MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 906         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 13 decembrie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 281 din 29 octombrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

494/859/138. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea cărnii de porc

 

543. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste criteriile de testare anuală a păsărilor de reproductie pentru boala de Newcastle, în vederea aplicării art. 12 alin. (2) din Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de păsări si ouă de incubatie

 

7.233. - Ordin al ministrului delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării pentru activitatea de cercetare privind aprobarea Criteriilor de selectare a instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national utilizate pentru activitatea de cercetaredezvoltare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

7. - Regulament privind modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit si a Normelor metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea acestuia

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 281

din 29 octombrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 581 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Onsal” - S.A. din Onesti în Dosarul nr. 2.980/2002 al Tribunalului Bacău - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, întrucât instituirea prin dispozitiile art. 581 din Codul de procedură civilă a unei proceduri de urgentă nu aduce atingere textelor din Constitutie invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 21 martie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 2.980/2002, Tribunalul Bacău - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Onsal” - S.A. din Onesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textul de lege criticat contravine prevederilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1), art. 21, 24 si 54 din Constitutie, deoarece “creează o discriminare nepermisă între justitiabili (...), înfrângându-se principiul constitutional al exercitării drepturilor cu bună-credintă fără a încălca drepturile celorlalti”.

Tribunalul Bacău - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că dispozitiile art. 581 din Codul de procedură civilă nu încalcă prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei, deoarece acestea se referă “la o procedură specială, prin care, chiar dacă nu se rezolvă fondul cauzei cu privire la continuarea actelor abuzive, se evită sau se limitează producerea de prejudicii si se înlătură piedicile ivite cu prilejul unei executări”.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că dispozitiile legale criticate nu aduc nici o atingere principiilor constitutionale invocate de autorul exceptiei, ci, permitând folosirea ordonantei presedintiale în situatii ce reclamă o interventie urgentă a justitiei, consacră o solutie firească, în deplin acord cu principiile constitutionale invocate de autorul exceptiei ca fiind încălcate. Se mai arată că, de altfel, procedura ordonantei presedintiale, ca si procedura de judecată în general, se întemeiază pe dispozitiile art. 125 alin. (3) din Constitutie, care prevăd că reglementarea competentei si a procedurii de judecată se face prin lege. Guvernul arată totodată că normele cuprinse în textul de lege criticat sunt aplicabile tuturor cauzelor de acelasi fel, precum si tuturor părtilor din acele cauze, în egală măsură.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 581 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora: “Instanta va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Cererea de ordonantă presedintială se va introduce la instanta competentă să se pronunte asupra fondului dreptului.

Ordonanta va putea fi dată si fără citarea părtilor si chiar atunci când există judecată asupra fondului. Judecata se face de urgentă si cu precădere. Pronuntarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordonantei se face în cel mult 48 de ore de la pronuntare.

Ordonanta este vremelnică si executorie. Instanta va putea hotărî ca executarea să se facă fără somatie sau fără trecerea unui termen.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate Curtea constată că aceasta este neîntemeiată. Dispozitiile art. 581 din Codul de procedură civilă instituie o procedură specială, potrivit căreia instanta de judecată poate dispune, prin ordonantă presedintială, luarea unor măsuri cu caracter vremelnic, a căror urgentă este justificată de necesitatea evitării prejudicierii unor drepturi sau interese legitime. Ca atare, Curtea nu poate retine contrarietatea dintre aceste dispozitii si cele ale art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece ele nu sunt aplicabile doar unei sau unor categorii de persoane aprioric determinate, ci oricărei persoane aflate în situatiile mentionate în ipoteza normei, neavând caracter discriminatoriu, egalitatea de tratament justificându-se doar când subiectele de drepturi se găsesc în situatii similare, situatiile diferite impunând solutii legislative diferite.

Cu privire la critica referitoare la încălcarea prevederilor art. 21 din Constitutie, Curtea constată, de asemenea, că nici aceasta nu poate fi primită, întrucât prin procedura de urgentă instituită de art. 581 din Codul de procedură civilă nu numai că nu se aduce vreo îngrădire dreptului oricărei persoane de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime, ci, dimpotrivă, se creează o posibilitate în plus pentru cel vătămat într-un drept legitim de a se adresa justitiei, prin cerere de ordonantă presedintială (în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări).

Totodată Curtea constată în legătură cu constitutionalitatea dispozitiilor art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă, prin raportare la prevederile art. 24 din Constitutie, că s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 124 din 16 aprilie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 11 iunie 2002. Prin această decizie s-a statuat că din coroborarea prevederilor constitutionale ale art. 24 cu cele ale art. 128, referitoare la “Folosirea căilor de atac”, si cu cele ale art. 125 alin. (3), potrivit cărora “Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege”, rezultă că reglementarea prin textul de lege criticat a unei proceduri speciale, prin care instanta de judecată poate ordona măsuri vremelnice în cazuri grabnice, fără citarea părtilor, nu este contrară dreptului la apărare consacrat la art. 24 din Constitutie.

De asemenea, posibilitatea atacării cu apel si cu recurs a ordonantei presedintiale sau a contestării executării acesteia, posibilitate prevăzută de art. 582 din Codul de procedură civilă, constituie un argument în plus în favoarea deplinei respectări a dreptului la apărare.

Curtea mai constată că, prin Decizia nr. 199 din 17 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 13 februarie 2001, pronuntându-se cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 581 alin. 1 si alineatului ultim din Codul de procedură civilă într-un dosar în care, ca si în spetă, s-a invocat încălcarea art. 54 din Constitutie, a retinut că aceste prevederi, care se referă la exercitarea cu bună-credintă a drepturilor si libertătilor constitutionale, nu sunt incidente în cauză, întrucât textele de lege criticate nu au ca obiect reglementarea si exercitarea unor asemenea drepturi.

