MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 538          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Marti, 23 iulie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 178 din 18 iunie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 lit. c) din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni, republicată, si ale art. 26 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 888/1996 pentru aprobarea Statutului Casei de Economii si Consemnatiuni

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

751. - Hotărâre privind înfiintarea Comisiei de atestare si avizare în domeniul impresariatului artistic si pentru aprobarea Normelor metodologice de atestare a impresarilor artistici si de avizare pentru derularea activitătii de impresariat artistic

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

147. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind unele măsuri în vederea desemnării organismelor care realizează evaluarea conformitătii în domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 178

din 18 iunie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 lit. c) din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni, republicată, si ale art. 26 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 888/1996

pentru aprobarea Statutului Casei de Economii si Consemnatiuni

 

Nicolae Popa - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 lit. c) din Legea nr. 66/1996, republicată, si ale art. 26 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 888/1996, exceptie ridicată de Marin Frunză în Dosarul nr. 5.792/2001 al Judecătoriei Galati.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, ca inadmisibilă, întrucât se apreciază că dispozitiile legale criticate nu au legătură cu cauza.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 3 ianuarie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 5.792/2001 Judecătoria Galati a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 lit. c) din Legea nr. 66/1996, republicată, si ale art. 26 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 888/1996, exceptie ridicată de Marin Frunză într-o cauză civilă în pretentii, în contradictoriu cu Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că dispozitiile legale criticate contravin art. 16 din Constitutie, întrucât creează discriminare între cetăteanul deponent justitiabil, pe de o parte, si Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. si statul român, pe de altă parte, întrucât acestea din urmă nu trebuie să plătească taxa de timbru judiciar.

Judecătoria Galati apreciază că dispozitiile art. 8 lit. c) din Legea nr. 66/1996, republicată, sunt constitutionale si nu contravin art. 16 din Constitutie, care instituie egalitatea cetătenilor în fata legii, fără privilegii si fără discriminări.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că prin dispozitiile art. 8 lit. c) din Legea nr. 66/1996, potrivit cărora Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. este scutită de plata taxei de timbru pentru actiunile judiciare sau arbitrale, precum si pentru orice alte acte în legătură cu activitatea sa, este protejat un interes public national. Această reglementare este justificată prin faptul că C.E.C. este o societate bancară pe actiuni, al cărei unic actionar este statul român, prin Ministerul Finantelor Publice. Se mai arată că scutirea de la plata taxelor judiciare de timbru, acordată unor autorităti publice, are în vedere faptul că actiunile si cererile respective au o strânsă legătură cu veniturile bugetului de stat, pe de o parte, iar, pe de altă parte, se elimină un circuit bănesc inutil.

Cu referire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 888/1996, se apreciază că aceasta este inadmisibilă, deoarece, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, verificarea continutului hotărârilor Guvernului nu intră în sfera de competentă a Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 8 lit. c) din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 26 ianuarie 1999, precum si cele ale art. 26 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 888/1996 pentru aprobarea Statutului Casei de Economii si Consemnatiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 22 octombrie 1996.

Art. 8 lit. c) din Legea nr. 66/1996, republicată, prevede:

“Sunt scutite de impozit, taxe de timbru si orice alte taxe: [...] c) actiunile judiciare sau arbitrale, precum si orice alte acte în legătură cu activitatea Casei de Economii si Consemnatiuni.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că prevederile legale criticate contravin dispozitiilor art. 16 din Constitutie, potrivit cărora: “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si

a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

(3) Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai cetătenia română si domiciliul în tară.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională constată:

I. O primă critică priveste dispozitiile art. 8 lit. c) din Legea nr. 66/1996, republicată, care, în opinia autorului exceptiei, încalcă “drepturi si principii prevăzute de art. 16 din Constitutie”, prin aceea că, scutind Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. de plata taxelor de timbru pentru actiunile judiciare sau arbitrale, precum si pentru orice alte acte în legătură cu activitatea ei, acordă acesteia si statului un privilegiu “în raport cu cetăteanul deponent justitiabil”.

