MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 943         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 23 decembrie 2002

 

SUMAR

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.474. - Hotărâre privind aplicarea în luna ianuarie 2003 a celei de-a treia etape de recorelare a pensiilor din sistemul public

 

1.476. - Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind gospodărirea durabilă a pădurilor

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

48. - Circulară privind prelungirea termenului limită de preschimbare a bancnotelor cu valoarea nominală de 10.000 lei - emisiunea 1999 si de 50.000 lei - emisiunea 1996

 

49. - Circulară pentru modificarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 43/2002 privind declararea unor zile nebancare în perioada 27 decembrie 2002-3 ianuarie 2003

 

50. - Circulară pentru modificarea si completarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 45/2002 privind decontarea transferurilor de fonduri prin conturile curente ale institutiilor de credit si ale Trezoreriei statului în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aplicarea în luna ianuarie 2003 a celei de-a treia etape de recorelare a pensiilor din sistemul public

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 168 alin. (3), (4) si (5) si al art. 180 alin. (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În luna ianuarie 2003 se efectuează cea de-a treia etapă de recorelare a pensiilor, prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001 privind măsuri suplimentare de recorelare a pensiilor din sistemul public de pensii.

Art. 2. - (1) De măsurile suplimentare de recorelare a pensiilor acordate potrivit prevederilor prezentei hotărâri beneficiază pensionarii pentru limită de vârstă cu vechime integrală si pensionarii urmasi ale căror drepturi de pensie s-au deschis până la data de 1 ianuarie 1999 si al căror punctaj mediu anual, corectat conform prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001, este mai mic de 3 puncte.

(2) La data de 1 ianuarie 2003, în vederea aplicării celei de-a treia etape de recorelare a pensiilor, punctajul mediu anual cuvenit la data de 31 decembrie 2002 pensionarilor din sistemul public, ale căror drepturi s-au deschis anterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, se corectează prin raportarea cuantumului pensiei aflate în plată sau cuvenite la data de 31 decembrie 2002, din care s-a dedus contributia datorată pentru asigurările sociale de sănătate, la valoarea punctului de pensie valabilă în luna decembrie 2002.

(3) Recorelarea pensiilor în această etapă se efectuează prin adăugarea unui număr suplimentar de puncte la punctajul mediu anual corectat conform prevederilor alin. (2).

(4) Numărul suplimentar de puncte care se adaugă în această etapă de recorelare, conform prevederilor art. 4 alin. (2) si (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001, este cel prevăzut în anexele nr. 1 si 2.

(5) Începând cu această etapă de recorelare pensionarii pentru limită de vârstă cu vechime integrală si pensionarii urmasi proveniti din sistemul asigurărilor sociale de stat, ale căror drepturi de pensie s-au deschis la data de 1 ianuarie 1998, beneficiază de acelasi număr suplimentar de puncte acordat prin măsura de recorelare a pensiilor, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.315/2001, ca si pensionarii ale căror drepturi s-au deschis în cursul anului 1997.

(6) Pentru pensionarii prevăzuti la alin. (5), ale căror drepturi s-au deschis la data de 1 ianuarie 1998, numărul suplimentar de puncte aferente anului 2002, acordate potrivit prevederilor anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001, se acordă, în conditiile alin. (5), în luna ianuarie 2003.

Art. 3. - (1) De măsurile suplimentare de recorelare a pensiilor acordate potrivit prevederilor prezentei hotărâri beneficiază si pensionarii proveniti din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor, ale căror drepturi de pensie au fost stabilite anterior datei de 29 iulie 1992.

(2) Pentru pensionarii prevăzuti la alin. (1) procedura de recorelare este cea stabilită de art. 7 lit. a)-g) din Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001.

(3) Din punctajul suplimentar stabilit conform procedurii de recorelare prevăzute la alin. (2), în această etapă se acordă un procent de 19%.

