MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 932         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 decembrie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 336 din 3 decembrie 2002 referitoare la exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 187/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate “Renel”, Regiei Autonome a Gazelor Naturale “Romgaz” Medias si a Regiei Autonome a Petrolului “Petrom” Bucuresti, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 si a Hotărârii Guvernului nr. 127/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.755. - Ordin al ministrului finantelor publice privind functionarea unitătilor trezoreriei statului în zilele de 27 si 30 decembrie 2002 si decontarea documentelor de plată în relatia cu Banca Natională a României la finele anului 2002

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 336

din 3 decembrie 2002

referitoare la exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 187/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate “Renel”, Regiei Autonome a Gazelor Naturale “Romgaz” Medias si a Regiei Autonome a Petrolului “Petrom” Bucuresti, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 si a Hotărârii Guvernului nr. 127/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mădălina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 187/2001, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 si a Hotărârii Guvernului nr. 127/1999, exceptie ridicată, prin avocat, de Doina Ghiară în Dosarul nr. 1.550/LM/2002 al Curtii de Apel Craiova - Sectia litigii de muncă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune să se facă apelul si în Dosarul nr. 371C/2002. La apelul nominal în acest dosar se constată, de asemenea, lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Din oficiu, Curtea pune în discutie problema conexării celor două dosare, având în vedere identitatea de obiect a acestora.

Reprezentantul Ministerului Public arată că nu se opune conexării.

Curtea, în temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, coroborat cu art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 371C/2002 la Dosarul nr. 370C/2002.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, solicită respingerea acesteia ca fiind inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierile din 30 august 2002, pronuntate în dosarele nr. 1.550/LM/2002 si, respectiv, nr. 1.551/LM/2002, Curtea de Apel Craiova - Sectia litigii de muncă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptiile de neconstitutionalitate a Legii nr. 187/2001, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 si a Hotărârii Guvernului nr. 127/1999, exceptii ridicate de Doina Ghiară si, respectiv, de Nicoleta Schintee.

În motivarea exceptiilor de neconstitutionalitate autorii acestora nu au arătat în ce constă neconstitutionalitatea Legii nr. 187/2001, ci au criticat, în special, Hotărârea Guvernului nr. 127/1999, despre care au sustinut că a fost adoptată cu încălcarea prevederilor art. 51 si ale art. 107 alin. (1) si (2) din Constitutie, întrucât nu a fost emisă pentru organizarea executării legilor, iar prin art. 4 alin. (1), art. 10 si 11 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 se modifică, implicit, art. 2 alin. (3) din ordonantă. Pentru cazul în care nu se vor admite exceptiile de neconstitutionalitate pe acest motiv, solicită constatarea faptului că art. 2 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 contravine prevederilor art. 38 alin. (2) din Constitutie, întrucât art. 4 alin. (1), art. 10 si 11 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 instituie termene pentru achitarea plătilor compensatorii, situatie în care, până la plata efectivă, titularii acestor drepturi sunt lipsiti de protectie socială. Pentru acelasi motiv consideră că dispozitiile legale criticate contravin si prevederilor art. 20 din Constitutie, raportate la art. 11 alin. (1) si (2) partea a treia din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale.

Curtea de Apel Craiova - Sectia litigii de muncă apreciază că exceptiile sunt neîntemeiate. În acest sens se arată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 a fost “emisă în cadrul politicii economice a Guvernului de restructurare a industriei în sectoarele la care se referă” si cu respectarea dispozitiilor constitutionale. În realitate, autorii exceptiilor critică Hotărârea Guvernului nr. 127/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998, hotărâre care “nu poate face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate”. În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al acestei institutii cu privire la exceptiile de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptiile ridicate sunt inadmisibile. Arată că articolul unic al Legii nr. 187/2001 nu contine nici o dispozitie care să contravină prevederilor constitutionale invocate de autorii exceptiilor. Nici în cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998, aprobată prin legea mentionată, nu se regăsesc prevederi contrare Legii fundamentale. Dispozitiile ordonantei de urgentă sunt în deplină concordantă cu prevederile art. 38 alin. (2) din Constitutie, referitoare la dreptul salariatilor la protectia socială a muncii. Art. 11 din ordonanta de urgentă, privind elaborarea si supunerea spre aprobare Guvernului a normelor de aplicare, este conform cu prevederile art. 107 alin. (1) si (2) din Constitutie. Guvernul mai arată că aspectele invocate de autorii exceptiilor de neconstitutionalitate privesc modul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998. Acest mod de aplicare fiind reglementat prin normele aprobate de Hotărârea Guvernului nr. 127/1999, exceptiile ridicate sunt inadmisibile conform dispozitiilor art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile criticate ca fiind neconstitutionale nu sunt cuprinse în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/1998, ci în Hotărârea Guvernului nr. 127/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998. Or, aceste dispozitii nu pot face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată. Dispozitiile art. 2 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 sunt conforme prevederilor art. 38 alin. (2) din Constitutie, referitoare la protectia socială a muncii, precum si reglementărilor cuprinse în art. 11 alin. (1) si (2) din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, care prevăd obligatia statelor de a recunoaste dreptul oricărei persoane la un nivel de trai suficient pentru ea însăsi si pentru familia sa. Prin urmare, se arată că Legea nr. 187/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 este constitutională.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere cu privire la exceptiile de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptiile de neconstitutionalitate ridicate.