Cele statuate prin deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în prezent, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), art. 23 alin. (3) si (6) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA,

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Onsal” - S.A. din Onesti în Dosarul nr. 2.980/2002 al Tribunalului Bacău - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 29 octombrie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Nr. 494 din 24 octombrie2002

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 859 din 6 noiembrie 2002

AUTORITATEA NATIONALĂ

PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 138 din 19 noiembrie 2002

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea cărnii de porc

 

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 150.093 din 13 iunie 2002, întocmit de Directia de industrie alimentară, standarde, mărci si licente,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, ministrul sănătătii si familiei si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Normele cu privire la comercializarea cărnii de porc, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Ministerul Sănătătii si Familiei si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv prin directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si oficiile judetene pentru protectia consumatorilor, vor controla modul de respectare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

NORME

cu privire la comercializarea cărnii de porc

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme stabilesc conditiile pentru comercializarea cărnii de porc provenite din productia internă sau din import.

Art. 2. - (1) Carnea de porc destinată comercializării trebuie să îndeplinească conditiile sanitare veterinare si sanitare conform reglementărilor în vigoare, precum si cerintele din prezentele norme.

(2) Agentii economici pot comercializa carnea de porc numai cu respectarea reglementărilor în vigoare si a prevederilor prezentelor norme.

 

CAPITOLUL II

Definirea si descrierea produsului

 

Art. 3. - În sensul prezentelor norme, se întelege prin:

(1) carne de porc - carnea destinată consumului uman, rezultată din sacrificarea porcinelor si care nu a suferit nici un tratament în afara celui de conservare prin frig;

(2) semicarcase de porc cu sau fără cap - corpul porcului sacrificat cu emisiune sangvină integral realizată, eviscerat, tăiat în două pe linia mediană a coloanei vertebrale, fără limbă, organe genitale, păr, copite, osânză, rinichi si diafragmă, cu plaga de sângerare curătată;

(3) carne de purcel - carnea provenită de la purceii în greutate de până la 30 kg în viu; carne de purcel de lapte - carnea provenită de la purceii în greutate de până la 15 kg în viu, cu conformatia specifică categoriei de vârstă;

(4) elemente de transare - portiunile provenite din transarea semicarcaselor de porc prelucrate prin opărire sau jupuire. Se prezintă în mai multe variante:

a) muschiulet; spată cu rasol si ceafă; antricot cu cotlet; pulpă cu rasol - jambon; piept cu fleică; sau

b) muschiulet; spată cu rasol; garf (ceafă + antricot + cotlet); pulpă cu rasol (jambon); piept cu fleică.

Elementele anatomice componente corespund descrierii si conditiilor de calitate de mai jos:

1. muschiulet - marele, micul psoas si iliacul situat sub vertebrele dorsolombare;

2. spată cu rasol si ceafă - musculatura si vertebrele din regiunea cervicală, inclusiv atlasul si musculatura care îmbracă osul scapulum (lopătica) si osul humerus; este delimitată anterior de tăietura capului si posterior de linia care trece prin dreptul vertebrei a 5-a în directie perpendiculară si paralelă cu coasta; piesa include rasolul anterior;

3. antricot cu cotlet - muschiul din regiunea dorsală si lombară cu întregul suport osos, fiind delimitat anterior de a 5-a vertebră dorsală si posterior de ultima vertebră lom- bară (inclusiv). În partea inferioară este delimitată de sectiunea ce trece între treimea superioară si medie a coastelor si linia de separare a muschiului de fleică;

4. pulpă cu rasol (jambon) - musculatura si suportul osos din regiunea bazinului, osul sacrum, 2 vertebre codale, femurul, rotula si rasolul din spate;

5. spată cu rasol - musculatura care îmbracă osul scapulum (lopătica) si osul humerus. Limita din spate a tăieturii trece în dreptul vertebrei a 5-a în directia perpendiculară si paralelă cu coastele. Se detasează prin tăietură sub lopătică si deasupra coastelor, trecând prin muschiul care leagă spata de antricot si piept; cuprinde si rasolul din fată;

6. garf - musculatura cu suportul osos (vertebre) din regiunea cervicală, dorsală si lombară, delimitându-se anterior de tăietura capului (atlas), iar posterior de prima vertebră sacrală (exclusiv). În partea inferioară este delimitată de sectiunea care trece între treimea superioară si medie a coastelor pe toată lungimea garfului;

7. piept cu fleică - musculatura si grăsimea intermusculară cu suportul osos al pieptului (stern) si cele două treimi inferioare ale coastelor si musculatura abdominală (fleica) care continuă marginea posterioară a coastelor până la delimitarea de pulpă (posterior) si de cotlet (superior);

8. pistolet - portiunile anatomice rămase după detasarea muschiuletului, pieptului cu fleică si a rasoalelor anterior si posterior de la semicarcasă;

(5) Piese transate:

1. muschiulet fasonat - marele, micul psoas si iliacul situat sub vertebrele dorsolombare. Se curătă de grăsimea aderentă;

2. cotlet cu os - muschiul din regiunea lombară, cu suportul osos, cu sau fără slănină, cu sau fără soriciul de acoperire, delimitat anterior de ultima vertebră dorsală (ultima coastă) si posterior de prima vertebră sacrală (exclusiv), iar inferior de linia de separare a muschiului de fleică;

3. cotlet fără os - portiunea terminală a muschiului dorsal din regiunea lombară (între ultima vertebră dorsală si prima sacrală). Se dezosează, se degresează, se îndepărtează excesul de grăsime de la suprafată si se fasonează lateral pe marginea inferioară a muschiului;

4. cotlet partial dezosat - cotletul cu os fără sira spinării (corpul vertebrelor si apofizele spinoase), cu coastele sectionate la maximum 2 cm de la marginea inferioară a muschiului dorsal;

5. antricot cu os - muschiul din regiunea dorsală cu întregul suport osos (treimea superioară a coastelor, inclusiv vertebrele toracice cu apofize), delimitat anterior de prima vertebră dorsală (inclusiv), posterior de ultima vertebră dorsală (inclusiv), iar inferior de sectiunea care trece între treimea superioară si medie a coastelor. Se prezintă cu sau fără slănină, cu sau fără soriciul de acoperire;

6. antricot fără os - muschiul din regiunea dorsală, bine fasonat. Se admite la suprafată prezenta unei pelicule fasonate de slănină de până la 0,3 cm. Prezintă extremitătile drepte si este bine fasonat, fără tăieturi în masamusculară, franjuri sau resturi de oase;

