MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 135         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 20 februarie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

119. - Hotărâre pentru aprobarea tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si a metodologiilor privind utilizarea repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual

 

ACTE ALE NCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

4. - Circulară privind reflectarea unor operatiuni în contabilitate, întocmirea unor situatii financiar-contabile si măsuri referitoare la încheierea exercitiilor financiare la bănci

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HORÂRE

pentru aprobarea tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti

sau executanti si a metodologiilor privind utilizarea repertoriului de prestatii artistice

din domeniul audiovizual

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 131 alin. (1)-(4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si metodologiile privind utilizarea repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual, prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Organismele de gestiune colectivă a drepturilor artistilor interpreti sau executanti răspund fată de utilizatori pentru eventualele pretentii ale tuturor detinătorilor de drepturi pe care îi reprezintă.

Art. 3. - (1) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 800.000 lei la 1.000.000 lei refuzul nejustificat al utilizatorilor prevăzuti în anexele nr. 1 si 2 de a plăti organismului de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor remuneratiile stabilite prin prezenta hotărâre sau de a pune la dispozitie acestuia informatiile si documentele prevăzute la pct. 5 din anexa nr. 1 si la pct. 3 din anexa nr. 2.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se constată si amenzile se aplică de către personalul împuternicit de directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si de către organele de politie.

(3) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispozitii contrare se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 februarie 2002.

Nr. 119.

 

ANEXA Nr. 1

 

TABELELE

cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si metodologia privind utilizarea repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune  si distribuitorii prin cablu

 

1. Organismele de televiziune si distribuitorii prin cablu sunt obligati să obtină din partea organismelor de gestiune colectivă ale artistilor interpreti autorizatiile prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, pentru emiterea, transmiterea si retransmiterea repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual al organismelor de gestiune colectivă a drepturilor artistilor interpreti sau executanti.

2. Utilizatorii autorizati potrivit pct. 1 au obligatia să plătească o remuneratie reprezentând drepturile cuvenite artistilor interpreti sau executanti, calculată procentual din încasările brute lunare, potrivit tabelului nr. 1:

 

Tabelul nr. 1

Anul

Organisme de televiziune

Distribuitori prin cablu

0

1

2

2002

1,1%

1,1%

2003 si următorii

1,2%

1,2%

 

3. Baza de calcul a remuneratiei prevăzute la pct. 2, reprezentând drepturile cuvenite artistilor interpreti sau executanti, datorată de către organismele de televiziune, o constituie totalitatea încasărilor brute lunare (din care se scade taxa pe valoarea adăugată si taxa de publicitate) sau, în lipsa acestora, cheltuielile ocazionate de utilizare. Pentru distribuitorii prin cablu baza de calcul o constituie totalitatea încasărilor brute lunare (din care se scade taxa pe valoarea adăugată) sau, în lipsa acestora, cheltuielile ocazionate de utilizare.

4. Remuneratiile datorate potrivit prevederilor pct. 2 se colectează de către organismul de gestiune colectivă a drepturilor artistilor interpreti sau executanti, desemnat prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, conform prevederilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 8/1996.

5. Organismele de televiziune au obligatia să pună la dispozitie organismelor de gestiune colectivă a drepturilor artistilor interpreti sau executanti lista tuturor prestatiilor transmise în emisiuni. Distribuitorii prin cablu vor furniza lista completă a programelor retransmise. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor încasate de organismul de gestiune respectiv.

6. Plata remuneratiilor prevăzute la pct. 2, datorate de organismele de televiziune, se efectuează trimestrial. Termenul limită de plată este ziua a 10-a din trimestrul următor celui pentru care se efectuează plata.

7. Plata remuneratiilor prevăzute la pct. 2, datorate de distribuitorii prin cablu, se efectuează lunar. Termenul limită de plată este ziua a 25-a a lunii următoare celei pentru care se face plata.

8. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează penalităti stabilite contractual.

 

ANEXA Nr. 2

 

TABELELE

cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si metodologia privind comunicarea publică a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual si plata contravalorii acestor prestatii

 

1. Prin comunicarea publică prestatiilor artistice din domeniul audiovizual se întelege comunicarea acestora în spatii publice, indiferent de modalitatea realizării comunicării, prin întrebuintarea unor mijloace analogice sau digitale adecvate (aparatură de redare a filmelor si înregistrărilor audiovizuale, televizoare, echipament informatic etc.).

2. Sunt utilizatori, în sensul prezentei anexe, orice persoane fizice sau juridice autorizate, care folosesc cu orice titlu (de proprietate, administrare, închiriere, subînchiriere etc.) spatii în care sunt comunicate prestatii artistice din domeniul audiovizual.

3. Utilizatorii au obligatia să obtină din partea organismului de gestiune colectivă a drepturilor artistilor interpreti sau executanti desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor autorizatia pentru utilizarea prestatiilor artistice audiovizuale, să plătească remuneratiile prevăzute în tabelele din prezenta anexă, pentru durata efectivă a utilizării, si să prezinte organismelor de gestiune colectivă informatii necesare identificării prestatiilor artistice din domeniul audiovizual utilizate.

4. Obligatia de plată a remuneratiilor revine administratorului spatiului în care are loc comunicarea publică. În situatia subînchirierii totale sau partiale a unui spatiu în care are loc comunicarea publică administratorii spatiilor subînchiriate vor plăti remuneratii distincte dacă utilizează surse proprii de comunicare a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual.

5. Comunicarea către utilizatori a modificării remuneratiilor pe baza prevederilor art. 131 alin. (7) din Legea nr. 8/1996 se face de către organismul de gestiune colectivă a drepturilor artistilor interpreti sau executanti, prin cel putin două anunturi succesive publicate în două ziare de răspândire natională.

6. Pentru comunicarea publică a prestatiilor artistice în cinematografe utilizatorii vor plăti remuneratiile prevăzute în tabelul nr. 1, calculate din veniturile brute lunare:

 

Tabelul nr. 1

An

2002

2003 si următorii

Remuneratie

1,1%

 1,2%

 

7. Plata remuneratiilor datorate de utilizatori se efectuează trimestrial, în primele 20 de zile din trimestrul următor. Pentru întârzierile la plată utilizatorii datorează penalităti stabilite contractual.

