MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 137         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 21 februarie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 25 din 29 ianuarie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

113. - Hotărâre privind sistarea realizării unor obiective de investitii, nepuse în functiune la filialele Companiei Nationale “Romarm” - S.A.

 

124. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii “Extinderea sistemului de canalizare în municipiul Brăila” si “Statie de epurare în municipiul Brăila”, cuprinse în Programul ISPA “Reabilitarea si extinderea retelei de canalizare si construirea unei statii de epurare a apelor uzate în municipiul Brăila”

 

132. - Hotărâre privind finantarea participării unui contingent de jandarmi la Misiunea O.N.U. din Kosovo (UNMIK) în anul 2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

373/2001. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind aprobarea Normelor fundamentale pentru transportul în sigurantă al materialelor radioactive

 

69. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind aprobarea Regulamentului de acreditare a persoanelor fizice care pot conduce  si administra exploatatii agricole

 

81. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice privind termenul de acordare a consultantei de specialitate referitoare la încadrarea unor produse în listele cuprinzând produsele strategice supuse regimului de control la export  si import

 

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONA

 

DECIZIA Nr. 25

din 29 ianuarie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1)-(4)

din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor,

cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Vlad Mihai Cercel - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Complex Turistic” - S.A. din satul Dancu, comuna Holboca, judetul Iasi, în Dosarul nr. 249/2001 al Tribunalului Iasi.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, reprezentat de avocat Dan Constantin Tudurache, lipsind Garda financiară Iasi, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Autorul exceptiei consideră că dispozitiile art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000, privind impunerea unor preturi minime de vânzare a anumitor produse, sunt neconstitutionale, încălcând prevederile art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie, referitoare la obligatia statului de a asigura libertatea comertului, protectia concurentei loiale si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie. Desi dispozitiile art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 au fost abrogate, autorul exceptiei consideră că exceptia nu a rămas fără obiect, întrucât aceste dispozitii constituie legea aplicabilă litigiului din fata instantei de fond. În final se solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public arată că dispozitiile atacate ca fiind neconstitutionale au fost abrogate expres prin art. 62 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001. Desi acestea sunt aplicabile în fata instantei de fond, totusi consideră că exceptia invocată a devenit inadmisibilă, în sensul jurisprudentei constante a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 14 martie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 249/2001, Tribunalul Iasi a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare. Exceptia a fost invocată de Societatea Comercială “Complex Turistic” - S.A. din satul Dancu, comuna Holboca, judetul Iasi, într-un recurs împotriva unei hotărâri prin care s-a respins plângerea împotriva procesului-verbal de contraventie prin care a fost sanctionat autorul exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia se referă la dispozitiile art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie, potrivit cărora statul este obligat să asigure libertatea comertului, protectia concurentei loiale si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie. Fiind vorba despre o dispozitie legală prin care statul opreste agentii economici de a desfăsura o activitate liberă în care pretul de vânzare a produselor să fie stabilit exclusiv pe criterii de  eficientă economică, autorul exceptiei consideră că aceste prevederi, care au un asa-zis scop de a lichida activitătile comerciale ilicite cu mărfuri supuse accizării, sunt neconstitutionale.

Tribunalul Iasi, exprimându-si opinia, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât activitatea de natură privată a agentilor economici trebuiesă fie efectuată în acord cu interesul national. În cadrul economiei nationale statul are obligatia de a apăra si de a

promova interesul public “prin utilizarea de către Guvern a pârghiilor sale specifice de influentare”. Având în vedere că preturile minime sunt stabilite de comun acord de către asociatiile patronale ale producătorilor de băuturi alcoolice legal înfiintate, se consideră că dispozitiile criticate nu contravin Constitutiei.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor, în punctul său de vedere, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Dispozitiile art. 134 din Constitutie trebuie interpretate în mod sistematic, în temeiul acestora statul român având obligatia de a apăra si promova interesul public; în acest scop poate interveni în desfăsurarea anumitor activităti economice. Astfel, măsurile protectioniste impuse prin lege servesc la integrarea intereselor private în cadrul interesului public, existent si în cadrul unei economii de piată. De asemenea, modul de stabilire a preturilor minime de vânzare este în acord cu regulile economiei de piată.

