MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 959         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 28 decembrie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.507. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare

 

1.513. - Hotărâre pentru stabilirea nivelului dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare si pe perioada amânării sau esalonării la plată a obligatiilor bugetare

 

1.529. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2002 al Companiei Nationale “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A., de sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului

 

1.530. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2002 al Administratiei Nationale “Apele Române”, de sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare financiare

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare financiare în sumă totală de 840 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale pe anul 2002, familiilor si persoanelor singure din judetul Hunedoara, care au în întretinere copii infectati HIV/SIDA, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.507.

 

ANEXĂ*)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea nivelului dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare si pe perioada amânării sau esalonării la plată a obligatiilor bugetare

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 16 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare constând în impozite, taxe, contributii si alte sume reprezentând, potrivit legii, venituri bugetare, precum si pe perioada amânării sau esalonării la plată a obligatiilor bugetare restante este de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere sau zi calendaristică, după caz.

Art. 2. - Pentru obligatiile bugetare la care s-au acordat amânări sau esalonări la plată aflate în curs de derulare, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se datorează dobânzi la nivelul prevăzut la art. 1.

Art. 3. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2003.

(2) Pe aceeasi dată se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 874/2002 pentru stabilirea cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare si a cotei majorărilor datorate pe perioada amânării sau esalonării la plată a obligatiilor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 29 august 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.513.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2002 al Companiei Nationale “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A., de sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 47 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 144/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2002 al Companiei Nationale “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A., unitate economică aflată sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, prevăzut în anexa*) la prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la alin. (1) se aprobă de către Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri bine justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Natională “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A. poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.529.


*) Anexa se comunică Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2002 al Administratiei Nationale “Apele Române”, de sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 47 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 144/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2002 al Administratiei Nationale “Apele Române”, unitate economică aflată sub autoritatea  Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, prevăzut în anexa*) la prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la alin. (1) se aprobă de către Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Nationale “Apele Române”, prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri bine justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Administratia Natională “Apele Române” poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.530.


*) Anexa se comunică Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.