MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 950         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 24 decembrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

679. - Lege privind constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localitătilor în Delta Dunării

 

1.057. - Decret pentru promulgarea Legii privind constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localitătilor în Delta Dunării

 

683. - Lege pentru completarea Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România

 

1.061. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.469. - Hotărâre privind înfiintarea Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă “T.B.R.C.M.” - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

623. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind stabilirea zonelor de cultură a hameiului, recunoscute pentru certificarea denumirii de origine

 

625. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru modificarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare, combine de recoltat, masini si utilaje agricole noi din productia internă, finantat din fondul “Dezvoltarea agriculturii românesti”, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 221/2002

 

626. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru modificarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare noi din productia Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov, finantat din fondul “Dezvoltarea agriculturii românesti”, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 360/2002

 

1.006. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei pentru înfiintarea Comitetului National de Promovare a Alăptării

 

1.756. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă aferente lunii ianuarie 2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localitătilor în Delta Dunării

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se constituie dreptul de proprietate privată asupra terenurilor aferente caselor de locuit si anexelor gospodăresti, precum si asupra curtii si grădinii din jurul acestora, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, pentru locuitorii din unitătile administrativ-teritoriale situate în Delta Dunării, care îndeplinesc următoarele conditii:

a) au domiciliul în localitatea în care este situat terenul pentru care solicită constituirea dreptului de proprietate;

b) fac dovada că posedă terenul în cauză de cel putin 20 de ani, ei sau autorii lor.

(2) Dovada posesiei se poate face prin orice mijloc de probă admis de lege.

Art. 2. - Constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localitătilor se face numai după delimitarea perimetrului intravilanului fiecărei localităti de către institutiile abilitate si după aprobarea planului de urbanism general al localitătii respective.

Art. 3. - (1) Constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilan se face la cererea persoanei îndreptătite.

(2) Cererea se înregistrează la primăria în a cărei rază teritorială domiciliază solicitantul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 4. - (1) În scopul constituirii dreptului de proprietate privată prevăzut la art. 1, în comunele situate în Delta Dunării si în orasul Sulina se instituie, prin ordin al prefectului judetului Tulcea, comisii locale în fiecare localitate interesată.

(2) Comisiile locale au următoarea componentă: primarul si secretarul localitătii, care sunt presedintele si secretarul comisiei, 3 consilieri desemnati de consiliul local si reprezentantul oficiului judetean de cadastru, geodezie si cartografie.

(3) La lucrările cu caracter tehnic privind constituirea dreptului de proprietate privată vor participa si functionari publici numiti prin dispozitie a primarului.

Art. 5. - (1) Cererea persoanei îndreptătite se analizează de către comisia locală, iar propunerile se înaintează prefectului judetului Tulcea în termen de 30 de zile de la depunerea cererii.

(2) Prefectul va emite ordinul de finalizare a procedurilor în termen de 90 de zile de la data depunerii cererii.

Ordinul va fi comunicat de îndată persoanei îndreptătite.

(3) Ordinul prefectului poate fi atacat în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Tribunalul Tulcea.

(4) Pe baza ordinului prefectului si a actelor dosarului cauzei, comisia judeteană pentru aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, va emite si va elibera celor îndreptătiti titlul de proprietate, conform legii.

Art. 6. - (1) Suprafetele de teren pe care sunt amplasate lucrări de apărare împotriva inundatiilor, inclusiv platforme de apărare împotriva inundatiilor, precum si zonele de protectie a acestora, construite conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioare, nu pot face obiectul constituirii dreptului de proprietate privată.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică solicitantilor care detin suprafete de teren pe care sunt construite case de locuit si anexe gospodăresti pe baza deciziilor de atribuire a terenurilor emise de autorităti până la data de 31 decembrie 1990.

Art. 7. - Cheltuielile necesare stabilirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din intravilanul localitătilor situate în Delta Dunării vor fi suportate din bugetele locale ale fiecărei localităti.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2002.

Nr. 679.

 

ANEXĂ

 

LOCALITĂTILE

din Delta Dunării în care se va aplica legea

 

1. Sulina

2. Crisan

3. Caraorman

4. Mila 23

5. Sfântu Gheorghe

6. C.A. Rosetti

7. Cardon

8. Periprava

9. Sfistofca

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localitătilor în Delta Dunării

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localitătilor în Delta Dunării si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.057.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 3 aprilie 2001, se completează după cum urmează:

1. După articolul 14 se introduce articolul 141 cu următorul cuprins:

“Art. 141. - (1) Se interzice intrarea pe teritoriul României a străinului cu privire la care există date certe că a săvârsit sau a participat la săvârsirea unei infractiuni contra păcii si omenirii ori a unei crime de război sau crime contra umanitătii, prevăzute în conventiile internationale la care România este parte.

(2) Măsura interzicerii intrării pe teritoriul României este luată de Ministerul de Interne.

(3) Străinul prevăzut la alin. (1) care nu respectă interdictia de intrare pe teritoriul României este returnat în tara de origine sau de plecare ori trimis în tara de destinatie.”

2. După articolul 21 se introduc articolele 211 si 212 cu următorul cuprins:

“Art. 211. - (1) Se interzice sederea pe teritoriul României a străinului cu privire la care există date certe că a săvârsit sau a participat la săvârsirea unei infractiuni contra păcii si omenirii ori a unei crime de război sau crime contra umanitătii, prevăzute în conventiile internationale la care România este parte.

(2) Măsura interzicerii sederii pe teritoriul României este luată de Ministerul de Interne.

(3) Măsura prevăzută la alin. (1) poate fi atacată în fata instantei de contencios administrativ.

