MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 521         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 18 iulie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

117/356/248. - Ordin al ministrului industriei si resurselor, al ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Procedurilor privind efectuarea inspectiilor instalatiilor de testare si verificarea studiilor în vederea respectării principiilor de bună practică de laborator

 

275. - Ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice

 

364. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei pentru aprobarea tarifelor percepute pentru aplicarea procedurilor de reglementare sanitară privind proiectele de amplasare, constructie, amenajare si de reglementare sanitară a functionării obiectivelor si a activitătilor desfăsurate de acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comertului, precum si pentru aplicarea procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piată a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima dată si destinate utilizării ori consumului uman

 

436. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei privind aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

21. - Circulară privind modificarea si completarea Regulamentului nr. 1/2001 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Incidentelor de Plăti

 

22. - Circulară privind modificarea si completarea Regulamentului nr. 1/1999 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare

 

Lista cuprinzând autorizatiile de comercializare, în vigoare la data de 30 iunie 2002, eliberate de Ministerul Finantelor Publice agentilor economici producători interni si importatori de alcool etilic rafinat, distilate din cereale, distilat de vin, alte distilate de origine agricolă si de băuturi alcoolice spirtoase

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

Nr. 117 din 19 aprilie 2002

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 356 din 21 mai 2002

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Nr. 248 din 12 iunie 2002

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurilor privind efectuarea inspectiilor instalatiilor de testare si verificarea studiilor în vederea respectării principiilor de bună practică de laborator

 

Ministrul industriei si resurselor, ministrul sănătătii si familiei si ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum si inspectia si verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substantelor chimice,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările ulterioare, precum si al Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare,

emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedurile privind efectuarea inspectiilor instalatiilor de testare si verificarea studiilor în vederea respectării principiilor de bună practică de laborator, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul agriculturii,

alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

ANEXĂ

 

PROCEDURI

privind efectuarea inspectiilor instalatiilor de testare si verificarea studiilor în vederea respectării principiilor de bună practică de laborator

 

Inspectiile instalatiilor de testare se efectuează în scopul determinării gradului de conformitate a instalatiilor de testare cu principiile bunei practici de laborator (BPL).

Procedurile de inspectie a instalatiei de testare si a studiilor cuprind:

I. Inspectia preliminară

II. Pregătirea organizatorică a inspectiei

III. Desfăsurarea inspectiei; elementele inspectate:

1. Inspectia privind organizarea si personalul instalatiei de testare

2. Inspectia privind programul de asigurare a calitătii

3. Inspectia privind instalatiile

4. Inspectia privind îngrijirea, cazarea si izolarea sistemelor de testare biologice

5. Inspectia privind aparatele, materialele, reactivii si esantioanele

6. Inspectia privind sistemele de testare

7. Inspectia privind substantele de testare si de referintă

8. Inspectia privind metodele de lucru standard

9. Inspectia privind realizarea studiului

10. Inspectia privind rapoartele finale

11. Inspectia privind stocarea si păstrarea documentelor si materialelor

12. Inspectia privind verificarea studiilor

IV. Finalizarea inspectiilor instalatiilor de testare si a verificărilor de studii.

I. Inspectia preliminară

1. Autoritatea competentă pentru verificarea respectării principiilor BPL initiază inspectia instalatiilor de testare printr-o inspectie preliminară.

2. În cadrul inspectiilor preliminare inspectorii preiau toate informatiile existente privind instalatia de testare, urmărind în special următoarele elemente:

a) tipul instalatiei;

b) amplasarea si mărimea instalatiei;

c) planul încăperilor instalatiei si amenajarea lor;

d) structura administrativă;

e) organigrama instalatiei;

f) personalul: curriculum vitae (CV);

g) categoriile de studii realizate;

h) rapoartele studiilor realizate;

i) rapoartele inspectiilor anterioare.

3. Inspectorii analizează deficientele constatate cu ocazia inspectiilor precedente.

4. Instalatiile de testare primesc în timp util informatii privind:

a) data si ora de sosire a inspectorilor;

b) obiectul inspectiei;

c) durata inspectiei;

d) solicitarea anumitor documente sau dosare pentru a fi puse la dispozitie inspectorilor în cursul inspectiei.

5. Instalatiile de testare asigură în cursul inspectiei:

a) prezenta personalului;

b) disponibilitatea documentatiei.

II. Pregătirea organizatorică a inspectiei

1. Întâlnirea de pregătire a inspectiei

1.1. La întâlnirea de pregătire a inspectiei inspectorii, împreună cu conducerea instalatiei de testare, stabilesc:

a) motivele inspectiei instalatiei de testare;

b) motivele verificării studiului/studiilor;

c) identificarea sectoarelor instalatiei de testare care urmează să fie inspectate;

d) identificarea studiilor alese pentru verificare;

e) identificarea documentelor solicitate pentru verificare;

f) identificarea membrilor personalului aferent sectoarelor inspectate;

g) detaliile administrative si practice ale inspectiei instalatiei de testare.

1.2. La întâlnirea de pregătire a inspectiei inspectorii au următoarele sarcini:

a) să prezinte obiectivul si durata inspectiei;

b) să indice documentatia pe care o solicită pentru inspectia instalatiei de testare, respectiv listele studiilor în curs si finalizate, planurile studiilor, metodele de lucru standard, rapoartele studiilor sau orice altă documentatie relevantă. Se va stabili modalitatea de acces la documentatia solicitată;

c) să solicite informatii privind structura administrativă, organizarea si personalul instalatiei;

d) să solicite informatii referitoare la elaborarea, în sectoarele instalatiei de testare în care sunt realizate studii conform principiilor BPL, a unor studii care nu sunt supuse principiilor BPL;

e) să stabilească sectoarele instalatiei de testare care vor fi supuse inspectiei;

f) să indice, în vederea verificării studiului, care sunt documentele si esantioanele pe care le solicită din studiul/studiile în curs sau finalizat/finalizate ales/alese;

g) să comunice faptul că la sfârsitul inspectiei va avea loc o prezentare a concluziilor inspectiei în cadrul unei sedinte de încheiere.

2. Inspectorul, pe durata efectuării inspectiei, este asistat de personalul însărcinat cu asigurarea calitătii din instalatia de testare.

3. Inspectorii pot solicita o încăpere care să le fie rezervată în scopul analizării documentelor si pentru activitătile legate de inspectie.

III. Desfăsurarea inspectiei; elementele inspectate

1. Inspectia privind organizarea si personalul instalatiei de testare

1.1. Inspectia urmăreste următoarele obiective:

a) să stabilească dacă instalatia de testare dispune de un număr suficient de persoane calificate si de resurse de personal;

b) să stabilească dacă instalatia de testare dispune de echipamente si instalatii suficiente si conforme cu diversitatea si cu numărul de studii realizate;

c) să verifice dacă structura administrativă este corespunzătoare;

d) să verifice dacă conducerea instalatiei a stabilit o politică de scolarizare a personalului si de supraveghere medicală adecvată studiilor realizate în instalatie.

1.2. Conducerea instalatiei de testare furnizează următoarele documente:

a) planul încăperilor;

b) organigramele privind gestionarea instalatiei si organizarea acesteia din punct de vedere stiintific;

c) curriculum vitae al personalului implicat în categoria/categoriile studiilor alese pentru inspectie;

d) lista/listele studiilor în curs si finalizate, precum si informatiile privind categoria studiului, data de începere si de sfârsit a studiului, sistemele de testare, metodele de testare a substantei testate si numele conducătorului studiului;

e) politica de supraveghere a sănătătii personalului;

f) dosarul cuprinzând descrierea sarcinilor ce revin personalului, precum si dosarul cu programul de scolarizare a personalului implicat;

g) fisierul cu metodele de lucru standard ale instalatiei;

h) metodele de lucru standard specifice studiilor sau procedurilor inspectate ori verificate;

i) lista/listele cuprinzând conducătorii studiilor si beneficiarii studiilor verificate.

1.3. Inspectorul verifică în special:

a) listele cuprinzând studiile în curs si finalizate, în vederea evaluării volumului de lucrări realizate în instalatia de testare;

b) identitatea si calificarea conducătorilor studiilor, ale responsabilului cu asigurarea calitătii, precum si ale altor membri din rândul personalului;

c) existenta metodelor de lucru standard pentru toate sectoarele de testare relevante.

2. Inspectia privind programul de asigurare a calitătii

2.1. Inspectia urmăreste să stabilească dacă conducerea instalatiei de testare dispune de sisteme corespunzătoare pentru a se asigura că studiile sunt realizate în conformitate cu principiile BPL.

2.2. Responsabilul cu asigurarea calitătii prezintă sistemele si metodele utilizate pentru inspectia si verificarea calitătii studiilor, precum si sistemul de înregistrare a observatiilor rezultate la verificarea calitătii.

2.3. Inspectorii verifică:

a) calificarea responsabilului cu asigurarea calitătii si a întregului personal însărcinat cu asigurarea calitătii;

b) independenta serviciului de asigurare a calitătii fată de personalul participant la studii;

c) modul în care serviciul de asigurare a calitătii programează si realizează controalele, verifică fazele critice ale unui studiu, precum si resursele de care dispune pentru activitătile de inspectie si de verificare a calitătii;

d) modul de verificare a studiilor de scurtă durată;

e) modul de verificare a calitătii în timpul realizării practice a studiului;

f) modul de verificare a calitătii operatiilor curente ale instalatiei de testare;

g) procedurile de verificare a calitătii raportului final pentru a se asigura că raportul final reflectă datele primare;

h) modul în care serviciul de asigurare a calitătii informează conducerea instalatiei de testare asupra problemelor care pot altera calitatea sau integritatea unui studiu;

i) măsurile luate de serviciul de asigurare a calitătii atunci când sunt constatate abateri;

j) rolul serviciului de asigurare a calitătii în cazul în care studiile sunt realizate în parte sau în totalitate în laboratoare subcontractate;

k) contributia, după caz, a serviciului de asigurare a calitătii la analizarea, revizuirea si actualizarea metodelor de lucru standard.

3. Inspectia privind instalatiile

3.1. Inspectia urmăreste să stabilească dacă instalatia de testare, în spatii închise sau deschise, prezintă dimensiunile, conceptia si amplasarea care îi permit să răspundă cerintelor necesare pentru realizarea studiilor.

3.2. Inspectorul verifică îndeplinirea următoarelor conditii:

a) amplasarea instalatiei de testare permite o separare corespunzătoare a activitătilor, astfel încât, de exemplu, substantele testate, animalele, hrana animalelor, specimenele bolnave aferente unui studiu să nu poată fi confundate cu cele aferente altor studii;

b) existenta procedurilor de măsurare si de control al conditiilor de mediu si realizarea conditiilor de mediu corespunzătoare în zonele critice, cum sunt spatiile pentru sistemele de testare biologice, spatiile de stocare a substantelor testate si laboratoarele;

c) întretinerea corespunzătoare a instalatiilor si existenta, în caz de nevoie, a procedurilor de deparazitare.