În legătură cu această sustinere Curtea retine că, potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 66/1996, republicată, “Casa de Economii si Consemnatiuni, denumită prescurtat C.E.C., persoană juridică română de drept privat, se reorganizează în societate bancară pe actiuni, cu actionar unic statul român”. Statul român, în temeiul art. 25 din Decretul nr. 31/1954 privind persoanele fizice si persoanele juridice, “[...] este persoană juridică în raporturile în care participă nemijlocit, în nume propriu, ca subiect de drepturi si obligatii. El participă în astfel de raporturi prin Ministerul Finantelor, afară de cazul în care legea stabileste anume organe în acest scop”. Asa fiind, scutirea acordată C.E.C., al cărei actionar unic este statul, referindu-se la actiunile judiciare, nu este nejustificată, deoarece această scutire se referă numai la actiunile prin care se urmăreste întregirea veniturilor statului, venituri care, prin neplata taxelor de timbru, ar fi inutil si temporar diminuate. În acest sens s-a pronuntat Curtea Constitutională în jurisprudenta sa, din care mentionăm Decizia nr. 121 din 27 iunie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 2 noiembrie 2000, cu prilejul solutionării unei exceptii de neconstitutionalitate referitoare la dispozitiile art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. Prin acea decizie, care sub acest aspect îsi mentine valabilitatea si în prezenta cauză, s-a statuat că scutirea de plata taxei de timbru a institutiilor publice prevăzute de textul criticat este justificată, deoarece ea se referă la actiunile prin care se urmăreste întregirea veniturilor statului.

Pe de altă parte, Curtea constată că dispozitiile art. 16 din Constitutie, incovate de autorul exceptiei ca fiind încălcate, nu sunt pertinente în această cauză, în care părti sunt o persoană fizică si o institutie publică. Textul constitutional mentionat consacră egalitatea cetătenilor în fata legilor si a autoritătilor publice, iar nu egalitatea cetătenilor cu autoritătile publice. Acesta este sensul în care s-a pronuntat Curtea Constitutională prin mai multe decizii, spre exemplu, Decizia nr. 215 din 7 decembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 27 martie 2000.

Fată de cele arătate, exceptia de neconstitutionalitate aprevederilor art. 8 lit. c) din Legea nr. 66/1996 urmează să fie respinsă, ca neîntemeiată.

II. Cea de-a doua critică de neconstitutionalitate priveste dispozitiile art. 26 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 888/1996.

Cu privire la această critică Curtea constată că analiza constitutionalitătii hotărârilor Guvernului nu figurează printre atributiile sale, astfel cum sunt prevăzute la art. 144 din Constitutie si la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, prevederi potrivit cărora aceasta .[...] asigură controlul constitutionalitătii legilor, a regulamentelor Parlamentului si a ordonantelor Guvernului”.

Asa fiind, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 lit.c) din Hotărârea Guvernului nr. 888/1996 urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 lit. c) din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni, exceptie ridicată de Marin Frunză în Dosarul nr. 5.792/2001 al Judecătoriei Galati.

II. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 888/1996 pentru aprobarea Statutului Casei de Economii si Consemnatiuni, exceptie ridicată de acelasi autor în dosarul aceleiasi instante.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 iunie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Comisiei de atestare si avizare în domeniul impresariatului artistic

si pentru aprobarea Normelor metodologice de atestare a impresarilor artistici si de avizare

pentru derularea activitătii de impresariat artistic

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se înfiintează Comisia pentru atestare si avizare în domeniul impresariatului artistic, denumită în continuare Comisia, care coordonează activitatea de acordare, retragere sau suspendare a atestatelor si avizelor în domeniul impresariatului artistic.

(2) Comisia este organism de specialitate fără personalitate juridică, care functionează pe lângă Ministerul Culturii si Cultelor.

Art. 2. - (1) Comisia are următoarele atributii:

a) verifică cunostintele solicitantilor, persoane fizice, în domeniile dreptului de autor si drepturilor conexe, dreptului civil si dreptului comercial, în vederea acordării atestatului de impresar artistic;

b) acordă atestatul de impresar artistic, respectiv avizul de impresariat artistic, solicitantilor declarati admisi prin decizie;

c) solutionează contestatiile solicitantilor ale căror cereri au fost respinse prin decizie;

d) suspendă sau retrage atestatele de impresar artistic, respectiv avizele de impresariat artistic, în cazurile prevăzute în Normele metodologice de atestare a impresarilor artistici si de avizare pentru derularea activitătii de impresariat artistic.

(2) Modul de organizare si functionare a Comisiei se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(3) Tarifele pe baza cărora se acordă atestatele si avizele se aprobă prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

Art. 3. - (1) Comisia este alcătuită din 7 membri.

(2) Conducerea Comisiei este asigurată de presedinte.

(3) Membrii Comisiei sunt desemnati după cum urmează:

a) doi membri - de Ministerul Culturii si Cultelor;

b) doi membri - de Ministerul Justitiei;

c) un membru - de Ministerul de Interne;

d) un membru - de Ministerul Afacerilor Externe.