8. Pentru comunicarea publică a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual de către utilizatorii din turism se vor plăti următoarele remuneratii:

 

Tabelul nr. 2

Utilizatori

Remuneratie lunară

0

1

Turism

 

1. Hoteluri până la categoria trei stele inclusiv, situate în statiuni turistice

 

(inclusiv orase-statiuni turistice):

 

a) cu capacitate mică de cazare

50.000 lei

b) cu capacitate medie de cazare (31-100 de camere)

100.000 lei

c) cu capacitate mare de cazare

150.000 lei

2. Hoteluri până la categoria trei stele inclusiv, situate în orase (cu exceptia celor din statiunile turistice):

 

a) cu capacitate mică de cazare

100.000 lei

b) cu capacitate medie de cazare

150.000 lei

c) cu capacitate mare de cazare

200.000 lei

3. Hoteluri de categoria patru si cinci stele

400.000 lei

4. Moteluri, cabane, campinguri si sate de vacantă

50.000 lei

5. Unităti de cazare agroturistice, popasuri turistice, pensiuni

50.000 lei

 

9. Plata remuneratiilor datorate de utilizatori conform tabelului nr. 2 se efectuează lunar, până cel târziu în ultima zi a lunii respective. Pentru întârzierile la plată utilizatorii datorează penalităti stabilite contractual.

 

ACTE ALE NCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONAA ROMÂNIEI

 

CIRCULA

privind reflectarea unor operatiuni în contabilitate, întocmirea unor situatii financiar-contabile si măsuri referitoare la încheierea exercitiilor financiare la bănci

 

Având în vedere prevederile art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societătile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, precum si ale art. 6 din Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998 privind aprobarea Modelelor situatiilor financiar-contabile pentru bănci si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, în temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 58 din Legea bancară nr. 58/1998 si ale art. 4 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001,

 

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. 1. - Prezenta circulară modifică si completează prevederile Planului de conturi pentru societătile bancare si ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare, denumit în continuare Planul de conturi bancar, si pe cele ale Modelelor situatiilor financiar-contabile pentru bănci si ale normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările si completările ulterioare, denumite în continuare Modelele situatiilor financiar-contabile pentru bănci, după cum urmează:

I. Reglementări privind reflectarea unor operatiuni în contabilitate si întocmirea situatiilor financiar-contabile de către bănci, persoane juridice române, si sucursalele din România ale băncilor străine

1. Înregistrarea e alonării pe cheltuieli a contributiei plătite în avans la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 39/ 996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările si completările ulterioare

Având în vedere conturile prevăzute de Planul de conturi bancar operatiunea referitoare la e alonarea pe cheltuieli, în perioadele sau exercitiile financiare viitoare, a contributiei plătite în avans la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 39/1996, se înregistrează în contabilitate astfel:

627 “Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate” analitic distinct = 3538 “Fonduri speciale - taxe si vărsăminte asimilate”, distinct analitic

concomitent

3538 “Fonduri speciale - taxe si vărsăminte assimilate, analitic distinct” = 375 “Cheltuieli înregistrate în avans”, analitic distinct

2. Înregistrarea în contabilitate a unor operatiuni privind distribuirea tichetelor de masă acordate salariatilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 1 42/ 998 privind acordarea tichetelor de masă

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, salariatii din cadrul societătilor comerciale, regiilor autonome si din sectorul bugetar, precum si din cadrul unitătilor cooperatiste  si al celorlalte persoane juridice sau fizice care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă, denumite în continuare angajator, pot primi o alocatie individuală de hrană, acordată sub forma tichetelor de masă, suportată integral pe costuri de angajator. Totodată, potrivit art. 5 alin. (1) din această lege, angajatorul distribuie salariatilor tichetele de masă, lunar, în ultima decadă a fiecărei luni pentru luna următoare. Metodologia de înregistrare în contabilitate a operatiunilor privind achizitionarea si utilizarea tichetelor de masă este cea prevăzută la pct. 2 din Circulara Băncii Nationale a României nr. 6/2000 privind reflectarea unor operatiuni în contabilitate si întocmirea unor situatii financiar-contabile de către bănci, cu precizarea că operatiunea referitoare la distribuirea de către angajatori în ultima decadă a lunii curente a tichetelor de masă aferente lunii viitoare se înregistrează în contabilitate astfel:

- înregistrarea tichetelor de masă aferente lunii viitoare, distribuite în ultima decadă a lunii curente

375 “Cheltuieli înregistrate în avans” = 367 “Alte stocuri si assimilate”, analitic distinct ‘Tichete de masă”.

- includerea pe cheltuieli, în luna următoare, a contravalorii tichetelor de masă distribuite

633 “Cheltuieli privind alte stocuri” = 375 “Cheltuieli înregistrate în avans’.

3. Înregistrarea unor operatiuni rezultate din aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2 0/2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării, aprobată, modificată si completată prin Legea nr. 1 22/200

În conformitate cu prevederile art. 4 1 alin. (1) din Legea nr. 122/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 210/2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării, sumele încasate de Banca Agricolă - S.A. din rambursarea creditelor  si a dobânzilor aferente, care fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate în categoria «pierdere» la Banca Agricolă - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, aprobată si modificată prin Legea nr. 166/1998, cu modificările si completările ulterioare, evidentiate în contabilitatea Băncii Agricole - S.A. până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a ordonantei de urgentă, vor fi utilizate de aceasta pentru acoperirea pierderilor. În conditiile în care în evidenta contabilă a Băncii Agricole - S.A. sumele respective încasate din rambursarea creditelor si a dobânzilor aferente au fost transpuse, la data de 31 decembrie 1997, în contul 3566 “Alti creditori diversi”, analitic distinct (cont în care s-au înregistrat în continuare aceste sume), prevăzut de Planul de conturi bancar, operatiunea de acoperire a pierderii contabile reportate cu sumele respective încasate, efectuată potrivit prevederilor art. 41 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 210/2000, cu modificările si completările ulterioare, se înregistrează prin articolul contabil: 3566 “Alti creditori diversi”, analitic distinct = 581 “Rezultatul reportat”.

4. Înregistrarea unor operatiuni rezultate din aplicarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, “Contributia individuală de asigurări sociale, datorată de asiguratii prevăzuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI, reprezintă o treime din cota de contributie de asigurări sociale, stabilită anual pentru conditii normale de muncă”. Pentru evidentierea în contabilitatea băncilor, persoane juridice române, si a sucursalelor din România ale băncilor străine, denumite în continuare bănci, a contributiei individuale de asigurări sociale datorate de asigurati, conform prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, se va utiliza contul sintetic de gradul III 35212 care se va denumi “Contributia personalului la asigurările sociale” si se va dezvolta în două analitice distincte, intitulate “Contributia personalului pentru pensia suplimentară” si, respectiv, “Contributia individuală de asigurări sociale”. În aceste conditii, în cadrul continutului si instrumentării contului 3521 “Asigurări sociale” expresia “contributia personalului pentru pensia suplimentară” se înlocuieste cu expresia “contributia personalului la asigurările sociale”.

