MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 887         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 9 decembrie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

425. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protectia animalelor în timpul sacrificării sau uciderii

 

REPUBLICĂRI

 

Normele Băncii Nationale a României nr. 2/1999 privind autorizarea băncilor

 

Normele Băncii Nationale a României nr. 3/1999 privind modificările în situatia băncilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protectia animalelor în timpul sacrificării sau uciderii

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 159.111 din 4 septembrie 2002, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind protectia animalelor în timpul sacrificării sau uciderii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Agentia Natională Sanitară Veterinară, institutele centrale de profil si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice altă dispozitie contrară.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 19 septembrie 2002.

Nr. 425.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind protectia animalelor în timpul sacrificării sau uciderii

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă sanitară veterinară se aplică miscării, cazării, contentionării, asomării, sacrificării si uciderii animalelor crescute pentru productia de carne, piele, blană sau alte produse si metodelor de ucidere a animalelor în scopul combaterii unor boli.

(2) Prevederile prezentei norme sanitare veterinare nu se aplică:

a) experimentelor tehnice sau stiintifice în relatie cu procedurile mentionate în alin. (1), efectuate sub supravegherea autoritătii competente;

b) animalelor care sunt ucise în timpul unor evenimente sportive sau culturale;

c) animalelor sălbatice ucise în conformitate cu prevederile art. 3 din Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor si de sănătate publică legate de uciderea vânatului sălbatic si de comercializarea cărnii de vânat sălbatic.

 

CAPITOLUL II

Definitii

 

Art. 2. - (1) În sensul prezentei norme sanitare veterinare, prin termenii următori se întelege:

a) abator - unitatea destinată sacrificării animalelor, care include facilităti necesare să asigure miscarea si cazarea animalelor la care se face referire în art. 5 alin. (1);

b) miscare - descărcarea animalelor sau miscarea lor de la rampele de descărcare, boxe ori adăposturi către abatoare sau spatiile în care urmează să fie sacrificate;

c) cazare - tinerea animalelor în padocuri, boxe acoperite sau deschise, adăposturi acoperite, folosite de abatoare pentru a asigura animalelor conditiile necesare, precum adaptarea, furajarea, odihna si altele asemenea, înainte de sacrificare;

d) contentionare - orice procedură aplicată unui animal în scopul de a-i restrictiona miscările, pentru a usura efectuarea asomării sau uciderea lui;

e) asomare - orice proces care atunci când este aplicat u nui animal cauzează pierderea imediată a cunostintei până în momentul mortii animalului;

f) ucidere - orice proces care cauzează moartea animalului;

g) sacrificare - cauzarea mortii unui animal prin sângerare;

h) autoritate competentă - autoritatea veterinară care are competenta de a efectua controale veterinare sau orice altă autoritate căreia i s-a delegat această competentă.

(2) Autoritatea religioasă pentru care se practică unele sacrificări va avea competenta de a aplica si de a monitoriza prevederile specifice ce se aplică sacrificării în conformitate cu anumite ritualuri religioase. Autoritatea religioasă va actiona sub răspunderea unui medic veterinar oficial, conform prevederilor art. 2 din Norma sanitară veterinară privind conditiile de producere si comercializare a cărnii proaspete.

Art. 3. - Animalele nu vor fi supuse nici unui stimul, nici unei suferinte sau dureri inutile în timpul miscării, cazării, asomării, sacrificării sau uciderii.

 

CAPITOLUL III

Conditiile pe care trebuie să le îndeplinească abatoarele

 

Art. 4. - Spatiile, facilitătile si echipamentele din abatoare vor fi astfel concepute încât să nu supună animalele nici unei suferinte, stimul sau dureri inutile.

Art. 5. - (1) Solipedele, rumegătoarele, porcii, iepurii si păsările aduse în abatoare în vederea sacrificării vor fi:

a) miscate si, dacă este cazul, cazate în conformitate cu prevederile anexei nr. 1;

b) contentionate în conformitate cu prevederile anexei nr. 2;

c) asomate înainte de sacrificare sau ucise instantaneu în conformitate cu prevederile anexei nr. 3;

d) sângerate în conformitate cu prevederile anexei nr. 4.

(2) Pentru animalele supuse unor metode particulare d esacrificare cerute de unele ritualuri religioase cerintele alin. (1) lit. c) nu se vor aplica.

Art. 6. - (1) Instrumentele pentru contentionare, echipamentele si instalatiile folosite pentru asomare sau ucidere trebuie să fie proiectate, construite, mentinute si folosite astfel încât să asigure o asomare sau o ucidere rapidă si efectivă, în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare. Autoritatea competentă va verifica dacă instrumentele, modul de contentionare si alte echipamente folosite pentru asomare sau ucidere îndeplinesc cerintele mai sus mentionate si va verifica cu regularitate functionalitatea si modul de întretinere, astfel încât să se asigure obiectivele impuse de prezenta normă sanitară veterinară.

(2) Echipamentele si instrumentele de rezervă corespunzătoare vor fi păstrate la locul sacrificării pentru folosirea lor în caz de urgentă. Acestea vor fi mentinute corespunzător si verificate cu regularitate.

Art. 7. - Personalul responsabil cu miscarea animalelor, cazarea, contentionarea, asomarea, sacrificarea sau uciderea acestora va trebui să aibă cunostintele si îndemânarea necesare pentru a efectua aceste operatiuni în mod uman si eficient, în conformitate cu cerintele prezentei norme sanitare veterinare. Autoritatea competentă se va asigura  că personalul angajat pentru sacrificare prezintă îndemânarea necesară si are abilitatea si cunostintele profesionale pentru această operatiune.

Art. 8. - Inspectiile si controalele în abatoare vor fi efectuate sub responsabilitatea autoritătii competente, care va avea acces liber, în orice moment, în toate spatiile abatoarelor pentru a verifica conformitatea cu cerintele prezentei norme sanitare veterinare. Aceste inspectii si controale pot fi efectuate în acelasi timp cu controalele pentru alte obiective.

 

CAPITOLUL IV

Sacrificarea si uciderea animalelor în afara abatoarelor

 

Art. 9. - (1) Când animalele la care se referă art. 5 alin. (1) sunt sacrificate în afara abatoarelor, se vor aplica prevederile art. 5 alin. (1) lit. b), c) si d).

(2) Se pot acorda derogări de la alin. (1) pentru păsări, iepuri, porcine, ovine si caprine sacrificate sau ucise în afara abatoarelor de către proprietarii acestora pentru consum propriu, cu conditia respectării prevederilor art. 3 si cu conditia ca porcinele, ovinele sau caprinele să fie asomate în prealabil.

Art. 10. - (1) Când animalele la care se face referire în art. 5 alin. (1) urmează să fie sacrificate sau ucise pentru controlul unor boli, aceasta se va face în conformitate cu prevederile anexei nr. 5.

(2) Animalele crescute pentru blană vor fi ucise în conformitate cu prevederile anexei nr. 6.

(3) Surplusul de pui de o zi si embrionii din deseurile de la incubatie vor fi ucisi cât mai rapid posibil, în conformitate cu prevederile anexei nr. 7.

Art. 11. - Dispozitiile art. 9 si 10 nu se vor aplica în cazul animalelor care trebuie ucise imediat din motive de necesitate.

Art. 12. - Animalele rănite sau bolnave trebuie sacrificate sau ucise la fata locului. Dar autoritatea competentăpoate autoriza transportul animalelor rănite sau bolnave în scopul sacrificării sau uciderii, cu conditia ca transportul să nu provoace animalului o suferintă în plus.

 

CAPITOLUL V

Prevederi finale

 

Art. 13. - (1) Autoritatea competentă poate adopta si alte măsuri decât cele prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară pentru protectia animalelor în timpul sacrificării sau uciderii, în scopul eliminării oricărei suferinte inutile.