(4) Străinul prevăzut la alin. (1), care nu respectă interdictia de sedere pe teritoriul României, este returnat în tara de origine sau de plecare ori trimis în tara de destinatie.

(5) Dispozitiile art. 21 alin. (2) si (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 212. - Dacă anterior interzicerii sederii pe teritoriul României străinul prevăzut în art. 211 alin. (1) a săvârsit o infractiune a cărei judecare este de competenta instantelor române, măsura interzicerii sederii pe teritoriul României se suspendă până la solutionarea definitivă a cauzei sau, după caz, până după executarea pedepsei.”

3. După articolul 26 se introduc articolele 261 si 262 cu următorul cuprins:

“Art. 261. - (1) Dreptul de sedere pe teritoriul României se revocă pentru străinul cu domiciliul în România cu privire la care există date certe că a săvârsit sau a participat la săvârsirea unei infractiuni contra păcii si omenirii ori a unei crime de război sau crime contra umanitătii, prevăzute în conventiile internationale la care România este parte.

(2) Măsura revocării dreptului de sedere pe teritoriul României este luată de Ministerul de Interne.

(3) Măsura prevăzută la alin. (1) poate fi atacată în fata instantei de contencios administrativ.

Art. 262. - Dacă anterior revocării dreptului de sedere pe teritoriul României străinul prevăzut la art. 261 alin. (1) a săvârsit o infractiune a cărei judecare este de competenta instantelor române, măsura revocării dreptului de sedere pe teritoriul României se suspendă până la solutionarea definitivă a cauzei sau, după caz, până după executarea pedepsei.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2002.

Nr. 683.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.061.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă “T.B.R.C.M.” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează Societatea Comercială de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă “T.B.R.C.M.” - S.A., persoană juridică română, având ca unic actionar Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Latină nr. 8, sectorul 2, prin reorganizarea caselor de odihnă si tratament balnear ale tărănimii, institutii publice din subordinea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, care se desfiintează.

Art. 2. - Societatea Comercială de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă “T.B.R.C.M.” - S.A. se organizează si functionează ca societate pe actiuni, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si cu actul constitutiv prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. - Obiectul principal de activitate al Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă “T.B.R.C.M.” - S.A. îl constituie realizarea programului Casei Nationale de Pensii si Alte

Drepturi de Asigurări Sociale privind tratamentul balnear si de recuperare a capacitătii de muncă pentru pensionarii si asiguratii sistemului public de pensii.

Art. 4. - Capitalul social initial al Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă “T.B.R.C.M.” - S.A. este de 107.419.975 mii lei si se constituie prin preluarea elementelor de activ si pasiv ale caselor de odihnă si tratament balnear ale tărănimii, pe baza situatiei financiare la data de 30 iunie 2002, actualizată potrivit prevederilor legale.

Art. 5. - Capitalul social este împărtit într-un număr de 4.296.799 actiuni nominative, valoarea nominală a unei actiuni fiind de 25.000 lei. Toate actiunile sunt detinute de Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si nu pot fi cotate la bursă, tranzactionate pe piata de capital sau înstrăinate în orice alt mod.

Art. 6. - Durata Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă “T.B.R.C.M.” - S.A. este nedeterminată.

Art. 7. - La constituire societatea comercială va avea 13 sucursale, prevăzute în anexa nr. 2, denumite unităti de tratament balnear si recuperare a capacitătii de muncă.

Art. 8. - (1) Societatea Comercială de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă “T.B.R.C.M.” - S.A. este condusă de adunarea generală a actionarilor, constituită din 3 membri, numiti prin ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale.

(2) Membrii Adunării generale a actionarilor a Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă “T.B.R.C.M.” - S.A. pot fi revocati prin ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale.

Art. 9. - (1) Administrarea Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă “T.B.R.C.M.” - S.A. se realizează de către consiliul de administratie format din 5 membri propusi de presedintele Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si numiti de adunarea generală a actionarilor.

(2) Presedintele consiliului de administratie, numit de adunarea generală a actionarilor la propunerea presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, îndeplineste si functia de director general al Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă “T.B.R.C.M.” - S.A.

(3) Membrii consiliului de administratie vor fi obligati să depună o garantie egală cu valoarea nominală a 100 de actiuni.

Art. 10. - Modul de organizare si functionare, precum si atributiile adunării generale a actionarilor, ale consiliului de administratie si ale directorului general se stabilesc prin actul constitutiv.

Art. 11. - Conducerea, la nivelul sucursalelor, a operatiunilor Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă “T.B.R.C.M.” - S.A. va fi în sarcina directorilor executivi si a directorilor economici ai sucursalelor, directori care au calitatea de salariati ai societătii comerciale si răspund fată de aceasta pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor.

Art. 12. - Activul si pasivul caselor de odihnă si tratament balnear ale tărănimii, care se desfiintează, se preiau de către Societatea Comercială de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă “T.B.R.C.M.” - S.A. prin protocol de predare-preluare, încheiat pe baza datelor din situatia financiară la data de 30 iunie 2002, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 13. - Personalul caselor de odihnă si tratament balnear ale tărănimii va fi preluat de Societatea Comercială de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă “T.B.R.C.M.” - S.A., fiind considerat transferat.

Art. 14. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 2 alin. (4) si (5) din Statutul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 258/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 5 martie 2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 15. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.469.

 

ANEXA Nr. 1

 

ACTUL CONSTITUTIV

al Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă “T.B.R.C.M.” - S.A.

