MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 81         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 1 februarie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            10. - Ordonantă pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă si a retelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România”, semnat la Bruxelles la 31 mai 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

 

            Memorandum de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă si a retelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România”

 

            18. - Ordonantă privind functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă

 

            22. - Ordonantă privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 

            24. - Ordonantă privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor locale

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

            8. - Decizie privind retragerea Licentei de emisie nr. R 003 din 7 ianuarie 1993, acordată Societătii Comerciale “Dacia R.T.V. Europa Nova” - S.R.L. pentru postul Radio Europa Nova din Iasi

 

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul

pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea si modernizarea sistemuluide alimentare cu apă potabilă si a retelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca,  România”, semnat la Bruxelles la 31 mai 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

 

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

            Art. 1. - Se ratifică Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă si a retelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România”, semnat la Bruxelles la 31 mai 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001.

            Art. 2. - (1) În cadrul contractelor încheiate cu contractorii locali pentru executarea de lucrări, furnizarea de bunuri si servicii plătile pot fi efectuate si în moneda euro.

            (2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse în planul de finantare prevăzut în anexa II la memorandumul de finantare se suportă din surse proprii ale beneficiarului final.

            (3) Sumele necesare pentru continuarea finantării proiectului în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei comunitare ISPA se prevăd în bugetul de stat la alineatul “Transferuri aferente Fondului national de preaderare”, în bugetul Ministerului Finantelor Publice – “Actiuni generale”, si se transferă autoritătii responsabile de implementarea proiectului - Oficiul de Plăti si Contractare PHARE, urmând a se regulariza cu fondurile transferate de către Comisia Europeană în limita sumelor eligibile cheltuite.

            (4) În cazul în care sumele prevăzute la alin. (3) vor fi cheltuite în alt scop decât cel prevăzut în memorandumul de finantare, beneficiarul final va restitui aceste sume la bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul integrării europene,

Vasile Puscas,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 10.

 

Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/008

 

MEMORANDUM DE FINANTARE*)

convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă

acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea si modernizarea

sistemului de alimentare cu apă potabilă si a retelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România”

 


*) Traducere.

 

            Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, actionând pentru si în numele Comunitătii Europene, denumită în continuare Comunitatea, reprezentată de comisarul pentru politică regională, domnul Michel Barnier, pentru Comisie, pe de o parte, si Guvernul României, reprezentat de doamna Hildegard Carola Puwak, ministrul integrării europene, denumit în continuare Beneficiarul, pe de altă parte, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

            Măsura la care se face referire în art. 2 va fi executată si finantată din resursele bugetare ale Comunitătii, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul memorandum de finantare. Măsura la care se face referire în art. 2 va fi executată cu respectarea Conditiilor generale anexate la acordul-cadru semnat între Comisie si Beneficiar, completat cu prevederile prezentului memorandum de finantare si ale anexei la acesta.

 

ARTICOLUL 2

Identificarea măsurii

 

            Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare va contribui, sub forma asistentei financiare nerambursabile, la finantarea următoarei măsuri, conform celor descrise în anexa I:

            Numărul măsurii: 2000/RO/16/P/PE/008

            Denumirea măsurii: “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă si a retelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România”

            Durata: data începerii: data semnării memorandumului de finantare de către Comisie;

            - data încheierii: 31 decembrie 2006

            Localizare: municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj

            Grupa: nu este cazul.

 

ARTICOLUL 3

Angajamentul

 

            (1) Cheltuielile eligibile maxime, publice sau echivalente, care pot fi luate în considerare la calcularea asistentei financiare, sunt de 46.755.800 euro..(2) Ponderea asistentei acordate de Comunitate pentru această măsură este stabilită la 75% din cheltuielile publice totale sau echivalente, conform celor indicate în planul de finantare din anexa II.

(3) Valoarea maximă a asistentei acordate prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare este fixată la 35.066.850 euro.

(4) O sumă de 24.546.795 euro este angajată din bugetul pe anul 2001 din linia bugetară B7-020.

