MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 512           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE           Marti, 16 iulie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

655. - Hotărâre pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a industriei petroliere din România pe perioada 2001-2010

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a industriei petroliere din România pe perioada 2001-2010

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Strategia de dezvoltare a industriei petroliere din România pe perioada 2001-2010, a cărei sinteză este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 655.

 

ANEXĂ

 

STRATEGIA

de dezvoltare a industriei petroliere din România (explorare, productie, rafinare, petrochimie, infrastructură si distributie) pe perioada 2001-2010

 

- Sinteză -

Introducere

 

Modernizarea si restructurarea industriei petroliere constituie un factor important al dezvoltării durabile a economiei românesti.

În conformitate cu Strategia natională de dezvoltare economică a României pe termen mediu, cu Planul de actiune al Programului de guvernare în perioada 2001-2004, industria va avea o contributie majoră si va constitui un vector al cresterii economice a tării.

În aplicarea Programului de guvernare Ministerul Industriei si Resurselor a apreciat ca fiind oportună elaborarea unei strategii “integrate” a industriei petroliere printr-o abordare sistemică a activitătilor si a fluxurilor tuturor sectoarelor economice componente (explorare-productie, rafinare si petrochimie, infrastructură si distributie).

Această strategie a fost elaborată în concordantă cu obiectivele si prioritătile Programului de guvernare, cu Strategia natională de dezvoltare economică a României pe termen mediu, precum si cu prevederile Programului economic de preaderare la Uniunea Europeană.

De asemenea, strategia de dezvoltare a industriei petroliere a tinut seama de principiile si obiectivele continute în Politica industrială a României, aprobată de Guvernul României, si este corelată cu Strategia natională de dezvoltare energetică a României pe termen mediu (2001-2004) si cu strategiile principalelor sectoare ale industriei, elaborate de Ministerul Industriei si Resurselor.

Premisele si obiectivele strategiei

Strategia de dezvoltare a industriei petroliere a fost elaborată pornindu-se de la următoarele premise:

- industria petrolieră constituie un sector strategic al economiei nationale si un suport al dezvoltării pentru celelalte sectoare ale industriei si economiei românesti (sectorul energetic, transporturile, agricultura, consumul populatiei etc.);

- dezvoltarea sectorului petrolier contribuie în mod determinant la cresterea economică, respectiv la cresterea produsului national brut si a calitătii vietii;

- modernizarea si restructurarea industriei petroliere constituie un factor principal al dezvoltării economice durabile a tării.

Obiectivele generale ale prezentei strategii sunt următoarele:

- cresterea competitivitătii în scopul ameliorării capacitătii concurentiale, în conditiile pietei libere;

- cresterea semnificativă a contributiei sectorului la dinamica produsului national brut, prin majorarea ponderii produselor cu prelucrare avansată si valoare adăugată mare, rezultate dintr-o tonă de titei;

- asigurarea necesarului de combustibili si carburanti pentru sectorul energetic, precum si pentru celelalte sectoare ale economiei, în conditii de competitivitate si cu costuri cât mai reduse;

- valorificarea optimă a resurselor de titei de care dispune România si a celor din import, prin utilizarea eficientă a capacitătilor de productie cu potential cert de viabilitate;

- corelarea dinamică cu evolutia factorilor interni si externi de influentă si de conjunctură;

- consolidarea si dezvoltarea sectorului privat.

Prezenta strategie prevede ca obiective derivate, subsumate obiectivelor generale, următoarele:

- accelerarea ajustărilor structurale si a modernizării capacitătilor de productie;

- încadrarea în normele admise de poluare prin promovarea de tehnologii si de produse .curate”;

- alinierea la standardele si normele Uniunii Europene;

- reducerea consumurilor de materiale si de energie;

- cresterea sigurantei în functionare;

- optimizarea cooperării si promovarea unei politici de parteneriat cu întreprinderile mici si mijlocii;

- modernizarea sistemelor logistice si de distributie;

- cresterea productivitătii muncii;

- îmbunătătirea conditiilor de muncă si a protectiei muncii;

- perfectionarea personalului;

- modernizarea managementului si a sistemului informational

1. Prognoza productiei de titei din tară si din operatiuni internationale pe perioada 2001-2010

Productiile de titei, gazolină si etan, prognozate a fi obtinute de Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A.

Bucuresti în perioada 2001-2010 din activitatea internă si din activitatea internatională, sunt prezentate în tabelul 1:”

 

STRATEGIA

de dezvoltare a sectorului de explorare si productie a titeiului

 

 

TABELUL 1

 

Productiile de titei, gazolină si etan prognozate de Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti,

din activitatea internă si internatională (2001-2010)

 

- mii tone -

Anul

Titei

Gazolină

Etan

din tară

din activitatea internatională

total

2001

6.008

 

6.008

168

74

2002

6.029

200

6.229

171

73

2003

6.150

300

6.450

170

60

2004

6.000

400

6.400

167

58

2005

6.008

500

6.508

163

56

2010

5.571

2.000

7.571

129

49

 

2. Obiectivele strategice ale sectorului de explorare-productie

Obiectivele generale avute în vedere pentru următorii 5-10 ani în sectorul explorare-extractie sunt următoarele:

- mentinerea productiei de titei în jurul nivelului de 6 milioane tone pe an până în anul 2005, prin realizarea de investitii care să acopere declinul natural al zăcămintelor;

- asigurarea unui coeficient anual de consum de rezerve de maximum 4% si a unui coeficient de înlocuire a rezervelor de 60-110%;

- realizarea unor costuri de descoperire de rezerve de maximum 15 dolari S.U.A./tonă titei si de dezvoltare de maximum 25 dolari S.U.A./tonă;

- reducerea procentului de impurităti cu 5%;

- câstigarea de noi zone externe de concesionare pentru explorare-productie, în vederea atingerii unui nivel de rezerve de 30-31 milioane tone si a unei productii externe de 2 milioane tone/an până în anul 2010;

- reconstructia ecologică în vederea încadrării în normele europene de mediu.