5. Înregistrarea unor operatiuni rezultate din aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/1999, aprobată si modificată prin Legea nr. 189/200

5.1. Înregistrarea sumelor aferente reducerii cu 50% a impozitului pe profit pentru profitul utilizat pentru investitii în active corporale si necorporale în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 217/1999, aprobată si modificată prin Legea nr. 189/2001, impozitul pe profit se reduce cu 50% pentru profitul utilizat în anul fiscal curent pentru investitii în active corporale si necorporale, definite potrivit Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale  si necorporale, cu modificările ulterioare, destinate activitătilor pentru care contribuabilul este autorizat. Reducerea se calculează începând cu profitul realizat după data de 1 ianuarie 2001. Reducerile prevăzute la alin. (2) se calculează lunar, iar sumele aferente reducerii se repartizează ca surse proprii de finantare. Sumele aferente reducerii cu 50% a impozitului pe profit pentru profitul utilizat pentru investitii în active corporale  si necorporale, potrivit prevederilor mentionate, se evidentiază în contabilitatea băncilor, la încheierea exercitiului financiar, în creditul contului 519 “Alte rezerve”, analitic distinct, în contrapartidă cu debitul contului 592 “Repartizarea profitului”. În timpul exercitiului financiar sumele aferente reducerii nu se vor înregistra în contabilitate, acestea înscriindu-se numai din punct de vedere fiscal în declaratia de impunere pentru determinarea profitului impozabil.

5.2. Înregistrarea diferentelor de curs valutar rezultate din evaluarea, în conformitate cu actele normative în vigoare, a disponibilului în devize Potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 217/1999, aprobată si modificată prin Legea nr. 189/2001, ‘diferentele de curs valutar rezultate din evaluarea, în conformitate cu actele normative în vigoare, a disponibilului în devize sunt venituri neimpozabile sau cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil. Sumele respective se repartizează în contul «Alte rezerve», analitic distinct”. Pentru aplicarea unitară a acestor prevederi băncile vor avea în vedere următoarele:

5.2.1. Până la data intrării în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea si completarea Legii contabilitătii nr. 82/1991, respectiv 31 august 2001, nivelul disponibilitătilor în devize detinute de bănci, pentru care diferentele de curs valutar din evaluare sunt venituri neimpozabile sau cheltuieli nedeductibile, după caz, este dat de rezultatul pozitiv al diferentei dintre pozitia de schimb operatională lungă pe fiecare deviză, determinată conform Precizărilor privind reflectarea în contabilitate a unor operatiuni, precum si unele măsuri referitoare la închiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la societătile bancare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 15.515/27/1998, cu modificările si completările ulterioare, si suma aferentă disponibilitătilor în devize, reprezentând aport la capitalul social în devize/capitalul de dotare în devize si prime de emisiune plătite în devize. Începând cu 31 august 2001, având în vedere că prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001 s-a abrogat Hotărârea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social în devize si alte operatiuni aplicabile începând cu bilantul contabil cu termen de depunere până la 15 aprilie 1996, cu modificările  ulterioare, nivelul disponibilitătilor în devize detinute de bănci, pentru care diferentele de curs valutar din evaluare sunt venituri neimpozabile sau cheltuieli nedeductibile, după caz, este dat de pozitia de schimb operatională lungă pe fiecare deviză, determinată pe baza datelor din contabilitate, respectiv de rezultatul pozitiv al diferentei dintre soldul creditor al contului 3721 “Pozitie de schimb” pe o anumită deviză si suma reprezentând totalul soldurilor debitoare ale conturilor 3041, 3045, 411, 412, 413, 415 si 421 pe deviza în cauză. Metodologia de stabilire si înregistrare în contabilitate a diferentelor dintre sumele rezultate din evaluarea conturilor 3721 “Pozitie de schimb” (operatională lungă) si sumele înscrise în conturile corespunzătoare “Contravaloarea pozitiei de schimb” este cea prevăzută de Planul de conturi pentru societătile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997. La determinarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitătilor în euro si/sau în valutele statelor participante la euro se vor avea în vedere următoarele:

- pozitiile de schimb aferente valutelor statelor participante la euro intră în componenta pozitiei de schimb aferente euro;

- pozitia de schimb operatională lungă aferentă euro este dată de rezultatul pozitiv al diferentei dintre suma soldurilor creditoare ale conturilor 3721 “Pozitie de schimb” (operationale) deschise pe fiecare valută a statelor participante la euro si pe euro si suma soldurilor debitoare ale conturilor 3721 “Pozitie de schimb” (operationale) deschise pe fiecare valută a statelor participante la euro si pe euro, după caz. În acest scop soldurile conturilor 3721 “Pozitie de schimb” (operationale) deschise pe fiecare dintre valutele statelor participante la euro vor fi convertite în euro prin utilizarea paritătilor fixe între aceste valute si euro, stabilite de C.E.E. La încheierea exercitiului financiar sumele reprezentând profit (diferenta pozitivă dintre veniturile din diferente de curs valutar si cheltuielile din diferente de curs valutar), rezultate din evaluarea disponibilitătilor în devize, si care se regăsesc în profitul net al perioadei după repartizarea profitului brut pe destinatiile prevăzute de lege, se evidentiază în contabilitate în creditul contului 519 “Alte reserve”, analitic distinct, în contrapartidă cu debitul contului 592 “Repartizarea profitului”, analitic distinct. În situatia în care se înregistrează pierdere contabilă si diferente favorabile din reevaluarea disponibilitătilor în devize, neimpozabile, se

efectuează articolul contabil 581 “Rezultatul reportat” = 519 “Alte rezerve”, analitic distinct. Sumele reprezentând diferente de curs valutar favorabile sau nefavorabile, rezultate din evaluarea disponibilitătilor în devize detinute de bănci, sunt venituri neimpozabile sau cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil lunar, cumulat de la începutul anului, respectiv de la data de 19 aprilie 2001 (pentru exercitiul financiar 2001).

Veniturile neimpozabile si cheltuielile nedeductibile sunt incluse în situatiile financiar-contabile mod. 4080 si mod. 4180 “Contul de profit si pierderi” în cadrul pozitiilor “Venituri din operatiunile de schimb si arbitraj” (cod pozitie - X6B), respectiv “Cheltuieli din operatiunile de schimb si arbitraj” (cod pozitie - T6B) si sunt luate în calcul la determinarea profitului brut, care reprezintă baza de calcul lunară a fondului de rezervă, constituit de bănci conform Legii bancare nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare.

5.2.2. Prevederile Legii nr. 189/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit se aplică începând cu data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv 19 aprilie 2001.

5.2.3. Potrivit prevederilor art. 41 lit. e) din Legea bancară nr. 58/1998, diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului pot fi incluse în rezerve si utilizate pentru majorarea capitalului social. În categoria rezervelor utilizate pentru majorarea capitalului social se includ si rezervele prevăzute la pct. 1 din Legea nr. 189/2001.

