MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 100         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 5 februarie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.364/2001. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

3. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna februarie 2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994

privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 844/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 bis din 25 octombrie 1999.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.364.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994*)

privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată

 


**) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.

**) Publicat de INCERC în colectia Reglementări în constructii nr. 23-24-25/1994, cu cap. 11 si 12 republicate în Buletinul Constructiilor nr. 11/1996.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente*), denumită în continuare ordonantă, în aplicarea căreia au fost elaborate prezentele norme metodologice, stabileste măsurile de interventie si modul de finantare al actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente, în contextul atenuării efectelor unui potential dezastru provocat de cutremure.

Art. 2. - În sensul prezentelor norme metodologice de aplicare a ordonantei:

1. Prin constructie existentă se întelege constructia amplasată în localităti din zonele seismice de calcul A ¸ E definite în Normativul pentru proiectarea antiseismică a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale - indicativ P100-92**), cu modificările ulterioare, denumit în continuare Normativul P100-92 pentru care, conform standardului de zonare seismică a teritoriului

României, intensitatea seismică exprimată în grade MSK este minim VII si care prezintă:

a) degradări sau avarieri în urma unor actiuni seismice puternice;

b) nivel de asigurare la actiuni seismice insuficient în raport cu clasa de importantă din care fac parte.

2. Nivelul de asigurare la actiuni seismice a constructiei existente este corespunzător normelor de proiectare si de executare în vigoare la data realizării constructiei.

3. Evaluarea nivelului actual de asigurare la actiuni seismice a constructiei existente se face în functie de nivelul corespunzător constructiei noi, conform reglementărilor tehnice în vigoare la data elaborării expertizei tehnice pentru cerinta de calitate, rezistentă si stabilitate.

Art. 3. - Normativul P100-92 stabileste prevederile de proiectare antiseismică si cuprinde principiile pentru evaluarea nivelului de asigurare la actiuni seismice a constructiilor existente si stabilirea măsurilor de interventie.

Art. 4. - (1) Încadrarea constructiei existente în categorie de importantă se face potrivit Regulamentului privind stabilirea categoriei de importantă a constructiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997.

(2) Încadrarea constructiei existente în clasă de importantă si în clasă de risc seismic se face conform Normativului P100-92.

Art. 5. - Titularii dreptului de proprietate, precum si ai dreptului de administrare au obligatia să respecte sarcinile privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinătăti, precum si celelalte sarcini care, potrivit legii, revin proprietarului, respectiv administratorului, si anume:

a) asigurarea urmăririi comportării în timp a constructiei;

b) păstrarea si completarea la zi a cărtii tehnice a constructiei;

c) efectuarea, în conditiile legii, a lucrărilor de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiei din proprietate sau din administrare.

Art. 6. - Consiliile judetene si locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor lua măsuri în aria lor de autoritate, conform art. 4 alin. (3) lit. b) din ordonantă si art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, pentru monitorizarea actiunilor proprietarilor/asociatiilor de proprietari, referitoare la îndeplinirea obligatiilor legale privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuintă.

Art. 7. - Interventia asupra constructiei existente are ca scop reducerea globală, în sens statistic, a riscului de producere, prin prăbusiri sau prin avarierea unor elemente de constructie sau echipamente, a pierderilor de vieti omenesti sau a rănirii grave a persoanelor, precum si a distrugerii unor bunuri materiale, culturale si artistice de valoare.

Art. 8. - (1) Conform art. 2 din ordonantă, proprietarii - persoane fizice sau juridice - si asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au în administrare constructii trebuie să identifice constructiile din proprietate sau din administrare definite la art. 1 din ordonantă (constructii care prezintă niveluri insuficiente de protectie la actiuni.seismice, degradări sau avarieri în urma unor actiuni seismice), expertizarea tehnică a acestora pentru cerinta de calitate, rezistentă si stabilitate, aprobarea deciziei de interventie si continuarea actiunilor privind proiectarea si executarea lucrărilor de interventie, în functie de concluziile fundamentate, prin raportul de expertiză tehnică.

(2) Conform art. 2 alin. (2) din ordonantă, proprietarii - persoane fizice sau juridice - si asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au în administrare constructii expertizate tehnic si încadrate, prin raportul de expertiză tehnică, în clasa I de risc seismic sunt obligati să procedeze în continuare, în conditiile legii, la proiectarea si executarea lucrărilor de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente.

(3) Conform pct. 11.6.3 din Normativul P100-92, clasa I de risc seismic corespunde constructiilor cu risc ridicat de prăbusire la cutremure având intensitătile corespunzătoare zonelor seismice de calcul.

Art. 9. - În desfăsurarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente, Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C., institutie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, este organismul tehnic specializat desemnat să exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism si a regimului de autorizare a constructiilor, precum si la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calitătii în constructii.

 

CAPITOLUL II

Măsuri pentru reducerea riscului seismic

al constructiilor existente

 

Art. 10. - (1) Măsurile de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente pot fi:

a) măsuri aplicabile cu mentinerea configuratiei si functiunii existente a constructiei, respectiv consolidarea/repararea elementelor structurale sau a sistemului structural în ansamblu si, după caz, a elementelor nestructurale ale constructiei existente si/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare;

b) măsuri aplicabile cu modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei, cuprinzând reducerea numărului de niveluri si/sau înlăturarea unor portiuni de constructie, cu comportare defavorabilă la actiuni seismice sau care prezintă un risc ridicat de dislocare si prăbusire.

(2) Zona de interventie cuprinde totalitatea elementelor de constructie - structurale si nestructurale – asupra cărora se actionează prin măsuri de interventie, în baza documentatiei tehnico-economice verificate, avizate si aprobate în conditiile legii.

(3) Măsurile de interventie includ si desfacerea si refacerea instalatiilor, echipamentelor, finisajelor, precum si alte lucrări strict necesare din zona de interventie si, după caz, lucrări de îmbunătătire a terenului de fundare.

(4) Refacerea instalatiilor si echipamentelor în zona de interventie include, după caz, înlocuirea acestora si/sau a obiectelor aferente, precum si executarea unor lucrări de termoizolatie si/sau hidroizolatie, lucrări justificate de reglementările tehnice în vigoare si de solutia de interventie din documentatia tehnico-economică aprobată.

(5) Demolarea totală a constructiei existente, ca alternativă la măsurile de interventie pentru reducerea riscului seismic, se fundamentează distinct de către expertul tehnic atestat pentru cerinta de calitate A1 - rezistentă si stabilitate.

Art. 11. - (1) Măsurile de interventie se stabilesc cu respectarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii si a regulamentelor emise în aplicarea acesteia, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările ulterioare, Normativului P100-92 si a celorlalte acte normative, inclusiv a reglementărilor tehnice în vigoare la data proiectării, respectiv executării lucrărilor de interventie.

(2) Pentru interventiile la categoriile de constructii care nu sunt nominalizate în Normativul P100-92 se au în vedere prescriptiile specifice, elaborate si aprobate în conditiile legii.

(3) Pentru interventiile la constructiile existente declarate, potrivit legii, monumente istorice se au în vedere reglementările specifice, avizate de comisiile de specialiate ale Ministerului Culturii si Cultelor si Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Art. 12. - (1) Măsurile de interventie trebuie să asigure un echilibru al performantelor, costurilor si termenelor, avându-se în vedere realizarea unei calităti care să satisfacă cerintele utilizatorilor în conditii de eficientă.

(2) Măsurile de interventie se fundamentează din punct de vedere tehnic, economic, functional, urbanistic, arhitectural.

Art. 13. - Proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au în administrare constructii identificate ca având degradări sau avarieri în urma unor actiuni seismice vor actiona pentru:

a) expertizarea tehnică a constructiilor;

b) aprobarea deciziei de interventie;

c) proiectarea lucrărilor de interventie;

d) executarea lucrărilor de interventie.

 

SECTIUNEA 1

Identificarea constructiilor

 

Art. 14. - (1) Identificarea constructiilor existente din proprietate sau din administrare, care prezintă niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor actiuni seismice se realizează în cadrul urmăririi comportării în exploatare a constructiilor, prin:

a) examinarea vizuală a constructiilor existente;

b) consultarea documentatiei disponibile (proiect tehnic si/sau detalii de executare, cartea tehnică a constructiei, note tehnice de constatare după producerea unor evenimente importante, relevee întocmite în diferite ocazii).

(2) Obligatiile si răspunderile ce revin proprietarilor, administratorilor si responsabililor cu urmărirea comportării în timp a constructiilor sunt precizate în Legea nr. 10/1995 si în Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997.

Art. 15. - (1) Pentru fiecare constructie identificată se întocmeste o fisă de identificare care cuprinde, în principal, informatii privind: categoria de importantă si clasa de importantă a constructiei, hazardul seismic al amplasamentului definit prin hărtile de zonare seismică din Normativul P100-92, principalele caracteristici constructive, sistemul structural, numărul de persoane, existenta spatiilor publice

la parter, anul constructiei, normativul de proiectare antiseismică utilizat pentru proiectarea constructiei (sau nivelul cunostintelor tehnice de proiectare antiseismică si de executie ce au stat la baza realizării structurii de rezistentă), asimetria structurii în plan si în elevatie si numărul de etaje ale acesteia, pozitia în localitate a constructiei si consecintele la scară urbană ale unei prăbusiri, efectele seismelor asupra constructiei si măsurile de interventie realizate, conditiile locale de teren ce pot favoriza perioade predominante ale terenului cvasirezonante cu perioada fundamentală a constructiei, alti factori cu influente agravante (tasări neuniforme, explozii, incendii, coroziuni, interventii neautorizate la structura de rezistentă).

(2) Fisa de identificare se întocmeste de persoana responsabilă cu urmărirea curentă a constructiei, desemnată de proprietar.

 

SECTIUNEA a 2-a

Expertizarea tehnică a constructiilor

 

Art. 16. - Expertizarea tehnică este o activitate complexă care cuprinde, după caz, cercetări, experimentări si/sau încercări, studii, relevee, analize si calcule necesare stabilirii stării tehnice a constructiilor, pentru evaluarea capacitătii acestora de satisfacere a cerintei de rezistentă si stabilitate si fundamentarea măsurilor de interventie din punct de vedere tehnic, economic, functional, urbanistic si arhitectural pentru reducerea riscului seismic al acestora.

Art. 17. - (1) Expertizarea tehnică a constructiilor se efectuează cu respectarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a executiei lucrărilor si constructiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, a Normativului P100-92 si a celorlalte acte normative, inclusiv a reglementărilor tehnice în domeniu.

(2) Expertizarea se finalizează printr-un raport de expertiză tehnică care contine piese scrise si piese desenate.

Art. 18. - (1) Expertizarea se realizează de către experti tehnici atestati, care îsi pot desfăsura activitatea în calitate de angajati ai unei persoane juridice autorizate sau autorizati ca persoane fizice să desfăsoare activităti în mod independent.

(2) Prin persoană juridică autorizată se întelege persoana juridică având calitatea de agent economic cu activitate de expertizare tehnică în constructii cuprinsă în statut sau de institutie publică cu atributii în domeniul expertizării tehnice în constructii si care are angajat, în conditiile legii, expert tehnic atestat pentru cerinta de calitate corespunzătoare categoriei de constructie ce urmează să fie expertizată tehnic.

