MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 478         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 4 iulie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

367. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Lituania privind protectia informatiilor militare secrete schimbate, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2001

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Lituania privind protectia informatiilor militare secrete schimbate

 

516. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Lituania privind protectia informatiilor militare secrete schimbate, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2001

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 172 din 11 iunie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 alin. 3 si ale art. 68 alin. 3 din Codul de procedură civilă, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

816. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere pentru livrările de bunuri si prestările de servicii în favoarea directă a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate în România, precum si a personalului acestora

 

Rectificări la: Legea nr. 203/2002, Legea nr. 375/2002

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Lituania privind protectia informatiilor militare secrete schimbate, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Lituania privind protectia informatiilor militare secrete schimbate, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 20 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 iunie 2002.

Nr. 367.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Lituania privind protectia informatiilor militare secrete schimbate

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Lituania, denumite în continuare părti contractante, recunoscând rolul important al cooperării între cele două state pentru întărirea păcii si securitătii internationale,

dezvoltând o cooperare bazată pe interes reciproc si încredere, realizând că această cooperare poate impune schimbul de informatii militare secrete, dorind să asigure protectia unor astfel de informatii militare secrete, au convenit asupra următoarelor:

 

ARTICOLUL 1

Dispozitii generale

 

1. Părtile contractante îsi vor îndeplini obligatiile stipulate în prezentul acord, potrivit prevederilor acestuia, bazându-se pe principiile egalitătii si avantajului reciproc.

2. Părtile contractante vor aplica prevederile prezentului acord, cu respectarea legislatiei statelor lor. Autoritătile nationale competente vor lua deciziile referitoare la schimbul informatiilor militare secrete între părtile contractante.

3. Fiecare parte contractantă va comunica cu promptitudine celeilalte părti contractante orice schimbare a legislatiei statului care ar afecta protectia informatiilor militare secrete ce fac obiectul prezentului acord.

 

ARTICOLUL 2

Obiectul

 

Obiectul prezentului acord îl constituie protectia informatiilor militare secrete, generate sau furnizate, direct sau indirect, de către o parte contractantă celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 3

Definitii

 

Pentru scopul acestui acord:

a) prin termenul informatii militare secrete se întelege informatii militare si/sau materiale generate de si/sau pentru scopuri militare, care necesită protectie împotriva divulgării neautorizate si care au fost astfel desemnate în clasificarea pe linie de securitate;

b) prin termenul material se întelege documente, precum si orice tip de aparat, echipament sau armament, fabricat ori în curs de fabricatie;

c) prin termenul document se întelege orice informatii înregistrate, indiferent de caracteristicile sau de forma lor fizică, incluzând, fără restrictii, date scrise sau tipărite, cartele procesate pe computer si benzi magnetice, hărti, planuri, fotografii, desene, grafice, gravuri, schite, note si documente de serviciu, indigouri si benzi dactilografice sau reproduceri prin orice mijloace ori procedee, înregistrări sub orice formă, video, optice, electronice, magnetice, voce sau sunet, precum si echipamente portabile de procesare automată a datelor, cu posibilităti de stocare interne sau externe;

d) prin termenul parte contractantă primitoare se întelege acea parte contractantă care primeste informatii militare secrete de la cealaltă parte contractantă, direct sau indirect;

e) prin termenul parte contractantă furnizoare se întelege acea parte contractantă care transmite informatii militare secrete celeilalte părti contractante, direct sau indirect;

f) prin termenul autoritate competentă de securitate (ACS)/autoritate desemnată de securitate (ADS) se întelege autoritatea responsabilă în domeniul sigurantei apărării din fiecare stat;

g) prin termenul vizitatori se întelege cetăteni care sunt reprezentanti ai uneia dintre părtile contractante si care solicită accesul la informatii militare secrete potrivit prezentului acord;

h) prin termenul contractant se întelege o persoană fizică si/sau juridică având capacitatea legală să încheie contracte;

i) prin termenul autorizatie de securitate a personalului se întelege un document oficial emis de ACS/ADS a părtilor contractante în scopul de a permite accesul la informatii militare secrete.

 

ARTICOLUL 4

Clasificarea de securitate si echivalenta

 

Nivelurile de clasificare a informatiilor pe linie de securitate si echivalentele lor pentru părtile contractante sunt:

 

România

 

Echivalenta

în limba engleză

Republica

Lituania

STRICT SECRET

DE IMPORTANTĂ

DEOSEBITĂ

TOP SECRET

 

VISISŠKAI SLAPTAI

STRICT SECRET

SECRET

SLAPTAI

SECRET

CONFIDENTIAL

KONFIDENCIALIAI

SECRET

DE SERVICIU

RESTRICTED

RIBOTO NAUDOJIMO

 

ARTICOLUL 5

Autorităti competente de securitate si puncte de contact

 

1. Autoritătile responsabile pentru aplicarea prezentului acord sunt următoarele:

- pentru România: autoritatea desemnată de securitate - Directia Generală de Informatii a Apărării, Bucuresti;

- pentru Republica Lituania: autoritatea competentă de securitate - Ministerul Apărării Nationale, Vilnius.

2. Punctele de contact pentru prezentul acord sunt: - pentru România: atasatul apărării, militar, aero si naval, Ambasada României, Vilnius;

- pentru Republica Lituania: Ministerul Apărării Nationale, Vilnius.

 

ARTICOLUL 6

Accesul la informatiile militare secrete

 

Nici o persoană nu va avea dreptul de acces la informatiile militare secrete care fac obiectul prezentului acord, doar în virtutea gradului sau functiei. Accesul la aceste informatii va fi permis în conformitate cu legislatia statelor părtilor contractante si cu măsurile convenite de părtile contractante potrivit prevederilor prezentului acord. Partea contractantă primitoare va respecta următoarele obligatii:

a) nu va furniza informatii militare secrete unui tert, fără acordul prealabil scris al părtii contractante furnizoare;

b) va acorda informatiilor militare secrete un nivel national de clasificare echivalent celui stipulat la art. 4 si, în consecintă, va asigura o protectie similară cu cea acordată de partea contractantă furnizoare;

c) nu va folosi informatiile militare secrete în alt scop decât cel pentru care au fost furnizate, asa cum este prevăzut în documentul oficial de transmitere;

d) va proteja drepturile de proprietate intelectuală si secretele comerciale cuprinse în informatiile militare secrete.