7. antricot partial dezosat - antricotul cu os fără sira spinării (corpul vertebrelor si apofizele spinoase), cu coastele sectionate la maximum 2 cm de la marginea inferioară a muschiului dorsal;

8. ceafă cu os - musculatura din regiunea cervicală, cu suportul osos, delimitată anterior de tăietura capului (inclusiv prima vertebră atlas), iar posterior de prima vertebra dorsală (exclusiv). Se prezintă cu sau fără soriciul de acoperire;

9. ceafă fără os - muschiul cefei dezosat, degresat, bine fasonat. Se admite la suprafată prezenta unui strat intermitent de 0,5 cm slănină, cu evidentierea flaxului (fascia de acoperire) rămas pe muschi. Prezintă extremitătile drepte si este bine fasonat, fără tăieturi în masa musculară, franjuri sau resturi de oase;

10. pulpă cu os - musculatura si suportul osos din regiunea bazinului (ilium, ischium si pubis), oasele sacrum, două vertebre codale, femurul si rotula. Este delimitată anterior de ultima vertebră lombară (exclusiv), la linia de separare de fleică, iar posterior de articulatia femurotibiorotuliană (ce separă pulpa de rasolul din spate). Se prezintă cu sau fără slănină, soriciul de acoperire; se prezintă si fără suportul osos din regiunea sacrală; pulpa cu os fără slănină se prezintă fără oasele codale si se admite la suprafată un strat discontinuu de 0,5 cm de slănină;

11. pulpă fără os - provine din prelucrarea pulpei cu os descrise la pct. 10, la care se îndepărtează oasele, grăsimea moale, flaxurile si formatiunile vasculare de pe suprafetele prelucrate;

12. spată cu os - musculatura care îmbracă osul scapulum (lopătica) si osul humerus cu sau fără slănină si sorici. Limita din spate a tăieturii trece în dreptul vertebrei a 5-a în directia perpendiculară si paralelă cu coastele. Se detasează prin tăietură sub lopătică si deasupra coastelor, trecând prin muschiul care leagă spata de antricot si piept.

Limita de jos trece prin articulatia humeroradiocubitală (cotul care o separă de rasol);

13. spată fără os - provine din prelucrarea spetei cu os descrise la pct. 12, la care se îndepărtează oasele, grăsimea moale, flaxurile si formatiunile vasculare de pe suprafetele prelucrate;

14. piept - musculatura si grăsimea intermusculară cu suportul osos (sternul si cele două treimi inferioare ale coastelor). Pieptul este delimitat superior de antricotul cu os, sectionarea făcându-se în linie dreaptă, iar posterior de linia de separare de fleică. Se prezintă cu sau fără os, slănină si sorici;

15. fleică - musculatura abdominală delimitată anterior de piept printr-o tăietură care urmăreste marginea posterioară a coastelor, posterior de pulpă, iar superior de cotlet. Se prezintă acoperită cu slănină, cu sau fără sorici;

16. rasol din fată (ciolan) - osul radial, ulnar si primul rând de oase carpiene cu musculatură si slănină de acoperire, fiind delimitat în partea superioară de articulatia humeroradioulnară, iar în partea inferioară de articulatia carpiană. Se prezintă cu sau fără sorici, fără păr, franjuri sau impurităti;

17. rasol din spate (ciolan) - oasele tibia, peroneu si primul rând de oase tarsiene, cu musculatură si slănină de acoperire, fiind delimitat în partea superioară de articulatia grasetului, iar în partea inferioară de articulatia jaretului.

Separarea rasolului de pulpă se face printr-o sectiune perpendiculară pe articulatia femurotibiorotuliană, urmând linia descendentă ce separă muschii gastrocnemieni (muschi situati în continuarea pulpei si care rămân la pulpă) de restul muschilor care acoperă oasele tibia si peroneul. Se prezintă cu sau fără sorici, fără păr, franjuri sau impurităti;

18. slănină tare - slănina de gusă, precum si slănina de acoperire a musculaturii dorsale, rezultate din degresarea carcaselor cu sau fără sorici. Se prezintă în bucăti întregi, de forme aproximativ regulate, care să nu prezinte păr, cheaguri de sânge, resturi de oase;

19. slănină moale - slănina rezultată din zona abdominală sau din fasonarea pieselor anatomice si a carcaselor de porc. Se prezintă în bucăti mici, fără sorici, păr, cheaguri de sânge, resturi de oase etc.;

20. carne de porc lucru (carne pentru gătit) – carnea provenită din transarea, dezosarea, alegerea si fasonarea tuturor portiunilor anatomice prelucrate în diverse scopuri.

Carnea de porc lucru poate proveni si din alegerea cărnii de pe căpătânile de porc, de la grăsimile crude cu insertie de carne si din dezosarea si fasonarea spetei. Carnea se prezintă în bucăti de maximum 200 g, fără flaxuri, cheaguri de sânge, contuzii, resturi de oase, corpuri străine, resturi de sorici;

21. oase garf - oasele sirei spinării de la porc, cu sau fără treimea superioară a coastelor, cu musculatura intercostală si dintre apofizele spinoase si transversale, provenite după înlăturarea slăninii de acoperire si a musculaturii din zona respectivă. Se admit coada si sternul;

22. coaste - coastele fără carne si slănină, rezultate în urma transării si dezosării regiunii toracice, legate între ele prin musculatura intercostală si tesut conjunctiv;

23. soriciul de porc - stratul dermic care acoperă suprafata externă a slăninei;

24. oase cu valoare - oasele rezultate din dezosarea pulpei, ciolanului, apofizelor spinoase etc.;

25. picioare de porc - se obtin prin detasarea de rasol la nivelul articulatiei carpometacarpiene si tarsometatarsiene, rămânând acoperite cu sorici; fără păr si unghii;

26. căpătâni de porc - se obtin detasându-se printr-o incizie făcută la locul de unire a cutiei craniene cu prima vertebră cervicală (atlas). Se prezintă despicate în jumătăti, fără creier, ochi, slung si limbă cu gusă sau fără gusă, cu sau fără urechi, bine curătate de păr;

(6) carne de porc separată mecanic - pasta cu granulatie fină obtinută prin separarea mecanică a cărnii de pe  oasele carcasei de porc, exclusiv cea de pe oasele capului, extremitătile membrelor sub articulatia carpiană si tarsiană si de pe vertebrele coccigiene.