(2) Autoritatea competentă poate amenda anexele la prezenta normă sanitară veterinară, în scopul adaptării lor la progresul tehnic si stiintific, în special cu referire la:

a) pistolul cu glonte captiv, aplicat în regiunea creierului, sau la alt gaz decât cel la care se face referire în anexa nr. 3 ori la alte combinatii pentru asomare si, în particular, la dioxidul de carbon pentru asomarea păsărilor;

b) gazele, altele decât cele la care se face referire în anexa nr. 3, sau combinatii ale acestora pentru ucidere;

c) orice altă procedură recunoscută stiintific pentru asomare sau ucidere.

Art. 14. - (1) Expertii Comisiei Europene pot efectua controale la fata locului ori de câte ori este necesar pentru a se asigura aplicarea uniformă a prezentei norme sanitare veterinare. Astfel, acestia pot verifica un număr reprezentativ de unităti pentru a se asigura că autoritatea competentă verifică în cadrul acestora îndeplinirea cerintelor prezentei norme sanitare veterinare. Statele membre ale Uniunii Europene vor fi informate despre rezultatele controalelor efectuate.

(2) Controalele la care se face referire în alin. (1) vor fi efectuate în colaborare cu autoritatea competentă.

(3) Statul membru pe al cărui teritoriu se desfăsoară un control va acorda toată asistenta necesară expertilor pentru desfăsurarea activitătii lor.

(4) Regulile detaliate pentru implementarea prezentului articol vor fi elaborate în conformitate cu procedura stabilită în art. 16.

Art. 15. - Cu ocazia inspectiei efectuate în abatoaresau în unităti din tările terte care au primit aprobare sau urmează să primească aprobare pentru export în statele membre ale Uniunii Europene, expertii se vor asigura că animalele la care se face referire în art. 5 au fost sacrificate în conditii care garantează un tratament uman echivalent cu cel prevăzut în prezenta normă sanitară veterinară.

Pentru a se permite importul de carne dintr-o tară tertă, certificatul de sănătate care însoteste lotul va contine suplimentar o declaratie din care să rezulte că au fost îndeplinite cerintele mai sus mentionate.

Art. 16. - (1) Autoritatea competentă va aplica legile, reglementările si prevederile administrative, inclusive sanctiunile necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Autoritatea competentă poate mentine sau aplica în si pe teritoriul ei prevederi mai exigente decât cele cuprinse în prezenta normă sanitară veterinară.

(3) Autoritatea competentă va comunica Comisiei Europene textele principalelor prevederi ale legislatiei nationale pe care o adoptă în domeniul reglementat de prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 17. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

CERINTE

pentru miscarea si cazarea animalelor în abatoare

 

I. Cerinte generale

1. Toate abatoarele trebuie să dispună de facilităti si echipamente adecvate pentru descărcarea animalelor din mijloacele de transport.

2. Animalele trebuie debarcate cât mai repede posibil de la sosirea lor în abator. Dacă descărcarea cât mai rapidă nu este posibilă, animalele trebuie protejate de intemperii si variatii de temperatură.

3. Animalele care se pot răni unele pe altele pe considerente de specie, sex, vârstă sau origine trebuie tinute si cazate separat.

4. Animalele trebuie protejate de conditiile nefavorabile de climă. Dacă sunt supuse unor temperaturi ridicate în conditii de umiditate, animalele vor fi răcorite prin metode adecvate.

5. Starea de întretinere si de sănătate a animalelor trebuie inspectată cel putin în fiecare dimineată si seară.

6. Fără a aduce atingere prevederilor cap. VI al anexei nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind conditiile de producere si comercializare a cărnii proaspete, animalele care au suportat suferinte în timpul transportului sau la sosirea în abator si animalele neîntărcate trebuie sacrificate imediat. Dacă aceasta nu este posibil, animalele trebuie separate si sacrificate cât mai repede posibil, cel târziu în următoarele două ore. Animalele care nu se pot deplasa nu  trebuie târâte la locul de sacrificare, acestea trebuind ucise acolo unde zac, iar atunci când este posibil si nu se  provoacă o suferintă inutilă animalului, acesta va fi transportat pe un cărucior sau o platformă mobilă către spatiulde sacrificare de urgentă (sala sanitară).

II. Cerinte pentru animalele care nu sunt livrate în containere sau custi

1. În abatoare echipamentul pentru descărcarea animalelor trebuie să aibă podea nealunecoasă si protectii laterale. Podurile, rampele si culoarele trebuie prevăzute cu laterale, cu traverse sau cu alte mijloace de protectie care să prevină căderea animalelor. Rampele de iesire sau de intrare trebuie să prezinte cea mai mică înclinatie posibilă.

2. În timpul descărcării animalelor trebuie avut grijă ca animalele să nu fie speriate sau bătute si să se asigure că nu sunt răsturnate. Animalele nu trebuie să fie ridicate de cap, coarne, urechi, picioare, coadă sau păr (blană, lână)  pentru a nu li se provoca suferinte sau dureri inutile.

Atunci când este cazul, animalele trebuie conduse individual.

3. Animalele trebuie deplasate cu atentie. Pasajele de trecere trebuie construite astfel încât riscul de rănire a animalelor să fie minim. Instrumentele destinate ghidării animalelor trebuie folosite exclusiv în acest scop si numai pe perioade scurte. Instrumentele prin care se administrează socuri electrice pot fi folosite numai pentru bovinele adulte si porcii care refuză să se miste, cu conditia ca socurile electrice să nu fie aplicate mai mult de două secunde, să nu provoace leziuni iar animalele să aibă suficient spatiu înaintea lor pentru a se deplasa. Astfel de socuri electrice se vor aplica numai pe masa musculară a trenului posterior.

4. Animalele nu trebuie lovite si nu se vor aplica presiuni în nici o parte sensibilă a corpului. În mod special coada animalelor nu se va strivi, răsuci sau rupe, iar ochii nu vor fi traumatizati. Animalele nu vor fi împinse si nici lovite cu picioarele.

5. Animalele nu trebuie duse la locul de sacrificare decât în momentul sacrificării.

6. Fără a aduce atingere derogărilor prevăzute de art. 4 si 14 din Norma sanitară veterinară privind conditiile de producere si comercializare a cărnii proaspete, abatoarele vor detine un număr suficient de boxe pentru cazarea corespunzătoare a animalelor, care să asigure protectie fată de variatiile atmosferice.

7. Suplimentar, abatoarele trebuie să aibă:

a) podele care să evite alunecarea animalelor si care să nu provoace răni decubitale;

b) ventilatie adecvată, tinându-se seama de variatiile de temperatură si de umiditate. Atunci când se folosesc mijloace mecanice de ventilatie, trebuie prevăzute alte spatii de rezervă pentru cazarea animalelor în caz de urgentă, ca urmare a unei întreruperi de curent;

c) iluminare artificială suficientă pentru a permite inspectarea tuturor animalelor în orice moment; dacă este necesar trebuie să se asigure iluminare adecvată de rezervă;

d) dacă este necesar, echipament pentru legarea animalelor;

e) dacă este necesar, asigurarea unui asternut corespunzător pentru animalele care sunt cazate pe timpul noptii.

8. Abatoarele care în afară de adăposturile mentionate mai sus detin si adăposturi în aer liber au obligatia să asigure în acestea protectia animalelor fată de conditiile nefavorabile de climă. Adăposturile în aer liber trebuie întretinute astfel încât să nu prezinte nici un risc fizic, chimic sau alt risc pentru sănătatea animalelor.

9. Animalelor sosite în abator, care nu sunt duse direct la sacrificare, trebuie să li se asigure apă de băut la discretie, pe toată perioada de asteptare. Animalele care nu au fost sacrificate în termen de 12 ore de la sosire trebuie furajate cu cantităti moderate de furaje, la intervale mici de timp.

10. Animalele care sunt tinute timp de 12 ore sau mai mult la abator trebuie cazate si, dacă este necesar, legate astfel încât să se poată aseza în pozitie decubitatală fără dificultate. Dacă animalele nu sunt legate, furajele trebuie administrate astfel încât să permită furajarea animalelor fără dificultate.

