MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 869         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 3 decembrie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.330. – Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002, rectificat, al Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. care functionează în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

1.331. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

1.332. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

1.333. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome “Imprimeria Băncii Nationale a României”, aflată sub autoritatea Băncii Nationale a României

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

Decizia nr. 144 din 26 noiembrie 2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002, rectificat, al Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. care functionează în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 47 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si al art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2002, rectificat, al Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. care functionează în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli rectificat reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, agentii economici pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 1.330.


*) Anexa se comunică Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în sumă totală de 1.064 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale pe anul 2002, familiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru refacerea locuintelor distruse de inundatii, intemperii si incendii, precum si pentru ajutorarea unei persoane accidentate si a familiei acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 1.331.

 

ANEXĂ*)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în valoare totală de 1.253 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale pe anul 2002, familiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru refacerea locuintelor distruse de incendii, inundatii si intemperii, precum si pentru ajutorarea familiei unui miner decedat în urma unui accident colectiv de muncă produs la Exploatarea Minieră Petrila, judetul Hunedoara, si pentru ajutorarea familiei unui sofer decedat în accident ca urmare a fenomenului meteorologic produs în localitatea Făcăeni, judetul Ialomita, în data de 12 august 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 1.332.

 

ANEXĂ*)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome “Imprimeria Băncii Nationale a României”, aflată sub autoritatea Băncii Nationale a României

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 47 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome “Imprimeria Băncii Nationale a României”, aflată sub autoritatea Băncii Nationale a României, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Hotărârea Guvernului nr. 217/2002 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale regiilor autonome de interes national de sub autoritatea Băncii Nationale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 18 martie 2002, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Emil Iota Ghizari,

viceguvernator

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 1.333.


*) Anexa se comunică Băncii Nationale a României si Ministerului Finantelor Publice.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIA Nr. 144

din 26 noiembrie 2002

 

În temeiul art. 12 allin. (1) si al art. 14 alin. (2) si (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (2) si (3) din aceeasi lege, în sedinta din data de 26 noiembrie 2002,

 

Consiliul National al Audiovizualului emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data de 26 noiembrie 2002 se alege în functia de vicepresedinte al Consiliului National al Audiovizualului, pentru un mandat de 2 ani, domnul Attila Gasparik, numit membru al Consiliului National al Audiovizualului prin Hotărârea Senatului nr. 23/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 4 iulie 2000.

 

Ralu-Traian Filip

Serban Pretor

Gabriela Stoica

Răsvan Popescu

Cristina Trepcea

Emanuel Valeriu

Mircea-Sorin Moldovan

Serban Madgearu

Attila Gasparik

Dan Grigore