Art. 4. - La stabilirea numărului suplimentar de puncte acordat în această etapă de recorelare se utilizează 5 zecimale.

Art. 5. - (1) În luna ianuarie 2003 cuantumul pensiilor din sistemul public se determină în conditiile art. 76 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, prin înmultirea valorii unui punct de pensie cu punctajul mediu anual cuvenit la data de 31 decembrie 2002 corectat, după caz, conform prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Pentru pensionarii prevăzuti la art. 180 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, punctajul mediu anual prevăzut la alin. (1) este punctajul mediu estimat prevăzut la art. 2 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 523/2001 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii si a unor venituri ale populatiei pentru trimestrul II al anului 2001.

(3) De la prevederile alin. (2) se exceptează pensionarii prevăzuti la art. 180 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale căror drepturi de pensie pentru limită de vârstă cu vechime integrală si de urmasi s-au deschis în perioada 1 ianuarie 1998-31 decembrie 1998, pentru care punctajul mediu annual prevăzut la alin. (1) este cel obtinut conform prevederilor art. 2.

(4) La data de 1 ianuarie 2003 valoarea unui punct de pensie stabilită în conditiile art. 80 si 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, este de 2.265.701 lei.

(5) La determinarea cuantumului pensiei conform prevederilor alin. (1), (2) si (3) fractiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului.

Art. 6. - În situatia în care din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri rezultă un cuantum al pensiei recorelate mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se păstrează în plată cuantumul avantajos.

Art. 7. - Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor suplimentare de recorelare prevăzute de prezenta hotărâre se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 8. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.474.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

NUMĂRUL SUPLIMENTAR DE PUNCTE

pentru pensionarii de limită de vârstă si vechime integrală

 

 

ANEXA Nr. 2*)

 

NUMĂRUL SUPLIMENTAR DE PUNCTE

pentru pensionarii urmasi

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea unor măsuri privind gospodărirea durabilă a pădurilor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 8, 9 si 110 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În scopul cresterii calitătii modului de gospodărire durabilă a pădurilor si al recunoasterii internationale a acestuia, administratorii sau detinătorii de păduri pot solicita organismelor recunoscute pe plan international certificarea pădurilor.

(2) Certificarea pădurilor reprezintă actiunea prin care organisme recunoscute pe plan international emit certificate care atestă gospodărirea durabilă a pădurilor dintr-un anumit teritoriu, pe baza standardelor recunoscute la nivel mondial în domeniul gospodăririi durabile a pădurilor.

Art. 2. - Certificarea pădurilor este actiunea optională a administratorilor sau a detinătorilor de păduri.

Art. 3. - (1) Pădurile din fondul forestier national se supun certificării în functie de solicitările pietei produselor forestiere.

(2) Certificarea pădurilor se solicită de către administratorii sau detinătorii de păduri si se finantează de Regia Natională a Pădurilor, pentru pădurile proprietate publică a statului, de consiliile locale, pentru pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale si, respectiv, de proprietarii pădurilor, pentru pădurile proprietate privată.

(3) Achizitionarea serviciilor prin care se realizează certificarea pădurilor se face în conditiile legii.

Art. 4. - Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură, la solicitarea detinătorilor de păduri, cadrul informational privind activitatea de certificare a pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Departamentul de Comert Exterior

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.476.

 

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind prelungirea termenului limită de preschimbare a bancnotelor cu valoarea nominală de 10.000 lei - emisiunea 1999 si de 50.000 lei - emisiunea 1996

 

Articol unic. - Circulara Băncii Nationale a României nr. 23 din 9 iulie 2002 privind retragerea din circulatie si încetarea puterii circulatorii a bancnotelor cu valoarea nominală de 10.000 lei - emisiunea 1999 si 50.000 lei - emisiunea 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 13 septembrie 2002, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“După data de 31 martie 2003 încetează puterea circulatorie a acestor bancnote, nemaiputând fi utilizate ca mijloace legale de plată.”