III. Cerinte pentru animalele livrate în containere sau custi

1. Containerele în care animalele sunt transportate trebuie manipulate cu atentie si nu trebuie aruncate sau lovite. Dacă este posibil, acestea trebuie încărcate si descărcate mecanic, pe orizontală.

2. Animalele livrate în containere prevăzute cu podea perforată sau flexibilă trebuie descărcate cu atentie deosebită pentru a se preveni rănirea. Dacă este cazul, animalele trebuie descărcate individual din containere.

3. Animalele care au fost transportate în containere trebuie sacrificate cât mai curând posibil; în caz contrar, acestea trebuie adăpate si furajate conform pct. II.9.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

CONTENTIA ANIMALELOR

înainte de asomare, sacrificare sau ucidere

 

1. Animalele trebuie contentionate astfel încât să nu li se provoace în mod intentionat sau neintentionat suferintă, durere, rănire sau contuzii. În cazul sacrificării rituale, este obligatorie contentia bovinelor înainte de sacrificare prin folosirea unei metode mecanice care să nu provoace durere, suferinte, contuzie sau rănire.

2. Picioarele animalelor nu trebuie legate, iar animalele nu trebuie suspendate înainte de asomare sau de ucidere.

Păsările si iepurii pot fi suspendate în vederea sacrificării, cu conditia ca asomarea să se realizeze fără întârziere si să se ia măsuri adecvate pentru a se asigura că la punctul de asomare acestea se află într-o stare de relaxare suficientă pentru o asomare eficientă. Mai mult decât atât, prinderea unui animal într-un sistem de contentie nu trebuie asociată sub nici o formă cu suspendarea animalului.

3. Animalele care sunt asomate sau ucise prin mijloace mecanice ori electrice aplicate pe cap trebuie prezentate într-o astfel de pozitie, încât echipamentul să poată fi folosit adecvat, cu usurintă si pe o perioadă determinată. În cazul solipedelor sau bovinelor autoritatea competentă poate autoriza utilizarea unor mijloace adecvate care să limiteze miscările capului.

4. Echipamentul de asomare electrică nu va fi folosit ca un mijloc de limitare a miscărilor sau de imobilizare a animalelor si nici ca mijloc de a face animalele să se deplaseze.

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

ASOMAREA SAU UCIDEREA ANIMALELOR,

altele decât cele crescute pentru blană

 

I. Metode permise

A. Asomarea

1. Pistolul cu glonte captiv

2. Lovirea urmată de pierderea cunostintei

3. Electronarcoza

4. Expunerea la dioxid de carbon

B. Uciderea

1. Pistol cu glonte liber sau puscă

2. Electrocutarea

3. Expunerea la dioxid de carbon

C. Autoritatea competentă poate autoriza decapitarea, dislocarea gâtului sau folosirea unei camere vidate ca metodă de ucidere pentru anumite specii, cu conditia ca acestea să corespundă cerintelor art. 3 din norma sanitară veterinară si cu conditia ca cerintele specifice stabilite la pct. III de mai jos să fie îndeplinite.

II. Cerinte specifice pentru asomare

Asomarea nu trebuie să fie efectuată decât atunci când este urmată imediat de sângerarea animalului.

1. Pistolul cu glonte captiv

a) Pistolul cu glonte captiv trebuie pozitionat astfel încât să se asigure că proiectilul pătrunde în cortexul cerebral. Se interzice în special împuscarea vitelor în zona occipitală. Oile si caprele pot fi împuscate în zona occipitală dacă prezenta coarnelor nu permite folosirea zonei frontale. În astfel de situatii împuscarea se face imediat înapoia bazei coarnelor si tintindu-se către gură, iar sângerarea trebuie efectuată în timp de 15 secunde de la împuscare.

b) Când se foloseste un pistol cu glonte captiv operatorul trebuie să se asigure că glontele se retrage la extensia completă, după fiecare împuscare. Dacă nu se retrage la extensia completă, pistolul nu va mai fi folosit încă o dată până când nu va fi reparat.

c) Animalele nu se introduc în boxele de asomare până când operatorul care urmează să efectueze asomarea nu este pregătit pentru asomarea animalului. Animalelor nu li se va contentiona capul până când operatorul nu este pregătit să le asomeze.

2. Lovirea urmată de pierderea cunostintei

a) Această metodă permite numai folosirea unui instrument mecanic care administrează o presiune pe craniul animalului în urma percutiei, fără penetrarea acestuia.

Operatorul trebuie să se asigure că instrumentul se aplică în pozitia corespunzătoare, conform instructiunilor de utilizare, pentru a produce o asomare efectivă, fără fracturarea craniului.

b) În cazul loturilor mici de iepuri, la care se foloseste o presiune nonmecanică pe craniu, operatiunea trebuie efectuată astfel încât animalele să fie aduse imediat în starea de inconstientă si să rămână asa până când mor, în conformitate cu prevederile art. 3 din norma sanitară veterinară.

3. Electronarcoza

A. Electrozii

1. Electrozii trebuie plasati astfel încât să cuprindă creierul, permitând curentului să treacă prin acesta. Se vor lua măsuri corespunzătoare care să asigure că există un contact electric bun, prin îndepărtarea lânei în exces sau prin

udarea pielii.

2. Atunci când animalele sunt asomate individual, aparatul trebuie:

a) să încorporeze un dispozitiv care să măsoare impedanta curentului si să nu permită functionarea aparatului în conditiile în care nu se asigură intensitatea si puterea minime ale curentului electric;

b) să încorporeze un dispozitiv sonor sau vizual care să indice durata timpului de aplicare pentru fiecare animal;

c) să fie conectat la un dispozitiv care să indice voltajul si intensitatea curentului, pozitionat astfel încât să fie usor vizualizat de către operator.

B. Asomatoare cu baie de apă

1. Atunci când se folosesc asomatoare cu baie de apă pentru asomarea păsărilor, nivelul de apă trebuie să poată fi reglat astfel încât să se asigure realizarea unui contact bun cu capul păsărilor.

Puterea si durata curentului folosit în acest caz vor fi determinate de către autoritatea competentă, astfel încât să se asigure că păsările îsi pierd cunostinta imediat si rămân asa până când mor.

2. Dacă se asomează mai multe păsări în aceeasi baie de apă, trebuie asigurat un voltaj suficient care să asigure ca fiecare pasăre să fie asomată corespunzător.

3. Se vor lua măsuri corespunzătoare care să asigure o bună conductibilitate electrică prin udarea legăturilor de prindere a picioarelor.

4. Băile de asomare pentru păsări trebuie să aibă dimensiuni corespunzătoare pentru toate tipurile de păsări ce  urmează să fie asomate si nu trebuie să se reverse la introducerea păsărilor. Electrodul care se imersează în apă trebuie să cuprindă toată lungimea băii de asomare.

5. Dacă este cazul, trebuie să se asigure un sistem de rezervă care să poată fi actionat manual.

4. Expunerea la dioxid de carbon

1. Concentratia de dioxid de carbon pentru asomarea porcilor trebuie să fie de minimum 70% în volum.

2. Camera în care porcii sunt expusi la gaz si echipamentul folosit pentru conveierea porcilor prin cameră trebuie proiectate, construite si întretinute astfel încât să se evite rănirea porcilor sau compresia pieptului si să le permită acestora să rămână în pozitie patrupedă până când  îsi pierd cunostinta. Se va asigura o iluminare adecvatăatât  pentru camera de asomare, cât si pentru dispozitivul de conveiere a porcilor pentru a permite acestora acomodarea vizuală.

3. Camera trebuie prevăzută cu dispozitive pentru măsurarea concentratiei de gaz la punctul de maximă expunere si care să avertizeze sonor sau luminos dacă concentratia de dioxid de carbon scade sub nivelul cerut.

