MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 133         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 20 februarie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Norme privind modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor

 

2. - Norme pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 7/2000 privind autorizarea organizatiilor cooperatiste de credit

 

REPUBLICĂRI

 

Ordonanta Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice si pentru unele prestări de servicii în porturi si aeroporturi

 

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

N O R M E

privind modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 1 /200

privind lichiditatea băncilor

 

În temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) si ale art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 38 alin. (1) si (2) si ale art. 45 lit. d) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Banca Natională a României emite prezentele norme.

 

Articol unic. - Normele Băncii Nationale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 20 aprilie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezentele norme reglementează nivelul minim de lichiditate si se aplică băncilor persoane juridice române, denumite în continuare bănci”.

2. La articolul 3 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) În situatia în care unele bănci sunt eligibile a fi încadrate simultan în două categorii de persoane fată de care se calculează riscul de lichiditate, acestea vor fi incluse în categoria fată de care banca înregistrează expunerea maximă”.

3. La articolul 4 se introduce un nou alineat (1), înaintea celui existent, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Pentru obligatiile bilantiere si angajamentele de finantare primite/date de bancă, evidentiate în afara bilantului, pentru care sunt prevăzute si scadente intermediare, durata rămasă de scurs se stabileste în functie de acestea si de scadenta finală.”

4. Alineatul (6) al articolului 1 2 va avea următorul cuprins:

“(6) Titlurile mentionate la alin. (1)-(4) vor fi luate în calcul în conditiile în care acestea nu sunt afectate garantării unor împrumuturi primite de bancă, în cadrul unor.operatiuni de pensiune sau de creditare, sau nu fac parte din plafonul tehnic de garantare unilaterală, stabilit de Banca Natională a României pentru decontarea finală a operatiunilor de compensare multilaterală interbancară.”

5. Alineatul (1) al articolului 1 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Categoriile de active specificate în anexa nr. 1a), altele decât cele mentionate anterior si decât depozitele interbancare care fac parte din plafonul tehnic de garantare unilaterală, stabilit de Banca Natională a României pentru decontarea finală a operatiunilor de compensare multilaterală interbancară, vor fi repartizate pe benzile de scadente în functie de durata rămasă de scurs, la valoarea contabilă diminuată, după caz, cu provizioanele constituite, dacă prezentele norme nu specifică altfel.”

6. La articolul 22 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Obligatiile bilantiere rezultate din operatiuni de dare în pensiune vor fi luate în calcul în cazul în care aceste operatiuni sunt realizate cu titluri, altele decât cele mentionate la art. 12 alin. (1)-(4).”

7. După articolul 22 se introduce articolul 22 1 cu următorul cuprins:

“Art. 22 1. - (1) La determinarea lichiditătii necesare, pentru angajamentele date, evidentiate în afara bilantului, nu va fi luată în calcul partea garantată cu depozite colaterale.

(2) În cazul acreditivelor si al altor credite documentare nu va fi luată în calcul partea care are ca sursă de finantare o linie de credit acordată de banca emitentă a respectivului acreditiv sau credit documentar”

8. Alineatul (1) al articolului 23 se abrogă.

9. Alineatul (2) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

“(2) Angajamentele de garantie executabile la vedere sau pentru care se prevede un termen limită de valabilitate, vor fi înscrise în prima bandă de scadentă, la o valoare ajustată obtinută prin aplicarea la valoarea contabilă a coeficientului k”.

10. A doua teză a articolului 34 cuprinzând dispozitii referitoare la sucursalele din România ale băncilor străine se abrogă.

11. La articolul 34 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme”.

12. Anexele nr. 1 a), 1 b), 1 c), 1 d), 2 si, respectiv, anexa nr. 3a) se modifică si vor avea cuprinsul prevăzut în anexa la prezentele norme.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 11 februarie 2002.

Nr. 1.

 

ANEXA

ANEXA Nr. 1 a)

 

REPARTIZAREA ACTIVELOR BILANTIERE PE SCADENTE

 

Denumirea băncii -.................

Data raportării: [ / / ]

- miliarde lei -

Active

Cod poz.

Durata rămasă de scurs

 

 

D ≤ 1 lună

1 lună < D ≤ 3 luni

3 luni < D≤ 6 luni

6 luni < D ≤ 12 luni

12 luni < D

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

Operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare

A1

 

 

 

 

 

 

Casa si alte valori

A2

 

 

 

 

 

 

Cont curent la bănci centrale

A3

 

 

 

 

 

 

Depozite la vedere la bănci centrale

A4

 

 

 

 

 

 

Depozite la termen la bănci centrale

A5

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A6

 

 

 

 

 

 

Conturi de corespondent la bănci

A7

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A8

 

 

 

 

 

 

Depozite la vedere la bănci

A9

 

 

 

 

 

 

Depozite la termen la bănci

A10

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A11

 

 

 

 

 

 

Credite de pe o zi pe alta acordate băncilor

A12

 

 

 

 

 

 

Credite la termen acordate băncilor

A13

 

 

 

 

 

 

Credite financiare acordate băncilor

A14

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A15

 

 

 

 

 

 

Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta

A16

 

 

 

 

 

 

Valori primite în pensiune la termen

A17

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A18

 

 

 

 

 

 

Valori de recuperat

A19

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A20

 

 

 

 

 

 

Creante restante

A21

 

 

 

 

 

 

Dobânzi restante

A22

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A23

 

 

 

 

 

 

Operatiuni cu clientela

A24

 

 

 

 

 

 

Creante comerciale

A25

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A26

 

 

 

 

 

 

Credite de trezorerie

A27

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A28

 

 

 

 

 

 

Credite pentru export

A29

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A30

 

 

 

 

 

 

Credite pentru echipament

A31

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A32

 

 

 

 

 

 

Credite pentru bunuri imobiliare

A33

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A34

 

