MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 123         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 15 februarie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

129. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 352 din 19 decembrie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1995 privind unele măsuri referitoare la regimul vamal al masinilor, utilajelor si instalatiilor importate în cadrul tranzactiilor de leasing, precum si la regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb, materialelor si componentelor folosite în productia proprie a unor agenti economici, aprobată prin Legea nr. 59/1995, si art. 188 din Legea

nr. 141/1997 privind Codul vamal al României

 

Decizia nr. 30 din 31 ianuarie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 124 din Codul penal

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

498/2001. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind unele măsuri de protectie în ceea ce priveste comertul cu anumite tipuri de deseuri animale provenite de la mamifere

 

2. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de fundamentare a pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

 

64. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 234/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind admiterea la import a produselor de origine animală

 

66. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei pentru aprobarea Normelor privind obtinerea specializărilor si competentelor pentru asistentii medicali si alte categorii de personal sanitar cu pregătire postliceală sau medie

 

118. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru modificarea pct. 3.4.15 din Normele tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 571/1997

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului

a Acordului dintre România si Statele Unite ale Americii

privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii

în România, semnat la Washington la 30 octombrie 200

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 11 din 30 ianuarie  2002,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre România si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 11 februarie 2002.

Nr. 129.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 352

din 19 decembrie 200

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta Guvernului

nr. 12/ 995 privind unele măsuri referitoare la regimul vamal al masinilor, utilajelor si instalatiilor importate în cadrul tranzactiilor de leasing, precum si la regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb, materialelor si componentelor folosite în productia proprie a unor agenti economici, aprobată prin Legea nr. 59/1995, si art. 188 din Legea nr. 141 /1997 privind Codul vamal al României

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Koszokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

Pe rol se află pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1995 privind unele măsuri referitoare la regimul vamal al masinilor, utilajelor si instalatiilor importate în cadrul tranzactiilor de leasing, precum si la regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb, materialelor si componentelor folosite în productia proprie a unor agenti economici, aprobată prin Legea nr. 59/1995, si ale art. 188 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Societatea Comercială îIndlacto Mures iu - S.R.L. din Târgu Mures în Dosarul nr. 1.345/2000 al Curtii de Apel Târgu Mures - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Dezbaterile au avut loc în .edinta publică din 11 decembrie 2001 si au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea a amânat pronuntarea pentru data de 18 decembrie 2001 si apoi pentru data de 19 decembrie 2001.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 5 iunie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 1.345/2000 al Curtii de Apel Târgu Mures – Sectia comercială si de contencios administrativ, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1995 privind unele măsuri referitoare la regimul vamal al masinilor, utilajelor si nstalatiilor importate în cadrul tranzactiilor de leasing, precum si la regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb, materialelor si componentelor folosite în productia proprie a unor agenti economici si ale art. 1 88 din Legea nr. 1 4 / 997 privind Codul vamal al României.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Societatea Comercială “Indlacto Mures” - S.R.L. din Târgu Mures într-o cauză având ca obiect o actiune în contencios administrativ pentru anularea unor acte administrative.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1995, aprobată prin Legea nr. 59/1995, este contrar dispozitiilor art. 41 alin. (7) si (8) si ale art. 53 alin. (3) din Constitutie, iar prevederile art. 188 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României încalcă art. 41 alin. (2), (4) si (9) si art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie.

Astfel se arată că prevederile art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1995, potrivit cărora “autoritătile vamale încasează dublul taxelor vamale datorate la data înregistrării declaratiei vamale”, “echivalează cu o confiscare”, ceea ce contravine art. 41 alin. (8) din Constitutie, care stabileste că pot fi confiscate, în conditiile legii, numai veniturile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni sau contraventii. Se consideră că “suma la care se referă art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1995 - dublul taxelor vamale - nu se încadrează în nici una din categoriile de bunuri la care se referă art. 41 alin. (8) din Constitutie” si această sumă nu reprezintă nici penalităti, al căror regim era stabilit prin art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993, nici despăgubiri, care “se includ în majorări si se plătesc o dată cu diferentele pe impozite, taxe sau contributii pe bază de tarif legal”. Se mai arată că art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1995 “constituie o confiscare mascată”, încălcând astfel si prevederile alin. (7) al art. 41 din Constitutie. Sustinerea referitoare la încălcarea art. 53 alin. (3) din Constitutie se motivează prin aceea că “taxa vamală este o obligatie obisnuită si ea a fost stabilită prin Ordonanta Guvernului nr. 26/1993”, iar “dublarea acesteia constituie deja o prestatie interzisă de Constitutie cu atât mai mult cu cât aplicarea acesteia a fost impusă de o situatie exceptională”.

Cu privire la neconstitutionalitatea art. 188 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României se sustine că textul “prevede ultraactivitatea legii vechi vamale”, ceea ce “creează o situatie de restrângere evidentă a drepturilor persoanelor, cât si o încălcare a libertătii comertului”. Se apreciază că aplicarea dispozitiilor art. 188 din Legea nr. 141/1997 si implicit a prevederilor  Ordonantei Guvernului nr. 12/1995 au pentru societătile comerciale consecinte negative în plan economic si “duc la încălcarea dispozitiilor art. 41 alin. (2) din Constitutie care afirmă că proprietatea privată este ocrotită de legeii. acelasi text de lege este, în opinia autorului exceptiei de  neconstitutionalitate, contrar si art. 49 din Constitutie, deoarece restrânge exercitiul unor drepturi, de i “restrângerea dreptului nostru de proprietate se putea face numai în anumite împrejurări anume prevăzute de legea fundamentală”, iar în spetă aceste împrejurări nu există. În sfârsit, se sustine că “prin perpetuarea aplicării unor prevederi incompatibile cu economia de piată” art. 188 din Legea nr. 141/1997 contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 134 alin. (2) lit. a).