5.2.4. Potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2000 pentru completarea art. 41 din Legea bancară nr. 58/1998, “Sucursalele din România ale băncilor străine pot majora capitalul de dotare si cu rezervele din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitătilor în valută reprezentând capital de dotare în valută în conditiile stabilite prin reglementările Băncii Nationale a României”. Astfel, în conformitate cu reglementările Băncii Nationale a României în domeniu (Norma nr. 9/2000 privind capitalul minim al băncilor si al sucursalelor băncilor străine), una dintre sursele de majorare a capitalului de dotare al sucursalelor băncilor străine este si cea reprezentând rezerve din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitătilor în valută reprezentând capital de dotare în valută. În baza acestor reglementări sucursalele băncilor străine vor evidentia diferentele rezultate din evaluarea disponibilitătilor în devize în contul 519 “Alte rezerveir, analitic distinct. Operatiunea de majorare a capitalului de dotare din diferentele rezultate din evaluarea disponibilitătilor în valută, reprezentând capital de dotare în valută, se va reflecta în contabilitate prin următorul articol contabil: 519 “Alte rezerve”, analitic distinct = 502 “Elemente asimilate capitalului”

6. Aspecte contabile privind punerea în circulatie a bancnotelor si monedelor euro începând cu data de 1 ianuarie 2002

Potrivit prevederilor Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 974/98 din 3 mai 1998 privind introducerea euro, începând cu data de 1 ianuarie 2002 sunt puse în circulatie bancnotele si monedele euro, acestea fiind singurele bancnote si monede cu putere de circulatie în statele participante la euro. Totusi bancnotele si monedele nationale ale statelor participante la euro au putere de circulatie si după data de 1 ianuarie 2002, pe o perioadă de timp limitată si care este diferită în cadrul tărilor participante. Totodată, potrivit art. 14 din reglementarea mentionată, în cazul în care, la sfâr itul perioadei de tranzitie (31 decembrie 2001), în cadrul unor instrumente legale există referiri la valutele nationale ale statelor participante la euro, aceste referiri se vor citi ca referiri la euro, conform ratelor de conversie fixate irevocabil de C.E.E. În vederea evidentierii în contabilitate a operatiunilor cu moneda unică europeană euro, băncile vor avea în vedere următoarele:

6.1. Evidentierea în contabilitate a bancnotelor si a monedelor euro până în momentul în care acestea dobândesc putere de circulatie Bancnotele si monedele euro fără putere de circulatie, achizitionate, vor fi evidentiate în contul 367 “Alte stocuri si asimilate”, analitic distinct. În momentul în care bancnotele si monedele respective dobândesc putere de circulatie (1 ianuarie 2002), acestea vor fi evidentiate în contul 101 “Casa”, analitic distinct,  efectuându-se articolul contabil: 101 “Casa”, analitic distinct = 367 “Alte stocuri si asimilate”, analitic distinct.

6.2. Evidentierea în contabilite a conversiei în euro a elementelor de activ si de pasiv din bilant si în afara bilantului, exprimate în valutele statelor participante la euro la sfârsitul exercitiului financiar 2001. Pentru transpunerea soldurilor conturilor deschise pe valute ale statelor participante la euro, din balantele de verificare întocmite la 31 decembrie 2001, în conturi deschise pe euro începând cu data de 1 ianuarie 2002, conform ratelor de conversie fixate irevocabil de C.E.E., băncile vor utiliza conturile distincte “bilant de închidere” si ”bilant de deschidere”, prevăzute de Planul de conturi bancar.

Soldul contului 3721 “Pozitie de schimb” pe euro, deschis la începutul exercitiului financiar 2002, va fi dat de soldul net al patrimoniului în euro, calculat la începutul exercitiului financiar 2002, si nu de suma algebrică a soldurilor conturilor 3721 “Pozitie de schimb” deschise pe euro si pe valutele statelor participante la euro (convertite în euro conform ratelor de conversie fixate irevocabil de C.E.E.), din balantele de verificare întocmite la data de 31 decembrie 2001. Soldul contului 3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb” aferent euro, deschis la începutul exercitiului financiar 2002, va fi egal cu suma algebrică a soldurilor conturilor 3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”, aferente euro si valutelor statelor participante la euro, din balantele de verificare întocmite la data de 31 decembrie 2001. După data de 1 ianuarie 2002 operatiunile efectuate pe baza unor documente justificative care contin referiri la valutele nationale ale statelor participante la euro vor fi evidentiate în contabilitate în euro, conform ratelor de conversie fixate irevocabil de C.E.E.

6.3. Evidentierea în contabilitate, după data de 1 ianuarie 2002, a bancnotelor si monedelor nationale ale statelor participante la euro. Începând cu data de 1 ianuarie 2002 bancnotele si monedele nationale ale statelor participante la euro vor fi evidentiate în euro în contul 101 “Casa”, analitice distincte, pentru fiecare valută a statelor participante la euro, conform ratelor de conversie fixate irevocabil de C.E.E. Din momentul în care bancnotele si monedele respective nu mai au putere de circulatie, acestea vor fi evidentiate în contul 367 “Alte stocuri si asimilate”, analitice distincte, pentru fiecare valută a statelor participante la euro.

6.4. Evidentierea în contabilitate a operatiunilor de preschimbare în euro a bancnotelor si monedelor nationale ale statelor participante la euro după data de 1 ianuarie 2002. Operatiunile de preschimbare în euro a bancnotelor si monedelor nationale ale statelor participante la euro, detinute de către clientela nebancară, se înregistrează în contabilitate astfel:

101 “Casa”, analitic disctinct, euro = 101 “Casa”, analitic - contravaloarea în euro cu defalcare pe fiecare valută preschimbată distinct, a bancnotelor/monedelor a statelor participante la euro euro preschimbate.

7. Înregistrarea unor operatiuni privind creditele consortiale

Având în vedere conturile prevăzute la Planul de conturi bancar, evidentierea unor operatiuni referitoare la creditele consortiale se efectuează în contabilitate astfel:

7.1. Credite consortiale contabilizate la banca sef de filă

- înregistrarea angajamentelor de acordare a creditelor (cotă-parte)

90319 “Alte deschideri de credite confirmate” = 999 “Contrapartidă”

- garantii primite de la alte bănci (ceilalti participanti)

999 “Contrapartidă” = 912 “Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la alte bănci”

- garantii date altor bănci (ceilalti participanti)

9119 “Alte garantii date altor bănci” = 999 “Contrapartidă”,

- încasarea comisioanelor de finantare si virarea cotelor de comisioane cuvenite celorlalti participanti

 

- în lei

 

2511 “Conturi curente”

= %

 

70712 “Venituri din angajamentele

de finantare în favoarea clientelei”

 

111 “Cont curent la Banca Natională a României”

- în devize

 

2511 “Conturi curente”

= %

 

3721 “Pozitie de schimb”

 

121 “Conturi de corespondent la bănci (nostro)”