 

3. Program de măsuri

Pentru atingerea obiectivelor strategice prevăzute trebuie aplicate o serie de măsuri care sunt sintetizate în programul de măsuri prezentat în tabelul 2.

Valoarea totală a fondurilor necesare pentru implementarea actiunilor propuse este de circa 1.575 milioane dolari S.U.A.

Fondurile vor fi asigurate din surse proprii ale agentilor economici si din credite externe fără garantii guvernamentale.

 

TABELUL 2

 

Program de măsuri pentru sectorul explorare-productie în perioada 2001-2010

 

Obiective

Măsuri

Cost

- milioane

dolari S.U.A. -

1. Investitii pentru mentinerea productiei de titei în jurul nivelului de 6 milioane tone pe an până în anul 2005

1.1. Forarea a circa 210 sonde de productie titei anual

280

 

1.2. Reparatii capitale la sonde si operatiuni geologo-tehnice la

sondele cu potential redus (circa 1.000 de sonde reparate capital

anual)

150

 

1.3. Modernizarea si retehnologizarea sistemelor de extractie

19

 

1.4. Reparatii capitale si curente la utilaje

165

 

1.5. Cresterea sigurantei în functionarea echipamentelor

5

 

1.6. Generalizarea realizării proiectelor de exploatare de către echipe complexe, lucrând în sistem integrat

2,5

 

1.7. Continuarea programului de studii, cercetări si introducere a tehnicii noi

2,5

 

1.8. Îmbunătătirea conditiilor de muncă si sociale

5

2. Reducerea costului pe tona de titei

2.1. Modernizarea si retehnologizarea sistemelor de extractie a extras titeiului

15,3

 

2.2. Cresterea productivitătii muncii (recalificarea personalului, instruire, stabilizare)

17

 

2.3. Restructurarea tehnologică a sectorului de extractie

25,7

3. Asigurarea unui coeficient anual de consum de rezerve de maximum 4% si a unui coeficient de înlocuire a rezervelor de 60-110%

3.1. Forarea anuală a circa 20 de sonde de explorare pentru titei

100

 

3.2. Efectuarea programului de lucrări geologice pentru descoperirea de noi zăcăminte de titei prin aplicarea programelor de investitii

34,3

 

3.3. Utilizarea unor metode noi, tehnologii si tehnici performante de investigare geofizică a bazinelor de sedimentare petroliere

4,0

4. Realizarea unor costuri de descoperire a rezervelor de titei de maximum15 dolari S.U.A./tonă si de dezvoltare de maximum 25 dolari S.U.A./tonă

4.1. Reanalizarea cu ajutorul calculatoarelor a datelor disponibile pentru îmbunătătirea caracterizării zăcămintelor si crearea de modele 3D capabile să descrie unitătile de curgere si starea de saturatie a acestora

4,7

 

4.2. Extinderea utilizării modelelor 3D în studii de simulare numerică, menite să identifice si să recomande strategia optimă de exploatare

3,4

 

4.3. Utilizarea metodelor moderne de programare a forajului de cercetare si exploatare

2,1

5. Reducerea procentului de impurităti cu 5%

5.1. Oprirea sondelor cu potential redus

8,0

 

5.2. Retehnologizarea sistemelor pentru controlul nisipului în sonde

5,5

 

5.3. Retehnologizarea separării si tratării titeiului în câmpuri petroliere

3,1

 

5.4. Realizarea de tehnologii îmbunătătite pentru epurarea apelor în vederea injectării în zăcământ

2,3

6. Câstigarea de noi zone de concesionare externe pentru explorare-productie în vederea atingerii unui nivel de rezerve de 30-31 milioane tone si a unei productii externe de 2 milioane tone/an

6.1. Continuarea lucrărilor de cercetare, explorare si exploatare a unor zăcăminte de titei în Kazahstan

430

 

6.2. Realizarea programului minim de lucrări aferente explorării pe blocul off-shore din India

 

6.3. Participarea la licitatii pentru acorduri farm-out în Qatar si Iran până în anul 2010

7. Reconstructia ecologică în vederea încadrării în normele europene de mediu

7.1. Obiective pe termen scurt:

 

 

- echiparea sucursalelor Societătii Nationale a Petrolului“Petrom” - S.A. Bucuresti cu echipament de laborator nou pentru analiza nivelului substantelor toxice

 

 

- obtinerea permiselor de mediu pentru toate sucursalele

 

 

- înregistrarea si monitorizarea pierderilor de produse lichide în timpul proceselor tehnologice

110

 

- stabilirea de planuri de actiune pentru interventii de urgentă în situatia unor actiuni de poluare accidentală

 

 

- organizarea de cursuri pentru angajati privind protectia mediului

 

 

- elaborarea de studii privind metode si tehnologii utilizate în prevenirea poluării

 

 

7.2. Obiective pe termen mediu si lung:

 

 

- remedierea solurilor poluate cu produse petroliere si depoluarea acviferelor

 

 

- reducerea emisiilor de gaze din atmosferă

 

 

- eliminarea poluării datorate turlelor de sonde vechi si/sau

180

 

abandonate

 

 

- extinderea sistemelor de monitorizare a factorilor poluanti

 

 

- crearea unor echipe speciale, dotate pentru operatiuni de interventie pe uscat si pe mare

 

 

STRATEGIA

de dezvoltare a sectorului de rafinare si petrochimie

 

1. Evolutia principalilor indicatori în perioada 1989-2000

Evolutia prelucrării titeiului în perioada 1989-2000 este prezentată de graficul din figura 1:

 

Figura 1 - Evolutia prelucrării titeiului în perioada 1989-2000.