 

ARTICOLUL 7

Autorizatia de securitate a personalului

 

1. Decizia de a acorda o autorizatie de securitate a personalului este emisă pentru o persoană care este autorizată să aibă acces la informatii militare secrete, după terminarea verificărilor necesare pe linie de securitate.

2. Fiecare parte contractantă va întreprinde o investigatie detaliată, în conformitate cu nivelul national de clasificare cerut în privinta oricărei persoane căreia i se va permite accesul la informatiile militare secrete protejate prin prezentul acord.

3. Înainte ca un reprezentant al unei părti contractante să furnizeze informatii militare secrete unui reprezentant al celeilalte părti contractante, partea contractantă primitoare va transmite părtii contractante furnizoare o asigurare că toti reprezentantii săi au autorizatie de securitate corespunzătoare nivelului de clasificare a informatiilor respective, că accesul solicitat este necesar în scopuri oficiale si că informatiile militare secrete furnizate sunt protejate de către partea contractantă primitoare, conform prevederilor prezentului acord.

 

ARTICOLUL 8

Vizitele

 

1. Autorizatia pentru vizitele reprezentantilor unei părti contractante în clădirile sau în institutiile celeilalte părti contractante, în care se solicită accesul la informatii militare secrete, se va limita numai la acele vizite ce se desfăsoară pentru scopuri oficiale.

2. Autorizatia pentru vizitarea clădirilor si a institutiilor va fi acordată de către autoritătile competente de securitate/autoritătile desemnate de securitate ale părtilor contractante. Valabilitatea autorizatiilor pentru vizite nu va depăsi 12 luni.

3. Autoritatea competentă de securitate/autoritatea desemnată de securitate a fiecărei părti contractante va informa autoritatea competentă de securitate/autoritatea desemnată de securitate a celeilalte părti contractante despre persoanele care vor efectua vizita, cu cel putin 3 săptămâni înainte de vizita propriu-zisă.

4. Partea contractantă gazdă va fi răspunzătoare de instruirea specifică a personalului din clădirile sau din institutiile care urmează să fie vizitate, în functie de deciziile referitoare la obiectivul vizitei si de cel mai înalt nivel al informatiilor militare secrete care urmează să fie furnizate reprezentantilor părtii contractante care efectuează vizita.

5. Solicitările pentru vizite ale reprezentantilor părtilor contractante se vor face prin intermediul punctelor de contact mentionate la art. 5 si vor contine următoarele date:

a) numele vizitatorului propus, data si locul nasterii, nationalitatea si numărul pasaportului/cărtii de identitate;

b) statutul oficial al vizitatorului si numele institutiei, companiei sau organizatiei pe care el/ea o reprezintă sau de care el/ea apartine;

c) certificarea nivelului autorizatiei personale de securitate a vizitatorului;

d) denumirea institutiei, companiei sau a organizatiei care va fi vizitată si sediul, dacă se cunoaste;

e) numele si functia persoanei/persoanelor care va/vor fi vizitată/vizitate, dacă se cunosc;

f) scopul vizitei;

g) datele sosirii si plecării, pentru scopurile acestei vizite.

6. Datele personale cu privire la persoanele care solicită acces la informatiile militare secrete, potrivit prevederilor prezentului acord, vor fi protejate în conformitate cu legislatia natională a părtilor contractante.

7. Toti vizitatorii vor respecta legislatia statului părtii contractante gazdă, referitoare la protectia informatiilor militare secrete.

 

ARTICOLUL 9

Securitatea fizică

 

1. Fiecare parte contractantă va fi răspunzătoare pentru securitatea informatiilor militare secrete primite de la cealaltă parte contractantă, pe timpul tranzitului sau al depozitării acestora.

2. Fiecare parte contractantă va fi răspunzătoare pentru securitatea tuturor clădirilor si institutiilor publice si private în care se află informatii militare secrete furnizate de cealaltă parte contractantă si va garanta că au fost desemnate persoane calificate si autorizate pentru a răspunde de protectia acestor informatii.

3. Informatiile militare secrete vor fi depozitate în asa fel încât să permită accesul numai persoanelor autorizate în conformitate cu prevederile art. 7.

 

ARTICOLUL 10

Transmiterea informatiilor militare secrete

 

Informatiile militare secrete vor fi transmise între părtile contractante prin canale diplomatice sau alte canale stabilite de comun acord de către autoritătile competente de securitate/autoritătile desemnate de securitate ale părtilor contractante. Cerintele minimale de securitate pe timpul transmiterii informatiilor militare secrete vor fi următoarele:

a) Pentru documente: documentele si alte suporturi continând informatii militare secrete vor fi transmise în plicuri duble si sigilate. Plicul interior va fi marcat cu nivelul de clasificare a informatiilor continute în document si adresa primitorului. Pe plicul exterior vor fi înscrise adresa celui care primeste, adresa celui care trimite si numărul de înregistrare al documentului si sigiliul celui care transmite, în cazul în care acesta se poate aplica. Documentele astfel împachetate vor fi transmise prin canalele convenite de către autoritătile competente de securitate/autoritătile desemnate de securitate ale părtilor contractante. Pachetele cu documente vor fi însotite de un document oficial în care vor fi prezentate în scris detalii legate de procedurile de predare-primire.

b) Pentru echipamente: echipamentele militare secrete, împachetate si sigilate corespunzător, vor fi transportate în vehicule protejate si sub un permanent control, astfel încât să se prevină accesul persoanelor neautorizate. Echipamentele militare secrete depozitate temporar pe timpul transportului acestora vor fi plasate în zone protejate corespunzător. Aceste zone trebuie să fie supravegheate cu echipamente de detectie la intruziune sau păzite de personal special autorizat. Echipamentele militare secrete vor fi însotite pe timpul transportului de un document oficial, ca si pachetele care contin documentele, în care se vor consemna detaliat operatiunile de predare-primire.

c) Pentru transmiterea electronică: informatiile militare secrete pot fi transmise prin mijloacele electronice protejate cu sisteme criptografice special realizate sau acceptate de comun acord de către părtile contractante.

d) Primitorul va transmite trimitătorului un formular prin care va confirma primirea documentelor si/sau a echipamentelor.