Obiectul exceptiilor îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate “Renel”, Regiei Autonome a Gazelor Naturale “Romgaz” Medias si a Regiei Autonome a Petrolului “Petrom” Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 18 noiembrie 1998, precum si dispozitiile Legii nr. 187/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 19 aprilie 2001.

Autorii exceptiilor sustin, în parte, si neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/1998, în forma în care consideră că aceste dispozitii au fost modificate prin Normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 127/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 4 martie 1999.

Curtea constată că, în ceea ce priveste dispozitiile Legii nr. 187/2001 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998, autorii exceptiilor nu au arătat în ce anume constă, în concret, neconstitutionalitatea acestor texte. S-a sustinut numai că aceste acte normative sunt neconstitutionale pentru că Hotărârea Guvernului nr. 127/1999 a fost emisă cu încălcarea mai multor dispozitii din Legea fundamentală. Sesizarea Curtii pentru controlul de constitutionalitate a celor două acte normative amintite s-a făcut, asadar, cu nerespectarea dispozitiilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora “Sesizările trebuie făcute în formă scrisă si motivate”.

În ceea ce priveste Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 127/1999, Curtea retine că, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, numai legile si ordonantele ori unele dispozitii ale acestora pot face obiectul controlului de constitutionalitate; în consecintă, exceptia de neconstitutionalitate care are ca obiect alte acte normative este inadmsibilă. Acest fapt a fost constatat, de altfel, si prin încheierea Curtii de Apel Craiova, dar instanta nu s-a conformat dispozitiilor art. 23 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora “Dacă exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta o respinge printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constitutională”.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibile, exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 187/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate “Renel”, Regiei Autonome a Gazelor Naturale “Romgaz” Medias si a Regiei Autonome a Petrolului “Petrom” Bucuresti, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 si a Hotărârii Guvernului nr. 127/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998, exceptii ridicate de Doina Ghiară în Dosarul nr. 1.550/LM/2002 al Curtii de Apel Craiova - Sectia litigii de muncă si, respectiv, de Nicoleta Schintee în Dosarul nr. 1.551/LM/2002 al aceleiasi instante.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 decembrie 2002.

 

PRESEDINTE,

prof. univ dr. Costică Bulai

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind functionarea unitătilor trezoreriei statului în zilele de 27 si 30 decembrie 2002 si decontarea documentelor de plată în relatia cu Banca Natională a României la finele anului 2002

 

În temeiul prevederilor art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Compartimentele implicate în încasarea si contabilizarea veniturilor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, bugetelor locale si bugetelor proprii ale institutiilor publice din cadrul directiilor de trezorerie si contabilitate publică judetene si a municipiului Bucuresti, trezoreriilor sectoarelor municipiului Bucuresti si al unitătilor trezoreriei statului din cadrul administratiilor finantelor publice ale municipiilor, oraselor si comunelor vor functiona cu program normal de lucru în zilele de 27 si 30 decembrie 2002.

Art. 2. - (1) Decontarea documentelor de plată în relatia cu Banca Natională a României, prin care se achită prin virament obligatiile fată de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si bugetele proprii ale institutiilor publice, se efectuează astfel:

- în zilele de 24 si 27 decembrie 2002: operatiunile privind decontările interjudetene si locale;

- în ziua de 30 decembrie 2002: operatiunile privind decontările intrajudetene si locale.

(2) Băncile comerciale vor lua măsuri pentru asigurarea decontării tuturor documentelor de plată a impozitelor, taxelor si a altor venituri bugetare, prezentate de către clientii acestora, la termenele prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - (1) Directorii generali ai directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, împreună cu directorii directiilor de trezorerie si contabilitate publică judetene si a municipiului Bucuresti, vor desemna salariatii compartimentelor prevăzute la art. 1, precum si salariatii din cadrul compartimentelor de tehnologia informatiei, care să asigure continuitatea functionării unitătilor trezoreriei statului în zilele de 27 si 30 decembrie 2002.

(2) Pentru munca prestată în zilele de 27 si 30 decembrie 2002 salariatii prevăzuti la alin. (1) vor beneficia în cursul anului 2003 de două zile libere.

Art. 4. - Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, Banca Natională a României, băncile comerciale si unitătile subordonate acestora vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.755.