLUL VII

Înregistrarea si transferul titlurilor de stat

ARTICOLUL 21

Cadru general

 

1. Seriile de titluri de stat care sunt tranzactionate pe piata secundară a B.V.B. sunt înregistrate în modulul de registru, denumit în continuare Registrul B.V.B.

2. Registrul B.V.B. asigură înregistrarea si transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat în conformitate cu prevederile prezentului regulament si cu legislatia incidentă.

3. Titlurile de stat sunt înregistrate si transferate în Registrul B.V.B. la nivelul conturilor de titluri de stat, separat pentru fiecare emisiune.

4. Detinerile de titluri de stat sunt înregistrate si administrate în Registrul B.V.B. la nivel analitic, prin intermediul conturilor individuale deschise pentru fiecare detinător.

5. Registrul B.V.B. cuprinde totalitatea conturilor de titluri de stat deschise pentru detinătorii de titluri de stat, respectiv: M.F.P., B.N.R., intermediarii pietei bursiere si clientii acestora.

6. Serviciile de registru prestate M.F.P. de către B.V.B. se realizează în baza unui contract-cadru încheiat între B.V.B. si agentul desemnat de M.F.P.

 

ARTICOLUL 22

Tipuri de conturi

 

Tipurile de conturi utilizate în Registrul B.V.B. sunt următoarele:

a) contul client este detinut de un client, persoană fizică sau juridică, care nu se încadrează în categoriile cont institutie, cont propriu si cont profesional;

b) contul institutie este detinut de bănci, fonduri de investitii închise si deschise, fonduri cu capital de risc, societăti financiare, societăti de investitii, inclusiv Societătile de Investitii Financiare, societăti de administrare a fondurilor si societătilor de investitii, fonduri de pensii, societăti de depozitare a activelor fondurilor si societătilor de investitii, societăti de asigurări si reasigurări, societăti de custodie, societăti de consultantă si plasament, fonduri de investitii si restructurare, institutii bursiere, institutii guvernamentale si neguvernamentale ale căror atributii si decizii pot avea impact asupra pietei de capital, precum si alte entităti calificate de către C.N.V.M.;

c) contul propriu este detinut de un intermediar al pietei bursiere în nume propriu;

d) contul profesional este detinut de actionari semnificativi, directori, administratori, cenzori externi independenti, cenzori interni, traderi ai intermediarilor pietei bursiere, indiferent de natura juridică a raportului angajat-intermediar al pietei bursiere.

 

ARTICOLUL 23

Continutul informational al Registrului B.V.B.

 

Registrul B.V.B. contine următoarele informatii, fără a se limita la:

1. datele de identificare ale detinătorilor de titluri de stat, astfel:

a) persoane fizice: numele si prenumele, numărul unic de identificare, domiciliul sau resedinta, cetătenia, rezidenta, tara, contul bancar prin care se realizează plata cuponului si a principalului, în cazul în care detinătorul a precizat această informatie;

b) persoane juridice: denumirea/numele comercial, numărul unic de identificare, sediul social, nationalitatea, rezidenta, tara, contul bancar prin care se realizează plata cuponului si a principalului.

2. numărul de titluri de stat detinute;

3. mentiuni privind garantiile care au ca obiect titluri de stat.

 

ARTICOLUL 24

Deschiderea conturilor în Registrul B.V.B.

 

1. Deschiderea conturilor în cadrul Registrului B.V.B. se realizează de către:

a) B.V.B., conform “Situatiei detinătorilor înregistrati la data emisiunii”;

b) intermediarii pietei bursiere, conform cererilor clientilor proprii care doresc să cumpere pentru prima dată titluri de stat;

c) intermediarii pietei bursiere care doresc să cumpere pentru prima dată titluri de stat, în nume si pe cont propriu;

d) intermediarii pietei bursiere, conform cererilor clientilor care solicită transferul detinerilor dintr-un cont deschis la un alt intermediar al pietei bursiere;

e) B.N.R.;

f) M.F.P.

2. Un intermediar al pietei bursiere va deschide, după caz, un singur cont pentru fiecare client propriu si cel mult un singur cont propriu.

3. Răspunderea cu privire la corectitudinea si integralitatea datelor necesare pentru deschiderea conturilor revine, după caz, în exclusivitate agentului desemnat de M.F.P., intermediarilor pietei bursiere, M.F.P. si B.N.R.

4. Intermediarii pietei bursiere au obligatia să verifice permanent datele de identificare ale clientilor proprii.

5. În cazul sesizării unor erori sau neconcordante, precum si în cazul modificării datelor de identificare introduse la deschiderea unui cont, intermediarii pietei bursiere au obligatia să notifice în scris B.V.B. si să solicite operarea corectiilor necesare.

 

ARTICOLUL 25

Modificarea datelor de identificare înscrise în Registrul B.V.B.

 

1. Modificarea datelor de identificare în Registrul B.V.B. se realizează numai de către B.V.B., la nivelul detinătorului de titluri.

2. Operatiunile de modificare mentionate la alineatul precedent se realizează în baza cererilor formulate în scris de către intermediarii pietei bursiere, B.N.R. sau M.F.P.

