MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 151         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 februarie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

130. - Decret pentru trecerea în rezervă a unui vice-amiral din Ministerul Apărării Nationale

 

131. - Decret pentru acreditarea unui ambasador

 

132. - Decret privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial

 

133. - Decret pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a retragerii rezervelor formulate de România la cele patru conventii de la Geneva din 12 august 1949 pentru protectia victimelor de război

 

134. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei europene privind spălarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii, încheiată la Strasbourg la 8 noiembrie 1990

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

20. - Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească

 

156. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 21 noiembrie 2001 si la Washington la 21 decembrie 2001, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare în valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finantării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994

 

157. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 1 iulie 2001 si la Paris la 11 septembrie 2001 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 4 iunie 1998

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2001 pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi si a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

 

52. - Ordin al ministrului dezvoltării si prognozei pentru modificarea Instructiunilor de acordare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 305/2001

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru trecerea în rezervă a unui viceamiral

din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a) si ale art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Pe data de 15 februarie 2002 domnul viceamiral Traian Tănase Atanasiu se trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)

din Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 25 februarie 2002.

Nr. 130.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 99 din Constitutia României, având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Domnul Vasile Gâlgău se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Norvegia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)

din Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 25 februarie 2002.

Nr. 131.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, ale art. 2 alin. (1) din Legea nr. 68/1994 privind înfiintarea medaliei “Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945”,  republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. C pct. III si ale art. 11 pct. V.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, având în vedere propunerile ministrului apărării nationale,

pentru servicii militare aduse României în timpul celui de-al doilea război mondial,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se conferă Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial persoanelor prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 25 februarie 2002.

Nr. 132.


*) Anexa se publică ulterior.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a retragerii rezervelor formulate de România la cele patru conventii de la Geneva din 12 august 1949 pentru protectia victimelor de război

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 64 din 7 februarie 2002,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se supune spre aprobare Parlamentului retragerea rezervelor formulate de România la cele patru conventii de la Geneva din 12 august 1949 pentru protectia victimelor de război si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)

din Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 25 februarie 2002.

Nr. 133.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei europene privind spălarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii, încheiată la Strasbourg la 8 noiembrie 1 990

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 57 din 30 ianuarie 2002,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia europeană privind spălarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii, încheiată la Strasbourg la 8 noiembrie 1990, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 25 februarie 2002.

Nr. 134.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatele 11 – 13 ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:

“Cauzele privind conflictele de muncă se judecă în primă instantă, cu celeritate, de către complete formate din doi judecători, asistati de doi magistrati consultanti. Magistratii consultanti participă la deliberări cu vot consultativ. Opiniile separate ale acestora sau, după caz, opinia separată se consemnează în hotărâre. În cazul în care judecătorii, care intră în compunerea completului, nu ajung la un acord asupra hotărârii, procesul se rejudecă în complet de divergentă, prevederile alin. 5 fiind aplicabile.”

2. După Sectiunea a II-a din Capitolul II al Titlului IV se introduce Sectiunea a II 1 -a “Magistratii consultanti” cu următorul cuprins:

 

“SECTIUNEA a II 1 -a

Magistratii consultanti

 

Art. 69 1. - Magistratii consultanti sunt numiti pe o perioadă de 4 ani de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Economic si Social, dintre persoanele care au studii juridice superioare, o vechime în specialitate de cel putin 2 ani si îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 46 alin. 1 lit. a)-e) si alin. 2. După numirea în functie de către ministrul justitiei, magistratii consultanti se bucură de stabilitate si se supun numai legii.

Magistratii consultanti depun jurământ în conditiile art. 48, care se aplică în mod corespunzător. Numărul total al posturilor de magistrati consultanti, precum si repartizarea posturilor pe instante, corespunzător volumului de activitate, se stabilesc de ministrul justitiei prin ordin. Conditiile, procedura de selectie si de propunere de către Consiliul Economic si Social a candidatilor, pentru a fi numiti ca magistrati consultanti de către ministrul justitiei, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Consiliului Economic si Social si a Ministerului Justitiei. Atributiile magistratilor consultanti sunt prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare a instantelor judecătoresti, aprobat prin ordinul ministrului justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 69 2. - Magistratii consultanti au drepturile si obligatiile prevăzute la art. 99, 101, 102 si la art. 110-118, care se aplică în mod corespunzător. Tinuta vestimentară a magistratilor consultanti se stabile te prin hotărâre a Guvernului. Perioada în care magistratii consultanti exercită această functie constituie vechime în muncă si vechime în magistratură. Constituie vechime în magistratură si perioada în.care magistratii consultanti au functionat ca asistenti judiciari. Persoanelor numite ca magistrati consultanti, pe perioada în care îsi desfăsoară activitatea în această calitate, li se suspendă contractele de muncă sau, după caz, raporturile de muncă, având posturile rezervate.