(4) Reprezentantii ministerelor prevăzute la alin. (3) sunt desemnati de către conducătorii acestora si numiti prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(5) Functia de presedinte este îndeplinită de un functionar public din Ministerul Culturii si Cultelor, numit prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(6) Functia de secretar al Comisiei este îndeplinită de directorul Centrului pentru Formare, Educatie Permanentă si Management în Domeniul Culturii din Bucuresti, institutie publică de cultură aflată în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 4. - (1) Se instituie Registrul impresarilor artistici, în care sunt înscrise persoanele fizice titulare ale atestatului de impresar artistic, precum si persoanele juridice care au obtinut avizul de impresariat artistic.

(2) Registrul impresarilor artistici se află în grija secretarului Comisiei.

Art. 5. - Desfăsurarea activitătilor de impresariat artistic de către persoane fizice sau persoane juridice de drept privat în lipsa atestatului de impresar artistic, respectiv a avizului de impresariat artistic, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei, în cazul persoanelor fizice, si de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, în cazul persoanelor juridice.

Art. 6. - Constatarea si sanctionarea contraventiei prevăzute la art. 5 se fac de către organele de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, precum si de ofiteri anume desemnati din Ministerul de Interne.

Art. 7. - Contraventiei prevăzute la art. 5 îi sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări din Legea nr. 180/2002.

Art. 8. - Persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat, care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri desfăsoară activităti de impresariat artistic, au obligatia ca în termen de 90 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, să întreprindă demersurile necesare obtinerii atestatului de impresar artistic, respectiv a avizului de impresariat artistic.

Art. 9. - Se aprobă Normele metodologice de atestare a impresarilor artistici si de avizare pentru derularea activitătii de impresariat artistic, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministru de interne,

Ioan Rus

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 iulie 2002.

Nr. 751.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de atestare a impresarilor artistici si de avizare pentru derularea activitătii de impresariat artistic

 

Art. 1. - Prin impresar artistic se întelege persoana fizică sau juridică care, în baza unei întelegeri scrise cu un artist interpret sau executant, actionează în numele si pe seama acestuia pentru identificarea posibilitătilor de executie ori interpretare a unor opere literare sau artistice.

Art. 2. - (1) Persoana fizică poate desfăsura activităti de impresariat artistic numai după obtinerea prealabilă a atestatului de impresar artistic eliberat de Comisia pentru atestare si avizare în domeniul impresariatului artistic, denumită în continuare Comisia.

(2) Persoana fizică care desfăsoară activităti de impresariat artistic dobândeste calitatea de comerciant, exercitând drepturile si îndeplinind obligatiile care decurg din această calitate.

Art. 3. - (1) Persoana juridică de drept privat poate desfăsura activităti de impresariat artistic numai după obtinerea avizului de impresariat artistic eliberat de Comisie.

(2) Persoana juridică de drept privat poate desfăsura activităti de impresariat artistic numai dacă în obiectul său de activitate sunt stipulate operatiunile de impresariat artistic.

(3) Avizul de impresariat artistic se eliberează persoanelor juridice care fac dovada că cel putin un asociat al acesteia sau un angajat cu contract individual de muncă pe termen nedeterminat detine atestat de impresar artistic.

Art. 4. - Persoanele fizice titulare ale atestatului de impresar artistic, precum si persoanele juridice care au dobândit avizul de impresariat artistic sunt înscrise în Registrul impresarilor artistici.

Art. 5. - Persoana fizică poate desfăsura activităti de impresariat artistic numai dacă îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) este cetătean român;

b) are capacitate deplină de exercitiu;

c) nu are antecedente penale.

Art. 6. - (1) În vederea obtinerii atestatului de impresar artistic persoana fizică depune la secretarul Comisiei un dosar continând următoarele documente:

a) cerere-tip prin care se solicită eliberarea atestatului;

b) curriculum vitae;

c) copii legalizate de pe actele de studii;

d) certificat de cazier judiciar;

e) certificat de cazier fiscal.

(2) Secretarul Comisiei verifică actele depuse la dosar în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii acestuia. În cazul în care dosarul este incomplet, în termen de 5 zile de la data verificării secretarul Comisiei solicită în scris completarea acestuia.

Art. 7. - (1) În cazul în care solicitantul, persoană fizică, îndeplineste conditiile prevăzute la art. 5 si dosarul prezentat de acesta este complet, conform dispozitiilor art. 6 alin. (1), secretarul transmite dosarul presedintelui Comisiei, care în cel mult 10 zile stabileste data examinării solicitantului.

(2) La data stabilită membrii Comisiei verifică cunostintele de legislatie ale solicitantului în domeniile dreptului de autor  si drepturilor conexe, dreptului civil si dreptului comercial.

(3) În termen de 5 zile de la data examinării Comisia comunică solicitantului decizia de eliberare a atestatului de impresar artistic sau de respingere a cererii, după caz.

Art. 8. - (1) Comisia eliberează solicitantilor declarati admisi, prin decizie, atestatul de impresar artistic, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.

