MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 900         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 11 decembrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

635. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul Europei privind înfiintarea si functionarea Biroului de Informare al Consiliului Europei la Bucuresti, semnat la Strasbourg la 23 aprilie 2002

 

Acord între Guvernul României si Consiliul Europei privind înfiintarea si functionarea Biroului de Informare al Consiliului Europei la Bucuresti

 

997. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul Europei privind înfiintarea si functionarea Biroului de Informare al Consiliului Europei la Bucuresti, semnat  la Strasbourg la 23 aprilie 2002

 

636. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate

 

998. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate

 

638. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/1998 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la datoria Societătii Comerciale “Petrotel” - S.A. Ploiesti, prevăzută în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 72/1997, si la protectia mediului înconjurător din arealul petrolier Ploiesti ca urmare a declansării procesului de privatizare a societătilor comerciale din domeniul petrolier

 

1.000. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/1998 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la datoria Societătii Comerciale “Petrotel” - S.A. Ploiesti, prevăzută în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 72/1997, si la protectia mediului înconjurător din arealul petrolier Ploiesti ca urmare a declansării procesului de privatizare a societătilor comerciale din domeniul petrolier

 

639. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice si apă

 

1.001. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice si apă

 

641. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestării unei activităti în folosul comunitătii si închisorii contraventionale

 

1.003. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestării unei activităti în folosul comunitătii si închisorii contraventionale

 

644. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societătilor comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalităti si majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si energiei termice

 

1.006. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societătilor comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalităti si majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si energiei termice

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

171. - Ordonantă de urgentă privind înfiintarea Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul Europei privind înfiintarea si functionarea

Biroului de Informare al Consiliului Europei la Bucuresti, semnat la Strasbourg la 23 aprilie 2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Consiliul Europei privind înfiintarea si functionarea Biroului de Informare al Consiliului Europei la Bucuresti, semnat la Strasbourg la 23 aprilie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 7 decembrie 2002.

Nr. 635.

 

ACORD

între Guvernul României si Consiliul Europei privind înfiintarea si functionarea Biroului de Informare al Consiliului Europei la Bucuresti

 

Guvernul României si Consiliul Europei,

referindu-se la Rezolutia (99)9 a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei privind înfiintarea birourilor de informare ale Consiliului Europei, care să înlocuiască actualele centre de informare si documentare ale Consiliului Europei,

având în vedere că Biroul de Informare al Consiliului Europei este institutie a Consiliului Europei,

având în vedere că România este parte la Acordul general asupra privilegiilor si imunitătilor Consiliului Europei, încheiat la Paris la 2 septembrie 1949,

luând în considerare prevederile art. 6 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001, adoptată la 19 iulie 2001 de către Guvernul României,

considerând că este necesară încheierea unui acord care să reglementeze anumite aspecte legate de înfiintarea

si functionarea la Bucuresti a Biroului de Informare al Consiliului Europei,

au convenit cele ce urmează:

1. Se înfiintează Biroul de Informare al Consiliului Europei la Bucuresti, denumit în continuare Birou.

2. În activitatea sa, Biroul va avea următoarele obiective:

a) sprijinirea aplicării programelor de cooperare si a altor proiecte ale Consiliului Europei;

b) traducerea, publicarea si răspândirea textelor Consiliului Europei si elaborarea de noi publicatii;

c) promovarea de activităti, în cooperare cu parteneri locali, în scopul consolidării cunoasterii standardelor

promovate de Consiliul Europei;

d) asigurarea suportului logistic, informational si mediatic pentru reuniunile Consiliului Europei care au loc în România;

e) participarea, în numele Secretariatului Consiliului Europei, la manifestări interne organizate în România, care sunt de interes european.

3. Guvernul României, prin Ministerul Afacerilor Externe, pune la dispozitie, fără chirie, un local pentru functionarea Biroului. Cheltuielile de functionare a Biroului sunt acoperite în întregime de Consiliul Europei.

