MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 893         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 10 decembrie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 330 din 3 decembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (5) si ale art. 21 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată si modificată prin Legea nr. 323/2001

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

168. - Ordonantă de urgentă privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2003

 

169. - Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

170. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere

 

172. - Ordonantă de urgentă privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A.

 

1.339. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 322/2002 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe în favoarea Societătii Nationale  “Nuclearelectrica” - S.A. pentru procurarea de bunuri si servicii din import necesare finalizării Unitătii 2 de la CNE Cernavodă

 

1.340. - Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern în favoarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. în vedera retehnologizării statiei 400/220 kV Slatina

 

1.342. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 203/1995 privind modul de organizare si de participare la pregătirea persoanelor cu functii de conducere în sistemul autoritătilor administratiei publice, a conducătorilor agentilor economici si ai institutiilor publice cu sarcini la mobilizare, în vederea îndeplinirii atributiilor ce le revin pe linia apărării nationale

 

1.343. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2001

 

1.347. - Hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării – Agentia Teritorială a Taberelor si Turismului Scolar Prahova în domeniul public al orasului Sinaia si în administrarea Consiliului Local al Orasului Sinaia

 

1.348. - Hotărâre privind aprobarea unor măsuri prealabile în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societătii Comerciale “Santierul Naval Mangalia” - S.A.

 

1.350. - Hotărâre privind transferul cu titlu gratuit al pachetului integral de actiuni la Societatea Comercială “Gospodărie Comunală” - S.A. Medias din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a municipiului Medias, judetul Sibiu

 

1.353. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor pentru Mitropolia Moldovei si Bucovinei - Protopopiatul Botosani a unui imobil proprietate publică a statului

 

1.357. - Hotărâre pentru stabilirea autoritătilor publice responsabile de controlul si supravegherea importului, exportului si tranzitului de deseuri

 

1.359. - Hotărâre pentru modificarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 875/2002 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe în favoarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti, în vederea completării finantării achizitiilor de resurse energetice pentru iarna 2002-2003

 

1.360. - Hotărâre privind stabilirea cuantumului lunar al alocatiei de stat pentru copii

 

1.362. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis

 

1.363. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei  române de către unele persoane

 

1.367. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile proprietate publică a statului

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 330

din 3 decembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (5) si ale art. 21 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată si modificată prin Legea nr. 323/2001

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (5) si ale art. 21 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată si modificată prin Legea nr. 323/2001, exceptie ridicată de Mahmoud Isam Mufid Mohamed în Dosarul nr. 12.970/2001 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, apreciind că textele de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale sau normelor internationale invocate, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 7 decembrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 12.970/2001, Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (5) si ale art. 21 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată si modificată prin Legea nr. 323/2001, exceptie ridicată de Mahmoud Isam Mufid Mohamed din Iordania.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile de lege criticate, reglementând caracterul definitiv si irevocabil al hotărârilor judecătoresti pronuntate de instantele de fond în cadrul procedurii accelerate si al procedurii pe zona de frontieră, contravin prevederilor constitutionale ale art. 11 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 18, 20, art. 23 alin. (1)-(4), ale art. 49 si 123, prevederilor art. 6 pct. 1 si art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si celor ale art. 33 din Conventia privind Statutul refugiatilor încheiată la Geneva în 1951.

Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti, exprimându-si opinia, apreciază că textele de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate. Astfel se consideră că, “în anumite situatii expres prevăzute de lege si care nu pot fi extinse prin analogie, legea poate exclude folosirea unor căi de atac”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea n r. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că exceptia este neîntemeiată. Se arată că ordonanta “are la bază respectarea scopurilor si principiilor enumerate în Carta O.N.U. sau în tratatele si conventiile internationale privitoare la refugiati”.

Guvernul, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se arată că dispozitiile legale criticate “nu constituie o noutate în domeniu, ele  fiind cuprinse într-o serie de reglementări ale statelor membre ale Uniunii Europene”, precum “Rezolutia Consiliului de Ministri din 30 noiembrie si 1 decembrie 1992, care face parte, de altfel, din acquisul comunitar”.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 20 alin. (5) si ale art. 21 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată si modificată prin Legea nr. 323/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 27 iunie 2001.