(3) Expertul tehnic atestat răspunde de modul cum a evaluat nivelul de asigurare la actiuni seismice al constructiei existente si de solutiile de interventie pe care le propune, conform obligatiilor ce decurg din Legea nr. 10/1995, Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 si Normativul P100-92.

 

SECTIUNEA a 3-a

Aprobarea deciziei de interventie

 

Art. 19. - Aprobarea deciziei de interventie este, potrivit legii, în competenta

proprietarilor/asociatiei de proprietari care, pe baza concluziilor fundamentate în raportul de expertiză tehnică, hotărăsc/hotărăste continuarea, în conditiile legii, a actiunilor privind proiectarea si executarea lucrărilor de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiei din proprietate.

 

SECTIUNEA a 4-a

Proiectarea lucrărilor de interventie

 

Art. 20. - (1) Proiectarea lucrărilor de interventie se realizează de către persoane juridice autorizate, cu respectarea Legii nr. 10/1995, Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, Normativului P100-92 si a celorlalte acte normative si reglementări tehnice în vigoare la data proiectării.

(2) Prin persoană juridică autorizată se întelege persoana juridică având calitatea de agent economic cu activitate de proiectare în constructii înscrisă în statut sau de institutie publică cu atributii în domeniul proiectării în constructii si care are angajat, potrivit legii, personal tehnic pentru proiectarea, pe specialităti, a lucrărilor de interventie corespunzător categoriilor de constructii si instalatii pentru care urmează să se efectueze proiectarea.

Art. 21. - (1) Proiectarea lucrărilor de interventie se elaborează în următoarele faze:

a) faza I: studiul de fezabilitate;

b) faza a II-a:

(i) proiectul tehnic si caietele de sarcini;

(ii) detaliile de executare.

(2) Trecerea la fazele ulterioare de proiectare este conditionată de elaborarea si aprobarea studiului de fezabilitate de către autoritatea contractantă (investitor), pentru achizitiile de lucrări din fonduri publice, definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice.

Art. 22. - (1) Solutia de interventie din studiul de fezabilitate se elaborează în baza raportului de expertiză tehnică si se avizează de către expert tehnic atestat si Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, organizată, conform art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonantă, în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pentru constructiile încadrate în clasa I de importantă - constructii de importantă vitală pentru societate, a căror functionalitate în timpul cutremurului si imediat după cutremur trebuie să fie asigurată integral.

(2) Conform Legii nr. 10/1995 si a Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 proiectul tehnic, caietele de sarcini si detaliile de executare se verifică, pe specialităti, de verificatori tehnici atestati.

Art. 23. - Solutia de interventie din studiul de fezabilitate aprobat trebuie să conducă la ridicarea gradului nominal de asigurare la actiuni seismice, cel putin la valorile corespunzătoare clasei de importantă a constructiei existente prevăzute în reglementările tehnice în vigoare si să tină seama de posibilitătile tehnice de realizare a lucrărilor cu respectarea cerintelor privind normele de protectia muncii, igiena si sănătatea oamenilor.

Art. 24. - Continutul-cadru al documentatiei de proiectare este prezentat în Sectiunea a III-a din Documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publică de servicii, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.013/873/2001.

 

SECTIUNEA a 5-a

Executarea lucrărilor de interventie

 

Art. 25. - (1) Executarea lucrărilor de interventie se realizează de către persoane juridice autorizate, cu respectarea obligatiilor ce decurg din Legea nr. 10/1995 si din reglementările tehnice în vigoare la data executării lucrărilor de interventie.

(2) Prin persoană juridică autorizată se întelege persoana juridică având calitatea de agent economic cu activitate de executare în constructii-montaj înscrisă în statut pentru categoriile de constructii si instalatii aferente pentru care urmează să efectueze lucrările de interventie si care are angajat, potrivit legii, personal tehnic de specialitate si responsabili tehnici atestati pentru executarea, pe specialităti, a lucrărilor de interventie.

Art. 26. - Executarea lucrărilor de interventie se face în baza autorizatiei de construire pentru lucrări de interventie, emisă potrivit Legii nr. 50/1991, conform documentatiei de proiectare legal aprobată.

Art. 27. - (1) Urmărirea si verificarea executării lucrărilor de interventie este obligatorie si se face prin diriginti de specialitate, ca reprezentanti ai proprietarului sau ai investitorului, conform programului pentru controlul calitătii stabilit de proiectant.

(2) Obligatiile si răspunderile dirigintilor de specialitate sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995 si în Ghidul dirigintelui de specialitate în constructii.

(3) Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. este obligat, conform legii, să participe la toate fazele determinante stabilite prin proiect si acceptate de inspectoratele teritoriale în constructii.

Art. 28. - Proprietarii constructiilor, investitorii, proiectantii si executantii sunt obligati să ia toate măsurile tehnico-organizatorice si financiare pentru ca, o dată începută executarea lucrărilor de interventie, aceasta să continue conform graficului de executare stabilit, cu încadrarea în durata de executare aprobată potrivit autorizatiei de construire emise pentru lucrări de interventie.

 

CAPITOLUL III

Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente în proprietatea sau în administrarea institutiilor publice sau a agentilor economici

 

Art. 29. - Conform art. 5 alin. (1) lit. a) din ordonantă, fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică, proiectarea si executarea lucrărilor de consolidare la constructiile existente în proprietatea sau în administrarea institutiilor publice se vor asigura:

a) din bugetul de stat sau bugetele locale, pe baza programelor de investitii ale ordonatorilor principali de credite, fonduri ce se cuprind la pozitia globală “Alte cheltuieli de investitii”;

b) din veniturile proprii ale institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare.

Art. 30. - Conform art. 5 alin. (1) lit. b) din ordonantă, fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică, proiectarea si executarea lucrărilor de consolidare la constructiile existente în proprietatea sau în administrarea agentilor economici se vor asigura din fondurile proprii ale acestora.

 

CAPITOLUL IV

Contractarea expertizării tehnice, proiectării si executării lucrărilor de consolidare

 

Art. 31. - Expertizarea tehnică, proiectarea si executarea lucrărilor de consolidare, finantate din fonduri publice se contractează, conform art. 17 din ordonantă, cu respectarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, a Hotărârii Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice,

precum si a următoarelor ordine comune ale ministrului finantelor publice si ale ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei:

- Ordinul nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publică de servicii;

- Ordinul nr. 1.014/874/2001 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publică de lucrări.

 

CAPITOLUL V

Organizarea, desfăsurarea si finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuintă

 

Art. 32. - În sensul ordonantei si conform Legii locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

a) constructia cu destinatia de locuintă (clădirea de locuit, potrivit clasificării pe clase de importantă a constructiilor conform Normativului P100-92) cuprinde locuinte si, după caz, spatii cu altă destinatie, care împreună cu părtile comune indivize din clădire alcătuiesc un condominiu;

b) locuinta este constructia alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotările si utilitătile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii; destinatia de locuintă se dovedeste prin datele înscrise în actul de proprietate.

c) familia cuprinde sotul, sotia, copiii si părintii sotilor care locuiesc si gospodăresc împreună.

Art. 33. - (1) În scopul organizării, desfăsurării si finantării actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor cu destinatia de locuintă, proprietarii locuintelor si spatiilor cu altă destinatie din cadrul condominiului se constituie, în conditiile legii, în asociatie de proprietari.

(2) Asociatia de proprietari se organizează si functionează conform Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare si Ordonantei Guvernului nr. 85/2001.

Art. 34. - (1) Pentru locuintele proprietate privată a persoanelor fizice, fondurile necesare privind finantarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnică, proiectarea si executarea lucrărilor de consolidare se vor asigura, conform art. 5 alin. (2) din ordonantă, astfel:

a) din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinatie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pentru expertizarea tehnică;

b) din sursele proprii ale proprietarilor, din despăgubiri acordate de societătile de asigurare si/sau din credite, pentru proiectarea si executarea lucrărilor de consolidare.

(2) Pentru locuintele existente în proprietatea sau în administrarea institutiilor publice sau a agentilor economici, fondurile necesare privind finantarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnică, proiectarea si executarea lucrărilor de consolidare se vor asigura conform art. 5 alin. (1) lit. a) si b) din ordonantă.

Art. 35. - (1) Clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public se includ, conform art. 6 alin. (1) si (2) din ordonantă, în programe anuale de actiuni privind proiectarea si executia lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic, denumite în continuare programe anuale, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinatie.

(2) Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile judetene, împreună cu consiliile locale, care benficiază de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finantarea programelor anuale, sunt obligate să pună la dispozitie Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, conform art. 6 alin. (3) din ordonantă, toate documentele justificative solicitate, răspunzând pentru necesitatea si oportunitatea sumelor solicitate, precum si pentru realitatea, exactitatea si legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.

Art. 36. - (1) Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădirile incluse în programele anuale se vor asigura, conform art. 7 alin. (1) din ordonantă, astfel:

a) din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinatie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pentru locuintele proprietate privată a persoanelor fizice, prin exceptie de la prevederile art. 5 alin. (2) lit. b) din ordonantă;

b) din bugetele locale, pentru locuintele si spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă, aflate în proprietatea sau în administrarea autoritătilor administratiei publice locale;

c) din bugetul de stat, din bugetele locale sau din venituri extrabugetare, după caz, în limita fondurilor stabilite anual cu această destinatie pentru locuintele si spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă, existente în proprietatea sau în administrarea celorlalte institutii publice, în functie de subordonarea institutiilor respective;

d) din fondurile proprii ale agentilor economici, pentru locuintele si spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă, aflate în proprietatea sau în administrarea acestora.

(2) Institutiile publice si agentii economici care detin în proprietate sau administrare locuinte sau spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă în clădirile incluse în programele anuale sunt obligate să asigure, conform art. 7 alin. (2) din ordonantă finantarea proiectării si executării lucrărilor de consolidare, proportional cu cota-parte indiviză pe care o detin din proprietatea comună.

Art. 37. - Conform art. 16 alin. (4) din ordonantă, consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale răspund, potrivit legii, de utilizarea creditelor bugetare si de folosirea cu eficientă a sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat pentru finantarea, în conditiile ordonantei, a cheltuielilor privind expertizarea tehnică, proiectarea si executarea lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit.

Art. 38. - (1) Repartizarea cheltuielilor efectuate pentru expertizarea tehnică, proiectarea si executarea lucrărilor de consolidare, inclusiv verificarea proiectelor, emiterea acordurilor si avizelor, dirigentia de santier, taxe si alte cheltuieli cuprinse în devizul general, se face proportional cu cota-parte indiviză din proprietatea comună, aferentă fiecărei proprietăti individuale din cadrul condominiului.

(2) Proprietatea comună include toate părtile proprietătii care sunt în folosintă comună ca: terenul pe care este construită clădirea, structura de rezistentă (fundatii, stâlpi, grinzi, pereti portanti, plansee, sarpantă), casa scării, subsolurile, instalatiile clădirii aflate în folosintă comună.

(3) Prin cotă-parte se întelege cota de proprietate care îi revine fiecărui apartament proprietate individuală din proprietatea comună, astfel cum este înscrisă în actul de proprietate. În situatia în care cotele-părti nu sunt înscrise în actele de proprietate, ele vor fi calculate pentru fiecare apartament, corespunzător cu raportul dintre suprafata utilă a fiecărui apartament si totalul suprafetelor utile ale tuturor apartamentelor din imobil.