 

ARTICOLUL 11

Marcarea documentelor

 

Partea contractantă primitoare va stampila sau va înscrie pe toate suporturile informatiilor militare secrete primite de la partea contractantă furnizoare numele sau marca furnizorului, precum si nivelul de clasificare national corespunzător echivalentei nationale stabilite la art. 4.

 

ARTICOLUL 12

Distrugerea

 

1. Informatiile militare secrete vor fi distruse într-o astfel de manieră încât să facă imposibilă reconstituirea lor, partială sau integrală, în conformitate cu procedurile stabilite potrivit legislatiei statelor părtilor contractante.

2. Informatiile militare secrete de nivel TOP SECRET nu vor fi distruse. Ele vor fi returnate părtii contractante furnizoare.

 

ARTICOLUL 13

Multiplicarea si traducerea documentelor

 

1. Documentele care nu contin mentiunea “Interzis la multiplicare” pot fi multiplicate. Toate copiile de pe documentele sau materialele care contin informatii militare secrete vor fi marcate cu acelasi nivel de clasificare ca si originalele. Numărul de copii va fi limitat la strictul necesar si numai pentru scopuri oficiale.

2. Toate traducerile informatiilor militare secrete vor fi realizate de către persoane autorizate corespunzător prevederilor art. 7. Numărul de copii va fi limitat la strictul necesar, iar distribuirea acestora va fi, de asemenea, controlată. Traducerile vor fi marcate cu acelasi nivel de clasificare ca si informatiile originale si vor purta o adnotare corespunzătoare în limba în care au fost traduse, prin care să se specifice că acestea contin informatii militare secrete apartinând părtii contractante furnizoare.

3. Numărul copiilor si/sau al traducerilor după informatiile militare secrete transmise si numărul de exemplare vor fi înregistrate.

 

ARTICOLUL 14

Transmiterea către contractanti

 

Înainte de transmiterea către un contractant a informatiilor militare secrete furnizate de cealaltă parte contractantă, partea contractantă primitoare:

a) va solicita o aprobare specifică a părtii contractante furnizoare, exprimată în formă scrisă; aprobarea va constitui o asumare a răspunderii în ceea ce priveste faptul că va exista un comportament pe linie de securitate al contractorului autorizat conform legislatiei nationale în domeniul protectiei informatiilor militare secrete si prevederilor prezentului acord si că va fi monitorizat de către autoritatea competentă de securitate/autoritatea desemnată de securitate;

b) se va asigura că acel contractant are capacitatea de a proteja corespunzător informatiile militare secrete;

c) va acorda autorizatie de securitate pentru clădirile si institutiile contractantului respectiv;

d) va acorda autorizatie de securitate personalului ale cărui îndatoriri oficiale necesită accesul la informatii militare secrete, în conformitate cu prevederile art. 7;

e) va efectua investigatii corespunzătoare asupra tuturor persoanelor cărora li s-a acordat accesul la informatiile militare secrete, pentru a se asigura că acestea cunosc responsabilitătile ce le revin pentru protectia informatiilor, în conformitate cu legislatia statelor lor si cu prevederile prezentului acord;

f) va efectua periodic controale de securitate în clădirile si în institutiile contractantului pentru a se asigura că informatiile militare secrete sunt protejate potrivit prevederilor prezentului acord;

g) se va asigura că accesul la informatiile militare secrete este limitat la persoanele autorizate si numai în scopuri oficiale.

 

ARTICOLUL 15

Compromiterea informatiilor militare secrete

 

1. În cazul unor încălcări ale prevederilor de securitate ce implică pierderea informatiilor militare secrete sau suspiciunea că au fost dezvăluite informatii militare secrete unor persoane neautorizate, partea contractantă primitoare va informa imediat partea contractantă furnizoare.

2. Partea contractantă primitoare va initia imediat o investigatie, în conformitate cu legislatia statului său, cu asistenta părtii contractante furnizoare, dacă se solicită. Partea contractantă primitoare va informa partea contractantă furnizoare asupra circumstantelor, măsurilor luate si asupra rezultatului investigatiilor, cât mai repede cu putintă.

 

ARTICOLUL 16

Vizitele de securitate

 

Personalul specializat al părtilor contractante însărcinat cu securitatea poate verifica aplicarea cerintelor de securitate conform prevederilor prezentului acord, prin vizite reciproce. Permisiunea de a efectua astfel de vizite va fi acordată de părtile contractante după o consultare prealabilă. Scopul acestor vizite constă în consultări periodice asupra procedurilor de securitate aplicate, în vederea realizării compatibilitătii sistemelor de securitate ale părtilor contractante si a convingerii că informatiile militare secrete sunt protejate în mod corespunzător.

 

ARTICOLUL 17

Aspecte financiare

 

Fiecare parte contractantă va suporta cheltuielile proprii rezultate din aplicarea prezentului acord.

 

ARTICOLUL 18

Solutionarea disputelor

 

Orice divergentă privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi rezolvată prin consultări între părtile contractante, fără a se recurge la o jurisdictie exterioară.

 

ARTICOLUL 19

Intrarea în vigoare si încetarea valabilitătii

 

1. Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante se informează reciproc în scris, prin canale diplomatice, că au fost îndeplinite cerintele legislatiei nationale pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.

2. Prezentul acord va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 5 ani si se va prelungi automat pe noi perioade de câte 5 ani. Prezentul acord îsi poate înceta valabilitatea prin acordul scris al părtilor contractante. De asemenea, poate fi denuntat de oricare dintre părtile contractante după 6 luni de la data primirii unei notificări scrise de la cealaltă parte contractantă exprimând o astfel de intentie.

3. Amendamentele la prezentul acord se vor face prin acordul scris al părtilor contractante si vor intra în vigoare conform prevederilor paragrafului 1.