 

Evolutia prelucrării titeiului evidentiază faptul că în anul 1989 s-a atins un nivel maxim de prelucrare de 30,9 milioane tone titei. Începând cu anul 1989 cantitătile de titei prelucrate au scăzut, astfel că în anul 2000 s-a ajuns la 10,7 milioane tone.

Cantitătile de produse petroliere si petrochimice rezultate din prelucrarea titeiului în perioada 1995-2000 sunt prezentate în tabelele 3 si 4.

 

TABELUL 3

 

Evolutia productiei de produse petroliere în perioada 1995-2000

 

U.M. - mii tone

Nr.

crt.

Produsul

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1.

Titei supus prelucrării

14.973

13.428

12.364

12.509

10.100

10.700

2.

Benzine

4.015

3.760

3.612

3.613

2.046

3.030

3.

Motorine

4.695

4.197

3.878

4.005

3.014

3.280

4.

Păcură

2.983

2.462

1.955

1.926

1.818

1.416

5.

CLU

569

656

651

580

420

467

6.

Uleiuri minerale

205

217

171

138

101

96

7.

LPG

285

269

242

310

256

321

8.

Bitum

347

350

305

241

206

252

 

TABELUL 4

 

Evolutia productiei de produse petrochimice în perioada 1995-2000

 

U.M. - mii tone

Nr.

crt.

Produsul

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1.

Etilenă

161

159

147

153

167

174

2.

Propilenă

137

139

157

140

124

139

3.

Polietilenă

76

81

70

81

91

91

4.

Polipropilenă

26

31

31

25

11

16

5.

Polistiren

5

4

3

1

1

-

6.

Fenol

23

13

31

23

7

-

7.

Acetonă

14

8

18

14

4

-

8.

Aromate

113

52

38

30

28

31

9.

DMT

39

11

-

-

-

-

10.

ACN –74

67

79

71

81

82

-

11.

PVC

130

123

132

123

131

128

12.

Cauciuc SBR

38

21

27

21

15

15

 

Produsele petroliere au fost proportionale cu cantitatea de titei prelucrat, observându-se o crestere a ponderii produselor albe (benzină, motorină) în detrimentul celor negre (păcură, CLU).

Cantitătile de produse petrochimice au scăzut continuu ca urmare a prelucrării unor cantităti mai mici de titei si diminuării cererii datorate activitătii economice scăzute.

 

În tabelul 5 este prezentată evolutia consumului intern de produse petroliere si petrochimice.

 

TABELUL 5

 

Evolutia consumului intern de produse petroliere si petrochimice în perioada 1997-2000

 

U.M. - mii tone

Nr.

crt.

Produsul

1997

1998

1999

2000

Produse petroliere

1.

Benzine

2.229

2.236

1.967

1.881

2.

Motorine

2.957

2.700

2.219

2.113

3.

Păcură

5.519

4.287

3.093

2.450

4.

CLU

651

583

430

471

5.

Uleiuri minerale

172

145

125

131

6.

LPG

247

309

264

257

7.

Bitum

307

243

237

284

8.

Petroluri

169

181

253

261

Produse petrochimice

1.

Etilenă

147,0

153,0

167,0

174,0

2.

Propilenă

169,0

141,5

128,4

142,6

3.

Stiren

7,6

3,8

4,3

6,6

4.

Polietilenă

64,2

70,1

77,0

90,1

5.

Polipropilenă

20,0

21,4

15,6

9,3

6.

Polistiren

7,0

5,6

18,7

6,5

7.

Fenol

35,5

25,0

17,0

25,0

8.

Acetonă

8,5

5,3

3,0

4,7

9.

Aromate

55,6

39,6

29,1

28,9

10.

DMT

20,5

12,2

4,5

5,8

11.

ACN

22,0

4,0

5,0

-

12.

Cauciuc butadien stirenic

30,0

21,8

16,5

14,0

13.

PVC

31,8

28,0

30,8

44,9

 

Importul si exportul de produse petroliere si petrochimice în perioada 1997-2000 sunt prezentate în tabelul 6.

 

TABELUL 6

 

Evolutia importului si exportului de produse petroliere si petrochimice în perioada 1997-2000

 

I - Import E - Export U.M. - mii tone

 

 

Nr.

crt.

Produsul

1997

1998

1999

2000

I

E

I

E

I

E

I

E

Produse petroliere

 

1.

Titei

6.244,8

-

5.839,6

-

4.294,3

-

4.800,0

-

2.

Benzină

186,1

1.569,1

125,7

1.503,1

69,0

1.048,0

12,6

1.162,2

3.

Motorină

109,2

1.030,5

135,5

1.441,0

28,2

822,9

9,7

1.177

4.

Păcură

3.565,6

0,6

2.367,8

7,7

1.309,3

33,5

1.109,8

75,5

5.

CLU

0,5

0,8

2,8

10,0

3,8

 

 

 

6.

Uleiuri minerale

30,9

30,2

28,7

21,5

51,1

27,1

71,7

36,7

7.

LPG

5,1

5,2

6,3

34,0

25,8

8,3

72,5

 

8.

Bitum

1,8

0,5

2,2

0,2

27,6

0,7

56

3,7

Produse petrochimice

1.

Propilenă

12,9

1,0

1,5

-

4,4

-

3,6

-

2.

Stiren

5,6

-

3,8

-

4,3

-

6,6

-

3.

Polietilenă

11,1

16,9

15,5

26,4

19,1

33,1

26,9

27,8

4.

Polipropilenă

2,8

13,8

3,2

6,8

9,3

4,7

7,9

14,6

5.

Polistiren

4,3

0,3

4,9

0,3

17,7

0,01

6,5

0,01

6.

Fenol

13,5

9,2

6,4

4,6

10,4

0,5

25,0

-

7.

Acetonă

-

9,5

8,7

2,0

3,0

4,7

-

-

8.

Aromate

17,1

-

12,6

2,5

7,8

6,2

9,6

11,5

9.