Aceste texte de lege au următoarea redactare:

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 102 din 31 august 2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, adoptată în temeiul art. 1 lit. G pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante  si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, cu următoarele modificări:

1. Alineatul (5) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

«(5) Hotărârea instantei este definitivă si irevocabilă.» […]

3. Alineatul (6) al articolului 21 va avea următorul cuprins: «(6) În cazul prevăzut la alin. (5) lit. a) hotărârea instantei este definitivă si irevocabilă.»”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor texte de lege se invocă încălcarea următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 11 alin. (2): “Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.”;

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 18: “(1) Cetătenii străini si apatrizii care locuiesc în România se bucură de protectia generală a persoanelor si a averilor, garantată de Constitutie si de alte legi.

(2) Dreptul de azil se acordă si se retrage în conditiile legii, cu respectarea tratatelor si a conventiilor internationale la care România este parte.”;

- Art. 20: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale.”;

- Art. 23 alin. (1)-(4): “(1) Libertatea individuală si siguranta persoanei sunt inviolabile.

(2) Perchezitionarea, retinerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai în cazurile si cu procedura prevăzute de lege.

(3) Retinerea nu poate depăsi 24 de ore.

(4) Arestarea se face în temeiul unui mandat emis de magistrat, pentru o durată de cel mult 30 de zile. Asupra legalitătii mandatului, arestatul se poate plânge judecătorului, care este obligat să se pronunte prin hotărâre motivată. Prelungirea arestării se aprobă numai de instanta de judecată.”;

- Art. 49: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea sigurantei nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o si nu poate atinge existenta dreptului sau a libertătii.”;

- Art. 123: “(1) Justitia se înfăptuieste în numele legii.

(2) Judecătorii sunt independenti si se supun numai legii.”

De asemenea, mai sunt invocate următoarele prevederi din reglementări internationale:

Art. 6 pct. 1 si art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, potrivit cărora:

- Art. 6 pct. 1: “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa.

Hotărârea trebuie să fie pronuntată în mod public, dar accesul în sala de sedintă poate fi interzis presei si publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părti a acestuia în interesul moralitătii, al ordinii publice, ori al securitătii nationale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a părtilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instantă atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justitiei.”;

- Art. 13: “Orice persoană, ale cărei drepturi si libertăti recunoscute de prezenta conventie au fost încălcate, are dreptul să se adreseze efectiv unei instante nationale, chiar si atunci când încălcarea s-ar datora unor pesoane care au actionat în exercitarea atributiilor lor oficiale.”;

- Art. 33 din Conventia privind Statutul refugiatilor  încheiată la Geneva în 1951: “Interdictia de expulzare si returnare

1. Nici un stat contractant nu va expulza sau returna, în nici un fel un refugiat peste frontierele teritoriilor unde viata sau libertatea sa ar fi amenintate pe motiv de rasă, religie, nationalitate, apartenentă la un anumit grup social sau opinii politice.

2. Beneficiul prezentei dispozitii nu va putea totusi fi invocat de către un refugiat fată de care ar exista motive serioase de a fi considerat ca un pericol pentru securitatea tării unde se găseste sau care, fiind condamnat definitiv pentru o crimă sau un delict deosebit de grav, constituie o amenintare pentru comunitatea tării respective.”

Examinând exceptia, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului Curtii Constitutionale, care, prin numeroase decizii, a constatat că sunt constitutionale. Astfel Curtea a constatat că modificările aduse art. 20 alin. (5) si art. 21 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000, prin pct. 1 si 3 ale articolului unic din Legea nr. 323/2001, nu au nici o legătură cu dreptul la apărare si nu îngrădesc în nici un fel exercitarea acestui drept. Faptul că hotărârea instantei de judecată este definitivă si irevocabilă nu înseamnă că autorul exceptiei este lipsit de dreptul la apărare. Potrivit prevederilor constitutionale ale art. 128, împotriva hotărârilor judecătoresti căile de atac pot fi exercitate de partea interesată si de Ministerul Public, numai în conditiile legii, legiuitorul putând institui reguli speciale de procedură, în considerarea unor situatii deosebite (asa cum, de altfel, este situatia refugiatilor în România). În acest sens este, de exemplu, Decizia nr. 261/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 5 aprilie 2001.

