MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 641         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 29 august 2002

 

SUMAR

 

DECIZII

 

7. - Decizie privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 

7. - Decizie privind convocarea Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

864. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

883. - Hotărâre pentru aprobarea acoperirii cheltuielilor de transport international pentru un invitat al Ministerului Afacerilor Externe din România

 

884. - Hotărâre privind transmiterea unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

885. - Hotărâre privind aprobarea Actului aditional la Acordul de concesiune pentru explorare si exploatare petrolieră în perimetrul E II - 1 Sud Bucuresti, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Compania Centaur Petroleum Ltd

 

886. - Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune a activitătii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere, a instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Oil Terminal” - S.A. Constanta

 

893. - Hotărâre privind plata contributiei României pe anul 2002, în procent de 50%, la Agentia Mondială Antidoping

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

378. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind aprobarea listei cuprinzând organismele de certificare notificate care efectuează evaluarea conformitătii în domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi

 

800. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 

În temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) si (3) din Constitutia României, precum si ale art. 76 din Regulamentul Senatului, Senatul este convocat în a doua sesiune ordinară a anului 2002, în ziua de 2 septembrie, ora 15,00.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 august 2002.

Nr. 7.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputatilor

 

În temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) si (3) din Constitutia României, Camera Deputatilor este convocată în a doua sesiune ordinară a anului 2002, în ziua de luni, 2 septembrie 2002, ora 14,00.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 26 august 2002.

Nr. 7.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu păstrarea domiciliului în străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 16 august 2002.

Nr. 864.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor pentru care s-a aprobat acordarea cetăteniei române în temeiul art. 10 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată

 

1. Alexandru Marianne, cetătean danez, născută la 8 martie 1948 în localitatea Potlogi, judetul Dâmbovita, România, fiica lui Alexandru Ion si Petra, cu domiciliul actual în Danemarca, Arhus, Kirkedammen 47.

2. Jensen-Dumitrescu Cătălina-Viorica, cetătean danez, născută la 12 august 1967 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, fiica lui Dumitrescu Mircea si Vasilica, cu domiciliul actual în Danemarca, 4700 Naestved, Soendervang 11.

3. Gheorghe Ecaterina, cetătean suedez, născută la 15 octombrie 1935 în localitatea Ceica, judetul Bihor, România, fiica lui Rogojan Petru si Cotut Maria, cu domiciliul actual în Suedia, 294 38 Solvesborg, Hjortakroksvagen 1G.

4. Balogh Adriana, cetătean suedez, născută la 17 februarie 1940 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, fiica lui Grăjdan Victor si Margareta, cu domiciliul actual în Suedia, 30254 Halmstad, Maratonvagen 12C.

5. Bucur Viorel, cetătean suedez, născut la 20 aprilie 1941 în localitatea Tudor Vladimirescu, judetul Galati, România, fiul lui Nicolaie si Niculina, cu domiciliul actual în Suedia, 332 30 Gislaved, Kopmangatan 9B.

6. Cotan Dorel, cetătean suedez, născut la 20 decembrie 1969 în localitatea Turt, judetul Satu Mare, România, fiul lui Petre si Ileana, cu domiciliul actual în Suedia, 343 34 Almhult, Fredsgatan 10.

7. Teodorescu Sorina, cetătean suedez, născută la 4 aprilie 1956 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, fiica lui Bârsan Liviu si Gabriela, cu domiciliul actual în Suedia, 226 42 Lund, Sankt Hans Grand 34B.

8. Cândea Vasile, apatrid, născut la 28 decembrie 1945 în localitatea Ciuleni, judetul Cluj, România, fiul lui Nicolae si Paulina, cu domiciliul actual în Germania, 63067 Offenbach am Main, Rodernstr. 5.

9. Cândea Marcela, apatrid, născută la 12 noiembrie 1952 în localitatea Brăila, judetul Brăila, România, fiica lui Gheorghiu Vasile si Stana, cu domiciliul actual în Germania, 63067 Offenbach am Main, Rodernstr. 5.

10. Marica Avram, cetătean american, născut la 16 martie 1941 în localitatea Comlod, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiul lui Gheorghe si Olimpia, cu domiciliul actual în Statele Unite ale Americii, 515 Haygood Court, Lawrenceville, Georgia 30045.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea acoperirii cheltuielilor de transport international pentru un invitat al Ministerului Afacerilor Externe din România

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata sumei de 1.157,42 euro din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, reprezentând cheltuielile de transport international pe ruta Bruxelles-Bucuresti-Bruxelles, ocazionate de vizita în România a domnului Jean-Claude Piris, director general la Serviciul juridic al Consiliului Uniunii Europene, la invitatia Ministerului Afacerilor Externe din România.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2002, de la capitolul 51.03 “Autorităti publice - surse extrabugetare”, titlul “Cheltuieli de personal”, articolul 13 “Deplasări, detasări, transferări”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 august 2002.