2. La articolul 2, liniuta a doua va avea următorul cuprins:

.- în intervalul 16 decembrie 2002-31 martie 2003, bancnotele cu valoarea nominală de 10.000 lei – emisiunea 1999 si 50.000 lei - emisiunea 1996, aflate în perioada de retragere vor fi primite de la populatie, agenti economici si de la celelalte institutii, în plăti si pentru preschimbare, numai de către unitătile bancare. Unitătile băncilor comerciale nu le vor mai repune în circulatie urmând să le depună la Banca Natională a României.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Deoarece după data de 31 martie 2003 încetează puterea circulatorie a bancnotelor cu valoarea nominală de 10.000 lei - emisiunea 1999 si 50.000 lei - emisiunea 1996, unitătile băncilor comerciale nu le vor mai primi de la populatie, agenti economici si de la alte institutii si nu le vor mai preschimba.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“În perioada 1 aprilie-30 iunie 2003 bancnotele de 10.000 lei - emisiunea 1999 si cele de 50.000 lei - emisiunea 1996, care si-au pierdut puterea circulatorie, pot fi preschimbate numai la sucursalele Băncii Nationale a României.”

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 48.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

 

CIRCULARĂ

pentru modificarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 43/2002 privind declararea unor zile nebancare în perioada 27 decembrie 2002-3 ianuarie 2003

 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.279 din 13 noiembrie 2002, în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Articol unic. - Circulara Băncii Nationale a României nr. 43/2002 privind declararea unor zile nebancare în perioada 27 decembrie 2002-3 ianuarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 26 noiembrie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Titlul circularei va avea următorul cuprins:

“CIRCULARĂ

pentru declararea unor zile bancare si, respectiv, a unor zile nebancare în perioada 27 decembrie 2002-3 ianuarie 2003”

2. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Zilele de 27 si 30 decembrie 2002 se declară zile bancare, iar zilele de 31 decembrie 2002 si 3 ianuarie 2003 se declară zile nebancare.”

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 49.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

pentru modificarea si completarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 45/2002 privind decontarea

transferurilor de fonduri prin conturile curente ale institutiilor de credit si ale Trezoreriei statului

în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2002

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2), ale art. 23 si ale art. 24 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 38 alin. 1, ale art. 39 alin. 1 si ale art. 63 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.755/2002 privind functionarea unitătilor Trezoreriei statului în zilele de 27 si 30 decembrie 2002 si decontarea documentelor de plată în relatia cu Banca Natională a României la finele anului 2002, în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. I. - Circulara Băncii Nationale a României nr. 45 din 3 decembrie 2002 privind decontarea transferurilor de fonduri prin conturile curente ale institutiilor de credit si ale Trezoreriei statului în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 9 decembrie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Decontarea finală si irevocabilă a transferurilor de fonduri între institutiile de credit, ale acestora în relatia cu Banca Natională a României si cu Trezoreria statului, aferente exercitiului financiar pe anul 2002, se va finaliza la data de 30 decembrie 2002.”

2. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Zilele de 31 decembrie 2002 si, respectiv, 3 ianuarie 2003 sunt declarate zile nebancare.”

3. Alineatul (3) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(3) Începând cu data de 6 ianuarie 2003, prin conturile curente ale institutiilor de credit si ale Trezoreriei statului, deschise la Banca Natională a României, nu se vor mai efectua operatiuni de decontare aferente exercitiului financiar pe anul 2002, cu exceptia operatiunilor initiate cu carduri sub siglă VISA si MasterCard în intervalul 28-31 decembrie 2002 si decontate în lei.”