3. Cererile intermediarilor pietei bursiere cu privire la modificarea datelor de identificare se completează cu respectarea instructiunilor scrise ale detinătorilor, a reglementărilor B.V.B., a legislatiei incidente, aplicate în mod corespunzător, si în urma verificării prealabile a tuturor documentelor care stau la baza solicitării respective.

4. Cererile intermediarilor pietei bursiere cu privire la modificările datelor de identificare vor fi semnate de către detinătorul de titluri si de către persoana împuternicită a intermediarului respectiv.

5. Intermediarii pietei bursiere, B.N.R., M.F.P. si agentul desemnat al M.F.P. răspund personal si integral pentru corectitudinea, integralitatea datelor furnizate în cerere, pre- cum si pentru verificarea legalitătii acestora.

 

ARTICOLUL 26

Transferul dreptului de proprietate ca urmare a tranzactiilor

 

Transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat ca urmare a tranzactiilor se realizează la data decontării.

 

ARTICOLUL 27

Transferul direct al dreptului de proprietate

 

1. Prin exceptie de la prevederile art. 14 alin. 1, următoarele tipuri de transfer al dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat se realizează de B.V.B. prin transfer direct în Registrul B.V.B.:

a) tranzactiile directe în sensul art. 43 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, precum si al Regulamentului C.N.V.M. nr. 13/1996 privind functionarea unui registru independent autorizat, aprobat prin Ordinul nr. 24/1996, cu modificările ulterioare;

b) transferurile de proprietate asupra titlurilor de stat dispuse de hotărâri judecătoresti;

c) transferurile de proprietate asupra titlurilor de stat realizate prin contracte de donatie, în care valoarea acestora este stabilită în functie de pretul de închidere al titlului de stat respectiv la momentul încheierii contractului de donatie;

d) transferurile de proprietate asupra titlurilor de stat către legatari si mostenitori legali;

e) transferurile de proprietate asupra titlurilor ca efect al fuziunilor sau divizărilor entitătilor care detin aceste titluri.

2. Transferurile prevăzute la alineatul precedent se realizează de către B.V.B. numai la cererea intermediarilor pietei bursiere.

3. Intermediarii pietei bursiere răspund personal si integral pentru corectitudinea, integralitatea datelor furnizate în cerere, precum si pentru verificarea legalitătii acestora.

 

ARTICOLUL 28

Transferul în cadrul Registrului B.V.B.

 

Transferul titlurilor din contul clientului, deschis la un intermediar al pietei bursiere, în contul aceluiasi client, deschis la un alt intermediar al pietei bursiere, se realizează de către B.V.B. conform cererii formulate de intermediarii pietei bursiere implicati, în baza instructiunii clientului.

 

ARTICOLUL 29

Mentiuni privind garantiile

 

Înscrierea în, respectiv radierea din Registrul B.V.B., a mentiunilor cu privire la garantiile care au ca obiect titluri de stat se efectuează în baza unei cereri semnate de toate părtile implicate.

 

ARTICOLUL 30

Informatii furnizate

 

1. În vederea efectuării operatiunilor de plată a cuponului si/sau a valorii nominale către proprietarii de titluri existenti la data înregistrării curente în Registrul B.V.B., B.V.B. va transmite agentului desemnat al M.F.P. “Situatia detinătorilor înregistrati la data înregistrării curente” corespunzătoare unei serii de titluri de stat.

2. La cererea M.F.P. sau a agentului desemnat al M.F.P., B.V.B. va transmite “Situatia detinătorilor înregistrati în Registrul B.V.B.” pentru oricare dată de înregistrare.

 

ARTICOLUL 31

Radierea seriilor titlurilor de stat din Registrul B.V.B.

 

Radierea unei serii de titluri din Registrul B.V.B. se realizează la:

a) scadentă;

b) răscumpărare anticipată.

 

CAPITOLUL VIII

Răspunderi si sanctiuni

ARTICOLUL 32

Fapte ilicite

 

1. Intermediarii pietei bursiere a titlurilor de stat sunt obligati să respecte prevederile Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice, guvernatorului Băncii Nationale a României si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, cu modificările ulterioare, si ale prezentului regulament.

2. Încălcarea oricărei norme din prezentul regulament sau din “Manualul de utilizare a sistemului B.V.B.”, care cuprinde o interdictie expresă de a nu face ceva sau o îndatorire expresă de a face ceva într-un anumit mod, constituie faptă ilicită la regimul juridic bursier, dacă, potrivit conditiilor în care a fost săvârsită, nu este prevăzută de lege ca infractiune sau contraventie.

3. Săvârsirea de către o societate de valori mobiliare membră a Asociatiei Bursei sau de către un trader al acesteia, autorizati să desfăsoare operatiuni pe piata bursieră a titlurilor de stat, cu intentie sau din culpă, prin actiune sau inactiune, după caz, a unei fapte ilicite la regimul juridic bursier se sanctionează potrivit prevederilor Regulamentului B.V.B. nr. 8 privind sanctionarea faptelor ilicite la regimul juridic bursier săvârsite de membrii Asociatiei Bursei si de agentii de bursă.

4. Constatarea săvârsirii faptelor ilicite la regimul juridic bursier de către subiectele mentionate la alin. 3, investigarea acestora si propunerea de individualizare a sanctiunii bursiere aplicabile sunt de competenta serviciilor/directiilor B.V.B., care procedează în acest sens cu respectarea prevederilor cuprinse în Regulamentul B.V.B. nr. 8 privind sanctionarea faptelor ilicite la regimul juridic bursier săvârsite de membrii Asociatiei Bursei si de agentii de bursă si în celelalte reglementări bursiere.