Angajamentele privind transele anuale ulterioare se vor baza pe planul de finantare initial sau revizuit pentru măsura respectivă, în functie de stadiul implementării măsurii si de disponibilitătile bugetare.

 

ARTICOLUL 4

Plătile

 

(1) Asistenta din partea Comunitătii va acoperi plătile referitoare la măsura pentru care s-au făcut angajamente valabile din punct de vedere juridic de către Beneficiar si pentru care s-a alocat în mod specific finantarea necesară. Aceste plăti trebuie să fie în legătură cu lucrările descrise în anexa I.

(2) Plătile efectuate înainte de data semnării memorandumului de finantare de către Comisie nu sunt eligibile pentru asistenta prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare.

(3) Măsura descrisă în anexa I si plătile efectuate de autoritatea responsabilă cu implementarea acestei măsuri se vor încheia nu mai târziu de data de 31 decembrie 2006. Raportul solicitat pentru efectuarea plătii finale va fi înaintat în maximum 6 luni de la această dată.

(4) Plata în avans este stabilită la 7.013.370 euro si va fi transferată după cum urmează:

- o sumă de 3.506.685 euro este plătită după semnarea prezentului memorandum de finantare de către Beneficiar;

- plata pentru suma rămasă se va efectua după semnarea primului contract important de lucrări, ce se va conveni între Beneficiar si Comisie după prezentarea planului de achizitii conform celor specificate în art. 8 (3).

(5) În conformitate cu anexa III.1 sectiunea III pct. 5, Comisia va accepta pentru această măsură o valoare totală a plătilor în avans si intermediare reprezentând 90% din totalul asistentei financiare nerambursabile acordate.

 

ARTICOLUL 5

Respectarea legilor si politicilor Comunitătii

 

            Măsura se va realiza cu respectarea prevederilor relevante din acordurile europene si va contribui la punerea în aplicare a politicilor comunitare, în special a celor referitoare la protejarea si îmbunătătirea stării mediului.

 

ARTICOLUL 6

Proprietatea intelectuală

 

            Beneficiarul si autoritatea responsabilă cu implementarea, mentionată în anexa I pct. 3, se vor asigura în ceea ce priveste obtinerea tuturor drepturilor de proprietate intelectuală pentru studii, schite, planuri, publicitate si pentru alte materiale produse în legătură cu planificarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea proiectului. Acestea vor garanta accesul si dreptul de a utiliza astfel de materiale de către Comisie sau orice alt organism ori persoană delegată de Comisie. Comisia va utiliza aceste materiale numai în scop propriu.

 

ARTICOLUL 7

Permisele si autorizatiile

 

            Orice tipuri de permise si/sau autorizatii necesare pentru implementarea măsurii trebuie să fie eliberate de autoritătile competente ale Beneficiarului, la timp si în conformitate cu legislatia natională.

 

ARTICOLUL 8

Conditiile specifice referitoare la măsură

 

            Fără a se aduce atingere Conditiilor generale din anexa III, asistenta financiară nerambursabilă din partea Comunitătii se află sub rezerva următoarelor conditii:

1. Conditia privind evaluările si situatia activelor Comisia îsi rezervă dreptul de a revizui valoarea asistentei prin ISPA stabilită la art. 3, dacă, în termen de 5 ani de la data finalizării lucrărilor, conditiile de exploatare (trafic, încasări din tarife etc.) diferă semnificativ fată de evaluările initiale făcute pentru stabilirea nivelului asistentei financiare nerambursabile si/sau există o modificare substantială care:

a) afectează natura exploatării sau conditiile de implementare ori conferă unui organism public sau privat un avantaj nejustificat; si

b) rezultă fie din modificarea formei de proprietate asupra oricărei părti din infrastructura finantată, fie din încetarea sau modificarea reală a aranjamentelor de exploatare. Tara beneficiară va informa Comisia asupra oricărei modificări si va cere acordul prealabil din partea Comisiei pentru aceste modificări.