Curtea de Apel Târgu Mures- Sectia comercială si de contencios administrativ, exprimându-si opinia, se pronuntă în sensul admisibilitătii “exceptiei vizând art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1995”, de i ordonanta a fost abrogată expres prin art. III din Legea nr. 90/1998. Se consideră că “această reglementare ar putea produce efecte asupra raporturilor juridice constând în operatiuni vamale născute anterior intrării în vigoare a Codului vamal al Românieiil si, în consecintă, textul criticat “încalcă prezumtia de liceitate a dobândirii averii consacrată de art. 41 alin. (7) din Constitutie”, precum si alin. (8) al aceluiasi articol, îpotrivit cărora pot fi confiscate, în conditiile legii, numai bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni sau contraventii". În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 188 din Legea nr. 141/1997 se apreciază că acestea nu contravin art. 41, art. 49 si art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie. În acest sens se arată că "dreptul de proprietate al reclamantei nu suportă atingeri sau limitări prin aplicarea unor dispozitii vamale în vigoare la data la care însăsi reclamanta a solicitat organului vamal stabilirea unui anumit regim vamal (respectiv cel reglementat de Ordonanta Guvernului nr. 12/1995)". Se mai consideră că “textul legal nu contravine nici art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie, întrucât nu  prevede vreo limitare a libertătii comertului sau o împiedicare a valorificării factorilor de productie’, ci "este o normă tranzitorie care lăMureste unele aspecte legate de aplicarea legilor în timp".

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este inadmisibilă.

În sustinerea acestui punct de vedere se arată că Ordonanta Guvernului nr. 12/1995 a fost abrogată expres prin Legea nr. 90/1998 si, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională se pronuntă doar asupra unei legi sau ordonante ori asupra unor dispozitii din acestea, în vigoare, iar referitor la dispozitiile art. 188 din Legea nr. 141/1997 se apreciază că “motivele invocate de petentă nu vizează, în realitate, neconstitutionalitatea acestor dispozitii legale, ci modul lor de aplicare, ce poate fi supus controlului instantelor judecătoresti”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1995 privind unele măsuri referitoare la regimul vamal al masinilor, utilajelor si instalatiilor importate în cadrul tranzactiilor de leasing, precum si la regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb, a materialelor si componentelor folosite în productia proprie a unor agenti economici si ale art. 188 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României.

Art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1995 prevede: “În cazul în care termenul prevăzut la art. 2, acordat pentru regimul de import temporar a expirat, iar bunurile nu au fost restituite si nici nu au fost cumpărate, autoritătile vamale încasează dublul taxelor vamale datorate la data înregistrării declaratiei vamale pentru bunurile aduse în tară în conditiile art. 1 [...]”.

Art. 188 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României stabileste că “Operatiunile vamale initiate sub regimul prevăzut de reglementările vamale anterioare intrării în vigoare a prezentului cod se finalizează potrivit acelor reglementări”.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate textele de lege criticate contravin art. 41 alin. (2), (4), (7) si (8), art. 49, art. 53 alin. (3) si art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie, care prevăd:

- Art. 41 alin. (2), (4), (7) si (8): “(2) Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular.

Cetătenii străini si apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor. [...]

(4) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăti imobiliare, cu obligatia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritătii. [...]

(7) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(8) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii”;

- Art. 49: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea sigurantei nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfă urarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o si nu poate atinge existenta dreptului sau a libertătii.”;

- Art. 53 alin. (3): “Orice alte prestatii sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situatii exceptionale.”;

- Art. 134 alin. (2) lit. a): “(2) Statul trebuie să asigure: a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională constată următoarele:

I. O primă critică de neconstitutionalitate priveste prevederile art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1995 privind unele măsuri referitoare la regimul vamal al masinilor, utilajelor si instalatiilor importate în cadrul tranzactiilor de leasing, precum si regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb, materialelor si componentelor folosite în productia proprie a unor agenti economici.

Curtea Constitutională constată că Ordonanta Guvernului nr. 12/1995, aprobată prin Legea nr. 59/1995 a fost abrogată potrivit dispozitiilor art. III din Legea nr. 90/1998 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societătile de leasing, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 30 aprilie 1998. Asa fiind, dispozitiile art. 4 din ordonanta ce formează obiectul exceptiei nu mai pot fi supuse controlului de constitutionalitate, întrucât, potrivit dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, aceasta “decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătore ti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei”. Totodată, conform prevederilor alin. (6) al aceluiasi articol, “[…] exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3) […].” În consecintă, exceptia de neconstitutionalitate a art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1995 urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.

II. Cea de-a doua critică de neconstitutionalitate priveste dispozitiile art. 188 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, potrivit cărora “Operatiunile vamale initiate sub regimul prevăzut de reglementările vamale anterioare intrării în vigoare a prezentului cod se finalizează potrivit acelor reglementări”. În esentă, în opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate acest text “prevede ultraactivitatea legii vechi vamaleit, iar “prin aplicarea dispozitiilor art. 188 din Legea nr. 141/1997 si implicit a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/1995 sunt aplicabile societătii textele normative defavorabile cu consecinte în plan economic”, încălcându-se dispozitiile art. 41 alin. (2), art. 49 si ale art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie.