 

 

 

 

 

Alte credite acordate clientelei

A35

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A36

 

 

 

 

 

 

Credite de pe o zi pe alta acordate clientelei financiare

A37

 

 

 

 

 

 

Credite la termen acordate clientelei financiare

A38

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A39

 

 

 

 

 

 

Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta

A40

 

 

 

 

 

 

Valori primite în pensiune la termen

A41

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A42

 

 

 

 

 

 

Conturi curente debitoare

A43

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A44

 

 

 

 

 

 

Valori de recuperat

A45

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A46

 

 

 

 

 

 

Creante restante

A47

 

 

 

 

 

 

Dobânzi restante

A48

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A49

 

 

 

 

 

 

Operatiuni cu titluri

A50

 

 

 

 

 

 

Titluri primite în pensiune livrată

A51

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A52

 

 

 

 

 

 

Titluri de tranzactie

A53

 

 

 

 

 

 

Titluri de plasament

A54

 

 

 

 

 

 

Titluri de investitii

A55

 

 

 

 

 

 

Titluri date cu împrumut:

 

 

 

 

 

 

 

 titluri de tranzactie

A56

 

 

 

 

 

 

 titluri de plasament

A57

 

 

 

 

 

 

 titluri de investitii

A58

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A59

 

 

 

 

 

 

Conturi de decontare privind operatiunile cu titluri

A60

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A61

 

 

 

 

 

 

Alte stocuri si asimilate

A62

 

 

 

 

 

 

Valori primite la încasare

A63

 

 

 

 

 

 

Valori imobilizate

A64

 

 

 

 

 

 

Credite subordonate la termen

A65

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A66

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

A67

 

 

 

 

 

 

 

Partea utilizată aferentă angajamentelor de finantare trase va fi înregistrată pe scadente în functie de durata rămasă de scurs, plecând de la coloana corespunzătoare duratei de amortizare a acesteia.

 

Conducătorul băncii, ....................................................

Numele si prenumele (numele, prenumele si semnătura)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ............................................................................

(numele, prenumele si semnătura)

Întocmit de: ................................................... Telefon/interior -...............

 

Operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare

A1

Total (rd. A2 la A23)

Casa si alte valori

A2

101 + 109

Cont curent la bănci centrale

A3

1111  - ex. 1911

Depozite la vedere la bănci centrale

A4

1112 - ex. 1911

Depozite la termen la bănci centrale

A5

1113 - ex. 1911

Creante atasate

A6

ex. 1171 - ex. 1912

Conturi de corespondent la bănci

A7

121 - ex. 1911

Creante atasate

A8

1271 - ex. 1912

Depozite la vedere la bănci

A9

1311 - ex. 1911

Depozite la termen la bănci

A10

ex. 1312 - ex. 1911

Creante atasate

A11

ex. 1317 - ex. 1912

Credite de pe o zi pe alta acordate băncilor

A12

1411 - ex. 1911

Credite la termen acordate băncilor

A13

1412 - ex. 1911

Credite financiare acordate băncilor

A14

1413 - ex. 1911

Creante atasate

A15

1417 - ex. 1912

Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta

A16

1511 - ex. 1911

Valori primite în pensiune la termen

A17

1512 - ex. 1911

Creante atasate

A18

1517 - ex. 1912

Valori de recuperat

A19

1611 - ex. 1911

Creante atasate

A20

1617 - ex. 1912

Creante restante

A21

ex. 1811 (sume provenind din conturile: 1311; 1312; 1313; 1411; 1412; 1413; 1511; 1512) - ex. 1911

Dobânzi restante A22

 

ex. 1812 (sume provenind din conturile: 1317; 1417; 1517) - ex. 1912

Creante atasate

A23

ex. 1817 - ex. 1912

Operatiuni cu clientela

A24

Total (rd. A25 la A47)

Creante comerciale

A25

2011 - ex. 2911

Creante atasate

A26

2017 - ex. 2912

Credite de trezorerie

A27

2021 - ex. 2911

Creante atasate

A28

2027 - ex. 2912

Credite pentru export

A29

2031 - ex. 2911

Creante atasate

A30

2037 - ex. 2912

Credite pentru echipament

A31

2041 - ex. 2911

Creante atasate

A32

2047 - ex. 2912

Credite pentru bunuri imobiliare

A33

2051 + 2052 - ex. 2911

Creante atasate

A34

2057 - ex. 2912

Alte credite acordate clientelei

A35

2061 - ex. 2911

Creante atasate

A36

2067 - ex. 2912

Credite de pe o zi pe alta acordate clientelei financiare

A37

2311 - ex. 2911

Credite la termen acordate clientelei financiare

A38

2312 - ex. 2911

Creante atasate

A39

2317 - ex. 2912

Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta

A40

ex. 2411 - ex. 2911

Valori primite în pensiune la termen

A41

ex. 2412 - ex. 2911

Creante atasate

A42

2417 - ex. 2912

Conturi curente debitoare

A43

2511 - ex. 2911

Creante atasate

A44

25171 - ex. 2912

Valori de recuperat

A45

2611

Creante atasate

A46

2617

Creante restante

A47

ex. 2811(sume provenite din conturile: 2011; 2021; 2031; 2312; 2411; 2412; 2511) -2041; 2051; 2052; 2061; 2311; - ex. 2911

Dobânzi restante

A48

ex. 2812(sume provenind din conturile: 2017; 2027; 2037; 2047; 2057; 2067; 2317; 2417; 25171) - ex. 2912

Creante atasate

A49

ex. 2817 - ex. 2912

Operatiuni cu titluri

A50

Total (rd. A51 la rd. A63)

Titluri primite în pensiune livrată

A51

ex. 30111

Creante atasate

A52

ex. 30117

Titluri de tranzactie

A53

ex. 3021

Titluri de plasament

A54

ex. 3031 - ex. 3911

Titluri de investitii

A55

ex. 3041 +/-ex. 3046 - ex. 3912

Titluri date cu împrumut:

