MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 74         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 31 ianuarie 2002

 

SUMA

 

LEGI SI DECRETE

 

66. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 226/2000 privind circulatia juridică a terenurilor cu destinatie forestieră

 

74. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 226/2000 privind circulatia juridică a terenurilor cu destinatie forestieră

 

75. - Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată

 

83. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL

AL AUDIOVIZUALULUI

 

6. - Decizie privind reducerea cu 6 luni a durateI Licentei de emisie nr. R 111 din 1 martie 1994, acordată Societătii Comerciale “Prundvilchim” - S.R.L. pentru postul Radio Horion din Craiova

 

7. - Decizie privind retragerea Licentei de emisie nr. TV 002 din 7 ianuarie 1993, acordată Societătii Comerciale “Dacia R.T.V. Europa Nova” - S.R.L. pentru postul de televiziune Tele Europa Nova din Iasi

 

9. - Decizie privind obligatiile ce revin titularilor de licentă de emisie referitor la înregistrarea programelor de radio si de televiziune

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 226/2000

privind circulatia juridică a terenurilor cu destinatie forestieră

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 226 din 24 noiembrie 2000 privind circulatia juridică a terenurilor cu destinatie forestieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. După alineatul (2) al articolului 2 se introduc alineatele (3) si (4) cu următorul cuprins:

(3) În cazul dobândirii prin acte juridice între vii, proprietatea de fond forestier a dobânditorului nu poate depăsi 100 ha de familie. Prin notiunea de familie se întelege sotii si copiii necăsătoriti, dacă gospodăresc împreună cu părintii lor.

(4) Încălcarea prevederilor alin. (2) se sanctionează cu reductiunea actului juridic până la limita suprafetei legale.”

2. După articolul 2 se introduce articolul 2 1 cu următorul cuprins:

“Art. 2 1 . - (1) Cetătenii străini si apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere.

(2) Persoanele juridice străine nu pot dobândi terenuri forestiere în România, prin acte juridice între vii sau pentru cauză de moarte.

(3) În cazul terenurilor ce fac obiectul investitiilor persoanelor fizice sau juridice străine, sunt si rămân aplicabile dispozitiile legislative în vigoare privind regimul juridic al investitiilor străine.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Vânzarea terenurilor din fondul forestier proprietate privată se face cu respectarea dreptului de preemtiune al coproprietarilor sau vecinilor.

(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Natională a Pădurilor, are drept de preemtiune la vânzările terenurilor din fondul forestier proprietate privată, limitrofe fondului forestier proprietate publică a statului, precum si pentru enclavele din acesta.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Vânzătorul va înregistra oferta de vânzare a enclavelor sau a terenurilor forestiere proprietate privată la primăria în a cărei rază teritorială este înregistrat terenul respectiv. Oferta de vânzare va cuprinde numele si prenumele vânzătorului, suprafata si categoria de folosintă, sarcinile care îl grevează, locul unde este situat terenul, termenii si conditiile vânzării, indicând si pretul cerut.

(2) În aceeasi zi secretarul primăriei va afisa oferta, sub semnătură si cu aplicarea stampilei, la sediul primăriei.

(3) Titularii dreptului de preemtiune, prevăzuti la art. 3, trebuie să se pronunte în scris asupra exercitării acestuia, în termen de 30 de zile de la data afisării ofertei de vânzare, în care se va mentiona si pretul oferit. Oferta de cumpărare se înregistrează la primărie.

(4) În cazul în care, în termenul prevăzut la alin. (3), îsi exercită dreptul de preemtiune mai multi titulari din categoria prevăzută la art. 3, vânzătorul are dreptul de a allege una dintre oferte.

(5) Dacă pretul oferit de titularii dreptului de preemtiune din categoriile prevăzute la art. 3 nu este convenabil vânzătorului, acesta poate să vândă terenul cu destinatie forestieră sau enclava oricărei alte persoane.

(6) Dacă în termenul prevăzut la alin. (3) nici unul dintre titularii dreptului de preemtiune nu si-a manifestat vointa de a cumpăra terenul ofertat, acesta se vinde liber.”