(2) Solicitantii ale căror cereri au fost respinse de Comisie prin decizie pot depune contestatii în scris, în termen de 10 zile de la primirea comunicării.

(3) Contestatia este depusă la secretarul Comisiei si este examinată de membrii Comisiei în termen de 10 zile; în cazul în care contestatarul este nemultumit de răspunsul primit, se poate adresa instantei de contencios administrativ în conditiile legii.

Art. 9. - (1) În vederea obtinerii avizului de impresariat artistic persoana juridică, prin reprezentantul său legal, depune la secretarul Comisiei un dosar continând următoarele documente:

a) cerere-tip;

b) copii autentificate de pe actul de înfiintare, statut, certificatul de înregistrare fiscală;

c) atestatul sau, după caz, atestatele de impresar artistic al persoanei/ale persoanelor fizice asociată/asociate persoanei juridice sau angajată/angajate în cadrul persoanei juridice cu contract individual de muncă pe termen nedeterminat.

(2) În cazul în care se urmăreste obtinerea concomitentă a atestatului de impresar artistic pentru persoana/persoanele fizice asociată/asociate persoanei juridice care solicită avizul de impresariat artistic sau angajată/angajate cu contract individual de muncă pe termen nedeterminat, dosarul prevăzut la alin. (1) trebuie să contină si actele prevăzute la art. 6 alin. (1) cu privire la persoana/persoanele fizice respective.

(3) Secretarul Comisiei verifică actele depuse la dosar în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii acestuia. În cazul în care dosarul este incomplet, în termen de 5 zile de la data verificării secretarul Comisiei solicită în scris completarea acestuia.

Art. 10. - (1) În cazul în care dosarul prezentat de persoana juridică este complet, conform dispozitiilor art. 9 alin. (1), respectiv alin. (2), secretarul îl transmite presedintelui Comisiei. Dosarul va fi supus analizei membrilor Comisiei de către presedinte în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii.

(2) În termen de 5 zile de la examinare Comisia comunică persoanei juridice decizia de eliberare a avizului de impresariat artistic sau de respingere a cererii, după caz.

Art. 11. - (1) Comisia eliberează persoanelor juridice ale căror cereri au fost declarate admise, prin decizie, avizul de impresariat artistic, după modelul prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Persoanele juridice ale căror cereri au fost respinse de Comisie prin decizie pot depune contestatii în scris, prin reprezentantii lor legali, în termen de 10 zile de la primirea comunicării.

(3) Contestatia este depusă la secretarul Comisiei si este examinată de membrii Comisiei în termen de 10 zile; în cazul în care contestatarul este nemultumit de răspunsul primit, se poate adresa instantei de contencios administrativ, în conditiile legii.

Art. 12. - (1) Atestatul de impresar artistic sau avizul de impresariat artistic se suspendă, pe baza deciziei motivate a Comisiei, în cazul săvârsirii de către titularul atestatului sau al avizului a uneia sau a mai multora dintre următoarele fapte:

a) una sau mai multe infractiuni dintre cele prevăzute la art. 12-17 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane;

b) încălcarea drepturilor patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti, prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind  drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, la sesizarea acestora;

c) depăsirea limitelor împuternicirii acordate de artistii interpreti sau executanti, la sesizarea acestora.

(2) Suspendarea produce efect de la data comunicării deciziei adoptate de Comisie si durează până la finalizarea cercetărilor întreprinse de autoritătile competente în legătură cu faptele care au determinat luarea acestei măsuri.

Art. 13. - (1) Atestatul de impresar artistic al persoanelor fizice este retras prin decizia motivată a Comisiei în cazul condamnării prin hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârsirea uneia sau a mai multor infractiuni dintre cele prevăzute la art. 12-17 din Legea nr. 678/2001 sau în cazul obligării la plata unor daune în situatiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) si c) din prezentele norme metodologice.

(2) Avizul de impresariat artistic al persoanelor juridice este retras prin decizia motivată a Comisiei în cazul în care nu mai este îndeplinită conditia prevăzută la art. 3 alin. (3) sau în cazul obligării la plata unor daune în situatiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) si c) din prezentele norme metodologice.

Art. 14. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

ROMÂNIA

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ATESTAT DE IMPRESAR ARTISTIC

 

Comisia pentru atestare si avizare în domeniul impresariatului artistic, în conformitate cu prevederile ...................., atestă că domnul/doamna ...................................................., născut/născută în anul ....., luna .........., ziua ..., în localitatea ..........................., judetul ........................, care se legitimează cu buletinul/cartea de identitate seria ... nr. ......., codul numeric personal ...................., eliberat/eliberată de ..................... la data de ...................., a obtinut calitatea de impresar artistic, dobândind toate drepturile si fiind tinut de toate obligatiile decurgând din această calitate.