Din examinarea acestor sustineri rezultă că, în realitate, se solicită Curtii să se pronunte asupra aplicării în timp a prevederilor legale criticate ca fiind neconstitutionale. Or, sub acest aspect, în jurisprudenta Curtii Constitutionale, de exemplu prin Decizia nr. 75 din 11 mai 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 9 iunie 1999, s-a statuat în mod constant că nu intră în competenta sa controlul aplicării dispozitiilor unei legi sub raportul actiunii lor în timp, ci numai constatarea dacă aceste dispozitii sunt în conformitate cu Constitutia. Asa fiind, această critică nu poate fi retinută.

De altfel, dispozitiile art. 188 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României nu mai pot avea la data pronuntării prezentei decizii incidentă asupra dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 12/1995, aceasta fiind abrogată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1995 privind unele măsuri referitoare la regimul vamal al masinilor, utilajelor si instalatiilor importate în cadrul tranzactiilor de leasing, precum si la regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb, materialelor si componentelor folosite în productia proprie a unor agenti economici, aprobată prin Legea nr. 59/1995, exceptie ridicată de Societatea Comercială "Indlacto Mures" - S.R.L. din Târgu Mures în Dosarul nr. 1.345/2000 al Curtii de Apel Târgu Mures - Sectia comercială si de contencios administrativ.

2. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 188 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, exceptie ridicată de acela i autor în dosarul aceleiasi instante. Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în .edinta publică din data de 19 decembrie 2001.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTIC BULAI

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 30

din 3 ianuarie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 124 din Codul penal

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Cristina Nicoară - procuror

Vlad Mihai Cercel - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 124 din Codul penal, exceptie ridicată de Cătălin Croitoru în Dosarul nr. 21.983/2000 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal se prezintă avocat Iosif Friedmann Nicolescu pentru autorul exceptiei, lipsind părtile Cristian Sandu si Societatea Comercială "Fundatia Editura Revista România Mare" - S.R.L., fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Autorul exceptiei, prin avocat, solicită admiterea exceptieide neconstitutionalitate. Arată că dispozitiile art. 124 din Codul penal prejudiciază părtile vătămate, creând inechitate între persoanele aflate într-o cauză penală. Se poate întâmpla ca, desi partea vătămată respectă termenul de introducere a plângerii prealabile, organele statului să nu îsi exercite atributiile cu operativitate si astfel termenul de prescriptie prevăzut la art. 124 din Codul penal să fie depăsit.

Consideră inadmisibil ca partea care îsi îndeplineste obligatiile prevăzute de lege să suporte aceste consecinte prejudiciabile. În final avocatul autorului exceptiei apreciază că dispozitiile art. 124 ar trebui să fie completate în sensul ca prescriptia specială să fie împlinită doar în cazul în care întreruperile termenului de prescriptie sunt imputabile părtii vătămate.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată, întrucât dispozitiile art. 124 din Codul penal nu contravin prevederilor art. 16 si 21 din Constitutie. Ratiunea instituirii prescriptiei răspunderii penale este aceea că scopul pedepsei nu mai poate fi realizat după trecerea unui termen îndelungat de la săvârsirea infractiunii, iar termenele de prescriptie sunt stabilite în functie de gravitatea infractiunilor. Se invocă Decizia Curtii Constitutionale nr. 287/2001 prin care a fost respinsă exceptia de neconstitutionalitate a mai multor dispozitii legale, printre care si cele ale art. 124 din Codul penal.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 28 iunie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 21.983/2000, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 124 din Codul penal. Exceptia a fost invocată de Cătălin Croitoru, partea vătămată într-o cauză penală având ca obiect săvâr irea infractiunilor de insultă si calomnie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prescriptia răspunderii penale prevăzută de art. 124 din Codul penal împiedică accesul la justitie al persoanei vătămate, încălcându-se în felul acesta prevederile art. 21 din Constitutie, si că, pe de altă parte, prin efectul prescriptiei instituite prin textul de lege mentionat autorul infractiunii beneficiază de un tratament privilegiat, care, contrar prevederilor art. 16 din Constitutie, îl situează mai presus de lege. Fată de faptul că persoana vătămată nu are nici o vină pentru depăsirea termenului de prescriptie, autorul exceptiei solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti, exprimându-si opinia, apreciază că dispozitiile  citicate nu contravin prevederilor art. 16 alin. (1) si (2) si ale art. 21 din Constitutie, întrucât pentru realizarea scopului legii penale este necesar ca stabilirea răspunderii penale si aplicarea sanctiunilor să se realizeze cât mai aproape de momentul săvârsirii infractiunii. Astfel, după trecerea unui timp îndelungat de la data săvârsirii acesteia nu se mai poate realiza preventia generală, întrucât a scăzut considerabil rezonanta socială a faptei. În consecintă, instanta apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

            Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

            Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată, deoarece prescriptia specială constituie o reflectare a necesitătii de a se angaja în mod operativ si eficient răspunderea penală.

Dispozitiile art. 124 din Codul penal nu contravin principiului egalitătii în drepturi, întrucât nu instituie nici un privilegiu întemeiat pe vreunul dintre criteriile prevăzute la art. 4 alin. (2) din Constitutie, în favoarea unei persoane fată de altele aflate în aceeasi situatie juridică. De altfel si Curtea Constitutională, în jurisprudenta sa, a stabilit că instituirea unor reguli speciale nu contravine principiului egalitătii în drepturi atât timp cât este asigurată egalitatea cetătenilor în utilizarea acestor reguli.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

            examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere exprimat de Guvern, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

            Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

            Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 124 din Codul penal, dispozitii având următorul cuprins: "Prescriptia înlătură răspunderea penală oricâte întreruperi ar interveni, dacă termenul de prescriptie prevăzut în art. 122 este depăsit cu încă jumătate."

Dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei în sustinerea acesteia sunt următoarele:

- art. 16 alin. (1) si (2): "(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege";

- art. 21: "(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept."

Analizând exceptia de neconstitutionalitate invocată, Curtea constată că este neîntemeiată. Instituirea prescriptiei ca una dintre cauzele de înlăturare a răspunderii penale constituie o consecintă firească a întelegerii infractiunii ca o faptă antisocială si a răspunderii penale ca o ripostă publică la infractiune. Tragerea la răspundere penală pentru comiterea unei fapte periculoase pentru societate este utilă si necesară numai dacă se produce într-un interval de timp în care pedeapsa aplicată infractorului îsi poate îndeplini functiile preventive si educative pentru care a fost instituită.

În afară de infractiunile împotriva păcii si omenirii, exceptate de la prescriptie conform art. 121 alin. 2 din Codul penal, în cazul tuturor celorlalte infractiuni trecerea unui anumit interval de timp determină ca răspunderea penală să nu mai prezinte nici o utilitate, fapta ca atare si răul social produs de aceasta fiind sterse din constiinta publică pe cale naturală, prin uitare.

Dispozitiile art. 124 din Codul penal nu contravin principiului egalitătii, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât nu implică un regim juridic diferit pentru persoane aflate în aceea i situatie. Răspunderea penală operează pentru toti infractorii în privinta cărora nu s-a împlinit termenul de prescriptie prevăzut de lege si este înlăturată în cazul tuturor celor care nu au fost pedepsiti în limitele acestui termen.

Textul de lege atacat nu contravine nici prevederilor art. 21 din Constitutie, deoarece nu se împiedică accesul la justitie al persoanei vătămate prin infractiune. Prin faptul că un infractor nu mai poate fi pedepsit după împlinirea termenului de prescriptie nu se încalcă drepturile sau interesele legitime ale persoanei vătămate, tragerea la răspundere penală constituind un drept exclusiv al societătii, în sistemul legislativ actual. De aceea nu poate fi primită nici sustinerea că infractorul s-ar situa mai presus de lege prin efectul prescriptiei. Persoanei vătămate prin infractiune îi rămâne în continuare deschisă calea actiunii civile împotriva autorului infractiunii, cu conditia ca si în acest caz actiunea să se exercite înăuntrul termenului de prescriptie extinctivă prevăzut de lege.

În ceea ce priveste sustinerea că dispozitiile art. 124 din Codul penal ar trebui să fie completate în sensul că prescriptia specială să opereze doar în cazul în care întreruperile termenului de prescriptie se datorează persoanei vătămate, Curtea retine că aceasta nu intră în sfera controlului de constitutionalitate, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, fiind un aspect ce tine de competenta Parlamentului, ca unică autoritate legiuitoare a tării, conform art. 58 alin. (1) din Constitutie.

Cu privire la dispozitiile art. 124 din Codul penal Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 287 din 1 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 11 ianuarie 2002, respingând exceptia de neconstitutionalitate.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 124 din Codul penal, exceptie ridicată de Cătălin Croitoru în Dosarul nr. 21.983/2000 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 31 ianuarie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Vlad Mihai Cercel

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind unele măsuri de protectie în ceea ce priveste comertul cu anumite tipuri de deseuri animale provenite de la mamifere

 

            Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

            în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

            în baza Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

            văzând Referatul de aprobare nr. 146.516 din 17 decembrie 2001, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind unele măsuri de protectie în ceea ce priveste comertul cu anumite tipuri de deseuri animale provenite de la mamifere, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării lui.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 498.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind unele măsuri de protectie în ceea ce priveste comertul cu anumite tipuri de deseuri animale provenite de la mamifere

 

Art. 1. - (1) Administratia veterinară centrală a României nu va trimite statelor membre ale Uniunii Europene sau tărilor terte deseuri animale prelucrate, provenite de la mamifere, care cad sub incidenta Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile care se aplică prelucrării unor deseuri animale în vederea protectiei contra encefalopatiilor spongiforme transmisibile, care nu au fost prelucrate în conformitate cu parametrii stabiliti de normele sanitare veterinare.

(2) Administratia veterinară centrală a României se asigură că deseurile animale provenite de la mamifere, care cad sub incidenta Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile care se aplică prelucrării unor deseuri animale în vederea protectiei contra encefalopatiilor spongiforme transmisibile, care nu au fost prelucrate în conformitate cu parametrii stabiliti de normele sanitare veterinare, nu pot intra în lantul furajer.

(3) Interdictia formulată la alin. (1) si (2) nu se va aplica produselor enumerate la art. 1 alin. (3) din Norma sanitară veterinară cu privire la măsurile care se aplică  prelucrării unor deseuri animale în vederea protectiei contra encefalopatiilor spongiforme transmisibile.

Art. 2. - (1) În vederea comertului cu proteină animală procesată, destinată consumului animal, documentul comercial trebuie să fie conform cu modelul stabilit în anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară.