 

 

- titluri de tranzactie

A56

ex. 30251+ex. 30252+ ex. 30253+ ex. 30254

- titluri de plasament

A57

ex. 3035 - ex. 3911

- titluri de investitii

A58

ex. 3045+/-ex. 3046 - ex. 3912

Creante atasate

A59

ex. 30257+ex. 3037+ex. 3047 (inclusiv titlurilor vândute cu posibilitatea de răscumpărare)

Conturi de decontare privind operatiunile cu titluri

A60

333+3362

Creante atasate

A61

3371

Alte stocuri si asimilate

A62

ex. 367 (sume reprezentând alimentarea cu numerar a ghiseelor automate de bancă)

Valori primite la încasare

A63

3712

Valori imobilizate

A64

rd. A65 + rd. A66

Credite subordonate la termen

A65

401

Creante atasate

A66

ex. 407

TOTAL:

A67

rd. A1 + rd. A24 + rd. A50 + rd. A64

 

ANEXA Nr. 1 b)

 

REPARTIZAREA OBLIGATIILOR BILANTIERE PE SCADENTE

 

Denumirea băncii -.................

Data raportării: [ / / ]

- miliarde lei -

Obligatii bilantiere

Cod poz.

Durata rămasă de scurs

 

 

D ≤ 1 lună

1 lună < D ≤ 3 luni

3 luni < D≤ 6 luni

6 luni < D ≤ 12 luni

12 luni < D

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

Operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare

P1

 

 

 

 

 

 

Împrumuturi de refinantare de la bănci centrale

P2

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P3

 

 

 

 

 

 

Conturi de corespondent ale băncilor

P4

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P5

 

 

 

 

 

 

Depozite la vedere ale băncilor

P6

 

 

 

 

 

 

Depozite la termen ale băncilor

P7

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P8

 

 

 

 

 

 

Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la bănci

P9

 

 

 

 

 

 

Împrumuturi la termen primite de la bănci

P10

 

 

 

 

 

 

Împrumuturi financiare primite de la bănci

P11

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P12

 

 

 

 

 

 

Valori date în pensiune de pe o zi pe alta

P13

 

 

 

 

 

 

Valori date în pensiune la termen

P14

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P15

 

 

 

 

 

 

Alte sume datorate

P16

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P17

 

 

 

 

 

 

Operatiuni cu clientela

P18

 

 

 

 

 

 

Împrumuturi de pe o zi pe alta de la clientela financiară

P19

 

 

 

 

 

 

Împrumuturi la termen de la clientela financiară

P20

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P21

 

 

 

 

 

 

Valori date în pensiune de pe o zi pe alta

P22

 

 

 

 

 

 

Valori date în pensiune la termen

P23

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P24

 

 

 

 

 

 

Conturi curente creditoare

P25

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P26

 

 

 

 

 

 

Conturi de factoring

P27

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P28

 

 

 

 

 

 

Depozite la vedere

P29

 

 

 

 

 

 

Depozite la termen

P30

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P31

 

 

 

 

 

 

Certificate de depozit, carnete si librete de economii

P32

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P33

 

 

 

 

 

 

Alte sume datorate

P34

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P35

 

 

 

 

 

 

Operatiuni cu titluri

P36

 

 

 

 

 

 

Titluri date în pensiune livrată

P37

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P38

 

 

 

 

 

 

Datorii constituite prin titluri - titluri de piată interbancară

P39

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P40

 

 

 

 

 

 

titluri de creante negociabile

P41

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P42

 

 

 

 

 

 

obligatiuni

P43

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P44

 

 

 

 

 

 

alte datorii constituite prin titluri

P45

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P46

 

 

 

 

 

 

Conturi de decontare privind operatiunile cu titluri

P47

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P48

 

 

 

 

 

 

Vărsăminte de efectuat privind titlurile

P49

 

 

 

 

 

 

Creditori

P50

 

 

 

 

 

 

Alti creditori diversi

P51

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P52

 

 

 

 

 

 

Conturi indisponibile privind valori la încasare

P53

 

 

 

 

 

 

Datorii subordonate

P54

 

 

 

 

 

 

Datorii subordonate la termen

P55

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P56

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

P57

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul băncii, ....................................................

Numele si prenumele (numele, prenumele si semnătura)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ............................................................................

(numele, prenumele si semnătura)

Întocmit de: ................................................... Telefon/interior -...............

 

Operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare

P1

Total (rd. P2 la rd. P17)

Împrumuturi de refinantare de la bănci centrale

P2

112

Datorii atasate

P3

1172

Conturi de corespondent ale băncilor

P4

122

Datorii atasate

P5

1272

Depozite la vedere ale băncilor

P6

1321

Depozite la termen ale băncilor

P7

1322

Datorii atasate

P8

ex. 1327

Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la bănci

P9

1421

Împrumuturi la termen primite de la bănci

P10

1422

Împrumuturi financiare primite de la bănci

P11

1423

Datorii atasate

P12

1427

Valori date în pensiune de pe o zi pe alta

P13

ex. 1521

Valori date în pensiune la termen

P14

ex. 1522

Datorii atasate

P15

ex. 1257

Alte sume datorate

P16

1621

Datorii atasate

P17

1627

Operatiuni cu clientela

P18

Total (rd. P19 la rd. P35)