4. Porcii trebuie tinuti în boxe sau în containere care să permită acestora să se poată vedea între ei si trebuie transportati în camera de gazare în termen de 30 de secunde de la intrarea lor în instalatie. Porcii trebuie transportati cât mai repede posibil de la intrare către punctul de maximă concentratie si trebuie expusi suficient, astfel încât să se asigure că rămân inconstienti până la sacrificare.

III. Cerinte specifice pentru ucidere

1. Pistolul cu glonte liber sau puscă

Aceste arme care pot fi folosite pentru a ucide specii diferite, în special vânat mare de fermă si căprioare, trebuie autorizate de către autoritatea competentă, care trebuie să se asigure că aceste arme sunt folosite corect numai de către personal calificat, în conformitate cu prevederile art. 3 din norma sanitară veterinară.

2. Decapitarea si dislocarea gâtului

Aceste metode folosite numai pentru uciderea păsărilor trebuie autorizate de către autoritatea competentă, care trebuie să se asigure că aceste metode sunt aplicate corect numai de către personal calificat, în conformitate cu prevederile art. 3.

3. Electrocutarea si dioxidul de carbon

Autoritatea competentă poate autoriza uciderea unor specii diferite prin aceste metode, cu conditia ca, suplimentar fată de prevederile art. 3 din norma sanitară veterinară, să fie îndeplinite si prevederile specifice stabilite la pct. II.3 si 4 ale prezentei anexe. De asemenea, pentru a fi îndeplinite aceste cerinte, se vor stabili puterea si durata curentului electric folosit, precum si concentratia si durata expunerii la dioxidul de carbon.

4. Camera de vid

Această metodă, care se foloseste numai pentru uciderea fără sângerare a anumitor animale din speciile de vânat de crescătorie (fazani, prepelite si potârnichi), destinate consumului, trebuie autorizată de către autoritatea competentă care se va asigura că, suplimentar fată de prevederile art. 3 din norma sanitară veterinară, sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) animalele sunt plasate într-o cameră etansă la care se racordează un dispozitiv de vidare cu ajutorul unei pompe electrice;

b) vidul se mentine până când animalele mor;

c) animalele sunt introduse în grup în containere de transport proiectate în acest scop si care pot fi plasate în  camera de vid.

 

ANEXA Nr. 4

la norma sanitară veterinară

 

SÂNGERAREA ANIMALELOR

 

1. Pentru animalele care au fost asomate sângerarea trebuie făcută imediat după asomare si astfel încât să se asigure o sângerare rapidă, profundă si completă. În orice situatie sângerarea trebuie făcută înainte ca animalele să îsi recapete cunostinta.

2. Toate animalele care au fost asomate trebuie sângerate prin incizarea cel putin a unei artere carotide sau a vaselor din care aceasta porneste.

După incizia vaselor sanguine nu se va aplica nici o procedură de fasonare si nici o stimulare electrică înainte ca sângerarea să fie completă.

3. Atunci când o singură persoană efectuează asomarea, prinderea, agătarea si sângerarea animalelor, acea persoană trebuie să efectueze aceste operatiuni fără întrerupere la fiecare animal, înainte de a trece la animalul următor.

4. Dispozitivele manuale de rezervă trebuie asigurate acolo unde sângerarea se face cu cutere automate, astfel încât în cazul unei întreruperi de curent păsările să poată fi sacrificate imediat.

 

ANEXA Nr. 5

la norma sanitară veterinară

 

METODE

de ucidere pentru controlul unor boli

 

Metode permise

1. Orice metodă descrisă în anexa nr. 3, care să cauzeze o moarte sigură, precum si injectarea unei supradoze de medicament cu proprietăti anestezice sau a unui produs autorizat pentru eutanasie

2. Suplimentar, autoritatea competentă poate permite folosirea altor metode pentru uciderea animalelor constiente, conform prevederilor art. 3 din norma sanitară veterinară, cu conditia ca:

a) metodele folosite să cauzeze moartea imediată a animalelor;

b) să nu se actioneze asupra animalului până când nu s-a constatat că este mort.

 

ANEXA Nr. 6

la norma sanitară veterinară

 

METODE

de ucidere pentru animalele de blană

 

I. Metode permise:

1. instrumente actionate mecanic care penetrează creierul;

2. injectarea unei supradoze de medicament cu proprietăti anestezice sau a unui produs autorizat pentru eutanasiere;

3. electrocutarea pentru a provoca stop cardiac;

4. expunerea la monoxid de carbon;

5. expunerea la cloroform;

6. expunerea la dioxid de carbon.

Autoritatea competentă va stabili cea mai adecvată metodă de ucidere pentru fiecare specie, în conformitate cu prevederile art. 3 din norma sanitară veterinară.

II. Cerinte specifice

1. Instrumente actionate mecanic, care penetrează creierul. Acestea trebuie pozitionate astfel încât să se asigure că proiectilul pătrunde în cortexul cerebral. Această metodă este permisă numai dacă este urmată imediat de sângerare.

2. Injectarea unei supradoze de medicament cu proprietăti anestezice sau a unui produs autorizat pentru eutanasie.

Sunt admise a se folosi numai acele medicamente care cauzează o pierdere imediată a cunostintei, urmată de moarte.

3. Electrocutarea pentru a provoca stop cardiac

Electrozii trebuie plasati astfel încât să cuprindă atât cutia craniană, cât si cutia toracică în zona inimii, iar nivelul minim de curent folosit să ducă la pierderea imediată a cunostintei si la stop cardiac. Însă, pentru vulpi, la care electrozii se aplică la gură si rect, se va aplica un curent cu o valoare medie de 0,3 amperi, cel putin 3 secunde.

4. Expunerea la monoxid de carbon:

a) camera în care animalele sunt expuse la gaz trebuie proiectată, construită si întretinută astfel încât să se evite rănirea animalelor si să se permită supravegherea acestora;

b) animalele trebuie introduse numai după ce camera a fost umplută cu monoxid de carbon la o concentratie de cel putin 1% din volumul provenit dintr-o sursă de monoxid de carbon 100%;

c) gazul produs de un motor special adaptat pentru acest scop poate fi folosit pentru uciderea mustelidelor si chinchilelor, cu conditia ca testele să indice că gazul:

- a fost răcit corespunzător;

- a fost filtrat suficient;

- este liber de orice materie sau gaz iritant;

- iar animalele nu vor fi introduse în cameră până când concentratia de monoxid de carbon nu a atins cel putin 1% din volum;

d) când este inhalat, gazul trebuie să inducă în primul rând anestezia generală, după care să cauzeze o moarte sigură;

e) animalele trebuie mentinute în cameră până când sunt moarte.

5. Expunerea la cloroform

Expunerea la cloroform poate fi folosită pentru a ucide chinchilele, respectându-se următoarele cerinte:

a) camera în care animalele sunt expuse la gaz să fie proiectată, construită si întretinută astfel încât să se evite rănirea animalelor si să se permită supravegherea acestora;

b) animalele să fie introduse în cameră numai dacă se asigură o atmosferă saturată în cloroform;

c) când este inhalat, gazul trebuie să inducă în primul rând anestezia generală, după care să cauzeze o moarte sigură;

d) animalele trebuie mentinute în cameră până când sunt moarte.

6. Expunerea la dioxid de carbon.

Dioxidul de carbon poate fi folosit pentru a ucide mustelidele si chinchilele, respectându-se următoarele conditii:

a) camera în care animalele sunt expuse la gaz să fie proiectată, construită si întretinută astfel încât să se evite rănirea animalelor si să se permită supravegherea acestora;

b) animalele să fie introduse în cameră numai dacă atmosfera contine concentratia maximă de dioxid de carbon, asigurată de o sursă de dioxid de carbon 100%;

c) când este inhalat, gazul trebuie să inducă în primul rând anestezia generală, după care să cauzeze o moarte sigură;

d) animalele trebuie mentinute în cameră până când sunt moarte.