 

Presedintele Comisiei,

......................................

 

Nr. ...........................

Data ........................

 

...............................

(semnătura titularului)

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

ROMÂNIA

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

AVIZ DE IMPRESARIAT ARTISTIC

 

Comisia pentru atestare si avizare în domeniul impresariatului artistic, în conformitate cu dispozitiile .........................., avizează persoana juridică ......................................, cu sediul în judetul ...................................., localitatea ....................., str. ........................ nr. ....., nr. de înmatriculare în registrul comertului ................................, codul fiscal ..................., contul bancar .................................., să desfăsoare activităti în domeniul impresariatului artistic/organizării de spectacole.

 

Presedintele Comisiei,

......................................

 

Nr. ...........................

Data ........................

 

..............................

(semnătura reprezentantului persoanei juridice)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind unele măsuri în vederea desemnării organismelor care realizează evaluarea conformitătii în domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi

 

Ministrul industriei si resurselor,

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) si (2) si ale art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 761/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată pentru aparatele consumatoare de combustibili gazosi,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedurile de evaluare în vederea desemnării organismelor care realizează evaluarea conformitătii în domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) În scopul evaluării solicitării depuse de organisme si al formulării deciziei privind acordarea, limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării, după caz, se constituie Comisia de desemnare a organismelor care realizează evaluarea conformitătii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.

(2) Comisia de desemnare functionează în cadrul Directiei generale produse industriale - Sectorul constructii de masini si îsi desfăsoară activitatea conform propriului regulament de organizare si functionare.

(3) Regulamentul de organizare si functionare si componenta Comisiei de desemnare se stabilesc în termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin si se aprobă prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 10 mai 2002.

Nr. 147.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURILE DE EVALUARE

în vederea desemnării organismelor care realizează evaluarea conformitătii în domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi

 

A. Criteriile minime de evaluare a organismelor care urmează să fie desemnate

Poate fi organism de certificare produs, organism de certificare sistem sau organism de inspectie desemnat, denumit în continuare organism, în domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, orice persoană juridică sau entitate din cadrul unei persoane juridice înregistrate la registrul comertului, care dovedeste că respectă prevederile prezentelor proceduri de evalaure.

1. Organismul, directorul acestuia si personalul responsabil pentru efectuarea încercărilor de verificare trebuie să fie altii decât proiectantul, producătorul, furnizorul sau instalatorul de aparate consumatoare de combustibili gazosi pe care acestia îl inspectează, si decât reprezentantii autorizati ai acestora. Acestia nu se vor implica direct în proiectarea, constructia, comercializarea sau întretinerea acestor aparate consumatoare de combustibili gazosi si nici nu vor reprezenta părtile angajate în aceste activităti. Această cerintă nu exclude posibilitatea schimburilor de informatii tehnice între producător si organism.

2. Organismul si personalul acestuia trebuie să execute procedurile de verificare cu cel mai înalt grad de integritate profesională si competentă tehnică si trebuie să fie independenti fată de orice presiuni si stimulente, îndeosebi financiare, din partea unor persoane sau grupuri de persoane care au interes în rezultatul verificării si care ar putea influenta decizia lor sau rezultatele verificărilor.

3. Organismul trebuie să aibă la dispozitie personalul necesar si trebuie să dispună de dotările necesare care să-i permită îndeplinirea în bune conditii a sarcinilor sale administrative si tehnice legate de verificare; de asemenea, trebuie să aibă acces la echipamentul necesar pentru verificări speciale.

4. Personalul organismului trebuie să aibă:

a) pregătire temeinică tehnică si profesională;

b) cunostinte corespunzătoare cerintelor privind încercările ce trebuie executate si experienta adecvată pentru realizarea acestor încercări.

5. Trebuie garantată impartialitatea personalului de certificare.

Remunerarea personalului nu trebuie să fie dependentă de numărul de încercări efectuate si de rezultatul acestora.

6. Organismul trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă dacă răspunderea pentru încercări nu este asumată de stat.

7. Personalul organismului este obligat să păstreze secretul profesional cu privire la informatiile dobândite în exercitarea sarcinilor ce decurg din respectarea prevederilor prezentului ordin sau a altor reglementări, cu exceptia situatiei în care informatiile sunt solicitate de Ministerul Industriei si Resurselor în calitate de autoritate de stat în domeniu sau de autoritatea responsabilă cu supravegherea pietei în acest domeniu.