4. Litera b) a articolului 2 va avea următorul cuprins:

“b) în zilele bancare din perioada 16-30 decembrie 2002 centrala Băncii Nationale a României si unitătile teritoriale ale acesteia vor avea program de lucru organizat în două schimburi, între orele 8,00-16,30, respectiv 12,00-20,30;”

5. Litera c) a articolului 2 va avea următorul cuprins:

“c) în zilele bancare din perioada 17-24 decembrie 2002 compensarea multilaterală a plătilor fără numerar pe suport hârtie între institutiile de credit se va desfăsura conform anexelor nr. 2 si 2a) la prezenta circulară. În perioada 27-30 decembrie 2002 transferurile de fonduri interbancare, indiferent de valoare, efectuate exclusiv prin intermediul ordinelor de plată, vor fi acceptate în vederea decontării prin sistemul de transfer de fonduri de mare valoare;”

6. Litera d) a articolului 2 va avea următorul cuprins:

“d) în zilele bancare din perioada 24-30 decembrie 2002 decontarea transferurilor de fonduri de mică si mare valoare în relatia cu Trezoreria statului se vor desfăsura conform anexei nr. 3 la prezenta circulară;”

7. Litera e) a articolului 2 va avea următorul cuprins:

“e) în perioada 23-30 decembrie 2002 plătile, indiferent de valoare, proprii ale participantilor sau ale clientilor acestora, precum si plătile de mare valoare aferente pietelor valutară si monetară între participanti se vor efectua conform anexei nr. 4 la prezenta circulară;”.

8. Litera f) a articolului 2 va avea următorul cuprins:

“f) în zilele bancare din perioada de 23-30 decembrie 2002 transferurile de fonduri ale băncilor în regim special de decontare în relatia cu institutiile de credit si cu Trezoreria statului se vor desfăsura conform anexei nr. 5 la prezenta circulară;”.

9. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(2) Participantii la compensările realizate de Bursa de Valori Bucuresti, Societatea Natională de Compensare, Decontare si Depozitare a Valorilor Mobiliare, VISA International EU/CEMEA si, respectiv, MasterCard International vor prezenta la TransFonD - S.A. în data de 24 decembrie 2002 documentele «Raportare pentru stabilirea referintelor în aplicarea procedurilor de garantare», care vor cuprinde informatiile aferente intervalului 19-23 decembrie 2002. Plafoanele tehnice de garantare unilaterală si bilaterală stabilite vor fi valabile pentru intervalul 30 decembrie 2002-10 ianuarie 2003. În data de 9 ianuarie 2003 documentele ÇRaportare pentru stabilirea referintelor în aplicarea procedurilor de garantareČ vor cuprinde informatiile aferente intervalului 24 decembrie 2002-8 ianuarie 2003.”

10. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(2) După încheierea operatiunii de confirmare a soldurilor conturilor 401C si 402C toate sediile O.I.S. au obligatia transmiterii în data de 30 decembrie 2002 la sediul O.I.S. 96100 a unui mesaj e-mail privind rezultatul acestei operatiuni si detalii referitoare la eventualele neconcordante.”

11. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(2) Institutiile de credit si Trezoreria statului vor lua toate măsurile necesare pentru informarea corectă, completă si în timp util a tuturor clientilor lor privind efectuarea operatiunilor de transfer de fonduri în această perioadă si vor afisa la loc vizibil, în toate unitătile proprii, prevederile prezentei circulare, în asa fel încât să se asigure pe lângă o deservire operativă a acestora si închiderea tuturor operatiunilor de transfer de fonduri aferente anului 2002 la data de 30 decembrie 2002.”

12. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Transferurile de fonduri decontate final în data de 30 decembrie 2002 vor fi înregistrate de către institutiile de credit si Trezoreria statului în conturile clientilor beneficiari cu data extrasului de cont eliberat de Banca Natională a României sau de TransFonD - S.A. sub siglă B.N.R.”

13. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(2) Institutiile de credit vor lua toate măsurile necesare pentru informarea clientilor lor că filele de cec B.N.R. în care banca centrală se află în pozitie de trăgător si tras, emise în cursul anului 2002 si nedecontate până în data de 30 decembrie 2002 inclusiv, nu vor mai fi decontate decât ca operatiuni ale anului 2003.”