 

ANEXA Nr. 7

la norma sanitară veterinară

 

UCIDEREA

puilor supranumerari si a embrionilor din deseurile de incubatie

 

I. Metode permise pentru uciderea puilor:

1. folosirea unui aparat mecanic care să provoace o moarte rapidă;

2. expunerea la dioxid de carbon;

3. alte metode recunoscute stiintific pentru ucidere, cu conditia ca acestea să fie conforme prevederilor art. 3 din norma sanitară veterinară si să fie aprobate de autoritatea competentă.

II. Cerinte specifice:

1. folosirea unui aparat mecanic care să provoace o moarte rapidă:

a) animalele trebuie ucise cu un aparat care să fie prevăzut cu un mecanism rotativ rapid, dotat cu lame sau cu proiectarea de polistiren expandat;

b) aparatul trebuie să aibă o capacitate adecvată care să asigure că toate animalele sunt ucise imediat, chiar dacă sunt manipulate în număr mare;

2. expunerea la dioxid de carbon:

a) animalele trebuie plasate într-o atmosferă cu o concentratie maximă de dioxid de carbon, asigurată de o sursă de dioxid de carbon 100%;

b) animalele trebuie mentinute în cameră până când sunt moarte.

III. Metode permise pentru uciderea embrionilor

1. Pentru a ucide instantaneu orice embrion viu toate deseurile de incubatie trebuie trecute prin aparatul mecanic mentionat la pct. II.1.

2. Alte metode recunoscute stiintific pentru ucidere, cu conditia ca acestea să fie conforme prevederilor art. 3 din norma sanitară veterinară si să fie aprobate de autoritatea competentă.

 

REPUBLICĂRI

 

NORMELE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI Nr. 2/1999*)

privind autorizarea băncilor

 


*) Republicate în temeiul art. V din Normele Băncii Nationale a României nr. 4/2002, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 26 aprilie 2002, dându-se textelor o nouă numerotare.

Normele Băncii Nationale a României nr. 2/1999 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 10 februarie 1999 si au mai fost modificate prin Normele Băncii Nationale a României nr. 6/1999, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 28 aprilie 1999 si prin Normele Băncii Nationale a României nr. 10/1999 publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 10 ianuarie 2000.

**) Legea bancară nr. 58/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998 si a fost modificată prin:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 31 martie 1999 (aprobată si modificată prin Legea nr. 246/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 9 mai 2002);

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000 (aprobată prin Legea nr. 437/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 20 iulie 2001);

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 137/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 24 octombrie 2001 (aprobată si modificată prin Legea nr. 357/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 25 iunie 2002);

- Legea nr. 414/2002 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 27 iunie 2002.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Termenii si expresiile utilizate în prezentele norme au semnificatia prevăzută la art. 3 din Legea bancară nr. 58/1998**).

De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) act constitutiv - contractul si statutul ori înscrisul unic purtând această denumire, pe baza căruia se constituie banca;

b) bilant contabil - bilantul, contul de profit si pierderi, anexele si raportul de gestiune.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea băncilor

SECTIUNEA I

Dispozitii comune

 

Art. 2. - Băncile, persoane juridice române, si sucursalele băncilor străine pot functiona pe teritoriul României numai pe baza autorizatiei emise de Banca Natională a României. Filialele unor persoane juridice române sau străine, care se constituie ca bănci pe teritoriul României, sunt bănci persoane juridice române si au regimul juridic al acestora.

Art. 3. - Procesul de autorizare a băncilor de către Banca Natională a României cuprinde două etape:

a) aprobarea constituirii băncii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată*) si ale Legii nr. 58/1998;

b) autorizarea functionării băncii.

Art. 4. - În termen de cel mult 4 luni de la primirea unei cereri de autorizare, Banca Natională a României va aproba constituirea unei bănci sau va respinge cererea si va comunica în scris solicitantului hotărârea luată, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, în cazul respingerii cererii.

Aprobarea constituirii băncii nu garantează obtinerea autorizatiei de functionare, aceasta indicând doar permisiunea dată fondatorilor de a proceda la constituirea băncii conform modalitătilor prevăzute în documentatia prezentată si dispozitiilor legale.

Art. 5. - În termen de două luni de la comunicarea aprobării de constituire, în vederea obtinerii autorizatiei de functionare, vor fi prezentate Băncii Nationale a României documentele care atestă constituirea legală a băncii, conform sectiunilor II si III din prezentul capitol. În cazul băncilor care se constituie pe calea subscriptiei publice, termenul de prezentare a acestor documente este de 8 luni.

În termen de cel mult 4 luni de la data primi rii documentelor prevăzute la alin. 1 Banca Natională a Românieiva decide cu privire la autorizarea functionării băncii si, după caz, va elibera autorizatia de functionare, însotită de aprobările pentru actionarii semnificativi ai băncii - persoană sau grup de persoane - si pentru persoanele desemnate în calitate de conducător, administrator si auditor independent, sau va comunica în scris decizia sa privind  respingerea cererii, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia.

Aparitia unor modificări fată de proiectul initial va determina o nouă evaluare din partea Băncii Nationale a României, putând atrage revocarea hotărârii de aprobare a constituirii, în cazul în care aceste modificări sunt contrare prevederilor legale sau prezentelor norme.

Art. 6. - În fiecare etapă a procesului de autorizare este necesar ca dosarul prezentat în sustinerea cererii de autorizare să cuprindă toate documentele si informatiile prevăzute în sectiunile II si III din prezentul capitol si ca instrumentarea acestora să se fi putut încheia cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de data sedintei Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României, pe a cărei ordine de zi urmează a fi înscris.

În aplicarea prevederilor alin. 1 toate actele înregistrate la Banca Natională a României începând cu ziua care precedă intervalul de 30 de zile anterior datei încheierii termenelor în care Banca Natională a României trebuie să se pronunte, conform art. 4 alin. 1 si art. 5 alin. 2 din prezentele norme, vor fi restituite titularilor cererilor, fără a fi luate în considerare la analizarea acestora.

Art. 7. - Banca va putea desfăsura activităti bancare începând cu data eliberării autorizatiei de functionare de către Banca Natională a României.

În termen de 5 zile de la data efectuării primei operatiuni bancare banca va notifica acest lucru Băncii Nationale a României. Notificarea va cuprinde mentionarea operatiunilor cu care banca si-a început activitatea si va fi însotită de reglementările interne privind desfăsurarea respectivelor operatiuni.

Pe măsura extinderii activitătii cu efectuarea altor operatiuni bancare, în limita obiectului de activitate autorizat, banca va transmite Băncii Nationale a României reglementările interne corespunzătoare.

Art. 8. - Prevederile prezentei sectiuni se aplică în mod corespunzător si în cazul sucursalelor băncilor străine.

 

SECTIUNEA II

Băncile, persoane juridice române

 

Art. 9. - În conformitate cu Legea nr. 58/1998, băncile, persoane juridice române, se constituie sub forma juridică de societate comercială pe actiuni, în baza aprobării Băncii Nationale a României.

Societătile comerciale pe actiuni se pot constitui prin subscrierea integrală si simultană a capitalului social de către semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publică.

Capitalul social al băncii trebuie să fie subscris cel putin la nivelul capitalului minim stabilit de Banca Natională a României si fiecare actionar va vărsa integral si în formă bănească valoarea actiunilor subscrise până la momentul constituirii.

Art. 10. - Denumirea unei bănci trebuie astfel stabilită încât să nu fie de natură să producă confuzie cu denumirea altei bănci autorizate să functioneze pe teritoriul României.

Denumirea băncii trebuie să fie în limba română, cu exceptia cazului în care banca este o filială a unei persoane juridice străine.

Art. 11. - Spatiul destinat să constituie sediul social al unei bănci nu poate fi amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinte si trebuie să corespundă, ca suprafată, conditii de securitate si dotări, activitătilor propuse a fi desfăsurate.

Art. 12. - Obiectul de activitate al unei bănci va fi stabilit cu respectarea dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 58/1998.

În obiectul de activitate nu vor fi incluse activitătile pe care, potrivit dispozitiilor prevăzute la alin. 1, băncile nu le pot efectua în mod direct si nici activitătile care nu sunt definitorii pentru scopul în care o bancă se constituie si functionează.