5. Săvârsirea de către o bancă comercială sau de un trader al acesteia, autorizati să desfăsoare operatiuni pe piata bursieră a titlurilor de stat, cu intentie sau din culpă, prin actiune sau inactiune, după caz, a unei fapte ilicite la regimul juridic bursier se constată de serviciile/directiile B.V.B. si se comunică B.N.R., care va proceda potrivit prevederilor Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice, guvernatorului Băncii Nationale a României si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, cu modificările ulterioare, si ale celorlalte acte normative incidente.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii tranzitorii

ARTICOLUL 33

Derogări

 

Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. 1 lit. b), pentru o perioadă de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, B.V.B. va permite derularea operatiunilor cu titluri de stat de către un intermediar al pietei bursiere prin intermediul unui singur trader autorizat în acest sens.

 

ANEXĂ

la regulament

 

ANTET oficial

Nr. înregistrare/Data

 

Către

Bursa de Valori Bucuresti

 

FORMULAR - TIP

pentru înregistrarea ca market maker pentru seria de titluri de stat ......

 

................................................................................................................................................................,  (denumirea completă a intermediarului) cu sediul social în  .............................................................................................................................., str. .................. nr. ........, telefon ............., având codul fiscal nr. ......./ având codul unic de înregistrare ..........., atribut fiscal ....... si număr de ordine în registrul comertului .................., prin reprezentant legal/împuternicit al acestuia ................., solicităm înregistrarea ca market maker pentru seria de titluri de stat ............... pe perioada .................

Anexăm la prezenta cerere autorizarea ca intermediar al pietei titlurilor de stat emisă de Banca Natională a României.

Pe perioada de detinere a calitătii de market maker  ........................................................................ (denumirea completă a intermediarului)

se angajează să mentină lichiditatea pietei secundare prin introducerea de cotatii ferme în sistemul B.V.B.

 

Semnături autorizate si stampila oficială

................................................................

 

Nume ...................................................................... (LS)

Nume

................................................................

Functia ....................................................................

Functia

..............................................................

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURA Nr. 15.1

privind decontarea tranzactiilor cu titluri de stat

CAPITOLUL I

Definitii

 

Art. 1. - În întelesul prezentei proceduri, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. Bancă participantă reprezintă societatea bancară autorizată de Bursa de Valori Bucuresti, denumită în continuare B.V.B., să participe la compensarea si decontarea finală interbancară a tranzactiilor cu titluri de stat încheiate în cadrul B.V.B.

2. Balanta pentru decontare finală reprezintă documentul informativ întocmit de B.V.B., în baza căruia Banca Natională a României, denumită în continuare B.N.R., receptionează ordinele de plată emise de B.V.B. si de băncile participante în vederea realizării decontării finale prin subsistemul de compensare multilaterală si decontare pe bază netă a tranzactiilor cu titluri de stat încheiate în cadrul B.V.B.

3. Contul de decontare reprezintă contul bancar deschis de participantul direct la sistemul de compensare si decontare al B.V.B. la una dintre băncile participante, destinat decontării bănesti a tranzactiilor cu titluri de stat încheiate în cadrul B.V.B.

4. Contul de decontare al băncii participante reprezintă contul curent analitic deschis la B.N.R. pe numele băncii participante si special destinat pentru decontarea finală prin subsistemul de compensare multilaterală si decontare pe bază netă a tranzactiilor cu titluri de stat încheiate în cadrul B.V.B. Conturile de decontare ale băncilor participante fac parte integrantă din conturile sintetice ale societătilor bancare deschise la B.N.R.

5. Contul special de decontare finală reprezintă contul deschis de B.N.R. pe numele B.V.B. si destinat în exclusivitate decontării finale a sumelor în lei aferente tranzactiilor încheiate în cadrul B.V.B. Contul special de decontare finală se închide în fiecare zi de decontare cu sold zero.

6. Data tranzactionării reprezintă data încheierii tranzactiilor cu titluri de stat încheiate în cadrul B.V.B.

7. Data decontării reprezintă data la care devin exigibile obligatia de plată si obligatia de livrare rezultate în urma încheierii tranzactiilor cu titluri de stat încheiate în cadrul B.V.B.

8. Decontarea reprezintă transferul final al titlurilor de stat si al fondurilor bănesti aferente tranzactiilor încheiate în cadrul B.V.B., în conformitate cu termenii cuprinsi în Raportul de tranzactionare. Decontarea se realizează pe baza principiului “livrare contra plată” (DVP).

9. Participant direct la sistemul de compensare si decontare al B.V.B. reprezintă societatea de valori mobiliare membră a Asociatiei Bursei sau banca comercială, care este autorizată ca intermediar al pietei primare sau ca intermediar al pietei secundare.

10. Raportul de compensare reprezintă documentul întocmit de B.V.B., care reflectă compensarea multilaterală a obligatiilor si drepturilor bănesti ale participantilor directi la sistemul de compensare si decontare al B.V.B., rezultate în urma tranzactionării, pentru o anumită dată de decontare.