4. Ca institutie a Consiliului Europei, Biroul beneficiază de dispozitiile Acordului general asupra privilegiilor si imunitătilor Consiliului Europei, încheiat la Paris la 2 septembrie 1949. Biroul are personalitate juridică. El are

capacitatea de a încheia contracte, de a dobândi si dispune de bunuri mobile si imobile, cu exceptia terenurilor, si

de a fi parte în justitie.

5. Directorul Biroului reprezintă Biroul. Contactele cu autoritătile române se desfăsoară în conformitate cu art. 2 al Acordului general privind privilegiile si imunitătile Consiliului Europei.

6. Fondurile, activele si veniturile, precum si alte bunuri aflate în proprietatea Biroului sunt scutite de:

a) orice forme de taxe directe, cu conditia ca Biroul să nu solicite scutirea de la achitarea plătii pentru serviciile publice locale;

b) taxe vamale, prohibitii si restrictii la import si export cu privire la bunurile destinate folosintei sale oficiale; bunurile astfel importate, cu scutire vamală, nu vor fi vândute pe teritoriul României decât în conditiile aprobate de

Guvern;

c) taxe vamale, prohibitii si restrictii la import si export cu privire la publicatiile sale, precum si cele transmise de Consiliul Europei.

7. Localurile si clădirile Biroului sunt inviolabile. Bunurile si activele sale, oriunde se află acestea si oricine este detinătorul lor, sunt exceptate de la perchezitie, rechizitie, confiscare, expropriere sau orice altă formă de

constrângere administrativă, judiciară ori legislativă.

8. Arhivele Biroului si, în general, toate documentele care îi apartin sau pe care le detine sunt inviolabile oriunde se găsesc.

9. Biroul beneficiază, în vederea comunicărilor sale oficiale, de tratamentul cel putin la fel de favorabil ca cel

acordat misiunii diplomatice a oricărui guvern, în privinta prioritătilor, tarifelor sau taxelor postale, comunicărilor prin cablu, telegramelor, telefonului, telegrafului, telexului, altor mijloace de comunicare si, de asemenea, serviciilor informative de presă si radio.

Guvernul asigură inviolabilitatea comunicărilor oficiale ale Biroului si a corespondentei, inclusiv a comunicărilor electronice (de exemplu: e-mail, web site etc.) si nu va cenzura comunicările sau corespondenta acestuia. Această inviolabilitate, nelimitată la enumerarea precedentă, se aplică si publicatiilor, fotografiilor, diapozitivelor, filmelor si înregistrărilor sonore.

10. Biroul are permisiunea de a afisa emblema Consiliului Europei pe clădirile si în localurile sale.

11. Personalul Biroului (directorul si membrii) include personal al Consiliului Europei si personal recrutat pe plan local.

12. Secretarul general al Consiliului Europei va comunica Guvernului României numele membrilor personalului Biroului care beneficiază de privilegiile si imunitătile prevăzute la art. 18 al Acordului general asupra privilegiilor si imunitătilor Consiliului Europei.

În ceea ce priveste ridicarea imunitătii membrilor personalului Biroului, se aplică dispozitiile art. 19 al Acordului general asupra privilegiilor si imunitătilor Consiliului Europei.

13. Membrii personalului Biroului recrutati pe plan local si având cetătenia română sau resedinta permanentă în România rămân supusi legilor si reglementărilor în vigoare în România. Totusi autoritătile române îsi vor exercita jurisdictia asupra acestor persoane astfel încât să nu stânjenească în mod nejustificat îndeplinirea functiilor Biroului.

14. Biroul beneficiază de toate resursele, echipamentele si documentatia aflate anterior la dispozitia Centrului de Informare si Documentare al Consiliului Europei la Bucuresti.

15. Prezentul acord intră în vigoare la data notificării de către partea română către Consiliul Europei a îndeplinirii procedurilor interne pentru intrarea sa în vigoare si rămâne valabil o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii.