4. Inspectia privind îngrijirea, cazarea si izolarea sistemelor de testare biologice

4.1. Inspectia urmăreste să stabilească dacă, în cazul studiilor realizate prin teste pe animale sau alte sisteme de testare biologice, instalatia de testare dispune de instalatii si conditii corespunzătoare pentru a asigura îngrijirea, cazarea si izolarea lor, astfel încât să prevină stresul si alte probleme care ar putea afecta sistemele de testare si implicit calitatea datelor.

4.2. Inspectorul verifică dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) există instalatii adecvate pentru sistemele de testare biologice utilizate si pentru necesitătile de realizare a testelor;

b) există instalatii pentru carantina animalelor si plantelor introduse în instalatia de testare si dacă acestea functionează corespunzător;

c) există instalatii pentru izolarea animalelor sau, după caz, a altor elemente ale sistemelor de testare, despre care se stie sau se bănuieste că sunt bolnave sau purtătoare ale unor boli;

d) există un control adecvat si registre în care se mentionează sănătatea, comportamentul sau alte aspecte referitoare la caracteristicile sistemului de testare;

e) există echipament corespunzător, bine întretinut si eficient, pentru asigurarea conditiilor de mediu impuse de fiecare sistem de testare biologică;

f) sunt mentinute curate: custile, rafturile, recipientele si alte locasuri, precum si echipamentele accesorii;

g) există analize corespunzătoare pentru verificarea conditiilor de mediu si a instalatiilor de asigurare a conditiilor de mediu necesare;

h) există dispozitive pentru îndepărtarea si distrugerea deseurilor animale si a reziduurilor sistemelor de testare, utilizate corespunzător, astfel încât să se reducă la minimum infestarea cu paraziti, mirosurile, riscul îmbolnăvirilor si contaminarea mediului;

i) există spatii de stocare a hranei animalelor sau a produselor echivalente pentru toate sistemele de testare;

aceste spatii nu sunt utilizate pentru stocarea altor materiale, cum ar fi substantele testate, produsele chimice de deparazitare sau dezinfectantii. Aceste spatii de stocare sunt separate de spatiile de cazare a animalelor sau de alte sisteme de testare biologice;

j) hrana animalelor si asternuturile de paie stocate sunt protejate împotriva conditiilor de mediu nefavorabile, infestării sau contaminării.

5. Inspectia privind aparatele, materialele, reactivii si esantioanele

5.1. Inspectia urmăreste să stabilească dacă instalatia de testare dispune de aparate în stare bună de functionare, corespunzător amplasate, în cantitate suficientă si cu capacitate adecvată, corespunzătoare testelor efectuate, si să se asigure că materialele, reactivii si esantioanele sunt corect etichetate, utilizate si stocate.

5.2. Inspectorul verifică dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) aparatele sunt curate si în stare bună de functionare;

b) există registre cu date privind functionarea, întretinerea, verificarea, etalonarea si validarea echipamentelor si aparatelor de măsură (inclusiv a sistemelor informatice);

c) materialele si reactivii chimici sunt corect etichetati si stocati la temperatură corespunzătoare si sunt în limita termenului de valabilitate;

d) etichetele reactivilor indică toate informatiile relevante:

provenienta, denumirea, concentratia;

e) esantioanele sunt etichetate corect, indicând: sistemul de testare, studiul, natura si data de prelevare a esantionului;

f) aparatele si materialele utilizate nu deteriorează sistemele de testare.

6. Inspectia privind sistemele de testare

6.1. Obiectivul inspectiei

Inspectia urmăreste să stabilească dacă există proceduri corespunzătoare pentru manipularea si controlul sistemelor de testare necesare pentru realizarea studiilor, cum sunt sistemele de testare chimice, fizice, celulare, microbiologice, vegetale sau animale.

6.2. Inspectia privind sistemele de testare fizice si chimice

Inspectorul verifică dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) a fost determinată stabilitatea substantelor testate si de referintă în cazurile mentionate în planul studiului;

b) au fost utilizate substantele de referintă indicate în metodele de testare;

c) au fost preluate ca date primare si au fost arhivate datele obtinute în sistemele automate sub formă de grafice, înregistrări sau printări ale datelor înregistrate de computere.

6.3. Inspectia privind sistemele de testare biologice Inspectorul, luând în considerare prevederile referitoare la îngrijirea, cazarea si izolarea sistemelor de testare biologică conform celor mentionate la pct. 4, verifică dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) sistemele de testare corespund celor indicate în planurile studiilor;

b) sistemele de testare sunt identificate corect, iar în cazurile necesare si posibile, marca de identificare se mentine neschimbată în tot cursul studiului;

c) există registre privind receptia si numărul de sisteme de testare primite, utilizate, înlocuite sau distruse, însotite de acte justificative;

d) locasul sau recipientele sistemelor de testare sunt corect identificate cu toate informatiile necesare;

e) există o separare corespunzătoare între studiile efectuate pe aceeasi specie de animale sau pe aceleasi sisteme de testare biologice, dar realizate cu substante diferite;

f) există o separare corespunzătoare a speciilor de animale si a celorlalte sisteme de testare biologice în spatiu sau în timp;

g) mediul ambiant al sistemelor de testare biologice este cel indicat în planul de studiu sau în metodele de lucru standard, în special în ceea ce priveste temperatura ori ciclurile lumină/întuneric;

h) înregistrările privind primirea, manipularea, cazarea sau izolarea, îngrijirea si evaluarea stării de sănătate sunt corespunzătoare caracteristicilor sistemelor de testare;

i) există registre privind examinarea, carantina, morbiditatea, mortalitatea, comportamentul, diagnosticarea, tratarea afectiunilor, corespunzătoare fiecărui sistem de testare biologică;

j) există prevederi pentru distrugerea corespunzătoare a sistemelor de testare la încheierea testării.

7. Inspectia privind substantele de testare si de referintă

7.1. Inspectia urmăreste să stabilească dacă instalatia de testare dispune de proceduri pentru:

a) a se asigura că identitatea, puritatea, cantitatea si compozitia substantelor testate si de referintă sunt în conformitate cu specificatiile;

b) primirea si stocarea corespunzătoare a substantelor testate si de referintă.

7.2. Inspectorul verifică dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) există proceduri (metode de lucru standard) privind primirea (inclusiv identificarea persoanei responsabile), manipularea, prelevarea de mostre, utilizarea si stocarea substantelor testate si de referintă;

b) vasele de stocare a substantelor testate si de referintă sunt corect etichetate;

c) conditiile de stocare sunt adecvate pentru mentinerea concentratiei, puritătii si stabilitătii substantelor de testare si de referintă;

d) există proceduri (metode de lucru standard) pentru a determina identitatea, puritatea, compozitia, stabilitatea substantelor testate si de referintă si prevenirea contaminării acestora;

e) există proceduri pentru a determina omogenitatea si stabilitatea amestecurilor continând substante testate si de referintă;

f) vasele de stocare a amestecurilor (sau dilutiilor) de substante testate ori de referintă sunt etichetate corect si există registre privind omogenitatea si stabilitatea continutului lor;

g) dacă durata testului este mai mare de 4 săptămâni, mostrele de substante testate si de referintă au fost prelevate în momentul analizei si nu au fost păstrate peste data expirării;

h) există proceduri pentru amestecurile de substante privind evitarea erorilor de identificare si a contaminării reciproce.

8. Inspectia privind metodele de lucru standard

8.1. Inspectia urmăreste să stabilească dacă instalatia de testare dispune de metode de lucru standard elaborate pentru toate componentele importante ale activitătilor sale.

8.2. Inspectorul verifică dacă se îndeplinesc următoarele conditii:

a) fiecare sector al instalatiei de testare are acces imediat la metodele de lucru standard corespunzătoare;

b) există proceduri pentru revizuirea si actualizarea metodelor de lucru standard;

c) toate amendamentele sau schimbările efectuate în metodele de lucru standard au fost aprobate si datate;

d) există un fisier cronologic la zi al tuturor metodelor de lucru standard;

e) există metode de lucru standard pentru activitătile mentionate la pct. 8.3.

8.3. Inspectorul verifică dacă există metode de lucru standard pentru următoarele activităti:

a) primire, determinare a identitătii, a puritătii, a compozitiei si a stabilitătii, etichetare, manipulare, prelevare de mostre, utilizare si stocare a substantelor testate si de referintă;

b) utilizare, întretinere, curătare, etalonare si validare a aparatelor de măsură, a sistemelor informatice si a echipamentelor de control al conditiilor de mediu ambiant;

c) preparare de reactivi si dozare a preparatelor; d) înregistrare de date, întocmire de rapoarte, stocare si consultare a registrelor si rapoartelor;

e) pregătire a încăperilor si a conditiilor de mediu ambiant pentru sistemele de testare;

f) primire, transfer, amplasare, caracterizare, identificare si întretinere a sistemelor de testare;

g) manipulare a sistemelor de testare înaintea, în cursul si la sfârsitul studiului;

h) distrugere a sistemelor de testare uzate;

i) utilizare a agentilor antiparaziti si a agentilor de curătare;

j) operatii privind programul de asigurare a calitătii.

8.4. Lista cuprinzând activitătile mentionate la pct. 8.3 nu este limitativă.

9. Inspectia privind realizarea studiului

9.1. Inspectia urmăreste să stabilească dacă există planurile studiilor si dacă planurile studiilor si derularea acestora sunt conforme cu principiile BPL.

9.2. Inspectorul verifică dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) planul studiului a fost semnat de conducătorul studiului;

b) toate modificările aduse planului studiului au fost semnate si datate de conducătorul studiului;

c) data de aprobare a planului studiului de către beneficiarul studiului a fost înregistrată;

d) măsurătorile, observatiile si analizele sunt realizate conform planului studiului si metodelor de lucru standard corespunzătoare;

e) rezultatele măsurătorilor, observatiilor si analizelor au fost înregistrate direct, rapid, precis si citet, au fost semnate, parafate si datate;

f) înregistrările modificărilor datelor primare, inclusiv ale celor din calculator, nu ascund înregistrările precedente;

consemnările indică motivul si data modificării, precum si identitatea persoanei care a efectuat modificarea;

g) datele computerizate au fost identificate si există proceduri corespunzătoare de salvare sau de protectie împotriva modificării datelor computerizate;

h) sistemele informatice utilizate în cadrul studiului sunt fiabile, exacte si au fost validate;

i) evenimentele neprevăzute din zona datelor primare au fost analizate si evaluate;

j) rezultatele prezentate în rapoartele studiilor sunt consistente, complete si reflectă corect datele primare.

10. Inspectia privind rapoartele finale

10.1. Inspectia urmăreste să stabilească dacă rapoartele finale sunt întocmite în conformitate cu principiile BPL.

10.2. Inspectorul verifică dacă în cadrul unui raport final se îndeplinesc următoarele conditii:

a) este semnat si datat de către conducătorul studiului pentru a arăta că el îsi asumă responsabilitatea validitătii studiului si confirmă că studiul a fost realizat conform principiilor BPL;

b) este semnat si datat de responsabilii de teste care au participat la studiu;

c) este însotit de un certificat de calitate semnat si datat;

d) toate amendamentele au fost datate si semnate de conducătorul studiului;

e) contine lista mostrelor, esantioanelor si datelor primare arhivate.