 

122 “Conturi de corespondent ale băncilor (loro)”

concomitent

3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”

= 70712 “Venituri din angajamentele de finantare în favoarea clientelei”

 

- plata comisioanelor de garantie către participantii de la care s-au primit garantii

- în lei

 

60721 “Cheltuieli cu angajamentele de garantie primite de la alte băncii”

= 111 “Cont curent la Banca Natională a României”

 

 

- în devize

 

3721 “Pozitie de schimb”

= %

 

121 “Conturi de corespondent la bănci (nostro)”

 

122 “Conturi de corespondent ale băncilor (loro)”

concomitent

60721“Cheltuieli cu angajamentele de garantie primite de la alte bănci”

= 3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”

- acordarea creditelor

%

= 2511 “Conturi curente”

2021 “Credite de trezorerie”

 

2031 “Credite pentru export”

 

2041 “Credite pentru echipament”

 

2051 “Credite investitori”

 

2052 “Credite promotori”

 

2061 “Alte credite acordate clientelei”

 

111 “Cont curent la Banca Natională a României”

 

121 “Conturi de corespondent la bănci (nostro)”

 

122 “Conturi de corespondent ale băncilor (loro)”

 

concomitent

999 “Contrapartidă”

= 90319 “Alte deschideri de credite confirmate”

- dobânzi calculate cuvenite

 

- în lei

 

2027 “Creante atasate”

= 70213 “Dobânzi de la creditele de trezorerie”

2037 “Creante atasate”

= 70214 “Dobânzi de la creditele pentru export”

2047 “Creante atasate””

= 70215 “Dobânzi de la creditele pentru echipament

2057 “Creante atasate”

= 70216 “Dobânzi de la creditele pentru bunuri imobiliare”

2067 “Creante atasate”

= 70217 “Dobânzi de la alte credite acordate clientelei”

- în devize

 

2027 “Creante atasate”

= 3721 “Pozitie de schimb”

concomitent

3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”

= 70213 “Dobânzi de la creditele de trezorerie”

2037 “Creante atasate”

= 3721 “Pozitie de schimb”

concomitent

3722 “Contravaloarea pozitiei

= 70214 “Dobânzi de la creditele de schimb pentru export”

2047 “Creante atasate”

= 3721 “Pozitie de schimb”

concomitent

3722 “Contravaloarea pozitiei

= 70215 “Dobânzi de la creditele de schimb pentru echipament”

2057 “Creante atasate”

= 3721 “Pozitie de schimb”

concomitent

3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”

= 70216 “Dobânzi de la creditele pentru bunuri imobiliare”

“Creante atasate”

= 3721 “Pozitie de schimb”

concomitent

3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”

= 70217 “Dobânzi de la alte credite acordate clienteleI”

- încasarea dobânzilor si virarea cotelor-părti celorlalti participanti

2511 “Conturi curente”

= %

 

2027 “Creante atasate”

 

2037 “Creante atasate”

 

2047 “Creante atasate”

 

2057 “Creante atasate”

 

2067 “Creante atasate”

 

111 “Cont curent la Banca Natională

 

a României”

 

121 “Conturi de corespondent

 

la bănci (nostro)”

 

122 “Conturi de corespondent

 

ale băncilor (loro)”

- rambursarea creditelor si virarea cotelor-părti celorlalti participanti

2511 “Conturi curente”

=%

 

2021 “Credite de trezorerie”

 

2031 “Credite pentru export”

 

2041 “Credite pentru echipament”

 

2051 “Credite investitori”

 

2052 “Credite promotori”

 

2061 “Alte credite acordate clienteleiia

 

111 “Cont curent la Banca Natională a României”

 

121 “Conturi de corespondent la bănci (nostro)”

 

122 “Conturi de corespondent ale băncilor (loro)”

concomitent

- restituirea garantiilor primite de la alte bănci (ceilalti participanti)

912 “Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la alte bănci”

= 999 “Contrapartidă”,

- primirea garantiilor date altor bănci (ceilalti participanti) 999 “Contrapartidă”

= 9119 “Alte garantii date altor bănci”

7.2. Credite consortiale contabilizate la ceilalti participanti

 

- înregistrarea angajamentelor de acordare a creditelor (cota-parte)

 

90319 “Alte deschideri de credite confirmate”

= 999 “Contrapartidă”

- garantii date altor bănci (sef de filă si/sau ceilalti participanti) 9119 “Alte garantii date altor bănci”

= 999 “Contrapartidă”

- garantii primite de la alte bănci (sef de filă si/sau ceilalti participanti) 999 “Contrapartidă”

= 912 “Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la alte bănci”

- încasarea comisioanelor de finantare si de garantie

- în lei

 

111 “Cont curent la Banca Natională a României”

= %

 

70712 “Venituri din angajamentele de finantare în favoarea clientelei”

 

70721 “Venituri din angajamentele de garantie în favoarea altor bănci”

- în devize

 

%

= 3721 “Pozitie de schimb”

 

121 “Conturi de corespondent la bănci (nostro)”

 

122 “Conturi de corespondent ale băncilor (loro)”

concomitent

3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”

= %

 

70712 “Venituri din angajamentele de finantare în favoarea clientelei”

 

70721 “Venituri din angajamentele de garantie în favoarea altor bănci”

- acordarea creditelor

%

= 111 “Cont curent la Banca Natională a României”

 

2021 “Credite de trezoreriei. 121 “Conturi de corespondent la bănci (nostro)”

 

2031 “Credite pentru exportie 122 “Conturi de corespondent ale băncilor (loro)”

 

2041 “Credite pentru echipamentiu

 

2051 “Credite investitori”

 

2052 “Credite promotori”

 

2061 “Alte credite acordate clientelei”

concomitent

999 “Contrapartidă”

= 90319 “Alte deschideri de credite confirmate”

- dobânzi calculate cuvenite

- în lei

 

2027 “Creante atasate”

= 70213 “Dobânzi de la creditele de trezorerie”

 

2037 “Creante atasate” = 70214 “Dobânzi de la creditele pentru export”

 

2047 “Creante atasate” = 70215 “Dobânzi de la creditele pentru echipament”

 

2057 “Creante atasate” = 70216 “Dobânzi de la creditele pentru bunuri imobiliare”

2067 “Creante atasate”

= 70217 “Dobânzi de la alte credite acordate clientelei”

- în devize

 

2027 “Creante atasate”

= 3721 “Pozitie de schimb”

concomitent

3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”

= 70213 “Dobânzi de la creditele de trezorerie”

2037 “Creante atasate”

= 3721 “Pozitie de schimb”

concomitent

3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”

= 70214 “Dobânzi de la creditele pentru exportie

2047 “Creante atasate”

= 3721 “Pozitie de schimb”

concomitent

3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”

= 70215 “Dobânzi de la creditele pentru echipament”