4. În cazul încetării valabilitătii prezentului acord toate informatiile militare secrete, generate sau furnizate potrivit prezentului acord, vor fi în continuare utilizate conform legislatiei specifice a statelor părtilor contractante si prevederilor prezentului acord.

Semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2001, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, lituaniană si engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor divergente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Ioan Mircea Pascu,

ministrul apărării nationale

Pentru Guvernul Republicii Lituania,

Linas A. Linkevic˙ius,

ministrul apărării nationale

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Lituania privind protectia informatiilor militare secrete schimbate, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Lituania privind protectia informatiilor militare secrete schimbate, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 iunie 2002.

Nr. 516.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 172

din 11 iunie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 alin. 3 si ale art. 68 alin. 3 din Codul de procedură civilă, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 alin. 3 si ale art. 68 din Codul de procedură civilă, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Ana Cristina Nitescu în Dosarul nr. 7.925/2001 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 6 iunie 2002 si au fost consemnate în încheierea din acea dată, când Curtea a amânat pronuntarea la 11 iunie 2002, pentru ca părtile, prin reprezentantii lor, să depună la dosar concluzii scrise asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 18 decembrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 7.925/2001, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 alin. 3 si ale art. 68 din Codul de procedură civilă, cu modificările si completările ulterioare. Exceptia a fost ridicată de Ana Cristina Nitescu într-o cauză civilă ce are ca obiect cererea de sistare a pensiei de întretinere formulată de Dragos Alexandru Nitescu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, asa cum rezultă din încheierea de sesizare, se sustine că dispozitiile legale criticate “încalcă dispozitiile constitutionale privitoare la egalitatea în fata legii, întrucât sunt favorizate persoanele care au domiciliul în străinătate, fată de persoanele cu domiciliul si resedinta în România”.

Instanta de judecată consideră că exceptia este neîntemeiată. În acest sens se arată că “nu se poate vorbi de discriminare în cazul art. 67 alin. 3 din Codul de procedură civilă, deoarece din start situatiile avute în vedere de legiuitor sunt diferite, astfel că este normal si posibil ca solutiile legislative să fie diferite”. În ceea ce priveste dispozitiile art. 68 din Codul de procedură civilă, instanta constată că “singura dispozitie ce are incidentă în cauză este în alin. 3, care însă nu mai face nici o distinctie ce ar putea da nastere la discriminări […]”. Astfel se apreciază că, desi preconstitutionale, .nu se poate pune problema abrogării acestor dispozitii prin art. 150 alin. (1) din Constitutie”.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctelede vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, deoarece “reglementarea, în art. 67 alin. 3 corelat cu art. 68 din Codul de procedură civilă, a unor exceptii de la regula procurii ad litteram în cazul reprezentării părtilor în judecată, nu echivalează cu încălcarea art. 16 alin. (1) din Constitutia României privind egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări”.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens se arată că dispozitiile legale criticate sunt “departe de a crea discriminări”, deoarece, reglementând exceptii ce decurg din existenta unor situatii diferite, acestea asigură respectarea drepturilor si garantiilor procesuale ale părtilor, inclusiv dreptul de reprezentare sau dreptul la apărare.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, notele scrise depuse de reprezentantul autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 67 alin. 3 si ale art. 68 din Codul de procedură civilă, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 26 iulie 1993, cu modificările si completările ulterioare. Aceste texte de lege au următorul cuprins:

- Art. 67 alin. 3: “Dacă cel care a dat procura generală nu are domiciliul si nici resedintă în tară, sau dacă procura este dată unui prepus, dreptul de reprezentare în judecată se presupune dat.”;

- Art. 68: “Procura pentru exercitiul dreptului de chemare în judecată sau de reprezentare în judecată trebuie făcută prin înscris sub semnătură legalizată; în cazul când procura este dată unui avocat, semnătura va fi certificată potrivit legii avocatilor.

Dreptul de reprezentare mai poate fi dat si prin declaratie verbală, făcută în instantă si trecută în încheierea de sedintă.

Mandatul este presupus dat pentru toate actele judecătii, chiar dacă nu cuprinde nici o arătare în această privintă; el poate fi însă restrâns numai la anumite acte sau pentru anumită instantă.

Dacă mandatul este dat unei alte persoane decât unui avocat, mandatarul nu poate pune concluzii decât prin avocat.

Asistarea de către avocat nu este cerută doctorilor sau licentiatilor în drept când ei sunt mandatari în pricinile sotului sau rudelor până la al patrulea grad inclusiv.

De asemenea asistarea de către avocat nu este cerută la judecătorii când partea este reprezentată prin sot sau rudă până la al patrulea grad inclusiv.”

Reprezentantul autorului exceptiei a sustinut oral în fata instantei de judecată că aceste dispozitii legale contravin principiului constitutional al egalitătii în drepturi, deoarece “sunt favorizate persoanele care au domiciliul în străinătate, fată de persoanele cu domiciliul si resedinta în România”.

Examinând exceptia, Curtea constată că, în realitate, cauza se întemeiază pe dispozitiile art. 67 alin. 3 si pe cele ale art. 68 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Deoarece, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, obiectul exceptiei îl poate constitui numai o dispozitie dintr-o lege sau ordonantă de care depinde solutionarea cauzei, Curtea urmează să se pronunte numai cu privire la aceste dispozitii legale.

Analizând dispozitiile legale criticate, Curtea constată că acestea nu contravin principiului egalitătii în drepturi, consfintit de art. 16 alin. (1) din Constitutie. Principiul egalitătii nu se opune ca o lege să stabilească reguli diferite în raport cu persoane aflate în situatii deosebite. De altfel, Curtea Constitutională, în jurisprudenta sa, privind egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, a statuat în mod constant că principiul egalitătii presupune identitate de solutii numai pentru situatii identice; or, în această cauză dispozitiile legale criticate au în vedere situatii particulare în care se pot afla părtile în procesul civil.