Art. 39. - (1) În scopul atribuirii în comun a contractelor pentru expertizarea tehnică si, respectiv, proiectarea lucrărilor de consolidare, precum si pentru executarea lucrărilor de consolidare, prin conventii civile se constituie asociatii contractante, conform art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001, fără a se constitui o nouă persoană juridică, formate din următoarele părti:

a) consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti este autoritatea contractantă, reprezentată prin primarul municipiului/orasului, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti;

b) asociatia de proprietari, reprezentată prin presedintele asociatiei;

c) după caz, proprietarii persoane fizice si juridice ai spatiilor cu altă destinatie si proprietarii persoane juridice ai locuintelor din cadrul condominiului care, potrivit ordonantei, finantează din surse proprii actiunile pentru reducerea riscului seismic a constructiei cu destinatia de locuintă.

(2) Autoritatea contractantă reprezintă părtile asociatiei contractante, în calitate de achizitor unic în raporturile cu persoana juridică care efectuează, după caz, expertizarea tehnică si, respectiv, proiectarea lucrărilor de consolidare sau executarea de lucrări.

(3) Prin conventia civilă de constituire a asociatiei contractante se vor stabili, în conditiile si cu respectarea ordonantei si a celorlalte acte normative în domeniu:

a) proprietarii, destinatia spatiilor din clădire si cotelepărti indivize din proprietatea comună care revine fiecărei proprietăti individuale, conform actelor de proprietate întabulate în cartea funciară;

b) sursele de finantare asigurate, în conditiile ordonantei, după caz, din: transferuri de la bugetul de stat, bugetul local, sursele proprii ale proprietarilor;

c) obligatiile în sarcina fiecărei părti, conform ordonantei si celorlalte acte normative în vigoare, privind:

ii(i) atribuirea, prin procedură de achizitie publică, a contractului de prestare de servicii sau de executare a lucrărilor;

i(ii) hotărârea asociatiei de proprietari, adoptată în conditiile legii, privind aprobarea deciziei de interventie pentru proiectarea si executarea lucrărilor de consolidare, precum si existenta certificatului de urbanism, respectiv a autorizatiei de construire, conform Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare, pentru proiectarea, respectiv executarea lucrărilor de consolidare;

(iii) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice pentru executarea lucrărilor de consolidare;

(iv) derularea contractelor, receptia, repartizarea cheltuielilor efectuate (pe surse de finantare si pe proprietari), decontarea cheltuielilor efectuate si recuperarea, în conditiile ordonantei, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare;

(4) Fiecare parte semnatară a conventiei civile răspunde, în conditiile legii, de îndeplinirea obligatiilor, conform actelor normative în vigoare si conventiei încheiate.

(5) La conventia civilă se anexează:

a) Pentru expertizarea tehnică:

ii(i) lista proprietarilor si destinatia spatiilor, actualizată la data încheierii conventiei, întocmită conform anexei nr. 6;

i(ii) hotărârea asociatiei de proprietari pentru contractarea, în conditiile ordonantei, a expertizării tehnice;

(iii) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finantare, conform art. 5 din ordonantă, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local si/sau din sursele proprii ale proprietarilor;

b) Pentru proiectarea lucrărilor de consolidare:

ii(i) lista proprietarilor si destinatia spatiilor, actualizată la data încheierii conventiei, întocmită conform anexei nr. 6;

i(ii) hotărârea asociatiei de proprietari, adoptată în conditiile legii, privind aprobarea deciziei de interventie pentru proiectarea si executarea lucrărilor de consolidare, al cărei continut-cadru este prezentat în anexa nr. 15, precum si declaratiile autentificate ale proprietarilor formulate conform anexei nr. 16;

(iii) hotărârea asociatiei de proprietari pentru contractarea proiectării, în conditiile ordonantei, în vederea executării lucrărilor de consolidare;

(iv) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finantare, conform art. 7 din ordonantă, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local si/sau din sursele proprii ale proprietarilor;

c) Pentru executarea lucrărilor de consolidare:

ii(i) lista proprietarilor si destinatia spatiilor, actualizată la data încheierii conventiei, întocmită conform anexei nr. 6;

i(ii) hotărârea asociatiei de proprietari pentru contractarea, în conditiile ordonantei, a executării lucrărilor de consolidare;

(iii) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finantare, conform art. 7 din ordonantă, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local si/sau din sursele proprii ale proprietarilor;

(iv) documentele, potrivit legii, pentru instituirea ipotecii legale a statului asupra locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice care beneficiază de fonduri din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare.

(6) Conventiile civile pentru constituirea asociatiilor contractante îsi încetează valabilitatea o dată cu admiterea receptiei prestării de servicii, respectiv o dată cu admiterea receptiei la terminarea lucrărilor de consolidare.

Art. 40. - Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, în vederea prevenirii unui potential dezastru provocat de cutremure, pot solicita instantei de judecată, conform art. 4 alin. (5) din ordonantă, să oblige proprietarii constructiilor cu destinatia de locuintă încadrate în clasa I de risc seismic să ia măsurile de interventie stabilite prin raportul de expertiză tehnică.

Actiunea se adresează judecătoriei în raza căreia este situată constructia si este scutită de taxă de timbru.

 

SECTIUNEA 1

Circuitul informational-decizional

 

Art. 41. - Circuitul informational-decizional pentru reducerea riscului seismic al constructiilor cu destinatia de locuintă, prezentat în anexa nr. 1, cuprinde actiuni grupate astfel:

a) identificarea - inventarierea si expertizarea tehnică a constructiilor cu destinatia de locuintă care prezintă niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice, aprobarea deciziei de interventie si emiterea certificatului de urbanism, conform anexei nr. 2;

b) proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public si emiterea autorizatiei de construire, conform anexei nr. 3;

c) executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, conform anexei nr. 4.

 

SECTIUNEA a 2-a

Identificarea-inventarierea constructiilor cu destinatia de locuintă, expertizarea tehnică si aprobarea deciziei de interventie

 

§ 1. Identificarea si inventarierea constructiilor cu destinatia de locuintă

Art. 42. - Conform art. 4 alin. (3) lit. b) din ordonantă, consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale actionează, în aria lor de autoritate, pentru:

a) identificarea si inventarierea constructiilor cu destinatia de locuintă care prezintă niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor actiuni seismice;

b) întocmirea fiselor de identificare;

c) stocarea, gestionarea si prelucrarea datelor sub formă de situatii analitice si de sinteză, cu ajutorul sistemelor automate de calcul, pentru elaborarea programelor si monitorizarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor cu destinatia de locuintă.

Art. 43. - În actiunea de inventariere se includ, cu prioritate, clădirile de locuit amplasate în localităti urbane din zonele seismice de calcul A ¸ E (conform Normativului P100-92) pentru care, conform  tandardului de zonare seismică a teritoriului României, intensitatea seismică, exprimată în grade pe scara MSK, este minimum VII si care se încadrează în prevederile art. 1 din ordonantă.

§ 2. Întocmirea fisei de identificare a constructiei tip clădire

Art. 44. - Administratorul asociatiei de proprietari, după caz, responsabilul desemnat cu urmărirea comportării în timp a constructiei, îndrumat din punct de vedere tehnic de persoana desemnată din aparatul propriu de specialitate al primarului, întocmeste fisa de identificare a constructiei tip clădire cu destinatia de locuintă.

§ 3. Solicitarea expertizării tehnice a constructiei cu destinatia de locuintă

Art. 45. - (1) Asociatia de proprietari, pe baza fisei de identificare, solicită expertizarea tehnică a constructiei cu destinatia de locuintă.

(2) Cererea pentru expertizarea tehnică, întocmită conform anexei nr. 7, se înregistrează la consiliul local, respectiv la consiliul local al sectorului municipiului Bucuresti, însotită de următoarele documente întocmite de asociatia de proprietari si verificate de persoana desemnată din aparatul propriu de specialitate al primarului:

a) fisa de identificare a constructiei tip clădire cu destinatia de locuintă, întocmită conform anexei nr. 5;

b) lista proprietarilor si destinatia spatiilor din clădire, întocmită conform anexei nr. 6.

(3) Până la data de 1 mai a anului în curs pentru anul următor, consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti verifică si centralizează cererile si transmit consiliilor judetene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, listele întocmite conform anexei nr. 8, cuprinzând solicitările pentru anul următor privind expertizarea tehnică a constructiilor cu destinatia de locuintă.

§ 4. Centralizarea solicitărilor si estimarea cheltuielilor pentru expertizare

Art. 46. - Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti:

a) analizează, verifică si centralizează listele cu propuneri privind expertizarea tehnică a constructiilor cu destinatia de locuintă;

b) stabilesc prioritătile, din punct de vedere tehnic, la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, cu avizul inspectoratelor teritoriale în constructii, si estimează cheltuielile pentru expertizarea tehnică, din care sumele necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 5 alin. (2) din ordonantă, pentru finantarea cheltuielilor aferente expertizării tehnice a locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit.

Art. 47. - Până la data de 15 mai a anului în curs pentru anul următor consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, întocmesc si transmit la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei centralizatorul listelor de priorităti, întocmit conform anexei nr. 9, privind expertizarea tehnică a constructiilor cu destinatia de locuintă.

§ 5. Fundamentarea necesarului de fonduri bugetare

Art. 48. - Până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul următor Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei examinează centralizatoarele listelor de priorităti si prezintă Ministerului Finantelor Publice propunerile pentru includerea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 5 alin. (2) din ordonantă, pentru finantarea cheltuielilor aferente expertizării tehnice a locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit.

§ 6. Comunicarea fondurilor bugetare aprobate

Art. 49. - (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în limita fondurilor aprobate annual prin Legea bugetului de stat la capitolul laServicii si dezvoltare publică si locuinte” - articolul “Transferuri consolidabile”, stabileste si comunică consiliilor judetene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, sumele aprobate, din transferuri de la bugetul de stat conform art. 5 alin. (2) lit. a) din ordonantă, aferente expertizării tehnice a locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit.

(2) Consiliul judetean comunică consiliilor locale sumele aprobate din transferuri de la bugetul de stat conform art. 5 alin. (2) lit. a) din ordonantă, aferente expertizării tehnice a locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit.

§ 7. Stabilirea prioritătilor anuale pentru expertizarea tehnică a constructiilor cu destinatia de locuintă

Art. 50. - (1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, în limita sumelor aprobate din transferuri de la bugetul de stat si a celorlalte surse de finantare asigurate, după caz, din bugetul local si/sau sursele proprii ale proprietarilor, definitivează, pe criterii tehnice, lista de priorităti pentru anul în curs privind expertizarea tehnică a constructiilor cu destinatia de locuintă.