2. Conditia privind disponibilitătile

Asistenta financiară nerambursabilă acordată de Comunitate pentru măsură este acordată sub rezerva punerii la dispozitie de către autoritătile implicate a unor resurse suficiente pentru asigurarea exploatării si întretinerii eficiente a activelor.

3. Conditii privind plata în avans:

a) furnizarea de informatii detaliate despre nivelul actual de pretratare si reciclare a apelor uzate industriale de către Beneficiar;

b) semnarea unui acord de împrumut cu Banca Europeană de Investitii (B.E.I.) în vederea finantării investitiei presupuse de măsură;

c) prezentarea de către Beneficiar a unui plan final privind achizitiile, care trebuie să fie aprobat de Comisie;

d) nominalizarea unui manager de proiect si crearea unei unităti de implementare a proiectului, în conformitate cu termenii de referintă acceptati de Comisie. Acestia trebuie să includă si prevederi privind programe de instruire a personalului în vederea întăririi capacitătii de monitorizare;

e) stabilirea unui plan de management pentru prevenirea poluării în zonele Tarnita si Gilău, care va fi acceptat de Comisie si B.E.I., inclusiv identificarea unor obiective care urmează să fie îndeplinite la anumite termene pe perioada implementării măsurii.

4. Conditiile care trebuie îndeplinite înaintea efectuării plătilor intermediare ulterioare:

a) realizarea unui progres satisfăcător în ceea ce priveste atingerea obiectivelor-tintă identificate în planul de management pentru prevenirea poluării în zonele Tarnita si Gilău;

b) stabilirea până la data de 31 decembrie 2005 a măsurilor necesare pentru asigurarea totalei conformităti cu cerintele legislatiei existente în domeniul pretratării apelor uzate industriale;

c) stabilirea până la data de 31 decembrie 2005 a unui sistem de taxe care să asigure recuperarea în totalitate a costurilor, atât în ceea ce priveste costurile de exploatare si întretinere, cât si contributia măsurii la costurile de investitie;

d) prezentarea de către beneficiarul final până la data de 31 decembrie 2005 a unui program specific de exploatare si întretinere, care va fi agreat de Comisie si B.E.I.

Programul se va derula pe o perioadă de 10 ani începând cu data de 1 ianuarie 2006.

5. Conditia pentru efectuarea plătii finale

Este necesar ca autorizatiile de mediu pentru componentele proiectului să prescrie parametrii de calitate în totală concordantă cu directivele U.E.

 

ARTICOLUL 9

 

            Prevederile privind implementarea, descrise în anexele la prezentul memorandum de finantare, fac parte integrantă din acesta.

            Nerespectarea conditiilor si prevederilor privind implementarea va fi tratată de Comisie conform procedurii stipulate în anexa III.1 sectiunea VIII.

 

ARTICOLUL 10

 

            Textul autentic al acestui memorandum de finantare este prezentul document, semnat mai jos:

            Semnat la Bucuresti la 10 octombrie 2001.

Semnat la Bruxelles la 31 mai 2001.

 

Pentru Beneficiar,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene

Pentru Comunitate,

Michel Barnier,

membru al Comisiei Europene

 

Lista anexelor*)

 

Anexa I Descrierea proiectului

Anexa II Plan de finantare

Anexa III

Anexa III.1 Prevederi privind implementarea finantării ISPA

Anexa III.2 Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor pentru măsurile finantate prin ISPA

Anexa III.3 Model de cerere de plată pentru raportarea progresului financiar si fizic si pentru solicitarea de modificări

Anexa III.4 Acord privind cerintele minime de control financiar aplicabile măsurilor finantate prin ISPA

Anexa III.5 Acord cu privire la nereguli si la recuperarea sumelor încasate eronat prin ISPA

Anexa III.6 Cerinte privind informarea si publicitatea.