DMT

20,5

-

12,2

-

4,5

-

5,8

 

10.

ACN

-

56,9

-

67,1

-

76,3

-

82,2

11.

Cauciuc SBR

5,2

1,8

2,4

1,6

2,0

0,5

5,1

6,1

12.

PVC

4,9

105,3

5,8

98,5

7,9

107,7

11,0

95,6

 

Disponibilul rămas după satisfacerea pietei interne a fost exportat (circa 40% benzină si circa 20% motorină).

Ponderea cea mai mare în cadrul exportului de benzină a fost reprezentată de benzinele cu cifră octanică inferioară (CO 90-92) si motorină cu 0,2% sulf.

Cantitatea de păcură importată pentru acoperirea consumului intern a scăzut datorită reducerii activitătii economice.

 

2. Concluzii

Analizând evolutia sectorului în perioada 1989-2000 se constată următoarele:

- diminuarea consumului intern de produse petroliere si petrochimice ca o consecintă a reducerii activitătii economice;

- prelucrarea titeiului a scăzut de la circa 31 milioane tone în 1989 la circa 10,7 milioane tone în anul 2000;

- nivelul de prelucrare a titeiului în anul 2000 a asigurat piata internă cu produse petroliere (benzină, motorină, GPL), mai putin cu păcură.

Acest nivel nu a asigurat însă materiile prime pentru petrochimie, determinând oprirea sau functionarea redusă a instalatiilor petrochimice generatoare, la rândul lor, de materii prime pentru industriile de mase plastice, textile, lacuri si vopsele etc.

Rezultatele activitătii sectorului au fost influentate negativ de o serie de disfunctionalităti, cum sunt:

- nivel depăsit al unor instalatii si echipamente;

- consumuri ridicate de materiale si energie;

- personal excedentar;

- costuri ridicate de întretinere si operare;

- insuficientă cooperare între agentii din sector.

3. Scenariul de evolutie a sectorului pe termen mediu si lung

Strategia de dezvoltare a industriei petroliere în perioada 2001-2010 are în vedere prelucrarea a 14 milioane tone titei/an, activitate care poate fi considerată optimă din următoarele considerente:

- asigură cererea în crestere a pietei interne de combustibil, carburanti si produse petrochimice si valorificarea eficientă a titeiului intern;

- furnizează materiile prime necesare relansării petrochimiei si a sectoarelor industriale consumatoare de produse petrochimice: mase plastice, textile, lacuri si vopsele, chimie;

- reduce importul de mase plastice (în volum de 320 milioane dolari S.U.A. în anul 2000), fire, fibre (circa 20 milioane dolari S.U.A. în anul 2000), lacuri si vopsele (circa 54 milioane dolari S.U.A.);

- creează un excedent de export pentru produse cu valoare adăugată mare, în conditiile unui risc de piată minim;

- asigură conditii favorabile pentru repornirea unor capacităti de productie, în prezent neutilizate, si dezvoltarea activitătilor întreprinderilor mici si mijlocii.

În cadrul acestui sector vor avea loc o crestere a specializării rafinăriilor mici, precum si o crestere a cooperării între rafinării. Astfel, rafinăriile mici nu vor mai produce carburanti în viitor, deoarece acestia nu se vor putea încadra în standardele de calitate conform normelor Uniunii Europene; aceste produse vor fi livrate ca semifabricate rafinăriilor mari care le vor valorifica superior.

Nivelul de prelucrare de 14 milioane tone/an poate fi depăsit în functie de capacitatea de absorbtie a pietei interne, de evolutia conjuncturii internationale si de cresterea competitivitătii din cadrul sectorului, putând fi prelucrate circa 18 milioane tone/an.

În graficul din figura 2 este prezentată dinamica prelucrării titeiului prognozată pentru perioada 2001-2010:

 

Figura 2. - Prognoza prelucrării titeiului în perioada 2001-2010

 

În tabelele 7 si 8 este prezentată dinamica productiei si vânzărilor la principalele produse petroliere si petrochimice.

 

TABELUL 7

 

Dinamica productiei si vânzărilor principalelor produse petroliere în perioada 2001-2010

 

U.M. - mii tone

 

 

Denumirea produsului

2001

2002

2003

2004

2005

2010

Benzină

 

 

 

 

 

 

Productie

2.905

2.737

2.914

3.091

3.359

3.384

Consum intern

1.650

1.980

2.079

2.183

2.292

2.729

Export

1.255

757

835

908

1.067

655

Import

0

0

0

0

0

0

Motorină

 

 

 

 

 

 

Productie

3.656

3.797

3.944

4.140

4.439

4.458

Consum intern

2.240

2.374

2.517

2.668

2.828

3.111

Export

1.416

1.423

1.427

1.472

1.611

1.347

Import

0

0

0

0

0

0

Păcură

 

 

 

 

 

 

Productie

1.845

1.927

1.878

1.811

1.854

1.700

Consum intern

3.350

3.250

3.150

3.050

2.950

2.950

Export

0

0

0

0

0 0

 

Import

1.505

1.323

1.272

1.239

1.096

1.250

Bitum

 

 

 

 

 

 

Productie

238

351

361

371

389

389

Consum intern

318

351

361

371

389

493

Export

0

0

0

0

0

0

Import

80

60

40

0

0

0

GPL

 

 

 

 

 

 

Productie

272

272

284

232

262

265

Consum intern

272

289

306

324

344

361

Export

0

0

0

0

0

0

Import

0

25

22

92

82

96

 

TABELUL 8

 

Dinamica productiei si vânzărilor principalelor produse petrochimice în perioada 2001-2010

 

U.M. - mii tone

Denumirea produsului

2001

2002

2003

2004

2005

2010

Polietilene

 

 

 

 

 

 

Productie

100

188

195

259

266

266

Consum intern

100

111

123

137

150

173

Export

0

77

72

122

116

93

Import

0

0

0

0

0

0

Polipropilenă

 