11. Inspectia privind stocarea si păstrarea documentelor si materialelor

11.1. Inspectia urmăreste să stabilească dacă instalatia de testare are registre si prevederi corespunzătoare pentru asigurarea stocării si păstrării în deplină sigurantă a documentelor si materialelor.

11.2. Inspectorul verifică dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) există o persoană desemnată ca responsabil de arhivă;

b) în arhivă sunt păstrate planurile studiilor, datele primare (inclusiv cele obtinute în cadrul studiilor nefinalizate),

rapoartele finale, mostrele si esantioanele, precum si registrele cu calificarea si scolarizarea personalului;

c) există proceduri de consultare a materialului arhivat;

d) există proceduri pentru cazul în care accesul la arhive este limitat la personalul autorizat si există registre privind personalul care are acces la datele arhivate;

e) există un inventar al materialelor intrate si iesite din arhivă;

f) documentele si materialele sunt păstrate corespunzător pe durata perioadei de păstrare stabilite de Agentie;

g) există prevederi privind măsurile pentru evitarea pierderii sau deteriorării documentelor si materialelor arhivate.

12. Inspectia privind verificarea studiilor

12.1. Verificările studiilor cuprind analiza studiilor în curs sau finalizate.

12.2. Autoritătile de reglementare pot solicita verificări speciale ale studiilor, independente de inspectia instalatiilor de testare.

12.3. Verificarea studiului constă în reconstituirea studiului prin compararea raportului final cu planul studiului, cu metodele de lucru standard, cu datele primare si cu alte documente păstrate în arhivă.

12.4. Inspectorii pot apela la experti în domeniu pentru verificări de strictă specialitate.

12.5. La verificarea studiului inspectorul trebuie:

a) să analizeze nivelul profesional, experienta si sarcinile personalului studiului, în special pentru conducătorul studiului si responsabilii de teste;

b) să verifice existenta unui număr corespunzător de persoane calificate în domeniile aferente studiului;

c) să identifice aparatele sau echipamentele speciale utilizate si să verifice registrele cu informatii privind etalonarea, functionarea si întretinerea acestora;

d) să verifice registrele privind stabilitatea substantelor testate, analizele substantelor si preparatelor, analizele alimentelor pentru animale;

e) să analizeze dacă personalul studiului a dispus de suficient timp pentru îndeplinirea sarcinilor atribuite conform planului studiului;

f) să dispună de copii de pe documentatia privind procedurile de verificare si de pe documentatia de bază privind studiul, incluzând:

1. planul studiului;

2. metodele de lucru standard în vigoare în perioada în care a fost realizat studiul;

3. registrele, carnetele de laborator, dosarele, fisele de lucru, materialele imprimate de pe calculator;

4. raportul final.

12.6. La verificarea studiului realizat pe baza testelor pe animale (de exemplu, rozătoare si alte mamifere) inspectorul verifică în registrele de evidentă, pentru un anumit procentaj de animale, schimbările survenite de la receptia acestora în instalatia de testare până la autopsie, acordând atentie următoarelor aspecte:

a) greutatea corporală a animalelor, cantitătile de apă si de alimente, administrarea dozelor ingerate, prepararea etc.;

b) observatiile clinice si rezultatele autopsiei;

c) analizele biologice;

d) patologia.

IV. Finalizarea inspectiilor instalatiilor de testare si a verificărilor studiilor

1. La finalizarea inspectiilor instalatiilor de testare si a verificărilor studiilor inspectorul prezintă concluziile inspectiei conducerii instalatiei de testare în cadrul sedintei de încheiere.

2. Inspectorul întocmeste un raport scris asupra celor constatate, denumit raportul inspectiei, pe care îl prezintă în cadrul sedintei de încheiere.

3. În cazul în care inspectorii au constatat abateri minore de la principiile BPL, abateri care nu compromit valabilitatea studiilor realizate în instalatia de testare, în raport se poate preciza că instalatia functionează în conformitate cu principiile BPL. În aceste conditii se procedează astfel:

a) inspectorul comunică conducerii instalatiei de testare abaterile constatate;

b) instalatia de testare efectuează corecturile necesare într-o perioadă stabilită de comun acord;

c) inspectorul verifică efectuarea corecturilor pentru a se asigura că au fost luate toate măsurile necesare pentru remedierea abaterilor.

4. În cazul în care s-au constatat abateri grave de la principiile BPL si dacă inspectorul consideră că aceste abateri pot compromite valabilitatea studiilor realizate în instalatia de testare, acesta le mentionează detaliat în raportul inspectiei înaintat Agentiei.

5. În cazul în care verificările studiilor s-au efectuat la cererea unei autorităti de reglementare, inspectorul îi va transmite acesteia raportul detaliat al inspectiei prin intermediul Agentiei.

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul

si distributia energiei electrice

 

Ministrul muncii si solidaritătii sociale

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) si ale pct. 6 din anexa nr. 2 la Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicată,

în baza prevederilor art. 7 si ale art. 14 lit. D pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu modificările ulterioare, în conformitate cu Avizul Consiliului tehnico-economic nr. 19 din 12 decembrie 2001,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I. Începând cu aceeasi dată se abrogă Normele specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 734 din 28 septembrie 2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001.

Art. 3. - Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice sunt obligatorii pentru activitătile cu acest profil si se difuzează celor interesati prin Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucuresti.

 

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 17 iunie 2002.

Nr. 275.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifelor percepute pentru aplicarea procedurilor de reglementare sanitară

privind proiectele de amplasare, constructie, amenajare si de reglementare sanitară a functionării obiectivelor si a activitătilor desfăsurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comertului, precum si pentru aplicarea procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piată a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima dată

si destinate utilizării ori consumului uman

 

Ministrul sănătătii si familiei,

având în vedere prevederile art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sănătătii, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 109/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 505/2001,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică nr. DB5.305 din 27 mai 2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele percepute pentru aplicarea procedurilor de reglementare sanitară privind proiectele de amplasare, constructie, amenajare si de reglementare sanitară a functionării obiectivelor si a activitătilor desfăsurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comertului, precum si pentru aplicarea procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piată a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima dată si destinate utilizării ori consumului uman, după cum urmează:

A. Tarife pentru autorizatia sanitară:

a) pentru obiectivele si activitătile prevăzute în anexa nr. 1 - Procedurile de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitară a functionării obiectivelor si a activitătilor desfăsurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comertului, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 117/2002, care sunt autorizate pe baza declaratiei pe propria răspundere referitoare la respectarea legislatiei sanitare, nu se percep tarife;

b) pentru obiectivele si activitătile a căror autorizare sanitară a fost precedată de întocmirea unui referat de evaluare a conditiilor igienico-sanitare:

- până la 9 persoane: 500.000 lei

- de la 10 la 49 de persoane: 1.000.000 lei

- de la 50 la 249 de persoane: 2.000.000 lei

- 250 de persoane si peste: 3.000.000 lei;

c) pentru reînnoirea autorizatiei sanitare (viza anuală):

- până la 9 persoane: 250.000 lei

- de la 10 la 49 de persoane: 500.000 lei

- de la 50 la 249 de persoane: 1.000.000 lei

- 250 de persoane si peste: 1.500.000 lei;

d) pentru reautorizare:

- până la 9 persoane: 275.000 lei

- de la 10 la 49 de persoane: 750.000 lei

- de la 50 la 249 de persoane: 1.500.000 lei

- 250 de persoane si peste: 2.250.000 lei.

B. Tarife pentru avizarea sanitară:

a) extindere: 200.000 lei

b) constructie: 500.000 lei

c) amenajare: 500.000 lei

d) amplasare: 200.000 lei.

C. Tarife pentru avizarea sanitară si notificarea substantelor si produselor noi:

a) avizare sanitară/produs: 100.000 lei

b) notificare pentru categoriile de produse neprevăzute în actele normative în vigoare: 100.000 lei

c) notificare pentru produse cosmetice: nu se percepe tarif.

D. Tarif pentru consultantă de specialitate: 250.000 lei.

Art. 2. - Directia generală de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, institutele de sănătate publică Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si ministerele cu retea sanitară proprie vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile pct. 1, 2, 3, 4, 5 si 8 din anexa la Ordinul ministrului sănătătii nr. 903/1999 privind modificarea tarifelor pentru prestatiile efectuate de către Ministerul Sănătătii, directiile de sănătate publică si institutele de sănătate publică, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 27 mai 2002.

Nr. 364.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap

 

Ministrul sănătătii si familiei,

având în vedere prevederile art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap nr. 1.394 din 12 iunie 2002,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data de 1 iulie 2002 se aprobă structura organizatorică a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală resurse umane, formare profesională, concursuri si examene si Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap vor aduce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 3. - Începând cu data de 1 iulie 2002 se abrogă Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 88/2001 privind aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 14 martie 2001.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 18 iunie 2002.

Nr. 436.

 

ANEXĂ*)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ Ă

privind modificarea si completarea Regulamentului nr. 1/2001 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Incidentelor de Plăti

 

Având în vedere dispozitiile art. 2 alin. (2), ale art. 23, 25 si ale art. 51 alin. (3) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 38 alin. (1) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998,

 

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

 

Art. I. - Regulamentul nr. 1/2001 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Incidentelor de Plăti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 9 martie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera h) va avea următorul cuprins:

“h) persoane declarante - băncile, persoane juridice române, inclusiv unitătile teritoriale ale băncilor, sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, denumite în continuare bănci, si CIP;”

2. Articolul 7 se completează cu alineatul (3) care va avea următorul cuprins:

“(3) Informatiile privind incidentele de plăti vor fi mentinute în baza de date a CIP pe o perioadă de 7 ani de la data înscrierii.”

3. La articolul 43, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) La nodul de acces cererea va fi listată prin intermediul aplicatiei informatice a CIP într-un singur exemplar care va fi transmis persoanei declarante. Dacă interogarea s-a făcut în nume propriu, exemplarul se păstrează de către persoana declarantă; dacă interogarea s-a făcut în numele unei persoane fizice sau juridice, exemplarul se transmite solicitantului de către persoana declarantă.”

4. La articolul 49 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) cererile de consultare (anexa nr. 9) în nume propriu;”

5. La articolul 51 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) persoanei declarante - bancă conectate la Reteaua de Comunicatii Interbancară, pentru serviciul de difuzare a informatiei gestionate de CIP, din initiativa CIP sau ca urmare a consultării bazei de date a CIP, prin utilizarea cererii de consultare (anexa nr. 9), un comision lunar în sumă de 18 milioane lei; în situatia în care unei bănci i se retrage autorizatia de functionare de către Banca Natională a României, comisionul retinut va fi proportional cu numărul de zile lucrătoare în care a functionat ca bancă în luna pentru care se percepe comisionul;”

6. Articolul 55 va avea următorul cuprins:

“Art. 55. - În cazul în care persoana declarantă – bancă anulează un incident de plată transmis anterior la CIP, ca urmare a unei erori sau omisiuni, aceasta va suporta o amendă de 1.000.000 lei. Această sanctiune se constată de către directia din cadrul Băncii Nationale a României care coordonează activitatea CIP si se aplică lunar.”

7. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

“Art. 56. - (1) Băncile care au declarat cu întârziere sau nu au declarat, în conditiile prevăzute de prezentul regulament [art. 13 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 21, art. 28, art. 36 alin. (2)], incidentele de plăti către CIP si/sau nu le-au notificat către client vor fi sanctionate cu amendă de 1.000.000 lei pentru fiecare zi de întârziere. Suma cumulată nu poate depăsi 10.000.000 lei pentru fiecare cerere, declaratie sau notificare.

(2) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) se aplică si băncilor care distribuie cu întârziere sau nu distribuie în propriul sistem interbancar declaratia CIP privind interdictia bancară [art. 30 alin. (1)], declaratia CIP de pierdere, furt, distrugere sau anulare a instrumentelor [art. 42 alin. (2)] ori declaratia prevăzută la art. 30 alin. (2), după caz.”

8. Articolul 60 se elimină si următoarele articole se renumerotează.

9. Articolul 63 se elimină si următoarele articole se renumerotează.

Art. II. - Anexele nr. 1, 3A, 3B, 3C, 4A(recto), 4B(recto), 4C(recto), 8A(recto), 8B(recto), 8C(recto), 9 si 12 la regulament se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 3A, 3B, 3C, 4A(recto), 4B(recto), 4C(recto), 8A(recto), 8B(recto), 8C(recto), 9 si 12 la prezenta circulară.

Art. III. - Prezenta circulară va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 august 2002.

Art. IV. - Regulamentul nr. 1/2001 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Incidentelor de Plăti, cu modificările aduse prin prezenta circulară, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 iulie 2002.

Nr. 21.

 

ANEXA Nr. 1*)


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3A*)

(recto)


*) Anexa nr. 3A este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3A

(verso)

 

MOD DE COMPLETARE

 

La rubrica “Nr.  …” se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante.

În paragraful “NOD DE ACCES” se înscriu denumirea în clar si codul centralei sau unitătii teritoriale a băncii prin intermediul căreia a fost transmisă la Centrala Incidentelor de Plăti (CIP), pe suport electronic, informatia aferentă refuzului la plată.

Paragraful “Loc rezervat luării în evidentă la CIP” este destinat înscrierii automate de către aplicatia informatică a CIP a informatiilor privind data, ora si numărul de înregistrare a cererii în baza de date a CIP.

În paragraful “1” se înscriu în clar denumirea, codul, adresa si numărul de telefon ale persoanei declarante la CIP, care solicită înscrierea refuzului bancar în Fisierul national de cecuri.

În paragraful “2” se înscriu numele sau denumirea, codul numeric personal ori codul fiscal ale persoanei fizice/juridice pe numele căreia va fi întocmită anexa nr. 3A, precum si calitatea acesteia de trăgător.

În paragraful “3” se înscriu informatii preluate de pe cecul care face obiectul refuzului la plată:

- denumirea si codul băncii trase;

- tipul cecului; la rubrica “Tip cec la origine” se va bifa tipul cecului la momentul tipăririi, iar la rubrica “Tip cec la momentul refuzului” se va bifa corespunzător tipul cecului în momentul declarării acestuia ca refuz bancar;

- seria si numărul cecului, data si locul emiterii, locul compensării, suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plată (exprimate în cifre);

- numele sau denumirea, codul fiscal ori codul numeric personal si numărul de cont ale trăgătorului;

- numele sau denumirea si codul fiscal ori codul numeric personal ale beneficiarului/ultimului giratar, numărul de cont, denumirea si codul băncii la care acesta are cont deschis.

În cazul în care cecul are înscrisă ca dată a emiterii sale o dată ulterioară datei prezentării la plată (cec post-datat), persoana acreditată de la nodul de acces va înscrie la rubrica .data emiterii” de pe Cererea de înscriere a refuzului bancar în Fisierul national de cecuri data transmiterii acesteia la Centrala Incidentelor de Plăti, data mentionată pe cec ca dată a emiterii considerându-se ca si cum nu ar fi fost scrisă.

În paragraful “4” se selectează unul sau mai multe dintre motivele refuzului la plată al cecului respectiv. Selectarea motivului “lipsă totală/partială de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului, respectiv după expirarea termenului de prezentare” se face în functie de data prezentării la plată a cecului [vezi art. 2 lit. a)]. În cazul în care, ca urmare a unei popriri solicitate de o tertă persoană, unitatea bancară a plătitorului unui cec nu poate efectua plata, pe Cererea de înscriere a refuzului bancar transmisă la Centrala Incidentelor de Plăti se vor selecta motivele de refuz: “lipsă totală de disponibil” si,

respectiv, “litigiu cu privire la dreptul de proprietate”. În cazul în care, ca urmare a unei popriri solicitate de unul dintre asociati/actionari, unitatea bancară a plătitorului unui cec nu poate efectua plata, dar există disponibil în cont, pe Cererea de înscriere a refuzului bancar transmisă la Centrala Incidentelor de Plăti se va selecta doar motivul de refuz “litigiu cu privire la dreptul de proprietate”. În cazul în care unui client i se închide contul si ulterior se prezintă la plată un cec emis de către acesta, având data emiterii anterioară datei închiderii contului, unitatea bancară respectivă va transmite la Centrala Incidentelor de Plăti Cererea de înscriere a refuzului bancar corespunzătoare, pe care va selecta motivul “lipsă totală de disponibil”.

Paragraful “5” se completează numai dacă unul dintre motivele refuzului la plată este: .cec emis fără autorizarea trasului”, “cec refuzat din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare”, .cec refuzat din lipsă partială de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare”, “cec emis cu dată falsă sau căruia îi lipseste

o mentiune obligatorie”, “cec circular/cec de călătorie emis la purtător” sau “cec emis de către un trăgător aflat în interdictie bancară”, caz în care se va completa si perioada de interdictie bancară de un an, începând cu data înregistrării la CIP a incidentului de plată major.

La rubrica “S.S./L.S.” se aplică semnătura si stampila persoanei acreditate la CIP, care a întocmit respectiva cerere.

 

ANEXA Nr. 3B*)

(recto)


*) Anexa nr. 3B este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3B

(verso)

 

MOD DE COMPLETARE

 

La rubrica “Nr. …” se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante.

În paragraful “NOD DE ACCES” se înscriu denumirea în clar si codul centralei sau unitătii teritoriale a băncii prin intermediul căreia a fost transmisă la Centrala Incidentelor de Plăti (CIP), pe suport electronic, informatia aferentă refuzului la plată.

Paragraful “Loc rezervat luării în evidentă la CIP” este destinat înscrierii automate de către aplicatia informatică a CIP a informatiilor privind data, ora si numărul de înregistrare a cererii în baza de date a CIP.

În paragraful “1” se înscriu în clar denumirea, codul, adresa si numărul de telefon ale persoanei declarante la CIP, care solicită înscrierea refuzului bancar în Fisierul national de cambii.

În paragraful “2” se înscriu numele sau denumirea, codul numeric personal ori codul fiscal al persoanei fizice/juridice pe numele căreia va fi întocmită anexa nr. 3B, precum si calitatea acesteia de tras, trăgător sau avalist.

În paragraful .3” se înscriu informatii preluate de pe cambia care face obiectul refuzului la plată:

- data si locul emiterii, numărul de exemplare, locul plătii, data scadentei, locul compensării, suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plată (exprimate în cifre);

- numele sau denumirea, codul fiscal ori codul numeric personal ale trasului, numărul de cont, denumirea si codul băncii trasului;

- numele sau denumirea si codul fiscal ori codul numeric personal ale acceptantului, numele sau denumirea si codul fiscal ori codul numeric personal ale avalistului,

numele sau denumirea si codul fiscal ori codul numeric personal ale avalizatului;

- numele sau denumirea, codul fiscal ori codul numeric personal si adresa trăgătorului;

- numele sau denumirea si codul fiscal ori codul numeric personal ale beneficiarului/ultimului giratar, denumirea si codul băncii la care acesta are cont deschis.

În paragraful “4” se selectează unul sau mai multe dintre motivele refuzului la plată al cambiei respective. Selectarea motivului “lipsă totală/partială de disponibil, în cazul prezentării la plată în/la termen, respectiv după expirarea termenului de prezentare”, se face în functie de data prezentării la plată a cambiei [vezi art. 2 lit. a)]. În cazul în care, ca urmare a unei popriri solicitate de o tertă persoană, unitatea bancară a plătitorului unei cambii nu poate efectua plata, pe Cererea de înscriere a refuzului bancar transmisă la Centrala Incidentelor de Plăti se vor selecta motivele de refuz: “lipsă totală de disponibil” si,

respectiv, “litigiu cu privire la dreptul de proprietate”. În cazul în care, ca urmare a unei popriri solicitate de unul dintre asociati/actionari, unitatea bancară a plătitorului unei cambii nu poate efectua plata, dar există disponibil în cont, pe Cererea de înscriere a refuzului bancar transmisă la Centrala Incidentelor de Plăti se va selecta doar motivul de refuz “litigiu cu privire la dreptul de proprietate”.

În cazul în care unui client i se închide contul si ulterior se prezintă la plată o cambie emisă de către acesta, având data emiterii anterioară datei închiderii contului, unitatea bancară respectivă va transmite la Centrala Incidentelor de Plăti Cererea de înscriere a refuzului bancar corespunzătoare, pe care va selecta motivul “lipsă totală de disponibil”.

La rubrica “S.S./L.S.” se aplică semnătura si stampila persoanei acreditate la CIP, care a întocmit respectiva cerere.

 

ANEXA Nr. 3C*)

(recto)


*) Anexa nr. 3C este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3C

(verso)

 

MOD DE COMPLETARE

 

La rubrica “Nr. ...” se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante.

În paragraful “NOD DE ACCES” se înscriu denumirea în clar si codul centralei sau unitătii teritoriale a băncii prin intermediul căreia a fost transmisă la Centrala Incidentelor de Plăti (CIP), pe suport electronic, informatia aferentă refuzului la plată.

Paragraful “Loc rezervat luării în evidentă la CIP” este destinat înscrierii automate de către aplicatia informatică a CIP a informatiilor privind data, ora si numărul de înregistrare a cererii în baza de date a CIP.

În paragraful “1” se înscriu în clar denumirea, codul, adresa si numărul de telefon ale persoanei declarante la CIP, care solicită înscrierea refuzului bancar în Fisierul national de bilete la ordin.

În paragraful “2” se înscriu numele sau denumirea, codul numeric personal ori codul fiscal ale persoanei fizice/juridice pe numele căreia va fi întocmită anexa nr. 3C, precum si calitatea acesteia de subscriitor sau avalist.

În paragraful “3” se înscriu informatii preluate de pe biletul la ordin care face obiectul refuzului la plată:

- data si locul emiterii, numărul de exemplare, locul plătii, data scadentei, locul compensării, suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plată (exprimate în cifre);

- numele sau denumirea si codul fiscal ori codul numeric personal ale avalistului, numele sau denumirea si codul fiscal ori codul numeric personal ale avalizatului;

- numele sau denumirea si codul fiscal ori codul numeric personal ale subscriitorului, numărul de cont, codul si denumirea băncii acestuia;

- numele sau denumirea si codul fiscal ori codul numeric personal ale beneficiarului/ultimului giratar, denumirea si codul băncii la care acesta are cont deschis.