Împrumuturi de pe o zi pe alta de la clientela financiară

P19

2321

Împrumuturi la termen de la clientela financiară

P20

2322

Datorii atasate

P21

2327

Conturi curente creditoare

P22

2511+255+256+258

Valori date în pensiune de pe o zi pe alta

P23

ex. 2431

Valori date în pensiune la termen

P24

ex. 2432

Datorii atasate

P25

ex. 2437

Datorii atasate

P26

25172+2557+2567+2587

Conturi de factoring

P27

2521

Datorii atasate

P28

2527

Depozite la vedere

P29

2531

Depozite la termen

P30

2532

Datorii atasate

P31

ex. 2537

Certificate de depozit, carnete si librete de economii

P32

2541+2542

Datorii atasate

P33

2547

Alte sume datorate

P34

2621

Datorii atasate

P35

2627

Operatiuni cu titluri

P36

Total (rd. P37 la rd. P49)

Titluri date în pensiune livrată

P37

ex. 30121

Datorii atasate

P38

ex. 30127

Datorii constituite prin titluri

 

 

- titluri de piată interbancară

P39

3211

Datorii atasate

P40

3217

- titluri de creante negociabile

P41

3221

Datorii atasate

P42

3227

- obligatiuni

P43

3251

Datorii atasate

P44

3257

- alte datorii constituite prin titluri

P45

3261

Datorii atasate

P46

3267

Conturi de decontare privind operatiunile cu titluri

P47

331+332+333+334+335+3361

Datorii atasate

P48

3372

Vărsăminte de efectuat privind titlurile

P49

3036

Creditori

P50

rd. P51+rd. P53

Alti creditori diversi (aferent obligatiei de plată a ratelor de leasing si fondului primit pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, conform Legii nr. 165/1998)

P51

ex. 3566

Datorii atasate

P52

ex. 3567

Conturi indisponibile privind valorile la încasare

P53

3716

Datorii subordonate

P54

rd. P55+rd. P56

Datorii subordonate la termen

P55

531

Datorii atasate

P56

ex. 537

TOTAL:

P57

rd. P1+rd. P18+rd. P36+rd. P50+rd. P54

 

ANEXA Nr. 1 c)

 

Denumirea băncii -.................

Data raportării: [ / / ]

 

REPARTIZAREA PE SCADENTE

a angajamentelor primite, evidentiate în afara bilantului

 

- miliarde lei -

Angajamente în afara bilantului primit

Cod poz.

Durata rămasă de scurs

D ≤ 1 lună

1 lună < D ≤ 3 luni

3 luni < D≤ 6 luni

6 luni < D ≤ 12 luni

12 luni < D

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

Angajamente de finantare

EP1

 

 

 

 

 

 

Angajamente primite de la alte bănci

EP2

 

 

 

 

 

 

Angajamente primite de la clientela financiară si institutiile administratiei publice

EP3

 

 

 

 

 

 

Angajamente de garantie

EP4

 

 

 

 

 

 

Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la alte bănci

EP5

 

 

 

 

 

 

Angajamente privind titlurile

EP6

 

 

 

 

 

 

Titluri de livrat

EP7

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

EP8

 

 

 

 

 

 

 

Pentru angajamentele de finantare primite se vor reflecta si graficele de rambursare aferente obligatiilor ce ar rezulta în urma transformării angajamentelor de finantare primite în elemente bilantiere, prin repartizarea cu semnul minus a ratelor de rambursat aferente obligatiilor potentiale în benzile de scadentă corespunzătoare, stabilite în conformitate cuprevederile contractuale. În cazul în care angajamentele contractuale încheiate nu prevăd graficele de rambursare aferente obligatiilor bilantiere ce ar rezulta din angajamentele de finantare primite, rambursarea acestora se va înregistra prin evidentierea cu semnul minus, a întregii sume, în ultima bandă de scadentă.

 

Conducătorul băncii, .................................................... Numele si prenumele (numele, prenumele si semnătura)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ............................................................................ (numele, prenumele si semnătura)

Întocmit de: ................................................... Telefon/interior -...............

 

Angajamente de finantare

EP1

rd. EP2+rd. EP3

Angajamente primite de la alte bănci

EP2

902

Angajamente primite de la clientela financiară si institutiile administratiei publice

EP3

 904

Angajamente de garantie

EP4

 rd. EP5

Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la alte bănci

EP5

912

Angajamente privind titlurile

EP6

rd. EP7

Titluri de livrat

EP7

922

TOTAL:

EP8

rd. EP1+rd. EP4+rd. EP6

 

ANEXA Nr. 1 d)

 

Denumirea băncii ...................

Data raportării: [ / / ]

 

REPARTIZAREA PE SCADENTE

a angajamentelor date, evidentiate în afara bilantului

 

- miliarde lei -

Angajamente în afara bilantului primit

Cod poz.

Durata rămasă de scurs

D ≤ 1 lună

1 lună < D ≤ 3 luni

3 luni < D≤ 6 luni

6 luni < D ≤ 12 luni

12 luni < D

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

Angajamente de finantare

EA1

 

 

 

 

 

 

Angajamente în favoarea altor bănci

EA2

 

 

 

 

 

 

Angajamente în favoarea clientelei

EA3

 

 

 

 

 

 

Angajamente de garantie

EA4

 

 

 

 

 

 

Cautiuni, avaluri si alte garantii date altor bănci

EA5

 

 

 

 

 

 

Garantii date pentru clientelă

EA6

 

 

 

 

 

 

Angajamente privind titlurile

EA7

 

 

 

 

 

 

Titluri de primit

EA8

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

EA9

 

 

 

 

 

 

 

1. În cazul liniilor de credit pentru care nu sunt prevăzute grafice estimative de trageri angajamentul existent în sold la data pentru care se întocme te raportarea se va evidentia pe prima bandă de scadentă.

2. Pentru angajamentele de finantare si de garantie date se vor reflecta si graficele de rambursare aferente activelor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de finantare si de garantie date în elemente bilantiere, prin repartizarea cu semnul minus a ratelor de rambursat aferente creantelor potentiale în benzile de scadentă corespunzătoare, stabilite în conformitate cu prevederile contractuale. În cazul în care angajamentele contractuale încheiate nu prevăd graficele de rambursare aferente activelor bilantiere ce ar rezulta din angajamentele de finantare date, rambursarea acestora se va înregistra prin evidentierea cu semnul minus, a întregii sume, în ultima bandă de scadentă.