*) Anexele se publică ulterior.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. VI.5 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - În sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au următorul înteles:

a) apel de urgentă - orice chemare sau solicitare de ajutor care se efectuează gratuit;

b) furnizor de servicii - entitatea stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 617/2001 privind Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă, care va implementa în România sistemul national;

c) număr unic pentru apeluri de urgentă - 1-1-2;

d) Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă - serviciile centralizate de dispecerizare si de coordonare a interventiei, în caz de urgentă, a personalului specializat, pe teritoriul României.

Art. 2. - În România operatorul Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă este Serviciul de Telecomunicatii Speciale, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 617/2001.

Art. 3. - Serviciile specializate sunt servicii de interventie rapidă în cazul apelurilor de urgentă.

Art. 4. - Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă functionează permanent, iar personalul operativ lucrează în ture.

Art. 5. - (1) Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă are următoarele atributii principale:

a) primeste si înregistrează automat apelurile de urgentă comunicate prin telefon, radio, dispozitive automate de anuntare, semnalizare, alarmare ori prin alte mijloace, confirmă si localizează, pe cât posibil, apelurile primite;

b) analizează, directionează si transmite operativ apelurile de urgentă la serviciile specializate de interventie, în functie de natura evenimentelor si de consecintele acestora, precum si la autoritătile competente;

c) transmite imediat, în cazul producerii dezastrelor, apelurile, datele si informatiile primite la Secretariatul tehnic permanent de pe lângă Comisia guvernamentală de apărare împotriva dezastrelor;

d) primeste si înregistrează datele si informatiile privind evolutia evenimentelor si a interventiilor;

e) centralizează, stochează si pune la dispozitie autoritătilor abilitate datele privind apelurile de urgentă gestionate.

(2) Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă asigură, conform legii, receptionarea apelurilor de urgentă si în limbile minoritătilor nationale din unitatea administrativ-teritorială si, după caz, în una-două limbi de circulatie internatională.

Art. 6. - (1) Serviciile specializate în interventii la apelurile de urgentă au următoarele atributii principale:

a) asigură, prin dispeceratele proprii, preluarea apelurilor de urgentă transmise de dispeceratul pentru apeluri de urgentă;

b) alertează de îndată personalul de interventie;

c) mentin legătura cu fortele si mijloacele dislocate la locul evenimentului.

(2) Pentru îndeplinirea atributiilor prevăzute la alin. (1) serviciile specializate încheie protocoale cu furnizorul de servicii.

Art. 7. - (1) În România se introduce numărul unic pentru apeluri de urgentă în retelele publice de telefonie.

Acesta este 1-1-2.

(2) Numărul unic pentru apeluri de urgentă va fi utilizat în paralel cu celelalte numere telefonice nationale pentru anuntarea urgentelor, pentru o perioadă de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

(3) Apelul de urgentă este netaxabil.

Art. 8. - (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va supraveghea ca toti operatorii publici de telefonie fixă care furnizează aceste servicii de comunicatii să asigure primirea si retransmiterea apelului de urgentă de la toate posturile telefonice fixe pe care le deservesc, până la desfiintarea circuitului telefonic.

(2) În cuprinsul avizului de comunicare asupra datei de desfiintare a circuitului telefonic se va preciza în mod clar si faptul că de la data respectivă utilizatorul nu va mai beneficia de posibilitatea de a telefona la numărul unic pentru apeluri de urgentă.

(3) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va supraveghea ca toti operatorii publici de telefonie fixă care furnizează aceste servicii de comunicatii să asigure primirea si retransmiterea automată a apelului de urgentă de la toate posturile telefonice instalate în locurile deschise accesului public, indiferent de modul în care se realizează taxarea apelurilor si a convorbirilor de la aceste posturi telefonice.

Art. 9. - Operatorii publici de telefonie mobilă care furnizează aceste servicii de comunicatii au obligatia să asigure primirea si retransmiterea apelului de urgentă de la orice aparat telefonic pentru comunicatii mobile, indiferent de tipul de cartelă din aparatul telefonic respectiv.

