MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 42        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 22 ianuarie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

3. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiintarea unor institutii publice în subordinea Ministerului Transporturilor

 

10. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiintarea unor institutii publice în subordinea Ministerului Transporturilor

 

4. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 67/2001 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a obligatiilor către regiile autonome si societătile/companiile nationale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garantia statului

 

11. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 67/2001 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a obligatiilor către regiile autonome si societătile/companiile nationale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garantia statului

 

5. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a obligatiilor către regiile autonome si societătile/companiile nationale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garantia statului

 

12. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a obligatiilor către regiile autonome si societătile/companiile nationale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garantia statului

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1. - Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare  terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

1.341/2001. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea Fondului special pentru produse petroliere

 

22. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome “Editura Didactică si Pedagogică”

 

Comunicat

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1998

privind înfiintarea unor institutii publice în subordinea Ministerului Transporturilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 95 din 27 august 1998 privind înfiintarea unor institutii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, emisă în temeiul art. 1 pct. 12 lit. k) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 28 august 1998, cu următoarea modificare:

- Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(2) Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. este organismul tehnic specializat al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, desemnat să asigure, în principal, inspectia si supravegherea desfăsurării în sigurantă a navigatiei în apele nationale navigabile, a protectiei apelor navigabile împotriva poluării de către nave, inspectia navelor sub pavilion român în apele  internationale, coordonarea activitătilor de căutare si salvare pe mare, controlul respectării reglementărilor interne în domeniul transporturilor navale, a acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte, înmatricularea navelor sub pavilion român, atestarea si brevetarea personalului navigant, precum si cercetarea evenimentelor si accidentelor de navigatie.”

Art. II. - În cuprinsul ordonantei denumirea Ministerul Transporturilor se înlocuieste cu denumirea Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, iar sintagma ministrul transporturilor se înlocuieste cu sintagma ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 95/1998, astfel cum a fost modificată prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2002.

Nr. 3.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei

Guvernului nr. 95/1998 privind înfiintarea unor institutii

publice în subordinea Ministerului Transporturilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiintarea unor institutii publice în subordinea Ministerului Transporturilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2002.

Nr. 10.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 67/2001

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a obligatiilor către regiile autonome si societătile/companiile nationale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garantia statului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 67 din 30 august 2001 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a obligatiilor către regiile autonome si societătile/companiile nationale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garantia statului, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.8 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2002.

Nr. 4.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 67/2001 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a obligatiilor către regiile autonome si societătile/companiile nationale

beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garantia statului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 67/2001 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a obligatiilor către regiile autonome si societătile/companiile nationale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garantia statului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2002.

Nr. 11.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2000

privind plata cu prioritate a obligatiilor către regiile autonome si societătile/companiile nationale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garantia statului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 23 din 27 ianuarie 2000 privind plata cu prioritate a obligatiilor către regiile autonome si societătile/companiile nationale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garantia statului, emisă în temeiul art. 1 lit. B pct. 7 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

ORDONANTĂ

privind plata cu prioritate a obligatiilor către regiile

autonome, societătile/companiile nationale si societătile

comerciale rezultate prin reorganizarea societătilor/

companiilor nationale beneficiare de împrumuturi externe

contractate direct de stat sau cu garantia statului”

2. În cuprinsul ordonantei sintagma regiile autonome si societătile/companiile nationale se înlocuieste cu sintagma regiile autonome, societătile/companiile nationale si societătile comerciale rezultate prin reorganizarea societătilor/companiilor nationale.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2002.

Nr. 5.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei

Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a obligatiilor

către regiile autonome si societătile/companiile nationale

beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat

sau cu garantia statului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a obligatiilor către regiile autonome si societătile/companiile nationale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garantia statului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2002.

Nr. 12.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale

ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă

si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Articolul 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si Agentia Domeniilor Statului pot proceda la compensarea debitelor reprezentând redeventă datorată si neachitată la termen de concesionarii terenurilor agricole, cu sumele cuvenite acestora cu titlu de sustinere financiară a agriculturii de către stat, prevăzută anual cu această destinatie în bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.”

Art. II. - Se autorizează Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor ca din bugetul acestuia aprobat pe anul 2002, de la capitolul “Agricultură si silvicultură”, titlul “Transferuri” să acorde un împrumut fără dobândă, în limita sumei de 406 miliarde lei fondului “Dezvoltarea agriculturii românesti”. Împrumutul se restituie de Agentia Domeniilor Statului până la data de 30 noiembrie 2002 Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor în vederea reconstituirii plătilor de casă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice

privind utilizarea Fondului special pentru produse petroliere

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru produse petroliere,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice privind utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.341.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind utilizarea Fondului special pentru produse petroliere

 

CAPITOLUL I

Constituirea veniturilor Fondului special pentru produse

Petroliere

 

Art. 1. - (1) Fondul special pentru produse petroliere se constituie prin includerea în pretul produselor petroliere livrate, benzină si motorină, obtinute de producători sau rezultate din procesare, a unei sume în lei reprezentând echivalentul sumei de 0,01 dolari S.U.A./litru la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României, valabil pentru ultima zi a lunii anterioare livrării.