B. Documentele ce se solicită organismelor pentru evaluarea acestora în vederea desemnării

8. Solicitarea pentru desemnare se realizează prin completarea si transmiterea la Ministerul Industriei si Resurselor - Comisia de desemnare a cererii de desemnare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 si trebuie să fie însotită de următoarele documente:

a) certificatul de înmatriculare la registrul comertului sau orice act juridic echivalent privind înfiintarea, în copie;

b) certificatul de acreditare în legătură cu obiectul desemnării, emis de către organismul national de acreditare, în copie;

c) asigurarea de răspundere civilă, în copie, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege, însotită de o adresă a societătii de asigurare, prin care să se certifice că polita de  asigurare acoperă despăgubirile care pot fi solicitate în urma activitătii pentru care se solicită desemnarea;

d) scurtă prezentare a activitătii organismului, din care să rezulte experienta si abilitătile acestuia în domeniul evaluării aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, cu indicarea grupei CAEN din care aceste produse fac parte, inclusiv organigrama organismului;

e) organismul si-a însusit prevederile art. 3 alin. (1), ale art. 4 si 5 din Hotărârea Guvernului nr. 761/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată pentru aparatele consumatoare de combustibili gazosi, denumită în continuare hotărâre, si îsi asumă responsabilitătile care îi revin în cadrul aplicării procedurilor pentru evaluarea conformitătii prevăzute la cap. II art. 9 si 10 din aceeasi hotărâre, precum si a prezentului ordin;

f) o scurtă prezentare din care să reiasă:

- cunoasterea tipurilor de produse care fac parte din domeniul de aplicare conform art. 1 din hotărâre, precum si a tipurilor de produse care fac parte din clasa CAEN asociată aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, dar care nu fac parte din domeniul de aplicare conform art. 1 din hotărârea mentionată;

- cunoasterea producătorilor care au în gama de fabricatie si în fabricatia curentă aparate consumatoare de combustibili gazosi care fac parte din domeniul de aplicare conform art. 1 din hotărâre, potentiali clienti pentru certificarea produselor;

- cunoasterea presiunilor de alimentare si a tipurilor de gaze utilizate de aparatele consumatoare de combustibili gazosi, aprobate prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 50 din 19 februarie 2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând tipurile de gaze si presiunile de alimentare utilizate la aparatele consumatoare de combustibili gazosi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 28 februarie 2002;

- cunoasterea standardelor române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la aparatele consumatoare de combustibili gazosi, care sunt aprobate prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 49 din 18 februarie 2002 privind aprobarea Listei cuprinzând organismele de inspectie desemnate în domeniul recipiente-butelii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 28 februarie 2002;

g) prezentarea schemei de evaluare care va fi aplicată de organism în calitate de organism desemnat, cu indicarea procedurilor pe care are capacitatea să le efectueze;

h) o declaratie scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul national de acreditare să pună la dispozitie autoritătii competente, la cerere, documente si informatii în legătură cu acreditarea sa;

i) raportul întocmit de organismul national de acreditare, referitor la acordul privind procedura de evaluare a conformitătii, documentată si aplicată de solicitant, si sistemul de management al calitătii, conform prevederilor art. 9 din hotărâre;

j) documentele încheiate pentru subcontractarea activitătilor în legătură cu sarcinile pentru care solicită desemnarea, dacă este cazul, în copie;

k) modelul contractului de subcontractare a activitătilor, dacă este cazul;

l) cunoasterea ultimelor actualizări la reglementările care au fost emise în baza prevederilor art. 3 alin. (2), ale art. 13 si 16 din hotărâre.

9. La cererea Comisiei de desemnare organismul va transmite si alte documente pentru examinare, în măsura în care acestea sunt necesare deciziei privind desemnarea.

C. Evaluarea solicitării, acordarea, limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării

10. Comisia de desemnare evaluează solicitarea privind desemnarea, având în vedere:

a) prevederile art. 14 si 16 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor;

b) cerintele relevante în legătură cu sarcinile prevăzute la cap. II din hotărâre;

c) valoarea minimă a asigurării de răspundere civilă conform pct. 8 lit. c).

11. (1) În baza analizei documentelor enumerate la lit. B, Comisia de desemnare va elibera un certificat de recunoastere organismului solicitant care a dovedit conformitatea cu cerintele prezentelor proceduri de evaluare, stabilind scopul si sarcinile pentru care va fi desemnat.

Modelul de certificat de recunoastere este prezentat în anexa nr. 2.

(2) În vederea luării deciziei privind recunoasterea, Comisia de desemnare poate realiza si o evaluare a solicitantului la sediul acestuia. Toate cheltuielile ocazionate de deplasarea Comisiei de desemnare la sediul solicitantului se suportă de către solicitant.

(3) În situatia în care solicitantul evaluării nu întruneste conditiile prevăzute de prezentele proceduri de evaluare, Comisia de desemnare, în termen de 30 de zile de la depunerea cererii de evaluare, va face cunoscută solicitantului respingerea motivată a cererii.

