MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 530         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 19 iulie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            707. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase

 

            708. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaborare dintre Ministerul Justitiei din România si Ministerul Justitiei din Republica Slovenia, semnat la Ljubliana la 5 decembrie 2001

 

            Protocol de colaborare între Ministerul Justitiei din România si Ministerul Justitiei din Republica Slovenia

 

            718. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agentilor economici din sectorul agricol

 

            719. - Hotărâre pentru modificarea pozitiilor nr. 2 si 3 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

 

            721. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finantelor Publice în administrarea Ministerului de Interne

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            39. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Comat Neamt” - S.A. Piatra Neamt

 

            40. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Comes” - S.A. Săvinesti

 

            41. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “U.I.M.” - S.A. Vânători-Neamt

 

            42. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Fibracis Veresti” - S.A. Veresti

 

            43. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Fibratin” - S.A. Cornu Luncii

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            24. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii iulie 2002 (perioade de aplicare)

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 23 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobată si modificată prin Legea nr. 451/2001,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, denumită în continuare A.N.S.P.C.P. este, potrivit legii, persoană juridică de interes public în subordinea Ministerului Industriei si Resurselor, având sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1.

            Art. 2. - (1) A.N.S.P.C.P. stabileste conditiile în care pot circula substantele si preparatele chimice periculoase pentru om si mediu, astfel încât acestea să nu afecteze viata si sănătatea populatiei sau mediul înconjurător.

(2) Măsurile privind protectia sănătătii si securitătii lucrătorilor expusi efectului substantelor si preparatelor chimice periculoase în mediu de muncă, precum si controlul în acest domeniu sunt în competenta Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale prin organismele sale de specialitate, conform legislatiei în vigoare.

Art. 3. - (1) În realizarea obiectivelor sale A.N.S.P.C.P. are următoarele atributii si răspunderi principale:

a) solicită si primeste informatii despre proprietătile substantelor sau ale preparatelor chimice periculoase, inclusiv despre compozitia lor chimică, care vor fi utilizate numai în scopul satisfacerii oricărei cerinte medicale impuse de elaborarea măsurilor preventive si curative, în mod special a urgentelor;

b) coordonează în colaborare cu ministerele interesate pregătirea si perfectionarea personalului atestat pentru controlul si supravegherea produselor chimice si pentru instruirea organismelor responsabile;

c) coordonează si furnizează suportul informational în domeniul substantelor si al preparatelor chimice periculoase;

d) autorizează inspectorii de specialitate pentru controlul respectării prevederilor reglementărilor în domeniul substantelor si al preparatelor chimice periculoase;

e) furnizează informatii specifice si detaliate tuturor agentiilor si organismelor guvernamentale care au atributii în domeniul substantelor si al preparatelor periculoase;

f) inspectează si verifică respectarea aplicării bunei practici de laborator pentru substantele si preparatele chimice periculoase, produsele de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor si buruienilor în agricultură si silvicultură, produse cosmetice, aditivi alimentari de uz uman si alte produse chimice industriale;

g) elaborează procedurile pentru efectuarea inspectiilor instalatiilor de testare si a verificărilor studiilor care se vor aproba prin ordin al ministrului industriei si resurselor;

h) atestă instalatiile de testare privind conformitatea cu principiile de bună practică de laborator pentru substante si preparate chimice periculoase, produse de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor si buruienilor în agricultură si silvicultură, produse cosmetice, aditivi alimentari de uz uman si alte produse chimice industriale;

i) reglementează conditiile de realizare si omologare a ambalajelor si recipientelor destinate transportului substantelor si preparatelor chimice periculoase în conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994;

j) elaborează norme privind clasificarea, ambalarea, etichetarea, expedierea si depozitarea substantelor si preparatelor chimice periculoase în conformitate cu prevederile acordului european prevăzut la lit. i);

k) constată si aplică sanctiunile pentru contraventiile prevăzute la art. 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000.

(2) A.N.S.P.C.P. îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de ministrul industriei si resurselor.