2057 “Creante atasate” = 3721 “Pozitie de schimb”

 

concomitent

3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”

= 70216 “Dobânzi de la creditele pentru bunuri imobiliare”

2067 “Creante atasate”

= 3721 “Pozitie de schimb”

concomitent

 

3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”

= 70217 “Dobânzi de la alte credite acordate clientelei”

- încasarea dobânzilor cuvenite

111 “Cont curent la Banca Natională a României”

= %

 

2027 “Creante atasate”

 

121 “Conturi de corespondent la bănci (nostro)ie 2037 “Creante atasate”

 

2047 “Creante atasate”

 

122 “Conturi de corespondent ale băncilor (loro)” 2057 “Creante atasate”

 

2067 “Creante atasate”

- rambursarea creditelor

111 “Cont curent la Banca Natională a României”

= %

 

2021 “Credite de trezorerie”

121 “Conturi de corespondent la bănci (nostro)”

2031 “Credite pentru export”

 

2041 “Credite pentru echipament”

122 “Conturi de corespondent ale băncilor (loro)”

2051 “Credite investitori”

 

2052 “Credite promotori”

 

2061 “Alte credite acordate clientelei”

concomitent

- primirea garantiilor date altor bănci (sef de filă si/sau ceilalti participanti)

 

999 “Contrapartidă”

= 9119 “Alte garantii date altor bănci”

- restituirea garantiilor primite de la alte bănci (sef de filă si/sau ceilalti participanti)

912 “Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la alte bănci”

= 999 “Contrapartidă”

 

 

8. Înregistrarea operatiunilor de vânzare-cumpărare a mijloacelor fixe cu plata în rate

8.1. Înregistrarea operatiunilor de vânzare a mijloacelor fixe cu plata în rate

- înregistrarea facturii pentru mijloace fixe vândute cu plată în rate

3556 “Debitori diversi” =

%

- valoarea totală a facturii

 

7461 “Venituri din cesiunea imobilizărilor - necorporale si corporale”

valoarea mijlocului fix vândut, mai putin T.V.A. si dobânda de încasat

 

35327 “T.V.A. colectată”

- T.V.A.colectată aferentă avansului încasat

 

35328 “T.V.A. neexigibilă”

- T.V.A. neexigibilă aferentă ratelor scadente în perioadele următoare

 

376 “Venituri înregistrate în avans”

- dobânda de încasat aferentă ratelor

- înregistrarea avansului încasat

 

 

%

= 3556 “Debitori diversi

- valoarea avansului, inclusiv T.V.A. colectată aferentă avansului

111 “Cont curent la Banca Natională a României”

 

 

121 “Conturi de corespondent la bănci (nostro)”

 

 

122 “Conturi de corespondent ale băncilor (loro)”

 

 

2511 “Conturi curente”

 

 

- înregistrarea scoaterii din evidentă a mijloacelor fixe vândute cu plata în rate

 

 

%

= 4422 “Mijloace fixe”

- valoarea mijloacelor fixe

4612 “Amortizarea imobilizărilor corporale”

 

- amortizarea cumulată

6461 “Pierderi din cesiunea imobilizărilor necorporale si corporale

 

- valoarea neamortizată

sau

 

 

%

= 4522 “Mijloace fix”

- valoarea mijloacelor fixe

4622 “Amortizarea imobilizărilor corporale”

 

- amortizarea cumulată

6461 “Pierderi din cesiunea imobilizărilor necorporale si corporale”

- valoarea neamortizată

 

- înregistrarea încasării ratei si a dobânzii

 

 

%

= 3556 “Debitori diversi”

- valoarea ratei, T.V.A. aferentă ratei si dobânda

111 “Cont curent la Banca Natională a României”

 

 

121 “Conturi de corespondent la bănci (nostro)”

 

 

122 “Conturi de corespondent ale băncilor (loro)”

 

 

2511 “Conturi curente”

 

 

concomitent

376 “Venituri înregistrate în avans”

= %

- valoarea dobânzii

 

70179 “Venituri diverse din dobânzi”

 



70279 “Venituri diverse din dobânzi”

 

concomitent

35328 “T.V.A. neexigibilă”

= 35327 “T.V.A. colectată”

- T.V.A. aferentă ratei

8.2. Înregistrarea operatiunilor de cumpărare a mijloacelor fixe cu plata în rate

 

 

- înregistrarea facturii furnizorului

 

 

%

= 3566 “Alti creditori diversi”

- valoarea totală a facturii

4422 “Mijloace fixe”

 

- valoarea mijlocului fix

4522 “Mijloace fixe”

 

 

35326 “T.V.A. deductibilă”

 

- T.V.A. deductibilă aferentă avansului plătit

35328 “T.V.A. neexigibilă”

 

- T.V.A. neexigibilă aferentă ratelor scadente în perioadele următoare

375 “Cheltuieli înregistrate în avans”

 

- dobânda de plătit aferentă ratelor

- înregistrarea achitării avansului

 

 

3566 “Alti creditori diversi”

= %

- valoarea avansului plătit, inclusiv T.V.A. deductibilă aferentă avansului

 

111 “Cont curent la Banca Natională a României”

 

 

121 “Conturi de corespondent la bănci (nostro)”

 

 

122 “Conturi de corespondent ale băncilor (loro)”

 

 

2511 “Conturi curente”

 

- înregistrarea achitării ratei si a dobânzii aferente

 

 

3566 “Alti creditori diversi” =

%

- valoarea ratei si a dobânzii

 

111 “Cont curent la Banca Natională a României”

 

 

121 “Conturi de corespondent la bănci (nostro)”

 

 

122 “Conturi de corespondent ale băncilor (loro)”

 

 

2511 “Conturi curente”

 

concomitent

%

= 375 “Cheltuieli înregistrate în avans”

- valoarea dobânzii

60179 “Cheltuieli diverse cu dobânzile”

 

 

60279 “Cheltuieli diverse cu dobânzile”

 

 

concomitent

35326 “T.V.A. deductibilă”

= 35328 “T.V.A. neexigibilă”

- T.V.A. aferentă ratei scadente

 

8.3. Tratamentul fiscal al veniturilor, respectiv cheltuielilor din operatiunile de vânzare-cumpărare cu plata în rate, precum si al taxei pe valoarea adăugată, se efectuează în conformitate cu prevederile legislatiei fiscale în vigoare.

9. Reglementări privind întocmirea situatiilor financiar-contabile mod. - 4084 “Repartizarea profitului” si mod. - 4090 “Indicatori de activitate”

Având în vedere prevederile Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea si centralizarea situatiilor financiare anuale simplificate ale agentilor economici pe anul 2001, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 460.040/2002, începând cu situatiile financiar-contabile aferente exercitiului financiar 2001 modelul situatiei financiar-contabile mod. - 4084 “Repartizarea profitului” si cel al situatiei financiar-contabile mod. - 4090 “Indicatori de activitate” referitor la plătile restante prevăzute de Modelele situatiilor financiar-contabile pentru bănci, se modifică si sunt cele prezentate în anexa nr. 1 si, respectiv, în anexa nr. 2 la prezenta circulară.