 

CAPITOLUL III

Clasificarea carcaselor de porc

 

Art. 4. - (1) Carcasele de porc se clasifică pe baza determinării procentului de tesut muscular.

(2) Pe baza acestui criteriu carcasele se încadrează în următoarea grilă de clasificare:

 

Clasa

Procent de tesut muscular din greutatea carcasei

S

peste 60

E

55-60

U

50-55

R

45-50

O

40-45

P

sub 40

 

(3) Exceptie de la încadrarea în clase fac carcasele provenite din sacrificarea scroafelor si vierilor cu greutatea peste 120 kg în viu si a porcilor cu greutatea sub 60 kg în viu.

(4) Normele tehnice de aplicare a sistemului de clasificare se elaborează de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor până la data de 31 decembrie 2004.

 

CAPITOLUL IV

Carnea de porc separată mecanic

 

Art. 5. - (1) Materia primă utilizată la obtinerea cărnii de porc separate mecanic trebuie să fie obtinută si să corespundă prevederilor legale în vigoare.

(2) Este interzisă utilizarea drept materie primă a cărnii de pe oasele capului, extremitătile membrelor sub articulatia carpiană si tarsiană si de pe vertebrele coccigiene, rezultată după transarea carcaselor si a portiunilor anatomice de porc.

(3) Carnea de porc separată mecanic se obtine si se utilizează în unităti autorizate sanitar-veterinar, cu respectarea normelor sanitare si sanitare veterinare în vigoare.

Art. 6. - (1) Carnea de porc separată mecanic se utilizează numai în fabricatia produselor din carne supuse obligatoriu tratamentului termic la minimum +72şC, cu timp de mentinere de 20 de minute în centrul geometric al produsului, sau altei combinatii timp/temperatură care să asigure aceeasi securitate a produsului.

(2) În cazul în care carnea separată mecanic se obtine în unităti de abatorizare a porcilor, timpul maxim între obtinerea materiei prime si utilizarea ei pentru fabricarea cărnii separate mecanic trebuie să fie de maximum 48 de ore.

(3) Carnea separată mecanic se depozitează în spatiu frigorific la -18şC, cu mentionarea datei abatorizării si a datei dezosării.

(4) Carnea de porc separată mecanic, care provine din alte unităti decât cea în care se foloseste ca materie primă, trebuie să fie ambalată, etichetată si însotită de documente conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL V

Forme de comercializare a cărnii de porc

 

Art. 7. - (1) Carcasele de porc sunt comercializate sub formă de semicarcase în următoarele tipuri:

a) semicarcasă de porc opărit, cu cap si picioare;

b) semicarcase de porc opărit, fără cap si picior anterior;

c) semicarcasă de porc opărit, fără cap si picioare;

d) semicarcase de porc jupuit, fără cap si picioare;

e) semicarcase de porc degresate, fără cap si picioare, cu stratul de slănină de acoperire îndepărtat de pe întreaga suprafată a carcasei, admitându-se o grosime medie de 0,5 cm de slănină în strat discontinuu.

(2) Portiunile decupate si piesele transate se comercializează în variantele prezentate la art. 3 alin. (4) si (5).

- Se comercializează si combinatii de piese transate, cu păstrarea integritătii anatomice a acestora.

- Piesele transate de porc se comercializează sub formă preambalată sau nepreambalată, degresate sau cu slănină, cu os sau fără os.

- Comercializarea muschiuletului către consumatorul final se face doar sub formă degresată. În cazul comercializării pieselor transate cu os proportia acestuia va fi de maximum 20%.

- La comercializarea cărnii de porc lucru, furnizorul declară si garantează continutul de grăsime. Carnea de porc lucru destinată consumatorului final va avea continutul de grăsime de maximum 35%.

(3) Denumirea sub care se comercializează carnea de porc prevăzută la art. 3 se completează, după caz, cu expresiile “degresată”, “dezosată” si se înscrie conform reglementărilor în vigoare pe eticheta produsului, pentru informarea corectă si completă a consumatorului.

(4) În functie de starea termică carnea de porc se comercializează:

a) refrigerată - la maximum +4şC, determinată la os pentru semicarcase si în profunzime pentru celelalte forme de prezentare;

b) congelată - la minimum -18şC, determinată la os pentru semicarcase si în profunzime pentru celelalte forme de prezentare.

 

CAPITOLUL VI

Conditii tehnice de calitate

 

Art. 8. - (1) Proprietăti organoleptice

a) Carnea de porc

 

Starea termică

Refrigerată

Congelată

După decongelare

Aspectul

La suprafată, peliculă uscată; în sectiune usor umedă; tendoane lucioase, elastice si tari, suprafete articulare lucioase; lichidul sinovial limpede; tesutul conjunctiv alb-sidefiu si elastic; la atingerea cu degetul, senzatie de rece, fără a se lipi

Bloc compact, acoperit uneori cu un strat subtire de cristale fine

Suprafata cărnii umedă; poate prezenta o peliculă uscată; în sectiune: netedă sI umedă; la apăsarea cu degetul exprimă relativ usor suc opalescent; tesut conjunctiv fără luciu

Culoarea

La suprafată peliculă de culoare roz până la rosu; în sectiune culoare caracteristică portiunii anatomice

Caracteristica portiunii anatomice

La suprafată, culoare de la roz până la rosu închis; tesutul conjunctiv si grăsimea interfasciculară de culoare rosiatică; sucul de carne opalescent, de culoare rosiatică

Consistenta

Fermă si elastică, atât la suprafată, cât si în sectiune; prin apăsare cu degetul revine la forma initială; prin presare exprimă greu suc limpede

Tare; prin lovire cu obiecte tari dă un sunet clar

Elasticitate micsorată; urmele formate prin apăsare cu degetul revin greu si incomplet

Mirosul

Plăcut, caracteristic

Fără miros

Plăcut, caracteristic

Caracteristicile slăninii

Grăsimea de culoare albă, albă-roz; moale; la frecare, senzatie de unsuros

Consistentă tare; aspect mat; culoare caracteristică

Consistentă usor micsorată; culoarea grăsimii interfasciculare cu nuantă rosiatică