 

 

 

 

 

Productie

20

60

60

60

60

60

Consum intern

40

44

48

54

60

69

Export

0

16

12

6

0

0

Import

20

0

0

0

0

9

PVC

 

 

 

 

 

 

Productie

120

163

163

163

163

163

Consum intern

43

47

52

58

64

74

Export

77

116

111

105

99

89

Import

0

0

0

0

0

0

ACN

 

 

 

 

 

 

Productie

75

75

75

75

75

75

Consum intern

0

12

12

12

12

12

Export

75

63

63

63

63

    63

Import

0

0

0

0

0

0

PET

 

 

 

 

 

 

 Productie

0

0

0

60

60

60

 Consum intern

52

60

60

70

70

80

 Export

0

0

0

0

0

0

 Import

52

60

60

10

10

20

Fenol

 

 

 

 

 

 

Productie

25

25

25

25

25

25

Consum intern

11

12

12

13

13

15

Export

14

13

13

12

12

10

Import

0

0

0

0

0

0

 

Produsele petroliere vor creste ca nivel de productie, avându-se în vedere noile capacităti care vor intra în functiune (piroliză, polietilene, răsini poliesterice). Necesitatea alinierii specificatiilor de calitate va determina o deplasare spre produse mai curate ecologic; va creste ponderea benzinelor fără plumb, iar începând cu anul 2005 benzina cu plumb nu va mai fi oferită pietei românesti. De asemenea, tendinta generală este de crestere a consumului de motorină cu continut redus de sulf (până în anul 2005 continutul de sulf se va reduce până la maximum 0,035%). În tabelul 9 este prezentată dinamica productiei de benzine si de motorine Euro. Consumul de autogaz va avea o crestere importantă, avându-se în vedere caracterul nepoluant al acestui produs.

 

TABELUL 9

Dinamica productiei de benzină si motorină Euro în perioada 2001-2010

U.M. - mii tone

 

Produsul

2001

2002

2003

2004

2005

2010

Total benzine, din care:

2.905

2.737

2.914

3.091

3.359

3.384

Euro

236

402

1.010

1.380

2.102

3.384

Total motorine, din care:

3.656

3.797

3.944

4.140

4.439

4.458

Euro

424

1.100

1.465

2.353

2.778

4.458

 

Prelucrarea eficientă a cantitătii previzionate de titei presupune îndeplinirea de către prelucrători a următoarelor criterii:

- asigurarea unui grad de încărcare a capacitătilor operationale de peste 80%, prin care se asigură rentabilitatea sectorului;

- nivelul de integrare a rafinăriilor cu petrochimia, care utilizează peste 90% materii prime produse în rafinării;

- flexibilitate în prelucrarea diferitelor tipuri de titei;

- complexitate (indice Nelson 9÷11) si randamente competitive în produse albe, pe baza prelucrării secundare în procese catalitice;

- apropiere si acces usor la aprovizionarea cu titei si materii prime din tară si din import; facilităti de transport si livrare a produselor pe piata internă si la export; costuri reduse prin sistemul de conducte, cale ferată si auto;

- asigurarea cu materii prime a producătorilor de produse petrochimice din aval;

- asigurarea necesarului pietei interne cu produse specifice (uleiuri speciale, solventi, parafină etc.).

Având în vedere dinamica prelucrării titeiului prognozată pentru perioada 2001-2010, se constată o crestere a procentului de acoperire a capacitătii existente (conform tabelului 10) cu efecte benefice asupra eficientei economice a rafinăriilor.

 

TABELUL 10

 

Gradul de utilizare a capacitătilor operationale

 

U.M. - % (titei prelucrat/capacitate operatională)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2010

Media gradului de utilizare

51,9

78,0

79,4

80,5

82,8

80,0

 

Este de presupus că o crestere a gradului de încărcare a capacitătii de la 52% în anul 2001 până la circa 80% în anul 2005 si în 2010, respectiv de la 11,6 milioane tone/an la 14 milioane tone/an, să aibă ca efect o reducere a costurilor de prelucrare cu circa 25%. În tabelul 11 este prezentată dinamica prelucrării titeiului/salariat în perioada 2001-2010.

 

TABELUL 11

 

Evolutia productivitătii muncii

 

U.M. - mii tone

 

Anul

U.M.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2010

Total titei prelucrat

mii tone

10.700

11.650

12.300

12.800

13.200

14.000

14.000

Numărul de personal

 

24.800

22.075

21.410

20.770

20.145

19.540

16.610

Cantitatea de titei prelucrat

tone/salariat

 431

528

574

 616

 655

 716

843

 

4. Directii si obiective ale sectorului de prelucrare a titeiului si petrochimie pe termen mediu si lung

Până în anul 2010 sectorul va avea o evolutie ascendentă, corelată cu prognozele privind evolutia cererii, strategia jalonând obiectivele prezentate în continuare.

4.1. Obiective strategice specifice ale sectorului

În activitatea de rafinare si petrochimie obiectivele pe termen mediu si lung sunt următoarele:

- asigurarea combustibililor necesari pentru functionarea sistemului energetic;

- satisfacerea cererii interne de produse petroliere si petrochimice;

- furnizarea materiilor prime necesare pentru relansarea petrochimiei.

Atingerea acestor obiective se bazează pe prelucrarea unei cantităti anuale de circa 14 milioane tone/an până în anul 2005, urmând ca, în functie de ritmurile de crestere economică si de capacitatea de absorbtie a pietei interne, de evolutia conjuncturii internationale si de cresterea competitivitătii agentilor economici din cadrul sectorului, să se poată prelucra o cantitate superioară celei de 14 milioane tone/an până în anul 2010.