(4) Decizia Comisiei de desemnare va fi luată în baza rezultatului evaluării consemnat în procesul-verbal de evaluare si în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de desemnare.

(5) Organismele pentru care s-au emis certificate de recunoastere se desemnează si se notifică prin Ordin al ministrului industriei si resurselor conform prevederilor art. 13 alin. (1) din hotărâre.

(6) Ordinul prevăzut la alin. (5) contine, pentru fiecare organism notificat, informatii privind denumirea completă, sediul, produsele sau grupele de produse care se supun evaluării asociate claselor CAEN si sarcinile specifice în legătură cu procedura de evaluare a conformitătii produselor respective, precum si numărul de identificare din Registrul organismelor notificate.

12. (1) Comisia de desemnare limitează, suspendă sau retrage desemnarea unui organism în cazul nerespectării cerintelor care au stat la baza desemnării, conform prevederilor art. 13 alin. (3) din hotărâre, sau în situatia în care organismul solicită acest lucru.

(2) Solicitarea organismului privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării trebuie înaintată Comisiei de desemnare cu minimum 3 luni înainte de data încetării activitătii.

(3) În situatia prevăzută la alin. (1), organismul trebuie să asigure predarea, în mod corespunzător, a documentelor si înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate sau în curs de realizare din perioada în care a fost desemnat, către autoritatea competentă sau către un alt organism desemnat din domeniu, stabilit de Comisia de desemnare.

(4) Decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării determină actualizarea ordinului ministrului industriei si resurselor emis în baza prevederilor art. 13 alin. (1) din hotărâre.

(5) Limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării unui organism nu afectează valabilitatea certificatelor de conformitate emise de către acesta, anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării organismului.

13. Organismele pot contesta în instantă judecătorească decizia privind retragerea desemnării, în conformitate cu legislatia în vigoare.

D. Supravegherea organismelor desemnate

14. (1) Organismele desemnate trebuie să îndeplinească în mod permanent cerintele si conditiile care au stat la baza deciziei privind desemnarea lor.

(2) Organismele desemnate trebuie să facă cunoscut Comisiei de desemnare si organismului national de acreditare orice intentie de modificare a documentelor prevăzute la lit. B pct. 8 lit. a, b), c), j) si k), precum si orice altă măsură ce se doreste a fi implementată si care ar putea afecta îndeplinirea cerintelor si respectarea conditiilor în legătură cu desemnarea, cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de punerea în aplicarea a modificării. Organismele desemnate vor comunica, totodată, si data pentru punerea în aplicare a modificării.

(3) Organismele desemnate vor transmite Comisiei de desemnare raportul organismului national de acreditare referitor la impactul modificărilor prevăzute la alin. (2) asupra acreditării si/sau a raportului prevăzut la lit. B pct. 8 lit. i). În situatia în care modificările privesc certificatul de înmatriculare la registrul comertului, organismul desemnat va transmite Comisiei de desemnare si copia documentului actualizat.

15. (1) Supravegherea organismelor desemnate se realizează de organismul national de acreditare în conformitate cu procedura de supraveghere a acestuia.

(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii auditului de supraveghere, organismul desemnat va informa Comisia de desemnare cu privire la rezultatul auditului de supraveghere, prin transmiterea raportului complet de audit încheiat de către echipa de evaluare a organismului national de acreditare.

(3) Organismele desemnate vor informa Comisia de desemnare cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditării si/sau reînnoirea acesteia.

16. (1) În caz de existentă a oricărui dubiu privind respectarea cerintelor care au stat la baza desemnării, organismul desemnat va transmite, la solicitarea Comisiei de desemnare, toate informatiile necesare pentru clarificarea situatiei apărute. Dacă este cazul, la solicitarea Comisiei de desemnare organismul national de acreditare va realiza un audit de supraveghere neplanificat la organismul desemnat în cauză. Totodată, Comisia de desemnare poate întreprinde orice alte măsuri necesare clarificării dubiilor existente.

(2) Organismul national de acreditare va transmite Comisiei de desemnare raportul si concluziile referitoare la auditul de supraveghere prevăzut la alin. (1), în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea acestuia.

17. (1) În situatia în care în cadrul procesului de evaluare sau de supraveghere se constată neconformităti fată de cerintele prezentelor proceduri de evaluare Comisia de desemnare împreună cu organismul national de acreditare si organismul desemnat în cauză vor stabili măsurile necesare si programul pentru eliminarea neconformitătilor.

(2) În functie de natura neconformitătilor Comisia de desemnare poate decide ca pe o perioadă determinată, până la eliminarea neconformitătilor, activitatea organismului în domeniul în care este desemnat să fie limitată sau suspendată.