Caracteristicile măduvei oaselor

Umple în întregime canalul medular al oaselor; culoarea variabilă cu vârsta animalului, de la roz-gălbui la galben-cenusiu; elastică pe sectiune, cu aspectlucios

-

Usor dezlipită de peretii canalului medular al oaselor; consistentă micsorată; culoare cunuantă rosiatică

Caracteristicile bulionului

Limpede, aromat; la suprafată apar stelute sau insule de grăsime, cu miros si gust plăcute

-

Usor tulbure; aromă mai putin exprimată decât la carnea refrigerată

 

b) Carnea de porc separată mecanic

 

Caracteristici

 

Conditii de admisibilitate

Starea termică

 

Refrigerată

Congelată

Aspectul

Pastă cu granulatie fină, fără fragmente de oase si corpuri străine

Bloc compact acoperit cu cristale fine de gheată; în sectiune aceleasi caracteristici ca la starea refrigerată

Culoarea

De la roz spre rosiatică

 

 

Consistenta

Moale, păstoasă

Tare

Mirosul

Caracteristic, fără miros străin

 

 

 

Verificarea proprietătilor organoleptice se realizează conform STAS 7586-75.

(2) Proprietăti fizico-chimice

a) Carnea de porc

 

Caracteristici

 

Conditii de admisibilitate

Metodă de analiză

Starea termică  a cărnii

Refrigerată

Congelată

Azot usor hidrolizabil, NH3/100 g, maxim

35

35

STAS 9065/7-74

pH

5,6-6,2

STAS 9065/8-74

Reactia pentru hidrogen sulfurat

Negativă

STAS 9065/11-75

Reactia Kreis

Negativă

STAS 9065/10-75

Reactia pentru identificarea amoniacului

Negativă

STAS 9065/7-74

 

b) Carnea de porc separată mecanic

 

Caracteristici

 

Conditii de admisibilitate

Metodă de analiză

Starea termică  a cărnii

Refrigerată

Congelată

Proteină, %, minim

14

STAS 9065/4-81

Substante grase, %, maxim

25

STAS 9065/2-73

Umiditate, % maxim

65

STAS 9065/3-73

Colagen, % raportat la proteina totală

15

STAS 9065/13-81

Reactia Kreis

Negativă

STAS 9065/10-75

Reactia pentru hidrogen sulfurat

Negativă

STAS 9065/11-75

           

(3) Proprietăti microbiologice si toxicologice

Carnea de porc, inclusiv carnea de porc separată mecanic, trebuie să se încadreze în parametrii microbiologici si toxicologici (metale grele, reziduuri chimice), în limitele  maxim admise stabilite prin legislatia sanitară si sanitarăveterinară în vigoare.

Art. 9. - (1) Verificarea calitătii cărnii se face prin verificarea loturilor de produs. Lotul va fi format din cantitatea de carne de porc provenită de la acelasi furnizor, în aceeasi zi de fabricatie, din acelasi sortiment, din aceeasi specie, acelasi tip de prelucrare, din aceeasi stare termică si care provine de la acelasi producător.

(2) Verificarea calitătii produselor se efectuează de către fiecare producător pentru certificarea calitătii.

 

CAPITOLUL VII

Ambalare, marcare, etichetare, depozitare,

transport si documente

 

Art. 10. - (1) Ambalarea, marcarea si etichetarea se efectuează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Pe etichetă se va mentiona o singură stare termică a cărnii. Data durabilitătii minimale pentru produsele congelate si data limită de consum pentru produsele refrigerate se stabilesc de către producător si se înscriu conform normelor în vigoare privind etichetarea alimentelor.

(3) În unitătile de productie, în functie de starea termică, carnea de porc se depozitează la temperatura de maximum +4şC, determinată la os pentru semicarcase refrigerate si în profunzime pentru celelalte forme de prezentare refrigerate, si la temperatura de minimum -18şC, determinată la os pentru semicarcase congelate si în profunzime pentru celelalte forme de prezentare congelate.

(4) Mijloacele pentru transportul cărnii de porc trebuie să îndeplinească cerintele legislatiei în vigoare si să fie autorizate sanitar veterinar.

(5) Fiecare transport va fi însotit de certificatul de sănătate publică veterinară eliberat de medicul veterinar oficial care asigură supravegherea unitătii.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste criteriile de testare anuală a păsărilor de reproductie pentru boala de Newcastle, în vederea aplicării art. 12 alin. (2) din Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de păsări si ouă de incubatie

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 159.913 din 30 septembrie 2002, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste criteriile de testare anuală a păsărilor de reproductie pentru boala de Newcastle, în vederea aplicării art. 12 alin. (2) din Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de păsări si ouă de incubatie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicare.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2002.

Nr. 543.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

care stabileste criteriile de testare anuală a păsărilor de reproductie pentru boala de Newcastle, în vederea aplicării art. 12 alin. (2) din Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de păsări si ouă de incubatie

 

Art. 1. - Testarea serologică pentru detectarea anticorpilor contra bolii de Newcastle la care se referă art. 12 alin. (2) din Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de păsări si ouă de incubatie, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 474/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 25 martie 2002, trebuie să fie în conformitate cu cerintele anexei care face parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 2. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României poate adopta acte normative sau prevederi administrative suplimentare necesare pentru a se asigura implementarea si conformitatea cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României va lua măsurile administrative sau penale adecvate pentru a pedepsi orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(3) Autoritatea veterinară centrală a României poate completa, modifica sau aborga total ori partial prevederile prezentei norme sanitare veterinare.

(4) Atunci când autoritatea veterinară centrală a României adoptă măsurile mentionate la alineatele precedente, trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXĂ

la norma sanitară veterinară

 

TESTAREA SEROLOGICĂ ANUALĂ

pentru a detecta anticorpii contra bolii de Newcastle la loturile de păsări pentru reproductie

din state sau regiuni cu statut de nevaccinare

 

1. Prelevarea probelor de sânge

Toate loturile de păsări de reproductie vor fi testate anual. Prelevările de sânge trebuie să fie obtinute de la cel putin 60 de păsări, alese la întâmplare si examinate prin testul de inhibare a hemaglutinării - IH, în conformitate cu procedura mentionată la pct. 2.