Semnat la Strasbourg la 23 aprilie 2002, în două exemplare originale, în limbile română si engleză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Mircea Geoană

Pentru Consiliul Europei,

Walter Schwimmer

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul Europei privind înfiintarea si functionarea Biroului de Informare al Consiliului Europei la Bucuresti, semnat la Strasbourg la 23 aprilie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul Europei privind înfiintarea si functionarea Biroului de Informare al Consiliului Europei la Bucuresti, semnat la Strasbourg la 23 aprilie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 997.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare

de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 52 din 31 iulie 2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.9 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 16 august 2002, cu următoarele modificări:

1. Litera a) a articolului 2 va avea următorul cuprins:

“a) refuzul îmbarcării înseamnă refuzul acceptării pasagerilor pe o cursă aeriană regulată suprarezervată, desi acestia au bilet valabil, au confirmată rezervarea pe acea cursă si s-au prezentat pentru formalitătile de îmbarcare în timpul necesar si precizat;”

2. Alineatele (2), (3) si (4) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

“(2) Regulile prevăzute la alin. (1) vor fi puse în mod obligatoriu la dispozitie publicului la agentiile si la ghiseele de check-in ale transportatorului aerian.

(3) Regulile prevăzute la alin. (1) vor include posibilitatea solicitării de către transportator a unor voluntari care să accepte să nu fie îmbarcati.

(4) Regulile prevăzute la alin. (1) trebuie să precizeze că, în orice conditii, la îmbarcare transportatorul aerian este obligat să tină seama de interesele anumitor categorii de pasageri care trebuie transportati cu prioritate din motive legitime, cum ar fi persoanele cu handicap si minorii neînsotiti.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 decembrie 2002.

Nr. 636.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 998.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/1998 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la datoria Societătii Comerciale “Petrotel” - S.A. Ploiesti, prevăzută în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 72/1997, si la protectia mediului înconjurător din arealul petrolier Ploiesti ca urmare a declansării procesului de privatizare a societătilor comerciale din domeniul petrolier

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10 din 13 mai 1998 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la datoria Societătii Comerciale “Petrotel” S.A. Ploiesti, prevăzută în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 72/1997, si la protectia mediului înconjurător din arealul petrolier Ploiesti ca urmare a declansării procesului de privatizare a societătilor comerciale din domeniul petrolier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 14 mai 1998.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 7 decembrie 2002.

Nr. 638.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/1998 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la datoria Societătii Comerciale “Petrotel” - S.A. Ploiesti, prevăzută în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 72/1997, si la protectia mediului înconjurător din arealul petrolier Ploiesti ca urmare a declansării procesului de privatizare a societătilor comerciale din domeniul petrolier

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/1998 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la datoria Societătii Comerciale “Petrotel” - S.A. Ploiesti, prevăzută în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 72/1997, si la protectia mediului înconjurător din arealul petrolier Ploiesti ca urmare a declansării procesului de privatizare a societătilor comerciale din domeniul petrolier si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.000.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor

către principalii furnizori de resurse energetice si apă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57 din 16 mai 2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice si apă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 27 mai 2002, cu următoarele modificări:

1. La articolul 1 alineatul (1), litera d) se abrogă.

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - La agentii economici creditori, în baza mandatului primit, adunarea generală extraordinară a actionarilor va mandata consiliul de administratie să decidă asupra acordării înlesnirilor prevăzute la art. 1, pe baza cererilor depuse de debitori.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 7 decembrie 2002.

Nr. 639.

«

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2002

pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice si apă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice si apă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.001.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestării unei activităti în folosul comunitătii si închisorii contraventionale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 55 din 16 august 2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestării unei activităti în folosul comunitătii si închisorii contraventionale, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 30 august 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 7 decembrie 2002.