Art. 69 3. - Magistratii consultanti răspund disciplinar în conditiile art. 121-123, art. 124 alin. 2 si art. 125, care se aplică în mod corespunzător. Sanctiunile prevăzute la art. 123 alin. 1 lit. a) si b) se aplică de presedintele instantei la care functionează magistratii consultanti, iar sanctiunile prevăzute la art. 123 alin. 1 lit. c)-f) se aplică de ministrul justitiei. Împotriva sanctiunilor aplicate potrivit alin. 1 se poate face contestatie, în termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii, la sectia de contencios administrativ a curtii de apel în circumscriptia căreia functionează cel sanctionat. Hotărârea curtii de apel este definitivă.

Sanctiunile aplicate magistratilor consultanti vor fi comunicate Consiliului Economic si Social de către Ministerul Justitiei.

Art. 69 4. - Magistratii consultanti pot fi deta ati o perioadă de maximum 6 luni pe an sau delegati maximum două luni pe an, beneficiind de drepturile prevăzute de lege pentru personalul din institutiile publice.

Art. 69 5. - Magistratii consultanti pot fi eliberati din functie de ministrul justitiei, în conditiile art. 92, care se aplică în mod corespunzător. De asemenea, ei pot fi eliberati din functie ca urmare a reducerii numărului de posturi de magistrati consultanti, în raport cu volumul de activitate. Eliberarea din functie a magistratilor consultanti va fi comunicată Consiliului Economic si Social.”

3. Articolul 86 va avea următorul cuprins:

“Art. 86. - Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din 17 membri alesi, pentru o durată de 4 ani, de Camera Deputatilor si de Senat, în sedintă comună.”

4. Alineatele 1 -3 ale articolului 87 vor avea următorul cuprins:

“Art. 87. - În Consiliul Superior al Magistraturii sunt alesi:

a) 3 judecători de la Curtea Supremă de Justitie;

b) 2 procurori de la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie;

c) 6 judecători de la curtile de apel;

d) 3 procurori de la parchetele de pe lângă curtile de apel;

e) 2 judecători de la tribunale;

f) 1 procuror de la parchetele de pe lângă tribunale.

Desemnarea candidatilor pentru alegerea ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii se va face în adunările generale ale judecătorilor sau, după caz, ale procurorilor, de la instantele judecătoresti si parchetele prevăzute la alin. 1, dintre judecătorii si procurorii care în ultimii 4 ani de activitate au avut numai calificativul «foarte bine». Pentru alegerea judecătorilor si procurorilor prevăzuti la alin. 1 lit. c)-f) fiecare curte de apel si tribunal, precum si fiecare parchet de pe lângă aceste instante vor desemna câte un candidat. Dintre judecătorii si procurorii propusi vor fi desemnati de adunarea generală a pre edintilor si vice-presedintilor curtilor de apel si, respectiv, a procurorilor generali si a adjunctilor acestora ai parchetelor de pe lângă curtile de apel, 6 judecători de la curtile de apel si 2 judecători de la tribunale, precum si 3 procurori de la parchetele de pe lângă curtile de apel si un procuror de la parchetele de pe lângă tribunale, tinând seama ca acestia să facă parte din curti de apel si, după caz, parchete de pe lângă curti de apel diferite. La desemnarea candidatilor se va tine seama de vechimea în functia de judecător, de pregătirea profesională si de titlul de doctor în drept, de activitatea meritorie desfăsurată, de capacitatea de organizare si decizie, de obiectivitatea si tactul în relatiile de serviciu si cu colaboratorii.”