11. Raportul de decontare reprezintă documentul întocmit de B.V.B., care evidentiază obligatiile sau drepturile bănesti nete ale participantilor directi la sistemul de compensare si decontare al B.V.B., rezultate în urma compensării tranzactiilor, pentru o anumită dată de decontare.

12. Raportul de decontare bancară reprezintă documentul întocmit de către B.V.B., pe baza rapoartelor de decontare, care evidentiază obligatiile sau drepturile bănesti ale participantilor directi la sistemul de compensare si decontare al B.V.B. care au deschis conturi de decontare la o anumită bancă participantă si obligatiile sau drepturile bănesti nete ale băncii participante. Pe baza raportului de decontare bancară băncile participă la decontarea finală prin subsistemul de compensare multilaterală si decontare pe bază netă a tranzactiilor cu titluri de stat încheiate în cadrul B.V.B.

13. Raportul de decontare bancară pe bază brută reprezintă documentul întocmit de către B.V.B., pe baza raportului de tranzactionare, care cuprinde toate obligatiile si drepturile rezultate din tranzactiile cu titluri de stat eligibile pentru decontarea prin susbsistemul de decontare pe bază brută, încheiate de participantii directi care decontează aceste tranzactii printr-o bancă participantă.

14. Raportul de decontare pe bază brută reprezintă documentul întocmit de către B.V.B., pe baza raportului de tranzactionare, care cuprinde toate obligatiile si drepturile rezultate din tranzactiile cu titluri de stat eligibile pentru decontarea prin subsistemul de decontare pe bază brută, încheiate de un participant direct.

15. Raportul de tranzactionare reprezintă documentul întocmit de B.V.B., care contine termenii si clauzele tuturor contractelor de vânzare-cumpărare de titluri de stat încheiate în cadrul B.V.B. la o anumită dată de tranzactionare.

16. Sistemul de compensare si decontare al B.V.B. reprezintă ansamblul de norme si proceduri pe baza căruia participantii directi realizează în nume propriu decontarea tranzactiilor încheiate în cadrul B.V.B. Sistemul de compensare si decontare al B.V.B. este compus din două subsisteme distincte: subsistemul de compensare multilaterală si decontare pe bază netă si subsistemul de decontare pe bază brută (“tranzactie cu tranzactie”).

17. Subsistemul de compensare multilaterală si decontare pe bază netă reprezintă un set de norme, proceduri si un mecanism de calcul al pozitiilor multilaterale nete ale participantilor directi, pe baza căruia se realizează decontarea tranzactiilor cu titluri de stat încheiate în cadrul B.V.B.

18. Subsistemul de decontare pe bază brută reprezintă un set de norme pe baza căruia se realizează decontarea individuală a tranzactiilor încheiate în cadrul B.V.B., a căror valoare este de minimum 5 miliarde lei.

I. SUBSISTEMUL DE COMPENSARE MULTILATERALĂ SI DECONTARE PE BAZĂ NETĂ

 

CAPITOLUL II

Contractele de decontare

 

Art. 2. - Compensarea multilaterală între participantii directi la sistemul de compensare si decontare al B.V.B. a obligatiilor si drepturilor bănesti rezultate în urma tranzactionării are loc în baza contractului de decontare încheiat între B.V.B. si fiecare participant direct.

Art. 3. - Compensarea multilaterală si decontarea finală a tranzactiilor cu titluri de stat încheiate în cadrul B.V.B. se vor face potrivit principiilor de functionare a caselor de compensatii interbancare, prin intermediul băncilor de decontare participante la care participantii directi la sistemul de compensare si decontare al B.V.B. au deschise conturi de decontare, pe de o parte, si al B.V.B., pe de altă parte.

 

CAPITOLUL III

Dobândirea si mentinerea calitătii de participant direct la

sistemul de compensare si decontare al B.V.B.

 

Art. 4. - 1. Pentru a dobândi calitatea de participant direct la sistemul de compensare si decontare al B.V.B., societătile de valori mobiliare membre ale Asociatiei Bursei si băncile comerciale trebuie să îndeplinească cumulative următoarele conditii:

a) să fie autorizate ca intermediar al pietei primare sau ca intermediar al pietei secundare;

b) să încheie contractul de decontare cu B.V.B.;

c) să comunice B.V.B. contul de decontare a sumelor rezultate din încheierea tranzactiilor;

d) să transmită B.V.B. contractul de decontare încheiat cu banca participantă, în cazul societătilor de valori mobiliare.

2. Neîndeplinirea uneia dintre conditiile prevăzute la alineatul precedent conduce la suspendarea calitătii de participant direct la sistemul de compensare si decontare al B.V.B.

 

CAPITOLUL IV

Dobândirea si mentinerea calitătii de bancă participantă

 

Art. 5. - 1. Pentru a dobândi calitatea de bancă participantă la compensarea si decontarea finală interbancară a tranzactiilor încheiate în cadrul B.V.B., societatea bancară trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie autorizată ca intermediar al pietei primare sau secundare a titlurilor de stat tranzactionate la B.V.B.;

b) să fie autorizată de B.N.R. să participe la compensa rea si decontarea finală realizate de Casa de Compensatii Interbancare - B.V.B.

c) să încheie contractul de decontare cu B.V.B.;

d) să aibă legătură electronică directă cu sistemul informatic al B.V.B.;

e) să notifice B.V.B. numele persoanelor de legătură în relatia băncii cu B.V.B. si să transmită fisa specimenelor de semnături;

f) să achite comisionul datorat B.V.B. pentru participarea la decontarea tranzactiilor prin subsistemul de compensare multilaterală si decontare pe bază netă.