2. Procedura

a) se distribuie 0,025 ml de tampon fosfat salin – PBS în toate godeurile plăcii de microtitrare din plastic, cu peretii si fundul în formă de V;

b) se adaugă 0,025 ml de ser în primul godeu al plăcii;

c) se utilizează un dilutor de microtitrare pentru a realiza dilutii în baza doi ale serului din toată placa;

d) se adaugă 0,025 ml de lichid alantoic diluat, continând 4 sau 8 unităti hemaglutinante - HAU;

e) se amestecă prin agitare si se asază placa la 4şC pentru minimum 60 de minute sau la temperatura camerei pentru minimum 30 de minute;

f) se adaugă 0,025 ml de suspensie de eritrocite - RBC - 1% la toate godeurile;

g) se amestecă prin agitare usoară si se pune la 4şC;

h) plăcile sunt citite la 30-40 de minute după ce s-a format martorul de eritrocite - RBC de control; aceasta se realizează prin înclinarea si observarea prezentei sau absentei unei urme sub formă de lacrimă la aceeasi rată ca în godeurile de control ce contin numai RBC (0,025 ml) si PBS (0,05 ml);

i) titrul de IH este cea mai mare dilutie de antiser ce produce inhibarea completă a 4 sau 8 unităti ale virusului;

j) valabilitatea rezultatelor este dependentă de obtinerea unui titru de mai putin de 23 pentru 4 HAU sau de 22 pentru 8 HAU cu serul de control negativ si a unui titru de dilutie 1:1 din titrul cunoscut al serului pozitiv de control.

3. Interpretarea testelor

Antigenul utilizat va afecta nivelul la care serul este considerat pozitiv, astfel:

a) pentru 4 HAU - un ser pozitiv este orice ser care prezintă un titru de 24 sau mai mare;

b) pentru 8 HAU - un ser pozitiv este orice ser care prezintă un titru de 23 sau mai mare.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea Criteriilor de selectare a instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national

utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare

 

În temeiul art. 49 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind  organizarea si functionarea inisterului Educatiei si Cercetării, cu modificările ulterioare,

pe baza dispozitiilor Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 3.106/2001,

ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării pentru activitatea de cercetare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Criteriile de selectare a instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare nr. 24/2000 privind aprobarea Criteriilor de selectare a instalatiilor speciale de interes national utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 29 februarie 2000.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării

pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 7.233.

 

ANEXĂ

 

CRITERII

de selectare a instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national utilizate pentru activitatea

de cercetare-dezvoltare

 

Pentru a fi incluse în lista instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national în vederea finantării din fondurile autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, instalatiile si obiectivele utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare trebuie să satisfacă următoarele criterii obligatorii si specifice:

A. Criterii obligatorii:

1. să fie bunuri proprietate publică;

2. să se constituie în instalatii-suport pentru activitatea de cercetare în domenii strategice ale economiei nationale;

3. să conducă la cercetări de înaltă performantă;

4. să fie singulare si să posede cele mai bune performante la nivel national;

5. să fie accesibile si altor utilizatori interesati în desfăsurarea unor activităti de cercetare proprii sau în colaborare;

6. să posede documente de avizare eliberate de autoritătile de reglementare în domeniu.

B. Criterii specifice:

1. să prezinte capabilităti demonstrate pe parcursul anilor si perspectivă de utilizare în activităti de cercetare-dezvoltare;

2. să constituie potentiali factori de risc în cazul neasigurării functionării lor la parametri normali;

3. să fie utilizate la furnizarea de date necesare managementului riscului;

4. să prezinte costuri ridicate pentru întretinere, functionare si utilizare.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit si a Normelor metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea acestuia

 

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a

României, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 38 alin. (1) si ale art. 45 lit. f) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 alin. 2, ale art. 164 si ale art. 171 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, precum si ale Planului de conturi pentru societătile bancare si ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

 

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 23 august 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1.      Preambulul va avea următorul cuprins:

“Având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 38 alin. 1 si ale art. 45 lit. f) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 alin. 2, ale art. 164 si ale art. 171 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, precum si ale Planului de conturi pentru societătile bancare si ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul dispozitiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002,”

2. În cuprinsul regulamentului si al anexelor la acesta se înlocuiesc următorii termeni si expresii:

- “bancă” cu “institutie de credit”;

- “sectorul bancar” cu “sectorul institutiilor de credit”;

- “sectorul nebancar” cu “afara sectorului institutiilor de credit”.

3. În cadrul articolului 2 alineatul 2 se inserează următorul text, numerotarea existentă modificându-se corespunzător:

a) institutii de credit - bănci si organizatii cooperatiste de credit, autorizate să functioneze conform prevederilor Legii bancare nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea

nr. 200/2002;”.

4. Articolul 5 alineatul 3 va avea următorul cuprins:

“Evaluarea performantei financiare a unei entităti economice din afara sectorului institutiilor de credit va conduce la încadrarea acesteia în una dintre cele cinci categorii de performantă financiară. Această evaluare se va realiza potrivit normelor interne, pe bază de punctaj atribuit unor factori cantitativi si calitativi. Factorii cantitativi se vor referi în principal la următorii indicatori, acolo unde acestia pot fi determinati: lichiditate, solvabilitate, risc si profitabilitate.

Factorii calitativi se vor putea referi la aspecte legate de modul de administrare a entitătii economice analizate, de calitatea actionariatului, de garantiile primite (altele decât cele care sunt acceptate la diminuarea expunerii fată de debitor) si de conditiile de piată în care aceasta îsi desfăsoară activitatea.”

5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Normele interne prevăzute la art. 5, precum si cele prevăzute la art. 3 din Normele metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, se vor constitui ca un singur act normativ si vor fi aprobate, în cazul institutiilor de credit, de către consiliul de administratie al acestora, iar în cazul organizatiilor coopertiste de credit, de către consiliul de administratie al caselor centrale.

În cazul organizatiilor cooperatiste de credit, normele interne mentionate vor fi elaborate de casele centrale ale cooperativelor de credit. În cazul prevederilor ce pot fi aplicate de către toate organizatiile cooperatiste de credit din cadrul unei retele se va dispune aplicarea lor la nivelul întregii retele (nu numai la nivelul unora dintre organizatiile cooperatiste de credit).