Art. II. - Anexele nr. 1, 2, 3, 4 si 5 la Circulara Băncii Nationale a României nr. 45/2002 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2, 3, 4 si 5 la prezenta circulară.

Art. III. - Anexa nr. 2a) la Circulara Băncii Nationale a României nr. 45/2002 rămâne nemodificată.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 50.

 

ANEXA Nr. 1

 

ORARUL

procesării de către Banca Natională a României si TransFonD - S.A. a transferurilor de fonduri între institutiile de credit, ale institutiilor de credit în relatia cu Banca Natională a României si cu Trezoreria statului în perioada de închidere a exercitiului financiar pe anul 2002

 

Nr. crt.

Tipul transferului de fonduri

Data

Program ghiseu/sedintă de compensare

La unitătile teritoriale

ale Băncii Nationale

a României/

TransFonD - S.A./

ora decontării

cu centrala

La sediul central

al Băncii

Nationale

a României/

ora decontării

finale

0

1

2

3

4

5

1.

 

 

Compensare multilaterală cu decontare

pe bază netă

23 decembrie 2002 14,00-16,00

24 decembrie 2002 14,00-16,00

14,00-16,00

14,00-16,00

 

16,15

16,15

 

16,45

16,45

 

2.

Transferuri de fonduri de mică valoare

ale institutiilor de credit în relatia cu

Trezoreria statului, cu decontare pe bază netă

24 decembrie 2002 12,30-15,30

12,30-15,30

 

10,30

în data de

27 decembrie 2002

11,30

în data de

27 decembrie

2002

 

 

27 decembrie 2002 12,30-20,00

12,30-20,00

 

12,30 în data de

30 decembrie

2002

13,30 în data de

30 decembrie

2002

 

 

30 decembrie 2002 8,00-10,00

8,00-10,00

12,30

13,30

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURI

privind compensarea multilaterală a plătilor între institutiile de credit fără numerar pe suport hârtie în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2002

 

1. În perioada 17-24 decembrie 2002 circuitele, termenele si intervalele maximale ale plătilor pe care institutiile de credit trebuie să le aibă în vedere la primirea documentelor de plată care urmează a fi procesate prin compensarea multilaterală între institutiile de credit sunt prezentate în anexa nr. 2a) din prezenta circulară.

2. Institutiile de credit vor aduce la cunostintă clientilor lor faptul că toate instrumentele de plată de debit primite la ghisee, care nu se încadrează în circuitele, termenele si intervalele maximale stabilite prin prezenta circulară, vor fi decontate în sedintele de compensare multilaterală care vor avea loc în prima decadă a lunii ianuarie 2003.

3. În perioada 17-24 decembrie 2002 TransFonD-S.A. - sediul central si sucursalele sale teritoriale - nu va aplica art. 9 din Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 490 din 4 august 1995 pentru instrumentele de plată care se încadrează în termenele si intervalele stabilite în anexa nr. 2a) din prezenta circulară.

4. Instrumentelor de plată:

- care se încadrează în circuitele, termenele si intervalele maximale stabilite prin prezenta circulară (care prezintă ca dată a primirii data mentionată la operatiunea 1 a fiecărui circuit sau o dată anterioară acesteia), dar care nu au fost prezentate de unitătile participantilor la compensare în aceste termene regulamentare;

- care prezintă ca dată a acceptării o dată ulterioară zilei de 27 decembrie 2002 inclusiv si care nu au fost decontate final prin intermediul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare li se vor aplica prevederile art. 9 din Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 490/1995.