Alte obiective specifice pe termen mediu si lung sunt următoarele:

- rationalizarea capacitătilor de prelucrare în vederea echilibrării cantitătii de titei prelucrat cu cererea internă de produse petroliere si petrochimice, cu posibilitatea de export al cantitătilor excedentare. În acest sens se asigură un grad de încărcare a capacitătii de prelucrare de minimum 80%;

- reducerea costurilor de prelucrare pe ansamblul sectorului cu circa 25%, în scopul cresterii competitivitătii produselor pe piata internă si externă;

- alinierea calitătii produselor petroliere la nivelul cerintelor si normelor de calitate ale Uniunii Europene prin fabricarea benzinelor fără plumb si a celor reformulate, a motorinelor si uleiurilor de motor ecologice;

- constituirea stocurilor de sigurantă pentru titei si produse petroliere conform directivelor Uniunii Europene;

- cresterea competitivitătii produselor petrochimice;

- cresterea nivelului de automatizare si a sigurantei în functionarea instalatiilor.

4.2. Program de măsuri:

- modernizarea unor echipamente si instalatii în vederea îmbunătătirii indicatorilor economici si cresterii competitivitătii;

- reducerea costurilor prin:

- încărcarea la minimum 80% a capacitătilor de prelucrare;

- reducerea consumurilor energetice cu 8-10% prin realizarea de sisteme de producere a energiei electrice si termice proprii (cogenerări), cu randamente ridicate, prin optimizarea schimburilor de căldură si a sistemului de ardere la cuptoarele tehnologice;

- sistematizarea si optimizarea/modernizarea retelelor de utilităti;

- introducerea de sisteme de telemăsurare si telecomandă, sisteme automate de scurgere a apei si impuritătilor la parcurile de rezervoare, sisteme de recuperare;

- implementarea sistemelor automate de amestec al produselor în linie;

- reducerea costurilor cu forta de muncă prin reorganizarea rafinăriilor cu mentinerea activitătii de bază si externalizarea celor auxiliare, inclusiv prin disponibilizare si reorientare profesională;

- alinierea calitătii produselor cerute de normele Uniunii Europene prin modernizarea instalatiilor existente si introducerea în fluxul de prelucrare a unor instalatii noi care să conducă la obtinerea de produse conform cerintelor Uniunii Europene;

- reducerea poluării si reconstructia ecologică, prin:

- modernizarea si retehnologizarea instalatiilor în vederea reducerii emisiilor care conduc la poluarea mediului, precum si pentru reducerea deseurilor evacuate;

- modernizarea statiilor de tratare a apelor uzate;

- introducerea unor sisteme chimico-biologice eficiente în fluxul de tratare a apelor;

- perfectionarea profesională a managerilor;

- promovarea si implementarea unor sisteme si metode performante de management;

- dezvoltarea utilizării informaticii si tehnologiilor informationale în conducerea proceselor tehnice si economice;

- initierea si dezvoltarea unor forme eficiente de cooperare între agentii economici cu activităti în sectorul de rafinare si petrochimie.

4.3. Investitii

Programul prezentat mai jos cuprinde investitiile ce vor fi realizate în rafinăriile si complexele petrochimice în perioada 2001-2005, în vederea realizării obiectivelor prezentate la pct. 4.1. si a implementării programului de măsuri mentionat la pct. 4.2. Resursele necesare realizării programului de investitii în valoare totală de circa 840 milioane dolari S.U.A. vor fi asigurate din resurse proprii ale agentilor economici si din credite interne si externe fără garantii guvernamentale.

 

Program de investitii în perioada 2001-2005

 

U.M. - milioane dolari S.U.A.

Nr. crt.

Obiective

Măsuri

Valoarea

estimativă a

investitiilor

1.

Cresterea eficientei economice a gradului de sigurantă în functionare

- modernizarea instalatiilor: distilatie atmosferică si în vid, cracare catalitică, cocsare, reformare catalitică, piroliză, DMT, hidrofinarea uleiurilor, dezasfaltare, parafină

562

 

 

- modernizarea automatizării pentru toate instalatiile, inclusiv rampele de încărcare a produselor

 

 

 

- modernizarea infrastructurii si utilitătilor

 

 

 

- instalatii noi de polietilenă, producere a energiei electrice si termice si sistem cogenerator, acid tereftalic, răsini poliesterice

 

2.

Realizarea calitătii produselor conform normelor Uniunii Europene

- modernizarea instalatiilor: hidrofinare motorină, hidrofinare benzine, izomerizare

161

 

 

- instalatii noi: alchilare, MTBE, TAME, hidrodesulfurare, distilate medii - modernizarea instalatiilor de extractie de aromate din benzine

117

3.

Reducerea poluării si reconstructia ecologică

- modernizarea instalatiilor de desulfurare a gazelor si de recuperare a sulfului

 

 

 

- modernizarea instalatiilor de tratare a gazelor uzate, tratare a apelor uzate la instalatia acrilonitril

 

 

 

- modernizarea instalatiilor de tratare a apelor sulfuroase

 

 

 

- instalatii pentru concentrarea nămolurilor si prelucrarea nămolurilor din bataluri

 

 

TOTAL:

 

840

 

5. Concluzii

- Atingerea obiectivelor din Programul de guvernare este conditionată si de dezvoltarea sectorului de rafinare si petrochimie.

- Satisfacerea cerintelor pietei, în crestere, precum si relansarea unor ramuri si sectoare sunt asigurate într-un mod optim prin prelucrarea a 14 milioane tone titei anual.

- Scenariul de evolutie propus asigură revitalizarea petrochimiei si, prin aceasta, dezvoltarea unor ramuri ca: industria textilă, constructii, industria chimică si altele.

- Cresterea capacitătii de productie a etilenei si, implicit, a polietilenei va mări sursele de materii prime pentru industria prelucrătoare de mase plastice, reducând astfel importul de mase plastice, care în anul 2000 a fost de circa 320 milioane dolari S.U.A.