(2) În vederea comertului cu proteină animală prelucrată, provenită de la mamifere, destinată consumului animal, prelucrată conform parametrilor stabiliti de Norma sanitară veterinară cu privire la măsurile care se aplică prelucrării unor deseuri animale în vederea protectiei contra encefalopatiilor spongiforme transmisibile, cu exceptia amestecurilor si a produselor enumerate la art. 1 alin. (3) din aceeasi normă sanitară veterinară, documentul oficial trebuie să fie conform cu modelul stabilit în anexa nr. 1 si trebuie să fie însotit de o declaratie oficială, conform anexei nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 3. - Administratia veterinară centrală a României va notifica statelor membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene, într-un interval de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare, lista cuprinzând unitătile aprobate pentru prelucrarea deseurilor animale provenite de la mamifere, care functionează conform conditiilor formulate în Norma sanitară veterinară cu privire la măsurile care se aplică prelucrării unor deseuri animale în vederea protectiei contra encefalopatiilor spongiforme transmisibile. Orice modificare a listei va fi imediat anuntată statelor membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene.

Art. 4. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) si fără a se aduce atingere prevederilor art. 1 alin. (3) din Norma sanitară veterinară cu privire la măsurile care se aplică prelucrării unor deseuri animale în vederea protectiei contra encefalopatiilor spongiforme transmisibile, administratia veterinară centrală a României poate trimite statelor membre ale Uniunii Europene deseuri animale procesate, provenite de la mamifere si care nu au fost prelucrate în conformitate cu parametrii stabiliti de norma sanitară veterinară mentionată mai sus:

a) pentru incinerare sau folosire drept combustibil; sau

            b) pentru a fi supuse unor prelucrări ulterioare printr-unproces care să întrunească parametrii stabiliti de Norma sanitară veterinară cu privire la măsurile care se aplică prelucrării unor deseuri animale în vederea protectiei contra encefalopatiilor spongiforme transmisibile.

(2) Derogarea prevăzută la alin. (1) se va aplica doar dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) statul membru al Uniunii Europene de destinatie a autorizat primirea materialului;

b) materialul trebuie:

1. în cazul în care este destinat incinerării sau folosirii drept combustibil, să fie însotit de un certificat oficial, conform anexei nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară, iar mentiunea “A nu se folosi ca furaj - Doar pentru incinerare sau folosire drept combustibil” trebuie să apară clar pe containere, în limba română si în limbile statelor membre de destinatie ori de tranzit; sau

2. în cazul în care este destinat unor prelucrări ulterioare, să fie însotit de un certificat oficial, conform anexei nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară, iar mentiunea “A nu se folosi ca furaj - Doar pentru prelucrare ulterioară” trebuie să apară clar pe containere, în limba română si în limbile statelor membre de destinatie si de tranzit;

c) materialul trebuie să fie transportat în containere sau vehicule acoperite si sigilate, astfel încât să se prevină pierderile si să fie expediat direct către locul de incinerare sau de ardere drept combustibil sau la unitatea de ecarisare;

d) administratia veterinară centrală a României trebuie să informeze Comisia Europeană si statele membre ale Uniunii Europene cu privire la lista cuprinzând unitătile de incinerare si centralele electrice autorizate să primească acest material în temeiul prezentului articol;

e) materialul trebuie să fie livrat doar la unitătile enumerate în listele prevăzute la lit. d) si la art. 3;

f) administratia veterinară centrală a României trebuie săinformeze autoritatea veterinară competentă a statului membru de la locul de destinatie, prin intermediul sistemului ANIMO, despre fiecare lot expediat. Mesajul ANIMO trebuie să contină, după caz, mentiunea “A nu se folosi ca furaj - Doar pentru incinerare sau folosire drept combustibil” ori “A nu se folosi ca furaj - Doar pentru prelucrare ulterioară”;

g) statul membru de destinatie trebuie să informeze prin sistemul ANIMO autoritatea veterinară competentă de lalocul de origine cu privire la sosirea fiecărui lot;

h) statul membru de destinatie trebuie să se asigure că unitătile desemnate de pe teritoriul său folosesc lotul doar în scopurile prevăzute la alin. (1) si că păstrează o evidentă completă care să dovedească respectarea prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

Art. 5. - (1) Administratia veterinară centrală a României poate adopta acte legislative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare pentru a se asigura implementarea si conformitatea cu prevederile acesteia.

(2) Administratia veterinară centrală a României va lua măsurile administrative sau penale necesare pentru a pedepsi orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(3) Administratia veterinară centrală a României poate modifica, completa sau abroga total ori partial prevederile prezentei norme sanitare veterinare.

(4) Atunci când administratia veterinară centrală a României adoptă cele mentionate la alineatele precedente, trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

DOCUMENT COMERCIAL

pentru proteina animală procesată, destinată consumului animal, si produsele ce contin această proteină, inclusiv amestecurile, destinate comertului dintre România si statele membre ale Uniunii Europene

 

Statul membru de destinatie ........................................................................................................

Numărul documentului comercial ....................................................................................................

Statul de origine ...................................................................................................................

I. Identificarea proteinei sau a produsului

Natura proteinei sau a produsului ..................................................................................................

Proteină sau produs obtinut din materie primă provenită de la specia ....................................

Natura ambalajului ..........................................................................................................................

Numărul ambalajelor 1) ......................................................................................................................

Greutatea netă

II. Originea proteinei sau a produsului

Adresa unitătii

Numărul de aprobare veterinară al unitătii producătoare a proteinei ........................................

III. Destinatia proteinei sau a produsului

Proteina sau produsul este trimis de la ...................................................................................... (locul de încărcare) la .................... (locul de destinatie) cu următoarele mijloace de transport:

Tipul ................

Numărul de înmatriculare sau numele vasului ............................................................................

