MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 146         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 26 februarie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 9 din 22 ianuarie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligatii bănesti

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

17. - Ordonantă de urgentă privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României “EXIMBANK” - S.A.

 

18. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte

 

158. - Hotărâre privind organizarea la Bucuresti, în perioada 25-26 martie 2002, a Summitului prim-ministrilor din statele membre ale Grupului Vilnius (V-10)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

103. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea dispozitiilor art. 14 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 9

din 22 ianuarie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. 3

din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligatii bănesti

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligatii bănesti, exceptie ridicată de Vasile Opris în Dosarul nr. 399/2001 al Tribunalului Sălaj - Sectia civilă. La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei de neconstitutionalitate, constatându-se lipsa Agentiei de protectie a mediului Zalău, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Autorul exceptiei solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate si constatarea că dispozitiile legale criticate sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a).

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, considerând că art. 3 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000 nu contravine dispozitiilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 19 martie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 399/2001, Tribunalul Sălaj - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligatii bănesti, exceptie ridicată de Vasile Opris într-un dosar privind despăgubiri pentru neacordarea în întregime a unor drepturi salariale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată că textul de lege criticat încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, precum si pe cele ale art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) privind economia de piată si libertatea comertului.

Tribunalul Sălaj - Sectia civilă, exprimându-si opinia, apreciază că exceptia este nefondată. Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presdintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că exceptia este neîntemeiată, arătând că dispozitiile legale criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată. Prin Încheierea din 19 martie 2001 Tribunalul Sălaj - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000. Din motivarea exceptiei de neconstitutionalitate rezultă că, în realitate, autorul exceptiei a invocat neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 3 alin. 3 din ordonanta amintită. Fată de această situatie Curtea urmează să se pronunte asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 3 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000, dispozitii potrivit cărora: “În toate celelalte cazuri dobânda legală se stabileste la nivelul taxei oficiale a scontului stabilit de Banca Natională a României, diminuat cu 20%.”

Autorul exceptiei sustine că aceste dispozitii legale încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1), precum si pe cele ale art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a), prevederi care au următorul continut:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a): “(1) Economia României este economie de piată.

(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;”

Examinând dispozitia legală criticată prin raportare la prevederile constitutionale invocate în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea retine că nici una dintre criticile formulate nu este întemeiată.

I. Referitor la prima critică de neconstitutionalitate privind încălcarea principiului egalitătii în drepturi consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, deoarece toate persoanele se bucură de o protectie egală în fata legii, dispozitiile art. 3 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000 nestabilind drepturi sau obligatii specifice pentru anumite persoane.

II. Curtea nu poate retine nici critica privind încălcarea art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea fundamentală, întrucât stabilirea prin lege a nivelului dobânzii legale pentru obligatiile bănesti nu contravine în nici un fel principiilor economiei de piată si nici rolului statului în asigurarea libertătii comertului si a protectiei concurentei loiale.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligatii bănesti, exceptie ridicată de Vasile Opris în Dosarul nr. 399/2001 al Tribunalului Sălaj - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 ianuarie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGRNTĂ

privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României “EXIMBANK” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se mandatează Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, în calitate de actionar majoritar al Băncii de Export-Import a României “EXIMBANK” - S.A., denumită în continuare Bancă, să propună adunării generale extraordinare a actionarilor Băncii majorarea capitalului social prin modalitatea prevăzută în prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 2. - (1) După aprobarea propunerii prevăzute la art. 1 capitalul social al Băncii se va majora prin emiterea de noi actiuni cu o valoare egală cu valoarea nominală actuală, respectiv 47.667 lei/actiune.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 11 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României “EXIMBANK” - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior, participarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului la majorarea capitalului social al Băncii se va realiza prin utilizarea următoarelor surse:

a) 200 miliarde lei, provenite din sumele neangajate din fondul de asigurare a creditelor de export-import constituit la Bancă, potrivit art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 844/1991 privind înfiintarea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, cu modificările si completările ulterioare;

b) 150 miliarde lei, provenite din suma rezultată în urma fructificării sumelor care alimentează în anul 2001 fondurile prevăzute la art. 9 lit. a) si b) din Legea nr. 96/2000.