Art. 4. - În vederea aplicării unitare a dispozitiilor legale privind libera circulatie a substantelor si preparatelor chimice periculoase pentru om si mediu cu realizarea unei protectii adecvate a acestora, A.N.S.P.C.P. colaborează cu ministere, cu alte organe ale administratiei publice centrale si locale, în conformitate cu prevederile legale privind competentele acestora. În acest scop vor fi încheiate, după

caz, protocoale care vor viza modalitătile concrete de colaborare.

Art. 5. - Finantarea activitătii A.N.S.P.C.P. se realizează din venituri, de regulă, extrabugetare.

Art. 6. - (1) Conducerea A.N.S.P.C.P. este asigurată de un director general numit prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

(2) În exercitarea atributiilor sale directorul general al A.N.S.P.C.P. emite decizii.

(3) Directorul general reprezintă A.N.S.P.C.P. în raporturile cu tertii si poate delega, pe bază de mandat, o parte din atributiile sale directorilor executivi.

Art. 7. - (1) Structura organizatorică a A.N.S.P.C.P. este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În cadrul structurii organizatorice, prin decizie a directorului general se pot organiza servicii, birouri si colective temporare de lucru.

(3) A.N.S.P.C.P. poate înfiinta centre regionale fără personalitate juridică, prin decizie a directorului general.

(4) Numărul maxim de posturi pentru A.N.S.P.C.P. este de 45, cu încadrarea în numărul maxim de posturi si în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul de stat Ministerului Industriei si Resurselor pentru anul 2002.

(5) Salarizarea personalului A.N.S.P.C.P. se face conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările si completările ulterioare. În situatia în care finantarea activitătii A.N.S.P.C.P. se realizează integral din venituri extrabugetare salarizarea se face în conditiile prevăzute de lege pentru salarizarea institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare.

Art. 8. - (1) A.N.S.P.C.P. are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de două autoturisme.

(2) Dotarea cu autoturisme a centrelor regionale care se înfiintează potrivit art. 7 alin. (3) se face în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată si modificată prin Legea nr. 247/2002.

Art. 9. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri A.N.S.P.C.P. va elabora regulamentul propriu de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

Art. 10. - Anexa nr. 2 lit. A “Unităti aflate în subordinea Ministerului Industriei si Resurselor” pct. II la Hotărârea Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

“3. Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2002.

Nr. 707.

 

ANEXĂ

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU SUBSTANTE SI PREPARATE CHIMICE PERICULOASE

 

Numărul maxim de posturi = 45

 

DIRECTOR GENERAL

AUDIT PUBLIC INTERN

RELATII CU PUBLICUL

OFICIUL JURIDIC

DIRECTIA IMPLEMENTARE REGLEMENTARE

DIRECTIA INSPECTIE

DIRECTIA FINANCIAR-ADMINISTRATIVĂ

Centre regionale

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului de colaborare dintre Ministerul Justitiei din România si Ministerul Justitiei din Republica Slovenia, semnat la Ljubliana la 5 decembrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Ministerul Justitiei din România si Ministerul Justitiei din Republica Slovenia, semnat la Ljubliana la 5 decembrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 iulie 2002.

Nr. 708.

 

 

PROTOCOL

de colaborare între Ministerul Justitiei din România si Ministerul Justitiei din Republica Slovenia

 

            Ministerul Justitiei din România si Ministerul Justitiei din Republica Slovenia, fiind convinse de utilitatea stabilirii unor relatii strânse între ministerele justitiei din cele două tări în limitele atributiilor ce le revin,

constiente de faptul că întărirea cooperării dintre România si Republica Slovenia în domeniul justitiei joacă un rol important în dezvoltarea relatiilor dintre cele două tări, au convenit următoarele:

            1. Cele două ministere vor încuraja colaborarea specialistilor în domeniul juridic în vederea elaborării legislatiei referitoare la sfera justitiei si schimburile de experientă privind integrarea în sistemul juridic european, cu un accent deosebit pe unificarea normelor; ele îsi vor transmite reciproc textele reglementărilor si informatii privind legislatia adoptată.

