MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 129         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 februarie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

12. - Ordonantă de urgentă privind valorificarea creantei detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societătii Comerciale “Artrom”-S.A. Slatina

 

111. - Hotărâre privind stabilirea procentelor maxime admise ca pierderi tehnologice în timpul manipulării si depozitării mărfurilor solide si lichide, în vrac, în porturile maritime si fluviale românesti

 

112. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgentă

 

120. - Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale Companiei Nationale “Apele Române”-S.A. si Companiei Nationale “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A., unităti economice aflate sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului

 

121. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

32. - Ordin al ministrului industriei si resurselor pentru modificarea Ordinului ministrului industriei si comertului nr. 54/2000 privind aprobarea listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea securitătii utilizatorilor de jucării

 

39/247. - Ordin al ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale

 

188. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 922/2000 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta, cu modificările ulterioare

 

Lista cuprinzând autorizatiile de comercializare a băuturilor alcoolice spirtoase anulate

           

Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială ce beneficiază de subventii în anul 2002

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind valorificarea creantei detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare

asupra Societătii Comerciale “Artrom”-S.A. Slatina

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 409/2001, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă valorificarea creantei detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare (AVAB) asupra Societătii Comerciale “Artrom”- S.A. Slatina, prin cesionarea valorii nominale a creantei către Firma SINARA Handel Gmbh, cu sediul în Köln, Germania.

Art. 2. - AVAB este autorizată să cesioneze creanta prevăzută la art. 1 la valoarea de tranzactionare de 6 milioane dolari S.U.A.

Art. 3. - Plata pretului cesiunii de creantă se va efectua integral, la data încheierii contractului de cesiune de creantă de către reprezentantii legali ai părtilor implicate.

Art. 4. - Contractul de cesiune de creante se încheie sub următoarele conditii rezolutorii:

a) cesionarul să nu uzeze de calitatea sa de creditor pentru a initia procedura lichidării judiciare sau a falimentului asupra debitorului cedat Societatea Comercială “Artrom” - S.A. Slatina;

b) în cazul conversiei creantei în actiuni Firma SINARA Handel Gmbh să nu facă demersuri care să conducă la schimbarea obiectului de activitate al Societătii Comerciale “Artrom” - S.A. Slatina, pe o perioadă de cel putin 7 ani de la data încheierii contractului de cesiune de creantă, si să continue planul de dezvoltare a societătii.

Art. 5. - Încheierea contractului de cesiune de creantă se va realiza în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Bancare,

Ionel Blănculescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 februarie 2002.

Nr. 12.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea procentelor maxime admise ca pierderi tehnologice în timpul manipulării si depozitării mărfurilor solide si lichide, în vrac, în porturile maritime si fluviale românesti

 

În temeiul prevederile art. 107 din Constitutia României si ale art. 50 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare, având în vedere prevederile art. 1 alin. (2), art. 10 lit. k) si ale art. 13 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În cazul transportului de mărfuri solide si lichide, în vrac, cu nave maritime si fluviale, procentele maxime admise ca pierderi tehnologice datorate manipulării si depozitării în porturile maritime si fluviale românesti sau în punctele izolate, în afara acestora, în care este aprobată de către autoritătile competente operarea navelor, precum si categoriile de mărfuri la care se aplică aceste procente sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Pentru cantitătile de mărfuri care reprezintă pierderi tehnologice rezultate din operatiunile prevăzute la art. 1, acceptate de părtile contractante sau de către reprezentantii acestora si care se încadrează în procentele prevăzute în anexă, nu se datorează drepturi de import.

(2) Procentele de pierderi tehnologice acceptate de părtile contractante se vor specifica de importator, exportator sau de către reprezentantii acestora în declaratia vamală de detaliu, iar cantitatea de marfă rezultată ca pierdere tehnologică, conform anexei, nu se va lua în calcul la aplicarea Tarifului vamal de import al României.

(3) Pierderile tehnologice rezultate din operatiunile prevăzute la art. 1, care depăsesc procentele prevăzute în anexă, nu vor fi acceptate de autoritătile vamale, chiar dacă au fost acceptate de părtile contractante sau de către reprezentantii acestora. Pentru aceste pierderi se datorează drepturile de import, potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 februarie 2002.

Nr. 111.

 

ANEXĂ

 

PROCENTELE MAXIME

admise ca pierderi tehnologice în timpul manipulării si depozitării mărfurilor solide si lichide, în vrac, în porturile maritime si fluviale

 

Nr. crt.

Denumirea mărfurilor

Procentele maxime admise ca pierderi tehnologice (%)

Manipulare

Depozitare

1.

Minereuri, îngrăsăminte, fosfati, cărbuni, cocs, bauxită, sfeclă, turbă, toate sare, ardezie, var, turte oleaginoase

1,5 pentru operatiunile de manipulare

1,5

2.

Mărfuri uscate: grafit, ciment, lemne tăiate mărunt sau măcinate, coji, rădăcini, fructe uscate sau coapte, tutun tăiat, grăsimi, fructe proaspete, foi de tutun proaspete, lână, piei, săpunuri, peste uscat, rămăite de fire si altele asemenea

1,0 pentru toate operatiunile de manipulare

0,5

3.

Grâu, orz, orzoaică, malt, porumb, floarea-soarelui, soia, sroturi

1,0 pentru fiecare manipulare

0,5

4.

Zahăr neprelucrat

1,0 pentru fiecare manipulare

0,5

5.

Produse de carieră si balastieră

 

2,0 pentru toate operatiunile de manipulare

1,0

6.