(2) Criteriile tehnice avute în vedere sunt:

a) clasa de importantă a constructiei (începând cu clădirile de locuit încadrate în clasa III de importantă, conform Normativului P100-92);

b) numărul de persoane din clădire, începând cu cele cu mari aglomerări de persoane;

c) regimul de înăltime al clădirii, începând cu clădirile multietajate, cu spatii publice la parter sau la alte niveluri;

d) anul construirii/normativul de proiectare antiseismică utilizat pentru proiectarea clădirii (începând cu clădirile a căror structură de rezistentă a fost realizată fără cunostinte de proiectare antiseismică);

e) pozitia în localitate a clădirii, începând cu cele ce pot avea consecinte la scară urbană în urma prăbusirii;

f) conditiile locale de teren, începând cu cele ce pot favoriza perioade predominante ale terenului cvasirezonante cu perioada fundamentală a clădirii;

g) actiunea unor factori cu efecte agravante asupra rezistentei si stabilitătii clădirii (tasări neuniforme, explozii, incendii, coroziuni, interventii neautorizate la structura de rezistentă etc.).

§ 8. Înstiintarea asociatiei de proprietari

Art. 51. - Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, în baza listei de priorităti, definitivată conform art. 50, comunică asociatiilor de proprietari includerea constructiilor cu destinatia de locuintă în programul de actiuni pe anul în curs pentru expertizarea tehnică.

§ 9. Hotărârea asociatiei de proprietari

Art. 52. - În baza înstiintării privind includerea constructiei cu destinatia de locuintă în programul de actiuni pe anul în curs pentru expertizarea tehnică, asociatia de proprietari hotărăste contractarea expertizării, care urmează să fie finantată conform art. 5 din ordonantă.

§ 10. Constituirea asociatiei contractante

Art. 53. - (1) În scopul atribuirii, în comun, a contractului de expertizare tehnică, prin conventie civilă se constituie asociatia contractantă, conform art. 39.

(2) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea continutului-cadru al conventiei civile, conform modelului prezentat în anexa nr. 30, la cerintele impuse prin actele normative si reglementările tehnice privind expertizarea tehnică a constructiilor.

§ 11. Organizarea procedurii de achizitie publică si atribuirea contractului de prestare de servicii pentru expertizarea tehnică

Art. 54. - Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti organizează, cu respectarea art. 31 si 39, atribuirea contractului de achizitie publică de servicii pentru expertizarea tehnică a constructiei cu destinatia de locuintă.

Art. 55. - (1) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea modelului de contract-cadru de prestări de servicii, prevăzut în sectiunea V din Documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publică de servicii, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.013/873/2001, la cerintele impuse prin actele normative si reglementările tehnice privind expertizarea tehnică a constructiilor.

(2) Ca regulă, în documentatia privind elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia expertizării tehnice a constructiilor cu destinatia de locuintă se vor preciza:

ii(i) criteriul pentru atribuirea contractului de servicii este pretul cel mai scăzut;

i(ii) pretul contractului nu se actualizează;

(iii) plata din transferuri de la bugetul de stat a coteipărti din pretul contractului (inclusiv TVA), pentru cheltuielile efectuate privind expertizarea tehnică a locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice, se datorează si se efectuează după aprobarea si deschiderea, în conditiile legii, a creditelor bugetare si virarea sumelor aprobate în bugetele consiliilor judetene si locale, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

§ 12. Elaborarea raportului de expertiză tehnică

Art. 56. - Raportul de expertiză tehnică se elaborează în baza Normativului P100-92 si a celorlalte reglementări tehnice în vigoare la data elaborării acestuia, cu respectarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii si a Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor si a executiei lucrărilor si constructiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995.

Art. 57. - Raportul de expertiză tehnică, cuprinzând piese scrise si desenate, se predă de către expertul tehnic, după cum urmează:

a) două exemplare la consiliul local, din care un exemplar pentru persoana juridică autorizată, care va elabora proiectarea lucrărilor de consolidare;

b) două exemplare la consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, din care un exemplar pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

c) un exemplar la asociatia de proprietari pentru completarea cărtii tehnice a constructiei si aprobarea, conform art. 2 din ordonantă, a deciziei de interventie privind proiectarea si executarea lucrărilor de consolidare.

§ 13. Avizarea raportului de expertiză în Comisia tehnică de specialitate

Art. 58. - La solicitarea consiliului local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al constructiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei avizează, din punct de vedere tehnic, solutiile de interventie fundamentate în raportul de expertiză tehnică pentru constructiile cu destinatia de locuintă încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic.

§ 14. Receptia raportului de expertiză tehnică

Art. 59. - (1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti numeste comisia si organizează receptia rapoartelor de expertiză tehnică.

(2) La receptia rapoartelor de expertiză tehnică ale constructiilor cu destinatia de locuintă expertizate tehnic si încadrate în clasa I de risc seismic se va lua în considerare avizul Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al constructiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

§ 15. Verificarea documentelor, întocmirea decontului justificativ si acordarea vizei de control financiar preventiv

Art. 60. - (1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, verifică documentele, întocmeste decontul justificativ întocmit conform anexei nr. 11 si acordă viza de control financiar preventiv pentru rapoartele de expertiză tehnică pentru care a fost admisă receptia.

(2) Până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă consiliile locale înaintează la consiliul judetean deconturile justificative, în două exemplare, însotite de procesele-verbale de receptie.

§ 16. Centralizarea deconturilor justificative

Art. 61. - (1) Consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, verifică documentele, întocmeste centralizatorul deconturilor justificative conform anexei nr. 12.

(2) Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, înregistrează la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei centralizatoarele deconturilor justificative avizate, anexând câte un exemplar din:

a) sinteza raportului de expertiză tehnică întocmită conform anexei nr. 10;

b) raportul de expertiză tehnică;

c) procesul-verbal de admitere a receptiei raportului de expertiză tehnică.

§ 17. Solicitarea deschiderii creditelor bugetare pentru servicii executate de expertizare tehnică

Art. 62. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei:

a) examinează centralizatoarele deconturilor justificative;

b) întocmeste Nota de fundamentare, conform anexei nr. 13;

c) solicită Ministerului Finantelor Publice deschiderea de credite bugetare privind plata din transferuri de la bugetul de stat, în conditiile art. 5 alin. (2) lit. a) din ordonantă, pentru expertizarea tehnică a locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit.

§ 18. Repartizarea fondurilor bugetare aprobate

Art. 63. - În limita creditelor bugetare deschise:

a) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la venituri cu destinatie specială pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuintă;

b) consiliul judetean virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor locale, la venituri cu destinatie specială pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuintă.

§ 19. Plata deconturilor justificative

Art. 64. - Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la primirea sumelor în cont, în termen de 3 zile lucrătoare, vor efectua plătile în conturile expertilor nominalizati în deconturile justificative.

Art. 65. - Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale, răspund, în conditiile legii, de utilizarea sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat, pentru finantarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică a locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice.

§ 20. Notificarea proprietarilor

Art. 66. - (1) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, conform art. 4 alin. (3) lit. c) din ordonantă, pentru constructiile cu destinatia de locuintă, expertizate tehnic si încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, vor notifica în scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiilor de proprietari, precum si persoanelor juridice care au în administrare aceste constructii obligatiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, precum si faptul că îsi asumă riscul si răspunderea pentru efectele potentiale ale seismelor, în situatia în care nu se conformează obligatiilor legale.

(2) Proprietarii, asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au în administrare astfel de constructii, pe lângă obligatiile si responsabilitătile ce le revin potrivit ordonantei, au si obligatiile si responsabilitătile prevăzute de:

a) Legea nr. 10/1995;

b) Legea nr. 50/1991;

c) Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari, aprobat prin Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările ulterioare;

d) Ordonanta Guvernului nr. 85/2001.

§ 21. Aprobarea deciziei de interventie pentru proiectarea si executarea lucrărilor de consolidare

Art. 67. - În baza raportului de expertiză tehnică pentru care a fost admisă receptia, presedintele asociatiei de proprietari convoacă adunarea generală a proprietarilor pentru:

a) prezentarea concluziilor fundamentale în raportul de expertiză tehnică;

b) aprobarea, în conditiile ordonantei, a deciziei de interventie si continuarea, conform art. 2 din ordonantă, a actiunilor privind proiectarea si executarea lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic al constructiei cu destinatia de locuintă.

Art. 68. - (1) Hotărârea asociatiei de proprietari, al cărei continut-cadru este prezentat în anexa nr. 15, privind aprobarea în conditiile ordonantei a actiunilor pentru proiectarea si executarea lucrărilor de consolidare privind reducerea riscului seismic al constructiei cu destinatia de locuintă este obligatorie pentru toti proprietarii din cadrul condominiului.

(2) La hotărârea asociatiei de proprietari se anexează:

a) lista cuprinzând proprietarii si destinatia spatiilor din clădire, întocmită conform anexei nr. 6;

b) declaratiile formulate conform anexei nr. 16, pe propria răspundere, autentificate, ale proprietarilor condominiului privind continuarea, conform ordonantei, a actiunilor pentru proiectarea si executarea lucrărilor de consolidare în vederea reducerii riscului seismic al constructiei cu destinatia de locuintă.

§ 22. Cererea pentru emiterea certificatului de urbanism

Art. 69. - Urmare aprobării în adunarea generală a proprietarilor a deciziei de interventie privind continuarea actiunilor pentru reducerea riscului seismic al constructiei cu destinatia de locuintă, asociatia de proprietari depune cerere la autoritatea administratiei publice locale abilitată, în conditiile legii, pentru emiterea certificatului de urbanism.

§ 23. Emiterea certificatului de urbanism

Art. 70. - Certificatul de urbanism se emite în conditiile si cu respectarea Legii nr. 50/1991, republicată, si a normelor metodologice de aplicare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

 

§ 1. Centralizarea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public si estimarea cheltuielilor pentru proiectarea lucrărilor de consolidare

Art. 71. - Consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti:

a) întocmesc si actualizează periodic lista clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic;

b) până la data de 1 mai a anului în curs pentru anul următor transmit consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, listele actualizate.

Art. 72. - Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti:

a) analizează, verifică si centralizează listele actualizate de consiliile locale;

b) stabilesc prioritătile, pe criterii tehnice conform art. 50 alin. (2), la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, cu avizul inspectoratelor teritoriale în constructii, cuprinzând clădirile de locuit multietajate care prezintă pericol public, din cele încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic;

c) estimează cheltuielile pentru proiectarea lucrărilor de consolidare, din care sumele necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonantă, pentru finantarea cheltuielilor aferente proiectării lucrărilor de consolidare la locuintele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public.

Art. 73. - Până la data de 15 mai a anului în curs pentru anul următor consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, întocmesc si transmit la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei centralizatorul listelor de priorităti întocmit conform anexei nr. 17, privind proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză

tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public.

§ 2. Fundamentarea necesarului de fonduri bugetare

Art. 74. - Până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul următor Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei examinează centralizatoarele listelor de priorităti si prezintă Ministerului Finantelor Publice propunerile pentru includerea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonantă, pentru finantarea cheltuielilor aferente proiectării lucrărilor de consolidare la locuintele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public.

§ 3. Comunicarea fondurilor bugetare aprobate

Art. 75. - (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în limita fondurilor aprobate annual prin Legea bugetului de stat la capitolul “Servicii si dezvoltare publică si locuinte” - articolul “Transferuri consolidabile”, stabileste si comunică consiliilor judetene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, sumele aprobate din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonantă, aferente proiectării lucrărilor de consolidare la locuintele proprietate privată a persoanelor fizice din clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public.