 

Conducătorul băncii, .................................................... Numele si prenumele (numele, prenumele si semnătura)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ............................................................................ (numele, prenumele si semnătura)

Întocmit de: ................................................... Telefon/interior -...............

 

Angajamente de finantare

EA1

rd. EA2+rd. EA3

Angajamente în favoarea altor bănci

EA2

901

Angajamente în favoarea clientelei

EA3

903

Angajamente de garantie

EA4

rd. EA5+rd. EA6

Cautiuni, avaluri si alte garantii date altor bănci

EA5

911

Garantii date pentru clientelă

EA6

913

Angajamente privind titlurile

EA7

rd. EA8

Titluri de primit

EA8

921

TOTAL:

EA9

rd. EA1+rd. EA4+rd. EA7

 

ANEXA Nr. 2

 

Denumirea băncii ------

Data raportării: [ / / ]

 

CALCULAREA INDICATORULUI DE LICHIDITATE

 

Indicatori

 

 

Benzi de scadentă

D ≤ 1 lună

1 lună < D ≤ 3 luni

3 luni < D≤ 6 luni

6 luni < D ≤ 12 luni

12 luni < D

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

Total active (formularul din anexa nr. 1a), rd. Total col. 2÷7)

1

 

 

 

 

 

 

Total angajamente în afara bilantului primite (formularul din anexa nr. 1c), rd. Total col. 2÷7)

2

 

 

 

 

 

 

Lichiditatea efectivă: rd. 3 col. 3÷6=rd - col. 3÷6+rd. 2 col. 3÷6+rd. 7 col. (n*) - 1), rd. 3 col. 2,7=rd. 1 col. 2,7+rd. 2 col. 2,7

 3

 

 

 

 

 

 

Total obligatii bilantiere (formularul din anexa nr. 1b), rd. Total col. 2÷7)

4

 

 

 

 

 

 

Total angajamente în afara bilantului date (formularul din anexa nr. 1d), rd. Total col. 2÷7)

5

 

 

 

 

 

 

Lichiditate necesară: rd. 6=rd. 4+rd. 5

6

 

 

 

 

 

 

Excedent de lichiditate (de reportat pe coloana următoare): rd. 7=rd. 3 - rd. 6, dacă rd. 7>0

7

 

 

 

 

X

X

Indicator de lichiditate rd. 8=rd. 3/rd. 6 1)

8

 

 

 

 

 

 

 

*) n poate lua valori de la 3 la 6.

 

Conducătorul băncii, .................................................... Numele si prenumele (numele, prenumele si semnătura)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ............................................................................ (numele, prenumele si semnătura)

Întocmit de: ................................................... Telefon/interior -...............


1) În cazul în care rd. 3 col. x 2 <0 si rd. 6 col. x =0, la rd. 8 col. x se va trece ca rezultat valoarea 0.

În cazul în care rd. 3 col. x = 0 si rd. 6 col. x = 0, la rd. 8 col. x se va trece ca rezultat valoarea 1.

În cazul în care rd. 3 col. x < 0 si rd. 6 col. x =0, la rd. 8 col. x se trece ca rezultat valoarea 1.

În cazul în care rd. 3 col. x = 0 si rd. 6 col. x < 0, la rd. 8 col. x se trece ca rezultat valoarea 1.

În cazul în care rd. 3 col. x < 0 si rd. 6 col. x < 0, la rd. 8 col. x = rd. 6 col. x/rd. 3 col. x.

Col. x 2 reprezintă oricare dintre coloanele de la 2 la 6.

 

ANEXA Nr. 3a)

 

SITUATIA

riscurilor mari de lichiditate fată de o singură persoană

 

Denumirea băncii ------

Data raportării: [ / / ]

- miliarde lei -

Obligatii bilantiere - împrumuturi + angajamente de finantare date de bancă

10% din obligatiile bilantiere - împrumuturi + angajamente de finantare date de bancă

15% din obligatiile bilantiere -

împrumuturi + angajamente

de finantare date de bancă

 

 

 

 

- miliarde lei –

Nr. crt.

O singură persoană

Risc mare de lichiditate fată de o singură persoană

%

împrumuturi + angajamente din obligatiile de finantare date de bancă

bilantiere - col. 4 = col. 3 x 100/

(obligatii bilantiere - împrumuturi + angajamente

de finantare date de bancă)

Cod

Denumire

din obligatiile bilantiere - împrumuturi

din angajamente de finantare date de bancă

Total col. 3 = col. 1 + col. 2

A

B

C

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Obligatiile bilantiere, mai putin împrumuturile si angajamentele de finantare date de bancă, vor respecta structura prevăzută în anexa nr. 1b) si anexa nr. 1d), datele fiind preluate din “Situatia patrimoniului - mod. 4100”.

 

Conducătorul băncii, .................................................... Numele si prenumele (numele, prenumele si semnătura)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ............................................................................ (numele, prenumele si semnătura)

Întocmit de: ................................................... Telefon/interior -...............

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 7/2000

privind autorizarea organizatiilor cooperatiste de credit

 

Având în vedere prevederile art. 85, art. 139 alin. final si ale art. 143 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezentele norme.

 

Art. I. - Normele Băncii Nationale a României nr. 7/2000 privind autorizarea organizatiilor cooperatiste de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 bis din 13 septembrie 2000, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 4 se introduce articolul 4 1 cu următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) Participatia fiecărui membru cooperator la capitalul unei cooperative de credit nu trebuie să se situeze la un asemenea nivel încât retragerea membrului cooperator respectiv să aibă un impact semnificativ asupra situatiei financiare a întregii retele, care, în acest fel, nu ar mai putea functiona în conditii de respectare a cerintelor de prudentă bancară, cum ar fi cerintele privind capitalul agregat minim, numărul minim de cooperative de credit dintr-o retea.