            2. Cele două ministere vor organiza, ori de câte ori va fi necesar, întâlniri ale specialistilor în domeniul justitiei, în vederea facilitării elaborării legislatiei referitoare la acest domeniu, si vor sprijini cooperarea în domeniul specializării reciproce a judecătorilor si functionarilor din cele două ministere.

            3. Ori de câte ori va fi necesar cele două ministere vor organiza atât consultări referitoare la chestiuni juridice care interesează ambele părti, un accent deosebit fiind pus pe acordarea mutuală de asistentă juridică privind procedurile judiciare, cât si schimburi de opinii si de experientă în colaborarea juridică.

            4. Ori de câte ori va fi necesar cele două ministere vor face schimb de informatii statistice privind domeniul justitiei. Prezentul protocol nu contravine obligatiilor asumate prin conventiile internationale la care ambele tări sunt parte. Cele două părti îsi vor transmite reciproc notificările privind îndeplinirea procedurilor legale interne, necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului protocol, care va intra în vigoare în ziua următoare datei de primire a ultimei notificări. Prezentul protocol poate fi denuntat oricând de oricare dintre părti, prin intermediul unei notificări scrise transmise pe cale diplomatică, termenul de preaviz fiind de 6 luni.

            Încheiat la Ljubliana la 5 decembrie 2001, în două exemplare originale, în limbile română si slovenă, ambele texte fiind autentice.

 

Pentru Ministerul Justitiei din România,

Rodica Stănoiu,

ministrul justitiei

Pentru Ministerul Justitiei din Republica Slovenia,

Ivan Bizjak,

ministrul justitiei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agentilor economici din sectorul agricol

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agentilor economici din sectorul agricol,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agentilor economici din sectorul agricol, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Bancare,

Ionel Blănculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 3 iulie 2002.

Nr. 718.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agentilor economici din sectorul agricol

 

            Art. 1. - Prezentele norme metodologice reglementează modul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agentilor economici din sectorul agricol, denumită în continuare ordonantă de urgentă.

            Art. 2. - Agentii economici viabili din sectorul agricol definiti la art. 2 din ordonanta de urgentă, pentru a beneficia de programul de măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, denumită în continuare A.V.A.B., trebuie să depună, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, o cerere de esalonare în lei a obligatiilor de plată către A.V.A.B., pe o perioadă de maximum 5 ani.

            Art. 3. - Procesul de calificare a agentilor economici, respectiv a societătilor comerciale, a asociatiilor constituite conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice pe baza liberei initiative si a persoanelor fizice autorizate să desfăsoare activităti în mod independent, în cadrul programului de măsuri vizând restructurarea financiară a creantelor detinute de A.V.A.B., presupune parcurgerea următoarelor etape:

etapa de preselectie, etapa de selectie, etapa de analiză si implementare si etapa de monitorizare.

            Art. 4. - Etapa de preselectie a agentilor economici constă în analiza preliminară a activitătii acestora în functie de următoarele criterii:

a) eliminatorii, potrivit cărora nu intră sub incidenta prevederilor ordonantei de urgentă agentii economici care se află în reorganizare judiciară, faliment sau lichidare;

b) de eligibilitate, potrivit cărora sunt selectati agentii economici care:

1. au realizat în ultimii 3 ani o cifră de afaceri preponderent din activitătile definite la art. 2 din ordonanta de urgentă;

2. au depus si au înregistrat situatiile financiare si declaratiile de impozite, taxe si contributii pe anul 2001 la organele fiscale;

3. detin baza tehnico-materială necesară realizării obiectului de activitate (teren agricol, efective de animale, utilaje agricole, linii de prelucrare etc.);