(2) Consiliul judetean comunică consiliilor locale sumele aprobate privind finantarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonantă, aferente proiectării lucrărilor de consolidare la locuintele proprietate privată a persoanelor fizice din clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public.

§ 4. Stabilirea prioritătilor anuale pentru proiectarea lucrărilor de consolidare

Art. 76. - În limita sumelor aprobate, consiliile judetene împreună cu consiliile locale, orăsenesti si municipale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, definitivează pe criterii tehnice si înaintează la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei lista de priorităti pentru anul în curs privind includerea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public în programul anual de actiuni pentru proiectarea lucrărilor de consolidare.

§ 5. Avizarea prioritătilor pentru proiectarea lucrărilor de consolidare

Art. 77. - Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al constructiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, conform art. 6 alin. (2) din ordonantă, avizează lista de priorităti pentru anul în curs privind includerea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public în programul annual de actiuni pentru proiectarea lucrărilor de consolidare.

§ 6. Promovarea programului anual de actiuni

Art. 78. - (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei împreună cu Ministerul Administratiei Publice, conform art. 6 alin. (2) din ordonantă, în baza prioritătilor stabilite pe criterii tehnice de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si de consiliile judetene si avizate de Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, elaborează programul anual de actiuni pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinatie.

(2) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale care beneficiază de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finantarea programelor anuale, sunt obligate, conform art. 6 alin. (3) din ordonantă, să pună la dispozitie Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei toate documentele justificative solicitate, răspunzând pentru necesitatea si oportunitatea sumelor solicitate, precum si pentru realitatea, exactitatea si legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.

§ 7. Notificarea proprietarilor/asociatiei de proprietari

Art. 79. - Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, vor notifica în scris proprietarilor/asociatiilor de proprietari (anexa nr. 18), includerea clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, în programul anual de actiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru proiectarea lucrărilor de consolidare.

§ 8. Hotărârea asociatiei de proprietari

Art. 80. - În baza notificării privind includerea clădirii de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, în programul anual de actiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru proiectarea lucrărilor de consolidare, asociatia de proprietari hotărăste contractarea proiectării în vederea executării lucrărilor de consolidare, care urmează să fie finantată conform art. 7 alin. (1) din ordonantă.

§ 9. Constituirea asociatiei contractante

Art. 81. - (1) În scopul atribuirii în comun a contractului privind proiectarea lucrărilor de consolidare, prin conventie civilă, se constituie asociatia contractantă, conform art. 39.

(2) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea continutului-cadru al conventiei civile, prezentat în anexa nr. 30, la cerintele impuse prin actele normative si reglementările tehnice pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la constructii cu destinatia de locuintă.

§ 10. Organizarea procedurii de achizitie publică si atribuirea contractului de prestare de servicii pentru proiectarea lucrărilor de consolidare

Art. 82. - Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, este autoritatea contractantă care organizează, cu respectarea art. 31 si 39, atribuirea contractului de achizitie publică de servicii pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public.

Art. 83. - (1) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea modelului de contract-cadru de prestări de servicii, prevăzut în Sectiunea V din Documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publică de servicii, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.013/873/2001, la cerintele impuse prin actele normative si reglementările tehnice pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la constructii cu destinatia de locuintă.

(2) Ca regulă, în documentatia privind elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publică de servicii pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la constructii cu destinatia de locuintă se vor preciza:

(i) criteriul pentru atribuirea contractului de servicii este pretul cel mai scăzut;

(ii) se acceptă actualizarea pretului contractului conform Modelului 1 din Sectiunea II - Fisa de date a achizitiei din Documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publică de servicii (pret ferm al ofertei, consolidat în euro, la care se adaugă TVA);

(iii) plata din transferuri de la bugetul de stat a coteipărti din pretul contractului (inclusiv TVA), pentru cheltuielile efectuate privind proiectarea consolidării locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice, se datorează si se efectuează după aprobarea si deschiderea, în conditiile legii, a creditelor bugetare si virarea sumelor aprobate în bugetele consiliilor judetene si locale, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

§ 11. Elaborarea studiului de fezabilitate

Art. 84. - Studiul de fezabilitate reprezintă faza I de proiectare a lucrărilor de consolidare si se elaborează în baza raportului de expertiză tehnică, cu respectarea actelor normative si a reglementărilor tehnice în vigoare la data elaborării acestuia, precum si a precizărilor din cap. II sectiunea a 4-a.

Art. 85. - Studiul de fezabilitate, cuprinzând piese scrise si desenate, se predă de către proiectant, după cum urmează:

a) un exemplar la consiliul local;

b) două exemplare la consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, din care un exemplar pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

c) un exemplar la asociatia de proprietari.

§ 12. Avizarea studiului de fezabilitate

Art. 86. - Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al constructiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei avizează solutiile de interventie dezvoltate în studiul de fezabilitate pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public.

§ 13. Aprobarea studiului de fezabilitate

Art. 87. - (1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, conform art. 10 alin. (1) lit. a) din ordonantă, aprobă prin hotărâre studiile de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, incluse în programele anuale de actiuni.

(2) La avizare se vor lua în considerare avizele de principiu nominalizate în certificatul de urbanism, precum si avizul Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al constructiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

§ 14. Elaborarea proiectului tehnic, caietelor de sarcini si detaliilor de executie

Art. 88. - Proiectul tehnic, caietele de sarcini si detaliile de executare reprezintă fazele ulterioare de proiectare a lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate si se elaborează cu respectarea actelor normative si a reglementărilor tehnice în vigoare la data elaborării acestora, precum si a precizărilor din cap. II sectiunea a 4-a.

Art. 89. - Proiectul tehnic, caietele de sarcini si detaliile de executare a lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, cuprinzând piese scrise si desenate, se predă de către proiectant, după cum urmează:

a) patru exemplare la consiliul local, din care trei exemplare pentru persoana juridică autorizată care va executa lucrările de consolidare;

b) două exemplare la consiliul judetean, respectiv la Consiliul General al Municipiului Bucuresti, din care un exemplar pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

c) un exemplar la asociatia de proprietari, pentru completarea cărtii tehnice a constructiei.

§ 15. Asigurarea verificării documentatiei tehnice de proiectare a lucrărilor de consolidare

Art. 90. - (1) Documentatia tehnică de proiectare a lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate se verifică, pe specialităti, pentru asigurarea cerintelor de calitate impuse prin Legea nr. 10/1995.

(2) Verificarea se efectuează de către verificatori tehnici atestati, cu respectarea Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 si a celorlalte acte normative în domeniu.

§ 16. Receptia proiectului

Art. 91. - (1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, numeste comisia si organizează receptia proiectului pentru executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate.

(2) La receptia proiectului pentru executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, se va lua în considerare avizul Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al constructiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

§ 17. Verificarea documentelor de plată, întocmirea decontului justificativ si acordarea vizei de control financiar preventiv

Art. 92. - (1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, verifică documentele, întocmeste decontul justificativ (anexa nr. 20) si acordă viza de control financiar preventiv pentru proiectele pentru care a fost admisă receptia în Consiliul tehnico-economic.

(2) Până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă consiliile locale înaintează la consiliul judetean deconturile justificative, în două exemplare, însotite de procesele-verbale de receptie.

§ 18. Centralizarea deconturilor justificative

Art. 93. - (1) Consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, verifică documentele si întocmeste centralizatorul deconturilor justificative conform anexei nr. 21.

(2) Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, înregistrează la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei centralizatoarele deconturilor justificative avizate, anexând câte un exemplar din:

a) sinteza studiului de fezabilitate, întocmită conform anexei nr. 19;

b) proiectul tehnic, caietele de sarcini si detaliile de executie;

c) procesul-verbal de admitere a receptiei documentatiei tehnico-economice privind proiectarea lucrărilor de consolidare.

§ 19. Solicitarea deschiderii creditelor bugetare pentru servicii executate de proiectare a lucrărilor de consolidare

Art. 94. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei:

a) examinează centralizatoarele deconturilor justificative;

b) întocmeste Nota de fundamentare, conform anexei nr. 22;

c) solicită Ministerului Finantelor Publice deschiderea de credite bugetare privind plata din transferuri de la bugetul de stat, în conditiile art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonantă, a cheltuielilor efectuate pentru proiectarea lucrărilor de consolidare, aferente locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public.

§ 20. Repartizarea fondurilor bugetare aprobate

Art. 95. - În limita creditelor bugetare deschise:

a) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la venituri cu destinatie specială pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor cu destinatia de locuintă;

b) consiliul judetean virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor locale, la venituri cu destinatie specială pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor cu destinatia de locuintă.

§ 21. Plata deconturilor justificative

Art. 96. - Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la primirea sumelor în cont, în termen de trei zile lucrătoare, va efectua plătile în conturile proiectantilor - persoane juridice - nominalizati în deconturile justificative.

Art. 97 - Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale răspund, în conditiile legii, de utilizarea sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat, pentru finantarea cheltuielilor privind proiectarea lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public.

§ 22. Cererea pentru emiterea autorizatiei de construire

Art. 98. - Asociatia de proprietari, în vederea continuării executării lucrărilor de consolidare, conform ordonantei, pentru reducerea riscului seismic al clădirii de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, depune cerere la autoritatea administratiei publice locale abilitată, în conditiile legii, pentru emiterea autorizatiei de construire.

§ 23. Emiterea autorizatiei de construire

Art. 99. - (1) Autorizatia de construire pentru executarea lucrărilor de consolidare la clădirea de locuit multietajată încadrată prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public se emite în conditiile si cu respectarea Legii nr. 50/1991, republicată.

(2) Proprietarii, persoane fizice, beneficiază conform art. 15 din ordonantă, prin exceptarea de la prevederile legale, de scutirea de taxă privind eliberarea autorizatiei de construire pentru executarea lucrărilor de consolidare la constructiile cu destinatia de locuintă din proprietate.

 

SECTIUNEA a 4-a

Executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

 

§ 1. Centralizarea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public si estimarea cheltuielilor pentru executarea lucrărilor de consolidare

Art. 100. - Consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti:

a) întocmesc si actualizează periodic lista clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic;

b) până la data de 1 mai a anului în curs pentru anul următor transmit consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, listele actualizate.

Art. 101. - Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti:

a) analizează, verifică si centralizează listele actualizate de consiliile locale;

b) stabilesc prioritătile, pe criterii tehnice conform art. 50 alin. (2), la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, cu avizul inspectoratelor teritoriale în constructii, cuprinzând clădirile de locuit multietajate care prezintă pericol public, din cele încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic;

c) estimează cheltuielile pentru executarea lucrărilor de consolidare, din care sumele necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonantă, pentru finantarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de consolidare la locuintele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public.

Art. 102. - Până la data de 15 mai a anului în curs pentru anul următor consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, întocmesc si transmit la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei centralizatorul listelor de priorităti (anexa nr. 23), privind executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, si estimarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat.

§ 2. Fundamentarea necesarului de fonduri bugetare

Art. 103. - Până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul următor Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei examinează centralizatoarele listelor de priorităti si prezintă Ministerului Finantelor Publice propunerile pentru includerea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonantă, pentru finantarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de consolidare la locuintele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public.