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

 

Art. 1. - (1) Denumirea societătii este Societatea Comercială de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă “T.B.R.C.M.” - S.A., denumită în continuare Societatea Comercială “T.B.R.C.M.” - S.A.

(2) Societatea Comercială “T.B.R.C.M.” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe actiuni, si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile legale si cu prezentul act constitutiv.

(3) În toate actele oficiale ale societătii comerciale denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele “societate pe actiuni” sau “S.A.”, de capitalul social, adresa sediului, codul unic de înregistrare la registrul comertului.

Art. 2. - (1) Societatea Comercială “T.B.R.C.M.” - S.A. are sediul în România, municipiul Bucuresti, Str. Latină nr. 8, sectorul 2.

(2) Sediul Societătii Comerciale “T.B.R.C.M.” - S.A. poate fi mutat în altă localitate din România pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

(3) Societatea Comercială “T.B.R.C.M.” - S.A. poate înfiinta sucursale, reprezentante, agentii în alte localităti din tară si străinătate si poate constitui filiale.

(4) La constituire Societatea Comercială “T.B.R.C.M.” - S.A. va avea ca sedii secundare sediile sucursalelor sale prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre.

(5) Unitătile mentionate în anexa nr. 2 la hotărâre vor functiona ca sucursale.

Art. 3. - Durata Societătii Comerciale “T.B.R.C.M.” - S.A. este nedeterminată.

 

CAPITOLUL II

Capitalul social si actiunile

 

Art. 4. - Capitalul social al Societătii Comerciale T.B.R.C.M.” - S.A. este de 107.419.975 mii lei, împărtit în 4.296.799 actiuni cu valoarea nominală de 25.000 lei, si se constituie prin preluarea elementelor de activ si pasiv ale caselor de odihnă si tratament balnear ale tărănimii, pe baza situatiei financiare la data de 30 iunie 2002, actualizată potrivit prevederilor legale.

Art. 5. - Capitalul social poate fi redus sau majorat, în baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, în conditiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 6. - Actiunile sunt nominative si vor cuprinde toate elementele de identificare prevăzute de lege.

Art. 7. - (1) Toate actiunile Societătii Comerciale “T.B.R.C.M.” - S.A. sunt detinute de Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, în calitate de actionar unic.

(2) Actiunile Societătii Comerciale “T.B.R.C.M.” - S.A. nu pot fi cotate la bursă, tranzactionate pe piata de capital sau înstrăinate în orice alt mod.

 

CAPITOLUL III

Obiectul de activitate

 

Art. 8. - (1) Societatea Comercială “T.B.R.C.M.” - S.A. are ca obiect principal de activitate realizarea programului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale privind tratamentul balnear si de recuperare a capacitătii de muncă pentru pensionarii si asiguratii sistemului public de pensii.

(2) Alte obiecte de activitate ale Societătii Comerciale “T.B.R.C.M.” - S.A.:

I HOTELURI SI RESTAURANTE

55 Hoteluri si restaurante

551 Hoteluri

552 Alte mijloace de cazare de scurtă durată

553 Restaurante

554 Cafenele si baruri

555 Cantine si alte unităti de preparare a hranei

P SĂNĂTATE SI ASISTENTĂ SOCIALĂ

85 Sănătate si asistentă socială

851 Activităti referitoare la sănătatea umană

J TRANSPORT SI DEPOZITARE

60 Transporturi terestre; transporturi prin conducte

601 Transporturi pe calea ferată

602 Alte transporturi terestre

603 Transporturi prin conducte

63 Activităti anexe si auxiliare de transport, activităti ale agentiilor de turism

631 Manipulări si depozitări

632 Alte activităti anexe transporturilor (inclusiv activitatea agentiilor de bilete)

633 Activităti ale agentiilor de turism

634 Activităti ale altor agentii de transport

H COMERT CU RIDICATA SI CU AMĂNUNTUL, REPARAREA SI ÎNTRETINEREA AUTOVEHICULELOR, MOTOCICLETELOR SI A BUNURILOR PERSONALE SI CASNICE

50 Vânzarea, întretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor; comert cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule

502 Întretinerea si repararea autovehiculelor

503 Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule

505 Vânzarea cu amănuntul a carburantilor pentru autovehicule

51 Comert cu ridicata (cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor)

511 Activităti de intermedieri în comertul cu ridicata

512 Comert cu ridicata al produselor agricole brute si animalelor vii

513 Comert cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor si al tutunului

514 Comert cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare

515 Comert cu ridicata al produselor intermediare neagricole si al deseurilor

516 Comert cu ridicata al masinilor, echipamentelor si furniturilor

517 Comert cu ridicata al altor produse, n.c.a.

52 Comert cu amănuntul (cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor); repararea bunurilor personale si gospodăresti

521 Comert cu amănuntul în magazine nespecializate

522 Comert cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si al produselor din tutun în magazine specializate

523 Comert cu amănuntul, în magazine specializate, al produselor farmaceutice si medicale, al produselor de cosmetică si de toaletă

524 Comert cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.

525 Comert cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

526 Comert cu amănuntul neefectuat prin magazine

527 Reparatii de articole personale si gospodăresti

A AGRICULTURĂ

01 Agricultură si servicii auxiliare

011 Cultura vegetală

012 Cresterea animalelor

013 Activităti mixte (cultura vegetală si cresterea animalelor)

014 Servicii auxiliare (cu exceptia activitătilor sanitar-veterinare)

F ENERGIA ELECTRICĂ SI TERMICĂ, GAZE SI APĂ

40 Productia, transportul si distributia de energie electrică si termică, gaze si apă caldă

403 Productia si distributia energiei termice si a apei calde

41 Gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea si distributia apei

410 Gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea si distributia apei

 

CAPITOLUL IV

Conducerea si administrarea Societătii Comerciale “T.B.R.C.M.” - S.A.