(2) Membrii cooperatori, inclusiv membrii fondatori ai cooperativelor nou-constituite, care subscriu si varsă părti sociale în valoare de cel putin echivalentul în lei a 10.000 euro, trebuie să nu fi suferit condamnări pentru infractiuni legate de fapte de terorism, coruptie, infractiuni în dauna avutului public sau privat, abuz, luare sau dare de mită, fals si uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, spălare de bani ori alte asemenea fapte si să justifice provenienta fondurilor destinate participării la capitalul cooperativei de credit. Sumele utilizate pentru dobândirea părtilor sociale trebuie să provină din surse proprii si nu din credite sau din împrumuturi primite.

(3) Membrii cooperatori prevăzuti la alin. (2) se obligă să nu formuleze o cerere de retragere din cooperativa de credit timp de 2 ani de la data subscrierii si vărsării părtilor sociale.

(4) Îndeplinirea conditiilor arătate la alin. (2) si (3) nu înlătură cerinta prevăzută la alin. (1)”.

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Spatiul destinat să constituie sediul social al unei organizatii cooperatiste de credit nu poate fi amplasat în subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinte, trebuie să aibă acces public direct si adresă identificabilă si să corespundă activitătilor propuse a fi desfăsurate, din punct de vedere al suprafetei, al conditiilor de securitate si al dotărilor.

(2) Organizatiile cooperatiei de credit care se reorganizează conform dispozitiilor tranzitorii din ordonantă trebuie să îndeplinească cerinta privind accesul public direct în termen de un an de la data autorizării functionării acestora”.

3. După alineatul (1) al articolului 10 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Pentru membrii cooperatori care au subscris si au vărsat părti sociale în valoare de cel putin echivalentul în lei a 10.000 euro se vor prezenta următoarele documente:

a) curriculum vitae;

b) certificat de cazier judiciar;

c) chestionar - prezentat în anexa nr. 7 la prezentele norme;

d) documente care să ateste provenienta fondurilor utilizate, cum ar fi: copie de pe declaratia de venit depusă la autoritatea fiscală, documente care să ateste detinerea de participatii la diverse entităti si încasarea de dividende;

e) un angajament semnat în formă autentică, prin care persoana în cauză se angajează că nu va formula o cerere de retragere din cooperativa de credit timp de 2 ani de la data subscrierii părtilor sociale”.

4. Alineatul (2) al articolului 1 0 devine alineatul (3).

5. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) La evaluarea persoanelor propuse în calitate de conducător al unei case centrale se vor aplica, în mod corespunzător, criteriile prevăzute în reglementările Băncii Nationale a României cu privire la evaluarea calitătii conducătorilor băncilor.”

6. Litera d) a alineatului (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

“d) comunicarea casei centrale, semnată de către reprezentantii legali ai acesteia, privind existenta reglementărilor proprii ale organizatiilor cooperatiste de credit corespunzătoare fiecărui tip de activitate ce urmează să fie desfăurată, însotită de reglementările casei centrale privind

regulile si normele etice si profesionale pentru calitatea, experienta si activitatea conducătorilor cooperativelor de credit afiliate si de cele privind desfăsurarea transferului de fonduri între acestea;”

7. După litera d) a alineatului (1) al articolului 24 se introduce litera e) cu următorul cuprins:

“e) situatia privind capitalul agregat al retelei, defalcat pe fiecare organizatie cooperatistă de credit din retea, va fi întocmită pe baza datelor existente la data autentificării actului constitutiv al casei centrale si trebuie să reflecte atingerea nivelului minim al capitalului agregat prevăzut în normele Băncii Nationale a României privind capitalul agregat minim al unei retele cooperatiste de credit.”

8. Alineatul (2) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

“(2) Pe lângă documentatia prevăzută la art. 142 din ordonantă se vor transmite:

a) documentele prevăzute la art. 10 alin. (2) pentru membrii cooperatori care au subscris si au vărsat părti sociale în valoare de cel putin echivalentul în lei a 10.000 euro la capitalul social al cooperativelor de credit din retea;

b) o declaratie semnată în formă autentică de reprezentantii legali ai casei centrale, prin care aceasta confirmă realizarea afilierii la casa centrală a fiecărei cooperative de credit din retea si faptul că toti conducătorii cooperativelor de credit afiliate îndeplinesc cerintele prevăzute în reglementările casei centrale privind regulile si normele etice si profesionale pentru calitatea, experienta si activitatea conducătorilor cooperativelor de credit afiliate, arătate la alin. (1) lit. d);

c) o declaratie semnată în formă autentică de reprezentantii legali ai fiecărei organizatii cooperatiste de credit din retea - casă centrală si cooperative de credit afiliate - privind îndeplinirea, la data depunerii la Banca Natională a României a cererii de autorizare a functionării, cerintelor prevăzute la art. 173 si 175 din ordonantă”.

9. După alineatul (2) al articolului 24 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) În cazul în care după obtinerea aprobării colective de constituire a retelei, fată de denumirea initială a cooperativelor de credit din retea, au intervenit schimbări datorate unor motive obiective, inclusiv la solicitarea Oficiului registrului comertului, în cererea de autorizare a functionării se va mentiona si denumirea initială”.

10. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - Documentatia care trebuie transmisă potrivit prevederilor art. 257 din ordonantă va îndeplini, pe lângă cerintele prevăzute la art. 24, si următoarele:

a) situatia patrimoniului se va   întocmi si se va transmite pe formularul-anexă la Normele metodologice ale Ministerului Finantelor Publice privind întocmirea, verificarea si centralizarea raportărilor contabile ale agentilor economici;

b) situatia patrimoniului arătată la lit. a) va fi însotită de raportul de audit întocmit de o societate de expertiză contabilă autorizată de Camera Auditorilor din România să desfăsoare activitate de audit financiar, raport din care să rezulte că situatia patrimoniului prezintă o imagine fidelă a conditiei entitătii auditate, concretizată în respectarea regulilor privind evaluarea patrimoniului si a celorlalte norme si principii contabile, inclusiv faptul că entitatea auditată si-a constituit si reflectat în contabilitate provizioanele aferente participatiilor, creditelor restante si în litigiu acordate, depozitelor ori disponibilitătilor plasate la entităti în curs de lichidare sau cărora li s-a retras autorizatia de functionare de către autoritătile competente ori care se află în situatii similare;

c) situatia capitalului agregat al retelei va fi însotită si de o situatie estimativă a capitalului agregat al retelei corespunzătoare momentului prevăzut la art. 258 a doua liniută din ordonantă, în cazul în care la data cererii de autorizare a functionării nivelul acestui capital este inferior celui prevăzut în reglementările Băncii Nationale a României privind capitalul agregat minim al unei retele cooperatiste de credit;

d) declaratia prevăzută la art. 24 alin. (2) lit. c) se va referi si la art. 170, 246 2 si 261 din ordonantă”.

11. După articolul 3 se introduc articolele 31 si 32 cu următorul cuprins:

"Art. 311. - (1) Fiecare organizatie cooperatistă de credit - casă centrală si cooperativele de credit afiliate – va transmite declaratia în formă autentică prevăzută la art. 250 alin. 2 din ordonantă, însotită de o certificare a situatiei declarate de către o societate de expertiză contabilă autorizată de Camera Auditorilor din România să desfăsoare activitate de audit financiar.

(2) Declaratia va fi semnată de conducătorii organizatiei cooperatiste de credit, va cuprinde toate datele de identificare a acesteia - sediul social, codul unic  de înregistrare, numărul de ordine în registrul comertului - si se va referi la întreaga perioadă a procesului de autorizare, respective de la data depunerii cererii de avizare prealabilă si până la data redactării respectivei declaratii.

Art. 312. - Copia legalizată de pe actul constitutiv al organizatiilor cooperatiste de credit va fi însotită de hotărârea adunării generale a membrilor cooperatori prin care a fost adoptat acesta, precum si de extrasul din procesul-verbal al respectivei adunări generale, care să ateste că au fost îndeplinite toate conditiile cerute de Legea nr. 109/1996 pentru prezenta la adunare si pentru luarea Hotărârilor.”

12. După articolul 32 se introduce articolul 32 1 cu următorul cuprins:

“Art. 321. - Declaratiile prevăzute la art. 24 si 31 vor cuprinde mentiunea că persoana declarantă cunoaste prevederile art. 89, respectiv art. 149 din ordonantă, respectiv că Banca Natională a României va putea retrage autorizatia de functionare pentru organizatiile cooperatiste de credit în cazul în care autorizatia a fost obtinută pe baza unor declaratii false sau prin orice mijloc illegal”.

13. Alineatul (2) al articolului 33 va avea următorul cuprins:

“(2) Banca Natională a României poate solicita în mod expres si alte documente în completarea celor remise initial sau prin care să se aducă modificări la acestea si va stabili termenele în care aceste documente trebuie să fie prezentate. Nerespectarea termenelor stabilite de Banca Natională a României poate constitui motiv de neacceptare si restituire a documentelor depuse după aceste termene, nefiind luate în considerare la analiza cererii”.

Art. II. - Chestionarul-anexă la prezentele norme va deveni anexa nr. 7 la Normele Băncii Nationale a României nr. 7/2000.

Art. III. - Prevederile prezentelor norme se aplică si în cazul cererilor de autorizare a functionării organizatiilor cooperatiste de credit nesolutionate la data intrării în vigoare a acestora.

Retelele cooperatiste de credit care vor depune cererea de autorizare a functionării în termen de maximum 30 de zile de la data publicării prezentelor norme vor putea să completeze sau să modifice documentatia depusă, în termen de 30 zile de la data depunerii cererii de autorizare a functionării si a documentatiei aferente.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 14 februarie 2002.

Nr. 2.

 

ANEXA Nr. 7

Confidential

 

CHESTIONAR

pentru participantii la capitalul social al unei cooperative de credit*)

 

1. Denumirea cooperativei de credit pentru care se comunică informatiile

......................................................

2. Identitatea participantului la capitalul social al cooperativei de credit (se vor preciza numele si prenumele, data si locul nasterii, cetătenia si adresa actuală)

.......................................................................................................................................

3. Persoana fizică mentionată la pct. 2 este desemnată drept unul dintre conducătorii cooperativei de credit?

.....................................................

4. Suma si numărul de părti sociale subscrise si vărsate................................. lei ..................număr de părti sociale.

5. Participantul face parte dintr-un grup de persoane care actionează împreună? În caz afirmativ se vor transmite o descriere a grupului si o situatie din care să rezulte procentele de participare în cadrul grupului.

 


*) Acest chestionar se completează de către membrii cooperatori ai cooperativei de credit care varsă părti sociale de cel putin 10.000 EUR.

 

Chestionarul va fi completat prin dactilografiere, la toate întrebările; dacă spatiul este insuficient, răspunsurile pot fi date pe o foaie separată.

Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.


* Grupul de persoane este definit la art. 2 lit. r) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000.

.................................................................................

6. Participantul sau grupul de persoane mentionat la pct. 5 detine participatii semnificative (orice participatie care reprezintă cel putin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot) la entităti nebancare? În caz afirmativ comunicati lista acestor participatii (nivelul si suma participatiei).

................................................................................