Nr. 641.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestării unei activităti în folosul comunitătii si închisorii contraventionale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestării unei activităti în folosul comunitătii si închisorii contraventionale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.003.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societătilor comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalitătisi majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si energiei termice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 89 din 20 iunie 2002 privind reglementarea unor datorii ale societătilor comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalităti si majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 27 iunie 2002, cu următoarele modificări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Aprobarea înlesnirilor prevăzute la art. 1 se acordă de adunarea generală a actionarilor la societăti comerciale, respectiv consiliile de administratie la regii autonome, potrivit prevederilor legale în vigoare.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Obligatiile datorate, pentru care s-au aprobat înlesniri, vor fi evidentiate în conturi de ordine si evidentă în afara bilantului, urmând ca la sfârsitul perioadei prevăzute la art. 1 alin. (1), prin hotărâre a Guvernului, să se decidă asupra modului de reglementare a acestora.”

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a ordonantei de urgentă, Ministerul Industriei si Resurselor va elabora si va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor cuprinde conditiile si criteriile în baza cărora se pot acorda aceste amânări.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 7 decembrie 2002.

Nr. 644.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societătilor comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalităti si majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si energiei termice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societătilor comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalităti si majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si energiei termice, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI,

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.006.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind înfiintarea Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor

           

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea fără plată a bunurilor aferente Sectiei Melana IV, situată în localitatea Săvinesti, judetul Neamt, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Industriei si Resurselor.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă bunurile transmise potrivit alin. (1) trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea înfiintării unei societăti comerciale.

Art. 2. - Se înfiintează Societatea Comercială “Melana IV” - S.A., persoană juridică, cu sediul în localitatea Săvinesti, Str. Uzinei nr. 1, judetul Neamt, sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor, cu capital social format din valoarea bunurilor aferente Sectiei Melana IV, prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Patrimoniul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare se diminuează cu suma de 5.974.730 dolari S.U.A., reprezentând valoarea evidentiată în contabilitate a bunurilor transmise potrivit art. 1.

Art. 4. - Indicatorii de venituri si cheltuieli – transferuri din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare se rectifică, în sensul diminuării cu valoarea contabilă a bunurilor prevăzute la art. 1.

Art. 5. - (1) Societatea Comercială “Melana IV” - S.A. se va organiza si va functiona în conformitate cu statutul propriu, prevăzut în anexa nr. 2. Modificarea si completarea ulterioară a statutului se fac prin hotărâre a Guvernului.

(2) Capitalul social al Societătii Comerciale “Melana IV” S.A. este detinut în întregime de statul român reprezentat de Ministerul Industriei si Resurselor.

(3) Capitalul social al Societătii Comerciale “Melana IV” S.A., subscris si vărsat în întregime de statul român, este de 5.974.730 dolari S.U.A., exprimat în lei la cursul Băncii Nationale a României de la data prezentei ordonante de urgentă, format din valoarea bunurilor prevăzute la art. 1.

Art. 6. - Obiectul de activitate al Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. este producerea si comercializarea de fibre acrilice având ca materie primă acrilonitrilul.

Art. 7. - Societatea Comercială “Melana IV” - S.A. este condusă de adunarea generală a actionarilor si este administrată de consiliul de administratie. Adunarea generală a actionarilor este formată din 3 membri numiti prin ordin al ministrului industriei si resurselor, iar consiliul de administratie este format din 5 membri numiti de adunarea generală a actionarilor.

Art. 8. - Predarea-preluarea bunurilor aferente Sectiei Melana IV potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă se face pe bază de protocol încheiat între reprezentantii desemnati de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare si reprezentantii desemnati de Ministerul Industriei si Resurselor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 9. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Presedintele Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Bancare,

Ionel Blănculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 171.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor aferente Sectiei Melana IV care se transmit fără plată din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Industriei si Resurselor

 

Bunuri aferente/ Valoare (dolari S.U.A.)

Adresa

Persoana juridică de la care se transmit

Persoana juridică la care se transmit

Sectia Melana IV5.974.730

Localitatea Săvinesti, Str. Uzinei nr. 1, judetul Neamt

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare si Resurselor

Ministerul Industriei

 

ANEXA Nr. 2

 

STATUTUL

Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A.