§ 3. Comunicarea fondurilor bugetare aprobate

Art. 104. - (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în limita fondurilor aprobate anual prin Legea bugetului de stat la capitolul “Servicii si dezvoltare publică si locuinte” - articolul  “Transferuri consolidabile”, stabileste si comunică consiliilor judetene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, sumele aprobate din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonantă, aferente executării lucrărilor de consolidare la locuintele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public.

(2) Consiliul judetean comunică consiliilor locale, orăsenesti si municipale sumele aprobate privind finantarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonantă, aferente executării lucrărilor de consolidare la locuintele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public.

§ 4. Stabilirea prioritătilor anuale pentru executarea lucrărilor de consolidare

Art. 105. - În limita sumelor aprobate, consiliile judetene împreună cu consiliile locale, orăsenesti si municipale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, definitivează pe criterii tehnice si înaintează la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei lista de priorităti pentru anul în curs privind includerea clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, în programul anual de actiuni, pentru executarea lucrărilor de consolidare.

§ 5. Avizarea prioritătilor pentru executarea lucrărilor de consolidare

Art. 106. - Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al constructiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, conform art. 6 alin. (2) din ordonantă, avizează lista de priorităti pentru anul în curs privind includerea clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, în programul annual de actiuni pentru executarea lucrărilor de consolidare.

§ 6. Promovarea programului anual de actiuni

Art. 107. - (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei împreună cu Ministerul Administratiei Publice, conform art. 6. alin. (2) din ordonantă, în baza prioritătilor stabilite pe criterii tehnice de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si de consiliile judetene si avizate de Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, elaborează programul anual de actiuni pentru executarea lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinatie.

(2) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale care beneficiază de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finantarea programelor anuale, sunt obligate, conform art. 6 alin. (3) din ordonantă, să pună la dispozitie Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei toate documentele justificative solicitate, răspunzând pentru necesitatea si oportunitatea sumelor solicitate, precum si pentru realitatea, exactitatea si legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.

§ 7. Notificarea proprietarilor/asociatiei de proprietari

Art. 108. - Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, vor notifica în scris proprietarilor/asociatiilor de proprietari, conform anexei nr. 18, includerea clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, în programul anual de actiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru executarea lucrărilor de consolidare.

§ 8. Hotărârea asociatiei de proprietari

Art. 109. - În baza notificării privind includerea clădirii de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, în programul anual de actiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru executarea lucrărilor de consolidare, asociatia de proprietari hotărăste contractarea executării lucrărilor de consolidare, care urmează să fie finantată conform art. 7 alin. (1) din ordonantă.

§ 9. Constituirea asociatiei contractante

Art. 110. - (1) În scopul atribuirii, în comun, a contractului privind executarea lucrărilor de consolidare, prin conventie civilă se constituie asociatia contractantă, conform art. 39.

(2) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea continutului-cadru al conventiei civile, formulat conform anexei nr. 30, la cerintele impuse prin actele normative si reglementările tehnice pentru executarea lucrărilor de consolidare la constructii cu destinatia de locuintă.

§ 10. Organizarea procedurii de achizitie publică si atribuirea contractului de lucrări pentru executarea lucrărilor de consolidare

Art. 111. - Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti este autoritatea contractantă care organizează cu respectarea art. 31 si 39, atribuirea contractului de achizitie publică de lucrări pentru executarea lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public.

Art. 112. - (1) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea modelului de contract-cadru de lucrări, prevăzut în Sectiunea V din Documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publică de lucrări, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.014/874/2001, la cerintele impuse prin actele normative si reglementările tehnice pentru executarea lucrărilor de consolidare la constructii cu destinatia de locuintă.

(2) Ca regulă, în documentatia privind elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publică de lucrări pentru executarea lucrărilor de consolidare la constructii cu destinatia de locuintă se vor preciza:

i(i) criteriul pentru atribuirea contractului de lucrări este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic;

i(ii) se acceptă actualizarea pretului contractului conform Modelului 1 din Sectiunea II - Fisa de date a achizitiei din Documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publică de lucrări (pret ferm al ofertei, consolidat în euro, la care se adaugă T.V.A.);

(iii) plata din transferuri de la bugetul de stat a coteipărti din pretul contractului (inclusiv T.V.A.), pentru cheltuielile efectuate lunar privind executarea consolidării locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice, se datorează si se efectuează după aprobarea si deschiderea, în conditiile legii, a creditelor bugetare si virarea sumelor aprobate în bugetele consiliilor judetene si locale, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

§ 11. Asigurarea locuintelor de necesitate

Art. 113. - Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, conform prevederilor din art. 2 lit. f) din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, vor asigura, după caz, locuinte de necesitate destinate cazării temporare a persoanelor si familiilor ale căror locuinte au devenit inutilizabile în urma începerii lucrărilor de consolidare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.

§ 12. Încheierea contractelor pentru finantarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat si instituirea ipotecii legale a statului

Art. 114. - Proprietarii locuintelor persoane fizice din clădirile incluse în programele anuale beneficiază, conform art. 8 alin. (1) din ordonantă, de finantare din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare, în următoarele conditii:

a) existenta autorizatiei de construire pentru executarea lucrărilor de consolidare;

b) hotărârea asociatiei de proprietari, adoptată în conditiile legii, privind contractarea executării lucrărilor de consolidare;

c) încheierea contractelor pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare si restituirea, la terminarea lucrărilor de consolidare, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat, în rate lunare egale, fără dobândă, cu o durată de rambursare de până la 25 de ani de la data receptiei terminării lucrărilor de consolidare;

d) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice.

Art. 115.- Autorizatia de construire pentru executarea lucrărilor de consolidare se emite în conditiile si cu respectarea Legii nr. 50/1991, republicată.

Art. 116. - Hotărârea asociatiei de proprietari privind contractarea executării lucrărilor de consolidare se emite în conditiile si cu respectarea Legii locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările ulterioare, si Ordonantei Guvernului nr. 85/2001.

Art. 117. - (1) Contractul pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare si restituirea, la terminarea lucrărilor, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat se încheie între primarul municipiului/ orasului, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, si proprietarii locuintelor, persoane fizice, din clădirile de locuit multietajate, incluse în programele anuale aprobate prin hotărâre a Guvernului, care beneficiază, conform art. 7 alin. (1) lit. a) si art. 8 alin. (1) din ordonantă, de finantarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare.

(2) Prin contract, conform art. 8 alin. (1) lit. c) si următoarele din ordonantă, se stabileste:

a) suma din pretul contractului pentru executarea lucrărilor de consolidare, ce revine proprietarului locuintei persoană fizică, determinată proportional cu cota-parte indiviză detinută de proprietar din proprietatea comună din cadrul condominiului; pretul contractului corespunde ofertei executantului, consolidată în euro, la care se adaugă TVA;

b) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuintei proprietate privată a persoanei fizice, pentru suma determinată conform lit. a);

c) restituirea de către proprietarul locuintei persoană fizică, la terminarea lucrărilor, a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare, determinate la terminarea lucrărilor, din centralizatorul situatiilor valorice a decontărilor, proportional cu cota-parte indiviză detinută de proprietar din proprietatea comună din cadrul condominiului; restituirea se va efectua astfel:

ii(i) în rate lunare egale, în lei, fără dobândă, cu o durată de rambursare de până la 25 de ani de la data receptiei terminării lucrărilor de consolidare;

i(ii) ratele lunare scadente se plătesc până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare, prima rată scadentă fiind în luna următoare datei admiterii receptiei la terminarea lucrărilor de consolidare;

(iii) în cazul întârzierii la plată a ratelor scadente lunare cu mai mult de 30 de zile, se calculează majorări de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare, stabilită în conditiile legii, pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare.

(3) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea contractului-cadru pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare si restituirea, la terminarea lucrărilor, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat, conform anexei nr. 27, la cerintele impuse prin actele normative si reglementările tehnice privind executarea lucrărilor de consolidare.

(4) Contractul prevăzut la alin. (1) se încheie concomitent cu contractul pentru executarea lucrărilor de consolidare si îsi încetează valabilitatea o dată cu radierea ipotecii, în conditiile ordonantei.

(5) Contractul, conform art. 10 alin. (2) din ordonantă, are valoare de înscris autentic si constituie titlu executoriu.

Art. 118. - (1) Proprietarii locuintelor, persoane fizice, care realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câstigul salarial mediu net lunar pe economie, pe perioadele în care realizează aceste venituri sunt scutiti, conform art. 9 din ordonantă, de la plata ratelor lunare, prin exceptie de la prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) din ordonantă, obligatia de a restitui sumele alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare diminuându-se cu sumele aferente perioadelor de scutire la plată a ratelor lunare.

(2) În acest scop:

a) proprietarii locuintelor persoane fizice, pentru fiecare rată lunară scadentă, completează declaratia de venituri nete, pe propria răspundere, conform anexei nr. 28, pe care o înregistrează la consiliul local, respectiv la Consiliul General al Municipiului Bucuresti, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare;

b) persoanele desemnate, prin dispozitie, din aparatul propriu de specialitate al primarului municipiului/orasului, respectiv al primarului general al municipiului Bucuresti, verifică declaratiile si documentele de venituri anexate în copie, acordă viza de control financiar preventiv si întocmesc referatul conform anexei nr. 29, care se aprobă de primarul municipiului/orasului, respectiv primarul general al Municipiului Bucuresti.

Art. 119. - Înstrăinarea, în decurs de 25 de ani de la receptia terminării lucrărilor de consolidare, a locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile incluse în programele anuale si la care s-au executat lucrări de consolidare finantate prin transferuri de la bugetul de stat este conditionată, conform art. 11 alin. (1) din ordonantă, de rambursarea integrală a ratelor neachitate, conform evidentei consiliului local, actualizate la data înstrăinării; actualizarea se efectuează în functie de indicele preturilor de consum total al populatiei, publicat lunar de către Institutul National de Statistică în Buletinul statistic de preturi, pentru intervalul cuprins între luna de referintă a receptiei la terminarea lucrărilor de consolidare si luna actualizării ratelor neachitate.

Art. 120. - Actele juridice de înstrăinare, încheiate conform art. 13 din ordonantă, în cazul încălcării prevederilor art. 11 alin. (1) din ordonantă, sunt lovite de nulitate absolută, buna-credintă neputând fi invocată în astfel de cazuri.

Art. 121. - (1) Ipoteca legală a statului se instituie, conform art. 8 alin. (1) lit. b) din ordonantă, asupra locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate incluse în programele anuale aprobate prin hotărâre a Guvernului si la care urmează să se execute lucrări de consolidare finantate din transferuri de la bugetul de stat.

(2) Ipoteca legală a statului asupra locuintei proprietate privată a persoanei fizice se instituie pentru suma determinată conform art. 117 alin. (2) lit. a), în baza:

a) Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată;

b) programului anual de actiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului;

c) contractului pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare si restituirea, la terminarea lucrărilor de consolidare, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat, încheiat între primarul municipiului/ orasului, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, si proprietar;

d) actului de proprietate, în formă autentificată, din care să rezulte:

ii(i) destinatia de locuintă în proprietatea privată a persoanelor fizice;

i(ii) intabularea proprietătii în registrul de carte funciară deschis la Biroul de carte funciară al judecătoriei în raza căreia se află locuinta.