Guvernul, în punctul său de vedere, referindu-se la alin. (3) al art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000, arată că prevederile acestuia contrazic vădit cele invocate de autorul exceptiei si nu vin în contradictie cu prevederile art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie. Statul are atât dreptul, cât si îndatorirea de a interveni în activitătile economice  si de a crea cadrul juridic corespunzător, politica legislative fiind una dintre pârghiile specifice de interventie a statului în economie. Fată de cele arătate Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere exprimate de pre edintele Camerei Deputatilor si de Guvern, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanta Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, cu modificările si completările ulterioare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate invocată, Curtea constată că ulterior datei sesizării sale a fost emisă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158 din 27 noiembrie 2001 privind regimul accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 30 noiembrie 2001. Prin dispozitiile art. 62 din acest act normativ se abrogă, de la data de 1 ianuarie 2002, prevederile art. 1-27  si ale art. 43-50 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000. De asemenea, Curtea constată că dispozitia legală criticată nu a fost preluată în actul normativ abrogator.

În aceste conditii rezultă că au devenit incidente dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, potrivit cărora Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra exceptiilor de neconstitutionalitate având ca obiect dispozitii legale în vigoare. În consecintă, Curtea, constatând că dispozitiile legale criticate au fost abrogate, urmează să respingă exceptia de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă..Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Complex Turistic” - S.A. din satul Dancu, comuna Holboca, judetul Iasi, în Dosarul nr. 249/2001 al Tribunalului Iasi.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 29 ianuarie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Vlad Mihai Cercel

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind sistarea realizării unor obiective de investitii, nepuse în functiune

la filialele Companiei Nationale “Romarm” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă sistarea obiectivelor de investitii aferente capacitătilor aprobate prin decretele Consiliului de Stat nr. 150/1979, nr. 377/1981, nr. 105/1983, nr. 212/1983, nr. 80/1984, nr. 269/1986 si nr. 95/1989, nepuse în functiune până la data de 31 decembrie 1990 la filialele Companiei Nationale “Romarm” - S.A., prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Obiectivele de investitii prevăzute la art. 1 se valorifică potrivit legii.

(2) Fondurile rezultate din valorificarea lucrărilor si utilajelor din investitiile sistate vor fi folosite exclusiv la implementarea programelor de restructurare a filialelor respective din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 februarie 2002.

Nr. 113.


*) Anexa se comunică numai institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HORÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii

“Extinderea sistemului de canalizare în municipiul Brăila” si “Statie de epurare

în municipiul Brăila”, cuprinse în Programul ISPA “Reabilitarea si extinderea

retelei de canalizare si construirea unei statii de epurare a apelor uzate în municipiul Brăila”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 16 alin. (2) din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 42 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii “Extinderea sistemului de canalizare în municipiul Brăila” si “Statie de epurare în municipiul Brăila”, cuprinse în Programul ISPA “Reabilitarea si extinderea retelei de canalizare si construirea unei statii de epurare a apelor uzate în municipiul Brăila”, cuprinsi în anexele nr. 1 si 2 *) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute la art. 1 se va face din bugetul Programului ISPA “Reabilitarea si extinderea retelei de canalizare si construirea unei statii de epurare a apelor uzate în municipiul Brăila”, din care 75% reprezintă asistentă financiară nerambursabilă ISPA, iar 25% reprezintă cofinantare dintr-un împrumut de la Banca Europeană de Investitii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

 

Bucuresti, 7 februarie 2002.

Nr. 124.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică numai beneficiarului de investitii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HORÂRE

privind finantarea participării unui contingent de jandarmi la Misiunea O.N.U.

din Kosovo (UNMIK) în anul 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 1 din Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2002 privind participarea României în cadrul fortei speciale de politie a Natiunilor Unite din Kosovo cu o subunitate de jandarmi, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, precum  si ale art. 21 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului de Interne pe anul 2002, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, cu suma de 69.133.368 mii lei, pentru finantarea participării unui contingent compus din 115 cadre si jandarmi angajati cu contract din Jandarmeria Română la Misiunea O.N.U. din Kosovo (UNMIK) în anul 2002.

(2) Cu suma prevăzută la alin. (1) se suplimentează bugetul Ministerului de Interne pe anul 2002, la capitolul “Ordine publică si sigurantă natională”, la titlul I “Cheltuieli de personal”, cu suma de 51.423.498 mii lei, la titlul II ”Cheltuieli materiale si servicii”, cu suma de 11.527.695 mii lei, si la titlul VII “Cheltuieli de capital” cu suma de 6.182.175 mii lei.

Art. 2. - Participarea la misiune cu personal si bunuri materiale se face în limita aprobată de Parlamentul României, iar finantarea actiunii se va executa potrivit metodologiei stabilite de Ministerul de Interne.