4. recunosc valoarea creantei detinute de A.V.A.B., consolidată conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 409/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Societătile comerciale vor furniza A.V.A.B. următoarele documente:

a) acte constitutive, certificat fiscal, certificat de înmatriculare, certificat constatator emis de oficiul registrului comertului privind constituirea societătii sau detalii si documente privind situatii de divizări, fuziuni, asocieri, participatii, externalizări de activităti;

b) cerere de esalonare ce va contine graficul de achitare a datoriei conform ordonantei de urgentă;

c) bilantul contabil sau, după caz, situatia financiară anuală, vizată de organul fiscal, rapoartele de gestiune si rapoartele comisiei de cenzori la 31 decembrie 1999, 31 decembrie 2000 si 31 decembrie 2001;

d) balanta de verificare pentru anul 2001, precum si ultima balantă de verificare pentru anul 2002, cu înregistrarea distinctă a datoriei către A.V.A.B.;

e) bugetul de venituri si cheltuieli si proiectia fluxului de numerar pe anul în curs si pe anul 2003;

f) situatia principalilor clienti (se specifică principalii clienti care detin o pondere mai mare sau egală cu 20% din totalul cifrei de afaceri pe anul 2001);

g) situatia principalilor furnizori de materii prime si materiale consumabile, lucrări si servicii executate de terti (se specifică principalii furnizori care detin o pondere mai mare sau egală cu 20% din total furnizori pe anul 2001; nu vor fi luati în calcul furnizorii de utilităti si furnizorii de imobilizări);

h) situatia centralizată a contractelor/comenzilor aferente anului 2001, precum si a celor în baza cărora au fost estimate încasările si plătile pentru anii 2002 si 2003 (în fotocopie);

i) situatia activelor imobilizate, întocmită conform clasificării prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 964/1998 pentru aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe, mentionându-se totodată sarcinile care le grevează, precum si creditorii în favoarea cărora au fost constituite garantiile;

j) situatia creditelor contractate aflate în derulare, cu specificarea soldurilor la zi, confirmate de extrase de cont si grafice de plată;

k) situatia datoriilor bugetare aferente anilor 2001 si 2002, cu specificarea restantelor, a existentei/inexistentei esalonării la plată a acestora, cu specificarea termenelor de plată si a demersurilor făcute în vederea efectuării plătii;

l) situatia centralizată a litigiilor, specificându-se cuantumul pretentiilor materiale;

m) declaratia pe propria răspundere a conducerii societătii privind:

1. actiunile/părtile sociale, detinute de societatea comercială la capitalul social al altor societăti, mentionându-se societatea, numărul de actiuni si procentul detinut din totalul capitalului social;

2. nominalizarea băncii/băncilor la care societatea are deschise conturi în lei/valută, cu specificarea numerelor de cont;

3. asigurarea, pe toată perioada de achitare a datoriei fată de A.V.A.B., a unei politici manageriale care să preîntâmpine declararea în incapacitate de plată de către alti creditori;

4. existenta si starea garantiilor ipotecare sau cu drept de gaj, aflate în portofoliul de garantii A.V.A.B.;

n) declaratia actionarilor/asociatilor societătii privind actiunile/părtile sociale detinute la capitalul social al altor societăti, mentionându-se societatea, numărul de actiuni/părti sociale si procentul detinut din totalul capitalului social.

Art. 6. - Etapa de selectie a societătilor comerciale constă în analiza activitătii acestora în functie de următoarele criterii:

 

a) criterii de performantă economico-financiară si managerială

1. Indicatori financiari

 

Indicatori 2001/Punctaj (P fin)

10

8

6

4

2

0

Optim

I. Lichiditate (%)

 

 

 

 

 

 

 

a) Lichiditate generală

>120

120-110

110-100

100-90

90-80

sub 80

>120

b) Lichiditate curentă

>60

60-50

50-40

40-30

30-20

sub 20

>60

II. Echilibrul patrimonial (%)

 

 

 

 

 

 

 

a) Rata solvabilitătii

>30

30-25

25-20

20-15

15-10

sub 10

>30

b) Rata globală de îndatorare

<70

70-75

75-80

80-85

85-90

peste 90

<70

III. Gestiune*)

 

 

 

 

 

 