- Efortul investitional necesar pentru aplicarea prezentei strategii este de circa 840 milioane dolari S.U.A., bazat pe surse proprii si credite interne si externe, fără garantia statului.

- Pe lângă obiectivele privind modernizarea si dezvoltarea tehnologiilor, investitiile previzionate pentru acest sector vizează si protectia mediului si reconstructia ecologică, alinierea calitătii produselor la standardele europene, cresterea sigurantei în functionare si a conditiilor de muncă si de viată.

- Aplicarea prezentei strategii si a Planului de actiune va antrena o strânsă conlucrare între Ministerul Industriei si Resurselor, patronatele, asociatiile profesionale din sector si agentii economici implicati.

 

STRATEGIA

de dezvoltare a sectorului infrastructură si distributie

 

1. Strategia sectorului infrastructură

1.1. Directii si obiective strategice

Principalele obiective în domeniul infrastructurii sunt următoarele:

- reducerea costurilor de operare si optimizarea fluxurilor de transport, având ca efect micsorarea tarifelor de transport;

- închiderea tronsoanelor de conductă nerentabile;

- reducerea consumurilor tehnologice prin cresterea performantelor sistemelor de măsurare a cantitătilor de produse, în conducte si în rezervoare;

- optimizarea numărului de personal în vederea cresterii productivitătii muncii;

- controlul automat al functionării conductelor si monitorizarea acestora din punct de vedere al sigurantei în exploatare;

- cresterea calitătii serviciilor de transport prin dotarea cu aparatură performantă pentru efectuarea analizelor;

- cresterea flexibilitătii sistemelor de transport prin modernizarea instalatiilor de pompare;

- dezvoltarea activitătii de bunkeraj;

- reducerea impactului asupra mediului înconjurător;

- cresterea veniturilor din exportul produselor petroliere si din tranzitul de titei.

1.2. Program de măsuri

Pentru atingerea obiectivelor strategice enumerate este necesară aplicarea programului de măsuri din tabelul următor:

 

Programul de măsuri pentru infrastructură

 

Obiective

Măsuri

Societatea comercială

Termen

Valoarea estimativă

a proiectului

(milioane dolari S.U.A.)

1. Reabilitarea si modernizarea sistemului national de transport al titeiului, gazolinei si etanului

1.1. Instalarea unui sistem SCADA - sistem de achizitie date si control la distantă pentru monitorizarea si pomparea automată a titeiului, gazolinei si etanului lichid

Conpet

2001

32

 

1.2. Automatizarea sistemului de transport

2002

5

 

1.3. Reabilitarea statiilor de pompare

2002

10

 

1.4. Instalarea unui sistem modern de telecomunicatie

2002

12

 

1.5. Modernizarea conductelor magistrale de transport al titeiului, gazolinei si etanului

2005

10

2. Extinderea si modernizarea retelei de conducte de transport al produselor petroliere

2.1. Construirea unei conducte între Brasov si Cluj-Napoca, în lungime de320 km, cu o capacitate de 600 mii tone/an

Petrotrans

2005

74

 

2.2. Modernizarea conductei existente între Ploiesti si Brasov

2005

32

 

2.3. Modernizarea serviciilor de transport pe calea ferată

2005

56

 

2.4. Rationalizarea activitătii de transport auto al produselor petroliere

Societatea Natională a Petrolului“Petrom”-S.A. Bucuresti(Transpeco)

2005

13,2

 

2.5. Montarea de centrale termice în depozite

Oil Terminal

 

2002

0,1

 

2.6. Optimizarea traseelor de abur si înlocuirea izolatiei termice a rezervoarelor în depozite

2005

1,2

 

2.7. Montarea instalatiilor de potabilizare a apei freatice în depozite

2005

0,04

 

2.8. Dezvoltarea retelei informatice

2005

0,5

3. Cresterea sigurantei exploatării conductelor de titei si a celor de refulare

3.1. Reabilitarea si modernizarea

Oil Terminal

2002

0,9

 

3.2. Înlocuirea utilajelor si echipamentelor neperformante (conducte tehnologice, vane, furtunuri etc.)

2003

2,0

 

3.3. Achizitionarea de utilaje, echipamente si produse performante (motocompresoare, vidanje, utilaje de excavat, electropompe)

2003 0,3

 

 

3.4. Achizitionare de aparatură electronică pentru analize de laborator si diagnosticarea defectiunilor la pompe

2003

0,2

 

3.5. Modernizarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor

2005

0,5

 

3.6. Montarea de noi rezervoare în depozite

2005

1,0

 

3.7. Instalarea sistemului SCADA

 

 

 

3.8. Automatizarea sistemului de transport

Conpet

 

 

 

3.9. Monitorizarea conductelor de către o firmă specializată

Petrotrans

 

 

 

3.10. Echiparea cisternelor cu cel de-al doilea robinet de fund, de sigurantă, cu închidere rapidă pe faza gazoasă

 

 

4. Reconstructia ecologică în vederea încadrării în normele europene de mediu

4.1. Montarea de sisteme de etansare la rezervoare în depozite

Oil Terminal

2005

0,58

 

4.2. Reabilitarea si modernizarea separatoarelor gravitationale din depozite

2004

0,55

 

4.3. Automatizarea si modernizarea evacuării apei uzate si a produselor petroliere de la separatoare si realizarea sistemului de recirculare a acestora

2004

0,23

 

4.4. Realizarea instalatiei de concentrat si batale ecologice pentru reziduuri de produse petroliere

2005

1,03

 

2. Strategia sectorului de distributie

2.1. Obiectivele strategice specifice sistemului de distributie

Strategia de dezvoltare a sistemului de distributie are drept obiective principale:

- satisfacerea cererii interne de produse petroliere si de servicii complementare;

- dezvoltarea retelei de distributie a carburantilor cu circa 5%, prin construirea a circa 90 de statii pe an;

- modernizarea spatiilor si instalatiilor de depozitare, a statiilor de distributie, a întregului sistem logistic, în scopul reducerii pierderilor, al eliminării poluării si al cresterii calitătii serviciilor;

- cresterea nivelului de automatizare si de informatizare a tuturor echipamentelor si instalatiilor; reducerea prin aceasta a pierderilor si degajărilor de substante poluante si cresterea productivitătii muncii;

- diversificarea serviciilor oferite de statii si cresterea ponderii acestora în volumul total al vânzărilor;

- cresterea productivitătii muncii, cresterea volumului de vânzări cu amănuntul pe salariat cu 25% până în anul 2005;

- reducerea cheltuielilor pe întregul lant de activitate (transport, distributie, comercializare).