 

Art. 9. - Conducerea Societătii Comerciale “T.B.R.C.M.” - S.A. este asigurată de adunarea generală a actionarilor, iar administrarea, de către consiliul de administratie.

A. Adunarea generală a actionarilor

Art. 10. - (1) Adunarea generală a actionarilor este constituită din 3 membri numiti prin ordin de ministrul muncii si solidaritătii sociale.

(2) Adunarea generală a actionarilor este organul de conducere al Societătii Comerciale “T.B.R.C.M.” - S.A., care decide asupra activitătii acesteia si asigură politica ei economică, financiară, comercială si de personal.

(3) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(4) Adunarea generală ordinară a actionarilor are următoarele atributii:

a) aprobă structura organizatorică a Societătii Comerciale “T.B.R.C.M.” - S.A., numărul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;

b) numeste membrii consiliului de administratie la propunerea presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si numeste presedintele consiliului de administratie, care este si directorul general, numeste cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, le stabileste remuneratia, îi descarcă de activitate si îi revocă;

c) stabileste indemnizatia membrilor consiliului de administratie, a secretarului acestuia si a cenzorilor;

d) aprobă regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;

e) aprobă limitele minime si maxime de salarizare, în functie de studii si de munca efectiv prestată, cu respectarea prevederilor legale;

f) examinează programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societătii, avizate de consiliul de administratie, si le aprobă;

g) examinează, aprobă sau modifică situatia financiară si contul de profit si pierdere, după analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;

h) aprobă constituirea rezervelor statutare;

i) aprobă repartizarea profitului conform legii;

j) hotărăste cu privire la executarea de investitii si reparatii capitale si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;

k) hotărăste cu privire la înfiintarea si desfiintarea de sucursale, reprezentante si agentii;

l) hotărăste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor.

(5) Adunarea generală extraordinară a actionarilor se întruneste în scopul de a lua hotărâri referitoare la:

a) majorarea capitalului social, reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia;

b) mutarea sediului societătii comerciale;

c) fuziunea cu alte societăti comerciale sau divizarea societătii comerciale;

d) dizolvarea anticipată a societătii comerciale;

e) emisiunea de obligatiuni;

f) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor;

g) hotărăste cu privire la actionarea în justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor pentru pagubele pricinuite Societătii Comerciale “T.B.R.C.M.” - S.A.

Art. 11. - (1) Adunarea generală a actionarilor se convoacă de către presedintele consiliului de administratie sau de către persoana desemnată de acesta să îl înlocuiască, pe baza împuternicirii date de presedinte.

(2) Adunările generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o dată pe an, la cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea si aprobarea situatiei financiare si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs.

(3) Consiliul de administratie poate propune convocarea adunării generale ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozitiile prezentului act constitutiv, cu cel putin 15 zile înainte de data stabilită.

(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentiunea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

(5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6) Procesul-verbal al sedintei adunării generale a actionarilor se tine într-un registru sigilat si parafat.

Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a întocmit.

Art. 12. - (1) Hotărârile adunării generale a actionarilor se iau prin vot deschis.

(2) La propunerea persoanei care prezidează sau a celorlalti membri prezenti se poate decide ca votul să fie secret.

(3) Votul secret este obligatoriu pentru numirea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea acestora si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

B. Consiliul de administratie

Art. 13. - (1) Societatea Comercială “T.B.R.C.M.” - S.A. este administrată de către consiliul de administratie, compus din 5 membri.

(2) Conducerea executivă a Societătii Comerciale “T.B.R.C.M.” - S.A. este asigurată de directorul general, care este si presedintele consiliului de administratie.

(3) Consiliul de administratie se întruneste la sediul Societătii Comerciale “T.B.R.C.M.” - S.A. cel putin o dată pe lună si ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.

(4) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor consiliului de administratie.

(5) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al sedintei, care se tine într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

(6) Directorii sucursalelor Societătii Comerciale “T.B.R.C.M.” - S.A. pot participa la sedintele consiliului de administratie fără drept de vot.

(7) La sedintele consiliului de administratie procesulverbal se semnează de toti administratorii prezenti.

(8) Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.

(9) În relatiile cu tertii Societatea Comercială “T.B.R.C.M.” - S.A. este reprezentată de către presedintele consiliului de administratie, pe baza si în limitele împuternicirii date de adunarea generală a actionarilor.

(10) Cel care reprezintă Societatea Comercială “T.B.R.C.M.” - S.A. semnează actele care o angajează fată de terti. Membrii consiliului de administratie exercită orice atributie care este legată de administrarea societătii comerciale, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

(11) Presedintele consiliului de administratie este obligat să pună la dispozitie adunării generale si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societătii comerciale.

(12) Membrii consiliului de administratie vor depune înainte de începerea mandatului o garantie egală cu valoarea nominală a 100 de actiuni nominative.

(13) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rude sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelasi timp asociati în societăti comerciale cu acelasi profil sau cu care sunt în relatii comerciale directe.