Art. 13. - Organizarea si conducerea băncii trebuie să corespundă cerintelor legii si unei practici bancare prudente si sănătoase. În acest sens banca va fi organizată astfel încât:

a) să fie create premisele pentru realizarea obiectivelor propuse;

b) să fie respectate prevederile legale cu privire la constituirea comitetului de risc, comitetului de administrare a activelor si pasivelor si a comitetului de credite;

c) toti conducătorii băncii să fie implicati în coordonarea activitătilor curente care presupun asumarea de către bancă a riscurilor specifice.


*) Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998.

 

În sensul celor prevăzute la lit. c), în componenta fiecăruia dintre comitetele mentionate la lit. b) se va regăsi cel putin un conducător, altul decât cel desemnat să coordoneze structurile organizatorice implicate în activitătile care fac obiectul analizei si deciziilor care se iau în aceste comitete.

Art. 14. - Nu pot detine calitatea de fondator, actionar, conducător, administrator ori cenzor, persoanele nominalizate în anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/2001**) pentru prevenirea si combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finantării de acte de terorism si în lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 5 din această ordonantă.

Prevederile alin. 1 se aplică si în cazul fondatorilor si actionarilor, persoane juridice, la care unul sau mai multi dintre actionarii sau administratorii acestora sunt persoane nominalizate în listele prevăzute la alin. 1.

Art. 15. - Interdictia prevăzută la art. 14 alin. 1 se aplică si în cazul persoanelor care au fost condamnate pentru infractiuni de coruptie, spălare de bani, infractiuni contra patrimoniului, abuz, luare sau dare de mită, fals si uz  de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase si prudente a băncii.

Art. 16. - Persoanele juridice care au calita tea de fondator sau actionar semnificativ trebuie să fie în functiunede cel putin 3 ani.

În  cazul constituirii băncii pe calea subscriptiei publice, fondatorii au obligatia de a participa la capitalul social al băncii, per total, cu cel putin 30%.

Art. 17. - Calitatea fondatorilor si actionarilor semnificativi trebuie să corespundă cerintelor prevăzute de lege si de prezentele norme.

La evaluarea acestor persoane se va urmări ca, pe lângă îndeplinirea conditiilor prevăzute de lege, acestea să dispună de o situatie financiară care să le permită onorarea obligatiilor lor patrimoniale si care să asigure premisele pentru sustinerea financiară a băncii în cazul în care situatia acesteia se deteriorează.

Sumele destinate participării la capitalul social al băncii trebuie să provină din surse proprii si să nu reprezinte sume împrumutate ori puse la dispozitie, indiferent cu ce titlu, de alte persoane fizice sau juridice.

Persoanele juridice care au calitatea de fondator sau de actionar semnificativ trebuie să fi înregistrat în ultimii 3 ani de activitate un activ net pozitiv si să dispună, potrivit ultimei situatii financiar-contabile - bilant contabil sau, după caz, balantă de verificare -, de un activ net de cel putin 5 ori mai mare decât nivelul participatiei subscrise la capitalul social al băncii si de un nivel al lichiditătilor - numerar si disponibilităti în conturi - cel putin la nivelul participatiei.

Persoanele fizice care au calitatea de fondator sau de actionar semnificativ trebuie să dispună de venituri personale neafectate îndeplinirii altor obligatii patrimoniale, care să acopere nivelul participatiei subscrise la capitalul social al băncii si care să aibă caracter de continuitate.

Art. 18. - La evaluarea fondatorilor si actionarilor semnificativi vor fi luate în considerare informatii legate de reputatia si de activitatea acestor persoane, inclusiv cele rezultând din calitatea de actionar, conducător sau administrator al unei bănci, detinută anterior, precum si orice alte circumstante de natură să conducă la concluzia că nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, pentru cauze cum ar fi:

a) nu se poate stabili provenienta fondurilor ce vor fi utilizate pentru obtinerea participatiei la capitalul social al  băncii sau justificarea prezentată nu este suficientă pentrua determina dacă sunt îndeplinite cerintele prevăzute de lege si de prezentele norme;

b) din informatiile furnizate de persoanele respective nu rezultă în mod clar natura activitătii desfăsurate de acestea si - în cazul persoanelor juridice - identitatea persoanelor care detin controlul direct sau indirect asupra acestora, nepermitând astfel realizarea unei supravegheri eficiente;

c) informatiile disponibile referitoare la activitatea, tranzactiile desfăsurate ori la influenta de orice natură politică, economică, familială, personală -, la care sunt supuse persoanele respective, conduc la concluzia că există posibilitatea ca banca să nu îsi desfăsoare activitatea în conformitate cu prevederile legii si cu cerintele unei practici bancare prudente si sănătoase;

d) persoanele respective sau persoanele din grupul din care fac parte au făcut în ultimii 10 ani obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au încheiat cu sanctiuni sau interdictii ori fac în prezent obiectul unor asemenea anchete sau proceduri.

Art. 19. - Regiile autonome si societătile comerciale cu capital de stat, la care statul detine o participatie de cel putin 10%, pot participa la capitalul social al unei bănci, persoană juridică română, numai în cazul îndeplinirii cumulative a următoarelor conditii:

- regia autonomă sau societatea comercială să nu fi beneficiat în ultimii 3 ani de subventii de la bugetul de stat si să nu se fi prevăzut pentru anul în curs ca să beneficieze de acestea. În acest scop, se va prezenta o confirmare din partea Ministerului Finantelor Publice, din care să rezulte că regia autonomă sau societatea comercială îndeplineste această conditie;

- participatia la capitalul social al băncii să fie de cel mult 2% din acesta;

- ponderea totală a participatiilor regiilor autonome si ale societătilor comerciale cu capital de stat, la care statul detine o participatie de cel putin 10%, să nu depăsească 10% din capitalul social al băncii respective.


**) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001 si a fost aprobată prin Legea nr. 466/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 18 iulie 2002.

 

Art. 20. - Fondurile de investitii, fondurile cu capital de risc ori alte organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, asociatiile, fundatiile, ligile, sindicatele ori alte forme de asociere sindicală si orice alte forme de asociere similare nu pot participa ca fondator sau actionar semnificativ la capitalul social al unei bănci.

Interdictia prevăzută la alin. 1 se aplică si în cazul:

a) persoanelor juridice ori altor entităti înregistrate în state cu care România nu întretine relatii diplomatice sau în jurisdictii care nu instituie obligativitatea întocmirii situatiilor contabile, tinerii registrelor comerciale si/sau permit păstrarea anonimatului în ceea ce priveste identitatea actionarilor si administratorilor;

b) persoanelor care justifică sursa fondurilor prin venituri obtinute din activităti desfăsurate în statele sau jurisdictiile prevăzute la lit. a).

Art. 21. - Calitatea conducătorilor băncii trebuie să fie  adecvată functiei pentru care au fost desemnati. Aceste persoane trebuie să aibă o bună reputatie si să îndeplinească conditiile prevăzute de lege si cerintele specifice cuprinse în prezentele norme.

Persoanele care probează îndeplinirea conditiei de studii cu diplome obtinute în străinătate vor prezenta un document eliberat de autoritătile române competente, care să ateste recunoasterea si echivalarea actelor de studii respective.

Pentru îndeplinirea conditiei privind experienta profesională în domeniul financiar-bancar persoanele propuse în calitate de conducător trebuie să fi lucrat cel putin 7 ani în  una sau mai multe dintre entitătile prevăzute în anexa nr. 9 la prezentele norme, din care cel putin 5 ani să fi exercitat responsabilităti decurgând din:

a) ocuparea unui post de conducere (cel putin sef serviciu sau echivalent) într-o bancă, în Banca Natională a României, Ministerul Finantelor Publice, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Curtea de Conturi sau în institutii similare din străinătate, post care prin natura responsabilitătilor implică atributii de coordonare si conducere a unui compartiment a cărui activitate este relevantă pentru institutia respectivă;

b) asigurarea conducerii efective a unei societăti care îsi desfăsoară activitatea pe piata de capital, a unei societăti de leasing financiar sau a unei societăti de asigurare-reasigurare;

c) desfăsurarea unei activităti, cel putin la nivel de consilier (expert), într-o institutie financiar-bancară internatională, într-un domeniu relevant al activitătii acesteia.

