MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 522         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 18 iulie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

491. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare

 

668. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare

 

492. - Lege privind înfiintarea comunei Negreni,  judetul Cluj

 

669. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea comunei Negreni, judetul Cluj

 

497. - Lege privind înfiintarea comunei Comănesti, judetul Suceava

 

674. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea comunei Comănesti, judetul Suceava

 

502. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităti la plata pretului actiunilor si la plata unor obligatii bugetare, în scopul privatizării Societătii Comerciale “Petromidia” - S.A. Constanta

 

679. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităti la plata pretului actiunilor si la plata unor obligatii bugetare, în scopul privatizării Societătii Comerciale “Petromidia” - S.A. Constanta

 

516. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/1999 privind unele facilităti care se acordă Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. pentru plata drepturilor de protectie socială la domiciliul beneficiarilor

 

693. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/1999 privind unele facilităti care se acordă Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. pentru plata drepturilor de protectie socială la domiciliul beneficiarilor

 

520. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995

 

703. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995

 

712. - Decret privind acordarea unor gratieri individuale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare

           

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40 din 28 martie 2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Criteriile de performantă economico-financiară si de disciplină fiscală a contribuabililor, pe baza cărora se analizează cererile de înlesniri la plata obligatiilor bugetare restante, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă. Aceste criterii pot fi actualizate anual prin hotărâre a Guvernului.”

2. La articolul 9, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Încadrarea debitorilor în categoriile mentionate la alin. (2), de importantă natională, precum si de importantă zonală semnificativă sau afectati de calamităti, se va face pe bază de referat motivat, întocmit de organele teritoriale ale creditorilor bugetari, avizat, după caz, de comisiile de dialog social constituite la nivelul creditorilor bugetari si, respectiv, de comisiile de dialog social constituite la nivelul prefecturilor. Înlesnirile la plată se aprobă si se acordă de ordonatorul principal de credite.”

3. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Numărul de luni de esalonare la plată a obligatiilor bugetare, care include si perioada de gratie, se determină în functie de raportul procentual dintre totalul obligatiilor si cifra de afaceri, astfel:

a) până la 5% până la 12 luni;

b) între 5% si 15% până la 24 luni;

c) între 15% si 30% până la 36 luni;

d) între 30% si 50% până la 48 luni;

e) peste 50 % până la 60 luni.

(2) Pentru societătile comerciale care obtin venituri din activitătile sezoniere, reprezentând peste 50% din cifra de afaceri, potrivit ultimului bilant contabil, graficele vor fi întocmite în corelare cu perioada de desfăsurare a acestor activităti.”

4. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Debitorii care au toate obligatiile bugetare achitate, inclusiv cele aferente anului curent, la data depunerii cererilor de acordare a înlesnirilor la plată vor beneficia de scutirea de la plata majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere aferente obligatiilor datorate până la data de 31 decembrie 2001, calculate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, dacă obtin peste 63 de puncte.

(2) Debitorii mentionati la alin. (1) beneficiază de reducerea cu 50% a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere, dacă obtin un punctaj cuprins între 29 si 63 de puncte.”

5. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - De înlesnirile la plată prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă beneficiază si debitorii aflati în procedura de reorganizare judiciară, conform legii, la cererea motivată a administratorului, cu încuviintarea judecătoruluisindic, pe baza planului de reorganizare prezentat creditorului bugetar.”

6. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - Pentru obligatii bugetare reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, inclusiv majorări de întârziere si penalităti de orice fel, datorate si neachitate în termen de persoane fizice, se pot acorda înlesnirile la plată prevăzute la lit. a)-e) ale art. 1, indiferent de perioada la care se referă.”

7. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - Debitorii care au în derulare esalonări la plată, acordate în baza reglementărilor legale anterioare, si îsi achită, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, debitele rămase de plată din esalonare, precum si majorările stabilite conform art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare, recalculate până la data achitării debitelor, beneficiază de scutirea la plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere rămase de plată din esalonare, cu

conditia să nu aibă alte obligatii bugetare restante la data depunerii cererii.”

8. Titlul anexei va avea următorul cuprins:

“CRITERII

de performantă economico-financiară si de disciplină fiscală ce vor fi analizate de către Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, precum si de alte autorităti ale administratiei publice centrale sau locale, la acordarea înlesnirilor la plata obligatiilor restante.”