5. În cazul în care ziua compensării este data de 23 decembrie 2002, amânarea instrumentelor de plată de debit, pe motiv că unitatea primitoare nu dispune de datele necesare acceptării sau refuzării instrumentelor de plată, poate fi efectuată numai pentru o zi. În situatia în care totusi este necesară o amânare la compensare a instrumentelor de plată de debit mai lungă de o zi, unitatea primitoare va refuza respectivele instrumente de plată compensabile de debit în sedinta de compensare din data de 24 decembrie 2002. Refuzurile efectuate în conformitate cu prevederile prezentului punct nu se raportează la Centrala Incidentelor de Plăti. Procedurile de compensare privind instrumentele de plată de debit aflate în această situatie vor fi reluate în data de 6 ianuarie 2003 ca si cum aceste instrumente ar fi fost primite de unitatea prezentatoare de la clientul beneficiar în data de 6 ianuarie 2003 si prezentate unitătii primitoare în sedinta de verificare din data de 6 ianuarie 2003, fără a li se mai putea aplica procedura de amânare la compensare.

6. În cazul în care ziua compensării este data de 24 decembrie 2002, amânarea instrumentelor de plată de debit, primite anterior pe motivul că unitatea primitoare nu dispune încă de datele necesare acceptării sau refuzării instrumentelor de plată, nu mai poate fi efectuată. În situatia în care este totusi necesară o amânare la compensare a respectivelor instrumente de plată, de debit, unitatea primitoare le va refuza în sedinta de compensare din data de 24 decembrie 2002. Refuzurile efectuate în conformitate cu prevederile prezentului punct nu se raportează la Centrala Incidentelor de Plăti. Procedurile de compensare privind instrumentele de plată de debit aflate în această situatie vor fi reluate în data de 6 ianuarie 2003 ca si cum aceste instrumente ar fi fost primite de unitatea prezentatoare de la clientul beneficiar în data de 6 ianuarie 2003 si prezentate unitătii primitoare în sedinta de verificare din data de 6 ianuarie 2003, fără a li se mai putea aplica procedura de amânare la compensare.

7. În cazul aplicării pct. 5 si 6, refuzul va fi considerat amânare la compensare si va constitui motiv de penalizare.

8. În cazul aplicării pct. 5 si 6, unitatea institutiei de credit la care beneficiarul are cont deschis are obligatia să îl informeze pe acesta că instrumentul de plată de debit nu poate fi procesat în cursul anului 2002.

9. Institutiile de credit beneficiare care primesc la ghiseu instrumente de plată de debit în perioada 21-30 decembrie 2002, care nu mai pot fi compensate si decontate în cursul anului 2002 utilizând circuitele, termenele si intervalele maximale stabilite în anexa nr. 2a) din prezenta circulară, au obligatia să informeze clientii beneficiari că instrumentele de plată respective nu mai pot fi procesate în cursul anului 2002, existând fie posibilitatea încasării lor direct de la plătitori, fie compensarea si decontarea acestora în prima decadă a lunii ianuarie 2003.

10. În perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2002, situatiile în care este necesară întocmirea refuzului la încasare, a refuzului la încasare la termen, a fisei rectificative de plată si a fisei rectificative de refuz la încasare vor fi raportate la sucursalele TransFonD - S.A. si se vor rezolva, de la caz la caz, cu sprijinul direct al TransFonD - S.A. - sediul central.

 

ANEXA Nr. 3

 

PROCEDURI

privind decontarea operatiunilor de plăti si încasări prin contul curent general al Trezoreriei statului

în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2002

 

1. Ultima zi pentru acceptarea la ghiseele centralei si ale unitătilor teritoriale ale Băncii Nationale a României a operatiunilor de mică si mare valoare cu circuit interjudetean, intrajudetean si local către/din contul curent general al Trezoreriei statului este 27 decembrie 2002. Pentru a facilita preluarea tuturor operatiunilor, programul de ghiseu al centralei si al unitătilor teritoriale ale Băncii Nationale a României se extinde în data de 27 decembrie 2002, între orele 12,30-20,00.