Dispozitiile art. 67 alin. 3, corelate cu cele ale art. 68 alin. 3 din Codul de procedură civilă, reglementează două exceptii de la regula generală potrivit căreia mandatarul cu procură generală poate să reprezinte în judecată numai dacă acest drept i-a fost dat anume. Aceste exceptii privind fie persoanele care nu au domiciliul si nici resedinta în tară, fie procura dată unui prepus nucontravin, sub nici un aspect, egalitătii în drepturi,  deoarece ele, prin natura lor, nu pot să genereze o stare de inegalitate sau de discriminare. Dimpotrivă, dispozitiile legale criticate satisfac imperativul solutionării cu celeritate a procesului.

            Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6), precum si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 alin. 3 si ale art. 68 alin. 3 din Codul de procedură civilă, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Ana Cristina Nitescu în Dosarul nr. 7.925/2001 al

Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

            Definitivă si obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 11 iunie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Doina Suliman

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere pentru livrările de bunuri si prestările de servicii în favoarea directă a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate în România, precum si a personalului acestora

 

Ministrul finantelor publice,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) lit. k) si alin. (3) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 1 iunie 2002, precum si ale art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere pentru livrările de bunuri si prestările de servicii în favoarea directă a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate în România, precum si a personalului acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Certificatele de cotă zero a taxei pe valoarea adăugată pentru închirierea de spatii misiunilor diplomatice sau personalului acestora, eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, rămân valabile până la expirarea contractelor în baza cărora au fost eliberate.

Art. 3. - Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 iunie 2002.

Nr. 816.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere pentru livrările de bunuri si prestările de servicii în favoarea directă a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate în România, precum si a personalului acestora

 

Art. 1. - (1) Potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) lit. k) si art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere livrările de bunuri si prestările de servicii în favoarea directă a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si a personalului acestora, cu exceptia cetătenilor români, pe bază de reciprocitate. De asemenea, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere livrările de bunuri si prestările de servicii în favoarea directă a reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate în România, precum si a personalului acestora, cu exceptia cetătenilor români.

(2) Bunurile livrate si serviciile prestate în favoarea directă a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si a personalului acestora, cu exceptia cetătenilor români, care se scutesc de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, precum si limita plafonului de livrare sau de prestare de la care se aplică această scutire se stabilesc de Ministerul Afacerilor Externe, pe bază de reciprocitate acordată misiunilor diplomatice române si personalului acestora. Răspunderea pentru verificarea respectării conditiilor de reciprocitate revine Directiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(3) Sunt asimilate taxei pe valoarea adăugată si intră sub incidenta reciprocitătii impozitele pe consum generale, aplicate misiunilor diplomatice române si personalului acestora de către statele partenere.

Art. 2. - Pentru livrările de bunuri si/sau prestările de servicii în favoarea persoanelor mentionate la art. 1 alin. (1), furnizorii si/sau prestatorii au obligatia să emită facturi fiscale sau alte documente specifice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară si contabilă si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora sau prin ordine ale ministrului finantelor publice emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 831/1997, care să cuprindă, în mod obligatoriu, denumirea misiunii diplomatice, a oficiului consular sau a reprezentantei internationale interguvernamentale acreditate în România, respectiv numele persoanei, în cazul personalului acestora, cu exceptiile prevăzute la art. 6 alin. (3) si (4).

Art. 3. - Scutirea de taxa pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 1 alin. (1), se realizează prin următoarele modalităti:

a) prin facturare fără taxa pe valoarea adăugată de către furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii, în favoarea persoanelor mentionate la art. 1 alin. (1), pe baza certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată eliberat de Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, si a legitimatiei speciale eliberate în acest scop de Ministerul Afacerilor Externe;

b) prin facturarea chiriei fără taxa pe valoarea adăugată de către persoanele impozabile care închiriază spatii cu destinatia de sediu al misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare si al reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate în România, resedinte ale sefilor acestora, precum si locuinte pentru personalul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare sau al reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate în România, cu exceptia cetătenilor români, pe baza certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată eliberat în acest scop de Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;

c) prin restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor si serviciilor cumpărate de persoanele mentionate la art. 1 alin. (1), de către Ministerul Finantelor Publice prin Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti, la solicitarea acestora.

Art. 4. - (1) Conform prevederilor art. 3 lit. a), certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată se eliberează numai în cazul în care încasarea contravalorii bunurilor livrate si a serviciilor prestate nu se efectuează în numerar sau cu instrumente de plată nenominale. Certificatul se eliberează la cererea persoanei impozabile care livrează bunuri sau prestează servicii, întocmită potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2, pe baza următoarelor documente:

a) copie de pe actul constitutiv;

b) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală;

c) copie de pe documentul care atestă calitatea de plătitor de taxă pe valoarea adăugată;

d) dovada dotării cu aparatura necesară pentru utilizarea cărtilor de credit;

e) declaratia pe propria răspundere din care să rezulte că nu se va încasa contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate în numerar ori cu instrumente nenominale.

(2) Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti va comunica Ministerului Afacerilor Externe lista cuprinzând persoanele impozabile cărora li s-au eliberat certificate de scutire de taxă pe valoarea adăugată cu drept de deducere.

(3) Ministerul Afacerilor Externe eliberează legitimatii speciale numai în cazurile de reciprocitate efectivă deplină, fără existenta unor restrictii sortimentale si plafonări valorice sau cantitative, acordate de statul partener misiunilor diplomatice române si personalului acestora.

Art. 5. - (1) Certificatul de scutire de taxa pe valoarea adăugată, conform prevederilor art. 3 lit. b), se eliberează de către Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti la cererea persoanelor impozabile care închiriază spatii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate în România sau personalului acestora, cu exceptia cetătenilor români, potrivit modelului de cerere prezentat în anexa nr. 4, pe baza următoarelor documente:

a) copie de pe actul constitutiv;

b) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală;

c) copie de pe documentul care atestă calitatea de plătitor de taxă pe valoarea adăugată;

d) copie autentificată de pe contractul de închiriere încheiat cu misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele internationale interguvernamentale sau cu personalul acestora;

e) avizul Ministerului Afacerilor Externe privind respectarea conditiilor de reciprocitate pentru închirierea de spatii, în cazul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si al personalului acestora.