5. Articolul 5 se abrogă.

6. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Dovada publicitătii prevăzute la art. 4 se face în fata notarului public, la încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, cu actul eliberat vânzătorului de către secretarul primăriei, după expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la art. 4 alin. (3).”

7. Alineatul (2) al articolului 6 se abrogă.

8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Schimbul de terenuri din fondul forestier proprietate privată, în toate cazurile, se încheie în formă autentică.”

9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Nerespectarea dispozitiilor art. 2 alin. (2) si ale art. 7 atrage nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare, după caz a contractului de schimb, iar nerespectarea dispozitiilor art. 4 atrage nulitatea relativă a contractului.”

10. Alineatele (1) si (2) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Cu aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, Regia Natională a Pădurilor, în scopul lichidării enclavelor din fondul forestier domeniu public al statului, cât si pentru corectarea perimetrului acestuia, efectuează schimburi de terenuri cu proprietarii suprafetelor respective, inclusiv prin cumpărare, pe bază de acte autentice.

(2) Prin schimburile efectuate fiecare teren dobândeste situatia juridică a terenului pe care îl înlocuieste.

Operatiunea de înregistrare în evidentele cadastrale revine fiecărei părti pentru terenul primit, cu plata taxelor de timbru potrivit prevederilor legale.”

11. După articolul 9 se introduc articolele 9 1 -9 6 cu următorul cuprins:

“Art. 9 1 . - Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Natională a Pădurilor, poate cumpăra terenuri degradate proprietate privată, inapte pentru folosinte agricole, în vederea ameliorării prin împădurire, prin constituirea lor în perimetre de ameliorare.

Art. 9 2 . - În zonele deficitare în păduri autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Natională a Pădurilor, poate adopta măsuri de majorare a procentului de pădure în vederea combaterii fenomenului de secetă si a schimbărilor climatice, prin împădurirea unor terenuri cu destinatie agricolă, obtinute prin efectuarea de schimburi de terenuri cu destinatie forestieră din celelalte zone prin echivalarea suprafetelor.

            Art. 9 3 . - (1) Terenurile cumpărate în conditiile art. 9 si 9 1 sau obtinute prin schimburi de terenuri conform prevederilor art. 9 si 9 2 dobândesc destinatie forestieră si vor fi cuprinse în amenajamentele silvice prin trecerea acestora în proprietatea publică a statului, în conditiile legii.

            (2) Pentru terenurile prevăzute la alin. (1) nu se plăteste taxa pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol.

            Art. 9 4 . - Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Natională a Pădurilor, poate dobândi terenuri cu destinatie forestieră sau cu destinatie agricolă în vederea împăduririi acestora si prin donatie a persoanelor fizice sau juridice.

            Art. 9 5 . - Metodologia de achizitionare, prin cumpărare, schimb sau donatie, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului se elaborează de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură si se aprobă prin horărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă.

            Art. 9 6 . - (1) Sunt interzise înstrăinările, sub orice formă, ale terenurilor cu privire la care există litigii în instantele judecătoresti, pe tot timpul solutionării acestor litigii.

            (2) Înstrăinările încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt nule. Nulitatea va fi constatată de către instanta judecătorească la cererea oricărei persoane interesate.

            (3) Serviciile de transcriptiuni si inscriptiuni, precum si birourile de carte funciară ale judecătoriilor vor evidentia, în registrele de publicitate, opozitiile de înstrăinare formulate de partea interesată si, în aceste cazuri, vor refuza eliberarea certificatelor de sarcini necesare autentificării înstrăinărilor, solicitate de persoanele care vor să înstrăineze.”

            12. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

            “Art. 10. - Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă se completează cu prevederile legislatiei civile, ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, ale Legii nr. 54/1998 privind circulatia juridică a terenurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, ale Legii nr. 26/1996 - Codul silvic, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate si ale Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, cu modificările ulterioare, în măsura în care acestea nu sunt contrare prevederilor prezentei ordonante de urgentă.”

            Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 45 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 66.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei

de urgentă a Guvernului nr. 226/2000 privind circulatia juridică a terenurilor cu destinatie forestieră

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 226/2000 privind circulatia juridică a terenurilor cu destinatie forestieră si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2002.