Art. 3. - Majorarea de capital social aprobată prin prezenta ordonantă de urgentă se va realiza până la data de 28 februarie 2002.

Art. 4. - (1) În temeiul regimului de drept public care guvernează activitatea Băncii de sustinere a comertului exterior în numele si în contul statului, sursele de majorare a capitalului social prevăzute la art. 2 vor fi utilizate exclusiv pentru majorarea participării Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului la capitalul social al Băncii.

(2) Operatiunile de majorare a capitalului social prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă sunt scutite de plata oricăror taxe si impozite datorate bugetului de stat.

(3) Se mandatează Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, în calitate de actionar majoritar al Băncii, să propună adunării generale extraordinare a actionarilor ridicarea dreptului de preferintă al actionarilor existenti la subscrierea actiunilor nou-emise, potrivit art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul Autoritătii pentru

Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Iacob Zelenco,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2002.

Nr. 17.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGRNTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000

privind sprijinul acordat producătorilor de lapte

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 17 aprilie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) În vederea sprijinirii producătorilor de lapte se acordă stimulente în valoare de 1.400 lei pentru fiecare litru de lapte livrat, pentru prelucrare la agentii economici specializati în procesare, cu licentă de fabricatie, al cărui continut minim întrune te conditiile STAS 2416-61, care se recalculează la 3,5% unităti de grăsime.

(2) Valoarea stimulentului pentru laptele livrat, în acelea i conditii de calitate, de către producătorii de lapte din localitătile situate în zona montană este de 1.800 lei pentru fiecare litru de lapte livrat.

(3) Beneficiarii stimulentelor din zona de munte sunt producătorii de lapte din localitătile ce vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, care livrează lapte pentru procesare.

(4) Producătorii de lapte sunt producătorii agricoli care îndeplinesc cerintele minime din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole si/sau producătorii agricoli, care se organizează în asociatii ale crescătorilor de animale si prin asociere îndeplinesc cerintele din aceeasi ordonantă.”

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Sumele necesare în vederea acordării stimulentelor pentru producătorii de lapte se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în limita bugetului aprobat.”

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Anual Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, va actualiza, în functie de rata inflatiei, suma acordată ca stimulent producătorilor de lapte, astfel cum sunt definiti la art. 1 alin. (4).”

Art. II. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică începând cu luna februarie 2002.

Art. III. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte, cu modificările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ovidiu Natea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2002.

Nr. 18.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea la Bucuresti, în perioada 25-26 martie 2002,

a Summitului prim-ministrilor din statele membre ale Grupului Vilnius (V-10)

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 106 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În perioada 25-26 martie 2002 se organizează la Bucuresti Summitul prim-ministrilor din statele membre ale Grupului Vilnius (V-10), denumit în continuare Summit.

Art. 2. - În vederea realizării demersurilor si luării măsurilor necesare pentru buna organizare si desfăsurare a Summitului se constituie un comitet la nivel înalt, o comisie de organizare si o comisie de mediatizare.

Art. 3. - (1) Comitetul la nivel înalt este condus de primul-ministru al României si este format din:

- ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului;

- ministrul apărării nationale;

- ministrul afacerilor externe;

- ministrul integrării europene;

- ministrul finantelor publice;

- ministrul administratiei publice;

- ministru de interne;

- ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei;

- ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei;

- ministrul culturii si cultelor;

- ministrul educatiei si cercetării;

- ministrul sănătătii si familiei.

(2) La activitatea Comitetului la nivel înalt poate participa, în calitate de invitat, si un reprezentant al Administratiei Prezidentiale.

Art. 4. - (1) Comisia de organizare este condusă de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului si are în componentă câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat sau asimilati acestora, din cadrul următoarelor autorităti:

- Secretariatul General al Guvernului;

- Ministerul Apărării Nationale;

- Ministerul Afacerilor Externe;

- Ministerul Integrării Europene;

- Ministerul Finantelor Publice;

- Ministerul Administratiei Publice;

- Ministerul de Interne;

- Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

- Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;

- Ministerul Culturii si Cultelor;

- Ministerul Educatiei si Cercetării;

- Ministerul Sănătătii si Familiei;

- Serviciul de Protectie si Pază.