7. Participantul sau grupul de persoane mentionat la pct. 5 detine participatii semnificative la capitalul social al altor institutii de credit? În caz afirmativ comunicati lista acestor participatii (nivelul si suma participatiilor).

.........................................................................................................

8. Participantul si entitătile la care acesta detine participatii semnificative desfăsoară activităti financiare? În caz afirmativ indicati entitătile si autoritătile de supraveghere în cauză.

...........................................................................................................

9. Între cooperativa de credit mentionată la pct. 1/ casa centrală la care aceasta este afiliată si participant există legături de afaceri? În caz afirmativ dati detalii. Descrieti cum vor evolua aceste legături după obtinerea participatiei la capitalul social.

.................................................................................

10. Precizati care sunt institutiile de credit cu care participantul întretine relatii de afaceri (se vor indica denumirea acestora, sediul si vechimea relatiilor).

............................................................................................................

11. Precizati care este sursa fondurilor utilizate pentru obtinerea participatiei (părtile sociale subscrise) la capitalul social al cooperativei de credit mentionate la pct. 1.

 


*Pentru fiecare dintre sursele indicate se vor mentiona si se vor anexa documentele justificative.

............................................................................................................

12. Precizati care sunt obiectivele urmărite prin obtinerea participatiei la capitalul social al cooperativei de credit. Care sunt orientările pe care le are în vedere participantul în legătură cu natura si volumul activitătii cooperativei de credit în următorii ani?

............................................................................................................

13. Participantul sau persoanele din grupul mentionat la pct. 5 au făcut în ultimii 10 ani sau fac în prezent obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare? Aceste proceduri s-au încheiat cu vreo sanctiune sau interdictie? Dacă da, dati detalii, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare.

............................................................................................................

14. Comunicati orice alte informatii utile care pot permite o apreciere cât mai completă si corectă a situatiei participantului la capitalul social al cooperativei de credit.

.................................................................................

Subsemnatul, declar pe propria răspundere, sub sanctiunea legii, că sursa fondurilor utilizate pentru obtinerea participatiei la capitalul social al cooperativei de credit nu este un credit intern sau un împrumut si că toate informatiile cuprinse în acest formular si în anexe sunt complete si conforme cu realitatea si mă angajez să comunic de îndată Băncii Nationale a României oriceschimbare care va modifica informatiile furnizate. Totodată mă angajez să transmit în fiecare an cooperativei de credit mentionate la pct. 1 informatiile pe care aceasta la rândul ei trebuie să le transmită autoritătilor potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

 

Data

Numărul anexelor

Numele si prenumele

.....................................

 

Semnătura

 

 

N.B.: Banca Natională a României va păstra confidentialitatea informatiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu exceptia cazurilor prevăzute de lege.

 

REPUBLICĂRI

 

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 48/ 994*)

privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice

si pentru unele prestări de servicii în porturi si aeroporturi

 


*) Republicată în temeiul art. II din Ordonanta Guvernului nr. 67 din 25 august 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 27 august 1998.

 

Ordonanta Guvernului nr. 48/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, a fost aprobată prin Legea nr. 123/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 14 decembrie 1994, si a mai fost modificată prin Legea nr. 74/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 8 aprilie 1998, si prin Ordonanta Guvernului nr. 67/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 27 august 1998, aprobată prin Legea nr. 44 din 7 martie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 14 martie 2001.

Art. 1. - Pentru prestatiile si serviciile efectuate de Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. si căpităniile de port din subordine se percep tarife stabilite de prestatori si aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

Încasările obtinute din aplicarea tarifelor rămân în întregime la dispozitia Inspectoratului Navigatiei Civile - I.N.C. si a căpităniilor de port din subordine pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a acestora, cu eliminarea alocatiilor acordate în acest scop de la bugetul de stat.

Art. 2. - Taxele pentru eliberarea autorizatiilor de transport cu autovehicule în trafic international de mărfuri sunt prevăzute în anexa la prezenta ordonantă si se actualizează periodic, în functie de rata inflatiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

Plătitori ai taxei sunt agentii economici cu sediul în România care efectuează transporturi în traficul international de mărfuri.

Art. 3. - Sumele încasate potrivit prevederilor art. 2 constituie venituri la bugetul de stat.

Art. 4. - Veniturile realizate din serviciile prestate de regiile autonome ale aeroporturilor si de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” se determină pe bază de tarife stabilite potrivit legii. Încasările obtinute din aplicarea tarifelor rămân în întregime la dispozitia acestora, cu diminuarea corespunzătoare a transferurilor care se acordă de la bugetul de stat.

Art. 5. - Anexele nr. 6 si 6A la Legea nr. 45/1992*) privind stabilirea nivelului unor taxe în sume fixe datorate statului, în lei, de persoanele fizice si juridice si introducerea plătii taxei asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanică si a mijloacelor de transport pe apă, detinute de regiile autonome, societătile comerciale si de ceilalti agenti economici organizati ca persoane juridice, precum si orice alte dispozitii contrare se abrogă.


*) Legea nr. 45/1992 a fost abrogată succesiv, expres si implicit prin Legea nr. 27/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, prin Ordonanta Guvernului nr. 48/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994 (aprobată prin Legea nr. 123/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 14 decembrie 1994), prin Legea nr. 105/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 iunie 1997 (abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 6 februarie 2001), prin Legea nr. 117/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, si prin Ordonanta Guvernului nr. 59/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999 (aprobată prin Legea nr. 168/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 11 aprilie 2001).

 

ANEXA

 

TAXELE

pentru autorizatiile de transport ce se eliberează agentilor economici cu sediul în România,

care efectuează transporturi internationale de mărfuri cu autovehicule

 

Nr. crt.

Denumirea serviciului

Taxa (lei/autorizatie)

1.

Eliberarea autorizatiei de transport international

20.000

2.

Eliberarea autorizatiei multiple de transport international (CEMT)

1.000.000