Art. 14. - Consiliul de administratie are în principal următoarele atributii:

a) numeste directorii executivi ai sucursalelor;

b) propune spre aprobare Adunării generale extraordinare a actionarilor a Societătii Comerciale “T.B.R.C.M.” - S.A. modificarea actului constitutiv, precum si modificarea obiectului de activitate al societătii;

c) prezintă proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli în vederea aprobării în adunarea generală a actionarilor;

d) elaborează documentatiile privind structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare ale Societătii Comerciale “T.B.R.C.M.” - S.A. si regulamentul de ordine interioară;

e) elaborează si prezintă spre aprobare adunării generale a actionarilor strategia de dezvoltare a Societătii Comerciale “T.B.R.C.M.” - S.A. pe termen lung, mediu si scurt;

f) prezintă si/sau aprobă proiectul de investitii al Societătii Comerciale “T.B.R.C.M.” - S.A. în limita competentelor si a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generală a actionarilor;

g) aprobă operatiunile de încasări si plăti, potrivit competentelor acordate;

h) aprobă încheierea contractelor de închiriere;

i) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;

j) stabileste limitele valorice ale operatiunilor economico-financiare ce urmează a fi desfăsurate de către directorii sucursalelor si pentru care acestia sunt împuterniciti să reprezinte Societatea Comercială “T.B.R.C.M.” - S.A.;

k) stabileste tactica si strategia de marketing;

l) aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează să fie negociat cu reprezentantii salariatilor;

m) supune anual spre aprobare adunării generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societătii Comerciale “T.B.R.C.M.” - S.A., situatia financiară si contul de profit si pierdere pe anul precedent;

n) dispune măsuri de recuperare a prejudiciilor;

o) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a actionarilor.

Art. 15. - (1) Cenzorii asigură supravegherea de ansamblu a gestiunii Societătii Comerciale “T.B.R.C.M.” - S.A.

(2) Societatea Comercială “T.B.R.C.M.” - S.A. are 3 cenzori si 3 supleanti.

(3) Cenzorii sunt numiti de adunarea generală a actionarilor, în conditiile legii.

(4) Cenzorii sunt subordonati în activitatea lor doar adunării generale a actionarilor si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile legale.

(5) Cenzorii îsi exercită personal mandatul.

(6) Cenzorii au următoarele atributii:

a) să supravegheze gestiunea Societătii Comerciale “T.B.R.C.M.” - S.A.;

b) să verifice dacă situatia financiară si contul de profit si pierdere sunt legal întocmite si în concordantă cu registrele;

c) să verifice dacă registrele sunt corect tinute;

d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform reglementărilor în vigoare.

(7) Situatia financiară si contul de profit si pierdere nu pot fi aprobate de adunarea generală a actionarilor dacă nu sunt însotite de raportul cenzorilor.

(8) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună si inopinat, inspectii ale casei si să verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Societătii Comerciale “T.B.R.C.M.” - S.A. ori care au fost primite în gaj, cautiune sau depozit;

b) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară a actionarilor atunci când nu a fost convocată de către administratori;

c) să ia parte la adunările generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;

d) să constate depunerea garantiei din partea administratorilor;

e) să vegheze ca dispozitiile legii si ale actului constitutiv să fie îndeplinite de administratori si de lichidatori.

(9) Cenzorii vor aduce la cunostintă administratorilor neregulile în administratie si încălcările dispozitiilor legale pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostintă adunării generale a actionarilor.

(10) Cenzorii vor înscrie într-un registru special deliberările lor, precum si constatările făcute în exercitiul mandatului lor.

(11) Cenzorii îndeplinesc si alte atributii prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL V

Activitatea Societătii Comerciale “T.B.R.C.M.” - S.A.

 

Art. 16. - (1) Exercitiul financiar începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

(2) Primul exercitiu financiar începe la data constituirii Societătii Comerciale “T.B.R.C.M.” - S.A.

Art. 17. - (1) Organigrama Societătii Comerciale “T.B.R.C.M.” - S.A., numărul maxim de posturi, precum si organigramele sucursalelor din teritoriu se aprobă în prima sedintă a adunării generale a actionarilor.

(2) Salarizarea se face conform legislatiei în vigoare. Plata salariilor si a obligatiilor aferente acestora fată de bugetul de stat si celelalte bugete se va face potrivit legii.

(3) Directorii executivi ai sucursalelor teritoriale sunt împuterniciti să reprezinte Societatea Comercială “T.B.R.C.M.” - S.A. la încheierea, modificarea si desfacerea contractelor individuale de muncă, conform prevederilor legale, pentru personalul din subordine.

(4) Drepturile si obligatiile personalului Societătii Comerciale “T.B.R.C.M.” - S.A. sunt stabilite de către consiliul de administratie sau de către directorul general al acesteia, în conditiile legii.

Art. 18. - (1) Societatea Comercială “T.B.R.C.M.” - S.A. îsi constituie fond de rezervă si alte fonduri în conditiile legii.

(2) Repartizarea profitului Societătii Comerciale “T.B.R.C.M.” - S.A. se va face în conformitate cu legislatia în vigoare.

(3) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală extraordinară a actionarilor va analiza cauzele si va hotărî în consecintă.

Art. 19. - Societatea Comercială “T.B.R.C.M.” - S.A. tine registrele prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VI

Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

 

Art. 20. - (1) Societatea Comercială “T.B.R.C.M.” - S.A. va putea fi transformată în altă formă de societate comercială prin hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor, cu respectarea legislatiei în vigoare.

(2) Noua societate comercială va îndeplini formalitătile legale de înregistrare, autorizare a functionării si de publicitate cerute la înfiintarea societătilor comerciale.

Art. 21. - (1) Următoarele situatii duc la dizolvarea Societătii Comerciale “T.B.R.C.M.” - S.A.:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b) declararea nulitătii societătii comerciale;

c) hotărârea adunării generale a actionarilor;

d) hotărârea tribunalului;

e) falimentul;

f) pierderea unei jumătăti din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală extraordinară a actionarilor nu hotărăste reconstituirea capitalului social sau limitarea lui la suma rămasă;

g) alte situatii prevăzute de lege.