Numele si adresa producătorului ..................................................................................................

Numele si adresa destinatarului ....................................................................................................

IV. Atestarea

Subsemnatul declar că:

1. proteina sau produsul descris mai sus contine:

a) proteină animală procesată, destinată consumului animal, care a fost prelucrată într-o unitate aprobată si a fost încălzită:

1. în cazul proteinei provenite de la mamifere, excluzând produsele enumerate la art. 1 alin. (3) din Norma sanitară veterinară cu privire la măsurile care se aplică prelucrării unor deseuri animale în vederea protectiei contra encefalopatiilor spongiforme transmisibile, la cel putin 133ş C în toată masa sa pentru minimum 20 de minute la presiunea de 3 bari, cu o mărime a particulei înainte de prelucrare de maximum 50 mm 2) ;

2. în cazul proteinei care nu provine de la mamifere, obtinută din materiale de risc crescut,

conform sistemului mentionat mai sus sau sistemului stabilit la cap. 3) din Norma sanitară veterinară privind aprobarea sistemelor de tratament termic alternativ pentru prelucrarea materialelor cu risc crescut;


1) Neaplicabil pentru transporturile în vrac.

2) Se bifează, după caz.

3) Se indică capitolul si/sau.

 

b) proteină animală procesată, destinată consumului animal, la care se face referire în art. 1 alin. (3) din Norma sanitară veterinară cu privire la măsurile care se aplică unor deseuri animale în vederea protectiei contra encefalopatiilor spongiforme transmisibile 1) ; si/sau

c) proteină procesată care nu provine de la mamifere, derivată din materiale de risc scăzut 1) ;

2. proteina sau produsul descris mai sus:

a) a fost obtinută folosindu-se proteină provenită de la rumegătoare 1) ;

b) a fost obtinută fără a se folosi proteină provenită de la rumegătoare 1) .

Întocmit la ………………., în data de ……………………..


1) Se bifează, după caz.

..........................

(semnătura proprietarului unitătii sau a reprezentantului său)

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

DECLARATIE OFICIALĂ

pentru proteina animală procesată, provenită de la mamifere, excluzând amestecurile si produsele enumerate la art. 1 alin. (3) din Norma sanitară veterinară cu privire la măsurile care se aplică prelucrării unor deseuri animale în vederea protectiei contra encefalopatiilor spongiforme transmisibile

 

Document comercial nr. 1) .............................................................................................

 

DECLARATIE

 

Numărul declaratiei ...................................................................................................................

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific faptul că unitatea 2) ……………………….. este aprobată, aplică standardele de prelucrare stabilite în anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară cu privire la măsurile care se aplică prelucrării unor deseuri animale în vederea protectiei contra encefalopatiilor spongiforme transmisibile si a fost aprobată conform procedurilor stabilite în anexa nr. 3 la norma sanitară veterinară mentionată.

 

Întocmită la …..........................(locul), în data de ………………….. (data)

 

……………………………..

(semnătura medicului veterinar oficial 3) )

……………………………..

(numele cu majuscule, titlul si functia)


1) Se completează de proprietarul unitătii sau de reprezentantul său.

2) Adresa si numărul de aprobare veterinară ale unitătii.

3) Semnătura si stampila trebuie să fie într-o culoare diferită de restul documentului.

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

CERTIFICAT OFICIAL

pentru proteina animală procesată, provenită de la mamifere, care nu a fost prelucrată în conformitate cu parametrii stabiliti în anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară cu privire la măsurile care se aplică prelucrării unor deseuri animale în vederea protectiei contra encefalopatiilor spongiforme transmisibile si care este destinată incinerării sau folosirii drept combustibil într-un stat membru

 

Statul membru de destinatie ..........................................................................................................

Numărul de referintă al certificatului de sănătate ......................................................................

Statul de origine ............................................................................................................................

 

Stampilă 3)

 

Ministerul responsabil ...................................................................................................................

Departamentul de certificare ..........................................................................................................

I. Identificarea lotului

Natura ambalajului ...................................................................................................................

Numărul ambalajelor 1) ...................................................................................................................

Greutatea netă

II. Originea lotului

Adresa unitătii

..........................

III. Destinatia lotului

Deseurile animale provenite de la mamifere sunt trimise de la ................................................

(locul de încărcare) la .................... (tara si locul de destinatie) cu următoarele mijloace de transport:

Tipul ................

Numărul de înmatriculare sau numele vasului ............................................................................

Numărul sigiliului ............................................................................................................................

Numele si adresa expeditorului ....................................................................................................

Numele si adresa destinatarului ....................................................................................................

IV. Atestare

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific faptul că produsul descris mai sus contine proteină animală provenită de la mamifere, care nu a fost prelucrată în conformitate cu parametrii stabiliti, care nu poate fi folosită în alte scopuri decât incinerarea sau folosirea drept combustibil si care îndepline te conditiile prevăzute de legislatia în vigoare.

 

Întocmită la …..........................(locul), în data de ………………….. (data)

 

 

……………………………..

(semnătura medicului veterinar oficial 2 )

……………………………..

(numele cu majuscule, titlul si functia)

 


1) Neaplicabil pentru transporturile în vrac.

2) Semnătura si stampila trebuie să fie într-o culoare diferită de restul documentului.

 

ANEXA Nr. 4

la norma sanitară veterinară

 

CERTIFICAT OFICIAL

pentru proteina animală procesată, provenită de la mamifere, care nu a fost prelucrată în conformitate cu parametrii stabiliti în anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară cu privire la măsurile care se aplică prelucrării unor deseuri animale în vederea protectiei contra encefalopatiilor spongiforme transmisibile si care este destinată prelucrării ulterioare într-un stat membru al Uniunii Europene

 

Statul membru de destinatie ........................................................................................................