Modernizarea dotărilor si tehnologiilor existente va conduce si la îmbunătătirea securitătii muncii si a conditiilor de muncă si sociale:

- dezvoltarea retelei de vânzare a GPL auto prin montarea de skiduri în statiile existente si în cele care se vor construi;

- cresterea volumului vânzărilor de GPL în sistemul “mic vrac”.

Functionarea optimă a sectorului impune si realizarea unor obiective vizând perfectionarea managementului si a sistemelor de conducere, ridicarea nivelului profesional al personalului.

2.2. Program de măsuri

Pentru eliminarea disfunctiilor existente si pentru atingerea obiectivelor prezentate se prevede luarea următoarelor măsuri:

- îmbunătătirea legislatiei în vigoare privind protectia conductelor magistrale;

- construirea de statii noi si modernizarea unora dintre cele existente;

- modernizarea sistemului de depozitare prin cresterea nivelului de automatizare si informatizare;

- dotarea rafinăriilor cu logistică modernă necesară depozitării si livrării de GPL;

- montarea în statiile existente de skiduri pentru GPL;

- stimularea consumului de GPL - carburant prin practicarea unor accize reduse;

- dotarea laboratoarelor cu aparatură modernă, pentru determinarea parametrilor de calitate impusi de standardele internationale;

- externalizarea unor activităti auxiliare; organizarea unor activităti sub formă de centre de cost si/sau profit;

- organizarea de programe de perfectionare în domeniul managementului si marketingului serviciilor;

- implementarea de sisteme manageriale si informatice performante.

În tabelul alăturat sunt sintetizate principalele actiuni si măsuri prin care se vor atinge obiectivele strategice planificate.

 

Program de măsuri

 

Obiective

Măsuri

Societatea comercială

Termen

Valoarea estimativă

a proiectului

(milioane dolari S.U.A.)

1. Dezvoltarea retelei de distributie prin construirea a circa 90 de statii pe an

Investitii

2002-2005

90

Societatea Natională a Petrolului“Petrom” - S.A. Bucuresti + alte companii

2. Modernizarea statiilor de distributie existente

Investitii

2002-2005

40

Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti + alte companii

3. Modernizarea depozitelor

Investitii

2002-2005

35

Societatea Natională a Petrolului existente “Petrom” - S.A. Bucuresti

4. Cresterea nivelului de automatizare a echipamentelor si instalatiilor, reducerea pierderilor

Dotarea depozitelor cu debitmetre, capace flotante cu membrană, automatizarea alte companii indicatoarelor de nivel, gestiune

2005

 

Societatea Natională a Petrolului -“Petrom” - S.A. Bucuresti +

5. Dotarea laboratoarelor cu aparatură modernă

Organizarea licitatiei pentru import

2002-2005

1,0

Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti

6. Îmbunătătirea legislatiei în vigoare si măsuri pentru protectia conductelor magistrale

Montarea sistemului SCADA

Initierea actului normativ

2003

2002

1,0

Petrotrans

7. Montarea în statiile existente de skiduri pentru GPL

Omologarea în tară si productie indigenă

2002-2005

1,3

Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti

8. Organizarea de programe de perfectionare în management si marketing

Cursuri de pregătire si de perfectionare

2002-2005

2,0

Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti

9. Externalizarea unor activităti auxiliare

Darea în administrare a statiilor de distributie Prestarea unor servicii

permanent permanent

-

-

Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti alte companii +

10. Stimularea consumului de  GPL

Propunerea reducerii accizei

2002

-

Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti + alte companii

 

Concluzii finale

 

- Industria petrolieră este un sector viabil cu importante avantaje competitive. Ea detine o pondere importantă în productia industrială a tării si are o contributie însemnată la realizarea venitului national.

- Modernizarea si dezvoltarea sa este determinantă pentru asigurarea cu resurse energetice si cu materii prime a unor sectoare vitale pentru economia natională: sectorul energetic, transporturile, agricultura, industria chimică etc.

- Functionarea optimă a sectorului se bazează pe un import de circa 8 milioane tone titei/an. Acest fapt determină necesitatea unui export substantial de produse petroliere si petrochimice pentru a echilibra balanta valutară a sectorului.

- Importul de titei si exportul de produse care conditionează functionarea sectorului conduc la cresterea sensibilitătii agentilor economici fată de evolutia conjuncturii externe. Pentru aceasta, în elaborarea strategiei sectoriale s-a avut în vedere ca volumul si structura productiei să diminueze riscul datorat conjuncturii externe.

- Pe plan intern modernizarea si dezvoltarea industriei petroliere sunt dependente de atingerea obiectivelor strategice privind: cresterea economică, cresterea puterii de cumpărare, dezvoltarea sectoarelor consumatoare de produse petroliere si petrochimice.

- Implementarea strategiei industriei petroliere, adaptarea si perfectionarea directiilor si obiectivelor strategice la evolutia conjuncturii interne si externe impun pe viitor o strânsă conlucrare între Ministerul Industriei si Resurselor, patronatele si/sau asociatiile profesionale, sindicatele de ramură si toti agentii economici din cadrul sectorului, indiferent de forma de proprietate.