 

a) Durata medie de încasare a creantelor (numărul de zile)

 

 

 

 

 

 

 

b) Durata medie de plată a furnizorilor (numărul de zile)

 

 

 

 

 

 

 

c) Corelatie numărul de zile b)-a)

peste 8

8-6

6-4

4-2

2-0

sub 0

>8

IV. Rentabilitate (%)

 

 

 

 

 

 

 

a) Rentabilitatea din activul de exploatare

>10

10-8

8-6

6-4

4-2

sub 2

>10

b) Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri

>105

105-104

104-103

103-102

102-101

sub 101

>105

 


*) În situatia în care din totalul furnizorilor pentru activitatea curentă furnizorii restanti (peste 30 de zile) detin o pondere mai mare de 10%, indicatorul de gestiune (III) va fi punctat cu 0.

 

P fin = 25% x (media I + media II + III c + media IV)

2. Aprecierea managementului

2.1. Politica managerială referitoare la achitarea obligatiilor către A.V.A.B., materializată prin plăti:

 

Punctaj (P cr)

10

8

6

4

2

0

Optim

Procent din valoarea nominală

> 60

60-50

50-40

40-30

30-20

sub 20

> 60

 

2.2. Problematica socială a societătii:

 

Probleme sociale (an)/punctaj (Psoc)

Aferente anului 2001

Inexistente

Solutionate în anul 2001

Solutionate în anul 2002

Nesolutionate

Aferente anului 2002

Inexistente

10

8

6

4

Solutionate

8

6

4

2

În curs de solutionare

6

4

2

0

 

Nesolutionate

4

2

0

0

 

2.3. Politica comercială pe anul 2001

 

Punctaj (P com)

10

8

6

4

2

0

Optim

I. Gradul de utilizare a capacitătii de productie (%)

>80

80-70

70-60

60-50

50-40

sub 40

>80

II. Gradul de asigurare a desfacerii cu contracte/comenzi (%)

>80

80-70

70-60

60-50

50-40

sub 40

>80

III. Gradul de asigurare cu contracte/comenzi în aprovizionare (%)

>80

80-70

70-60

60-50

50-40

sub 40

>80

IV. Dependenta de un singur client (%)

<30

30-35

35-40

40-45

45-50

peste 50

<30

V. Dependenta de un singur furnizor (%)

<30

30-35

35-40

40-45

45-50

peste 50

<30

 

Pcom = 20% x (I + II + III + IV + V)

2.4. Litigii comerciale

 

Punctaj (P lit)

10

8

6

4

2

0

Optim

Ponderea creantelor litigioase în totalul creantelor (%)

0

0-5

5-10

10-15

15-20

peste 20

0

 

Punctaj acordat aprecierii managementului (P mg)

P mg = 25% x (Pcr + Psoc + Pcom + Plit)

Punctajul acordat criteriilor de performantă economico-financiară si managerială [punctajul a)] se calculează ca medie aritmetică ponderată a acestora după următoarea formulă:

Punctaj a) = 60% x Pfin + 40% x pmg

b) situatia datoriilor bugetare:

Puncte

1. nu înregistrează plăti restante si nu beneficiază de esalonări 10

2. beneficiază de esalonări la plată si respectă graficul 8

3. beneficiază de esalonări la plată, dar înregistrează restante ce se află în curs de solutionare 6

4. înregistrează plăti restante pentru care există solicitare si dosar complet în analiză pentru esalonare la plată 4

5. înregistrează plăti restante a căror esalonare poate fi acordată 2

6. înregistrează plăti restante a căror esalonare nu a fost aprobată 0

Punctajul acordat criteriului “Situatia datoriilor bugetare” [punctajul b)] se calculează în functie de punctajul acordat conform grilei.

c) clasificarea garantiilor ce vor garanta creanta A.V.A.B.

