MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 933         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 decembrie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

186. - Ordonantă de urgentă privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 160/2000

 

1.440. - Hotărâre privind aprobarea Strategiei nationale pentru promovarea noii economii si implementarea societătii informationale

 

1.449. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizarea si functionare a Colegiului Consultativ  al Contabilitătii

 

1.450. - Hotărâre pentru aprobarea prevederilor contractului de servicii financiare dintre Ministerul Industriei si Resurselor, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, si consortiul format din Credit Suisse First Boston (Europe) Limited si ING Bank NV London Branch, în vederea privatizării Societătii Nationale a Petrolului “Petrom “ - S.A.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 160/2000

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) În anul 2003 indemnizatiile lunare ale controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, stabilite potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 160/2000, aprobată prin Legea nr. 711/2001, cu modificările ulterioare, se majorează în două etape, astfel:

a) cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2003;

b) cu 9% începând cu data de 1 octombrie 2003 fată de nivelul din luna septembrie.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si pentru personalul la care este stabilit un singur nivel al indemnizatiei lunare.

Art. 2. - (1) Indemnizatiile lunare majorate potrivit art. 1, aplicabile pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2003, sunt prevăzute în anexele nr. I a) si II a), iar cele aplicabile pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2003, în anexele nr. I b) si II b).

(2) În nivelul indemnizatiilor lunare calculate corespunzător coeficientilor de multiplicare, precum si al celor corespunzătoare unui singur nivel, prevăzute în anexele la prezenta ordonantă de urgentă, este inclusă si majorarea de până la 8,29%, acordată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 403/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.

Art. 3. - (1) Promovarea controlorilor financiari în anul 2003, în conditiile legii, se poate face în limita numărului de posturi aprobate prin statul de functii si cu încadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.

(2) Promovarea în conditiile legii a controlorilor financiari încadrati pe functia de asistent se face prin transformarea posturilor pe care acestia sunt încadrati în posturi de nivel superior, similar promovării debutantilor.

Art. 4. - (1) În vederea stabilirii indemnizatiei lunare, în termen de 15 zile de la reluarea activitătii, controlorii financiari din cadrul Curtii de Conturi aflati în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, controlorii financiari care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, potrivit legii, precum si controlorii financiari ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate vor fi evaluati prin examenul de testare a cunostintelor profesionale, organizat în acest scop de către angajator.

(2) Controlorilor financiari care nu promovează acest examen de testare li se atribuie indemnizatia lunară avută anterior sau, după caz, indemnizatia lunară minimă a clasei avute anterior.

Art. 5. - Anexele nr. I a), II a), I b) si II b)*) fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă si înlocuiesc prevederile anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 18 octombrie 2000, aprobată prin Legea nr. 711/2001, cu modificările ulterioare, care se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Curtii de Conturi,

Dan Drosu Saguna

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 186.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei nationale pentru promovarea noii economii si implementarea societătii informationale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Strategia natională pentru promovarea noii economii si implementarea societătii informationale, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei să coordoneze aplicarea Strategiei nationale pentru promovarea noii economii si implementarea societătii informationale.

Art. 3. - (1) Ministerele vor include în strategiile sectoriale un capitol dedicat informatizării, capitol ce va fi corelat cu Strategia natională pentru promovarea noii economii si implementarea societătii informationale.

(2) Capitolul dedicat informatizării, cuprins în strategiile sectoriale elaborate de ministere, va fi supus aprobării Grupului pentru promovarea tehnologiei informatiei.

Art. 4. - În vederea evaluării impactului strategiei nationale, Institutul National de Statistică va dezvolta si va implementa un sistem de indicatori specifici ce vor fi publicati semestrial, în conformitate cu procedurile de urmărire, evaluare si raportare cuprinse în cap. 6 din strategie.

Art. 5. - Strategia natională pentru promovarea noii economii si implementarea societătii informationale va fi revizuită anual, prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu evolutia domeniului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.440.


*) Anexa se publică ulterior.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Consultativ al Contabilitătii

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 42 alin. (2) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Consultativ al Contabilitătii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 575/1992 cu privire la experimentarea noului sistem de contabilitate si constituirea Colegiului Consultativ al Contabilitătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 16 octombrie 1992.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.449.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Colegiului Consultativ al Contabilitătii

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Colegiul Consultativ al Contabilitătii, denumit în continuare Colegiu, este un organism de consultare si analiză în procesul de elaborare a normelor si reglementărilor din domeniul contabilitătii.