2. Băncile participante au obligatia să achite B.V.B. comisionul aferent participării la compensarea si decontarea tranzactiilor bursiere pentru fiecare zi de decontare, în conformitate cu hotărârile Comitetului B.V.B. si cu prevederile contractului încheiat între B.V.B. si fiecare bancă participantă.

3. Neîndeplinirea uneia dintre conditiile prevăzute la alin. 1 si 2 poate conduce la suspendarea calitătii de bancă participantă.

4. În cazul în care anticipează dificultăti în îndeplinirea obligatiilor sale asumate în calitate de bancă participantă la compensarea si decontarea finală realizate de Casa de Compensatii Interbancare - B.V.B., banca are obligatia de a notifica acest lucru B.V.B.

Art. 6. - Comitetul B.V.B. va stabili anual cuantumul comisionului pentru participarea la compensarea si decontarea tranzactiilor bursiere a băncilor participante si modalitatea de plată a acestuia, în ultima sa sedintă din anul precedent celui pentru care se stabileste comisionul.

 

CAPITOLUL V

Conturile de decontare

 

Art. 7. - Participantul direct la subsistemul de compensare multilaterală si decontare pe bază netă va desfăsura operatiunile de decontare bănească a tranzactiilor încheiate în cadrul B.V.B. prin intermediul unui singur cont de decontare.

Art. 8. - Participantul direct la sistemul de compensare si decontare al B.V.B. are obligatia de a alimenta contul de decontare cu suma necesară pentru stingerea obligatiilor cuprinse în raportul de decontare si în raportul de decontare bancară pe bază brută, pentru ziua de decontare în curs.

Art. 9. - Societătile de valori mobiliare pot deschide cont de decontare a tranzactiilor cu titluri de stat încheiate pe piata secundară organizată de B.V.B. numai la o bancă autorizată ca intermediar al pietei primare.

 

CAPITOLUL VI

Confirmarea rapoartelor

 

Art. 10. - 1. După încheierea fiecărei sedinte de tranzactionare B.V.B. va întocmi, pentru fiecare zi de decontare, o formă preliminară a rapoartelor de compensare si a rapoartelor de decontare.

2. Cu o zi lucrătoare înainte de data de decontare, la ora 16:00, B.V.B. va întocmi forma finală a rapoartelor de compensare si a rapoartele de decontare, pentru fiecare participant direct. B.V.B. poate modifica continutul rapoartelor de compensare si al rapoartelor de decontare si va notifica aceste modificări participantilor direct implicati, până la data decontării inclusiv.

Art. 11. - 1. Confirmarea tranzactiilor sau notificarea unor eventuale obiectii cu privire la continutul formei preliminare sau finale a rapoartelor de compensare si a rapoartelor de decontare va fi făcută de către participantii directi la sistemul de compensare si decontare al B.V.B., până în preziua datei de decontare, ora 17:30.

2. În cazul în care există obiectii cu privire la datele cuprinse în rapoartele de compensare sau în rapoartele de decontare, participantii directi la sistemul de compensare si decontare al B.V.B. vor comunica în scris B.V.B. aceste obiectii, solicitând corectarea corespunzătoare a tranzactiilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului B.V.B. nr. 15 privind operatiunile cu titluri de stat. După analizarea si eventuala corectare a tranzactiilor respective B.V.B. va întocmi noi rapoarte de compensare, rapoarte de decontare si rapoarte de decontare bancară.

3. În situatia în care participantii directi la sistemul de compensare si decontare al B.V.B. nu vor comunica, în scris si în intervalul de timp prevăzut anterior, obiectiile cu privire la continutul rapoartelor de compensare si al rapoartelor de decontare, aceste documente se consideră a fi însusite si confirmate de acestia.

Art. 12. - 1. După confirmarea rapoartelor de către participantii directi B.V.B. va întocmi si va transmite băncilor participante rapoartele de decontare bancară. B.V.B. poate modifica continutul rapoartelor de decontare bancară si va notifica aceste modificări băncilor participante, până la data decontării inclusiv.

2. În cazul în care banca participantă constată la data decontării că unul dintre participantii directi pentru care realizează decontarea bănească a tranzactiilor cu titluri de stat nu dispune de sumele necesare acoperirii pozitiei sale nete debitoare, banca va comunica acest lucru B.V.B. până la ora 10:30.

Art. 13. - 1. Pe baza rapoartelor de decontare bancară B.V.B. va întocmi si va transmite B.N.R., în ziua decontării, balanta pentru decontare finală.

2. B.V.B. va transmite B.N.R. la ora 10:30, printr-un împuternicit, următoarele documente:

a) balanta pentru decontarea finală a tranzactiilor efectuate în B.V.B.;

b) ordinele de plată din contul special de decontare finală al B.V.B. în conturile de decontare ale băncilor participante aflate în pozitie netă creditoare.