1. Imobile cu destinatia de locuintă si/sau sedii administrative, amplasate în mediu:

Puncte

1.1. urban:

1.1.1. cu teren aferent 6

1.1.2. fără teren aferent 2

1.2. rural:

1.2.1. cu teren aferent 2

1.2.2. fără teren 0

2. Imobile cu destinatie industrială/depozitare si spatii comerciale,

amplasate în mediu:

2.1. urban:

2.1.1. cu teren aferent 6

2.1.2. fără teren aferent 2

2.2. rural:

2.2.1. cu teren aferent 2

2.2.2. fără teren 0

3. Ferme agricole:

3.1. cu teren aferent 6

3.2. fără teren aferent 4

4. Teren:

4.1. intravilan 6

4.2. extravilan 4

5. Echipamente de productie, transport, animale si păsări:

5.1. instalatii, echipamente si utilaje tehnologice 4

5.2. utilaje agricole si mijloace de transport 4

5.3. animale si păsări 2

6. Culturi, stocuri de produse si alte bunuri 0

N O T Ă :

Garantiile vor fi clasificate si apreciate din punct de vedere calitativ conform grilei. Garantiile constituite si cele care urmează a fi constituite în favoarea A.V.A.B. trebuie să atingă nivelul de minimum 150% grad de acoperire a soldului creantei ce poate face obiectul esalonării la plată în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2002. Va fi luată în calcul valoarea garantiilor stabilită prin raport de evaluare întocmit de o societate de evaluare selectată de A.V.A.B. prin licitatie publică.

Punctaj c) = Σ puncte/nr. de clase de încadrare a garantiilor

N O T Ă :

La stabilirea numărului de clase nu vor fi luate în calcul clasele în cadrul cărora garantiile au fost punctate cu 0.

Modalitatea de calcul al punctajului specific (PS)

Punctajul specific se calculează ca medie aritmetică ponderată a criteriilor din punctajele a), b) si c) privind selectia si calificarea societătilor comerciale care pot beneficia de prevederile ordonantei de urgentă, după următoarea formulă:

PS = 50% x punctaj a) + 20% x punctaj b) + 30% x punctaj c)

Punctajul specific va fi ajustat cu indicatorul de corectie.

d) Indicator de corectie (IC) - rata somajului în judet/trimestrul I 2002

1. mai mare cu 25% fată de rata medie a somajului 2

2. între 0-25% fată de rata medie a somajului 1

3. mai mică sau egală cu rata medie a somajului 0

Punctaj total minim admisibil (PS+IC) pentru societătile comerciale = 5 puncte

Societătile comerciale ce întrunesc punctajul total minim admisibil vor intra în etapa de analiză si implementare.

Art. 7. - Asociatiile constituite conform Decretului-lege nr. 54/1990 vor furniza, în functie de natura asociatiei, următoarele documente:

a) autorizatia de exercitare a comertului, emisă de autoritătile administratiei publice locale, conform Decretului-lege nr. 54/1990;

b) certificat de înmatriculare la camera de comert si industrie - oficiul registrului comertului;

c) certificat de înregistrare fiscală la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice;

d) contractul de asociere;

e) bilantul contabil sau, după caz, situatia financiară anuală pe ultimii 3 ani/declaratie de venituri pentru ultimii 3 ani, înregistrate la organele fiscale;

f) situatia datoriilor bugetare aferente anilor 2001 si 2002, cu specificarea restantelor, a existentei/inexistentei esalonării la plată a acestora, cu specificarea termenelor de plată si a demersurilor făcute în vederea efectuării plătii;

g) documente care să ateste existenta bazei tehnico-materiale necesare pentru realizarea obiectului de activitate;

h) declaratie pe propria răspundere a membrilor asociatiei constituite conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind actiunile/părtile sociale detinute la capitalul social al altor societăti (se mentionează societatea, numărul de actiuni/părti sociale si procentul detinut din totalul capitalului social).