2. Decontarea instrumentelor de plată depuse la ghiseele Băncii Nationale a României în data de 27 decembrie 2002 se efectuează în data de 30 decembrie 2002.

3. Pentru a facilita preluarea tuturor operatiunilor de mică si mare valoare cu circuit intrajudetean si local în relatia cu Trezoreria statului, ghiseele centralei si ale unitătilor teritoriale ale Băncii Nationale a României vor fi deschise în data de 30 decembrie 2002, între orele 8,00-10,00. Decontarea acestor operatiuni se efectuează în data de 30 decembrie 2002.

 

ANEXA Nr. 4

 

PROCEDURI

privind procesarea si decontarea plătilor de mare valoare între participanti în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2002

 

1. Accesul participantilor la modulul informatic TEMP, în zilele de 27 si 30 decembrie 2002, pentru plătile de mare valoare între participanti, efectuate în nume propriu, în numele clientilor lor, în numele unitătilor lor teritoriale sau al clientilor unitătilor lor teritoriale, în numele clientilor cooperativelor de credit afiliate la un participant, în sumă de minimum 500 milioane lei sau indiferent de valoare, în cazul în care initiatorul acestora decide să utilizeze sistemul de transfer de fonduri de mare valoare, este permis până la ora 15,00 si, implicit, ordinele de plată pe suport hârtie aferente plătilor de mare valoare transmise prin modulul informatic TEMP pot fi transmise la TransFonD - S.A. până la ora 15,30.

2. Accesul participantilor la modulul informatic TEMP, în zilele de 23, 24, 27 si 30 decembrie 2002, pentru plătile aferente pietelor valutară si monetară între participanti este permis până la ora 17,15 si, implicit, ordinele de plată pe suport hârtie aferente plătilor de mare valoare transmise prin modulul informatic TEMP pot fi transmise la TransFonD - S.A. până la ora 17,45.

3. În zilele de 23, 24, 27 si 30 decembrie 2002, intervalele de receptie pentru plătile aferente facilitătilor permanente acordate de Banca Natională a României rămân neschimbate, conform anexei nr. 2 la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2002 privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare, iar ora decontării finale si irevocabile a acestora va fi 19,00.

4. Participantii plătitori au obligatia să înregistreze în conturile clientilor lor plătitori, direct, prin intermediul unitătilor sale initiatoare sau prin intermediul cooperativelor de credit initiatoare afiliate la o casă centrală, cel mai târziu în ziua de 30 decembrie 2002, sumele aferente plătilor de mare valoare refuzate de către TransFonD - S.A. în zilele de 27 si/sau 30 decembrie 2002, în situatia insuficientei disponibilitătilor în conturile participantilor plătitori.

 

ANEXA Nr. 5

 

PROCEDURI

privind procesarea transferurilor de fonduri ale băncilor aflate în regim special de decontare în relatia cu celelalte institutii de credit si cu Trezoreria statului în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2002

 

1. Centralizatoarele de plăti remise TransFonD - S.A. în data de 23 decembrie 2002 de către băncile aflate în regim special de decontare a plătilor vor cuprinde ultimele operatiuni de plăti intrajudetene si interjudetene dispuse în favoarea bugetului de stat, în vederea decontării lor în data de 24 decembrie 2002.

2. Centralizatoarele de plăti remise TransFonD - S.A. în data de 24 decembrie 2002 de către băncile aflate în regim special de decontare a plătilor vor cuprinde ultimele operatiuni de plăti locale dispuse în favoarea bugetului de stat pe anul 2002, în vederea decontării lor în data de 27 decembrie 2002.

3. Băncile aflate în regim special de decontare a plătilor au obligatia să procedeze la debitarea conturilor clientilor lor, în exclusivitate, în anul 2003 pentru operatiunile de transfer de fonduri în relatia cu celelalte institutii de credit începând cu data de 6 ianuarie 2003, în conformitate cu centralizatoarele de plăti.