Persoanele aflate în situatia mentionată la lit. b) trebuie să fi exercitat cel putin 3 ani una dintre responsabilitătile prevăzute la lit. a) sau c).

Perioada în care persoana a exercitat concomitent mai multe dintre responsabilitătile mentionate în acest articol se ia în considerare o singură dată.

Art. 22. - Deosebit de îndeplinirea conditiilor de calificare si experientă profesională prevăzute de lege, evaluarea unei persoane se va face în fiecare caz, luându-se în considerare circumstante si informatii legate de activitatea, experienta si reputatia persoanei în cauză, inclusiv cele rezultând din calitatea de actionar, conducător, administrator, cenzor sau auditor independent al unei bănci, detinută anterior, precum si orice ale situatii relevante, cum ar fi:

a) persoana respectivă s-a aflat în conflict cu vreo autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate, a fost sanctionată sau i s-a refuzat ori i s-a retras o autorizatie de către o asemenea autoritate sau s-a aflat în altă situatie care prin aspectele relevate ar putea avea efecte negative asupra imaginii băncii la care persoana în cauză este propusă în calitate de conducător;

b) persoana a exercitat fără aprobarea autoritătii competente o functie pentru care, potrivit dispozitiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obtinerii unei astfel de aprobări;

c) în calitate de conducător sau administrator al unei bănci, persoană juridică română sau sucursală a unei bănci străine, persoana nu si-a asumat responsabilitătile decurgând din această calitate, deciziile privind administrarea  băncii/sucursalei fiind luate de actionari, sau a participat la adoptarea si/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acesteia, prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale sau de grup, în detrimentul intereselor băncii/sucursalei respective;

d) o bancă a înregistrat o evolutie necorespunzătoare a indicatorilor de prudentă sau a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de autoritatea de supraveghere, ca urmare a activitătii desfăsurate în perioada în care persoana a avut calitatea de conducător sau de membru în consiliul de administratie al băncii în cauză;

e) entitătile în conducerea sau administrarea cărora persoana respectivă a exercitat responsabilităti ori la care este sau a fost actionar semnificativ, asociat ori asociat comanditat s-au aflat în conflict cu vreo autoritate din România sau din străinătate, însărcinată cu supravegherea sistemului financiar-bancar, au fost supuse vreunei sanctiuni dispuse de o asemenea autoritate ori aceasta le-a refuzat sau le-a retras o autorizatie în domeniul financiar-bancar;

f) persoana face obiectul unor proceduri penale sau administrative, aflate în curs de desfăsurare, pentru cause care au relevantă asupra calitătilor necesare unui conducător de bancă.

La evaluarea conducătorilor propusi se va avea în vedere si dacă fundamentarea obiectivelor propuse, modalitătile de realizare si rezultatele preconizate prin studiul de fezabilitate prezentat si însusit de acestia au la bază o abordare competentă si realistă.

Art. 23. - Nu vor putea fi numite în calitate de conducător al unei bănci persoanele cărora, printr-o dispozitie legală, o hotărâre judecătorească ori o decizie administrativă, le este interzis să conducă o institutie financiar-bancară sau care se află în vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 24. - Persoanele propuse în calitate de administrator, cenzor si auditor independent trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute de lege si să nu se afle în vreo situatie de incompatibilitate prevăzută de legislatia în vigoare.

La evaluarea persoanelor propuse în calitate de administrator se vor avea în vedere criteriile prevăzute la art. 22 alin. 1 si art. 23 pentru conducătorii unei bănci.

Pentru îndeplinirea conditiei de experientă în domeniul financiar-bancar persoanele propuse în calitate de administrator, altele decât conducătorii băncii, trebuie să fi lucrat cel putin 3 ani în una sau mai multe dintre entitătile prevăzute în anexa nr. 9 la prezentele norme, într-un compartiment a cărui activitate este relevantă pentru specificul entitătii respective sau să fi asigurat conducerea efectivă a unei astfel de entităti.

Art. 25. - Formalitătile prevăzute la art. 5, 9, 17, 35 si 39 din Legea nr. 31/1990, republicată, vor fi îndeplinite numai după obtinerea de la Banca Natională a României a aprobării de constituire a băncii.

Art. 26. - În vederea obtinerii aprobării de constituire, solicitantii trebuie să prezinte Băncii Nationale a României următoarea documentatie:

a) cererea de autorizare (anexa nr. 1);

b) procură autentică, semnată de toti membrii fondatori, prin care acestia desemnează una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relatia cu Banca Natională a României pe parcursul instrumentării dosarului de autorizare (nume, adresă, telefon, fax);

c) proiectul actului constitutiv;

d) repartitia actiunilor si a drepturilor de vot pentru fondatori;

e) chestionarul (anexa nr. 2) completat si semnat de fondatori.

În plus, pentru fondatorii persoane juridice se vor prezenta:

- extras din registrul comertului ori din alt registru public din tara de origine sau orice alt document oficial echivalent, care să ateste cel putin denumirea, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte  persoana juridică si obiectul de activitate;

- o prezentare a persoanei juridice, sub semnătura împuternicitului legal, din care să rezulte organizarea acesteia, inclusiv reteaua de unităti teritoriale, filialele detinute în tara de origine si în străinătate, activitatea desfăsurată, structura actionariatului, inclusiv identitatea persoanelor care detin controlul direct sau indirect asupra acesteia;

- ultimele trei bilanturi contabile auditate, care să ateste că persoana juridică a desfăsurat activitate în această perioadă, si cele mai recente situatii financiarcontabile ale fondatorului si, după caz, ale societătii a cărei filială este fondatorul;

- la solicitarea Băncii Nationale a României, curriculum vitae si certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizată, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol, pentru membrii consiliului de administratie si/sau pentru persoanele care asigură conducerea activitătii curente a fondatorului.

Pentru fondatorii persoane fizice se vor mai prezenta:

- curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăsurată în prezent si în ultimii 10 ani, inclusiv numele angajatorului, natura activitătii desfăsurate, pozitia detinută si alte informatii relevante legate de activitatea acestuia, si în care să se indice entitătile în care persoana fizică detine în prezent sau a detinut în ultimii 10 ani calitatea de membru al consiliului de administratie sau o pozitie echivalentă;

- certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizată, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol;

- declaratie de venit întocmită în conformitate cu legislatia din tara de origine, vizată de autoritatea fiscală sau, după caz, certificată conform legislatiei din tara respectivă; în cazul în care legislatia din tara de origine nu prevede o astfel de declaratie, se va prezenta un document oficial care să ateste acest fapt si se va completa declaratia prevăzută în anexa nr. 3;

- în cazul unei participatii mai mari decât echivalentul în lei a 10.000 euro, ultimul bilant al societătilor la care persoana fizică este asociat/actionar si orice alte documente considerate relevante pentru justificarea corespunzătoare a sursei declarate a fondurilor;

- declaratie privind natura si cuantumul datoriilor existente la data depunerii documentatiei, fată de alte persoane fizice si/sau juridice, inclusiv fată de autorităti publice centrale si/sau locale;

f) studiul de fezabilitate, însusit de conducătorii propusi ai băncii, care să descrie obiectivele, politicile si strategiile băncii si care să cuprindă:

- estimări ale bilantului si ale contului de profit si pierderi pentru următorii 3 ani, întocmite potrivit normelor  metodologice în materie emise de Banca Natională a României;

- descrierea clientelei, a produselor si serviciilor oferite si a segmentului de piată pe care banca intentionează să desfăsoare activitatea;