18. Organismele desemnate trebuie să permită neconditionat accesul la documente, precum si evaluarea în legătură cu desemnarea si supravegherea conform prevederilor prezentelor proceduri de evaluare.

19. Organismele desemnate vor transmite Comisiei de desemnare copii de pe rapoartele de încercare si/sau de pe certificatele emise, refuzate sau retrase.

20. (1) Organismele desemnate vor transmite Comisiei de desemnare în fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activitătile de certificare efectuate în anul calendaristic anterior. Raportul anual va contine, în principal, informatii privind:

a) documentele emise, refuzate sau retrase, conform sarcinilor atribuite organismului ca urmare a desemnării;

b) reclamatiile si apelurile înregistrate împotriva deciziilor organismului desemnat, inclusiv informatii privind negocierile si rezultatele în legătură cu acestea;

c) experienta acumulată în urma realizării sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnării si propuneri de perfectionare a activitătii;

d) activitătile subcontractate, subcontractantii si experienta dobândită ca urmare a subcontractării activitătilor pentru realizarea sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnării.

e) dificultătile întâmpinate în realizarea sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnării si măsurile pe care le-a luat pentru eliminarea acestora sau pe care urmează să le ia în acest scop;

f) modul de participare la activitătile de standardizare din domeniul în care a fost desemnat.

(2) Organismul desemnat va transmite structurii care coordonează domeniul infrastructurii calitătii si evaluării conformitătii conform Legii nr. 608/2001 o copie a raportului anual prevăzut la alin. (1), în fiecare an anterior datei de 1 martie.

21. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele proceduri de evaluare.

 

ANEXA Nr. 1

la procedurile de evaluare

 

Organismul .................................................

(denumirea completă, adresa, tel/fax, e-mail)

Nr. ................./Data .................1)

 

CERERE DE DESEMNARE

- model -

 

Organismul .....................................2), având sediul în ...........................................3), reprezentat prin director/presedinte ................................4), în aplicarea prevederilor Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 147/2002 si ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 761/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată pentru aparatele consumatoare de combustibili gazosi, solicită Comisiei de desemnare a organismelor care realizează evaluarea conformitătii în domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi aprobarea de a realiza verificarea/evaluarea si certificarea conformitătii pentru grupa de produse ...............5), prin .............6).

Anexăm la prezenta următoarele documente:

....................................................................................................................................

............................................................................................................................….... 7).

 

Director/Presedinte,

..........................8)


1) Numărul/data de înregistrare de către autoritatea competentă.

2) Denumirea completă a organismului.

3) Adresa completă si codul postal.

4) Numele si prenumele.

5) Denumirea si codul produselor sau grupei de produse ce fac obiectul evaluării, asociate activitătilor CAEN.

6) Denumirea încercărilor sau procedurii de evaluare a conformitătii produselor ce fac obiectul evaluării.

7) Documentele conform prevederilor lit. B din Procedurile de evaluare în vederea desemnării organismelor care realizează evaluarea conformitătii în domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.

8) Numele, prenumele, semnătura directorului/presedintelui si stampila organismului.

 

ANEXA Nr. 2

la procedurile de evaluare

 

Ministerul .................................1)

Comisia de desemnare

 

CERTIFICAT DE RECUNOASTER

- model –

 

Nr..................../data emiterii .........................

În aplicarea prevederilor pct. 10 din Procedurile de evaluare în vederea desemnării organismelor care realizează evaluarea conformitătii în domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi aprobate prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 147/2002 si a cererii de evaluare nr. ......./ .............., se emite prezentul certificat de recunoastere, prin care se atestă că organismul .........................2) cu sediul în................3), respectă cerintele minime prevăzute la art. 14 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor si are competentă si capacitate de a realiza sarcinile specifice privind evaluarea produselor prin procedura/procedurile de evaluare a conformitătii ..............4) pentru produsele sau grupa de produse ...........................5), conform prevederilor aplicabile din Hotărârea Guvernului nr. 761/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată pentru aparatele consumatoare de combustibili gazosi.

Prezentul certificat nu constituie temei legal pentru organismul...2), de a actiona ca organism notificat.

 

Presedinte,

.....................

 


1) Denumirea completă a autoritătii competente responsabile de reglementarea domeniului în care s-a solicitat evaluarea si desemnarea.

2) Denumirea completă a organismului.

3) Adresa completă si codul postal.

4) Denumirea încercărilor sau a procedurii de evaluare a conformitătii produselor.

5) Denumirea si codul produselor sau a grupei de produse asociate activitătilor CAEN.

6) Numele, prenumele, semnătura presedintelui si stampila autoritătii competente.