(2) Dizolvarea Societătii Comerciale “T.B.R.C.M.” - S.A. trebuie să fie înscrisă în Registrul comertului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 22. - (1) În caz de dizolvare Societatea Comercială “T.B.R.C.M.” - S.A. va fi lichidată.

(2) Lichidarea Societătii Comerciale “T.B.R.C.M.” - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac în conditiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 23. - (1) Litigiile de orice fel apărute între Societatea Comercială “T.B.R.C.M.” - S.A. si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecătoresti de drept comun.

(2) Pentru solutionarea litigiilor se poate apela si la arbitraj.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 24. - Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu cele ale Codului comercial si ale

celorlalte reglementări legale în materie.

 

ANEXA Nr. 2

 

Sucursalele Societătii Comerciale “T.B.R.C.M.” - S.A. sunt urmtoarele:

1. U.T.B.R.C.M. Amara, localitatea Amara, Str. Lacului, judetul Ialomita;

2. U.T.B.R.C.M. Bala, localitatea Bala, Str. Principală, judetul Mehedinti;

3. U.T.B.R.C.M. Bizusa, localitatea Bizusa, comuna Ileanda, judetul Sălaj;

4. U.T.B.R.C.M. Buzias, localitatea Buzias, Str. Principală, judetul Timis;

5. U.T.B.R.C.M. Covasna, localitatea Covasna, Str. Unirii nr. 10, judetul Covasna;

6. U.T.B.R.C.M. Geoagiu-Băi, localitatea Geoagiu-Băi, Str. Vilelor, judetul Hunedoara;

7. U.T.B.R.C.M. Lacu Sărat, localitatea Lacu Sărat, judetul Brăila;

8. U.T.B.R.C.M. Moneasa, localitatea Moneasa, judetul Arad;

9. U.T.B.R.C.M. Nicolina, municipiul Iasi, str. Trotus nr. 12, judetul Iasi;

10. U.T.B.R.C.M. Olănesti, localitatea Băile Olănesti, Str. Muncitorilor nr. 1, judetul Vâlcea;

11. U.T.B.R.C.M. Sărata Monteoru, localitatea Sărata Monteoru, comuna Merei, judetul Buzău;

12. U.T.B.R.C.M. Pucioasa, localitatea Pucioasa, Str. Republicii nr. 1, judetul Dâmbovita;

13. U.T.B.R.C.M. 1 Mai, localitatea Băile 1 Mai, judetul Bihor.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind stabilirea zonelor de cultură a hameiului, recunoscute pentru certificarea denumirii de origine

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) si ale art. 14 din Legea nr. 627/2002 privind producerea si comercializarea hameiului, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice nr. 142.360 din 17 decembrie 2002,

 

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

 

Art. 1. - În vederea certificării denumirii de origine se stabilesc zonele de cultură recunoscute a hameiului, astfel:

a) zona I de cultură cuprinde plantatiile de hamei din localitătile: Huedin-Gherla-Cluj-Napoca - 98 ha, din judetul Cluj, Saschiz-Albesti - 347 ha si Acătari - 143 ha, din judetul Mures, si Rupea-Crit - 180 ha, din judetul

Brasov;

b) zona a II-a de cultură cuprinde plantatiile de hamei din localitătile: Dumbrăveni - 235 ha, Laslea - 60 ha, Valchid - 61 ha, Slimnic - 224 ha, Sura Mică - 160 ha, din judetul Sibiu, Sighisoara - 348 ha, Chetani - 197 ha, din judetul Mures;

c) zona a III-a de cultură cuprinde plantatiile de hamei din localitătile: Aiud-Rădesti - 180 ha, din judetul Alba, si Orăstie-Aurel Vlaicu - 228 ha, din judetul Hunedoara.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 17 decembrie 2002.

Nr. 623.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare,

combine de recoltat, masini si utilaje agricole noi din productia internă, finantat din fondul “Dezvoltarea agriculturii românesti”, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 221/2002

 

În baza prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului,

având în vedere prevederile pct. 2 lit. c) din Programul privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare, combine de recoltat, masini si utilaje agricole noi din productia internă, finantat din fondul “Dezvoltarea agriculturii românesti”, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 221/2002,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de patrimoniu public si de gestiune a mijloacelor financiare si al Compartimentului servicii în agricultură si industria alimentară nr. 202.131 din 12 noiembrie 2002, din care rezultă necesarul valoric al alocatiei de 55% din pretul de achizitionare a tractoarelor, combinelor de recoltat, masinilor si utilajelor agricole noi din productia internă, instituită prin Programul privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare, combine de recoltat, masini si utilaje agricole noi din productia internă, finantat din fondul “Dezvoltarea agriculturii românesti”,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.163/2002,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Punctul 2 litera b) din Programul privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare, combine de recoltat, masini si utilaje agricole noi din productia internă, finantat din fondul “Dezvoltarea agriculturii românesti”, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 221/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 5 iunie 2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“b) În vederea acoperirii alocatiei de 55% (inclusiv T.V.A.) pentru achizitionarea de utilaje, se prevede suma de 430 miliarde lei, sumă ce devine operantă în functie de alimentarea contului fondului «Dezvoltarea agriculturii românesti». Decontarea eventualelor sume rămase neachitate în anul 2002 la nivelul programului aprobat se va face din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pe anul 2003.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 625.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare noi din productia Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov, finantat din fondul “Dezvoltarea agriculturii românesti”, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 360/2002