Normele interne ale institutiilor de credit prevăzute la alin. 1 trebuie aprobate de Banca Natională a României - Directia supraveghere.”

6. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - Nerespectarea prezentului regulament atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 si 70 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 189, 190 si 191 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002.”

7. După articolul 20 se introduce articolul 201 cu următorul cuprins:

“Art. 201. - Organizatiile cooperatiste de credit, care la data intrării în vigoare a prezentului regulament detin autorizatie de functionare, pot aplica prevederile prezentului regulament luând în considerare portofoliul de credite si plasamente în mod esalonat, urmând ca până la data de 30 iunie 2003 acestea să fie aplicate asupra întregului portofoliu de credite si plasamente.”

8. Titlul tabelului nr. 1 din cadrul anexei se modifică după cum urmează:

“Criterii de încadrare pe categorii de clasificare pentru creditele acordate clientilor din afara  sectorului institutiilor de credit”

9. Tabelul nr. 2 din cadrul anexei va avea următorul cuprins:

“Criterii de încadrare pe categorii de clasificare  pentru creditele si plasamentele din sectorul  institutiilor de credit”

Art. II. - Normele metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 23 august 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Preambulul va avea următorul cuprins:

“Având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 38 alin. (1) si art. 45 lit. f) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 alin. 2, ale art. 164 si ale art. 171 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, precum si ale Planului de conturi pentru societătile bancare si ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul dispozitiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002,”

2. În cuprinsul normelor metodologice si al anexelor la acestea se înlocuiesc următorii termeni si expresii:

- “bancă” cu sinstitutie de credit”;

- “sectorul bancar” cu “sectorul institutiilor de credit”;

- “sectorul nebancar” cu “afara sectorului institutiilor de credit”.

2.      Litera a) a articolului 1 va avea următorul cuprins:

“a) tări din categoria A si, respectiv, bănci de dezvoltare multilaterală - au semnificatia prevăzută de Normele Băncii Nationale a României privind limitarea riscului de credit;”

3.      Litera b) a articolului 1 va avea următorul cuprins:

“b) entitate de risc - are semnificatia prevăzută de Normele Băncii Nationale a României privind limitarea riscului de credit;”

5. La articolul 1 litera e), punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. credite care fac obiectul constituirii de provizioane specifice de risc de credit

2.1. credite acordate clientelei din afara sectorului institutiilor de credit

2.1.1. principal

20111 - Scont si operatiuni asimilate (extras)

20112 - Factoring (extras)

20119 - Alte creante comerciale (extras)

20211 - Vânzări în rate

20212 - Credite acordate persoanelor fizice

20213 - Diferente de rambursat legate de utilizarea cărtilor de plată

20214 - Utilizări din deschideri de credite permanente

20215 - Credit global de exploatare

20216 - Credite pentru finantarea stocurilor

20217 - Credite garantate cu valori financiare

20218 - Credite acordate importatorilor

20219 - Alte credite de trezorerie

20311 - Credite garantate cu creante asupra străinătătii

20312 - Credite furnizori

20313 - Credite comerciale acordate nerezidentilor

20319 - Alte credite pentru export

2041 - Credite pentru echipament

2051 - Credite investitori

2052 - Credite promotori

2061 - Alte credite acordate clientelei

2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate clientelei financiare

2312 - Credite la termen acordate clientelei financiare

2411 - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta

2412 - Valori primite în pensiune la termen

2511 - Conturi curente (sold debitor)

2611 - Valori de recuperat

2811 - Creante restante (extras)

2821 - Creante îndoielnice (extras)

2.1.2. dobândă

2017 - Creante atasate (extras)

2027 - Creante atasate

2037 - Creante atasate

2047 - Creante atasate

2057 - Creante atasate

2067 - Creante atasate

2317 - Creante atasate

2417 - Creante atasate

25171 - Creante atasate

2617 - Creante atasate

2812 - Dobânzi restante (extras)

2817 - Creante atasate (extras)

2822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

2827 - Creante atasate (extras)

2.2. credite acordate institutiilor de credit*)

2.2.1. principal

1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate institutiilor de credit (extras)

1412 - Credite la termen acordate institutiilor de credit (extras)

1413 - Credite financiare acordate institutiilor de credit (extras)

 


*) Nu vor fi luate în considerare creditele acordate băncilor centrale.

 

1511 - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta (extras)

1512 - Valori primite în pensiune la termen (extras)

1611 - Valori de recuperat (extras)

17411 - Credite de pe o zi pe alta acordate organizatiilor cooperatiste de credit din cadrul retelei

17412 - Credite la termen acordate organizatiilor cooperatiste de credit din cadrul retelei

17611 - Valori de recuperat

17811 - Creante restante (extras)

17821 - Creante îndoielnice (extras)

1811 - Creante restante (extras)

1821 - Creante îndoielnice (extras)

20111 - Scont si operatiuni asimilate (extras)

20112 - Factoring (extras)

20119 - Alte creante comerciale (extras)

2.2.2. dobândă

1417 - Creante atasate (extras)

1517 - Creante atasate (extras)

1617 - Creante atasate (extras)

17417 - Creante atasate

17617 - Creante atasate

17812 - Dobânzi restante (extras)

17817 - Creante atasate (extras)

17822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

17827 - Creante atasate (extras)

1812 - Dobânzi restante (extras)

1817 - Creante atasate (extras)

1822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

1827 - Creante atasate (extras)

2017 - Creante atasate (extras)”

6. La articolul 1 litera f), punctul 1.1 va avea următorul cuprins:

“1.1. plasamente constituite la institutii de credit

1.1.1. principal

121 - Conturi de corespondent la institutii de credit (nostro) (extras)

1311 - Depozite la vedere la institutii de credit

1312 - Depozite la termen la institutii de credit

1711 - Cont curent la Casa centrală

17311 - Depozite la vedere la Casa centrală

17312 - Depozite la termen la Casa centrală

17811 - Creante restante (extras)

17821 - Creante îndoielnice (extras)

1811 - Creante restante (extras)