Numărul de referintă al certificatului de sănătate ......................................................................

Statul de origine ............................................................................................................................

Ministerul responsabil ....................................................................................................................

Departamentul de certificare ..........................................................................................................

I. Identificarea lotului

Natura ambalajului ..........................................................................................................................

Numărul ambalajelor 1) ............................

Greutatea net


1) Neaplicabil pentru transporturile în vrac.

 

Stampilă 2)

 

I. Originea lotului

Adresa unitătii ………….

III. Destinatia lotului

Deseurile animale provenite de la mamifere sunt trimise de la  ............................................... (locul de încărcare) la .................... (tara si locul de destinatie) cu următoarele mijloace de transport:

 

Tipul ................

Numărul de înmatriculare sau numele vasului ............................................................................

Numărul sigiliului ............................................................................................................................

Numele si adresa expeditorului ....................................................................................................

 

Numele si adresa destinatarului ....................................................................................................

 

IV. Atestare

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific faptul că produsul descris mai sus contine proteină animală provenită de la mamifere, care nu a fost prelucrată în conformitate cu parametrii stabiliti, care este destinată prelucrării ulterioare printr-un proces care întrune te ace ti parametri si care îndepline te conditiile prevăzute de legislatia în vigoare.

Întocmită la …..........................(locul), în data de ………………….. (data)

 

 

……………………………..

(semnătura medicului veterinar oficial 1)

……………………………..

(numele cu majuscule, titlul si functia)

 


1) Semnătura si stampila trebuie să fie într-o culoare diferită de restul documentului.

 

Stampilă 1)

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de fundamentare a pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

 

            Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

            în temeiul art. 4, al art. 5 pct. 3 si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, al art. 70 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare,

            emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Metodologia de fundamentare a pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 3. - Departamentul tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 1 februarie 2002.

Nr. 2.


*) ANRE va pune la dispozitie autoritătilor interesate, la cerere, Metodologia de fundamentare a pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 234/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind admiterea la import a produselor de origine animală

 

            Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

            având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare,

            văzând Referatul de aprobare nr. 153.091 din 5 februarie 2002, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

emite următorul ordin:

 

            Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 234/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind admiterea la import a produselor de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 10 august 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. Alineatul 1 al articolului 23 se abrogă.

            2. Articolul 24 se completează cu două alineate cu următorul cuprins:

            "Aceleasi măsuri se aplică si pentru loturile de produse la care se constată abateri cu ocazia altor controale.

            Dacă deficientele persistă si la unul dintre următoarele 3 transporturi, autoritatea sanitară veterinară competentă suspendă dreptul de import de la unitatea în cauză, pentru produsul respectiv, pe o perioadă de un an.

            3. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

            "Art. 26. - Constatarea neregulilor sau a deficientelor prevăzute la art. 25, precum si orice alte dubii asupra produselor conditionează admiterea în consum a produselor supuse controlului de primirea rezultatelor examenului de laborator. Până la primirea rezultatului examenului de laborator produsele se păstrează sub sechestru sanitar veterinar. Aceeasi conditionare este valabilă si pentru produsele importate de la producătorii la care, cu ocazia importurilor anterioare, s-au constatat rezultate necorespunzătoare la examenul de laborator.

            Importatorul este obligat să anunte în scris si în timp util autoritatea sanitară veterinară competentă despre efectuarea importului.

            După efectuarea controalelor conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare medicul veterinar de stat decide asupra destinatiei produselor.

            Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 12 februarie 2002.

Nr. 64.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind obtinerea specializărilor si competentelor pentru asistentii medicali si alte categorii de personal sanitar cu pregătire postliceală sau medie

 

            Ministrul sănătătii si familiei,

            analizând Referatul nr. DB 675 din 25 ianuarie 2002 al Directiei generale de perfectionare postuniversitară a medicilor, farmacistilor si asistentilor medicali,

            în temeiul prevederilor art. 3 pct. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 287/2001,

            emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Normele privind obtinerea specializărilor si competentelor pentru asistentii medicali si alte categorii de personal sanitar cu pregătire postliceală sau medie.

            Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 806/1998 pentru aprobarea Normelor privind schimbarea specialitătii si obtinerea altei specialităti pentru asistenti medicali si pentru alte categorii de personal sanitar, cu pregătire postliceală sau medie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 21 octombrie 1998.

            Art. 3. - Directia generală de perfectionare postuniversitară a medicilor, farmacistilor si asistentilor medicali, Directia generală resurse umane, formare profesională, concursuri si examene si directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

             Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 8 februarie 2002.

Nr. 66.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind obtinerea specializărilor si competentelor pentru asistentii medicali si alte categorii de personal sanitar cu pregătire postliceală sau medie

 

            Art. 1. - Asistentii medicali si alte categorii de personal sanitar cu pregătire postliceală sau medie se încadrează după cum urmează:

            - în specialitatea în care au absolvit cursurile învătământului recunoscute de lege;

            - în specialitatea în care au promovat examenul de confirmare în noua specialitate;

            - în specialitatea în care au promovat examenul degrad principal.

            Art. 2. - Specializările si competentele se acordă numai în cadrul specialitătii de bază si nu constituie schimbare de specialitate.

            Art. 3. - Specializările si competentele se aprobă de Ministerul Sănătătii si Familiei - Directia generală resurse umane, formare profesională, concursuri si examene, cu avizul Ordinului Asistentilor Medicali din România.