(3) Primarul municipiului/orasului, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, conform art. 10 alin. (1) lit. c) din ordonantă, solicită inscriptia ipotecii în registrul de carte funciară deschis la biroul de carte funciară al judecătoriei în a cărei rază teritorială este amplasat imobilul.

(4) Apartamentele proprietate privată a persoanelor fizice din imobilele cu destinatia de locuintă încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, dobândite în conditiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuintă trecute în proprietatea statului, incluse în programele anuale si la care se finantează, din transferuri de

la bugetul de stat, proiectarea si executarea lucrărilor de consolidare, se vor ipoteca pentru executarea lucrărilor de consolidare, conform art. 14 din ordonantă, o dată cu dobândirea dreptului de proprietate.

(5) Instituirea ipotecii, conform art. 8 alin. (3) din ordonantă, este scutită de plata taxei de timbru.

§ 13. Asigurarea dirigintilor de specialitate

Art. 122. - (1) Autoritatea contractantă asigură, conform art. 10 alin. (1) lit. d) din ordonantă, diriginti de specialitate autorizati.

(2) Obligatiile si răspunderile dirigintilor de specialitate sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995 si în Ghidul dirigintelui de specialitate în constructii.

§ 14. Executarea lucrărilor de consolidare

Art. 123. - Lucrările de consolidare la clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public se realizează cu respectarea actelor normative si a reglementărilor tehnice în vigoare la data efectuării acestora, precum si a precizărilor din cap. II sectiunea a 5-a.

§ 15. Întocmirea situatiilor de plată pentru lucrări executate

Art. 124. - (1) Executantul - persoană juridică autorizată, pe baza situatiei lucrărilor executate si verificate conform Legii nr. 10/1995, întocmeste situatiile de plată provizorii (lunare), respectiv situatia de plată la terminarea lucrărilor de consolidare.

(2) Situatiile de plată pentru lucrările executate sunt verificate si avizate de:

a) dirigintele de santier autorizat;

b) reprezentantul desemnat de asociatia de proprietari;

c) proprietarii persoane fizice si juridice care finantează din sursele proprii, conform ordonantei, executarea lucrărilor de consolidare.

§ 16. Verificarea documentelor de plată, întocmirea decontului justificativ si acordarea vizei de control financiar preventiv

Art. 125. - (1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, verifică situatiile de plată, întocmeste decontul justificativ, conform anexei nr. 24, si acordă viza de control financiar preventiv.

(2) Până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă consiliile locale înaintează la consiliul judetean deconturile justificative, în două exemplare, însotite de situatiile de plată.

§ 17. Organizarea inspectiei la fazele determinante

Art. 126. - Inspectoratul de stat în constructii - I.S.C., conform Legii nr. 10/1995 si Regulamentului privind controlul de stat al calitătii în constructii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994, asigură inspectia la toate fazele determinante stabilite prin proiect si acceptate de inspectoratele teritoriale în constructii.

§ 18. Întocmirea situatiei definitive de plată la terminarea lucrărilor de consolidare

Art. 127. - (1) Întocmirea situatiei definitive de plată la terminarea lucrărilor de consolidare respectă precizările art. 124.

(2) La situatia definitivă de plată se anexează procesulverbal de admitere a receptiei la terminarea lucrărilor de consolidare, întocmit în urma receptiei organizate conform art. 133.

§ 19. Centralizarea deconturilor justificative

Art. 128. - (1) Consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, verifică documentele si întocmeste centralizatorul deconturilor justificative conform anexei nr. 25.

(2) Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, înregistrează la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei centralizatoarele deconturilor justificative avizate.

§ 20. Solicitarea deschiderii creditelor bugetare pentru lucrări de consolidare executate

Art. 129. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei:

a) examinează centralizatoarele deconturilor justificative;

b) întocmeste Nota de fundamentare conform anexei nr. 26;

c) solicită Ministerului Finantelor Publice deschiderea de credite bugetare privind plata din transferuri de la bugetul de stat, în conditiile art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonantă, a cheltuielilor efectuate pentru excecutarea lucrărilor de consolidare, aferente locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si

care prezintă pericol public.

§ 21. Repartizarea fondurilor bugetare aprobate

Art. 130. - În limita creditelor bugetare deschise:

a) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la venituri cu destinatie specială pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuintă;

b) consiliul judetean virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor locale, la venituri cu destinatie specială pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuintă.

§ 22. Plata deconturilor justificative

Art. 131. - Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la primirea sumelor în cont, în termen de 3 zile lucrătoare, vor efectua plătile în conturile executantilor - persoane juridice autorizate - nominalizati în deconturile justificative.

Art. 132. - Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale, răspund, în conditiile legii, de utilizarea sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat, pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public.

§ 23. Organizarea receptiei la terminarea lucrărilor de consolidare

Art. 133. - (1) Primarii municipiilor si oraselor, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, numesc comisia si organizează receptia finală la terminarea lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public.

(2) Receptia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, se organizează în conditiile si cu respectarea Legii nr. 10/1995 si Regulamentului de receptie a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994.

§ 24. Repartizarea pe proprietari a cheltuielilor efectuate si restituirea, în conditiile ordonantei, a sumelor avansate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare

Art. 134. - Primarii municipiilor si oraselor, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, conform art. 10 alin. (1) lit. g) si h) din ordonantă, vor lua măsuri pentru:

a) stabilirea situatiei valorice a decontărilor pe categorii de lucrări real executate;

b) repartizarea pe fiecare proprietar a cheltuielilor efectuate pentru executarea lucrărilor de consolidare, proportional cu cota-parte indiviză din proprietatea comună care revine fiecărui proprietar;

c) evidenta, calcularea si încasarea ratelor lunare si urmărirea potrivit legii, a debitorilor restanti, în baza contractelor încheiate pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare si restituirea, la terminarea lucrărilor, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat.

Art. 135. - Evidenta, calcularea si încasarea ratelor lunare, precum si urmărirea debitorilor restanti se realizează, conform art. 10 alin. (1) lit. h) din ordonantă, prin aparatul propriu de specialitate al primarilor municipiilor si oraselor, respectiv al primarului general al municipiului Bucuresti.

Art. 136. - Sumele încasate din ratele lunare, precum si cele aferente ratelor rămase de achitat si actualizate la data înstrăinării se virează, conform art. 12 din ordonantă, în contul de venituri cu destinatie specială al unitătii administrativ-teritoriale, deschis la trezoreria statului, pentru finantarea în continuare a actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuintă.

§ 25. Radierea ipotecii

Art. 137. - (1) Radierea ipotecii, conform art. 8 alin. (2) din ordonantă, se face numai cu dovada privind achitarea integrală a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare.

(2) Radierea ipotecii, conform art. 8 alin. (3) din ordonantă, este scutită de plata taxei de timbru.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 138. - Conform art. II din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, proprietarii locuintelor, persoane fizice, din clădirile de locuit încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic care, la data intrării în vigoare a legii sus-mentionate, beneficiază de proiecte de consolidare finantate din transferuri de la bugetul de stat, finalizate sau contractate si aflate în curs de elaborare, vor continua executarea lucrărilor de consolidare în conditiile ordonantei.

Art. 139. - În aplicarea prezentelor norme metodologice Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Ministerul Administratiei Publice pot emite precizări prin ordin comun.

Art. 140. - Anexele nr. 1-30 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

CIRCUITUL INFORMATIONAL - DECIZIONAL

al actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor cu destinatia de locuintă*)

 

Precizări:

1) Finantarea se va asigura conform art. 5 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, modificată si completată prin Legea nr. 460/2001, republicată.

2) Finantarea se va asigura conform art. 5 alin. (1) si alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, modificată si completată prin Legea nr. 460/2001, republicată.

3) Finantarea se va asigura conform art. 7 si următoarele din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, modificată si completată prin Legea nr. 460/2001, republicată.

 


*) Clădiri de locuit amplasate în localităti urbane din zonele seismice de calcul AÖE (conform Normativului P100-92) pentru care, conform standardului de zonare seismică a teritoriului României, intensitatea seismică (în grade pe scara MSK) este minimum VII si care se încadrează în prevederile art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001.

 

PROMOVARE PROGRAM

ANUAL DE ACTIUNI

prin hotărâre de Guvern

 

NOTIFICARE PROPRIETARI

Etapa I

 

PROIECTARE 3)

lucrări de consolidare

Etapa II

 

EXECUTARE 3)

lucrări de consolidare

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Identificarea-inventarierea constructiilor cu destinatia de locuintă*), expertizarea tehnică, aprobarea deciziei de interventie si emiterea certificatului de urbanism


**) Clădiri amplasate în localităti urbane din zonele seismice de calcul A¸E pentru care intensitatea seismică în grade pe scara MSK este minimum VII (conform Normativului de proiectare antiseismică, indicativ P100-92 publicat în Colectia Reglementări în constructii nr. 23-24-25/1994, cu cap. 11-12 republicate în Buletinul constructiilor nr. 11/1996), care se încadrează în prevederile art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, modificată si completată prin Legea nr. 460/2001, republicată.

**) Pentru finantarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică a locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice, conform art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, modificată si completată prin Legea nr. 460/2001, republicată.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, si emiterea autorizatiei de construire

 


*) Pentru finantarea cheltuielilor privind proiectarea lucrărilor de consolidare la locuinte proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile incluse în programele anuale, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, modificată si completată prin Legea nr. 460/2001, republicată.

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

Executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care reprezintă pericol public


*) Pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare la locuinte proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile incluse în programele anuale, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, modificată si completată prin Legea nr. 460/2001, republicată.

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice


1 ) Spatii cu destinatia de locuintă.

2 ) Spatii mixte - locuinte si spatii cu altă destinatie (birouri, magazine, depozite etc.).

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice


*) Se anexează în copie.

 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice


*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001 în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001

 

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice


1 ) Clădiri de locuit amplasate în localităti urbane din zonele seismice de calcul AÖE (conform Normativului P100-92) pentru care conform standardului de zonare seismică a teritoriului României, intensitatea (în grade pe scara MSK) este minim VII si care se încadrează în prevederile art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001 în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001.

2 ) Cota-parte din proprietatea comună a imobilului care revine locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice.

3 ) Finantarea se asigură conform art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, republicată, Col. 11 = (Col. 9 x Col. 10)/100

 

ANEXA Nr. 9

la normele metodologice


1 ) Clădiri de locuit amplasate în localităti urbane din zonele seismice de calcul A¸E (conform Normativului P100-92) pentru care conform standardului de zonare seismică a teritoriului României, intensitatea (în grade pe scara MSK) este minim VII si care se încadrează în prevederile art. 1 din ordonantă.

2 ) Cota-parte din proprietatea comună a imobilului care revine locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice.

3 ) Finantarea se asigură conform art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001 în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001;

Col. 11 = (Col. 9 x Col. 10)/100.

 

ANEXA Nr. 10

la normele metodologice


*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001 în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.

 

 

ANEXA Nr. 11

la normele metodologice


1 ) Contracte încheiate, în conditiile legii, cu respectarea procedurilor de achizitie publică.

2 ) Procesele-verbale de receptie se anexează, în copie, la prezentul decont justificativ.

3 ) Cota aferentă locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice.

4) Conform art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001; Col. 9 = (Col. 3

x Col. 8)/100.