- sursele de finantare, structura activelor, strategia de investitii, inclusiv dezvoltarea retelei de unităti teritoriale;

- descrierea politicilor în domeniul fondurilor proprii, gestiunii riscului de lichiditate, concentrării riscului, operatiunilor de creditare etc.;

- proiectul structurii organizatorice si de conducere a activitătii, care să cuprindă atributiile fiecărui compartiment, cu precizarea numărului si repartitiei personalului pe functii, componenta comitetului de risc, a comitetului de administrare a activelor si pasivelor si a comitetului de credite, repartizarea responsabilitătilor între conducătorii băncii, aceste comitete si consiliul de administratie, organizarea si gestiunea sistemului informational, inclusiv sistemele de securitate;

- descrierea sistemului de control intern, care va cuprinde metodele si mijloacele de monitorizare si control al riscurilor specifice, inclusiv politica privind cunoasterea clientelei si măsurile de prevenire a spălării banilor prin intermediul băncii;

g) comunicare privind identitatea conducătorilor băncii, pentru care urmează să se transmită:

- chestionarul (anexa nr. 4) completat de aceste persoane, din care să rezulte onorabilitatea, calificarea si experienta profesională, care să fie compatibile cu functia pentru care au fost desemnate;

- certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizată.

Pentru persoanele care nu si-au stabilit resedinta în România se va prezenta câte un certificat de cazier judiciar sau documentele echivalente, eliberate de autoritătile competente din tara de origine si din tara în care si-au stabilit resedinta în prezent, dacă aceasta este alta decât tara de origine.

Pentru persoanele care si-au stabilit resedinta în România de mai putin de 5 ani, certificatul de cazier judiciar, eliberat de autoritătile române, va fi completat cu documentele echivalente eliberate de autoritătile competente din tara de origine si din tara în care si-au stability resedinta anterior, dacă aceasta este alta decât tara de origine.

Pentru persoanele care si-au stabilit resedinta în România de mai mult de 5 ani, se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritătile române:

- declaratia din care să rezulte că, pe perioada îndeplinirii functiei pentru care au fost numite, vor exercita exclusiv această functie si vor avea resedinta în România (localitatea în care banca îsi are sediul), conform anexei nr. 5;

- declaratie din partea entitătilor din domeniul financiarbancar la care persoana respectivă a exercitat responsabilităti în conducerea sau administrarea acestora ori la care este sau a fost actionar semnificativ, asociat ori asociat comanditat si din partea autoritătilor însărcinate cu supravegherea sistemului financiar-bancar din tara respecti vă, dincare să rezulte dacă persoana si entitătile în cauză s-au aflat în vreuna dintre situatiile prevăzute la art. 22 lit. a), b) si e);

h) comunicare privind identitatea administratorilor, altii decât conducătorii băncii, pentru care se vor transmite:

- curriculum vitae care va cuprinde cel putin informatii legate de studiile absolvite - institutia de învătământ, natura cursurilor si anul absolvirii - si o prezentare detaliată a activitătii desfăsurate, cu indicarea denumirii, adresei si profilului activitătii entitătii în cadrul căreia a activat, natura si durata activitătilor desfăsurate, responsabilitătile exercitate;

- chestionarul (anexa nr. 4), fără completarea pct. 4 si 5 din acesta;

- certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizată, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol;

- declaratia prevăzută la lit. g) ultima liniută;

i) identitatea cenzorilor.

Pentru cenzorii persoane fizice se vor prezenta:

- curriculum vitae (se vor preciza, în mod distinct, adresele la care persoana a avut stabilită resedinta în ultimii 5 ani);

- certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizată, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol, referitoare la certificatul de cazier judiciar;

- dovada calitătii de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare, în conditiile legii române (copia legalizată de pe carnetul de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare, copia de pe Monitorul Oficial al României care atestă înscrierea în Tabloul corpului expertilor contabili si contabililor autorizati din România);

- declaratie (anexa nr. 6A).

Pentru cenzorii persoane juridice se vor prezenta:

- copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare în registrul comertului;

- dovada calitătii de societate de expertiză contabilă, autorizată să desfăsoare această activitate pe teritoriul României (copia de pe Monitorul Oficial al României care atestă înscrierea în Tabloul corpului expertilor contabili si contabililor autorizati din România);

- declaratie (anexa nr. 6B) a societătii de expertiză contabilă si (anexa nr. 6A) a persoanei fizice desemnate de aceasta să o reprezinte în calitate de cenzor;

j) în cazul constituirii unei filiale a unei bănci străine, declaratia autoritătii de supraveghere bancară din tara de origine privind viabilitatea băncii străine respective;

k) denumirea băncii sau denumirea sucursalei băncii străine autorizate să functioneze pe teritoriul României, la care se va deschide contul de colectare a capitalului social. Contul de capital va fi blocat până la înmatricularea băncii în registrul comertului;

l) orice alte informatii pe care fondatorii le consideră de natură să sustină viabilitatea proiectului prezentat.

Art. 27. - În cazul constituirii băncii prin subscriptie publică, documentatia prevăzută la art. 26 lit. h) si i) din prezentele norme nu va fi prezentată în această etapă.

Art. 28. - În vederea obtinerii autorizatiei de functionare, în termenul prevăzut la art. 5 alin. 1 vor fi prezentate Băncii Nationale a României documentele care atestă constituirea legală a băncii.

Vor fi prezentate următoarele documente:

a) copie legalizată de pe actul constitutiv încheiat în formă autentică sau un exemplar original al acestuia;

b) scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate să constituie capitalul social, care să confirme suma vărsată de fiecare actionar într-un cont special deschis pentru colectarea capitalului social, care a fost blocat până în momentul înmatriculării băncii;

c) dovada detinerii cu titlu legal a spatiului aferent sediului social, care se va materializa într-un act de proprietate încheiat în formă autentică, transcris în registrul de transcriptiuni imobiliare de pe lângă judecătoria unde se află imobilul, sau o copie legalizată de pe acesta, într-un contr act de închiriere sau subînchiriere, în original sau în copie legalizată, înregistrat la autoritatea fiscală (în cazul contractului de subînchiriere se va prezenta si consimtământul scris al proprietarului, concretizat într-o declaratie încheiată în formă autentică, precum si contractul de închiriere în original sau în copie legalizată, înregistrat la autoritatea fiscală) etc.;

d) informare cu privire la repartitia capitalului social;

e) identitatea auditorului independent; pentru acesta se vor transmite:

- dovada calitătii de societate de expertiză contabilă, autorizată să desfăsoare această activitate pe teritoriul României (copie de pe Monitorul Oficial al României care atestă înscrierea acesteia în Tabloul corpului expertilor contabili si contabililor autorizati din România);

- o scurtă prezentare a activitătii societătii, din care să rezulte experienta în domeniul financiar-bancar a acesteia;

- curriculum vitae si certificatul de cazier judiciar pentru conducătorul (conducătorii) societătii;

- chestionar (anexa nr. 7);

f) copie certificată de pe cererea de înmatriculare si copie legalizată de pe certificatul eliberat de Oficiul registrului comertului, din care rezultă înmatricularea băncii;

g) comunicare privind existenta reglementărilor proprii referitoare la desfăsurarea activitătii.

În cazul în care societatea de expertiză contabilă propusă în calitate de auditor independent al băncii a fost aprobată si îndeplineste această calitate la o altă bancă, documentatia prevăzută la lit. e) va fi înlocuită cu o declaratie sub semnătura conducătorului societătii, prin care să se confirme că informatiile cuprinse în documentatia existentă în evidentele Băncii Nationale a României, nu au suferit modificări sau, după caz, să se comunice modificările intervenite.

Art. 29. - În cazul în care banca s-a constituit pe calea subscriptiei publice, se vor transmite si documentele prevăzute la art. 26 lit. e) din prezentele norme pentru actionarii semnificativi, precum si cele de la lit. h) si i) ale aceluiasi articol.

 

Continuarea în pagina a 2-a