Art. 8. - Persoanele fizice autorizate să desfăsoare activităti în mod independent vor furniza următoarele documente:

a) certificat din care să rezulte că este autorizat să presteze activitătile definite la art. 2 din ordonanta de urgentă;

b) declaratia de impunere înregistrată la organele fiscale;

c) certificat emis de organele fiscale privind sumele datorate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele locale;

d) situatia datoriilor bugetare aferente anilor 2001 si 2002, cu specificarea restantelor, a existentei/inexistentei esalonării la plată a acestora, cu specificarea termenelor de plată si a demersurilor făcute în vederea efectuării plătii;

e) acte de proprietate din care să rezulte existenta bazei tehnico-materiale necesare realizării activitătilor definite la art. 2 din ordonanta de urgentă (facturi si chitante fiscale, titluri de proprietate pe teren);

f) adeverintă de avere eliberată/vizată de primărie;

g) declaratie pe propria răspundere privind actiunile/părtile sociale, detinute de persoana fizică la capitalul social al societătilor comerciale (se mentionează societatea, numărul de actiuni/părti sociale si procentul detinut din totalul capitalului social).

Art. 9. - Etapa de selectie a asociatiilor constituite conform Decretului-lege nr. 54/1990 si a persoanelor fizice autorizate să desfăsoare activităti în mod independent constă în analiza activitătii acestora în functie de următoarele criterii:

a) Criteriul economic:

a.1. Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri - art. 6 lit. a) pct. 1.IV.b)

a.2. Gradul de achitare a obligatiilor către A.V.A.B. - art. 6 lit. a) pct. 2.1.

Punctaj a) = 50% x (punctaj a.1 + punctaj a.2)

b) situatia datoriilor bugetare - art. 6 lit. b);

c) clasificarea garantiilor ce vor garanta creanta A.V.A.B. - art. 6 lit. c).

Modalitatea de calcul al punctajului specific (PS)

Punctajul specific se calculează ca medie aritmetică ponderată a criteriilor din punctajele a), b) si c) privind selectia si calificarea asociatiilor constituite conform Decretului-lege nr. 54/1990 si a persoanelor fizice autorizate care pot beneficia de prevederile ordonantei de urgentă, după următoarea formulă:

PS = 50% x punctaj a) + 20% x punctaj b) + 30% x punctaj c)

Punctajul specific va fi ajustat cu indicatorul de corectie prevăzut la art. 6 lit. d).

Punctajul total minim admisibil (PS+IC) pentru asociatiile constituite conform Decretului-lege nr. 54/1990 si persoanele fizice autorizate = 5 puncte

Asociatiile constituite conform Decretului-lege nr. 54/1990 si persoanele fizice autorizate să desfăsoare activităti în mod independent, care întrunesc punctajul total minim admisibil, vor intra în etapa de analiză si implementare.

Art. 10. - (1) Etapa de analiză si implementare constă în analiza posibilitătii agentilor economici, calificati după primele două etape, de plată a datoriei către A.V.A.B., în vederea încheierii conventiilor de esalonare.

(2) Pentru analiză în cadrul acestei etape agentii economici vor furniza următoarele documente:

a) planul de afaceri pe următorii 5 ani;

b) fluxul de numerar pe anul 2002 si previzionat pe anul 2003, acesta urmând a fi reconsiderat periodic la finele exercitiului financiar în functie de specificul activitătii;

c) planul de investitii pe următorii 5 ani.

(3) În etapa de analiză si implementare A.V.A.B. va aplica procedura proprie de esalonare în vederea identificării agentilor economici cu care va încheia conventii de esalonare potrivit art. 6 din ordonanta de urgentă.

Art. 11. - (1) Prin procedura de monitorizare se va realiza evaluarea semestrială a agentilor economici, în vederea determinării evolutiei activitătii acestora si a respectării termenilor stabiliti prin conventiile de esalonare.

(2) Agentii economici care, pe parcursul derulării conventiilor de esalonare la plată, îsi vor schimba obiectul de activitate sau ale căror venituri vor fi obtinute preponderent din alte activităti decât cele care au determinat calificarea în programul de restructurare financiară vor pierde dreptul de a beneficia de prezentele măsuri de restructurare financiară a creantelor, iar A.V.A.B. va declansa procedurile de valorificare prevăzute la art. 10 din ordonanta de urgentă.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea pozitiilor nr. 2 si 3 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Pozitiile nr. 2 si 3 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 5 septembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

“Nr. crt.