Nr. 74.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998

privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 96 din 27 august 1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, aprobată si modificată prin Legea nr. 141/1999, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 24 ianuarie 2000, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. La articolul 8, literele a), b) si h) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:

            “a) să elaboreze amenajamentele silvice pentru pădurile pe care le detin, prin unităti specializate, în mod gratuit, autorizate în acest scop de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Costul acestor lucrări se suportă de proprietari, în cazul persoanelor juridice, si de administrator, în cazul pădurilor statului. Pentru pădurile cu suprafete mai mici de 10 hectare, apartinând persoanelor fizice, precum si pentru suprafete mai mici de 30 hectare, apartinând unitătilor de cult si celor de învătământ, se întocmesc, de unităti specializate, extrase sumare din amenajamente silvice, al căror continut se va preciza prin normele tehnice de amenajare;

            b) să asigure paza pădurilor, în vederea prevenirii tăierilor ilegale, distrugerii sau degradării vegetatiei forestiere, păsunatului abuziv, braconajului si a altor fapte infractionale sau contraventionale. Proprietarii de păduri mentionati la art. 12 alin. (1) vor asigura paza prin structurile silvice de administrare, de stat sau private, după caz. Neasigurarea pazei prin structurile silvice autorizate atrage răspunderea contraventională;

            ................................................................................................

            h) să execute tăieri de arbori numai după punerea în valoare si eliberarea documentelor specifice, de către personalul silvic autorizat;”

            2. La articolul 10, alineatele (2) si (5) vor avea următorul cuprins:

            “(2) Pentru masa lemnoasă destinată a se exploata proprietarii sau detinătorii cu orice titlu de păduri întocmesc

acte de punere în valoare, în conformitate cu normele tehnice în vigoare, cu inventarierea prealabilă a arborilor destinati tăierii de către personalul silvic delegat să utilizeze ciocanul silvic de marcat.

            ................................................................................................

            (5) Materialul lemnos care se transportă din pădure are ca document de însotire bonul de vânzare sau foaia de însotire, fiind marcat, cu exceptia celui fasonat în metri steri, cu marca dreptunghiulară specifică agentului economic care administrează pădurea sau celui care exploatează masa lemnoasă, după caz.”

            3. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

             “Art. 12. - (1) Pădurile proprietate publică, apartinând comunelor, oraselor si municipiilor, precum si cele proprietate privată indiviză, apartinând fostilor composesori, mosneni si răzesi, precum si persoanelor apartinând altor forme asociative conform prevederilor legale sau mostenitorilor acestora, se administrează de către proprietari prin structurile silvice proprii,  similare cu cele ale statului, sau, la cerere, prin structurile silvice de stat existente, pe baza unor contracte convenite între părti. Pentru gestionarea pădurilor prin structuri silvice proprii detinătorii mentionati mai sus angajează personal de specialitate, autorizat în conditiile prezentei ordonante.”

            4. La articolul 12, după alineatul (2) se introduc alineatele (3) si (4) cu următorul cuprins:

            “(3) În scopul asigurării continuitătii modului de gospodărire durabilă a pădurilor se mentin actualele unităti teritoriale amenajistice si gruparea lor pe actualele unităti silvice teritoriale administrative.

            (4) Pentru crearea structurilor silvice proprii, similare cu cele de stat, se va angaja personal silvic, prin concurs, cu avizul proprietarilor.”

            5. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

            “Art. 13. - În conditiile mentinerii unitătilor silvice teritoriale administrative si a celor teritoriale amenajistice, modalitătile concrete de gospodărire a pădurilor, repartizarea resurselor materiale si a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice si juridice pentru pădurile pe care le au în proprietate, precum si obligatiile acestora se reglementează prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile.”*)

            6. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

`           “Art. 14. - (1) Proprietarii de păduri la care se referă prezenta sectiune îsi pot gospodări pădurile ce le apartin, pe bază contractuală, în conditiile art. 12 alin. (3), prin Regia Natională a Pădurilor.”