II. Măsuri referitoare la încheierea exercitiilor financiare de către băncile, persoane juridice române si sucursalele din România ale băncilor străine, în conditiile modificării  si completării Legii contabilitătii nr. 82/ 991, republicată, prin Ordonanta Guvernului nr. 6 /2001.

10. Întocmirea situatiilor financiare anuale

10.1. Potrivit prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, băncile au obligatia să organizeze  si să conducă contabilitatea în conformitate cu reglementările legale în domeniu si să întocmească situatii financiare anuale.

10.2. Băncile organizează si conduc contabilitatea, de regulă, în compartimentele distincte, conduse de către directorul economic, contabilul- ef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie. Aceste personae trebuie să aibă studii economice superioare si răspund împreună cu personalul din subordine de organizarea si conducerea contabilitătii, în conditiile legii.

11. Depunerea situatiilor financiare anuale

11.1. În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, si având în vedere prevederile Modelelor situatiilor financiarcontabile pentru bănci, câte un exemplar al situatiilor financiare anuale se depune de către bănci la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si la Directia de supraveghere din cadrul Băncii Nationale a României, în termen de 90 de zile de la încheierea exercitiului financiar, inclusiv de băncile care urmează să retrateze situatiile financiare anuale până la 30 septembrie anul următor.

11.2. Potrivit prevederilor art. 180 din Legea privind societătile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, băncile au obligatia să depună la Oficiul registrului comertului o copie de pe bilantul contabil si contul de profit si pierdere, vizat potrivit prevederilor din lege, la care se anexează raportul administratorilor si raportul auditorilor, respectiv al cenzorilor, precum si procesul-verbal al adunării generale a actionarilor sau asociatilor.

12. Pe linia organizării si conducerii contabilitătii

12.1. Contabilitatea se tine în limba română si în moneda natională.

Pentru necesităti proprii de informare băncile pot opta pentru întocmirea situatiilor financiare anuale si într-o monedă stabilă.

12.2. Orice operatiune economică efectuată se cosemnează într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

12.3. Băncile au obligatia să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ si de pasiv si a celorlalte bunuri si valori aflate în gestiune si administrare, cel putin o dată pe an, de regulă la sfâr itul anului, în vederea punerii de acord a datelor din contabilitate cu situatia reală a patrimoniului.

Inventarierea se efectuează în conformitate cu prevederile Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995.

12.4. Evaluarea cu ocazia inventarierii a elementelor de activ si de pasiv detinute se face în conformitate cu prevederile pct. 212 din Planul de conturi bancar si ale Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995.

12.5. Pentru asigurarea imaginii fidele a pozitiei financiare, în cazul constatării unor deprecieri, acestea vor fi evidentiate astfel încât să se reflecte situatia reală existentă, indiferent de situatia economică a băncii respective, chiar si în cazul în care aceste cheltuieli nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal.

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se constituie de către bănci la sfâr itul exercitiului financiar, pentru acele elemente din situatiile financiare anuale a căror realizare sau plată este incertă ori pentru cheltuieli care devin exigibile în perioadele următoare.

Contabilitatea provizioanelor se tine pe feluri de provizioane, în functie de natura si scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.

Din punct de vedere fiscal sunt deductibile la calculul profitului impozabil numai provizioanele constituite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizării si deductibilitătii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societătilor bancare, republicată, cu

modificările si completările ulterioare.

12.6. Evaluarea bunurilor produse de bancă se face la costul de productie care cuprinde cheltuielile directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie, determinate rational ca fiind legate de fabricatia produselor stocate. La determinarea costului de productie trebuie avute în vedere prevederile pct. 16 lit. a) din cap. I “Dispozitii generale” din Planul de conturi bancar, potrivit cărora cheltuielile generale de administratie, cheltuielile de desfacere, precum si alte cheltuieli de aceesi natură, de regulă, nu se includ în costurile de productie. Aceste elemente se reflectă direct în rezultatul exercitiului.

12.7. Conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, reevaluarea activelor imobilizate se face, cu exceptiile prevăzute de reglementările legale, la valoarea justă, determinată pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizati.

12.8. Băncile care optează pentru reevaluarea imobilizărilor corporale efectuează această operatiune în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 403/2000 privind reevaluarea imobilizărilor corporale, ale Normelor privind reevaluarea imobilizărilor corporale, prezentate în anexa care face parte integrantă din această hotărâre, precum si ale Normelor Băncii Nationale a României nr. 11/2000 privind reevaluarea de către bănci a imobilizărilor corporale.

12.9. Rezultatele reevaluării imobilizărilor corporale, stabilite în baza actelor normative mentionate la pct. 12.8, sunt supuse aprobării adunării generale a actionarilor sau asociatilor, respectiv a consiliului de administratie, după caz.

12.10. Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează astfel:

12.10.1. La băncile cu capital integral sau majoritar de stat, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001.

Reflectarea în contabilitate a profitului repartizat pe destinatiile prevăzute la art. 1 din ordonanta mentionată se efectuează astfel:

a) constituirea rezervelor legale

- constituirea fondului de rezervă

592 “Repartizarea profitului” = 5121 “Rezerve legale din profitul brut”.

- constituirea rezervei generale pentru riscul de credit

592 “Repartizarea profitului” = 5141 “Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul brut.”

b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

592 “Repartizarea profitului” = 581 “Rezultatul reportat”

c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vânzări de active, respective aferente facilitătilor fiscale la impozitul pe profit

592 “Repartizarea profitului” = 519 “Alte reserve”, analitice distincte

d) alte repartizări prevăzute de lege 1)

e) până la 10% pentru participarea salariatilor la profit

592 “Repartizarea profitului” = 3513 “Participarea personalului la profit”

f) minimum 50% dividende cuvenite bugetului de stat, în cazul băncilor cu capital integral sau majoritar de stat

592 “Repartizarea profitului” = 354 “Dividende de plată”

g) profituri repartizate ca surse proprii de finantare

592 “Repartizarea profituluiie = 519 “Alte rezerve”

12.10.2. La băncile cu capital privat, conform hotărârii adunării generale a actionarilor

12.11. Sumele din profitul net repartizate pentru participarea salariatilor la profit vor fi înregistrate în contabilitate, efectuându-se articolul contabil:

592 “Repartizarea = 3513 îParticiparea personalului profitului” la profit”.