Functiile

Coeficientul

Nivelul studiilor de ierarhizare

2.

Consul general-sef al unui consulat general

S

3,90

3.

Ministru consilier, reprezentant diplomatico-militar pe lângă organizatiile internationale

S

3,80”

 

Art. II. - Pentru anul 2002 fondurile necesare drepturilor salariale în valută, ca urmare a modificărilor coeficientilor de ierarhizare potrivit prezentei hotărâri, se suportă din bugetul aprobat pe anul 2002 pentru Ministerul Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 3 iulie 2002.

Nr. 719.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului,

din administrarea Ministerului Finantelor Publice în administrarea Ministerului de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea parterului si etajului I din imobilul proprietate publică a statului, situat în municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia generală a finantelor publice a judetului Dâmbovita în administrarea Ministerului de Interne - Serviciul de evidentă informatizată a persoanei al judetului Dâmbovita.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 3 iulie 2002.

Nr. 721.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din administrarea Ministerului Finantelor Publice în administrarea Ministerului de Interne

 

Nr. crt.

Datele de identificare a imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea obiectivului+ teren aferent

Nr. de inventar atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Cod de clasificare

1.

Municipiul Târgoviste, bd. Mircea cel Bătrân nr. 2

(fostă Str. Victoriei

nr. 2), judetul

Dâmbovita

Ministerul Finantelor Publice

Ministerul de Interne

Parterul si etajul I ale imobilului Aria construită desfăsurată = 793 m2 Teren aferent = 550 m2

Clădire = 28347 Teren = 28349

8.29.06

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Comat Neamt” - S.A. Piatra-Neamt

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Comat Neamt” - S.A. Piatra-Neamt,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Comat Neamt” - S.A. Piatra-Neamt, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Piatra-Neamt, str. Ion Păun Pincio nr. 3, judetul Neamt, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J 27/205/1991, începând cu data de 9 iulie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia privatizării societătii comerciale, sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 12 iulie 2002.

Nr. 39.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Comes” - S.A. Săvinesti

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Comes” - S.A. Săvinesti,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Comes” - S.A. Săvinesti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în localitatea Săvinesti, Str. Uzinei nr. 1, judetul Neamt, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J 27/27/1991, începând cu data de 9 iulie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia privatizării societătii comerciale, sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 12 iulie 2002.

Nr. 40.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială .U.I.M.” - S.A. Vânători-Neamt

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “U.I.M.” - S.A. Vânători-Neamt,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială.U.I.M.” - S.A. Vânători-Neamt, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în comuna Vânători-Neamt, Str. Principală, judetul Neamt, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J 27/358/1991, începând cu data de 9 iulie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia privatizării societătii comerciale, sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 12 iulie 2002.

Nr. 41.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială .Fibracis Veresti” - S.A. Veresti

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Fibracis Veresti” - S.A. Veresti,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Fibracis Veresti” - S.A. Veresti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în comuna Veresti, satul Hancea, judetul Suceava, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J 33/165/2000, începând cu data de 9 iulie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia privatizării societătii comerciale, sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 12 iulie 2002.

Nr. 42.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Fibratin” - S.A. Cornu Luncii

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Fibratin” - S.A. Cornu Luncii,

emite preznetul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Fibratin” - S.A. Cornu Luncii, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în comuna Cornu Luncii, judetul Suceava, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J 33/166/2000, începând cu data de 9 iulie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia privatizării societătii comerciale, sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 12 iulie 2002.

Nr. 43.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ Ă

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii iulie 2002

(perioade de aplicare)

 

În baza art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si în aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat,

 

Banca Natională a României hotărăste:

 

Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii iulie 2002 (perioade de aplicare) sunt:

- 11,0% pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 1,0% pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.;

- 1,0% pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 24.