            7. La articolul 14, litera b) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

            “b) obligatiile Regiei Nationale a Pădurilor de a asigura paza pădurilor si de a executa lucrările tehnice silvice de îngrijire, combatere a dăunătorilor, punere în valoare a masei lemnoase, exploatare a resurselor si de regenerare a arboretelor, în conformitate cu regimul silvic;”

            8. La articolul 15, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

            “Art. 15. - (1) Pădurile proprietate privată apartinând persoanelor fizice sunt supuse regimului silvic. Proprietarii au obligatia să asigure paza pădurilor si să execute lucrările necesare impuse de regimul silvic, prin mijloace proprii.

            (2) În situatia în care proprietarii de păduri nu îsi pot îndeplini, în mod individual, obligatiile prevăzute la alin. (1), acestia îsi vor gospodări pădurile pe bază contractuală prin structurile silvice private sau de stat, scop în care se pot constitui, în prealabil, în asociatii cu personalitate juridică.”

            9. La articolul 16, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

            “Art. 16. - (1) Administrarea pădurilor proprietate privată apartinând parohiilor, schiturilor, mânăstirilor, unitătilor de învătământ sau altor persoane juridice se face cu personal silvic specializat, în vederea respectării obligatiilor prevăzute la art. 8 alin. (1).

            ................................................................................................

            (3) Proprietarii de păduri care fac obiectul prezentei sectiuni pot solicita ca pădurile ce le apartin să fie administrate pe bază contractuală de structurile silvice de stat sau private, în conditiile prevăzute la art. 12 alin. (1) si (2), art. 13 si 14, completate de prevederi specifice, convenite de părtile contractante.”

            10. La articolul 17, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

            “(2) Contractele prevăzute la alin. (1) se încheie în formă autentică la birourile notariale, taxele si comisioanele suportându-se de structurile silvice care administrează pădurile respective. Aceste contracte se înregistrează la inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic, institutii definite conform art. 19 si 21, în a căror rază teritorială se află fondul forestier.

            (3) Rezilierea contractului din initiativa unei părti se solutionează conform legislatiei civile si în conditiile administrării pădurilor, în continuare, în regim silvic, prin structuri silvice autorizate.”

            11. După articolul 17 se introduce articolul 17 1 , cu următorul cuprins:

            “Art. 17 1 . - Până la retrocedarea unor terenuri forestiere din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor în proprietatea publică a unitătilor administrativ-teritoriale sau în proprietatea privată, respectiv până la punerea în posesie conform prevederilor Legii nr. 1/2000, Regia Natională a Pădurilor are obligatia să execute lucrările tehnice silvice conform prevederilor amenajamentelor silvice si reglementărilor impuse de regimul silvic, acordând proprietarilor profitul rezultat din valorificarea masei lemnoase respective. Profitul rezultat se acordă în bani sau în natură, la cererea proprietarului.”

            12. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

            “Art. 19. - (1) Controlul respectării regimului silvic pentru întregul fond forestier national se exercită de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, precum si prin inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic, aflate în subordinea acesteia.”

            13. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

            “Art. 21. - (1) Inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic se constituie la nivelul fiecărui judet, dacă suprafata pădurilor judetului, potrivit art. 3 lit. a)-e), este de minimum 50.000 hectare.

            (2) În cazul judetelor în care suprafata pădurilor este sub limita prevăzută la alin. (1), inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic vor fi constituite pe raza a două sau mai multe judete limitrofe, astfel încât suprafata minimă a acestora să fie cea prevăzută la alin. (1), dar nu mai mare de 150.000 hectare.

            (3) Inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic se constituie prin hotărâre a Guvernului.

            (4) Personalul tehnic de specialitate din inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic va fi dimensionat în raport cu suprafata pădurilor si cu numărul de proprietari, astfel încât pentru o suprafată medie de 20.000 hectare să existe un inspector inginer silvic.

            (5) Pentru controlul lucrărilor tehnice de teren si pentru executarea controalelor de fond se va asigura un inginer silvic sau un tehnician silvic pentru o suprafată medie de 10.000 hectare.”