În paragraful “4” se selectează unul sau mai multe dintre motivele refuzului la plată al biletului la ordin respectiv. Selectarea motivului “lipsă totală/partială de disponibil, în cazul prezentării la plată în/la termen, respectiv după expirarea termenului de prezentare”, se face în functie de data prezentării la plată a biletului la ordin [vezi art. 2 lit. a)].

În cazul în care, ca urmare a unei popriri solicitate de o tertă persoană, unitatea bancară a plătitorului unui bilet la ordin nu poate efectua plata, pe Cererea de înscriere a refuzului bancar transmisă la Centrala Incidentelor de Plăti se vor selecta motivele de refuz: “lipsă totală de disponibil” si, respectiv, “litigiu cu privire la dreptul de proprietate”. În cazul în care, ca urmare a unei popriri solicitate de unul dintre asociati/actionari, unitatea bancară a plătitorului unui bilet la ordin nu poate efectua plata, dar există disponibil în cont, pe Cererea de înscriere a refuzului bancar transmisă la Centrala Incidentelor de Plăti se va selecta doar motivul de refuz “litigiu cu privire la dreptul de proprietate”.

În cazul în care unui client i se închide contul si ulterior se prezintă la plată un bilet la ordin emis de către acesta, având data emiterii anterioară datei închiderii contului, unitatea bancară respectivă va transmite la Centrala Incidentelor de Plăti cererea de înscriere a refuzului bancar corespunzătoare, pe care va selecta motivul “lipsă totală de disponibil”.

La rubrica “S.S./L.S.” se aplică semnătura si stampila persoanei acreditate la CIP, care a întocmit respectiva cerere.

 

ANEXA Nr. 4A*)

(recto)


*) Anexa nr. 4A este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 4B*)

(recto)


*) Anexa nr. 4B este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 4C*)

(recto)


*) Anexa nr. 4C este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 8A*)

(recto)


*) Anexa nr. 8A este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 8B*)

(recto)


*) Anexa nr. 8B este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 8C*)

(recto)


*) Anexa nr. 8C este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 9*)

(recto)


*) Anexa nr. 9 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 9

(verso)

 

MOD DE COMPLETARE

 

La rubrica “Nr. ...” se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante.

În paragraful “NOD DE ACCES” se înscriu denumirea în clar si codul centralei sau unitătii teritoriale a băncii prin intermediul căreia a fost transmisă la Centrala Incidentelor de Plăti (CIP), pe suport electronic, Cererea de consultare.

Paragraful “Loc rezervat luării în evidentă la CIP” este destinat înscrierii automate de către aplicatia informatică a CIP a informatiilor privind data, ora si numărul de înregistrare a cererii în baza de date a CIP.

În paragraful “1” se înscriu în clar denumirea, codul, adresa si numărul de telefon ale persoanei declarante la CIP, care solicită consultarea Fisierului national de incidente de plăti (FNIP).

În paragraful “2” persoana acreditată va selecta tipul de consultare: în numele băncii sau în numele clientului.

Paragraful “3” se completează cu datele personale ale persoanei fizice care interoghează Fisierul national de incidente de plăti sau Fisierul national al persoanelor cu risc, în nume propriu sau în numele unei persoane juridice.

În paragraful “4” solicitantul stabileste întrebarea/întrebările care vor fi adresate CIP, apoi va completa datele obligatorii pe baza cărora se va face consultarea.

Răspunsul CIP, în functie de întrebarea continută de Cererea de consultare, cuprinde următoarele informatii:

- pentru întrebarea “cecul/cambia/biletul la ordin... face obiectul unui incident de plată?”: data refuzului si motivul/motivele refuzului la plată;

- pentru întrebarea “trăgătorul/trasul/subscriitorul... este înregistrat la CIP ca fiind falit sau într-un litigiu de proprietate?”: data refuzului si motivul/motivele refuzului la plată;

- pentru întrebarea “care este istoricul incidentelor de plăti înregistrate la plata cu cecuri/cambii/bilete la ordin?”:

data înregistrării la CIP, denumirea titularului de cont, motivele de refuz, perioada interdictiei bancare (pentru fiecare incident de plată major cu cec), dacă este incident de plată major, perioada totală de interdictie bancară (în cazul cecului);

- pentru întrebarea “beneficiarul/ultimul giratar... a declarat la CIP ca pierdut/furat/distrus cecul/cambia/biletul la ordin...?”: denumirea beneficiarului/ultimului giratar, data declaratiei, tipul incidentului (pierdut/furat/distrus);

- pentru întrebarea “titularul de cont cu cod fiscal... se află în interdictie bancară de a emite cecuri?” (FNPR):

banca trasă, denumirea titularului de cont, motivele de refuz, perioada de interdictie bancară (pentru fiecare incident de plată major cu cec), perioada de interdictie bancară curentă (cumulată);

- pentru întrebarea .care este istoricul incidentelor de plăti majore...?” (FNPR): data înregistrării la CIP, denumirea titularului de cont, motivele de refuz, perioada de interdictie bancară (pentru fiecare incident de plată major cu cec), perioada totală de interdictie bancară (în cazul cecului);

- pentru “Istoricul refuzurilor la plată pe titular de cont, în formă sintetică”: numărul total de refuzuri, suma si suma refuzată totală, defalcate după tipul instrumentului si după tipul motivului de refuz (major/minor).

La rubrica “S.S./L.S.” se aplică semnătura si stampila persoanei acreditate la CIP, care a întocmit respectiva cerere.

 

ANEXA Nr. 12*)


*) Anexa nr. 12 este reprodusă în facsimil.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ Ă

privind modificarea si completarea Regulamentului nr. 1/1999

privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare

 

Având în vedere dispozitiile art. 2 alin. (2), art. 25, art. 26 alin. (2) si ale art. 51 alin. (3) si (4) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 2, 38, 55, 56 si 58 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998,

 

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

 

Art. I. - Regulamentul nr. 1/999 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 16 decembrie 1999, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, ultimul alineat va avea următorul cuprins:

“Informatiile de risc bancar vor fi mentinute în Registrul central al creditelor si în Registrul creditelor restante pe o perioadă de 7 ani de la data înscrierii.”

2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sanctionează cu amendă aplicabilă băncilor, astfel:

a) neraportarea lunară de către bănci la Centrala Riscurilor Bancare se sanctionează cu amendă în sumă de 10.000.000 lei;

b) raportarea de către bănci la Centrala Riscurilor Bancare a informatiei de risc bancar care nu îndeplineste conditiile de validare prevăzute la pct. 5 al art. 5 se sanctionează cu amendă în sumă de 1.000.000 lei pentru fiecare informatie de risc bancar inclusă în lista cuprinzând erorile, care nu mai poate fi corectată în perioada de raportare; suma cumulată nu poate depăsi 10.000.000 lei pentru fiecare perioadă de raportare;

c) netransmiterea rezultatului verificării informatiei de risc bancar continute în .Cererea de conciliere” în cadrul termenului prevăzut la art. 9, etapa a 5-a primul alineat, se sanctionează cu amendă în sumă de 1.000.000 lei/zi de întârziere, dar nu mai mult de 10.000.000 lei;

d) netransmiterea dovezii care să certifice rezultatul verificării informatiei de risc bancar continute în “Cererea de conciliere” în termenul prevăzut la art. 9, etapa a 5-a ultimul alineat, se sanctionează cu amendă în sumă de 1.000.000 lei/zi de întârziere, dar nu mai mult de 10.000.000 lei;

e) netransmiterea de către bănci la Centrala Riscurilor Bancare a informatiei de risc bancar referitoare la un debitor care îndeplineste conditia de a fi raportat se sanctionează cu amendă de 1.000.000 lei pentru fiecare debitor neraportat; suma cumulată nu poate depăsi 10.000.000 lei pentru fiecare raportare;

f) transmiterea de către bănci a informatiei de risc bancar eronate, existentă în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare, se sanctionează cu amendă de 1.000.000 lei pentru fiecare debitor raportat eronat; suma cumulată nu poate depăsi 10.000.000 lei pentru fiecare raportare;

g) solicitarea de către bănci a informatiilor de risc bancar fără acordul persoanei la care se referă informatiile respective se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

Încălcările disciplinei bancare prevăzute la lit. a)-d) se constată de către directia din Banca Natională a României care coordonează activitatea Centralei Riscurilor Bancare.

Încălcările disciplinei bancare prevăzute la lit. e)-g) se constată de către persoanele din cadrul Directiei supraveghere, anume împuternicite de Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României.

Sanctiunile se aplică de conducerea executivă a Băncii Nationale a României, iar sumele aferente se virează la bugetul de stat.

Cuantumul amenzilor suportate de bănci pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament se va actualiza prin ordin al guvernatorului Băncii Nationale a României.”

3. La articolul 11, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Pentru serviciile de informare prestate de Centrala Riscurilor Bancare se percepe fiecărei bănci conectate la Reteaua de Comunicatii Interbancare un comision lunar, compus după cum urmează:

a) comision calculat în functie de numărul de debitori din baza de date a Centralei Riscurilor Bancare în luna curentă:

- 18.000.000 (optsprezece milioane) lei pentru băncile care au mai putin de 500 debitori intrati în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare în luna curentă si pentru care aceasta pune la dispozitie “SITUATIA RISCULUI GLOBAL PRIVIND PERSOANELE RECENZATE”;

- 23.000.000 (douăzecisitrei milioane) lei pentru băncile care au cel putin 500 debitori intrati în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare în luna curentă si pentru care aceasta pune la dispozitie “SITUATIA RISCULUI GLOBAL PRIVIND PERSOANELE RECENZATE”;

b) comision calculat în functie de numărul de interogări efectuate cu acordul debitorilor potentiali:

- 1.000.000 lei pentru băncile care au efectuat interogări pentru toti debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă;

- 2.000.000 lei pentru băncile care au efectuat interogări pentru cel putin 50% din debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă;

- 3.000.000 lei pentru băncile care au efectuat interogări pentru mai putin de 50% din debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă.

În situatia în care unei bănci i se retrage autorizatia de functionare de către Banca Natională a României, comisionul retinut va fi proportional cu numărul de zile lucrătoare cât a functionat ca bancă în luna pentru care se percepe comisionul.”

4. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Orice document continând informatia de risc bancar raportată la si primită de la Centrala Riscurilor Bancare se arhivează pe suport electronic, pe o perioadă de 5 ani, la bănci.”

Art. II. - (1) Prezenta circulară va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 august 2002.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei circulare se abrogă Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 241 din 8 mai 2001 privind modificarea Ordinului guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 27/2000 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/1999 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 18 mai 2001, si Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 383 din 30 august 2001.

Art. III. - Regulamentul nr. 1/1999 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare, cu modificările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta circulară, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 iulie 2002.

Nr. 22.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

LISTA

cuprinzând autorizatiile de comercializare, în vigoare la data de 30 iunie 2002, eliberate de Ministerul Finantelor Publice agentilor economici producători interni si importatori de alcool etilic rafinat, distilate din cereale, distilat de vin, alte distilate de origine agricolă si de băuturi alcoolice spirtoase

 

Nr.

crt.