Art. 3. - Rotirea personalului se va efectua din an în an.

Art. 4. - (1) Pe timpul executării misiunii personalul beneficiază în tară de drepturile băne ti prevăzute în anexa nr. 8 la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii.

(2) Pe perioada îndeplinirii misiunii externe personalul beneficiază de o diurnă în valută, de 40 dolari S.U.A./zi pentru ofiteri si de 30 dolari S.U.A./zi pentru maistri militari, subofiteri si ceilalti militari, care se calculează în baza ordinului de numire în functie, de la data părăsirii teritoriului national pentru deplasarea în zona de operatii si până la data intrării în tară, după încheierea misiunii.

(3) Pentru personalul care execută misiuni, controale si inspectii în cadrul esalonului de conducere diurna în valută este de 31 dolari S.U.A./zi/persoană.

(4) Plata cheltuielilor de cazare pentru personalul prevăzut la alin. (3) se va face în limita a 65 dolari S.U.A./zi/persoană.

Art. 5. - (1) Drepturile în valută pentru perioada de desfăsurare a misiunii se plătesc atât în zona de dispunere a contingentului, cât si în tară, până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni.

(2) La plecarea în misiune personalul va primi un avans, calculat pentru 20 de zile.

Art. 6. - (1) Personalul participant are dreptul la asistentă medicală, medicamente si materiale sanitare gratuite pe timpul internării în unităti sanitare si pe timpul tratamentului ambulatoriu.

(2) În cazul în care nu se poate asigura internarea sau tratarea în unitătile sanitare în zona de operatii, bolnavii vor fi trimisi în tară.

(3) Cheltuielile determinate de situatiile prevăzute la alin. (1) si (2) se suportă din fondurile aprobate pentru misiune.

Art. 7. - (1) În eventualitatea unor decese militarii decedati vor fi transportati în tară, contravaloarea cheltuielilor urmând să fie suportată din fondurile aprobate pentru misiune. Prin grija comenzii contingentului se asigură procurarea sicrielor, a celorlalte materiale necesare, precum si plata cheltuielilor determinate de întocmirea formalitătilor prilejuite de deces.

(2) Pentru cazurile prevăzute la art. 6 alin. (2) si la alin. (1) al prezentului articol, când situatia impune, se asigură maximum 3 însotitori, cu aprobarea comandantului contingentului. Suportarea cheltuielilor pentru personalul de însotire se face din fondurile aprobate pentru misiune.

Art. 8. - Pentru protectia vietii si sănătătii personalului care participă la misiune si pentru asigurarea mijloacelor materiale cu care se actionează, pentru perioada deplasării, se vor încheia contractele de asigurare necesare, din fondurile aprobate pentru misiune.

Art. 9. - (1) Valuta necesară acoperirii nevoilor de plăti, potrivit prezentei hotărâri, se va asigura de Ministerul de Interne din fondurile aprobate pentru misiune.

(2) Cheltuielile determinate de obtinerea si transferul valutei, precum si comisioanele bancare se derulează prin bănci autorizate si se suportă de Ministerul de Interne din fondurile aprobate pentru misiune.

(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri valoarea în lei a cheltuielilor în valută se actualizează în functie de evolutia cursului leu/dolar S.U.A.

Art. 10. - Cheltuielile determinate de selectionarea, vizita medicală, testarea, pregătirea si rotirea personalului unitătii, precum si cele ocazionate de însotirea e aloanelor de transport si de controalele efectuate în zona de operatii, în conditiile stabilite de Ministerul de Interne si în conditiile prevăzute în legislatia specifică fiecărei activităti, vor fi suportate din fondurile aprobate pentru misiune.

Art. 11. - Bunurile materiale aflate în evidentele contingentului, distruse, degradate sau pierdute pe timpul executării misiunii, se scad din contabilitate, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 12. - (1) Pentru aprovizionarea cu bunuri materiale  si angajarea serviciilor necesare îndeplinirii misiunii în zona de operatii se abilitează personalul cu atributii în domeniu să încheie contracte si să efectueze plăti în valută, potrivit dispozitiilor legale în vigoare, precum si uzantelor locale.

(2) Asigurarea cu mijloace de transport necesare pregătirii, respectiv desfăsurării misiunii în tară si în zona de dispunere, se face, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare, din fondurile aprobate pentru misiune.

Art. 13. - Militarii contingentului românesc au dreptul la un concediu de odihnă suplimentar de 2,5 zile pentru fiecare lună de prezentă în zona de operatii.