(2) La lucrările Comisiei de organizare pot participa, în calitate de invitat, reprezentanti ai Administratiei Prezidentiale si ai Camerei Deputatilor.

(3) În vederea organizării si desfăsurării Summitului Comisia de organizare colaborează cu autorităti si institutii publice, persoane juridice de drept privat, precum si cu organizatii neguvernamentale.

(4) Comisia de organizare va putea constitui colective tehnice de lucru, formate din reprezentanti ai autoritătilor prevăzute la alin. (1), ai altor autorităti si institutii publice, ai persoanelor juridice de drept privat, precum si ai organizatiilor neguvernamentale.

Art. 5. - (1) Finantarea cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării Summitului, inclusiv a celor aferente organizării si, după caz, mediatizării spectacolului care se va desfăsura la data de 24 martie 2002, se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2002, de la cap. 72.01 îAlte actiuniiu, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlurile “Cheltuieli materiale si servicii”,  “Transferuri” si “Cheltuieli de capital”, în limita sumei de 35 miliarde lei, în conformitate cu prevederile art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare.

(2) În vederea desfăsurării în bune conditii a Summitului se pot atrage fonduri provenite din donatii si din sponsorizări ale persoanelor fizice si ale persoanelor juridice, din tară si din străinătate, din alte surse atrase în conditiile legii, precum si din resurse financiare externe pentru finantarea cheltuielilor.

(3) Structura detaliată a bugetului aferent organizării si desfăsurării Summitului se aprobă prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

Art. 6. - (1) Secretariatul General al Guvernului are în responsabilitate asigurarea bunurilor, serviciilor si lucrărilor necesare pentru buna organizare si desfăsurare a Summitului, prin achizitionarea acestora în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Contractele de achizitie a bunurilor, serviciilor si a lucrărilor necesare pentru buna organizare si desfăsurare a Summitului se încheie de către Secretariatul General al Guvernului.

(2) Secretariatul General al Guvernului va utiliza sumele destinate organizării si desfăsurării Summitului în conformitate cu deciziile Comitetului la nivel înalt si ale Comisiei de organizare.

Art. 7. - Eventualele pagube neimputabile se acoperă din bugetul aferent organizării si desfăsurării Summitului, prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

Art. 8. - Pentru contractele care au ca obiect achizitionarea de bunuri, servicii si lucrări necesare pentru organizarea si desfăsurarea Summitului pragurile mentionate la art. 13 lit. a)-c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice se stabilesc la valoarea de 300.000 euro pentru fiecare.

Art. 9. - (1) Comisia de mediatizare este formată din reprezentanti ai Ministerului Informatiilor Publice si ai Ministerului Afacerilor Externe.

(2) În vederea realizării unei bune mediatizări a Summitului Comisia de mediatizare colaborează cu autorităti si institutii publice, persoane juridice de drept privat, precum si cu organizatii neguvernamentale atât din tară, cât si din străinătate.

(3) Finantarea cheltuielilor aferente mediatizării Summitului se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Informatiilor Publice cu suma de 3 miliarde lei si prin diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la cap. 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

(4) Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Informatiilor Publice si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la cap. 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii Românieiil, titlul “Transferuri”, până la data de 31 mai 2002.

(5) Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor alin. (3) si, după caz, ale alin. (4) în bugetul aprobat Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Informatiilor Publice pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2002.

Nr. 158.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea dispozitiilor art. 1 4 alin. ( ) lit. i)

din Legea nr. 1 43/ 999 privind ajutorul de stat

 

Ministrul sănătătii si familiei,

având în vedere prevederile art. 22 alin. (3) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat si ale art. 8 din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, văzând Referatul de aprobare nr. DB. 1.782 din 21 februarie 2002 al Directiei generale de sănătate publică,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru aplicarea dispozitiilor art. 14 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Barto

 

Bucuresti, 21 februarie 2002.

Nr. 103.