Autorul exceptiei consideră că dispozitiile legale criticate contravin art. 16 alin. (1) din Constitutie, care reglementează egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice. Sub acest aspect Curtea constată că prevederea constitutională mentionată este inaplicabilă în cauză, art. 16 alin. (1) având în vedere persoane care au calitatea de cetătean român.

Totodată Curtea observă că reglementarea drepturilor refugiatilor si ale persoanelor care au dobândit o formă de protectie este în acord cu prevederile art. 18 alin. (1) din Constitutie, text potrivit căruia “Cetătenii străini si apatrizii care locuiesc în România se bucură de protectia generală a persoanelor si a averilor, garantată de Constitutie si de alte legi”, precum si cu prevederile din conventiile si tratatele la care România este parte.

În această lumină nici una dintre criticile de neconstitutionalitate nu poate fi retinută.

Art. 49 din Constitutie reglementează restrângerea prin lege a exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, proportional cu situatia care determină această restrângere.

Prevederile legale din ordonantă, criticate ca fiind neconstitutionale, nu contin restrângeri speciale ale exercitiului unor drepturi pentru străinii care urmează procedura de acordare a unei forme de protectie din partea statului român.

De asemenea, autorul exceptiei critică textele de lege mentionate si cu referire la prevederile constitutionale cuprinse în art. 123 privind înfăptuirea justitiei în România.

Curtea observă însă că acestea nu contin nici o dispozitie care să contravină principiului înfăptuirii justitiei în numele legii, al independentei judecătorilor si al supunerii lor numai legii.

Referitor la prevederile cuprinse în Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, si anume cele care privesc procesul echitabil si dreptul persoanei de a se plânge unei instante, Curtea retine că textele legale criticate de autorul exceptiei nu opresc, în realitate, părtile interesate de a apela la instantele judecătoresti, de a fi apărate si de a se prevala de toate garantiile procesuale care conditionează într-o societate democratică procesul echitabil.

În sfârsit, dispozitiile legale ce fac obiectul exceptiei de neconstitutionalitate sunt în deplină concordantă si cu prevederile din Conventia privind Statutul refugiatilor încheiată la Geneva în 1951, referitoare la interdictia de expulzare si returnare.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (5) si ale art. 21 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată si modificată prin Legea nr. 323/2001, exceptie ridicată de Mahmoud Isam Mufid Mohamed în Dosarul nr. 12.970/2001 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 decembrie 2002.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Doina Suliman

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2003

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Plafonul de îndatorare publică externă a României pentru anul 2003 se stabileste la suma de 3.400,0 milioane dolari S.U.A.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 168.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - După alineatul 2 al articolului 58 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se introduce alineatul 21 cu următorul cuprins:

“21. De la prevederile alin. 2 lit. b) fac exceptie coloneii din Serviciul de Informatii Externe pentru care vechimea în grad este de cel putin 2 ani.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Gheorghe Fulga

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 169.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Litera j) a alineatului (3) al articolului 4 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 29 august 1997, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“j) autorizează activitătile de transport rutier international, direct sau în tranzit, în conformitate cu prevederile legale si ale acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte; activitătile de autorizare a transportului rutier international, direct sau în tranzit, se pot realiza direct de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei sau prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 170.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A.

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 43 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, în vederea coordonării procesului de privatizare a Societătii Nationale a Petrolului Petrom” - S.A., se constituie Comisia de privatizare care va avea următoarea componentă:

1. ministrul industriei si resurselor - presedinte;

2. seful Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie;

3. secretarul de stat nominalizat de ministrul industriei si resurselor;

4. secretarul de stat nominalizat de ministrul finantelor publice;

5. secretarul de stat nominalizat de ministrul muncii si solidaritătii sociale;

6. secretarul de stat nominalizat de ministrul apelor si protectiei mediului;

7. directorul general al Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A.

(2) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă vor fi nominalizati secretarii de stat, membri ai Comisiei de privatizare, prin ordin al ministrului institutiei respective.