 

În baza prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de patrimoniu public si de gestiune a mijloacelor financiare si al Compartimentului servicii în agricultură si industria alimentară nr. 202.132 din 12 noiembrie 2002, din care rezultă necesarul valoric al alocatiei de 55% din pretul de achizitie a tractoarelor, instituită prin Programul privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare noi din productia Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A Brasov, finantat din fondul “Dezvoltarea agriculturii românesti”,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.163/2002,

 

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Punctul 2 litera b) din Programul privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare noi din productia Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov, finantat din fondul “Dezvoltarea agriculturii românesti”, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 360/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 12 august 2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“b) În vederea acoperirii alocatiei de 55% (inclusiv T.V.A.) pentru achizitionarea de tractoare produse de Societatea Comercială «Tractorul UTB» - S.A. Brasov se prevede suma de 310 miliarde lei, sumă ce devine operantă în functie de alimentarea contului fondului «Dezvoltarea agriculturii românesti». Decontarea eventualelor sume rămase neachitate în anul 2002 la nivelul programului aprobat se va face din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pe anul 2003”.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 626.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru înfiintarea Comitetului National de Promovare a Alăptării

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere Referatul de aprobare nr. DB 13.899 din14 decembrie 2002 al Directiei asistentă familială si socială,

ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se înfiintează Comitetul National de Promovare a Alăptării ca structură alcătuită din specialisti din domeniul ocrotirii sănătătii mamei si copilului. Acest comitet va avea rolul de a elabora programele nationale legate de promovarea alăptării si initiativa “Spitalul prieten al copilului”. El va colabora cu celelalte institutii guvernamentale si neguvernamentale, Organizatia Mondială a Sănătătii si UNICEF pentru îndeplinirea mandatului său.

Art. 2. - Atributiile Comitetului National de Promovare a Alăptării sunt precizate în anexa nr. I care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Cheltuielile ocazionate de functionarea Comitetului National de Promovare a Alăptării vor fi acoperite din Programul 3 de sănătate a copilului si familiei.

Art. 4. - Sediul Comitetului National de Promovare a Alăptării se va afla în incinta Institutului pentru Ocrotirea Mamei si Copilului “Prof. dr. Alfred Rusescu”.

Art. 5. - Componenta Comitetului National de Promovare a Alăptării este cuprinsă în anexa nr. II care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - Directia asistentă familială si socială din structura Ministerului Sănătătii si Familiei si Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului “Prof. dr. Alfred Rusescu” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 13 decembrie 2002.

Nr. 1.006.

 

ANEXA Nr. I

 

ATRIBUTIILE

Comitetului National de Promovare a Alăptării

 

a) Elaborarea strategiei nationale si a unui plan national de actiune în domeniul promovării alăptării, care să definească si rolurile diferitelor institutii si parteneri

b) Stabilirea, pe baza analizei situatiei existente, a scopurilor si obiectivelor generale si specifice ale Planului national de actiune

c) Selectarea indicatorilor pentru monitorizarea progresului initiativei “Spitalul prieten al copilului”

d) Definirea clară, în finalul Planului national de actiune, a mandatelor diferitilor parteneri si delegarea responsabilitătilor pentru implementarea diferitelor componente

e) Asigurarea unei evaluări la nivel national privind modul în care este promovată si sprijinită alăptarea în maternităti în întreaga tară

f) Supravegherea ratelor de alăptare la iesirea din spital la 16 săptămâni, la 26 de săptămâni si la 1 an de la nastere, în conformitate cu criteriile UNICEF si ale Organizatiei Mondiale a Sănătătii

g) Elaborarea bugetului activitătii de promovare a alăptării la nivel national

h) Selectarea membrilor Autoritătii Nationale de Desemnare, care va fi responsabilă de evaluarea si acreditarea spitalelor prietene ale copilului la nivel national

i) Înaintarea către conducerea Ministerului Sănătătii si Familiei de propuneri vizând măsurile ce trebuie luate pentru promovarea alăptării în România

j) Membrii Comitetului National de Promovare a Alăptării se vor întâlni de opt ori în plen si pe grupuri de lucru în anul 2003.

 

ANEXA Nr. II

 

COMPONENTA

Comitetului National de Promovare a Alăptării

 

Comitetul National de Promovare a Alăptării este alcătuit din reprezentantii următoarelor institutii:

Ministerul Sănătătii si Familiei

Dr. Daniela Bartos, ministru - presedinte

Dr. Mihai Horga, director Directia asistentă familială si socială

Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului “Prof. dr. Alfred Rusescu”

Dr. Alin Stănescu, director adjunct - secretar

Dr. Silvia Stoicescu, sef Sectie neonatologie,

Departamentul obstetrică ginecologie

As. Maria Frunză, asistentă-sefă Sectia neonatologie,

Departamentul obstetrică ginecologie

Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

Dr. Octavian Luchian, director

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti

Dr. Dana Fărcăsanu, director adjunct

Societatea Natională de Obstetrică si Ginecologie

Prof. dr. Decebal Hudită, presedinte

Societatea Natională de Medicina Familiei/Medicină Generală

Dr. Sever Cristian Oană, presedinte

Spitalul Universitar Bucuresti

Dr. Ana Culcer, sef Sectie neonatologie

Dr. Mihaela Badea

Clinica Obstetrică Ginecologie I, Cuza Vodă, Iasi

Dr. Maria Stamatin, sef Sectie neonatologie

Clinica Obstetrică Ginecologie I, Cluj-Napoca

Dr. Rodica Mitea, sef Sectie neonatologie

Asociatia de Nursing din România

As. med. principal Gabriela Bocec, presedinte

UNICEF

Reprezentant special UNICEF în România

Organizatia Mondială a Sănătătii

Dr. Victor Olsavsky, ofiter de legătură pentru România

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă aferente lunii ianuarie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României, si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Natională a României în calitatea sa de agent al statului,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă aferente lunii ianuarie 2003, prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