Numărul si data autorizatiei de comercializare

Denumirea agentului economic

(societatea comercială)

I. ALCOOL ETILIC RAFINAT

1.

140 din 13 aprilie 2002

AGRONAD PRODIMPEX 2000 - S.R.L.  ILFOV

2.

135 din 13 aprilie 2002

ALCO ZIM - S.A. TELEORMAN

3.

168 din 7 mai 2002

ALCOPROD SERVICE - S.A. CONSTANTA

4.

83 din 29 noiembrie 2001

ALCO RADU - S.R.L. SIBIU

5.

155 din 7 mai 2002

ALFINCOOL - S.A. IASI

6.

199 din 24 mai 2002

APEVIN - S.R.L. MURES

7.

83 din 20 martie 2002

AMAPOLLA GROUP - S.A. BACĂU

8.

82 din 26 martie 2002*)

ARGIROM INTERNATIONAL - S.A. BUCURESTI

9.

64 din 1 septembrie 2001

ALCOOL PROD - S.R.L. CLUJ

10.

113 din 1 aprilie 2002

ALCREDO - S.R.L. BUCURESTI

11.

62 din 1 septembrie 2001

AVEG - S.R.L. MURES

12.

134 din 13 aprilie 2002

BERE SPIRT TURNU SEVERIN - S.A. MEHEDINTI

13.

105 din 26 martie 2002

BIOSIN - S.A. DOLJ

14.

262 din 26 iunie 2002

CERES ALCOHOL TRADING - S.A. ILFOV

15.

220 din 1 iunie 2002

CERNA - S.R.L. VÂLCEA

16.

20 din 28 ianuarie 2002

CIQUITA EXIM - S.R.L. HUNEDOARA

17.

25 din 28 ianuarie 2002

CISTERNA PROD - S.R.L. BRASOV

18.

85 din 23 noiembrie 2001

COMAN PRODUCT - S.R.L. ILFOV

19.

217 din 24 mai 2002

CROI-VICTORITA - S.R.L. SUCEAVA

20.

65 din 10 septembrie 2001*)

COLINARIS - S.R.L. SIBIU

21.

108 din 28 decembrie 2001

DALBERA COM - S.R.L. BOTOSANI

22.

80 din 17 noiembrie 2001

DISTILERIILE REGUN - S.R.L. MURES

23.

93 din 6 decembrie 2001

DO & DO - S.R.L. ILFOV

24.

70 din 12 octombrie 2001

DUMALEX PROD - S.R.L. ILFOV

25.

194 din 22 mai 2002

EUROL INDUSTRIES ‘97 - S.A. ARGES

26.

138 din 13 aprilie 2002

EXTENSIV COM - S.R.L. DOLJ

27.

23 din 28 ianuarie 2002

EUROAVIPO - S.A. BUCURESTI

28.

62 din 26 martie 2002

FUZOOIND - S.A. NEAMT

29.

14 din 18 februarie 2002

FULGER - S.A. ILFOV

30.

92 din 29 noiembrie 2001

FARES DRINKS - S.R.L. HUNEDOARA

31.

81 din 20 martie 2002

FICROM IMPEX - S.R.L. GIURGIU

32.

104 din 15 decembrie 2001

GENT TRADING - S.R.L. CONSTANTA

33.

206 din 23 mai 2002

GRADISTEA IMPEX - S.R.L. BRĂILA

34.

58 din 2 iulie 2001

GLOBAL SPIRITS COMPANY - S.R.L. PRAHOVA

35.

72 din 7 noiembrie 2001

INDAGRA - S.R.L. OLT

36.

204 din 23 mai 2002

INDAGRA PROD - S.R.L. IALOMITA

37.

222 din 1 iunie 2002

INTERALCOOZ - S.R.L. MARAMURES

38.

221 din 1 iunie 2002

INTERAMERICAN TRADING - S.R.L. MARAMURES

39.

74 din 7 noiembrie 2001

KARIO PROD - S.R.L. IALOMITA

40.

111 din 1 aprilie 2002

LACTILROM - S.A. IALOMITA

41.

71 din 7 noiembrie 2001**)

LEISI COM - S.R.L. BUCURESTI

42.

188 din 7 mai 2002

LETA GABI COM - S.R.L. BISTRITA-NĂSĂUD

43.

107 din 28 decembrie 2001

LUCI PROD - S.R.L. SATU MARE

44.

103 din 20 martie 2002

MAREX - S.A. BRĂILA

45.

106 din 26 martie 2002

MEGANI - S.A. DÂMBOVITA

46.

238 din 17 iunie 2002

MIHOC PRIMA - S.R.L. NEAMT

47.

69 din 12 octombrie 2001

MONDOTRANS - S.R.L. IALOMITA

48.

161 din 24 aprilie 2002

MYT DAN IMPEX - S.R.L. CONSTANTA

49.

154 din 7 mai 2002

NATIONAL - S.R.L. BOTOSANI

50.

31 din 8 februarie 2002

NIC PROD TRANS Ő97-S.R.L. BUCURESTI

51.

213 din 23 mai 2002

OMEGA TRUST - S.R.L. SUCEAVA

52.

201 din 24 mai 2002

PERFECT RENAISSANCE - S.R.L. TIMIS

53.

76 din 20 martie 2002

PAIDOS - S.R.L. MARAMURES

54.

136 din 13 aprilie 2002

PITON COMIMPEX - S.R.L. VRANCEA

55.

68 din 12 octombrie 2001

PRIMA COMPANY - S.R.L. IALOMITA

56.

84 din 29 noiembrie 2001

PRISMA PROD - S.R.L. BISTRITA-NĂSĂUD

57.

261 din 17 iunie 2002

PRODAL IMPEX - S.A. TULCEA

58.

112 din 1 aprilie 2002

PRODALCO MAT - S.R.L. ARAD

59.

91 din 29 noiembrie 2001

PRODESCARN - S.R.L. BIHOR

60.

120 din 6 aprilie 2002

PRODVINALCO - S.A. CLUJ

61.

60 din 2 august 2001

PRODALCOM - S.A. BOTOSANI

62.

63 din 1 septembrie 2001

QUESTA - S.R.L. MARAMURES

63.

169 din 26 aprilie 2002

QUASTAR - S.R.L. BOTOSANI

64.

34 din 25 februarie 2002

QUELLE - S.A. GORJ

65.

247 din 17 iunie 2002

RUVA-CORA - S.R.L. ARGES

66.

67 din 27 martie 2002

S.A.B. RĂDĂUTI - S.A. SUCEAVA

67.

81 din 17 noiembrie 2001

SALIX - S.R.L. BISTRITA-NĂSĂUD

68.

88 din 29 noiembrie 2001

SAMIFLOR - S.R.L. CLUJ

69.

143 din 13 aprilie 2002

SCANDIC DISTILLERIES - S.A. BIHOR

70.

167 din 24 aprilie 2002

SELENA EXIM - S.R.L. BOTOSANI

71.

264 din 21 iunie 2002

SILDO - S.R.L. BOTOSANI

72.

41 din 25 februarie 2002

SELDANI IMPEX - S.R.L. IALOMITA

73.

104 din 25 martie 2002

SOCIETATEA DE PRODUCTIE, SERVICII SI COMERT “THALIS” - S.R.L. BISTRITA-NĂSĂUD

74.

73 din 7 noiembrie 2001

SORPAU - S.R.L. DÂMBOVITA

75.

137 din 12 aprilie 2002

SPED PRODUCTIE - S.R.L. ILFOV

76.

160 din 26 aprilie 2002

SPIRT GHIDIGENI - S.A. GALATI

77.

2 din 4 ianuarie 2002

SUPREM - S.R.L. VÂLCEA

78.

115 din 28 decembrie 2001*)

STEMAR - S.R.L. IASI

79.

98 din 26 martie 2002

TOMAS JUNIOR - S.R.L. HUNEDOARA

80.

86 din 23 noiembrie 2001

TOTAL MIHOC PROD - S.R.L. NEAMT

81.

59 din 5 iulie 2001

TRADE VENTURE AND PROJECTS - S.A. CARAS-SEVERIN

82.

129 din 13 aprilie 2002

TRUST LF INTERNATIONAL TRADE - S.R.L. ILFOV

83.

67 din 12 octombrie 2001

TRACIA NATIONAL - S.A. ARGES

84.

82 din 17 noiembrie 2001

UNU APRILIE STAR - S.R.L. VÂLCEA

85.

68 din 26 martie 2002

VINALCOOL ARGES - S.A. ARGES

86.

80 din 26 martie 2002

VINALCOOL - S.A. ALBA

87.

48 din 25 februarie 2002

VINALCOOL - S.A. BOTOSANI

88.

254 din 17 iunie 2002

ZORBA - S.R.L. TULCEA

II. DISTILATE DIN CEREALE, ISTILAT DE VIN, ALTE ISTILATE DE ORIGINE GRICOLĂ

1.

134 din 13 aprilie 2002

BERE SPIRT TURNU SEVERIN - S.A. MEHEDINTI

2.

23 din 28 ianuarie 2002

EUROAVIPO - S.A. BUCURESTI

3.

72 din 7 noiembrie 2001

INDAGRA - S.R.L. OLT

4.

186 din 26 aprilie 2002

INTERALCOOZ - S.R.L. MARAMURES

5.

243 din 17 iunie 2002

SELENA EXIM - S.R.L. BOTOSANI

6.

115 din 28 decembrie 2001*)

STEMAR - S.R.L. IASI

7.

58 din 25 februarie 2002

VINCON VRANCEA - S.A. VRANCEA

8.

80 din 26 martie 2002

VINALCOOL - S.A. ALBA

III. BĂUTURI ALCOOLICE PIRTOASE

1.

256 din 17 iunie 2002

ADMA - S.R.L. CONSTANTA

2.

19 din 28 ianuarie 2002

AGRONAD COM PROD - S.R.L. ILFOV

3.

117 din 1 aprilie 2002

AGRONAD COM PROD - S.R.L. ILFOV

4.

245 din 17 iunie 2002

AGRO-MICH - S.R.L. CONSTANTA

5.

79 din 7 noiembrie 2001

ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE (ROMANIA) - S.A. BUCURESTI

6.

86 din 20 martie 2002

ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE (ROMANIA) - S.A. BUCURESTI

7.

7 din 2 februarie 2002

ALCO RADU - S.R.L. SIBIU

8.

15 din 28 ianuarie 2002

ALEX SUPER 2000 - S.R.L. BOTOSANI

9.

61 din 4 martie 2002

ALEXANDRION GRUP ROMANIA - S.R.L. PRAHOVA

10.

257 din 17 iunie 2002

ALCOPROD SERVICE - S.A.  CONSTANTA

11.

150 din 19 aprilie 2002

ALCOPROD SERVICE - S.A.  CONSTANTA

12.

165 din 26 aprilie 2002

ALCO ZIM - S.A. TELEORMAN

13.

164 din 27 aprilie 2002

ALCOROM - S.R.L. SATU MARE

14.

177 din 26 aprilie 2002

ALCOROM - S.R.L. SATU MARE

15.

83 din 20 martie 2002

AMAPOLLA GROUP - S.A. BACĂU

16.