(2) În întelesul prezentelor norme metodologice, în categoria benzină si motorină se includ carburantii, care se livrează ca produse finite.

Art. 2. - (1) Suma determinată în conditiile prevăzute la art. 1 se evidentiază distinct în pretul produselor petroliere livrate, benzină si motorină, si nu se include în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.

(2) La vânzarea cu ridicata a carburantilor prevăzuti la art. 1 se determină cantitatea în litri, utilizându-se densitatea la livrare. Fondul special pentru produse petroliere se stabileste prin aplicarea sumei în lei/litru la cantitatea în litri si se mentionează distinct în facturile emise la livrarea produselor petroliere respective.

Art. 3. - Obligatia de a constitui veniturile Fondului special pentru produse petroliere revine producătorilor si procesatorilor, persoane juridice cu sediul în România, denumite în continuare unităti colectoare, indiferent de forma de organizare, de natura capitalului si de destinatia produselor petroliere livrate.

Art. 4. - Sumele colectate si evidentiate distinct de către unitătile colectoare se virează cu ordin de plată, până la data de 25 a lunii pentru luna precedentă, în contul special nr. 50934192863 “Disponibil din Fondul special pentru produse petroliere”, deschis la Directia trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti pe seama Ministerului Industriei si Resurselor.

Art. 5. - Suma inclusă în preturile produselor petroliere pentru constituirea Fondului special pentru produse petroliere reprezintă cheltuială deductibilă din punct de vedere fiscal.

Art. 6. - Pentru neplata la termen a obligatiilor de plată ale unitătilor colectoare la Fondul special pentru produse petroliere se datorează majorări de întârziere, calculate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Controlul respectării obligatiilor de plată ale unitătilor colectoare la Fondul special pentru produse petroliere si la termenul stabilit la art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 249/2000 se efectuează de către organele fiscale.

Art. 8. - Agentii economici prevăzuti la art. 3 au obligatia să raporteze lunar, până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare, situatia conform formularului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

CAPITOLUL II

Gestionarea si utilizarea Fondului special

pentru produse petroliere

 

Art. 9. - Fondul special pentru produse petroliere este gestionat de Ministerul Industriei si Resurselor, care în acest scop îndeplineste atributiile si răspunderile stabilite  prin prezentele norme metodologice.

Art. 10. - Fondul special pentru produse petroliere se va utiliza pentru acoperirea integrală a obligatiilor de plată aferente fostei Companii Române de Petrol - S.A. Ministerul Industriei si Resurselor, în termen de 7 zile lucrătoare de la data încasării sumelor în Fondul special pentru produse petroliere, va efectua plăti pe destinatiile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 249/2000.

Art. 11. - (1) Din veniturile înregistrate lunar în contul special “Fondul special pentru produse petroliere” se vor achita cu prioritate obligatiile de plată cuprinse la pct. 1-9 din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 249/2000, în sumă de 140.084 mii dolari S.U.A., în ordinea în care acestea sunt înscrise în anexa respectivă.

(2) Plătile se vor efectua în lei si vor reprezenta echivalentul sumelor în dolari la cursul de schimb valutar din data plătii.

Art. 12. - Plata obligatiilor prevăzute la pct. 1-3 din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 249/2000 se va efectua în contul nr. 361180000302 deschis pe seama Ministerului Finantelor Publice la Centrala Băncii Nationale a României. Ministerul Finantelor Publice va proceda la informarea lunară a Ministerului Industriei si Resurselor cu privire la stingerea creantelor respective în contabilitatea proprie, care la rândul său va înstiinta debitorii în scopul reflectării în contabilitatea acestora a stingerii obligatiilor către Ministerul Finantelor Publice.

Art. 13. - Sumele de 2.612 mii dolari S.U.A. si 1.100 mii dolari S.U.A., prevăzute la pct. 6 din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 249/2000 cu titlu de valoare facturată si, respectiv, partial din suma de 2.905.940 dolari S.U.A., cu titlu de penalităti de întârziere, vor fi achitate de către gestionarul Fondului special pentru produse petroliere către Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti, care a achitat aceste sume către Societatea Comercială ”Petrolexportimport” - S.A., ca urmare a Sentintei judecătoresti definitive si executorii nr. 6.151 din 13 decembrie 1999. Suma rămasă din penalitătile calculate de 1.806 mii dolari S.U.A. va fi achitată de gestionarul Fondului special pentru produse petroliere către Societatea Comercială “Petrolexportimport” - S.A.