 

CAPITOLUL VII

Mecanismul decontării

 

Art. 14. - 1. În vederea stingerii obligatiilor rezultate din rapoartele de compensare si rapoartele de decontare, participantii directi la sistemul de compensare si decontare al B.V.B., aflati în pozitie netă debitoare, vor instructa banca participantă la care au deschis contul de decontare să efectueze plătile necesare.

2. Băncile participante aflate în pozitie netă debitoare vor confirma B.V.B. la data de decontare, până la ora 10:30, prin transmiterea prin fax a copiei de pe ordinul de plată transmis B.N.R. si/sau în format electronic, acceptul de participare la decontarea finală pentru respectiva zi de decontare, conform sumei nete înscrise în raportul de decontare bancară. Ordinele de plată vor fi transmise B.N.R. până la ora 14:30.

Art. 15. - În vederea realizării decontării finale B.V.B. va întocmi, în baza balantei de decontare finală, ordine de plată pentru acoperirea pozitiilor creditoare ale băncilor participante, din contul special de decontare deschis la B.N.R. 

Art. 16. - 1. B.N.R. verifică, între orele 15:00-15:15, conformitatea ordinelor de plată emise de către băncile participante si de către B.V.B. cu balanta pentru decontarea finală a tranzactiilor cu titluri de stat încheiate prin B.V.B.

2. În cazul în care B.N.R. constată, între orele 15:00 si 15:15, că nu există concordantă între balanta pentru decontare finală si ordinele de plată emise de băncile participante aflate în pozitie netă debitoare sau cele emise de către B.V.B., solicită în cel mai scurt timp B.V.B. refacerea situatiei.

3. Întocmirea unei noi balante de decontare finală de către B.V.B., refacerea ordinelor de plată de către B.V.B. si de către băncile participante si transmiterea acestor documente către B.N.R. trebuie efectuate până la ora 15:45.

Art. 17. - 1. În cazul în care nu există suficiente disponibilităti în contul de decontare al unei bănci participante aflate în pozitia netă debitoare fată de B.V.B., B.N.R. va proceda la aplicarea schemei de garantare a decontării finale a casei de compensatii interbancare.

2. În cazul în care prin aplicarea procedurii de garantare bilaterală din schema de garantare se determină schimbarea pozitiei nete creditoare initiale a unei bănci participante în pozitie netă debitoare, B.N.R. va solicita B.V.B. refacerea compensării multilaterale prin eliminarea operatiunilor care au determinat pozitia debitoare neacoperită a băncii participante care a generat această situatie.

3. Refacerea ordinelor de plată de către B.V.B. si de către băncile participante, întocmirea unei noi balante de decontare finală de către B.V.B. si transmiterea acestor documente către B.N.R. trebuie efectuate până la ora 16:30.

Art. 18. - 1. În cazul în care B.N.R. nu solicită B.V.B. refacerea balantei de decontare si a ordinelor de plată aferente acesteia, în baza contractului de decontare încheiat cu fiecare participant direct B.V.B. se substituie calitătii de debitor net si calitătii de creditor net în care se află participantii directi pentru respectiva zi de decontare.

2. Din acest moment B.N.R. va efectua următoarele operatiuni:

a) efectuarea primei părti a decontării finale prin debitarea conturilor curente ale băncilor participante aflate în pozitie netă debitoare si creditarea contului special de decontare finală al B.V.B.;

b) efectuarea celei de-a doua părti a decontării finale prin debitarea contului special de decontare finală al B.V.B. si creditarea conturilor curente ale băncilor participante aflate în pozitie netă creditoare.

3. B.N.R. va notifica în scris B.V.B., până la ora 16:30, efectuarea decontării finale în conformitate cu instructiunile date de B.V.B., prin remiterea confirmării de decontare finală.

Art. 19. - 1. Imediat după primirea confirmării efectuării decontării finale B.V.B. va transfera valorile mobiliare din conturile vânzătorilor în cele ale cumpărătorilor, în conformitate cu datele cuprinse în raportul de tranzactionare.

2. După confirmarea de către B.N.R. a tuturor operatiunilor privind decontarea bănească B.V.B. va notifica băncilor participante efectuarea transferului irevocabil al fondurilor bănesti aferente decontării finale a tranzactiilor bursiere.

 

CAPITOLUL VIII

Managementul riscului

 

Art. 20. - Pentru limitarea expunerii la riscul de neplată participantii directi vor acorda prioritate disponibilizării sumelor necesare acoperirii pozitiilor lor nete debitoare, rezultate în urma compensării tranzactiilor încheiate în cadrul B.V.B.

Art. 21. - 1. În cazul în care se constată că la data decontării participantul direct nu are suficiente disponibilităti în contul său de decontare pentru acoperirea obligatiei de plată, banca participantă la care acesta are deschis contul poate proceda la acordarea unui credit.

2. În cazul în care banca participantă acordă participantului direct creditul necesar acoperirii pozitiei debitoare, acesta va putea proceda la gajarea valorilor mobiliare existente în contul propriu în favoarea băncii care i-a acordat creditul.

Participantul direct în cauză si banca participantă au obligatia de a prezenta B.V.B. înscrisul prin care se constată gajul, solicitând totodată operarea acestuia în Registrul B.V.B., în conformitate cu prevederile Regulamentului B.V.B. nr. 15 privind operatiunile cu titluri de stat.