Art. 3. - Directia generală a trezoreriei statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.756.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna ianuarie 2003

 

Art. 1. - În luna ianuarie 2003 sunt scadente titlurile de stat seriile: A2 02.01.2003, G2 02.01.2003, J1 02.01.2003, A4 09.01.2003, 2003 CL-BIR, 2003/CL-BANKCOOP, A7 16.01.2003, G4 16.01.2003, 2003/CL-BCR, A9 23.01.2003, J5 23.01.2003, 2003/CL-BRD, 2003/VAL BCR, A11 30.01.2003 si J7 30.01.2003.

În vederea finantării si refinantării datoriei publice Ministerul Finantelor Publice anuntă programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu discont, astfel:

 

Seria

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

A1 10.07.2003

7 ianuarie 2003

9 ianuarie 2003

10 iulie 2003

182

600.000.000.000

A2 08.01.2004

7 ianuarie 2003

9 ianuarie 2003

8 ianuarie 2004

364

700.000.000.000

A3 17.07.2003

14 ianuarie 2003

16 ianuarie 2003

17 iulie 2003

182

500.000.000.000

A4 15.01.2004

14 ianuarie 2003

16 ianuarie 2003

15 ianuarie 2004

364

 700.000.000.000

A5 24.04.2003

21 ianuarie 2003

23 ianuarie 2003

24 aprilie 2003

91

 600.000.000.000

A6 22.01.2004

21 ianuarie 2003

23 ianuarie 2003

22 ianuarie 2004

364

 700.000.000.000

A7 29.01.2004

28 ianuarie 2003

30 ianuarie 2003

29 ianuarie 2004

364

1.500.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare ale contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului înregistrat la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde, după caz:

- în cazul ofertei de cumpărare competitive participantul va indica: valoarea nominală, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.

Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale randamentului.

Pretul si randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule:

 

P = 1 - (d x r)/360

 

y = r/P,

 

în care:

P = pretul titlului cu discont, exprimat cu sase zecimale;

d = numărul de zile până la scadentă;

r = rata discontului;

y = randamentul (rata dobânzii);

- în cazul ofertei de cumpărare necompetitive participantul va indica valoarea pe care doreste să o adjudece fără a indica pretul sau randamentul (rata dobânzii).

Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive. Se admit oferte de cumpărare necompetitive numai pentru seria A7 29.01.2004 într-o pondere de 10% din totalul emisiunii anuntate.

Art. 4. - Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 100.000.000 lei.

Art. 5. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în contul propriu, cât si în contul clientilor lor, persoane juridice si fizice.

Certificatele de trezorerie cu discont mai sus mentionate nu se adresează persoanelor nerezidente în România.

Art. 6. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României în ziua licitatiei, până la ora 12.

Art. 7. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României, de către comisia de licitatie constituită în acest scop, si se va da publicitătii.

Art. 8. - Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Natională a României cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Art. 9. - Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont. În situatia în care datele de plată a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucrătoare, plătile se vor face în ziua lucrătoare imediat următoare, fără obligarea la dobânzi moratorii.

Art. 10. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat cu dobândă lansate în luna ianuarie 2003

 

În vederea finantării si refinantării datoriei publice interne Ministerul Finantelor Publice anuntă, pentru luna ianuarie 2003, programul emisiunilor de titluri de stat, astfel:

 

Seria

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

SERIA O.S. 09.01.2005

7 ianuarie 2003

9 ianuarie 2003

9 ianuarie 2005

731

700.000.000.000

SERIA O.S. 16.01.2005

14 ianuarie 2003

16 ianuarie 2003

16 ianuarie 2005

731

 1.000.000.000.000

SERIA O.S. 23.01.2005

21 ianuarie 2003

23 ianuarie 2003

23 ianuarie 2005

731

1.000.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valoarea împrumutată aferentă seriei să fie micsorată până la anularea emisiunii, în functie de necesitătile de finantare ale contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului înregistrat la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret uniform.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv si vor cuprinde valoarea nominală si dobânda (randamentul).

Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobânzii (randamentului).

Dobânzile se vor calcula si se vor plăti anual la datele de 9 ianuarie 2004, 16 ianuarie 2004, 23 ianuarie 2004, 9 ianuarie 2005, 16 ianuarie 2005, 23 ianuarie 2005, conform următoarei formule:

 

D = d x V x z/365 sau 366

 

în care:

D = dobânda (cuponul);

V = valoarea nominală totală;

z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda;

d = rata dobânzii.

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat cu dobândă este de 10.000.000 lei.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Art. 4. - Obligatiunile de stat cu dobândă pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor lor persoane juridice.

Obligatiunile de stat cu dobândă mai sus mentionate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României în ziua licitatiei, până la ora 12.

Art. 6. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României, de către comisia de licitatie constituită în acest scop, si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata obligatiunilor de stat cu dobândă se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Natională a României cu suma reprezentând valoarea nominală totală a obligatiunilor de stat cu dobândă.

Art. 8. - Răscumpărarea obligatiunilor de stat cu dobândă se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora plus dobânda aferentă. În situatia în care datele de plată a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucrătoare, plătile se vor face în ziua lucrătoare imediat următoare, fără obligarea la dobânzi moratorii.

Art. 9. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.