 

ANEXA Nr. 12

la normele metodologice


1 ) Contracte încheiate, în conditiile legii, cu respectarea procedurilor de achizitie publică.

2 ) Procesele-verbale de receptie se anexează, în copie, la prezentul decont justificativ.

3 ) Cota aferentă locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice.

4 ) Conform art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001, Col. 9 = (Col. 3 x

Col. 8)/100.

 

ANEXA Nr. 13

la normele metodologice


1 ) Finantarea se asigură conform art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001.

 

 

ANEXA Nr. 14

la normele metodologice


*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001. 1 ) Clasă definită în Normativul de proiectare antiseismică, Indicativ P 100 - 92, cu Cap.11-12, republicate în Buletinul constructiilor nr. 11/1996.

 

 

ANEXA Nr. 15

la normele metodologice

 

NOTĂ:

Se anexează la prezenta hotărâre:

- Lista proprietarilor si destinatia spatiilor din clădire (Anexa nr. 6).

- Declaratiile (Anexa nr. 16), pe propria răspundere, autentificate, ale proprietarilor condominiului privind continuarea, conform Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată*) a actiunilor pentru proiectarea si executarea lucrărilor de consolidare în vederea reducerii riscului seismic al constructiei cu destinatia de locuintă.

1) Extras din procesul-verbal al adunării generale a proprietarilor, pentru care se solicită autentificarea.

*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001 în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.

 

ANEXA Nr. 16

la normele metodologice


1) Se solicită autentificarea.

*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.

 

ANEXA Nr. 17

la normele metodologice


1 ) Se anexează sinteza Raportului de expertiză tehnică. 2 ) Cota de proprietate din proprietatea comună a imobilului, care revine locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice. 3 ) Finantarea se asigură conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001;

Col. 11 = (Col. 9 x Col. 10)/100.

 

 

ANEXA Nr. 18

la normele metodologice


1) Clasă definită în normativul de proiectare antiseismică, Indicativ P100-92, cu Cap. 11-12, republicate în Buletinul constructiilor nr. 11/1996.

*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.

 

ANEXA Nr. 19

la normele metodologice

 

*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.

 

ANEXA Nr. 20

la normele metodologice


1 ) Clădiri de locuit multietajate nominalizate în programe anuale de actiuni aprobate prin hotărâri ale Guvernului.

2 ) Contracte încheiate, în conditiile legii, cu respectarea procedurilor de achizitie publică.

3 ) Procesele-verbale de receptie se anexează, în copie, la prezentul decont justificativ.

4 ) Cota aferentă locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice.

5 ) Conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001; Col. 9 = (Col. 3 x Col. 8)/100.

 

ANEXA Nr. 21

la normele metodologice

 

1) Clădiri de locuit multietajate nominalizate în programe anuale de actiuni aprobate prin hotărâri ale Guvernului.

2 ) Contracte încheiate, în conditiile legii, cu respectarea procedurilor de achizitie publică.

3 ) Procesele-verbale de receptie se anexează, în copie, la prezentul decont justificativ.

4 ) Cota aferentă locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice.

5 ) Conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001; Col. 9 = (Col. 3 x Col. 8)/100.

 

ANEXA Nr. 22

la normele metodologice


1 ) Finantarea se asigură conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001.

 

ANEXA Nr. 23

la normele metodologice


1 ) Se anexează sinteza studiului de fezabilitate. 2 ) Cota de proprietate din proprietatea comună a imobilului, care revine locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice. 3 ) Finantarea se asigură conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001; Col. 11 = (Col. 9 x Col. 10)/100.

 

ANEXA Nr. 24

la normele metodologice


1 ) Clădiri de locuit multietajate nominalizate în programe anuale de actiuni aprobate prin hotărâri ale Guvernului.

2 ) Contracte încheiate, în conditiile legii, cu respectarea procedurilor de achizitie publică.

3 ) Valoarea lucrărilor stabilită pe baza situatiilor de plată pentru lucrări de consolidare real executate, întocmite si verificate în conditiile legii; Col. 7 Col. 4.

4 ) Col. 13 = Col. 11 - Col. 12.

5 ) Cota aferentă locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice. 6 ) Conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001; Col. 15 = (Col. 9 x Col. 14)/100 - Col. 13.

 

ANEXA Nr. 25

la normele metodologice

 

1) Clădiri de locuit multietajate nominalizate în programe anuale de actiuni aprobate prin hotărâri ale Guvernului.

2 ) Contracte încheiate, în conditiile legii, cu respectarea procedurilor de achizitie publică.

3 ) Valoarea lucrărilor stabilită pe baza situatiilor de plată pentru lucrări de consolidare real executate, întocmite si verificate în conditiile legii; Col. 7 Col. 4. 4 ) Col. 13 = Col. 11 - Col. 12 5 ) Cota aferentă locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice.

6 ) Conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001; Col. 15 = (Col. 9 x Col. 14) / 100 - Col. 13.

 

ANEXA Nr. 26

la normele metodologice


1 ) Finantarea se asigură conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001 în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001.

 

ANEXA Nr. 27

la normele metodologice

 

*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001, pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.

 

ANEXA Nr. 28

la normele metodologice


*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.

1 ) Prin familie, în sensul Legii locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările ulterioare, se întelege: sotul, sotia, copiii si părintii sotilor care locuiesc si gospodăresc împreună.

2 ) Se vor anexa pentru fiecare membru al familiei.

3 ) Pentru aceeasi categorie de venituri se va înscrie suma totală a acestora.

4 ) Vânzări terenuri, clădiri, închirieri, alte surse de venit.

5 ) Se înscriu veniturile realizate în anul curent.

 

ANEXA Nr. 29

la normele metodologice


*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001..

 

ANEXA Nr. 30

la normele metodologice

 

Nr. si data înregistrării la

CONSILIUL LOCAL ........................................./

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

CONVENTIE CIVILĂ

- continut cadru -

 

În scopul contractării serviciilor (expertizarea tehnică sau proiectarea lucrărilor de consolidare), respectiv executarea lucrărilor de consolidare, în conformitate cu art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, pentru constituirea asociatiei contractante, între:

- autoritatea contractantă, reprezentată prin ............................., primarul municipiului/orasului, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti ca autoritate executivă a administratiei publice locale;

- asociatia de proprietari, legal constituită ca persoană juridică, reprezentată prin ......................, presedintele asociatiei; si,

- după caz, proprietarii persoane fizice si juridice care, potrivit ordonantei, finantează din surse proprii actiunile pentru reducerea riscului seismic al constructiei cu destinatia de locuintă, se încheie prezenta conventie civilă.

1. Prin conventia civilă de constituire a asociatiei contractante se stabilesc, în conditiile si cu respectarea ordonantei si a celorlalte acte normative în domeniu:

a) proprietarii, destinatia spatiilor din clădire si cotele-părti indivize din propritetea comună care revine fiecărei proprietăti individuale, conform actelor de proprietate întabulate în cartea funciară;

b) sursele de finantare asigurate, în conditiile ordonantei, după caz, din: transferuri de la bugetul de stat, bugetul local, sursele proprii ale proprietarilor;

c) obligatiile în sarcina fiecărei părti, conform ordonantei si celorlalte acte normative în vigoare, privind:

ii(i) atribuirea, prin procedură de achizitie publică, a contractului de prestare de servicii sau de executare a lucrărilor;

i(ii) hotărârea asociatiei de proprietari, adoptată în conditiile legii, privind aprobarea deciziei de interventie pentru proiectarea si executarea lucrărilor de consolidare, precum si existenta certificatului de urbanism, respectiv a autorizatiei de construire, conform Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare, pentru proiectarea, respectiv executarea lucrărilor de consolidare;

(iii) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice pentru executarea lucrărilor de consolidare;

(iv) derularea contractelor, receptia, repartizarea cheltuielilor efectuate (pe surse de finantare si pe proprietari), decontarea cheltuielilor efectuate si recuperarea, în conditiile ordonantei, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare;

2. Autoritatea contractantă reprezintă părtile asociatiei contractante, în calitate de achizitor unic, în raporturile cu persoana juridică care prestează serviciile pentru expertizarea tehnică/proiectarea lucrărilor de consolidare sau efectuează executarea lucrărilor de consolidare.

3. Fiecare parte semnatară a conventiei civile răspunde, în conditiile legii, pentru îndeplinirea obligatiilor, conform actelor normative în vigoare si conventiei încheiate.

4. La conventia civilă se anexează:

a) pentru expertizarea tehnică:

ii(i) lista cuprinzând proprietarii si destinatia spatiilor, actualizată la data încheierii conventiei (anexa nr. 6);

i(ii) hotărârea asociatiei de proprietari pentru contractarea, în conditiile ordonantei, a expertizării tehnice;

(iii) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finantare, conform art. 5 din ordonantă, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local si/sau din sursele proprii ale proprietarilor;

b) pentru proiectarea lucrărilor de consolidare:

ii(i) lista cuprinzând proprietarii si destinatia spatiilor, actualizată la data încheierii conventiei (anexa nr. 6);

i(ii) hotărârea asociatiei de proprietari, adoptată în conditiile legii, privind aprobarea deciziei de interventie pentru proiectarea si executarea lucrărilor de consolidare (anexa nr. 15), precum si declaratiile proprietarilor (anexa nr. 16), autentificate;

(iii) hotărârea asociatiei de proprietari pentru contractarea proiectării, în conditiile ordonantei, în vederea executării lucrărilor de consolidare;

(iv) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finantare, conform art. 7 din ordonantă, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local si/sau din sursele proprii ale proprietarilor;

c) pentru executarea lucrărilor de consolidare:

ii(i) lista cuprinzând proprietarii si destinatia spatiilor, actualizată la data încheierii conventiei (anexa nr. 6);

i(ii) hotărârea asociatiei de proprietari pentru contractarea, în conditiile ordonantei, a executării lucrărilor de consolidare;

(iii) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finantare, conform art. 7 din ordonantă, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local si/sau din sursele proprii ale proprietarilor;

(iv) documente, potrivit legii, pentru instituirea ipotecii legale a statului asupra locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice care beneficiază de fonduri din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare.

5. Conventia civilă pentru constituirea asociatiei contractante îsi încetează valabilitatea o dată cu admiterea receptiei prestării de servicii, respectiv o dată cu admiterea receptiei la terminarea lucrărilor de consolidare.

6. Prezenta conventie civilă a fost încheiată astăzi .., în .. exemplare, câte un exemplar cu valoare de original pentru fiecare parte semnatară.

 

Autoritatea contractantă Primar/Primar general, ....................

Asociatia de proprietari Presedinte,

..................

Proprietari*)

....................

 


*) Proprietarii persoane fizice si juridice, care finantează, din surse proprii, conform ordonantei, actiunile pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuintă.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

valabil în luna februarie 2002

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

 

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României h o t ă r ă s t e:

 

1. Începând cu data de 1 februarie 2002 se abrogă prevederile privind taxa oficială a scontului din Circulara Băncii Nationale a României nr. 11/1998 privind ratele dobânzilor practicate de Banca Natională a României.

2. Începând cu aceeasi dată se va calcula lunar rata dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, care va fi anuntată public în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, prin circulare ale Băncii Nationale a României.

3. Pentru luna februarie 2002 nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 34,6% pe an.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 februarie 2002.

Nr. 3.