 


CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

 

(1) Denumirea societătii este Societatea Comercială “Melana IV” - S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori în alte acte emanând de la societatea comercială denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele “societate pe actiuni” sau de initialele “S.A.”, de capitalul social, din  care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilant contabilaprobat, de sediul societătii, numărul de înmatriculare în registrul comertului si de codul unic de înregistrare.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică

 

Societatea Comercială “Melana IV” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe actiuni, si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

 

ARTICOLUL 3

Sediul

 

(1) Sediul Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. este în localitatea Săvinesti, Str. Uzinei nr. 1, judetul Neamt. Sediul Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. poate fi schimbat în altă localitate din România pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.

(2) Societatea Comercială “Melana IV” - S.A. poate înfiinta filiale, subunităti, reprezentante sau agentii fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor.

 

ARTICOLUL 4

Durata

 

Durata Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comertului.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

 

Societatea Comercială “Melana IV” - S.A. are ca scop realizarea si comercializarea produselor sale în vederea obtinerii de profit.

 

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

 

Societatea Comercială “Melana IV” - S.A. are ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea de fibre acrilice având ca materie primă acrilonitrilul.

 

CAPITOLUL III

Capitalul social, actiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

 

(1) Societatea Comercială “Melana IV” - S.A. are un capital social initial de 190.869.754.000 lei, subscris în întregime de statul român prin Ministerul Industriei si Resurselor, împărtit în 7.634.790 actiuni nominative, fiecare actiune având valoarea nominală de 25.000 lei.

(2) Capitalul social este detinut în întregime de statul român prin Ministerul Industriei si Resurselor.

 

ARTICOLUL 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

 

(1) Majorarea capitalului social se face în conditiile legii.

(2) Adunarea generală extraordinară a actionarilor sau, în situatia prevăzută la art. 11 alin. (7), consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) subscriptia de noi aporturi în numerar si/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) conversia unor creante lichide si exigibile asupra Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. în actiuni la aceasta;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a actionarilor ori de consiliul de administratie, după caz, potrivit legii.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercitiul dreptului de preferintă un termen de cel putin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în conditiile legii.

(6) Procedeele tehnice de reducere a capitalului social sunt:

a) micsorarea numărului de actiuni;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor;

c) dobândirea propriilor actiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, acestia sunt obligati să convoace în termen de maximum 60 de zile adunarea generală extraordinară a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea si lichidarea Societătii Comerciale  “Melana IV” - S.A.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor ori, în situatia prevăzută la art. 11 alin. (7), a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 9

Actiunile

 

(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. sunt exercitate de către Ministerul Industriei si Resurselor (M.I.R.) prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie (O.P.S.P.I.), care îsi va desemna reprezentantii în Adunarea generală a actionarilor la Societatea Comercială “Melana IV” - S.A.

(2) Evidenta actiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se păstrează la sediul Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. sub îngrijirea secretarului consiliului de administratie.

(3) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislatiei în vigoare.

 

ARTICOLUL 10

Obligatiuni

 

Societatea Comercială “Melana IV” - S.A. este autorizată să emită obligatiuni în conditiile legii.

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a actionarilor

ARTICOLUL 11

Atributiile adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală a actionarilor la Societatea Comercială “Melana IV” - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitătii si politicii ei economice.

(2) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(3) Adunarea generală ordinară a actionarilor are următoarele atributii principale:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, modernizare, restructurare economico-financiară a Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A.;

b) numeste si revocă cenzorii conform prevederilor legale;

c) se pronuntă asupra gestiunii administratorilor;

d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administratie, precum si cenzorilor;

e) aprobă situatia financiară anuală si, după caz, programul de activitate pe exercitiul financiar următor;

f) stabileste nivelul remuneratiei directorului general al Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A., precum si premierea acestuia;

g) aprobă sau modifică situatia financiară anuală si contul de profit si pierdere după analizarea rapoartelor consiliului de administratie si ale cenzorilor;

h) aprobă reinvestirea veniturilor, în principal pentru dezvoltare;

i) hotărăste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piata internă si externă, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor potrivit legii;

j) analizează rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A., relatiile cu clientii;

k) se pronuntă asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. de către acestia;

l) hotărăste cu privire la gajarea sau, după caz, ipotecarea unor bunuri, unităti ori sedii proprii;

m) aprobă regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;

n) hotărăste cu privire la înfiintarea sau desfiintarea subunitătilor, la divizarea ori la fuziunea acestora;

o) aprobă delegările de competentă pentru consiliul de administratie.