Art. 10. - Eliberarea sau prelungirea licentelor pentru operatorii publici de telefonie se conditionează de asigurarea introducerii numărului unic pentru apeluri de urgentă în conformitate cu prevederile prezentei ordonante.

Art. 11. - (1) Operatorii publici de telefonie fixă si/sau mobilă, care furnizează servicii de comunicatii în România, au obligatia să pună la dispozitie furnizorului de servicii, gratuit si în timp util, toate numerele de telefon, numele si adresele din bazele lor de date, actualizate lunar.

(2) Furnizorul de servicii este obligat să asigure confidentialitatea si securitatea bazelor de date pe care le gestionează.

Art. 12. - Personalul necesar în vederea înfiintării si functionării Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă se selectează si se perfectionează de către furnizorul de servicii.

Art. 13. - (1) Pentru finantarea functionării Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă si pentru recuperarea investitiilor efectuate de către furnizorul de servicii pentru implementarea Sistemului national pentru apeluri de urgentă se instituie un tarif care se colectează de către furnizorul de servicii de la operatorii publici de telefonie.

(2) Tariful prevăzut la alin. (1) va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului, avându-se în vedere asigurarea costurilor de functionare a Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă si recuperarea investitiilor efectuate de către furnizorul de servicii.

(3) Furnizorul de servicii suportă cheltuielile pentru acoperirea costurilor legate de realizarea comunicatiei dintre postul de la care se efectuează apelul de urgentă si dispeceratul pentru apeluri de urgentă corespunzător, precum si pentru cele legate de realizarea comunicatiei necesare între dispeceratul pentru apeluri de urgentă si dispeceratele serviciilor specializate de politie, pompieri si ambulantă.

(4) Alte persoane juridice interesate în realizarea comunicatiei cu Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă suportă cheltuielile pentru acoperirea costurilor pentru realizarea comunicatiei între dispeceratele corespunzătoare de urgentă si serviciile specializate în interventii din cadrul persoanelor juridice respective.

(5) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, va întocmi proiectul normelor metodologice privind colectarea fondurilor reprezentând sumele corespunzătoare tarifului prevăzut la alin. (1), care va fi supus spre aprobare Guvernului.

Art. 14. - (1) Toate persoanele juridice interesate în realizarea comunicatiei cu Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă au obligatia să solicite, în scris, avizul tehnic de compatibilitate a sistemelor proprii cu solutia tehnică implementată la dispeceratul pentru apeluri de urgentă de către prestatorul de servicii.

(2) Avizul tehnic se acordă de operatorul Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, cu precizarea aspectelor de incompatibilitate.

Art. 15. - În gestionarea apelurilor de urgentă furnizorul de servicii poate încheia conventii cu organizatii neguvernamentale si cu alte servicii comunitare, constituite potrivit legii, care au atributii în acest domeniu.

Art. 16. - Se interzice utilizarea în alte scopuri a numerelor pentru apeluri de urgentă.

Art. 17. - Încălcarea dispozitiilor prezentei ordonante atrage răspunderea disciplinară, civilă, contraventională sau penală, după caz.

Art. 18. - (1) Constituie contraventii, potrivit prevederilor prezentei ordonante, următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează:

a) apelarea abuzivă sau alertarea falsă a dispeceratului pentru apeluri de urgentă, precum si a celorlalte servicii specializate se sanctionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei;

b) nerespectarea de către operatorii publici de telefonie a obligatiilor prevăzute la art. 8, 9 si 11 se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

(2) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii prevăzute la alin. (1) lit. a) se realizează, după caz, de ofiteri si subofiteri din cadrul Ministerului de Interne, de pompierii militari sau de către primari, iar în cazul amenzii prevăzute la alin. (1) lit. b), de către personalul abilitat din cadrul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

(3) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va putea delega competentele prevăzute la alin. (2) unei persoane juridice de drept public cu atributii în domeniul comunicatiilor.