 

ANEXA

 

REGULAMENT

pentru aplicarea dispozitiilor art. 14 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Agentii economici care desfăoară activitătile în domeniul promovării sănătătii, care se încadrează în prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, conform art. 14 alin. (1) lit. i), pot beneficia de ajutor de stat acordat de autoritătile publice sau de alte organisme care le administrează în numele statului, conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 2. - Ajutorul de stat acordat sub forma unei scheme de ajutor de stat sau a unui ajutor individual se stabileste în conformitate cu regulamentele Consiliului Concurentei, stabilite prin prevederile Legii nr. 143/1999.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii privind analiza si supunerea spre aprobare a solicitării agentilor economici de acordare a ajutorului de stat si a criteriilor în vederea acordării ajutorului de stat, din surse de stat, de către autorităti publice sau de alte organisme care le administrează în numele statului pentru activităti de promovare a sănătătii desfăsurate de agenti economici

 

Art. 3. - (1) În vederea aprobării solicitării de acordare a ajutorului de stat agentilor economici care desfăoară activităti în domeniul promovării sănătătii, agentii economici vor depune o cerere însotită de documentatia de justificare la registratura directiei judetene de sănătate publică în a cărei rază teritorială îsi desfăoară activitatea agentul economic respectiv.

(2) Documentatia de justificare va cuprinde:

- documente privind statutul si activitatea agentului economic;

- proiectele privind activitătile de promovare a sănătătii care vor fi desfăsurate conform criteriilor prevăzute la art. 6.

(3) În urma analizării documentatiei, în vederea avizării pe baza criteriilor enuntate la art. 6 directia judeteană de sănătate publică va notifica, în vederea aprobării, Consiliului Concurentei intentia de a acorda ajutorul de stat si tipul acestuia.

(4) În conformitate si cu recomandările Consiliului Concurentei, directia judeteană de sănătate publică va solicita agentului economic care a depus documentatia pentru acordarea ajutorului de stat si alte documente referitoare la activitatea si situatia financiar-contabilă a acestuia.

Art. 4. - În termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului agentii economici vor fi în tiintati despre hotărârea directiei judetene de sănătate publică de notificare a Consiliului Concurentei în vederea autorizării acordării ajutorului de stat.

Art. 5. - Agentii economici care produc sau comercializează produse din tutun, alcool, precum si alti agenti economici care realizează produse cu efecte negative asupra sănătătii nu beneficiază de ajutor de stat conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 143/1999.

Art. 6. - În cadrul activitătilor care promovează sănătatea, pentru care se acordă ajutor de stat, se includ:

a) participarea cu resurse umane, materiale sau financiare la campaniile de informare si educare a populatiei pentru adoptarea unui comportament favorabil sănătătii;

b) participarea cu resurse umane, materiale sau financiare la studiile de cercetare referitoare la comportamentele dăunătoare sănătătii si la modalitătile de adoptare a comportamentelor favorabile sănătătii, precum si la diseminarea rezultatelor;

c) instruirea angajatilor prin programe de formare în privinta adoptării unui comportament favorabil sănătătii.

Art. 7. - Monitorizarea si evaluarea proiectelor care cuprind activităti de promovare a sănătătii desfăsurate de agentii economici se realizează de către reprezentantul institutiei care acordă finantarea, inclusiv prin participarea directă la actiunile proiectului.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 8. - Autoritătile publice sau alte organisme ce administrează surse de stat au obligatia ca, înainte de a notifica Consiliului Concurentei intentia de a acorda un ajutor de stat ori de a modifica unul existent, pentru activităti în domeniul promovării sănătătii, să solicite avizul directiei judetene de sănătate publică din teritoriul unde îsi desfăoară activitatea agentul economic, pentru activitatea pentru care intentionează să acorde ajutorul de stat.

Art. 9. - Materialele de lucru sau cele promotionale care sunt elaborate de agentii economici în vederea sustinerii programului aprobat spre finantare contin, alături de sigla institutiei sau a partenerilor care sunt implicati în desfăsurarea programului, si sigla institutiei finantatoare.

Art. 10. - Contestatiile la hotărârea directiei judetene de sănătate publică vor fi adresate spre solutionare Consiliului Concurentei, care le va analiza, împreună cu un reprezentant al Directiei generale de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, si va transmite o rezolutie în termen de 30 de zile către agentul economic care a depus contestatia.

Art. 11. - Directiile judetene de sănătate publică vor transmite Directiei generale de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, la sfârsitul fiecărui trimestru, o informare privind activitatea de acordare a ajutorului de stat pentru activitătile de promovare a sănătătii.