Art. 2. - Comisia de privatizare a Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. are următoarele atributii:

1. în activitatea de selectie a consultantului:

a) coordonează activitatea Comisiei de evaluare si selectare a consultantului;

b) avizează si înaintează spre adoptare proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea prevederilor contractului de consultantă;

c) avizează raportul final al îndeplinirii serviciilor de consultantă;

2. în activitatea de privatizare:

a) coordonează activitatea Comisiei de negociere în procesul de privatizare;

b) avizează si înaintează spre adoptare proiectul de hotărâre a Guvernului privind strategia de privatizare;

c) periodic primeste de la Comisia de negociere informări privind stadiul negocierilor cu ofertantii;

d) avizează si înaintează spre adoptare proiectul de hotărâre a Guvernului privind finalizarea procesului de privatizare si aprobarea prevederilor contractului de privatizare;

e) dispune orice alte măsuri operative ce se impun pe parcursul derulării procesului de privatizare.

Art. 3. - (1) Ministerul Industriei si Resurselor prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie asigură secretariatul Comisiei de privatizare, constituit din 3 membri.

(2) Membrii secretariatului Comisiei de privatizare vor fi desemnati de ministrul industriei si resurselor.

(3) Modul de functionare, atributiile si responsabilitătile secretariatului se stabilesc de Comisia de privatizare.

Art. 4. - (1) Comisia de privatizare se întruneste în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Presedintele reprezintă Comisia de privatizare în relatiile cu tertii.

Art. 5. - Fiecare institutie publică implicată în constituirea Comisiei de privatizare va desemna câte o persoană care îl va înlocui pe titular în caz de indisponibilitate.

 

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 172.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 322/2002 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe în favoarea Societătii Nationale “Nuclearelectrica” -S.A. pentru procurarea de bunuri si servicii din import necesare finalizării Unitătii 2 de la CNE Cernavodă

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 322/2002 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe în favoarea Societătii Nationale “Nuclearelectrica” - S.A. pentru procurarea de bunuri si servicii din import necesare finalizării Unitătii 2 de la CNE Cernavodă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 17 aprilie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Societatea Natională «Nuclearelectrica» - S.A. a unor credite externe în limita sumelor de 316 milioane dolari canadieni, 141 milioane euro si, respectiv, 25,6 milioane dolari  S.U.A., pentru acoperirea cheltuielilor necesare procurării unor bunuri si servicii din import necesare finalizării Unitătii 2 de la CNE Cernavodă.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Prin derogare de la prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atributiilor, competentelor si modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, precum si a conventiilor-cadru pentru derularea activitătii de finantare si asigurare a creditelor de comert exterior în numele si contul statului, cu modificările ulterioare, se autorizează Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior să aprobe garantarea în proportie de 100% a unor credite externe în limita sumelor de 316 milioane dolari canadieni, 141 milioane euro si, respectiv, 25,6 milioane dolari S.U.A., precum si a primelor de asigurare, a dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente, în vederea asigurării resurselor financiare necesare pentru finalizarea Unitătii 2 de la CNE Cernavodă.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 1.339.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern în favoarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. în vederea retehnologizării statiei 400/220 kV Slatina

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 35 si al art. 37 alin. (1) si (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. a unui credit extern în limita sumei de 18.625.000 dolari S.U.A. în vederea retehnologizării statiei 400/220 kV Slatina.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să garanteze, în numele si contul statului, pentru Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. un credit extern în limita sumei de 18.625.000 dolari S.U.A., acordat de Nordic Investment Bank, pentru asigurarea resurselor financiare necesare în vederea finantării proiectului de retehnologizare a statiei 400/220 kV Slatina.

Art. 3. - Rambursarea creditului extern si plata primelor de asigurare, a dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente se vor efectua din resursele financiare proprii ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. si, în completare, de la bugetul de stat, din veniturile cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasmnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 1.340.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 203/1995 privind modul de organizare si de participare la pregătirea persoanelor cu functii de conducere în sistemul autoritătilor administratiei publice, a conducătorilor agentilor economici si ai institutiilor publice cu sarcini la mobilizare, în vederea îndeplinirii atributiilor ce le revin pe linia apărării nationale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 203/1995 privind modul de organizare si de participare la pregătirea persoanelor cu functii de conducere în sistemul autoritătilor administratiei publice, a conducătorilor agentilor economici si ai institutiilor publice cu sarcini la mobilizare, în vederea îndeplinirii atributiilor ce le revin pe linia apărării nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 12 aprilie 1995, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Perfectionarea pregătirii persoanelor prevăzute la art. 1, în vederea îndeplinirii atributiilor pe linia apărării nationale, continuă pe toată perioada îndeplinirii mandatelor, respectiv a functiilor, prin participarea la convocări cu durata de 10 ore, organizate si desfăsurate o dată la 2 ani.”