Art. 2. - Colegiul nu are personalitate juridică si functionează pe lângă Ministerul Finantelor Publice ca activitate finantată din venituri extrabugetare, având cont de disponibil distinct.

Art. 3. - Sediul Colegiului este în municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, în spatiul detinut de Ministerul Finantelor Publice.

 

CAPITOLUL II

Atributiile Colegiului

 

Art. 4. - (1) Colegiul are următoarele atributii principale:

a) asigură cadrul organizatoric si profesional de consultare si analiză în procesul de elaborare a normelor si reglementărilor din domeniul contabilitătii;

b) avizează, înainte de a fi supuse aprobării, normele si reglementările contabile specifice tuturor sectoarelor de activitate;

c) întreprinde si coordonează lucrări de cercetare privind dezvoltarea sistemului de contabilitate, în corelare cu evolutiile înregistrate pe plan european si international;

d) coordonează elaborarea ghidurilor practice pentru domeniul contabilitătii, în sprijinul si pentru orientarea personalului de specialitate;

e) organizează manifestări stiintifice, conferinte, simpozioane, dezbateri si întruniri pe probleme din domeniul său de activitate;

f) avizează si monitorizează activitatea de formare si perfectionare profesională în domeniul contabilitătii, în vederea sprijinirii implementării Programului de dezvoltare a sistemului de contabilitate armonizat cu directivele europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate;

g) elaborează norme privind deontologia publicării materialelor de specialitate în domeniul contabilitătii;

h) stabileste relatii cu institutii similare din alte state si cu organizatiile europene si internationale cu atributii în domeniu si reprezintă România în cadrul organizatiilor respective.

(2) Colegiul îndeplineste orice alte atributii prevăzute în acte normative.

 

CAPITOLUL III

Organizarea Colegiului

SECTIUNEA 1

Componenta Colegiului

 

Art. 5. - Colegiul are următoarea componentă:

a) un presedinte, secretar de stat în Ministerul Finantelor Publice, coordonator al Directiei de reglementări contabile;

b) 5 vicepresedinti, reprezentanti ai Camerei Auditorilor Financiari din România, Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, Camerei Consultantului Fiscal, institutiilor financiar-bancare si mediului universitar economic;

c) un secretar general;

d) 15 membri, reprezentanti din partea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Bursei de Valori Bucuresti, Băncii Nationale a României, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Camerei de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti, Curtii de Conturi, Ministerului Justitiei, Institutului National de Statistică, catedrelor de profil din institutiile de învătământ economic superior si ai departamentelor de profil din Ministerul Finantelor Publice.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organele de conducere ale Colegiului

 

Art. 6. - Conducerea Colegiului este asigurată de Biroul executiv format din presedinte, vicepresedinti si secretarul general.

Art. 7. - Presedintele si secretarul general ai Colegiului se numesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 8. - Vicepresedintii si membrii Colegiului se desemnează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe o perioadă de cel mult 4 ani, de conducătorii organismelor sau institutiilor pe care le reprezintă, cu posibilitatea de reînnoire a mandatului.

Art. 9. - În exercitarea atributiilor sale Colegiul colaborează cu organisme profesionale de profil, institutii de specialitate, cum sunt: Banca Natională a României, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Bursa de Valori Bucuresti, directii de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, precum si cu alti specialisti în domeniu, organizând în acest scop comisii mixte de lucru.

Art. 10. - Comisiile mixte de lucru se stabilesc prin decizie a Biroului executiv.

Art. 11. - Biroul executiv numeste Secretariatul tehnic care va fi condus de secretarul general.

 

CAPITOLUL IV

Functionarea Colegiului

 

Art. 12. - Colegiul îsi desfăsoară activitatea în plen si pe comisii mixte de lucru si se întruneste trimestrial si ori de câte ori este necesar.

Art. 13. - Pentru validarea deliberărilor Colegiului este necesară prezenta a cel putin jumătate din numărul membrilor săi, iar hotărârile vor fi luate cu majoritate de voturi.