Nr. 883.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, si ale art. 9 si ale art. 10 alin. (1) lit. a) si c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor proprietate publică a statului, în suprafată totală de 5.917 m2, situate în comuna Simian, judetul Mehedinti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(2) Terenurile prevăzute la alin. (1) constituie infrastructură feroviară publică si vor fi concesionate, conform legii, Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 august 2002.

Nr. 884.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

Nr.

crt.

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului*)

Nr. M.F.P.

1.

Comuna Simian, judetul Mehedinti

Regia Natională a Pădurilor

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

U.P. II Balota, u.a. 83D, 2.400 m2

1363

cod clasificare

80401 (pozitia 1)

2.

Comuna Simian, judetul Mehedinti

Regia Natională a Pădurilor

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

U.P. II Balota, u.a. 81B, 497 m2

1363

cod clasificare

80401 (pozitia 1)

3.

Comuna Simian,

judetul Mehedinti

Regia Natională a Pădurilor

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

U.P. II Balota, u.a. 76, 3.020 m2

1363

cod clasificare

80401 (pozitia 1)

 


*) U.P. = unitate de productie, u.a. = unitate amenajistică.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului aditional la Acordul de concesiune pentru explorare si exploatare petrolieră în perimetrul E II - 1 Sud Bucuresti, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Compania Centaur Petroleum Ltd

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 13 alin. 4 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 37 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.265/1996, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Actul aditional la Acordul de concesiune pentru explorare si exploatare petrolieră în perimetrul E II - 1 Sud Bucuresti, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă, si Compania Centaur Petroleum Ltd, în calitate de titular, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Actul aditional la Acordul de concesiune pentru explorare si exploatare petrolieră prevăzut la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 16 august 2002.

Nr. 885.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune a activitătii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere, a instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Oil Terminal” - S.A. Constanta

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 13 alin. 4 si ale art. 43 alin. 3 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul petrolier de concesiune a activitătii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere, a instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Oil Terminal” - S.A. Constanta, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 16 august 2002.

Nr. 886.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind plata contributiei României pe anul 2002, în procent de 50%, la Agentia Mondială Antidoping

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 38 lit. a) din Statutul Consiliului Europei, la care România a aderat prin Legea nr. 64/1993,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei României pe anul 2002, în procent de 50%, la Agentia Mondială Antidoping, prin intermediul Consiliului Europei, în limita echivalentului în lei al sumei de 15.615 dolari S.U.A.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se suportă din creditele bugetare aprobate Ministerului Tineretului si Sportului din bugetul de stat pe anul 2002, în cadrul capitolului “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul “Transferuri”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 893.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind aprobarea listei cuprinzând organismele de certificare notificate care efectuează evaluarea conformitătii în domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi

 

Ministrul industriei si resurselor,

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 761/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată pentru aparatele consumatoare de combustibili gazosi si ale art. 5 si 18 din Normele metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă lista cuprinzând organismele de certificare notificate care efectuează evaluarea conformitătii în domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul industriei si resurselor,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 august 2002.

Nr. 378.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând organismele de certificare notificate care efectuează evaluarea conformitătii în domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi

 

Denumirea si adresa organismului de evaluare a conformitătii notificat

 

Număr

de identificare

în Registrul

organismelor

notificate

 

Grupa de produse

 

Sarcini specifice

 

Articolul din

Hotărârea Guvernului

nr. 761/2001

 

Unitatea ISCIR CERT din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR), str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sectorul 1, Bucuresti

02

 

Aparate consumatoare

de combustibili gazosi

Examinarea CS de tip

Conformitatea cu tipul

Asigurarea calitătii productiei

Asigurarea calitătii produsului

Verificarea produsului

Verificarea CS pentru unitatea

de produs

Art. 9 alin. (1) lit. a)

Art. 9 alin. (1) lit. b)

Art. 9 alin. (2)

 

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

pentru modificarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 874/2002 pentru stabilirea cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare si a cotei majorărilor datorate pe perioada amânării sau esalonării la plată a obligatiilor bugetare,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată si modificată prin Legea nr. 791/2001,

emite prezenta decizie.

Art. 1. - Cota majorărilor de întârziere prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. a) din contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii rezidentiali – anexa nr. 1 - si la art. 12 alin. (1) lit. a) din contractele-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii industriali, comerciali si din sectorul distributiei districtuale a agentului termic - anexele nr. 2-4 -, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 bis, din 26 ianuarie 2001, va fi egală cu aceea utilizată pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, respectiv de 0,07% pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 2. - Departamentul preturi, tarife, reglementări comerciale, protectia consumatorului va aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie intră în vigoare începând cu data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 506/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 25 aprilie 2002.

 

Presedintele

Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 21 august 2002.

Nr. 800.