50 din 25 februarie 2002

AMNAR PROD - S.R.L. SUCEAVA

17.

110 din 28 decembrie 2001

AMNAR PROD - S.R.L. SUCEAVA

18.

173 din 3 mai 2002

AMIGO - S.R.L. HARGHITA

19.

112 din 28 decembrie 2001

ALBA LUPA - S.R.L. BOTOSANI

20.

46 din 25 februarie 2002

ALCOSAN - S.R.L. IALOMITA

21.

215 din 23 mai 2002

ALCOSAN - S.R.L. IALOMITA

22.

269 din 26 iunie 2002

ANTOMAR - S.R.L. TULCEA

23.

6 din 22 martie 2002

AVEG - S.R.L. MURES

24.

130 din 11 aprilie 2002

APEVIN - S.R.L. MURES

25.

65 din 20 martie 2002

ARIANO & CO - S.R.L. SUCEAVA

26.

94 din 20 martie 2002

ARAMCO - S.R.L. NEAMT

27.

146 din 13 aprilie 2002

ASTESE PRODUCTION - S.R.L. BUCURESTI

28.

144 din 12 aprilie 2002

ALFINCOOL - S.A. IASI

29.

187 din 2 mai 2002

ALPAN COM IMPORT-EXPORT - S.R.L. DÂMBOVITA

30.

226 din 15 iunie 2002

ALCPROMET - S.A. GORJ

31.

102 din 20 martie 2002

AURORA - S.A. BRASOV

32.

57 din 25 februarie 2002

B & B - S.R.L. PRAHOVA

33.

197 din 17 mai 2002

BACHUS PRODUCT - S.R.L. VRANCEA

34.

152 din 19 aprilie 2002

B.W.B. - S.R.L. BISTRITA-NĂSĂUD

35.

16 din 28 ianuarie 2002

BIAMI - S.R.L. SIBIU

36.

77 din 20 martie 2002

BILARDI TRADE - S.R.L. MARAMURES

37.

246 din 17 iunie 2002

BIANCA BOCOS - S.R.L. CONSTANTA

38.

51 din 25 februarie 2002

BERE SPIRT TURNU SEVERIN - S.A. MEHEDINTI

39.

100 din 22 martie 2002*)

BOVALY - S.R.L. BOTOSANI

40.

109 din 28 decembrie 2001

BATER PROD - S.R.L. BIHOR

41.

179 din 26 aprilie 2002

BATER PROD - S.R.L. BIHOR

42.

172 din 26 aprilie 2002

CARMAN - S.R.L. IALOMITA

43.

126 din 9 aprilie 2002

CERNA - S.R.L. VÂLCEA

44.

145 din 12 aprilie 2002

CERNA - S.R.L. VÂLCEA

45.

132 din 4 aprilie 2002

CIC - S.R.L. MARAMURES

46.

36 din 25 februarie 2002

CIS METAL 2000 IMPEX - S.R.L.  CONSTANTA

47.

20 din 28 ianuarie 2002

CIQUITA EXIM - S.R.L. HUNEDOARA

48.

118 din 1 aprilie 2002

CIQUITA EXIM - S.R.L. HUNEDOARA

49.

38 din 25 februarie 2002

CISTERNA PROD - S.R.L. BRASOV

50.

174 din 26 aprilie 2002

COSMICOM - S.R.L. HUNEDOARA

51.

85 din 23 noiembrie 2001

COMAN PRODUCT - S.R.L. ILFOV

52.

11 din 28 ianuarie 2002

COMERT ND MARKET-S.R.L. COVASNA

53.

225 din 7 iunie 2002

COMERT ND MARKET-S.R.L. COVASNA

54.

103 din 6 decembrie 2001

COR-ALPINA TRADING - S.R.L. BUCURESTI

55.

22 din 28 ianuarie 2002

CRISTALEX ‘94 - S.R.L. BUCURESTI

56.

181 din 26 aprilie 2002

CRISTALEX ‘94 - S.R.L. BUCURESTI

57.

90 din 20 martie 2002

CRAMELE PRAHOVA - S.A. PRAHOVA

58.

53 din 25 februarie 2002

COMET COLA - S.R.L. PRAHOVA

59.

33 din 25 februarie 2002

CONTINENTAL PROD 2000 - S.R.L. BUZĂU

60.

195 din 15 mai 2002

CORSARUL - S.R.L. ALBA

61.

242 din 17 iunie 2002

CUSTURA - S.R.L. TULCEA

62.

89 din 20 martie 2002

CPM INTERNATIONAL EXPORT- IMPORT - S.R.L. BUCURESTI

63.

230 din 17 iunie 2002

DACIANA & DIANA - S.R.L. ARAD

64.

27 din 28 ianuarie 2002

DE SILVA INTERMED-S.R.L. BUCURESTI

65.

93 din 6 decembrie 2001

DO & DO - S.R.L. ILFOV

66.

156 din 23 aprilie 2002

DDV COM PRODUCT - S.R.L. BUZĂU

67.

233 din 17 iunie 2002

DUNGA COM - S.R.L. BRĂILA

68.

77 din 7 noiembrie 2001

EUROAVIPO - S.A. BUCURESTI

69.

99 din 16 decembrie 2001

EUROAVIPO - S.A. BUCURESTI

70.

91 din 20 martie 2002

EUROAVIPO - S.A. BUCURESTI

71.

110 din 3 aprilie 2002

EURODRINKS - S.A. HARGHITA

72.

214 din 23 mai 2002

EURODRINKS - S.A. HARGHITA

73.

59 din 6 martie 2002

ECUATOR HOLDING - S.R.L. SUCEAVA

74.

12 din 28 ianuarie 2002

EURO ALC PROD - S.R.L. HUNEDOARA

75.

229 din 13 iunie 2002

EURO ALC PROD - S.R.L. HUNEDOARA

76.

9 din 28 ianuarie 2002

EXTENSIV COM - S.R.L. DOLJ

77.

252 din 17 iunie 2002

FARES DRINKS - S.R.L. HUNEDOARA

78.

253 din 17 iunie 2002

FARES DRINKS - S.R.L. HUNEDOARA

79.

249 din 17 iunie 2002

F.B.A. ALCOOL INTERNATIONAL PROD - S.R.L. TULCEA

80.

183 din 26 aprilie 2002

FICROM IMPEX - S.R.L. GIURGIU

81.

114 din 1 aprilie 2002

FLORO LUX - S.R.L. BISTRITA-NĂSĂUD

82.

115 din 3 aprilie 2002

FRUCT ALCOOL - S.R.L. VÂLCEA

83.

147 din 17 aprilie 2002

FULGER - S.A. ILFOV

84.

29 din 6 februarie 2002

FUZOOIND - S.A. NEAMT

85.

44 din 25 februarie 2002

GAMA & GAMA - S.R.L. SATU MARE

86.

124 din 10 aprilie 2002

GAMBRINUS ARTIM IMPEX - S.R.L. ARAD

87.

92 din 20 martie 2002

GAROAFA - S.R.L. IALOMITA

88.

127 din 6 aprilie 2002

GENIAL STRUKTUR IMPEX - S.R.L. TIMIS

89.

133 din 11 aprilie 2002

GENERAL PRODUCT INTERNATIONAL - S.R.L. VRANCEA

90.

198 din 22 mai 2002

GENERAL PRODUCT INTERNATIONAL - S.R.L. VRANCEA

91.

39 din 25 februarie 2002

GETTICA TRADE INTERNATIONAL - S.R.L. GALATI

92.

88 din 20 martie 2002

GETTICA TRADE INTERNATIONAL - S.R.L. GALATI

93.

207 din 23 mai 2002

GETTICA TRADE INTERNATIONAL - S.R.L. GALATI

94.

99 din 21 martie 2002

GEEN - S.R.L. BRASOV

95.

84 din 27 martie 2002

GEP - S.R.L. GIURGIU

96.

180 din 26 aprilie 2002

GEVAL COMIMPEX - S.R.L. DOLJ

97.

74 din 20 martie 2002

GI & CO PROD 2001 - S.R.L. BUCURESTI

98.

54 din 25 februarie 2002

GLOBAL SPIRITS COMPANY - S.R.L. PRAHOVA

99.

227 din 11 iunie 2002

GLOBAL SPIRITS COMPANY - S.R.L. PRAHOVA

100.

139 din 11 aprilie 2002

GLOBAL MEDIA - S.R.L. CONSTANTA

101.

24 din 28 ianuarie 2002

GROUP REGENT - S.R.L. DOLJ

102.

52 din 25 februarie 2002

G.F.S. DISTRIBUTION ROMANIA - S.R.L. ILFOV

103.

193 din 18 mai 2002

G.F.S. DISTRIBUTION ROMANIA - S.R.L. ILFOV

104.

40 din 25 februarie 2002

GRUNDY TRADING-S.R.L. TELEORMAN

105.

272 din 26 iunie 2002

HEINRIG IMPEX - S.R.L. – FILIALA BUCURESTI, BUCURESTI

106.

273 din 26 iunie 2002

HEINRIG IMPEX - S.R.L. – FILIALA BUCURESTI, BUCURESTI

107.

274 din 26 iunie 2002

HEINRIG IMPEX - S.R.L. – FILIALA BUCURESTI, BUCURESTI

108.

275 din 27 iunie 2002

HEINRIG IMPEX - S.R.L. - FILIALA  BUCURESTI, BUCURESTI

109.

4 din 7 ianuarie 2002

INDAGRARA PRODCOM - S.A. ARAD

110.

6 bis din 20 martie 2002

INDAGRA - S.R.L. OLT

111.

182 din 26 aprilie 2002

INDAGRA - S.R.L. OLT

112.

162 din 24 aprilie 2002

ILEXIMP - S.R.L. BISTRITA-NĂSĂUD

113.

158 din 26 aprilie 2002

INTERNATIONAL PRODUCERS COMPANY IPCO - S.R.L. SIBIU

114.

49 din 25 februarie 2002

INTERALCOOZ - S.R.L. MARAMURES

115.

186 din 26 aprilie 2002

INTERALCOOZ - S.R.L. MARAMURES

116.

185 din 26 aprilie 2002

INTERAMERICAN TRADING - S.R.L. MARAMURES

117.

21 din 31 ianuarie 2002

KONDRATOV - S.R.L. BIHOR

118.

70 din 20 martie 2002

KONDRATOV - S.R.L. BIHOR

119.

71 din 20 martie 2002

KARIO PROD - S.R.L. IALOMITA

120.

73 din 20 martie 2002

KARNIVAL PROD - S.R.L. COVASNA

121.

236 din 17 iunie 2002

L.C.D. PROD - S.R.L. TULCEA

122.

203 din 23 mai 2002

LEU PROD COM - S.R.L. BUZĂU

123.

97 din 6 decembrie 2001

LUCIANA - S.R.L. DOLJ

124.

178 din 26 aprilie 2002

LUCI PROD - S.R.L. SATU MARE

125.

109 din 31 martie 2002

LA GALAN - S.R.L. SUCEAVA

126.

122 din 9 aprilie 2002

MADEZIT - S.R.L. HARGHITA

127.

251 din 17 iunie 2002

MADEZIT - S.R.L. HARGHITA

128.