9. Punctele 3 si 4 ale anexei vor avea următorul cuprins:

“3. Mobilitatea contribuabilului din punct de vedere al sediului, cu exceptia cazului în care sediul este în aceeasi localitate sau, după caz, în acelasi sector al municipiului Bucuresti:

- sediu stabil în ultimii 5 ani 10 puncte

- o schimbare în ultimii 5 ani 5 puncte

- două sau mai multe schimbări în ultimii 0 puncte - 5 ani

4. Mentiuni la registrul comertului privind schimbarea actionarului/asociatului principal*):

- nici o schimbare sau o schimbare în ultimii 5 ani - 10 puncte

- două sau mai multe schimbări în ultimii 5 ani - 0 puncte -

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 491.


*) Nu se iau în considerare schimbările actionarului principal, realizate prin tranzactii pe piata organizată de capital.”

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2002.

Nr. 668.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea comunei Negreni, judetul Cluj

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Negreni, judetul Cluj, având în componentă satele Negreni, Bucea si Prelucele. Resedinta comunei se stabileste în satul Negreni.

(2) Comuna Ciucea are în componentă satele Vânători si Ciucea, care este resedinta comunei.

Art. 2. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Negreni, judetul Cluj, rezolvarea problemelor curente se va asigura de doi delegati numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Negreni.

Art. 3. - (1) Consiliul Judetean Cluj si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 2 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Cluj si Consiliul Local al Comunei Ciucea, vor repartiza veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Ciucea între comunele prevăzute la art. 1.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Negreni, vor fi administrate si gestionate prin autoritătile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat în limita prevederilor aprobate în anul 2002 pe ansamblul judetului Cluj.

(3) Bugetul comunei Negreni pe anul 2002 se va elabora de către delegatii prevăzuti la alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Cluj.

(4) Operatiunile de predare-preluare se vor face pe bază de protocol încheiat între actualul primar al comunei Ciucea si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Negreni.

Art. 4. - Până la noile alegeri locale autoritătile administratiei publice locale din comuna Ciucea, judetul Cluj, vor functiona în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 492.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea comunei Negreni, judetul Cluj

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea comunei Negreni, judetul Cluj, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2002.

Nr. 669.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea comunei Comănesti, judetul Suceava

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Comănesti, judetul Suceava, având în componentă satele Comănesti si Humoreni. Resedinta comunei Comănesti se stabileste în satul Comănesti.

(2) Comuna Botosana are în componentă satul Botosana, care este resedinta comunei.

Art. 2. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor publice locale în comuna Comănesti, judetul Suceava, rezolvarea problemelor curente se va asigura de doi delegati numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Comănesti.

Art. 3. - (1) Consiliul Judetean Suceava si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 2 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Suceava si Consiliul Local al Comunei Botosana, vor repartiza veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Botosana între comunele prevăzute la art. 1.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Comănesti, vor fi administrate si gestionate prin autoritătile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din impozitul pe salarii, în limitele prevederilor aprobate în anul 2002 pe ansamblul judetului Suceava.

(3) Bugetul comunei Comănesti pe anul 2002 se va elabora de către delegatii prevăzuti la alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Suceava.

(4) Operatiunile de predare-primire se vor face pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Botosana si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Comănesti.

Art. 4. - Până la noile alegeri locale autoritătile administratiei publice locale din comuna Botosana, judetul Suceava, vor functiona în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 16 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 497.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea comunei Comănesti, judetul Suceava

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea comunei Comănesti, judetul Suceava si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2002.

Nr. 674.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităti la plata pretului actiunilor si la plata unor obligatii bugetare, în scopul privatizării

Societătii Comerciale “Petromidia” - S.A. Constanta

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităti la plata pretului actiunilor si la plata unor obligatii bugetare, în scopul privatizării Societătii Comerciale “Petromidia” - S.A. Constanta, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 502.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităti la plata pretului actiunilor si la plata unor obligatii bugetare, în scopul privatizării Societătii Comerciale “Petromidia” - S.A. Constanta

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, având în vedere că, desi Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/1998 a fost modificată ulterior, pentru validarea consecintelor juridice pe perioada de aplicare anterior modificării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităti la plata pretului actiunilor si la plata unor obligatii bugetare, în scopul privatizării Societătii Comerciale “Petromidia” - S.A. Constanta si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2002.

Nr. 679.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/1999 privind unele facilităti care se acordă Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. pentru plata drepturilor de protectie socială la domiciliul beneficiarilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26 din 25 martie 1999 privind unele facilităti care se acordă Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. pentru plata drepturilor de protectie socială la domiciliul beneficiarilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 31 martie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 12 iulie 2002.