(4) Dispozitiile prezentei ordonante, referitoare la contraventii, se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu exceptia celor ale art. 28.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 18.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

            Art. 1. - Executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice în temeiul titlurilor executorii se realizează din sumele aprobate prin bugetele acestora la titlul de cheltuieli la care se încadrează obligatia de plată respectivă.

            Art. 2. - Ordonatorii principali de credite bugetare au obligatia să dispună toate măsurile ce se impun, inclusiv virări de credite bugetare, în conditiile legii, pentru asigurarea în bugetele proprii si ale institutiilor din subordine a creditelor bugetare necesare pentru efectuarea plătii sumelor stabilite prin titluri executorii.

            Art. 3. - În procesul executării silite a sumelor datorate de către institutiile publice în baza unor titluri executorii trezoreria statului poate efectua numai operatiuni privind plăti dispuse de către ordonatorii de credite, în limita creditelor bugetare si a destinatiilor aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2002.

Nr. 22.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor locale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Autoritătile administratiei publice locale au obligatia să asigure implementarea unui sistem electronic de încasare a impozitelor si taxelor locale în fiecare oras si municipiu.

(2) Autoritătile administratiei publice locale au obligatia să ia toate măsurile necesare, astfel încât plata impozitelor si a taxelor locale să se poată face si prin intermediul sistemului electronic prevăzut la alin. (1), începând cu următoarele date:

a) 1 noiembrie 2002, în cazul impozitelor si taxelor încasate de către autoritătile administratiei publice locale de la nivelul municipiilor;

b) 1 februarie 2003, în cazul impozitelor si taxelor încasate de către autoritătile administratiei publice locale de la nivelul oraselor.

Art. 2. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, la propunerea Ministerului Administratiei Publice si a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Guvernul va adopta normele metodologice privind implementarea sistemului electronic de încasare a impozitelor si taxelor locale.

Art. 3. - (1) Încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 1 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 150.000.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de către reprezentanti anume împuterniciti de către Ministerul Administratiei Publice si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2002.

Nr. 24.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind retragerea Licentei de emisie nr. R 003 din 7 ianuarie 1993,

acordată Societătii Comerciale “Dacia R.T.V. Europa Nova” - S.R.L.

pentru postul Radio Europa Nova din Iasi

 

Consiliul National al Audiovizualului, întrunit în sedinta din 17 ianuarie 2002, a constatat următoarele:

postul Radio Europa Nova din Iasi al Societătii Comerciale “Dacia R.T.V. Europa Nova” - S.R.L., având Licenta de emisie nr. R 003 din 7 ianuarie 1993, a întrerupt emisiunile proprii începând cu data de 17 decembrie 2001, nerespectându-se astfel grila de program, difuzând doar muzică si semnale de identificare a statiei în sistem automat, încălcându-se obligatiile ce decurg din licenta de emisie, precum si prevederile Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 21/1999 privind reglementarea modului de prezentare si de aprobare a grilelor de program;

în baza art. 36 din Legea audiovizualului nr. 48/1992 Societătii Comerciale “Dacia R.T.V. Europa Nova” - S.R.L. i-a fost adresată Somatia publică nr. 7.874 din 27 decembrie 2001 pentru aceeasi abatere;

de asemenea, începând cu data de 11 ianuarie 2002, de la ora 9,00, pe frecventa 72,92 MHz nu a mai putut fi receptionat postul Radio Europa Nova.

Având în vedere că Societatea Comercială “Dacia R.T.V. Europa Nova” - S.R.L. nu s-a conformat somatiei si nu a intrat în legalitate în termenul stabilit, în temeiul art. 37 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 48/1992 si în conformitate cu dispozitiile art. 29 din aceeasi lege,

 

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e:

 

Articol unic. - Se retrage Licenta de emisie nr. R 003 din 7 ianuarie 1993 pentru postul Radio Europa Nova din Iasi, acordată Societătii Comerciale “Dacia R.T.V. Europa Nova” - S.R.L., în temeiul art. 37 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 48/1992.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

SERBAN MADGEARU

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2002.

Nr. 8.