(2) Cererile de eliberare a certificatelor de scutire de taxă pe valoarea adăugată se solutionează în termen de 15 zile de la data depunerii cererii si documentelor solicitate. Certificatele sunt valabile de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a depus cererea, pe durata de valabilitate a contractelor de închiriere care au stat la baza eliberării lor.

Art. 6. - (1) Restituirea taxei pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 3 lit. c), se efectuează de către Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti la cererea persoanelor mentionate la art. 1 alin. (1).

(2) Cererile de restituire a taxei pe valoarea adăugată, prevăzute în anexele nr. 5 si 6, însotite de documentele în care se consemnează vânzările de bunuri si prestările de servicii conform art. 2, de documentele care atestă achitarea contravalorii acestora si de borderourile întocmite în două exemplare, se transmit trimestrial, cel mai târziu până la finele lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se solicită restituirea, Ministerului Afacerilor Externe de către misiunile diplomatice, oficiile consulare si de reprezentantele internationale interguvernamentale acreditate în România.

(3) Pentru livrările de bunuri si/sau prestările de servicii efectuate în mod global pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente, în care persoanele mentionate la art. 1 alin. (1) ocupă o parte, cu titlu de proprietar sau de chirias, documentele pe baza cărora se face restituirea sunt următoarele:

a) decontul cuprinzând cheltuielile comune si taxa pe valoarea adăugată, întocmit de administratorul imobilului, cu indicarea cotei-părti pe care colocatarul este obligat să o plătească, potrivit normelor legale privind repartizarea cheltuielilor comune pe locatari;

b) chitanta emisă de administratia imobilului, prin care se certifică plata cheltuielilor comune si a taxei pe valoarea adăugată, rezultată din decont.

(4) Pentru efectuarea restituirii taxei pe valoarea adăugată aferente carburantilor auto se admit bonurile fiscale emise de aparate de marcat electronice fiscale, aprobate conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, dacă sunt stampilate si au înscrise denumirea cumpărătorului si numărul de înmatriculare al autovehiculului.

(5) Documentele care însotesc cererile de restituire a taxei pe valoarea adăugată se depun în copie pentru uzul oficial al misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare si al reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate în România si în original de către personalul acestora. Pot fi prezentate în copie documentele pentru bunurile de folosintă îndelungată, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici - persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosintă îndelungată, destinate consumatorilor, republicată, cu modificările ulterioare.

(6) Cererile de restituire a taxei pe valoarea adăugată vor fi justificate numai cu documente aferente cumpărărilor efectuate în trimestrul pentru care se solicită restituirea taxei pe valoarea adăugată, însotită de documentele care atestă efectuarea plătii contravalorii bunurilor si a serviciilor până la data depunerii cererilor, cu exceptia cazurilor în care conditiile de reciprocitate prevăd termene mai mari de 3 luni.

(7) Nedepunerea în termen a documentelor justificative atrage pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adăugată, cu exceptia cazurilor în care conditiile de reciprocitate prevăd termene mai mari de 3 luni. Cererile de restituire si documentele justificative nedepuse în termen vor fi returnate de Ministerul Afacerilor Externe celor care le-au transmis.

(8) Borderourile trebuie să cuprindă:

a) numărul curent;

b) denumirea, numărul si data documentului;

c) valoarea înscrisă în document;

d) valoarea taxei pe valoarea adăugată aferente;

e) totalul valorii înscrise în documente;

f) totalul taxei pe valoarea adăugată.

(9) Sumele trecute în borderourile anexate la cererile de restituire a taxei pe valoarea adăugată se verifică de Directia protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe cu documentele primite. În urma verificării, pe borderou se va face mentiunea, sub semnătură, .Confruntat cu documentele de vânzare”.

(10) După verificare Ministerul Afacerilor Externe transmite documentatia avizată favorabil misiunilor diplomatice, oficiilor consulare sau reprezentantelor internationale inter-guvernamentale, care o vor depune la Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti, pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor si serviciilor care îndeplinesc conditiile legale de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 1 alin. (1).

(11) Ministerul Afacerilor Externe va comunica Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme, lista cuprinzând statele pentru care conditiile de reciprocitate prevăd termene de restituire mai mari de 3 luni. Informatiile respective vor fi actualizate ori de câte ori intervin modificări în relatiile reciproce dintre state.

(12) Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti analizează cererile de restituire a taxei pe valoarea adăugată si documentele însotitoare. Verificarea si analiza efectuate urmăresc:

a) ca documentele ce atestă achizitionarea de bunuri si de servicii să corespundă formularelor tipizate comune si specifice privind aplicarea taxei pe valoarea adăugată, prevăzute de reglementările în vigoare, să se refere la trimestrul pentru care se solicită restituirea, cu exceptia cazurilor în care conditiile de reciprocitate prevăd termene mai mari de 3 luni, si să permită identificarea furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii;

b) specificarea în documentele respective, într-o coloană distinctă, a sumei reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă valorii bunurilor si serviciilor achizitionate, precum si existenta dovezii achitării acestora;

c) existenta avizului favorabil al Ministerului Afacerilor Externe;

d) corectitudinea calculelor.

(13) În urma verificării si analizei se întocmeste o notă în care se consemnează numărul si data cererii, rezultatul verificării si propuneri cu privire la aprobarea restituirii sau la respingerea cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată.

(14) Restituirea taxei pe valoarea adăugată se aprobă de către directorul general al Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti. Pe baza aprobării se întocmesc comunicarea către trezorerie, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 7, precum si comunicarea către misiunea diplomatică, oficiul consular sau reprezentanta internatională interguvernamentală acreditată în România privind modul de solutionare a cererii, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8.

Art. 7. - (1) În baza comunicărilor primite trezoreria va întocmi ordine de plată tip trezorerie pentru fiecare misiune diplomatică, oficiu consular sau reprezentantă internatională interguvernamentală acreditată în România, în care se va înscrie suma care se restituie. Pe versoul ordinului de plată se vor mentiona distinct suma care se restituie misiunilor diplomatice, oficiilor consulare sau reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate în România si suma restituită personalului acestora, în cazul în care nu sunt deschise conturi personale în care să se facă vărsămintele.