1821 - Creante îndoielnice (extras)

1.1.2. dobândă

1271 - Creante atasate (extras)

1317 - Creante atasate (extras)

17171 - Creante atasate

17317 - Creante atasate (extras)

17812 - Dobânzi restante (extras)

17817 - Creante atasate (extras)

17822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

17827 - Creante atasate (extras)

1812 - Dobânzi restante (extras)

1817 - Creante atasate (extras)

1822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

1827 - Creante atasate (extras)”

7. La articolul 1 litera g), punctul 1 va avea următorul cuprins:

“1. garantii personale si reale

1.1. din bilant

1323 - Depozite colaterale ale institutiilor de credit [extras1)]

17323 - Depozite colaterale ale cooperativelor de credit afiliate [extras1)]

25331 - Depozite pentru deschiderea de acreditive

25332 - Depozite pentru emiterea de scrisori de garantie

25336 - Alte depozite colaterale [extras1)]

1.2. din afara bilantului

912 - Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la institutii de credit

9141 - Garantii primite de la organismele administratiei publice si asimilate

9142 - Garantii primite de la societăti de asigurare si capitalizare

9143 - Garantii primite de la clientela financiară

9144 - Ipoteci imobiliare

9145 - Gajuri cu deposedare

9146 - Gajuri fără deposedare

9149 - Alte garantii primite de la clientelă

9522 - Alte valori primite în garantie

9592 - Alte angajamente primite [extras2)]”

8. După articolul 2 litera a) punctul 2.1.1 se introduce punctul 2.1.1.1 cu următorul cuprins:

“2.1.1.1 - în cazul operatiunilor desfăsurate între organizatii cooperatiste de credit:

- apartenenta entitătii de risc la o anumită retea (proprie/altă retea); valoarea «proprie» semnifică faptul că entitatea de risc face parte din aceeasi retea cu organizatia cooperatistă de credit care efectuează operatiunea de clasificare;”.

9. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Garantiile care vor putea fi luate în considerare de către institutiile de credit în vederea deducerii dinexpunerea fată de entitatea de risc sunt cele din tabelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, precum si alte garantii reale în conformitate cu normele interne ale institutiilor de credit.

În vederea deducerii din expunerea fată de entitatea de risc, sumele înregistrate în contabilitate [respectiv extrasele prevăzute la art. 2 lit. d)], aferente garantiilor prevăzute în anexa nr. 1, vor fi ajustate cu coeficientii prevăzuti de respectiva anexă.

Orice altă garantie reală (mai putin gajul general) decât cele prevăzute în anexa nr. 1 va putea fi luată în considerare pentru deducere din expunerea institutiei de credit fată de entitatea de risc la valoarea sa justă (suma la care poate fi tranzactionat un activ, de bunăvoie, între părti aflate în cunostintă de cauză, în cadrul unei tranzactii în care pretul este determinat obiectiv). În acest sens sumele înregistrate în contabilitate [respectiv extrasele prevăzute la art. 2 lit. d)], aferente acestor garantii, vor fi ajustate cu coeficienti calculati corespunzător.”


1) Se referă la depozitele constituite în scop de garantare, asociate operatiunilor de credit, si nu la cele constituite pentru efectuarea unor plăti ulterioare determinate.

2) Se referă la angajamentele de garantare primite, asociate operatiunilor de credit.

 

10. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Institutiile de credit au obligatia să dispună de metode adecvate de organizare si conservare a informatiei, precum si de proceduri care să permită verificarea respectării obligatiilor prevăzute la art. 2 si 3, respectiv verificarea datelor primare, precum si a modului de prelucrare a acestora, care au stat la baza clasificării creditelor si plasamentelor, a constituirii si/sau a regularizării provizioanelor specifice de risc de credit, pentru fiecare închidere contabilă.”

11. La articolul 7, după alineatul 1 se introduc alineatele 2 si 3 cu următorul cuprins:

“În cazul băncilor normele interne prevăzute la alineatul precedent vor fi aprobate de consiliul de administratie al acestora.

În cazul organizatiilor cooperatiste de credit normele interne mentionate vor fi elaborate de casele centrale ale cooperativelor de credit si vor fi aprobate de consiliul de administratie al acestora. În cazul prevederilor ce pot fi aplicate de către toate organizatiile cooperatiste de credit din cadrul unei retele se va dispune aplicarea lor la nivelul întregii retele (nu numai la nivelul unora dintre organizatiile cooperatiste de credit).”

12. Articolul 8 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Băncile si casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta Băncii Nationale a României - Directia supraveghere:

1. situatia clasificării creditelor, precum si a necesarului de provizioane specifice de risc de credit, prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;

2. situatia clasificării plasamentelor la institutii de credit si a necesarului de provizioane specifice de risc de credit, prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.”

13. După articolul 8 se introduce articolul 81 cu următorul cuprins:

“Art. 81. - În cazul retelelor organizatiilor cooperatiste de credit situatiile prevăzute la art. 8 vor fi raportate atât la nivelul caselor centrale ale cooperativelor de credit, cât si la nivelul întregii retele. În vederea întocmirii raportărilor la nivelul retelei, casele centrale ale cooperativelor de credit vor agrega datele aferente organizatiilor cooperatiste de credit din cadrul întregii retele. Procesul de agregare va avea în vedere excluderea operatiunilor de credit si plasament desfăsurate între organizatiile cooperatiste din cadrul aceleiasi retele [prin utilizarea caracteristicii prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2.1.1.1].”

14. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Nerespectarea prevederilor prezentelor nor me metodologice atrage aplicarea sanctiunilor si/sau amăsurilor prevăzute la art. 69 si 70 din Legea bancară nr. 58/1998, respectiv la art. 189, 190 si 191 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002.”

15. Titlul celei de-a doua coloane din cadrul tabelului din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“Coeficientul maxim pentru deducere din expunerea institutiei de credit fată de entitatea de risc”

16. Ultimul rând al tabelului din cadrul anexei nr. 1 se elimină.

17. Rubrica “Denumirea băncii: ” din cadrul anexelor nr. 2 si 3 va avea următorul cuprins: “Denumirea institutiei de credit/casei centrale/reletei:

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 3 decembrie 2002.

Nr. 7.