2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - În termen de 3 luni de la data desfăsurării convocărilor de pregătire a persoanelor prevăzute la art. 5 si 6, ministrul apărării nationale si comandantii centrelor militare prezintă Guvernului, respectiv prefectilor, informări privind concluziile rezultate si propun măsurile ce trebuie întreprinse pentru îmbunătătirea activitătii în acest domeniu.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 1.342.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2001

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 12 iulie 2001, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - (1) Structura organizatorică si numărul maxim de posturi ale A.N.L. se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”

2. Articolul 29 se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 1.343.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării - Agentia Teritorială a Taberelor si Turismului Scolar Prahova în domeniul public al orasului Sinaia si în administrarea Consiliului Local al Orasului Sinaia

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea terenului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării Agentia Teritorială a Taberelor si Turismului Scolar Prahova în domeniul public al orasului Sinaia si în administrarea Consiliului Local al Orasului Sinaia, judetul Prahova.

(2) Trecerea terenului prevăzut la alin. (1) se face în  vederea construirii pe acesta a unei săli de sport pentru Scoala cu clasele I-VIII “George Enescu” din Sinaia.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea din evidentele contabile, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 1.347.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care trece din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării - Agentia Teritorială a Taberelor si Turismului Scolar Prahova în domeniul public al orasului Sinaia si în administrarea Consiliului Local al Orasului Sinaia, judetul Prahova

 

Adresa terenului

care

se transmite

Numărul de identificare

atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

Persoana juridică

de la care

se transmite terenul

Persoana juridică

la care

se transmite terenul

Caracteristicile

tehnice ale terenului

Orasul Sinaia, bd. Carol I nr. 42, judetul Prahova

 

26.431

 

Ministerul Educatiei si

Cercetării - Agentia

Teritorială a Taberelor si

Turismului Scolar Prahova

Consiliul Local al Orasului

Sinaia, judetul Prahova

 

Suprafata = 1.530 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri prealabile în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societătii Comerciale “Santierul Naval Mangalia” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, precum si al art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, aprobată prin Legea nr. 50/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Societatea Comercială “Santierul Naval Mangalia” - S.A. se divizează, potrivit legii, în vederea constituirii parcului industrial Mangalia, având suprafata de 13 ha si elemente de patrimoniu în valoare de 3,1 miliarde lei.

(2) Se aprobă transmiterea fără plată a terenului, precum si a elementelor de patrimoniu prevăzute la alin. (1) din proprietatea privată a Societătii Comerciale “Santierul Naval Mangalia” - S.A. în domeniul privat al municipiului Mangalia, în vederea înfiintării unei societăti comerciale având ca obiect de activitate administrarea parcului industrial Mangalia.

(3) Societatea Comercială “Santierul Naval Mangalia” S.A. îsi reduce capitalul social la valoarea de 31.856.416 mii lei si îsi păstrează sediul si obiectul de activitate.

Art. 2. - Societatea Comercială “Santierul Naval Mangalia” - S.A. va beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, aprobată prin Legea nr. 50/2002.

Art. 3. - Predarea-preluarea terenului si a elementelor de patrimoniu prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 1.348.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul cu titlu gratuit al pachetului integral de actiuni la Societatea Comercială “Gospodărie Comunală” - S.A. Medias din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a municipiului Medias, judetul Sibiu

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul cu titlu gratuit al pachetului integral de actiuni din capitalul social al Societătii Comerciale “Gospodărie Comunală” - S.A. Medias, reprezentând un număr de 562.662 actiuni în valoare nominală de 25.000 lei fiecare, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a municipiului Medias, judetul Sibiu, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medias. 

Art. 2. - (1) Municipiul Medias exercită prin consiliul local toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar la Societatea Comercială “Gospodărie Comunală” - S.A. Medias.