Art. 22. - 1. În situatia în care măsurile prevăzute la art. 21 nu asigură efectuarea decontării tranzactiilor de către un participant direct, B.V.B. va exclude din rapoartele de compensare pentru ziua de decontare respectivă toate tranzactiile de cumpărare realizate în contul propriu al participantului direct în cauză.

2. În situatia în care măsura prevăzută la alin. 1 nu elimină situatia de neacoperire a pozitiei debitoare nete a participantului direct în cauză, B.V.B. va continua să excludă din rapoartele de compensare pentru ziua de decontare respectivă tranzactiile de cumpărare efectuate în contul clientilor participantului direct în cauză, până când pozitia sa netă debitoare va putea fi acoperită. Excluderea tranzactiilor se va face de către B.V.B. astfel încât să se minimizeze valoarea tranzactiilor excluse si numărul participantilor directi implicati.

3. Decontarea tranzactiilor excluse din rapoartele de compensare, în baza prevederilor alin. 1 si 2, va fi amânată cu o singură zi lucrătoare.

4. B.V.B. va notifica participantilor directi implicati tranzactiile a căror decontare va fi amânată si va întocmi o nouă situatie a rapoartelor de compensare, rapoartelor de decontare, rapoartelor de decontare bancară si a balantei pentru decontarea finală.

5. Participantul direct care este în imposibilitatea de a-si acoperi obligatia de plată are obligatia de a plăti compensatii atât contrapărtilor la tranzactiile care au fost respinse la decontare sau a căror decontare a fost amânată, cât si B.V.B.

Valoarea compensatiei datorate B.V.B. se calculează aplicându-se dobânda medie interbancară echivalentă unei zile calendaristice la valoarea tranzactiilor amânate sau respinse la decontare.

Valoarea compensatiei datorate fiecărei contrapărti afectate se calculează aplicându-se dobânda medie interbancară echivalentă unei zile calendaristice la dublul valorii tranzactiilor încheiate cu aceasta si care au fost amânate sau respinse la decontare. Plata compensatiilor va fi efectuată în termen de maximum două zile lucrătoare de la data initială a decontării tranzactiilor respective, în caz contrar aplicându-se penalităti la suma datorată, în cuantum de 1% pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 23. - 1. În cazul în care se constată că la data decontării un participant direct sau clientul acestuia nu are în cont cantitatea de valori mobiliare necesară acoperirii obligatiilor de livrare pentru o anumită zi de decontare, participantul direct care a generat amânarea decontării tranzactiei se substituie obligatiei de livrare a clientului său, iar B.V.B. va înlocui în tranzactia respectivă contul clientului vânzător cu contul propriu (contul house) al participantului direct, în cazul în care acesta are dreptul să încheie tranzactii cu titluri de stat în nume si pe cont propriu.

2. În cazul în care operatiunile prevăzute la alin. 1 nu asigură realizarea decontării, B.V.B. va exclude din rapoartele de compensare pentru ziua de decontare respectivă toate tranzactiile a căror decontare nu poate fi realizată.

3. Decontarea tranzactiilor excluse din rapoartele de compensare în baza prevederilor alin. 2 va fi amânată cu o singură zi lucrătoare.

4. B.V.B. va notifica participantilor directi implicati tranzactiile a căror decontare va fi amânată si va întocmi o nouă situatie a rapoartelor de compensare, rapoartelor de decontare, rapoartelor de decontare bancară si a balantei pentru decontarea finală.

5. În cazul în care operatiunile prevăzute la alineatul precedent nu asigură realizarea decontării, B.V.B. va proceda la aplicarea procedurii de cumpărare impusă (buy-in).

În cazul în care procedura buy-in nu asigură realizarea decontării, B.V.B. va putea decide respingerea de la decontare a respectivelor tranzactii.

6. Participantul direct care este în imposibilitatea de a-si acoperi obligatia de livrare trebuie să plătească compensatii atât contrapărtilor la tranzactiile care au fost respinse la decontare sau a căror decontare a fost amânată, cât si B.V.B.

Valoarea compensatiei datorate B.V.B. se calculează aplicându-se dobânda medie interbancară echivalentă unei zile calendaristice la valoarea tranzactiilor amânate sau respinse la decontare.

Valoarea compensatiei datorate fiecărei contrapărti afectate se calculează aplicându-se dobânda medie interbancară echivalentă unei zile calendaristice la dublul valorii tranzactiilor încheiate cu aceasta si care au fost amânate sau respinse la decontare.

Plata compensatiilor va fi efectuată în termen de maximum două zile lucrătoare de la data initială a decontării tranzactiilor respective, în caz contrar aplicându-se penalităti la suma datorată, în cuantum de 1% pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 24. - Contrapărtile afectate de amânarea sau respingerea decontării tranzactiilor mentionate la art. 22 alin. 5 si la art. 23 alin. 6 se pot adresa Camerei Arbitrale a B.V.B. în scopul obtinerii unor eventuale compensatii suplimentare.

II. SUBSISTEMUL DE DECONTARE PE BAZĂ BRUTĂ

Art. 25. - 1. La sfârsitul fiecărei zile de tranzactionare B.V.B. va întocmi si va transmite participantilor directi si băncilor participante prin care acestia realizează decontarea tranzactiilor încheiate în cadrul B.V.B. situatia preliminară a raportului de decontare pe bază brută, respectiv a raportului de decontare bancară pe bază brută, pentru fiecare zi de decontare.