Art. 14. - (1) Plata obligatiilor financiare ale contingentului românesc se va executa în valuta acceptată în zonă, în numerar sau prin conturi valutare deschise la unităti bancare din teatrul de operatii.

(2) Contabilitatea valorilor materiale si băne ti se organizează si se conduce potrivit actelor normative în vigoare aplicate în tară si normelor specifice stabilite de Ministerul de Interne.

Art. 15. - Autoritatea vamală română va îndeplini formalitătile vamale necesare desfăsurării operatiunilor prevăzute în prezenta hotărâre, în procedură simplificată, în conformitate cu dispozitiile art. 51 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001.

Art. 16. - (1) Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările care decurg din aplicarea prezentei hotărâri în bugetul de stat si în bugetul Ministerului de Interne pe anul 2002.

(2) Sumele neutilizate până la sfârsitul anului se virează la bugetul de stat.

(3) Sumele încasate de Ministerul de Interne din participarea României la Misiunea Administrării Interimare a Natiunilor Unite în Kosovo se fac venituri ale bugetului de stat si se virează în termen de 10 zile de la încasarea acestora.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministru de interne,

Nicolae Berechet,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 februarie 2002.

Nr. 132.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

COMISIA NATIONAPENRU CONTROLUL

ACTIVITILOR NUCLEARE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor fundamentale pentru transportul în sigurantă al materialelor radioactive

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

în conformitate cu prevederile:

- Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cumodificările ulterioare;

- Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, aprobat prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 530/AC din 25 mai 2001;

- art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele fundamentale pentru transportul în sigurantă al materialelor radioactive, prezentate în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Normele mentionate la art. 1 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002.

Art. 4. - Directia politici, strategii si reglementări reactori nucleari si ciclu combustibil, Directia supraveghere reactori nucleari si ciclu combustibil, Directia politici, strategii, reglementări si supraveghere aplicatii surse cu radiatii ionizante si celelalte servicii independente din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Lucian Biros

 

Bucuresti, 3 octombrie 2001.

Nr. 373.


*) Anexa se publică ulterior.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI P DURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de acreditare a persoanelor fizice

care pot conduce si administra exploatatii agricole

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 49/2002,

văzând referatul de aprobare al Directiei exploatatiilor agricole din cadrul Directiei generale strategii si politici în agricultură si produse derivate, cu privire la Regulamentul de acreditare a persoanelor fizice care pot conduce si administra exploatatii agricole,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei  si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de acreditare a persoanelor fizice care pot conduce si administra exploatatii agricole prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia exploatatiilor agricole din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor va răspunde de aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, pe care îl va difuza celor interesati.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 13 februarie 2002.

Nr. 69.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de acreditare a persoanelor fizice care pot conduce si administra exploatatii agricole

 

Art. 1. - Exploatatiile agricole sunt conduse si administrate de specialisti acreditati de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor la propunerea organelor de specialitate de la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti.

Art. 2. - Prin specialisti agricoli se întelege acele personae fizice care au absolvit o formă de învătământ agricol ethnic sau economic autorizat, mediu sau superior, si care detin o diplomă corespunzătoare profilului exploatatiei agricole pe care o conduc si o administrează.

Art. 3. - (1) Persoanele fizice nominalizate la art. 2 sunt acreditate de o comisie de acreditare formată din reprezentanti ai directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti pe a căror rază teritorială se află exploatatia agricolă, din reprezentanti ai oficiilor judetene de consultantă agricolă, ai institutelor sau statiunilor de cercetări din zonă, după caz, precum si din reprezentanti ai Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

(2) Reprezentantii Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor în comisiile de acreditare sunt propusi de Directia generală strategii si politici în agricultură si produse derivate si sunt aprobati de secretarul de stat care coordonează activitatea acesteia.

Art. 4. - (1) Comisia de acreditare se constituie prin decizie a directorului general al directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si are următoarea componentă:

- presedinte - reprezentant al directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

- membru - reprezentant al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor;

- membru - reprezentant al oficiului judetean de consultantă agricolă;

- membru - reprezentant al directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau al institutului/statiunii de cercetări din zonă;

- membru, secretar - reprezentant al directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) În comisia de acreditare vor fi numiti specialisti cu pregătire corespunzătoare profilului de activitate al exploatatiei agricole pentru care se solicită acreditarea.