(2) Operatiunile de restituire a taxei pe valoarea adăugată se evidentiază în contabilitate prin contul 20.13.01.02 .Taxa pe valoarea adăugată restituită”, deschis la trezoreria statului.

Art. 8. - (1) Solutionarea de către Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată, conform procedurii prevăzute la art. 6 si 7, se face în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii si a documentelor însotitoare, avizate de Ministerul Afacerilor Externe.

(2) Prin derogare de la termenele de restituire a taxei pe valoarea adăugată prevăzute la art. 6, misiunile diplomatice si oficiile consulare ale statelor în care exercitiul bugetar se încheie la data de 30 septembrie pot solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată pentru trimestrul III în două transe, prin depunerea cererii de restituire si a documentelor însotitoare separat pentru lunile iulie si august până la finele lunii septembrie si separat pentru luna septembrie până cel târziu la finele lunii octombrie. Termenul de solutionare a cererii pentru lunile iulie si august de către Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti este de 15 zile de la data depunerii cererii si a documentelor însotitoare, avizate de Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 9. - Intră sub incidenta prezentelor norme numai bunurile si serviciile a căror contravaloare a fost achitată în lei pe teritoriul României.

Art. 10. - Cererile de restituire a taxei pe valoarea adăugată, aferente cumpărărilor efectuate în trimestrul II al anului 2002, se solutionează conform prezentelor norme.

Art. 11. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia generală a finantelor publice

a municipiului Bucuresti

 

CERTIFICAT

de scutire de taxa pe valoarea adăugată

Nr. ............ din.............

 

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. k) si ale art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, se aplică scutirea de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere persoanei impozabile .................................................... pentru livrarea de bunuri si prestarea de servicii în cadrul obiectului de activitate, în favoarea directă a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate în România si a personalului acestora, cu exceptia cetătenilor români.

Persoana impozabilă...................................... va efectua livrări de bunuri si prestări de servicii în favoarea directă a ambasadelor, consulatelor generale, reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate în România, precum si a personalului acestora, cu exceptia cetătenilor români, fără taxa pe valoarea adăugată, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei aferente intrărilor, pe baza legitimatiei speciale eliberate de Ministerul Afacerilor Externe, cu conditia să nu se încaseze în numerar sau cu instrumente de plată nenominale contravaloarea bunurilor livrate si a serviciilor prestate.

Prezentul certificat este valabil 12 luni de la data de ................................... .

 

Director general,

......................................

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

CERERE

 

            Denumirea persoanei impozabile solicitante ..............................................................................

Codul fiscal ...................................................................................................................................

Sediul .............................................................................................................................................

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. k) si ale art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, prin prezenta cerere solicităm eliberarea unui certificat pentru livrarea de bunuri si prestarea de servicii în cadrul obiectului de activitate, în favoarea directă a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate în România si a personalului acestora, cu exceptia cetătenilor români, fără taxa pe valoarea adăugată si cu exercitarea dreptului de deducere a taxei aferente intrărilor destinate realizării acestor operatiuni.

Anexăm, conform Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere pentru livrările de bunuri si prestările de servicii în favoarea directă a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate în România, precum si a personalului acestora, următoarele documente:

- copie de pe actul constitutiv;

- copie de pe certificatul de înregistrare fiscală;

- copie de pe documentele care atestă calitatea de plătitor de taxă pe valoarea adăugată a persoanei impozabile;

- dovada dotării cu aparatura necesară pentru utilizarea cărtilor de credit;

- declaratia pe propria răspundere din care rezultă că nu se va încasa în numerar sau cu instrumente nenominale contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate.

Ne obligăm să respectăm conditiile stabilite prin normele mentionate mai sus, referitoare la neîncasarea în numerar sau cu instrumente de plată nenominale si la identificarea beneficiarului bunurilor si serviciilor pe baza legitimatiei speciale eliberate de Ministerul Afacerilor Externe.

 

Data ......................

 

Semnătura si stampila

....................................

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia generală a finantelor publice

a municipiului Bucuresti

 

CERTIFICAT

de scutire de taxă pe valoarea adăugată

Nr. .......................... din .......................

 

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. k) si ale art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, se aplică scutirea de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere persoanei impozabile ............................................. pentru închirierea de spatii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate în România sau personalului acestora, cu exceptia cetătenilor români, în baza contractelor:

- nr. ........................../..............................., încheiat cu ..........................................................;

- nr. ........................../..............................., încheiat cu ............................................................

Persoana impozabilă .................................................................. va aplica scutirea de taxa pe valoarea adăugată la facturarea serviciilor prestate, beneficiind de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achizitiilor de bunuri si servicii destinate realizării contractelor prevăzute mai sus.

Prezentul certificat este valabil începând cu data de ....................... .

 

Director general,

..........................

ANEXA Nr. 4

la norme

 

CERERE

 

Denumirea persoanei impozabile solicitante ...............................................................................

Codul fiscal ...................................................................................................................................

Sediul .............................................................................................................................................

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. k) si ale art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, prin prezenta cerere solicităm eliberarea unui certificat pentru facturarea fără taxa pe valoarea adăugată a chiriei aferente spatiilor închiriate misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate în România sau personalului acestora, cu exceptia cetătenilor români, în baza contractelor:

- nr. ........................../..............................., încheiat cu ..........................................................;

- nr. ........................../..............................., încheiat cu ............................................................ .

 

Data ......................

 

Semnătura si stampila

....................................

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

Numărul de înregistrare

............................................

Din data de: ......................

 

Loc rezervat pentru

Ministerul Finantelor Publice

 

CERERE

de restituire a taxei pe valoarea adăugată

Numărul de înregistrare

............................................

Din data de: ......................

 

Loc rezervat pentru

Ministerul Afacerilor Externe

 

Denumirea institutiei:

a) Misiunea diplomatică ....................................................................................................

1. b) Oficiul consular .............................................................................................................

c) Reprezentanta internatională interguvernamentală

.............................................................................................................................................

Adresa:

2. Localitatea ..................................................., str. ......................................... nr. ...........,

sectorul ............., codul postal ..........................