Pentru toate mărfurile când stabilirea cantitătii se face prin măsurarea pescajului navelor (draft survey)

2

 

NOTĂ :

Procentele de mai sus se aplică asupra cantitătii totale de marfă specificate în documentele de transport.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor de urgentă

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unui ajutor de urgentă în sumă de 50.000.000 lei, din fondurile prevăzute cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, doamnei Cojocariu Doinita, cu domiciliul în comuna Dornesti, judetul Botosani.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu.

 

Bucuresti, 7 februarie 2002.

 Nr. 112.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale Companiei Nationale

“Apele Române” - S.A. si Companiei Nationale “Institutul National de Meteorologie,

Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A., unităti economice aflate sub autoritatea

Ministerului Apelor si Protectiei Mediului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 47 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale Companiei Nationale “Apele Române” - S.A. si Companiei Nationale “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A., unităti economice aflate sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, prevăzute în anexele*) nr. 1 si nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetele de venituri si cheltuieli se aprobă de către Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli ale companiilor nationale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăite decât în cazuri bine justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, companiile nationale prevăzute la art. 1 pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de specialitate ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,

Florin Stadiu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

 

Bucuresti, 7 februarie 2002.

Nr. 120.


*) Anexele se comunică persoanelor juridice interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 5 7/ 999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 35 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si ale art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pozitia nr. 11 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 9 iulie 1999, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“1.

Statiunea de Cercetări Agricole Suceava, judetul Suceava

1.444,43

1.357,50

86,93”

 

PRIM MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Gheorghe Predilă,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 februarie 2002.

Nr. 121.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului industriei si comertului nr. 54/2000

privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea

securitătii utilizatorilor de jucării

 

Ministrul industriei si resurselor, în conformitate cu prevederile art. 4 pct. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 710/1999 privind asigurarea securitătii utilizatorilor de jucării, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2001, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu completările ulterioare, emite următorul ordin:

Art. 1. - Prevederile anexei la Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 54/2000 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea securitătii utilizatorilor de jucării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 februarie 2000, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 12 februarie 2002.

Nr. 32.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând standardele române pentru asigurarea securitătii utilizatorilor de jucării

 

1. SR EN 71-1÷A1÷A5:2001 Securitatea jucăriilor. Partea 1: Proprietăti mecanice si fizice;

2. SR EN 72-2:1996 Securitatea jucăriilor. Partea 2: Inflamabilitate;

3. SR EN 71-3:1999 Securitatea jucăriilor. Partea 3: Migrarea anumitor elemente;

4. SR EN 71-4:1997 Securitatea jucăriilor. Partea 4: Truse pentru experiente chimice si activităti conexe;

5. SR EN 71-4/A1:2001 Securitatea jucăriilor. Partea 4: Truse pentru experiente chimice si activităti conexe. Amendamentul A1;

6. SR EN 71-5:1997 Securitatea jucăriilor. Partea 5: Jocuri chimice (seturi) altele decât trusele pentru experiente chimice;

7. SR EN 71-6:1996 Securitatea jucăriilor. Partea 6: Simbol grafic de avertizare a vârstei;

8. SR EN 50088÷A1:2000 Securitatea jucăriilor electrice.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII SI PROGNOZEI

Nr. 39 din 11 februarie 2002

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 247 din 11 februarie 2002

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/ .437/200 privind aprobarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale

 

Ministrul dezvoltării si prognozei si ministrul finantelor publice, având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ în economie,

în temeiul art. 6 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării si Prognozei si al art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

emit următorul ordin:

Articol unic. - În vederea aplicării prevederilor art. 12 alin. (1) coroborat cu alin. (2) din Legea nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ în economie, Lista cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 11 septembrie 2001, se va completa cu următoarele pozitii tarifare:

Pozitia tarifară

Denumirea mărfii

8525.10.80

Emitători radio-tv

8529.10.15

Antene pentru emitători radio-tv

8525.20.99

Radiorelee

8517.50.90

Aparate pentru telecomunicatii prin satelit

8517.90.11

Subansambluri pentru aparate pentru telecomunicatii prin satelit

 

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard

Ministrul finantelor publice,

Cazan Mihai Nicolae Tănăsescu

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 922/2000 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta, cu modificările ulterioare

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, în temeiul art. 14 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si în baza art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 922/2000 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 15 decembrie 2000, cu modificările ulterioare, se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, prin care se actualizează tarifele cu 14,2% aplicând indicele preturilor de consum la servicii, stabilit pentru perioada august 2001-decembrie 2001, publicat de Institutul National de Statistică.

Art. 2. - Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 13 februarie 2002.

Nr. 188.

 

ANEXĂ

 

TARIFELE

privind prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta

 

Denumirea prestatiei

U.M.

Tariful

Cursuri de perfectionare:

 

 

- pentru personalul brevetat

lei/zi/cursant

273.000

- pentru personalul nebrevetat

lei/zi/cursant

254.000

Cursuri de calificare

lei/zi/cursant

70.000

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

LISTA

cuprinzând autorizatiile de comercializare a băuturilor alcoolice spirtoase anulate

 

Nr. crt.

Denumirea agentului economic

Numărul autorizatiei

Data eliberării

Data anulării

1.

A&N DRINKSPROD - S.R.L.

659.745

23 mai 2001

1 ianuarie 2002

2.

SERVCOM S.C. KARAT - S.R.L.

3.096

28 mai 2001

15 ianuarie 2002

 

ANEXĂ

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 1 /2002

 

ROMÂNIA

 

JUDETUL VRANCEA

MUNICIPIUL FOCSANI

CONSILIUL LOCAL

 

LISTA

cuprinzând asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială ce beneficiază de subventii în anul 2002

 

Nr. crt.

Denumirea asociatiei/fundatiei

Subventia

1.

Fundatia “Lumea Copiilor” Focsani

345.600.000 lei

 

Presedinte de sedintă,

Ion Zafiu

Contrasemnează:

Secretarul municipiului Focsani,

E.L. Nicolau