            14. La articolul 23, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

            “(2) Scoaterea/ocuparea definitivă a terenurilor din fondul forestier, fără compensarea acestora cu o suprafată echivalentă de teren, pentru obiectivele si lucrările prevăzute la alin. (1), se face cu plata de către persoanele fizice si juridice solicitante a următoarelor taxe si despăgubiri:

            a) taxa pentru ocuparea definitivă a terenurilor forestiere, potrivit prevederilor art. 92 alin. (4), cu exceptiile prevăzute la alin. (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, care se varsă la Fondul de ameliorare a fondului funciar, fond aflat la dispozitia autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

            b) contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier, care se achită proprietarului terenului forestier pentru terenurile proprietate privată, sau, respectiv, o despăgubire acordată administratorului terenului pentru terenurile proprietate publică a statului, care se varsă în Fondul de conservare si regenerare a pădurilor;

            c) contravaloarea pierderii de crestere, determinată de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii, care se achită proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privată, sau, respectiv, o despăgubire acordată administratorului terenului pentru terenurile proprietate publică a statului, care se varsă în Fondul de conservare si regenerare a pădurilor;

            d) valoarea obiectivelor dezafectate pentru terenurile ocupate din fondul forestier proprietate publică a statului,

care se achită administratorului acestora.

            (3) La cererea persoanelor fizice si juridice, scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier national pentru obiectivele si lucrările prevăzute la alin. (1), dacă beneficiarul compensează cu terenuri echivalente ca suprafată si bonitate, limitrofe fondului forestier, se poate face cu plata unei taxe egale cu valoarea masei lemnoase la exploatabilitate pentru specia principală de bază corespunzătoare statiunii, care se varsă la Fondul de ameliorare a fondului funciar, a despăgubirilor prevăzute la alin. (2) lit. d), precum si a cheltuielilor de instalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia până la realizarea stării de masiv pe terenul primit în compensare, care se achită anticipat administratorului fondului forestier.”

            15. La articolul 23, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

            “(4) Prevederile art. 92 alin. (6) din Legea nr. 18/1991, republicată, sunt aplicabile.”

            16. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

            “Art. 24. - (1) Pentru ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier national, persoanele fizice sau juridice beneficiare de folosirea terenului au obligatia să achite:

            a) o garantie în sumă egală cu cheltuielile necesare pentru aducerea în conditii apte de împădurire a terenului ocupat temporar; suma prevăzută se depune într-un cont special, purtător de dobândă, la Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispozitia autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, prevăzut în Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare;

            b) chiria anuală pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier, care se achită proprietarului terenului

pentru terenurile proprietate privată si administratorului terenului pentru terenurile proprietate publică a statului, în Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere;

            c) contravaloarea pierderii de crestere determinată de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii, care se achită proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privată si administratorului terenului pentru terenurile proprietate publică a statului, în Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere;

            d) cheltuielile de reinstalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia, până la realizarea stării de masiv, pentru terenurile ocupate proprietate publică a statului, care se achită anticipat administratorului acestora;

            e) valoarea obiectivelor dezafectate de pe terenurile ocupate proprietate publică a statului, care se achită administratorului acestora.

            (2) În situatia în care ocuparea temporară a terenului nu implică defrisarea vegetatiei forestiere lemnoase, beneficiarul nu plăteste proprietarului sau administratorului terenului sumele prevăzute la alin. (1) lit. c), d) si e).

            (3) În cazul în care titularul aprobării de scoatere temporară din circuitul forestier îsi îndeplineste obligatiile cu privire la redarea terenurilor în fondul forestier, acestuia îi sunt restituite garantia si dobânda aferentă.

            (4) Pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, care se foloseste pentru calculul obligatiilor bănesti aferente ocupării terenurilor din fondul forestier national, prevăzute la art. 23 si în prezentul articol, se stabileste prin ordin al ministrului responsabil de domeniul silviculturii, tinând seama de pretul de piată.”

            17. La articolul 28 alineatul (1), după litera g) se introduce litera h) cu următorul cuprins:

            “h) finantarea administrării pădurilor prin structuri silvice autorizate, în situatiile în care veniturile obtinute prin valorificarea integrală a resurselor forestiere, conform amenajamentelor silvice, nu asigură costurile administrării în regim silvic.”