Nr. 516.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/1999 privind unele facilităti care se acordă Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. pentru plata drepturilor de protectie socială la domiciliul beneficiarilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/1999 privind unele facilităti care se acordă Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. pentru plata drepturilor de protectie socială la domiciliul beneficiarilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 693.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul unic punctul 1, alineatul (42) al articolului 166 va avea următorul cuprins:

“(42) Terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea unitătile de învătământ special de stat fac parte din domeniul public judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si sunt în administrarea consiliului judetean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială îsi desfăsoară activitatea. Celelalte componente ale bazei materiale a unitătilor de învătământ special de stat sunt de drept proprietatea acestora. Administrarea terenurilor si clădirilor în care îsi desfăsoară activitatea unitatea de învătământ special, inclusiv clădirile sociale, este încredintată de către consiliul judetean unui administrator care face parte din consiliul de administratie al unitătii scolare. Nu fac parte din domeniul public al comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti, terenurile si clădirile detinute de unitătile de învătământ în baza unor contracte de închiriere, concesionare sau comodat, proprietarii acestora fiind alte persoane fizice sau juridice.”

2. La articolul unic, după punctul 2 se introduce punctul 3 cu următorul cuprins:

“3. La articolul 173, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

«(3) Achizitionarea de documentatii tehnice, materiale de constructii, aparatură, utilaje, publicatii si orice alte dotări necesare procesului de învătământ, de cercetare stiintifică, precum si activitătilor auxiliare procesului de învătământ de către unitătile si institutiile de învătământ autorizate sau acreditate este scutită de taxe vamale.»”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 17 iulie 2002.

Nr. 520.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 16 iulie 2002.

Nr. 703.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea unor gratieri individuale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. d) si ale art. 99 din Constitutia României, din motive umanitare si pentru ca acest act de clementă să conducă la integrarea socială a celor cărora le-a fost acordat,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se gratiază pedeapsa cu închisoarea aplicată următorilor condamnati:

- Constantinescu Minodora, născută la 14 februarie 1968, condamnată la 15 zile închisoare prin Sentinta penală nr. 23/2000 a Judecătoriei Târgu Cărbunesti, definitivă prin Decizia penală nr. 230/2000 a Tribunalului Gorj, pentru săvârsirea infractiunii de vătămare corporală gravă;

- Dobrin Ciprian Paul, născut la 17 iunie 1980, condamnat la 6 luni închisoare prin Sentinta penală nr. 1.673/2000 a Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, definitivă prin Decizia penală nr. 189/2001 a Curtii de Apel Pitesti, pentru săvârsirea infractiunii de complicitate la furt calificat, în formă continuată;

- Kibedi Rozalia Ramona, născută la 13 septembrie 1978, condamnată la 6 luni închisoare prin Sentinta penală nr. 28/2000 a Judecătoriei Ludus, definitivă prin neapelare, pentru săvârsirea infractiunilor de furt calificat, în forma complicitătii si violare de domiciliu;

- Rumega Cătălin Mihai, născut la 28 octombrie 1980, condamnat la 10 luni închisoare prin Sentinta penală nr. 336/1999 a Judecătoriei Hunedoara, definitivă prin neapelare, pentru săvârsirea infractiunii de furt calificat;

- Turcu Marcel, născut la 10 martie 1955, condamnat la 2 ani închisoare prin Sentinta penală nr. 1.474/1998 a Judecătoriei Suceava, definitivă prin Decizia penală nr. 784/1999 a Curtii de Apel Suceava, pentru săvârsirea infractiunii de înselăciune în formă continuată.

Art. 2. - Se gratiază restul rămas neexecutat din pedeapsa cu închisoarea aplicată următorilor condamnati:

- Băcanu Stefan, născut la 20 august 1932, condamnat la 5 ani închisoare prin Sentinta penală nr. 1.402/1998 a Judecătoriei Constanta, definitivă prin Decizia penală nr. 771/1999 a Tribunalului Constanta, pentru săvârsirea infractiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal si violare de domiciliu, în forma instigării;

- Vidican Dorel, născut la 16 iunie 1961, condamnat la 3 ani închisoare prin Sentinta penală nr. 261/2001 a Judecătoriei Beclean, definitivă prin Decizia penală nr. 29/2002 a Tribunalului Bistrita-Năsăud, pentru săvârsirea, în concurs, a două infractiuni de furt calificat.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 17 iulie 2002.

Nr. 712.