Art. 5. - Examinarea specialistilor agricoli pentru a fi acreditati să conducă si să administreze exploatatii agricole se desfăsoară într-o singură etapă si constă în testarea, pe bază de interviu, a capacitătii si aptitudinilor manageriale ale acestora.

Art. 6. - Convocarea comisiei de acreditare se va efectua cu cel putin 15 zile lucrătoare înainte de data examinării.

Art. 7. - Comisia de acreditare are următoarele atributii:

a) primeste si înregistrează dosarele depuse de specialistii agricoli în vederea acreditării;

b) verifică existenta si continutul documentelor de participare cuprinse în fiecare dosar depus, conform art. 8, si hotărăste asupra admiterii la examinare a specialistilor agricoli înscrisi în vederea acreditării;

c) întocmeste proces-verbal al fiecărei sedinte de examinare, consemnând întrebările formulate de membrii săi, răspunsurile primite, precum si calificativul acordat;

d) calificativul “admis” sau “respins” se stabileste prin votul majoritătii membrilor săi si se comunică specialistului oficial după terminarea examinării;

e) procesul-verbal se întocmeste în două exemplare si se semnează de toti membrii săi, precum si de persoana examinată;

f) desfăsoară activitatea în prezenta tuturor membrilor săi.

Art. 8. - În vederea acreditării specialistii agricoli vor depune la directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti câte un dosar care va cuprinde:

- curriculum vitae;

- cazier judiciar sau declaratie pe propria răspundere;

- documente care să ateste absolvirea unei forme de învătământ agricol tehnic sau economic autorizat, corespunzător profilului exploatatiei agricole;

- date privind înfiintarea, functionarea, profilul si mărimea exploatatiei agricole pentru care solicită acreditarea.

Art. 9. - Specialistii agricoli care în urma examinării au obtinut calificativul îadmisia primesc o acreditare conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament, în baza căreia pot conduce si administra exploatatii agricole.

Art. 10. - Se constituie comisia de analiză si solutionare a contestatiilor, în baza Notei de propuneri, întocmită de Directia generală politici si strategii în agricultură si produse derivate si avizată de secretarul de stat care coordonează activitatea acesteia.

Art. 11. - (1) Specialistii agricoli respinsi la testare pot face contestatie la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor în termen de 15 zile lucrătoare de la data examinării pentru acreditare, adresându-se comisiei de analiză si solutionare a contestatiilor.

(2) Comisia de analiză si solutionare a contestatiilor va solutiona contestatiile în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

Art. 12. - În cazul schimbării profilului exploatatiei agricole Specialistii agricoli care conduc si administrează exploatatii agricole au obligatia să sustină o nouă examinare în vederea acreditării.

Art. 13. - Directorii generali ai directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti vor nominaliza, prin decizie, o persoană din cadrul directiei agricole care are ca atributie de serviciu activitatea de acreditare a specialistilor agricoli care conduc si administrează exploatatii agricole.

 

ANEXĂ

la regulament

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI

SI DURILOR

 

Directia generală pentru agricultură

si industrie alimentară a judetului ............................../

a municipiului Bucuresti

 

ACREDITARE

 

Domnul/Doamna....................................................................................................., născut/născută în localitatea...................................., judetul..............................., de profesie......................................., conduce si administrează exploatatia agricolă............................ din localitatea................................, judetul.................................., cu profilul................................ .

Întruneste conditiile de a conduce si de a administra exploatatii agricole în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole.

 

Presedintele comisiei de acreditare,

............................................................

Director general,

........................................

 

Nr. ................ din ..........................................

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

AGENTIA NATIONADE CONTROL

AL EXPORTURILOR STRATEGICE

SI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE

 

ORDIN

privind termenul de acordare a consultantei de specialitate referitoare la încadrarea unor produse în listele cuprinzând produsele strategice supuse regimului de control la export si import

 

Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice,

în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 327/2000 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - În vederea acordării consultantei de specialitate, solicitată în scris de persoanele interesate, necesară încadrării unor produse în listele publicate în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 467/1999 privind produsele strategice supuse regimului de control la export si import, la Hotărârea Guvernului nr. 844/2001 privind lista de armamente, munitii si alte produse militare supuse regimului de control la export si import si la Hotărârea Guvernului nr. 20/2000 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 467/1999 privind produsele strategice supuse regimului de control la export si import, termenul stabilit pentru procesarea cererilor este de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii la Agentia Natională de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice a documentatiei complete solicitate.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Control al

Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice,

Nineta Bărbulescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 februarie 2002.

Nr. 81.