            18. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

            “Art. 31. - (1) Tăierea sau scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieti sau lăstari din fondul forestier national, indiferent de forma de proprietate, de către proprietari, detinători sau de către oricare altă persoană, dacă valoarea pagubei este de peste 5 ori mai mare decât pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior sau dacă valoarea este sub această limită, dar fapta a fost săvârsită de cel putin două ori în interval de 2 ani, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă.

            (2) Dacă fapta a avut ca urmare o pagubă în valoare de 20 de ori mai mare decât pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pedeapsa este închisoarea de la 1 la 5 ani.

            (3) Când fapta a avut ca urmare o pagubă în valoare de peste 50 de ori mai mare decât pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

            (4) Maximul pedepselor prevăzute la alin. (1)-(3) se majorează cu 3 ani în cazul în care faptele au fost săvârsite în următoarele împrejurări:

            a) de două sau mai multe persoane împreună;

            b) de o persoană având asupra sa o armă sau substante chimice periculoase;

            c) în timpul noptii;

            d) în arii forestiere protejate.

            (5) Tentativa se pedepseste.”

            19. La articolul 33, literele a), b) si c) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:

            “a) refuzul proprietarilor sau al altor detinători de păduri de a întocmi amenajamente silvice, conform obligatiei

prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a), cu amendă de la 400.000 lei la 2.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru persoane juridice;

            b) neasigurarea pazei pădurilor de către persoanele fizice detinătoare, cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei si neasigurarea pazei si administrării prin structuri silvice autorizate a pădurilor apartinând persoanelor juridice, cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;

            c) refuzul proprietarilor sau al altor detinători de păduri de a executa lucrările de prevenire si combatere a dăunătorilor si bolilor pădurilor, conform dispozitiei art. 8 alin. (1) lit. c), sau de a executa lucrările de îngrijire a arboretelor, prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. g), cu amendă de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei.”

            20. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

            “Art. 35. - Constatarea infractiunilor prevăzute la art. 30-32 si a contraventiilor prevăzute la art. 33 se face de către personalul silvic prevăzut la art. 105 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic si de către personalul silvic din structurile silvice nou-înfiintate, precum si de către organele de cercetare penală, în cazul infractiunilor, si de către primari, în cazul contraventiilor.”

            21. După articolul 39 se introduc articolele 39 1 si 39 2 cu următorul cuprins:

            “Art. 39 1 . - În întelesul prezentei ordonante, prin structuri silvice private sau de stat, considerate în ansamblul lor, se întelege: cantoane, brigăzi sau districte si ocoale silvice.

            Art. 39 2 . - Structurile silvice private, similare cu cele de stat, legal constituite, precum si personalul silvic angajat vor fi autorizate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile de la depunerea documentelor necesare autorizării.”

            Art. II. - Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va stabili, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, suprafetele maxime care pot fi defrisate pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. b), c) si d).

            Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, aprobată prin Legea nr. 141/1998, republicată, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 12 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 75.


*) Termenul curge de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea

fondului forestier national, republicată

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2002.

Nr. 83.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL

AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind reducerea cu 6 luni a duratei Licentei de emisie nr. R 111 din 1 martie 1994,

acordată Societătii Comerciale “Prundvilchim” - S.R.L. pentru postul Radio Horion din Craiova

 

            Consiliul National al Audiovizualului, întrunit în sedinta din 17 ianuarie 2002, a constatat următoarele:

            Postul Radio Horion al Societătii Comerciale “Prundvilchim” - S.R.L., având Licenta de emisie nr. R 111 din 1 martie 1994, functionează într-un amplasament neautorizat si nu detine la sediu buletinul de măsurători, avizul tehnic prealabil si decizia de autorizare, încălcând astfel obligatiile ce decurg din licenta de emisie;

            în baza art. 36 din Legea audiovizualului nr. 48/1992 Societătii Comerciale “Prundvilchim” - S.R.L. i-a fost adresată Somatia publică nr. 6.870 din 21 noiembrie 2001 pentru aceeasi abatere;

            având în vedere că Societatea Comercială “Prundvilchim” - S.R.L. nu s-a conformat acestei somatii si nu a intrat în legalitate în termenul stabilit, în temeiul art. 37 alin. (1) lit. c) din Legea audiovizualului nr. 48/1992 si în conformitate cu dispozitiile art. 29 din aceeasi lege,

 

            Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e:

 

            Articol unic. - Se reduce cu 6 luni durata Licentei de emisie nr. R 111 din 1 martie 1994 pentru postul Radio Horion din Craiova, acordată Societătii Comerciale “Prundvilchim” - S.R.L., în temeiul art. 37 alin. (1) lit. c) din Legea audiovizualului nr. 48/1992.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Serban Madgearu

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2002.