Art. 14. - Colegiul elaborează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli anual, potrivit legii.

Art. 15. - Colegiul supune spre aprobare conducerii Ministerului Finantelor Publice proiectul bugetului de venituri si cheltuieli anual.

Art. 16. - Colegiul analizează executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar încheiat.

Art. 17. - Colegiul dezbate raportul anual de activitate al Biroului executiv.

Art. 18. - Biroul executiv elaborează programul de activităti al Colegiului.

Art. 19. - Biroul executiv se întruneste trimestrial si ori de câte ori este nevoie.

Art. 20. - Secretariatul tehnic asigură serviciile de secretariat, de relatii publice si protocol pentru activitătile Colegiului si Biroului executiv.

Art. 21. - Secretariatul tehnic îndeplineste si alte sarcini stabilite de Biroul executiv.

 

CAPITOLUL V

Finantarea Colegiului

 

Art. 22. - Colegiul îsi desfăsoară activitatea pe baza bugetului de venituri si cheltuieli propriu care se constituie ca anexă la bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Finantelor Publice.

Art. 23. - Contabilitatea Colegiului se organizează distinct, în conformitate cu reglementările specifice activitătilor extrabugetare, cu personal angajat potrivit legii.

Art. 24. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Colegiului se asigură din venituri extrabugetare care se realizează din:

a) publicarea de metodologii, ghiduri profesionale, lucrări de cercetare, studii de caz si alte lucrări în domeniu;

b) avizarea si monitorizarea activitătii de instruire a personalului de specialitate;

c) asistentă, donatii si sponsorizări de la persoane fizice si juridice, române sau străine;

d) alte activităti si servicii specifice.

Art. 25. - Publicatiile si alte materiale de specialitate elaborate de Colegiu sunt un drept exclusiv al acestuia.

Art. 26. - Veniturile realizate din sursele prevăzute la art. 24 si cheltuielile efectuate din acestea se gestionează de Secretariatul tehnic al Colegiului.

Art. 27. - Din veniturile extrabugetare realizate se suportă, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, următoarele cheltuieli: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si servicii si cheltuieli de capital.

Art. 28. - Membrii Colegiului si ai comisiilor mixte de lucru pot beneficia de indemnizatii de sedintă, care se stabilesc în limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.

Cuantumul indemnizatiilor se stabileste anual de Biroul executiv al Colegiului.

Art. 29. - La sfârsitul anului disponibilitătile din surse extrabugetare neutilizate se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea prevederilor contractului de servicii financiare dintre Ministerul Industriei si Resurselor, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, si consortiul format din Credit Suisse First Boston (Europe) Limited si ING Bank NV London Branch, în vederea privatizării Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 41 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încheierea contractului de servicii financiare dintre Ministerul Industriei si Resurselor, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, si consortiul format din Credit Suisse First Boston (Europe) Limited si ING Bank NV London Branch, în vederea privatizării Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A., ale cărui principale prevederi sunt prezentate în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile legate de plata componentei fixe a onorariului pentru consultantii internationali si a componentei variabile a onorariului, aferentă plătii din valoarea totală a tranzactiei de care beneficiază Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A., cheltuielile pentru plata unor firme de avocatură angajate de Ministerul Industriei si Resurselor prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, precum si cheltuielile pentru pregătirea si realizarea privatizării Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. vor fi suportate, în conformitate cu prevederile art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002, de Societatea Natională a

Petrolului “Petrom” - S.A., care va dispune plata acestora direct către beneficiari la termenele stabilite, în baza confirmării Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie a îndeplinirii obligatiilor asumate prin contractele încheiate în acest sens.

(2) Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. asigură si garantează în totalitate sursele de finantare a cheltuielilor care cad în sarcina sa si care se plătesc conform contractelor încheiate de Ministerul Industriei si Resurselor prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie.

(3) Prin cheltuieli se întelege sumele prevăzute la alin. (1), precum si eventualele penalităti si despăgubiri datorate conform clauzelor contractuale.

Art. 3. - Alin. 3 si 4 ale pct. 4 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 556/2002 pentru aprobarea mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a unor societăti comerciale aflate în portofoliul Ministerului

Industriei si Resurselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 12 iunie 2002, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.450.


*) Anexa se va comunica Ministerului Industriei si Resurselor.