Art. II. - (1) Magistratii consultanti beneficiază, în raport cu vechimea în specialitate juridică, de drepturile de salarizare prevăzute pentru judecătorii de la judecătorii de Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Magistratii consultanti care nu îndeplinesc conditia de vechime în specialitate prevăzută la art. 691 alin. 1 sunt mentinuti în functie, fiind salarizati cu indemnizatia prevăzută de lege pentru magistratii stagiari, în raport cu vechimea în specialitate juridică pe care o posedă, până la împlinirea vechimii stabilite de lege.

(3) Indemnizatia prevăzută la alin. (1) si (2) este unica formă de remunerare a magistratilor consultanti.

Art. III. - (1) Asistentii judiciari în functie la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă sunt de drept magistrati consultanti.

(2) Magistratii consultanti vor functiona potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă până la instituirea tribunalelor muncii, în conditiile legii.

Art. IV. - Se autorizează ordonatorul principal de credite să modifice anexele nr. 3/16/08 si nr. 3/16/09, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate.

Art. V. - Prevederile art. 86 si ale art. 87 alin. 1-3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se aplică începând cu alegerea noului Consiliu Superior al Magistraturii.

Art. VI. - Articolul III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 118/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 30 martie 2001, precum si orice alte dispozitii contrare se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Ioan Alexandru,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2002.

Nr. 20.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României,

prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 2 noiembrie 2001 si la Washington

la 2 decembrie 2001, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională

pentru Reconstructie si Dezvoltare în valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finantării

proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1994 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare în valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finantării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 21 noiembrie 2001 si la Washington la 21 decembrie 2001, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare în valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finantării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994, după cum urmează:

- data finală de tragere a împrumutului, mentionată la art. II sectiunea 2.03, se înlocuieste cu data de 3 decembrie 2002.

Art. II. - Costurile suplimentare generate de extinderea datei finale de tragere a împrumutului vor fi suportate de către beneficiarii finali, în conformitate cu prevederile acordurilor subsidiare de împrumut si ale conventiei încheiate cu Ministerul Finantelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 20 februarie 2002.

Nr. 156.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti

la 1 iulie 200 si la Paris la 11 septembrie 200 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare

a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul

de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 4 iunie 1 998

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 64/1998 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 4 iunie 1998, aprobată prin Legea nr. 223/1998,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 1 iulie 2001 si la Paris la 11 septembrie 2001 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 4 iunie 1998, după cum urmează:

- În anexa nr. 1 “Sinteza Proiectului - Acord de împrumut individual”, punctul II, pozitia nr. 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“Graficul lucrărilor

Începutul lucrărilor

1998

 

Sfârsitul lucrărilor

31 decembrie 2002”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Copilului si Adoptie,

Gabriela Coman

 

Bucuresti, 20 februarie 2002.

Nr. 157.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONA

DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului pre edintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2001 pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi si a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, în temeiul art. 4, al art. 5 pct. 4 si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, precum si al art. 41 alin. (1) si (2) si al art. 70 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul pre edintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2001 pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi si a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 8 octombrie 2001, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 6.1.4. se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. La anexele nr. 6.1.1. - 6.1.3., nr. 6.2.a) si nr. 6.2.b) se înlocuieste sintagma “(Valabile de la data de 1 martie 2002 până la data de 3 martie 2002)” cu sintagma “(Valabile de la data de 1 martie 2002)”.

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare după 5 zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Departamentul tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si agentii economici din cadrul sectorului energetic vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 20 februarie 2002.

Nr. 3.

 

ANEXA

 

TARIFELE

pentru consumatorii casnici, care cuprind taxa pe valoarea adăugată

(Valabile după 5 zile de la data publicării Ordinului pre edintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2002)

 

Pentru contoare cu plata postconsum

 

Nr.

crt.

Nivelul tensiunii

TARIFUL CS - optional de tip social

TARIFUL CD – optional

de tip monom

fără abonament1)

TARIFUL CA

- de tip monom

TARIFUL CA2 – optional de tip monom diferentiat

TARIFUL CA3 - optional de tip monom diferentiat pe trei zone orare

Transa 0-50

kwh/lună (lei/KWh si abonat)

 

Transe peste 50

kwh/lună (lei/KWh si abonat)

Pretul energiei

Kwh/lună (lei/KWh)

Abonament

(lei/lună)

Pretul energiei

(lei/KWh)

Abonament

(lei/lună

Pretul energiei

în orele de zi

(lei/KWh)

Pretul energiei

în orele de noapte

(lei/KWh)

Abonament

(lei/lună)

Pretul energiei

în orele de vârf

(lei/KWh)

Pretul energiei

în orele normale

(lei/KWh)

Pretul energiei

în orele de gol

(lei/KWh)

1.

Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv)

1.157

4.977

2.454

 902

1.820

 902

2.212

1.436

 902

3.640

1.820

1.436

2.

Medie tensiune(1-110 kV exclusiv)

 

1.880

902

1.442

902

1.730

1.137

 902

2.884

1.442

1.137

 

Pentru contoare cu preplată

 

TARIFUL CP –]

Optional de tip monom

TARIFUL CP2 –

Optional de tip monom diferentiat

TARIFUL CP3

– optional de tip monom diferentiat pe trei zone orare

Abonament

(lei/lună)

Pretul energiei

(lei/KWh)

Abonament

(lei/lună)

Pretul energiei în orele de zi

(lei/KWh)

Pretul energiei în orele de noapte

(lei/KWh)2) 

Abonament

(lei/lună)

Pretul energiei

în orele de vârf

(lei/KWh) 

Pretul energiei

în orele normale

(lei/KWh)

Pretul energiei

în orele de gol

(lei/KWh)

902

1.729

902

2.102

1.364

902

3.458

1.729

1.364

902

1.370

902

1.644

1.081

902

2.739

1.370

1.081

 

 


1) Pretul se aplică si pentru perioada: vineri, ora 22,00 - luni, ora 6,00.

 

MINISTERUL DEZVOLRII SI PROGNOZEI

 

ORDIN

pentru modificarea Instructiunilor de acordare a titlului de parc industrial,

aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 305/200

 

Ministrul dezvoltării si prognozei,

având în vedere dispozitiile art. 3 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. A.n) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării si Prognozei, emite prezentul ordin.

Articol unic. - Instructiunile de acordare a titlului de parc industrial, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 305/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 7 se abrogă.

2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Cererea pentru acordarea titlului de parc industrial si documentatia anexată se depun la sediul Ministerului Dezvoltării si Prognozei, în vederea analizei si evaluării.

(2) În situatia în care documentatia nu este completă, Ministerul Dezvoltării si Prognozei solicită societătii-administrator documentele si declaratiile necesare pentru completarea documentatiei.

(3) Ministerul Dezvoltării si Prognozei acceptă sau respinge cererea de acordare a titlului de parc industrial, în termen de 30 de zile de la depunerea de către societatea-administrator a cererii si documentatiei prevăzute la alin. (1); acest termen se suspendă corespunzător perioadei dintre o solicitare a Ministerului Dezvoltării si Prognozei si răspunsul societătii-administrator, însotit de documentele si declaratiile solicitate.

(4) Termenul prevăzut la alin. (3) nu poate fi suspendat mai mult de 20 de zile.”

3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) În situatia acceptării cererii Ministerul Dezvoltării si Prognozei va elabora proiectul de ordin privind acordarea titlului de parc industrial si va notifica Consiliului Concurentei în vederea autorizării parcului industrial din punct de vedere al efectelor asupra concurentei.

(2) Ulterior autorizării de către Consiliul Concurentei, în conformitate cu art. 4 alin. (2) din ordonantă, ordinul prin care se acordă titlul de parc industrial va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; ordinul precizează:

a) amplasarea zonei strict delimitate în care se constituie parcul industrial;          

b) datele de identificare a societătii-administrator;

c) activitătile preconizate a se desfăsura în parcul industrial în situatia în care parcul industrial este constituit pe o suprafată mai mică de 10 hectare;

d) conditiile de valabilitate a titlului de parc industrial.”

4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) În situatia respingerii cererii pentru acordarea titlului de parc industrial Ministerul Dezvoltării si Prognozei va aduce la cunostintă societătii-administrator care a solicitat acordarea titlului de parc industrial motivele care au determinat respingerea cererii.

(2) Societatea-administrator căreia i s-a respins cererea de acordare a titlului de parc industrial poate depune o nouă cerere după cel putin 3 luni de la respingerea primei cereri.”

 

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

 

Bucuresti, 22 februarie 2002.

Nr. 52.