(2) Reprezentantii municipiului Medias în Adunarea generală a actionarilor a Societătii Comerciale “Gospodărie Comunală” - S.A. Medias sunt numiti si revocati prin hotărâre a consiliului local, iar membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

Art. 3. - Predarea-preluarea pachetului de actiuni transferat potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 1.350.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor pentru Mitropolia Moldovei si Bucovinei - Protopopiatul Botosani a unui imobil proprietate publică a statului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor pentru Mitropolia Moldovei si Bucovinei - Protopopiatul Botosani a imobilului compus din constructie si terenul aferent, situat în municipiul Botosani, str. I.C. Brătianu nr. 47, judetul Botosani, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut din domeniul public al judetului Botosani în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Judetean Botosani nr. 42/2002.

(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) va avea destinatia de “Centru Cultural Pastoral”.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 1.353.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publică a statului, care se transmite în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor pentru Mitropolia Moldovei si Bucovinei - Protopopiatul Botosani

 

Adresa imobilului

care se transmite

 

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

 

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

 

Caracteristicile

tehnice ale

imobilului

 

Nr. pozitiei din inventarul

bunurilor apartinând domeniului public al statului, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.326/2001

Municipiul Botosani, str. I.C. Brătianu nr. 47, judetul Botosani

Statul roman

Consiliul Judetean Botosani

Ministerul Culturii

si Cultelor Mitropolia Moldovei si Bucovinei -

Protopopiatul Botosani

 

Clădire cu D + P + E:

- suprafata construită =

848,50 m2

- valoarea =  1.256.000 lei

Terenul aferent = 3.700 m2

- valoarea = 111.000.000 lei

Urmează a se atribui de

către Ministerul Finantelor

Publice.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea autoritătilor publice responsabile de controlul si supravegherea importului, exportului si tranzitului de deseuri

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si având în vedere art. 81 pct. 2 si 3 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În vederea creării cadrului juridic si institutional necesar transpunerii si implementării reglementărilor comunitare referitoare la controlul si supravegherea transportului peste frontieră al deseurilor, se stabilesc autoritătile publice responsabile si măsurile ce se impun pentru modificarea si adaptarea legislatiei în domeniu.

Art. 2. - Autoritătile publice centrale care au responsabilităti în domeniul importului, exportului si tranzitului de deseuri sunt următoarele:

a) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, care urmăreste si controlează realizarea exportului si tranzitului de deseuri periculoase în conformitate cu prevederile conventiilor internationale la care România este parte, precum si importul unor categorii de deseuri permise la import conform legii;

b) Ministerul Industriei si Resurselor, care abilitează si autorizează agentii economici, în conditiile legii, pentru a realiza operatiuni de import al deseurilor si de valorificare a acestora, având în vedere si prevederile comunitare privind libera circulatie a deseurilor considerate mărfuri;

c) Departamentul de Comert Exterior, care urmăreste si controlează importul si exportul deseurilor, având în vedere prevederile legale în domeniu, precum si cerintele comunitare referitoare la libera circulatie a deseurilor  considerate mărfuri;

d) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, care reglementează, în conditiile legii, activitatea transportatorilor internationali de deseuri periculoase, având în vedere normele comunitare referitoare la transportul bunurilor periculoase;

e) Directia Generală a Vămilor, care controlează, prin birourile vamale, în conditiile legii, transporturile de deseuri ce se realizează peste frontiera de stat a României.

Art. 3. - Comitetul interministerial, format din reprezentantii autoritătilor publice centrale prevăzute la art. 2, coordonează integrarea domeniului protectiei mediului în politicile si strategiile sectoriale la nivel national, organizează periodic consultări pentru corelarea prevederilor legale ce urmează să fie adoptate în domeniul importului, exportului si tranzitului de deseuri si propune spre amendare legislatia din acest domeniu, astfel încât să se creeze cadrul necesar transpunerii si implementării prevederilor comunitare care reglementează transportul peste frontiere al deseurilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 1.357.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 875/2002 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe în favoarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti, în vederea completării finantării achizitiilor de resurse energetice pentru iarna 2002-2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 35 alin. (1) si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 875/2002 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe în favoarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti, în vederea completării finantării achizitiilor de resurse energetice pentru iarna 2002-2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 29 august 2002, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice «Termoelectrica» - S.A. Bucuresti a unor credite externe în limita sumei de 200 milioane dolari S.U.A., în vederea completării finantării achizitiilor de resurse energetice pentru perioada de iarnă 2002-2003, pentru:

(i) plata achizitiilor de păcură si gaze naturale din import ale Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice «Termoelectrica» S.A.;

(ii) plata achizitiilor de păcură de pe piata internă ale Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice «Termoelectrica» - S.A., ce urmează să fie contractate în perioada decembrie 2002 - martie 2003, achizitii necesare realizării productiei de energie electrică în conformitate cu Programul de iarnă octombrie 2002 -martie 2003.”