12.12. Băncile care au efectuat în anul 2001 cheltuieli ce au ca sursă de finantare subventii de la bugetul de stat sau sume provenite din contributii financiare nerambursabile evidentiază sumele de încasat în baza decontului întocmit  si aprobat de ordonatorii de credite, prin articolul contabil:

3534 “Subventii” = 7493 “Venituri din subventii de exploatare”

În cazul în care subventiile încasate depăsesc nivelul cheltuielilor aferente, diferenta se înregistrează în contul 376 “Venituri înregistrate în avans”.

Subventiile trebuie transferate în contul de profit si pierdere ca venit, pe o bază sistematică si ratională, pe măsură ce sunt înregistrate si cheltuielile aferente.

12.13. Subventiile de primit pentru investitii, inclusive sumele provenite din contributii financiare nerambursabile, se reflectă în contabilitatea băncilor în contul 541 “Subventii pentru investitii” Aceste sume vor fi reluate la venituri pe măsura amortizării imobilizărilor respective.

12.14. Eventualele erori de natura veniturilor sau cheltuielilor, constatate în contabilitate după aprobarea si depunerea situatiilor financiare anuale, vor fi corectate în anul n care se constată, potrivit prevederilor art. 1 pct. 8 din Circulara Băncii Nationale a României nr. 2/2001 privind eflectarea unor operatiuni în contabilitate si întocmirea unor situatii financiar-contabile de către bănci, iar din punct de vedere fiscal se va depune o declaratie care să rectifice calculul impozitului pe profit al exercitiului financiar la care se referă eroarea constatată.

12.15. Atunci când influentele asupra veniturilor si cheltuielilor prezentate în contul de profit si pierdere, rezultate din aplicarea pentru prima dată a IAS, mai putin IAS 29, pot fi identificate pentru anul în curs, se procedează la întocmirea si prezentarea unui cont de profit si pierdere

retratat. În această situatie influentele aferente anului current se înregistrează în conturi de venituri si cheltuieli, iar influentele aferente anilor anteriori celui retratat se evidentiază în contul 5812 “Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai putin IAS 29”.

Dacă acest lucru nu este posibil, contul de profit si pierdere din situatiile financiare retratate este acelasi cu cel întocmit potrivit prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, si ale Planului de conturi bancar.

Declaratia privind impozitul pe profit pentru anul retratat conform Standardelor Internationale de Contabilitate se vaîntocmi pe baza datelor financiar-contabile existente înainte de retratare.

12.16. Pentru fiecare post, respectiv element, prezentat în situatiile financiare anuale ale unei bănci, întocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu

Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE  si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, valoarea corespunzătoare pentru exercitiul financiar precedent trebuie prezentată într-o coloană separată, cu exceptia situatiilor financiare retratate,

care prezintă numai informatii aferente anului curent.

Art. 2. - Banca Natională a României va urmări în cadrul actiunilor de supraveghere desfăsurate potrivit legii aplicarea de către bănci, persoane juridice române, si sucursalele din România ale băncilor străine a prevederilor prezentei circulare.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 69 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei circulare se abrogă orice dispozitii contrare.

 

GUVERNATORUL NCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN IRESCU

 

Bucuresti, 1 februarie 2002.

Nr. 4.


1) Înregistrarea în contabilitate se efectuează în functie de prevederile legale.

 

ANEXA Nr. 1

 

REPARTIZAREA PROFITULUI - mod. 4084 –

 

DENUMIREA NCII: .....................................

N National*) [ 3 ]

G Global*) [ 3 ] TM

Data: [_,_]_,_[_,_] Cod bancă: [_,_,_,_,_] 0 1 [ 3 ] TM

mod. 4084

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod pozitie

Sume

A

B

1

REPARTIRI DIN PROFIT

 

 

Rezerve legale

110

 

Rezerva generală pentru riscul de credit

111

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

112

 

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare

113

 

Alte repartizări prevăzute de lege

114

 

Participarea salariatilor la profit

115

 

Dividende de plătit, din care:

116

 

dividende cuvenite statului

117

 

dividende cuvenite A.P.A.P.S.

118

 

dividende cuvenite S.I.F.

119

 

dividende cuvenite regiilor autonome

120

 

dividende cuvenite societătilor comerciale, din care:

121

 

dividende cuvenite societătilor comerciale nerezidente

122

 

dividende cuvenite societătilor cooperatiste

123

 

dividende cuvenite altor societăti

124

 

dividende cuvenite persoanelor fizice, din care:

125

 

dividende cuvenite persoanelor fizice nerezidente

126

 

PROFIT NEREPARTIZAT

127

 


 

*) “G” - se completează de către băncile persoane juridice române.

*) “N” - se completează de sucursalele din România ale băncilor străine.

 

Administrator, (conducătorul băncii) ..........................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila băncii)

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil, ..........................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

ANEXA Nr. 2

 

DENUMIREA NCII: .....................................

N National [ 3 ] TM

S Străinătate [ 3 ]

G Global TM

Data: [_,_]_,_[_,_] Cod bancă: [_,_,_,_,_]

0 1 [ 3 ] TM

mod. 4090

 

- mii lei -

PTI RESTANTE

Cod pozitie

Total col. 2 + 3

din care

pentru activitatea curentă

pentru investitii

A

B

1

2

3

PTI RESTANTE

- TOTAL

(poz. 602+606+612 la 616+621+622+627), din care:

601

 

 

 

Furnizori restanti - TOTAL (poz. 603 la 605), din care:

602

 

 

 

- peste 30 de zile

603

 

 

 

- peste 90 de zile

604

 

 

 

- peste 1 an

605

 

 

 

Obligatii restante fată de bugetul asigurărilor sociale - TOTAL (poz. 607 la 611), din care:

606

 

 

 

- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

607

 

 

 

- contributii pentru Fondul asigurărilor sociale de sănătate

608

 

 

 

- contributia pentru pensia suplimentară

609

 

 

 

- contributii pentru ajutorul de somaj 610

 

 

 

 

- alte datorii sociale

611

 

 

 

Obligatii restante fată de bugetele fondurilor speciale

612

 

 

 

Obligatii restante fată de alti creditori

613

 

 

 

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

614

 

 

 

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

615

 

 

 

Împrumuturi primite, nerambursate la scadentă - TOTAL (poz. 617 la 620), din care:

616

 

 

 

- restante până la 30 de zile

617

 

 

 

- restante după 30 de zile

618

 

 

 

- restante după 90 de zile

619

 

 

 

- restante după 1 an

620

 

 

 

Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite

621

 

 

 

Depozite bănesti primite, nerambursate la scadentă - TOTAL (poz. 623 la 626), din care:

622

 

 

 

- restante până la 30 de zile

623

 

 

 

- restante după 30 de zile

624

 

 

 

- restante după 90 de zile

625

 

 

 

- restante după 1 an

626

 

 

 

Dobânzi neplătite aferente depozitelor bănesti primite

627