Nr. 6.

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind retragerea Licentei de emisie nr. TV 002 din 7 ianuarie 1993, acordată Societătii Comerciale

“Dacia R.T.V. Europa Nova” - S.R.L. pentru postul de televiziune Tele Europa Nova

din Iasi

 

            Consiliul National al Audiovizualului, întrunit în sedinta din 17 ianuarie 2002, a constatat următoarele:

            Postul Tele Europa Nova din Iasi al Societătii Comerciale “Dacia R.T.V. Europa Nova” - S.R.L., având Licenta de emisie nr. TV 002 din 7 ianuarie 1993, începând cu data de 1 decembrie 2001 a întrerupt emisiunile de televiziune retransmitând doar programul Tele 7 abc Bucuresti (statie cap de retea), încălcându-se astfel obligatiile ce decurg din licenta de emisie, precum si prevederile Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 21/1999 privind reglementarea modului de prezentare si de aprobare a grilelor de program;

            în baza art. 36 din Legea audiovizualului nr. 48/1992 Societătii Comerciale “Dacia R.T.V. Europa Nova” - S.R.L. i-a fost adresată Somatia publică nr. 7.873 din 27 decembrie 2001 pentru aceeasi abatere;

            de asemenea, începând cu data de 11 ianuarie 2002, de la ora 9,00, pe canalul 54-8P nu a mai putut fi receptionat postul Tele Europa Nova;

            având în vedere că Societatea Comercială “Dacia R.T.V. Europa Nova” - S.R.L. nu s-a conformat somatiei si nu a intrat în legalitate în termenul stabilit, în temeiul art. 37 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 48/1992 si în conformitate cu dispozitiile art. 29 din aceeasi lege,

 

            Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e:

 

            Articol unic. - Se retrage Licenta de emisie nr. TV 002 din 7 ianuarie 1993 pentru postul de televiziune Tele Europa Nova din Iasi, acordată Societătii Comerciale “Dacia R.T.V. Europa Nova” - S.R.L., în temeiul art. 37 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 48/1992.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Serban Madgearu

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2002.

Nr. 7.

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind obligatiile ce revin titularilor de licentă de emisie referitor la înregistrarea programelor

de radio si de televiziune

 

            În temeiul prevederilor art. 32 si ale art. 35 alin. 1 si cu respectarea art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

 

            Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e:

 

            Art. 1. - Programele de radio sau de televiziune difuzate pe cale radioelectrică terestră sau prin satelit, programul de conceptie proprie si programul constituit din productii audiovizuale înregistrate prin diverse mijloace, difuzate prin retelele de distributie prin cablu, vor fi înregistrate integral si simultan cu transmisia lor în timp real.

            Art. 2. - (1) Înregistrările programelor enumerate mai sus vor fi păstrate timp de 30 de zile după data difuzării.

            (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) înregistrările continând emisiuni după a căror difuzare posturile de radio

sau de televiziune au primit solicitări privind acordarea dreptului la replică, situatie în care înregistrările vor fi păstrate timp de 60 de zile după data difuzării. 

            Art. 3. - Titularii licentelor de emisie sunt obligati să pună la dispozitie Consiliului National al Audiovizualului, la cerere, înregistrările în următoarele formate:

            a) pentru programele de televiziune, înregistrare analogică pe casete VHS, cu viteză normală sau “longplay”;

            b) pentru programele de radio, înregistrare analogică pe casete audio standard.

            Art. 4. - Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctionează conform Legii audiovizualului nr. 48/1992.

            Art. 5. - (1) Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            (2) Începând cu aceeasi dată orice alte prevederi contrare se abrogă.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Serban Madgearu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 9.