2. Prevederile articolelor 2 si 3 se modifică prin înlocuirea sintagmei “din import” cu sintagma “realizate în conditiile art. 1”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Enache Jiru

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 1.359.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului lunar al alocatiei de stat pentru copii

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 ianuarie 2003, cuantumul lunar al alocatiei de stat pentru copii se stabileste la 210.000 lei.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 1.360.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pozitia nr. 167 “Grădina Stadion” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 si 699 bis din 24 septembrie 2002, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 1.362.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 1.363.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor pentru care s-a aprobat redobândirea cetăteniei române în temeiul art. 10 alin. 1

din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Cotescu Lucia-Elena, cetătean suedez, născută la 29 noiembrie 1926 în Bucuresti, România, fiica lui Gheorghe si Aneta, cu domiciliul actual în Suedia, 211 28 Malmo, Stora Tradgardsg. 20/340.

2. Avram Florentin-Daniel, apatrid, născut la 29 mai 1970 în localitatea Busteni, judetul Prahova, România, fiul lui Avram Andronic si Domnita, cu domiciliul actual în Germania, 65929 Frankfurt am Main, Seilerbahn 1.

3. Dumitrescu Vasilică, apatrid, născut la 2 februarie 1955 în Bucuresti, România, fiul lui Dumitrescu Nicolae si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 34369 Hofgeismar, Widdehagen 14.

4. Dumitrescu Liliana-Melania, apatrid, născută la 24 ianuarie 1956 în localitatea Brăila, judetul Brăila, România, fiica lui Patrichi Ovidiu si Alexandra, cu domiciliul actual în Germania, 34369 Hofgeismar, Widdehagen 14.

5. Dumitrescu Ioana-Mihaela, apatrid, născută la 11 martie 1983 în Bucuresti, România, fiica lui DumitrescuVasilică si Liliana-Melania, cu domiciliul actual în Germania, 34369 Hofgeismar, Widdehagen 14.

6. Beckmann-Rusu Mioara, apatrid, născută la 18 iulie 1968 în localitatea Galati, judetul Galati, România, fiica lui Ichim Gheorghe si Aftinia, cu domiciliul actual în Germania, 21706 Drochtersen, Hohestr. 1.

7. Gheorghiu Costel, cetătean grec, născut la 24 iunie 1967 în Bucuresti, România, fiul lui Gheorghiu Constantin si Aurica, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Plutonier Nedelcu Ion nr. 68, sectorul 3.

8. Muller Elena, cetătean german, născută la 18 martie 1969 în localitatea Avrig, judetul Sibiu, România, fiica lui Pavel Gheorghe si Elena, cu domiciliul actual în Germania, 57250 Netphen, Breitestr. 34.

9. Gore Paul-Constantine (fost Gorea Constantin-Mircea), cetătean american, născut la 8 februarie 1958 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, fiul lui Gorea Octavian si Victoria, cu domiciliul actual în S.U.A., 6785 Colorno Court, Alta Loma, California, 91701.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor immobile proprietate publică a statului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilelor proprietate publică a statului, identificate potrivit anexei nr. 1, din administrarea Serviciului Român de Informatii în administrarea Ministerului de Interne.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilelor proprietate publică a statului, identificate potrivit anexei nr. 2, din administrarea Ministerului de Interne în administrarea Serviciului Român de Informatii.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Serviciul Român de Informatii si Ministerul de Interne vor lua măsuri în vederea punerii în sigurantă a imobilelor preluate, în conditiile legii.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru-Radu Timofte

p. Ministrul finantelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.367.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Serviciului Român de Informatii

în administrarea Ministerului de Interne

 

Nr. crt.