2. La data decontării, la ora 9:00, B.V.B. va întocmi si va transmite participantilor directi si băncilor participante forma finală a raportului de decontare pe bază brută, respectiv a raportului de decontare bancară pe bază brută, pentru ziua de decontare în curs. Raportul de decontare pe bază brută si raportul de decontare bancară pe bază brută vor putea suferi modificări până la ora 12:00, în sensul adăugării în aceste rapoarte a tranzactiilor încheiate în aceeasi zi si care au termen de decontare “Today” (T).

Art. 26. - Participantii directi pot realiza decontarea pe bază brută a tranzactiilor prin conturi distincte de cele prin care se realizează decontarea prin subsistemul de compensare multilaterală si decontare pe bază netă.

Art. 27. - 1. La data decontării tranzactiei prin subsistemul de decontare pe bază brută participantul direct cumpărător îsi va alimenta contul de decontare cu suma necesară decontării acesteia si va instructa banca participantă prin intermediul căreia realizează decontarea pe bază brută a tranzactiei cu privire la plata aferentă decontării acestei tranzactii.

2. La data decontării banca prin care participantul direct cumpărător va realiza decontarea pe bază brută a tranzactiilor încheiate în cadrul B.V.B. va debita contul de decontare al acestuia si va credita contul participantului direct vânzător sau, în cazul în care acesta are cont de decontare deschis la o altă bancă participantă, va emite o instructiune de plată în favoarea acesteia pentru suma corespunzătoare decontării tranzactiei, în conformitate cu datele cuprinse în raportul de decontare bancară pe bază brută.

3. La data decontării banca sau băncile participante implicate în decontarea unei tranzactii pe bază brută si/sau B.N.R. vor/va confirma B.V.B., până cel târziu la ora 16:30, realizarea transferului fondurilor bănesti aferente decontării acesteia. B.V.B. va opera transferul de proprietate asupra valorilor mobiliare între contul vânzătorului si contul cumpărătorului, conform termenilor si clauzelor tranzactiei, si va notifica participantilor directi efectuarea decontării irevocabile a tranzactiei.

Art. 28. - 1. În cazul în care la data decontării unul dintre participantii directi sau banca participantă implicată nu dispune de sumele sau valorile mobiliare necesare realizării decontării tranzactiei pe bază brută, acesta va transmite o notificare scrisă B.V.B. până la ora 16:30 a zilei de decontare si va putea solicita amânarea realizării decontării cu o singură zi lucrătoare.

2. B.V.B., la solicitarea unui participant direct sau a unei bănci participante, va putea amâna decontarea unei tranzactii prin subsistemul de decontare pe bază brută cu o singură zi de decontare. Decizia de amânare va fi adusă imediat la cunostintă participantilor directi si băncilor participante implicate în decontarea tranzactiei.

3. În cazul în care nici în următoarea zi tranzactia nu poate fi decontată, B.V.B. va respinge de la decontare tranzactia în cauză si va informa despre acest lucru participantul direct contraparte si băncile participante implicate.

4. B.V.B. va putea respinge de la decontare toate tranzactiile pentru care, până la ora 16:30 a zilei de decontare, nu a primit confirmarea efectuării plătii sumelor aferente decontării acestora sau pentru care nu s-a solicitat amânarea decontării.

 

CAPITOLUL IX

Răspunderi si sanctiuni

 

Art. 29. - Constituie fapte ilicite la regimul juridic bursier următoarele fapte, dacă, potrivit conditiilor în care au fost săvârsite, nu sunt prevăzute de lege ca infractiuni sau contraventii:

a) nealimentarea conturilor de decontare cu un disponibil suficient pentru stingerea obligatiilor rezultate în urma tranzactiilor bursiere;

b) nedisponibilizarea cu prioritate a sumelor necesare acoperirii pozitiilor debitoare rezultate din executarea tranzactiilor bursiere;

c) generarea unei situatii de amânare sau de respingere de la decontare a unei tranzactii.

Art. 30. - Săvârsirea cu intentie sau din culpă, prin actiune sau inactiune, după caz, a vreuneia dintre faptele ilicite la regimul juridic bursier, enumerate la art. 29, se sanctionează potrivit prevederilor Regulamentului B.V.B. nr. 8 privind sanctionarea faptelor ilicite la regimul juridic bursier săvârsite de membrii Asociatiei B.V.B. si de agentii de bursă.

Art. 31. - Constatarea săvârsirii faptelor ilicite la regimul juridic bursier, prevăzute la art. 29, investigarea acestora si propunerea de individualizare a sanctiunii bursiere aplicabile sunt de competenta Serviciului compensare si control al decontării din cadrul B.V.B., care procedează în acest sens cu respectarea prevederilor cuprinse în regulamentul B.V.B. nr. 8 privind sanctionarea faptelor ilicite la regimul juridic bursier săvârsite de membrii Asociatiei B.V.B. si de agentii de bursă si în celelaltereglementări bursiere.

Art. 32. - Participantii directi sau băncile participante sunt direct răspunzătoare pentru orice prejudicii directe sau indirecte aduse unui participant direct, unei bănci participante, investitorilor sau B.V.B. prin nerespectarea obligatiilor asumate si a prevederilor regulamentelor si procedurilor B.V.B.