(4) În exercitarea atributiilor mentionate la alin. (3) lit. c), e), g), h), i), j), k), l) si m) adunarea generală a actionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obtinerii în prealabil de către fiecare reprezentant a unui mandat special de la organul care l-a numit.

(5) Adunarea generală extraordinară a actionarilor se întruneste pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi actiuni, în conditiile legii;

e) fuziunea sau divizarea;

f) dizolvarea anticipată;

g) modificarea numărului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;

h) emiterea de obligatiuni în conditiile legii;

i) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor.

(6) Pentru atributiile mentionate mai sus ale adunării generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie să obtină în prealabil un mandat special de la organul care l-a numit.

(7) Adunarea generală extraordinară a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la alin. (3) lit. b), c) si d).

 

ARTICOLUL 12

Convocarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală a actionarilor se convoacă de presedintele consiliului de administratie sau de un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de presedinte.

(2) Adunările generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiei financiare anuale si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunarea generală a actionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare si cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile înainte de data publicării convocării.

(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

(5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6) Adunarea generală a actionarilor se întruneste la sediul Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

(7) Adunarea generală extraordinară a actionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea actionarului unic, la cererea consiliului de administratie sau a cenzorilor.

 

ARTICOLUL 13

Organizarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a actionarilor este necesară prezenta actionarilor care să reprezinte cel putin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de actionarii care detin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentând cel putin trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care să reprezinte cel putin jumătate din capitalul social;

b) la convocările următoare, prezenta actionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care să reprezinte cel putin o treime din capitalul social.

(3) În ziua si la ora precizate în convocare sedinta adunării generale a actionarilor se va deschide de presedintele consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi tine locul.

(4) Adunarea generală a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezentă a actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare si îndeplinirea tuturor formalitătilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si va încheia procesul-verbal al adunării generale a actionarilor.

(5) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii statului, mandatati să reprezinte interesele capitalului de stat, si de secretarul care l-a întocmit.

(6) Procesul-verbal al adunării generale a actionarilor se va tine într-un registru sigilat si parafat.

(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezentă a actionarilor, precum si, după caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati.

(8) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunării generale a actionarilor în care se dezbat problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. pot fi invitati si reprezentantii salariatilor, care nu vor avea drept de vot.

 

ARTICOLUL 14

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a actionarilor

 

(1) Hotărârile adunării generale a actionarilor se iau prin vot deschis.

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este conditionată de existenta mandatelor speciale.

(3) Hotărârile se vor putea lua în conditiile si cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare ale actionarilor sau, după caz, pentru cele extraordinare.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunării generale a actionarilor se va putea decide ca votul să fie secret si în alte cazuri, cu exceptia situatiei în care este necesar votul nominal.

(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(6) Pentru a fi opozabile tertilor hotărârile adunării generale a actionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate în extras în registru si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(7) Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalitătilor de mai sus.

(8) Hotărârile luate de adunările generale ale actionarilor în limitele legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă.

(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din Societatea Comercială “Melana IV” - S.A. si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

 

CAPITOLUL V

Consiliul de administratie

ARTICOLUL 15

Organizare

 

(1) Societatea Comercială “Melana IV” - S.A. este administrată de un consiliu de administratie compus din 5 membri.

(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioadă de cel mult 4 ani si pot fi revocati de adunarea generală a actionarilor.

(3) În situatia în care se creează un loc vacant în consiliul de administratie, adunarea generală a actionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia.

Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioda care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(4) Consiliul de administratie se întruneste lunar la sediul Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(5) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în baza propriului regulament de organizare si functionare si a reglementărilor legale în vigoare.

(6) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului presedintelui.

(7) Presedintele numeste un secretar care să nu fie membru al consiliului de administratie si care va redacta procesul-verbal al fiecărei sedinte.

(8) Conducerea Societătii Comerciale “Melana IV” S.A. este asigurată de directorul general, care este si presedintele consiliului de administratie.

(9) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenta a cel putin jumătate din numărul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenti.

(10) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile înainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

(11) Procesul-verbal se semnează de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.

(12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de presedinte.

(13) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.

(14) În relatiile cu tertii Societatea Comercială “Melana IV” - S.A. este reprezentantă de directorul general, pe baza si în limitele împuternicirilor date de consiliul de administratie, care semnează actele de angajare fată de acestia.

(15) Presedintele consiliului de administratie este obligat să pună la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A.

(16) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.

(17) Membrii consiliului de administratie răspund individual sau solidar, după caz, fată de Societatea Comercială “Melana IV” - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul statut sau pentru greseli în administrarea societătii comerciale. În astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

(18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administratie persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.

(19) Nu pot fi directori ai Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

 

ARTICOLUL 16

Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi

 

A. Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) aprobă structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare ale Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A.;

b) aprobă nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora, pentru directorii executivi ai Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A., cu aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor, atunci când legea impune această conditie;

d) avizează numirea, suspendarea sau revocarea directorilor executivi ai Societătii Comerciale “Melana IV” S.A.;

e) aprobă delegările de competentă pentru directorul general si pentru persoanele din conducerea Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A., în vederea executării operatiunilor societătii comerciale;

f) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A.;

g) supune anual adunării generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A., situatia financiară anuală si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. pe anul în curs;

h) convoacă adunarea generală extraordinară a actionarilor ori de câte ori este nevoie;

i) aprobă încheierea contractelor de import-export necesare în vederea dezvoltării, până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a actionarilor;

j) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitătile personalului Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. conform structurii organizatorice aprobate;

k) stabileste competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu;

l) aprobă numărul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;

m) aprobă programele de dezvoltare si investitii;

n) stabileste si aprobă, în limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generală a actionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit mandat;

o) negociază contractul colectiv de muncă si aprobă statutul personalului;

p) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a actionarilor sau care sunt prevăzute de legislatia în vigoare.

B. (1) Directorul general reprezintă Societatea Comercială “Melana IV” - S.A. în raporturile cu tertii.

(2) Directorul general are, în principal, următoarele atributii:

a) aplică strategia si politicile de dezvoltare ale societătii comerciale, aprobate de adunarea generală a actionarilor;

b) numeste, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administratie;

c) angajează, promovează si concediază personalul salariat, în conditiile legii;

d) negociază, în conditiile legii, contractele individuale de muncă;

e) încheie acte juridice în numele si pe seama Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administratie;

f) stabileste îndatoririle si responsabilitătile personalului Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A.;

g) aprobă operatiunile de încasări si plăti, potrivit competentelor legale si prezentului statut;

h) aprobă operatiunile de vânzare si cumpărare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului statut;

i) împuterniceste directorii executivi si orice altă persoană si exercită orice atributii din sfera sa de competentă;

j) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administratie a stabilit-o în sarcina sa.

C. (1) Directorii executivi sunt numiti de directorul general, se află în subordinea acestuia ca salariati ai Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. si sunt răspunzători fată de aceasta pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor.

(2) Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A.

 

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 17

Cenzorii

 

(1) Gestiunea Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. este controlată de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generală a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) În perioada în care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.

(3) Adunarea generală a actionarilor alege, de asemenea, acelasi număr de cenzori supleanti, care îi vor înlocui, în conditiile legii, pe cenzorii titulari.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.