            Art. 4. - Obtinerea specializărilor si competentelor se face în institutii abilitate numai prin programe de pregătire elaborate de Ministerul Sănătătii si Familiei - Directia generală de perfectionare postuniversitară a medicilor, farmacistilor si asistentilor medicali, în colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali din România.

            Art. 5. - Specializările si competentele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme se obtin în urma promovării examenului national care se organizează anual, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Sănătătii si Familiei - Directia generală resurse umane, formare profesională, concursuri si examene si Directiagenerală de perfectionare postuniversitară a medicilor, farmacistilor si asistentilor medicali, cu avizul Ordinului Asistentilor Medicali din România.

            Art. 6. - Specializările si competentele pentru asistentii medicali si alte categorii de personal cu pregătire postliceală sau medie se obtin numai în concordantă cu prevederile anexei si în baza planurilor si programelor de învătământ de specialitate elaborate de Ministerul Sănătătii si Familiei - Directia generală de perfectionare postuniversitară a medicilor, farmacistilor si asistentilor medicali.

            Art. 7. - Specializările si competentele obtinute anterior intrării în vigoare a prezentului ordin rămân în vigoare corelate conform anexei.

            Art. 8. - Recunoasterea si echivalarea specializărilor si competentelor efectuate în străinătate se fac numai cu acordul Ministerului Sănătătii si Familiei - Directia generală de perfectionare postuniversitară a medicilor, farmacistilor si asistentilor medicali si cu avizul OrdinuluiAsistentilor Medicali din România.

 

ANEXĂ

la norme

 

Specialităti

Specializări

Competente

1. Asistent medical generalist

Obstetrică-ginecologie

anestezie-terapie intensivă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pediatrie

urgente medico chirurgicale

 

Geriatrie si gerontologie

explorări functionale

 

Psihiatrie

terapie toxicomani

 

Circulatie extracorporeală, renală si cardiovasculară

diabet si dietetică

 

Asistentă comunitară (ocrotire)

instrumentară (sală de operatie)

 

 

medicina muncii din întreprinderi

 

 

aparate gipsate

 

 

stomaterapie

 

 

competente generale*)

 

 

 

2. Asistent medical de obstetrică-ginecologie

Medicină generală

Anestezie-terapie intensivă

 

Pediatrie

urgente medico chirurgicale

 

Asistentă comunitară (ocrotire)

explorări functionale

 

 

neonatologie

 

 

planificare familială

 

 

competente generale*)

3. Asistent medical de pediatrie

Medicină generală

anestezie terapie intensivă

 

Puericultură

urgente medico chirurgicale

 

Asistentă comunitară (ocrotire)

dializă pediatrică

 

 

explorări functionale

 

 

neonatologie

 

 

planificare familială

 

 

competente generale*)

4. Asistent medical de balneofizioterapie

Fiziokinetoterapie

 

 

Recuperare medicală (masaj)

 

5. Asistent medical de igienă si sănătate publică

 

competente generale*)

6. Asistent medical de comunitate (de ocrotire)

 Medicină generală

urgente medico-chirurgicale

 

 

neonatologie

 

Pediatrie

planificare familială

 

Nutritie si dietetică

competente generale*)

7. Asistent medical de laborator

Laborator clinic:

 

 

hematologie

 

 

microbiologie

 

 

biochimie

 

 

imunologie

competente generale*)

 

citologie

 

 

serologie

 

 

toxicologie

 

 

si altele

 

 

Anatomie patologică

 

 

Igienă si sănătate publică

 

 

Radioimunodozări

 

8. Asistent medical de radiologie (imagistică medicală)

Radioterapie

medicină nucleară

 

rezonantă magnetică nucleară

 

 

computer tomograf

 

 

radiologie dentară

 

 

competente generale*)

 

9. Asistent medical de farmacie

Laborator farmaceutic

competente generale*)

10. Asistent medico-social

Asistentă comunitară (ocrotire)

competente generale*)

11. Asistent medical de nutritie si dietetică

 

igienă alimentară

 

 

competente generale*)

12. Tehnician dentar

Protetică dentară

competente generale*)

13. Tehnician de optică medicală

Protezare oculară

competente generale*)

 

Ortoptică

 

14. Tehnician de aparatură medicală

 

competente generale*)

 

*) Competentele generale cuprind următoarele domenii: management sanitar, tehnici de sterilizare, statistică medicală (biostatistică), promovarea sănătătii si medicina dezastrelor.

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru modificarea pct. 3.4.15 din Normele tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje,viaducte si tuneluri rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 571/1997

 

            Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

emite următorul ordin:

 

Art. I. - Punctul 3.4.15 din Normele tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 571/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 19 ianuarie 1998, se modifică si va avea următorul cuprins:

"3.4.15. Se interzice amplasarea pe sau sub suprastructura podurilor, a viaductelor sau a pasajelor denivelate, situate pe drumurile nationale, de conducte pentru transportul produselor inflamabile. În cazuri exceptionale si foarte bine justificate, pe celelalte drumuri deschise circulatiei publice pot fi amplasate astfel de conducte pe sau sub suprastructura podurilor, viaductelor ori pasajelor denivelate, cu adoptarea unor măsuri speciale privind executia si exploatarea acestor conducte si cu respectarea prevederilor pct. 3.4.13 si 3.4.14, precum si cu avizul administratiei drumului respectiv si al administratiei căii de transport supratraversatesie

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 februarie 2002.

Nr. 118.