Locul unde sunt

situate imobilele

care se transmit

Persoana juridică

de la care

se transmit imobilele

Persoana juridică

la care

se transmit imobilele

Caracteristicile tehnice

ale imobilelor

care se transmit

Numărul

de inventar

M.F.P.

 

1.

Municipiul Bucuresti, str. Ion Câmpineanu nr. 14, sectorul 1

Serviciul Român de Informatii

 

Ministerul de Interne

 

Corp A:

- suprafata construită = 150 m2

- suprafata desfăsurată = 1.383 m2

- suprafata terenului = 165 m2

105.985

 

2.

Municipiul Bucuresti, str. Eforie nr. 3, sectorul 5

Serviciul Român de Informatii

 

Ministerul de Interne

 

Corp A:

- suprafata construită = 1.682 m2

- suprafata desfăsurată = 13.456 m

Corp B:

- suprafata construită = 658 m2

- suprafata desfăsurată = 5.221 m2

Corp C:

- suprafata construită = 334 m2

- suprafata desfăsurată = 2.572 m2

Corp D:

- suprafata construită = 194 m2

- suprafata desfăsurată = 1.522 m2

Corp E (garaj):

- suprafata construită si

desfăsurată = 455 m2

- suprafata terenului = 5.300 m2

105.900

 

3.

Municipiul Galati, Str. Brăilei nr. 200, judetul Galati

Serviciul Român de Informatii

 

Ministerul de Interne

 

- suprafata construită = 821 m2

- suprafata desfăsurată = 2.624 m2

- suprafata terenului = 2.500 m2

(cotă-parte indiviză)

105.530

 

4.

Satul Săftica, comuna Balotesti, sos. Bucuresti-Ploiesti km 23+700, judetul Ilfov

Serviciul Român de Informatii

 

Ministerul de Interne

 

Corp A:

- suprafata construită = 622 m2

- suprafata desfăsurată = 919 m2

Corp B:

- suprafata construită si

- desfăsurată = 130 m2

Corp C:

- suprafata construită si

- desfăsurată = 782 m2

Corp D:

- suprafata construită si

- desfăsurată = 76 m2

Corp E:

- suprafata construită si

- desfăsurată = 467 m2

Corp F:

- suprafata construită si

- desfăsurată = 93 m2

Corp G:

- suprafata construită si

- desfăsurată = 175 m2

Corp H:

- suprafata construită si

- desfăsurată = 167 m2

Seră:

- suprafata construită si

- desfăsurată = 182 m2

- teren de sport = 4.282 m2

- teren de sport = 829 m2

- teren de sport = 15.367 m2

- suprafata terenului = 43.798 m2

105.945

 

5.

 

Municipiul Târgu

Mures, str. Borsos

Tamas nr. 16,

judetul Mures

Serviciul Român 

de Informatii

 

Ministerul de Interne

- suprafata construită = 1.755 m2

- suprafata desfăsurată = 3.808 m2

105.715

 

 

6.

Municipiul Iasi,

str. M. Costăchescu

nr. 6, judetul Iasi

Serviciul Român 

de Informatii

 

Ministerul de Interne

- suprafata construită = 1.783 m2

- suprafata desfăsurată = 3.417 m2

- suprafata terenului = 4.268 m2

- (cotă-parte indiviză)

105.645

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Ministerului de Interne

în administrarea Serviciului Român de Informatii

 

Nr. crt.

Locul unde sunt

situate imobilele

care se transmit

 

Persoana juridică

de la care

se transmit imobilele

Persoana juridică

la care

se transmit imobilele

Caracteristicile tehnice

ale imobilelor

care se transmit

Numărul

de inventar

M.F.P.

1.

Municipiul Bucuresti,

Str. Franceză

nr. 48-50

Ministerul de Interne

Serviciul Român 

de Informatii

o constructie:

- suprafata construită = 950 m2

- suprafata desfăsurată = 3.060 m2

- suprafata terenului = 950 m2

104.258

 

 

2.

Municipiul Bucuresti,

Calea Victoriei nr.7

Ministerul de Interne

Serviciul Român 

de Informatii

Corp A:

- suprafata construită = 363 m2

- suprafata desfăsurată = 1.815 m2

- suprafata terenului = 438 m2

113.939