Prin prezenta cerere solicităm restituirea taxei pe valoarea adăugată plătite pentru cumpărări de bunuri/prestări de servicii, în baza prevederilor art. 11 alin. (1) lit. k) si ale art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, în sumă de ........... lei.

Se anexează documentele (se marchează cu x):

- factură fiscală ¨

- bon de comandă - chitantă ¨

- alte documente legal aprobate ¨

- documente de plată ¨

- borderou ¨

RESTITUIREA ESTE AFERENTĂ TRIMESTRULUI ¨

Solicităm restituirea în contul nr. ..............................., deschis la ...................................,

Sucursala .................................... .

 

Conducătorul institutiei,

..............................

(semnătura si stampila)

 

CADRU REZERVAT MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE

 

            Avizăm favorabil restituirea T.V.A. în sumă de .......................... lei, fiind îndeplinite conditiile de reciprocitate.

 

Data ........................

 

Directorul Directiei protocol,

Semnătura ........................

Stampila

 

CADRU REZERVAT MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE

 

            Aprobăm restituirea T.V.A. în sumă de ................................ lei.

 

Data ........................

 

Directorul general al Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti,

Semnătura ..........................

Stampila

 

ANEXA Nr. 6

la norme

 

Numele si prenumele solicitantului ...............................................................................................

Institutia ..........................................................................................................................................

Functia solicitantului ......................................................................................................................

Numărul carnetului eliberat de Ministerul Afacerilor Externe ..........................................................

Adresa:

localitatea ....................................................................., str. ............................................. nr. ........., sectorul ........................................., codul postal ..............................

Prin prezenta cerere solicităm restituirea taxei pe valoarea adăugată plătite pentru cumpărări de bunuri/prestări de servicii, în baza prevederilor art. 11 alin. (1) lit. k) si ale art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, în sumă de ..................... lei.

Se anexează documentele (se marchează cu x):

- factură fiscală ¨

- bon de comandă - chitantă ¨

- alte documente legal aprobate ¨

- documente de plată ¨

- borderou ¨

RESTITUIREA ESTE AFERENTĂ TRIMESTRULUI ¨

Solicităm restituirea în contul nr. ..............................., deschis la ...................................,

Sucursala .................................... .

 

Conducătorul institutiei,

..............................

(semnătura si stampila)

Numărul de înregistrare

............................................

Din data de: ......................

Loc rezervat pentru Ministerul Finantelor Publice

 

CERERE

de restituire a taxei pe valoarea adăugată

Numărul de înregistrare

............................................

Din data de: ......................

Loc rezervat pentru Ministerul Afacerilor Externe

 

CADRU REZERVAT MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE

 

Avizăm favorabil restituirea T.V.A. în sumă de .......................... lei, fiind îndeplinite conditiile de reciprocitate.

Data ........................

 

Directorul Directiei protocol,

Semnătura ........................

Stampila

 

CADRU REZERVAT MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE

 

            Aprobăm restituirea T.V.A. în sumă de ................................ lei.

 

            Data .....................

 

Directorul general al Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti,

Semnătura ...........................

Stampila

 

ANEXA Nr. 7

la norme

 

Directia generală a finantelor publice

a municipiului Bucuresti

Compartimentul .................... Nr. ............/...............

Către

Trezoreria..............................

 

Vă comunicăm, ca urmare a cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată, înregistrată la Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti sub nr. .........../.............., că s-a aprobat restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor si serviciilor cumpărate de:

a) Misiunea diplomatică/Oficiul consular/Reprezentanta internatională interguvernamentală .....................................................;

b) personal al................................................................, în sumă de:

a)..................................... lei;

b)..................................... lei.

Vă rugăm ca sumele de mai sus să fie restituite prin virament în contul ....................................... (institutiei sau al persoanei) nr. ..............., deschis la  banca....................................., Sucursala/Filiala/Agentia ............................... .

Alăturat vă remitem cererea de restituire aprobată, pe baza căreia vă rugăm să efectuati viramentul.

 

Sef compartiment,

..........................................

 

ANEXA Nr. 8

la norme

 

Directia generală a finantelor publice

a municipiului Bucuresti

Nr. ............/...............

 

Către ...................................

 

Prin prezenta vă comunicăm, ca urmare a cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată, înregistrată la Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti sub nr. .........../............, că vi s-a aprobat restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor si serviciilor cumpărate pentru:

a) Misiunea diplomatică/Oficiul consular/Reprezentanta internatională interguvernamentală............................................................................;

b) personal al Misiunii diplomatice/Oficiului consular/Reprezentantei internationale interguvernamentale ....................................................................., urmând ca plata să se efectueze prin virament în contul ............................................ nr. ................., (institutiei sau al persoanei) deschis la Banca ................................, Sucursala/Filiala/Agentia ......................................................... .

Sumele aferente sunt:

a)..................................... lei;

b)..................................... lei.

 

Director general,

..........................................

 

RECTIFICĂRI

 

În Legea nr. 203/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 22 mai 2002, se fac următoarele rectificări:

- la art. I pct. 3: literele o) si p) de la art. 21 se elimină, urmând ca literele q), r) si s) să devină literele o), p) si, respectiv, q);

- la art. I pct. 10: la art. 81 lit. a), la final, în loc de: său se va citi: sau;

- la art. I pct. 40: la art. 37 lit. b), în continuarea alin. 1, care se va sfârsi cu (;), se va scrie textul alin. 2, începând cu literă mică;

- la art. I pct. 65: la art. 611 alin. 1 lit. a), la alin. 3 si 4, în loc de: “... asigurătorii...” se va citi: “... asiguratorii...”;

- la art. I pct. 65: la art. 611 alin. 1 lit. b), ultimul rând, în loc de: “... importante...” se va citi:

....importate...”.

 

În Legea nr. 375/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 21 iunie 2002, se face următoarea rectificare:

- la art. I pct. 30: la art. 30 alin. (2), în loc de: “... constituite din 2-3 specialisti .... si 1-3 reprezentanti ai furnizorilor...” se va citi: “... constituite din 2/3 specialisti ... si 1/3 reprezentanti ai furnizorilor...”.