(5) Cenzorii au următoarele atributii principale:

a) în cursul exercitiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidentă contabilă si informează consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercitiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A., a situatiei financiare anuale si a contului de profit si pierdere, prezentând adunării generale a actionarilor un raport scris;

c) la lichidarea Societătii Comerciale “Melana IV” S.A. controlează operatiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale extraordinare a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A.

(6) Cenzorii sunt obligati de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună si inopinat, inspectii ale casei si să verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. sau care au fost primite în gaj, cautiune ori în depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;

c) să constate depunerea garantiei din partea administratorilor; 

d) să vegheze ca dispozitiile legii si ale prezentului statut să fie îndeplinite de administratori si de lichidatori.

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. si iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergente se înaintează adunării generale a actionarilor.

(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a actionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administratie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situatii privind încălcarea dispozitiilor legale si statutare.

(9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completează cu dispozitiile legale în materie.

(10) Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc de adunarea generală a actionarilor pe o perioadă de maximum 3 ani si pot fi realesi.

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, si în reglementările legale în vigoare.

(12) Cenzorii sunt obligati să depună înainte de începerea activitătii o garantie egală cu o treime din garantia stabilită pentru membrii consiliului de administratie.

(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, acesta este înlocuit de supleantul cel mai în vârstă.

(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămasi numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a actionarilor.

(15) În cazul în care nu mai rămâne în functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generală a actionarilor de urgentă, în conditiile legii, care va proceda la numirea altor cenzori.

(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum si constatările făcute în exercitiul mandatului lor.

(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală extraordinară a actionarilor, potrivit

legii.

 

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 18

Finantarea activitătii proprii

 

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate si în conformitate cu atributiile stabilite Societatea Comercială “Melana IV” - S.A. utilizează sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.

 

ARTICOLUL 19

Exercitiul financiar

 

Exercitiul financiar începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercitiu financiar începe la data înmatriculării Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. la oficiul registrului comertului.

 

ARTICOLUL 20

Personalul

 

(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul general, în limita delegării de competentă care i-a fost acordată.

(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum si a altor obligatii fată de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(3) Drepturile si obligatiile personalului Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de muncă si prin reglementări proprii.

(4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

 

ARTICOLUL 21

Amortizarea mijloacelor fixe

 

Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. va fi calculată potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie, în conformitate cu prevederile legale.

 

ARTICOLUL 22

Evidenta contabilă si situatia financiară anuală

 

(1) Societatea Comercială “Melana IV” - S.A. va tine evidenta contabilă în lei, va întocmi anual situatia finaciară anuală si contul de profit si pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Situatia financiară anuală si contul de profit si pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 23

Repartizarea profiturilor

 

Profitul se repartizează în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 24

Registrele

 

Societatea Comercială “Melana IV” - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

ARTICOLUL 25

Modificarea formei juridice

 

(1) Modificarea formei juridice a Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor si cu îndeplinirea tuturor formalitătilor prevăzute de lege.

(2) În perioada în care statul este actionar unic transformarea formei juridice a Societătii Comerciale “Melana IV” S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Resurselor, prin reprezentantii săi mandatati să reprezinte interesele capitalului de stat.

(3) Noua societate comercială va îndeplini formalitătile legale de înregistrare si publicitate cerute la înfiintare.

 

ARTICOLUL 26

Dizolvarea

 

(1) Dizolvarea Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. va avea loc în următoarele situatii:

a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;

b) declararea nulitătii;

c) hotărârea adunării generale a actionarilor;

d) pierderea unei jumătăti din capitalul social după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau limitarea lui la suma rămasă;

e) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Hotărârea de dizolvare a Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comertului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

ARTICOLUL 27

Litigiile

 

(1) Litigiile de orice fel apărute între Societatea Comercială “Melana IV” - S.A. si persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competenta instantelor judecătoresti de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Societatea Comercială “Melana IV” - S.A. si persoanele juridice române si străine pot fi solutionate si prin arbitraj potrivit legii.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

ARTICOLUL 28

 

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozitiile legale referitoare la societătile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Codului comercial si cu celelalte reglementări legale în vigoare.