Art. 14. - (1) După acoperirea sumei de 140.084 mii dolari S.U.A., în conditiile prevăzute la art. 11-13 se vor efectua plătile pentru suma de 507.300 mii dolari S.U.A. reprezentând obligatia reglementată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol, aprobată cu modificări prin Legea nr. 32/1999, cu modificările si completările ulterioare, în acelasi cont prevăzut la art. 12.

(2) Ministerul Finantelor Publice va utiliza suma încasată pentru diminuarea datoriei publice interne, constituită conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/1997.

 

CAPITOLUL III

Contabilitatea si prezentarea executiei Fondului special

pentru produse petroliere

 

Art. 15. - Operatiunile contabile care se efectuează la unitătile colectoare sunt următoarele:

 

a) înregistrarea cheltuielilor ocazionate de constituirea Fondului special pentru produse petroliere:

635

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate

= 447 Fonduri speciale - analitic

distinct

 

b) virarea sumelor de către unitătile colectoare în contul Ministerului Industriei si Resurselor:

447 Fonduri speciale - analitic distinct

= 5121

Conturi la bănci în lei

 

Art. 16. - Operatiunile contabile care se efectuează la Ministerul Industriei si Resurselor sunt:

a) evidentierea sumelor încasate de Ministerul Industriei si Resurselor la Fondul special pentru produse petroliere:

119.01.41

Disponibil din Fondul special pentru produse petroliere

= 337.41

Fondul special pentru produse petroliere

 

 

b) virarea sumelor către unitătile beneficiare:

421

Cheltuieli din fonduri cu destinatie specială - analitic distinct

= 119.01.41

Disponibil din Fondul special

pentru produse petroliere

 

c) operatiuni contabile la închiderea exercitiului financiar:

337.41

Fondul special pentru produse petroliere

= 421

Cheltuieli din fonduri cu destinatie specială - analitic distinct

 

Art. 17. - Operatiunile contabile care se efectuează la unitătile beneficiare sunt:

Conturi la bănci în lei la unitătile beneficiare

= Contul în care beneficiarul are înregistrate creantele de recuperat în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 249/2000

 

Art. 18. - Disponibilitătile Fondului special pentru produse petroliere se raportează în anexa nr. 15 la darea de seamă contabilă trimestrială si anuală a Ministerului Industriei si Resurselor pentru institutii publice pe rândul 18 si se cuprind în totalul de la rândul 01.

 

Către

Ministerul Industriei si Resurselor

 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

Agentul economic plătitor

....................................................

 

SITUATIA

privind plătile efectuate către Fondul special pentru produse petroliere

pe luna ............... anul ........

 

Unitatea colectoare

Suma constituită

Plăti efectuate

Explicatii

Data plătii

Numărul ordinului de plată

Suma plătită

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director general,

.........................................

Director economic,

........................................

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002

al Regiei Autonome “Editura Didactică si Pedagogică”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 48 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome “Editura Didactică si Pedagogică”, de interes national, aflată sub autoritatea Ministerului Educatiei si Cercetării, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Editura Didactică si Pedagogică” se aprobă de Ministerul Educatiei si Cercetării în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Editura Didactică si Pedagogică”, prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă “Editura Didactică si Pedagogică” poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Fondul de salarii se poate utiliza proportional cu gradul de realizare a productivitătii muncii în anul 2002 fată de anul 2001, calculată valoric în preturi comparabile sau, după caz, în unităti fizice, prevăzută în bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 5. - Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 22.

 


*) Anexa se comunică persoanelor juridice interesate.


FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR

ÎN SISTEMUL BANCAR

 

COMUNICAT

 

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobată si modificată prin Legea nr. 88/1997, plafonul de garantare de către Fond a depozitelor constituite de deponenti persoane fizice la băncile care intră sub incidenta prevederilor legale mentionate mai sus se modifică de la 88.505.000 lei pe deponent la 100.453.000 lei pe deponent, ca urmare a indexării cu indicele preturilor de consum înregistrat în luna decembrie 2001 fată de luna iunie 2001.

Noul plafon de garantare reprezintă nivelul compensatiei ce se plăteste de Fond pentru depozitele constituite de deponenti persoane fizice la bănci, dacă devin indisponibile în cursul semestrului I 2002, în conditiile reglementate prin dispozitiile legale mentionate mai sus.

 

Presedintele Consiliului de administratie

al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

Mihai Bogza