205 din 23 mai 2002

MAGNOLIA INTERCOM ‘93 - S.R.L. BUZĂU

129.

56 din 25 februarie 2002

MAGNIFIC - S.R.L. TULCEA

130.

9 din 23 noiembrie 2001

MAREX - S.A. BRĂILA

131.

103 din 20 martie 2002

MAREX - S.A. BRĂILA

132.

114 din 28 decembrie 2001

MARELDO - S.R.L. VÂLCEA

133.

96 din 20 martie 2002*)

MARY COM PROD - S.R.L. BOTOSANI

134.

47 din 25 februarie 2002

MAXIM DRINK - S.R.L. IALOMITA

135.

240 din 17 iunie 2002

MAXIM DRINK - S.R.L. IALOMITA

136.

210 din 23 mai 2002

MEDVAIA - S.R.L. HARGHITA

137.

17 din 28 ianuarie 2002

MEGA PRIM PRODUCT - S.R.L. ILFOV

138.

250 din 17 iunie 2002

MEGA PRODUCTION - S.R.L. ILFOV

139.

63 din 17 martie 2002

MIKA QUATRO - S.R.L. PRAHOVA

140.

239 din 17 iunie 2002

MIHOC PRIMA - S.R.L. NEAMT

141.

5 din 10 ianuarie 2002

MOLDAGRO BEN - S.R.L. BACĂU

142.

75 din 7 noiembrie 2001

MONDOTRANS - S.R.L. IALOMITA

143.

102 din 6 decembrie 2001

MONDOTRANS - S.R.L. IALOMITA

144.

55 din 25 februarie 2002

MOTEL SHOP SERVICII IMPORT-EXPORT DUMITRU - S.R.L. PRAHOVA

145.

216 din 24 mai 2002

MONOPOLIS - S.A. ALBA

146.

43 din 25 februarie 2002

MYT DAN IMPEX - S.R.L. CONSTANTA

147.

151 din 12 aprilie 2002

NATIONAL - S.R.L. BOTOSANI

148.

235 din 17 iunie 2002

NATIONAL GRUP - S.R.L. TULCEA

149.

208 din 23 mai 2002

NETRO WEST GROUP - S.R.L. BIHOR

150.

60 din 9 martie 2002

NIC TRANS - S.R.L. BUCURESTI

151.

248 din 17 iunie 2002

NICOS COM ANGRO - S.R.L. ILFOV

152.

244 din 19 iunie 2002

OPAL SEPCO I M P E X - S.R.L. BUCURESTI

153.

1 din 3 ianuarie 2002

OSCAR H DRINKS - S.R.L. ILFOV

154.

75 din 20 martie 2002

ORELIUS - S.R.L. SIBIU

155.

212 din 23 mai 2002

PAIDOS - S.R.L. MARAMURES

156.

121 din 5 aprilie 2002

PĂSTORUL - S.R.L. VÂLCEA

157.

142 din 14 aprilie 2002

PAUL & ALEXANDRA IMPEX - S.R.L. NEAMT

158.

231 din 17 iunie 2002

PERNOD RICARD ROMANIA - S.R.L. BUCURESTI

159.

237 din 17 iunie 2002

PERNOD RICARD ROMANIA - S.R.L. BUCURESTI

160.

111 din 28 decembrie 2001

PRODALCOM - S.A. BOTOSANI

161.

192 din 16 mai 2002

PRODALCOM - S.A. BOTOSANI

162.

141 din 13 aprilie 2002

PROD AURORA - S.R.L. BRASOV

163.

241 din 17 iunie 2002

PROD AURORA - S.R.L. BRASOV

164.

159 din 20 aprilie 2002

PRODALCO - S.R.L. TULCEA

165.

270 din 26 iunie 2002

PRODALCO - S.R.L. TULCEA

166.

120 din 6 aprilie 2002

PRODVINALCO - S.A. CLUJ

167.

8 din 28 ianuarie 2002

PERFECT RENAISSANCE - S.R.L. TIMIS

168.

170 din 26 aprilie 2002

PERFECT RENAISSANCE - S.R.L. TIMIS

169.

157 din 24 aprilie 2002

PRIMPOP - S.R.L. OLT

170.

153 din 19 aprilie 2002

PRISMA PROD - S.R.L. BISTRITA-NĂSĂUD

171.

72 din 20 martie 2002

PITON COMIMPEX - S.R.L. VRANCEA

172.

45 din 25 februarie 2002

PRODESCARN - S.R.L. BIHOR

173.

175 din 26 aprilie 2002

POLIVAL COMERT SERVICII - S.R.L. COVASNA

174.

128 din 11 aprilie 2002

RALVARA - S.R.L. BUCURESTI

175.

28 din 4 februarie 2002

RAMIRA - S.R.L. VASLUI

176.

101 din 20 martie 2002

RECORDON TRANS - S.R.L. BIHOR

177.

209 din 23 mai 2002

RECORDON TRANS - S.R.L. BIHOR

178.

196 din 16 mai 2002

REBEL PROD CO - S.R.L. SATU MARE

179.

78 din 7 noiembrie 2001

REGATO PROD COM 2000 - S.R.L. BUCURESTI

180.

200 din 23 mai 2002

REGATO PROD COM 2000 - S.R.L. BUCURESTI

181.

149 din 19 aprilie 2002

REGELE BRAZILOR - S.R.L. BISTRITA-NĂSĂUD

182.

176 din 26 aprilie 2002

R.C. PROD - S.R.L. BOTOSANI

183.

218 din 25 mai 2002

R.E.V. SERV. - S.R.L. MARAMURES

184.

101 din 6 decembrie 2001

RESURSE COM - S.A. OLT

185.

95 din 30 martie 2002

ROMANIAN DRINK SERVICE IMPORT- EXPORT - S.R.L. BUCURESTI

186.

96 din 6 decembrie 2001

ROMGRAF - S.R.L. NEAMT

187.

260 din 17 iunie 2002

ROTHERRA & CO - S.R.L. BUCURESTI

188.

116 din 28 decembrie 2001

ROYAL CIGARS - S.R.L. BIHOR

189.

97 din 28 martie 2002

RUVA-CORA - S.R.L. ARGES

190.

163 din 26 aprilie 2002

RUVA-CORA - S.R.L. ARGES

191.

184 din 26 aprilie 2002

QUESTA - S.R.L. MARAMURES

192.

88 din 29 noiembrie 2001

SAMIFLOR - S.R.L. CLUJ

193.

30 din 7 februarie 2002

SAMIFLOR - S.R.L. CLUJ

194.

166 din 3 mai 2002

SALIX - S.R.L. BISTRITA-NĂSĂUD

195.

148 din 17 aprilie 2002

SALVARAS GROUP - S.R.L. IASI

196.

258 din 17 iunie 2002

SANTO INTERNATIONAL - S.R.L. BUCURESTI

197.

6 din 18 ianuarie 2002

S.A.B. RĂDĂUTI - S.A. SUCEAVA

198.

64 din 19 martie 2002

S.A.B. RĂDĂUTI - S.A. SUCEAVA

199.

224 din 5 iunie 2002

S.A.B. RĂDĂUTI - S.A. SUCEAVA

200.

143 din 13 aprilie 2002

SCANDIC DISTILLERIES - S.A. BIHOR

201.

243 din 17 iunie 2002

SELENA EXIM - S.R.L. BOTOSANI

202.

108 din 30 martie 2002

SELDOS - S.R.L. GALATI

203.

37 din 25 februarie 2002

SILCOMAR PRODIMPEX - S.R.L. CLUJ

204.

234 din 17 iunie 2002

SILVANIA DRINKS - S.R.L. CLUJ

205.

119 din 2 aprilie 2002

SPIRT SI AMIDON OZUN - S.A. COVASNA

206.

271 din 26 iunie 2002

SPIRIDUS - S.R.L. TIMIS

207.

32 din 25 februarie 2002

SIROMEX DRINKS - S.R.L. MARAMURES

208.

107 din 29 martie 2002

SORPAU - S.R.L. DÂMBOVITA

209.

69 din 20 martie 2002

SKENDERBEG DORINA SIMPEX - S.R.L. BUCURESTI

210.

87 din 23 noiembrie 2001

SPED PRODUCTIE - S.R.L. ILFOV

211.

137 din 12 aprilie 2002

SPED PRODUCTIE - S.R.L. ILFOV

212.

202 din 23 mai 2002

SPED PRODUCTIE - S.R.L. ILFOV

213.

85 din 20 martie 2002

SPRIT IMPEX - S.R.L. ILFOV

214.

115 din 28 decembrie 2001

STEMAR - S.R.L. IASI

215.

223 din 8 iunie 2002

TARA GL 2000 - S.R.L. TELEORMAN

216.

171 din 26 aprilie 2002

TOTAL MIHOC PROD - S.R.L. NEAMT

217.

104 din 25 martie 2002

SOCIETATEA DE PRODUCTIE, SERVICII SI COMERT “THALIS” - S.R.L. BISTRITA-NĂSĂUD

218.

265 din 17 iunie 2002

TRACIA NATIONAL - S.A. ARGES

219.

266 din 17 iunie 2002

TRACIA NATIONAL - S.A. ARGES

220.

219 din 29 mai 2002

TRANS SPEDITION - S.R.L. BISTRITA-NĂSĂUD

221.

129 din 13 aprilie 2002

TRUST LF INTERNATIONAL TRADE - S.R.L. ILFOV

222.

227 bis din 11 iunie 2002

TRUST LF INTERNATIONAL TRADE - S.R.L. ILFOV

223.

211 din 23 mai 2002

TRUST ORIZONT - S.A. SUCEAVA

224.

123 din 5 aprilie 2002

TIVAL INDUSTRIAL - S.R.L. TIMIS

225.

259 din 17 iunie 2002

TIVAL INDUSTRIAL - S.R.L. TIMIS

226.

93 din 21 martie 2002

UTOVALCO - S.R.L. MARAMURES

227.

94 din 6 decembrie 2001

UTOVALCO - S.R.L. MARAMURES

228.

232 din 17 iunie 2002

VICOMIMPEX ALEXANDRU - S.R.L. ILFOV

229.

105 din 6 decembrie 2001

VINALCOOL ARGES - S.A. ARGES

230.

131 din 11 aprilie 2002

VINALCOOL ARGES - S.A. ARGES

231.

35 din 25 februarie 2002

VINALCOOL BIHOR - S.A. BIHOR

232.

42 din 25 februarie 2002

VINALCOOL - S.A. HUNEDOARA

233.

125 din 13 aprilie 2002

VINALCOOL - S.A. BOTOSANI

234.

13 din 28 ianuarie 2002

VINCON VRANCEA - S.A. VRANCEA

235.

58 din 25 februarie 2002

VINCON VRANCEA - S.A. VRANCEA

236.

18 din 28 ianuarie 2002

VOLTA TRADE - S.R.L. MARAMURES

237.

255 din 17 iunie 2002

ZORBA - S.R.L. TULCEA

238.

190 din 21 mai 2002

ZAREA - S.A. BUCURESTI


*) Autorizatii suspendate.

**) Autorizatie anulată pentru punctul de lucru din Rădăuti, judetul Suceava.